Du Mortier Leiden

1.De erve van de wed. C. Stichters almanach, uitgegeeven tot nut van't algemeen, voor het jaar 1792 bij Honkoop, Du Mortier en Herdingh / [1792]

2.Rudimenta, of Gronden der Nederduitsche taal Varik, Gerrit van /   D. du Mortier en zoon [etc.] / 1805

3.Beknopte natuurlijke historie der zoogende dieren. Pasteur, I.D. / bij Honkoop en du Mortier / 1793-1800

4.De geschiedenis van Sir Charles Grandison Richardson, Samuel / Honkoop en Du Mortier / 1793

5.Gesprek van Minerva, met den burger Eleutheriophilus Weetgraag, gehouden [...] in [...] augustus 1795 Schalenkamp [...], Haarlem, F. Bohn [...], Leijden, Cijfveer [... [etc.]] / [1795]

6.Proeve van letteren, welke gevonden worden ter boekdrukkeryë van Herdingh en du Mortier, te Leyden [Herdingh en du Mortier] / 1793

7.De huisvader Lafontaine, August / A. en J. Honkoop : Herdingh : Du Mortier / 1810-1811

8.Aanmerkingen over de politieke geloofsbelijdenis van 43 burgers, als repræsentanten en plaatsvervangers, zitting hebbende in de tweede Nationaale Vergadering.Batavus, Justus / Doekema [...], Leeuwaarden, Cahais, Harlingen, van der Plaats [[etc.]] / [1797]

9.Rapport over den staat en de middelen ter verbetering der laagere schoolen; : door eene daar toe benoemde commissie, bij den raad der gemeente van Leyden ingeleverd 28 Junij 1796 ..bij Herdingh en du Mortier / 1796

10.Grondbeginselen der bouwkunstige reekenkunde, op de gemaklijkste wijze voorgesteld Campen, Pieter van / Bij S. en J. Luchtmans, en D. du Mortier / 1780

11.Ontwerp tot vruchtbaarmaaking der duinen bij Herdingh en du Mortier / 1798-1799

12.Nieuw magazijn voor jonge juffrouwen, in hondert eenvoudige brieven, gewisseld tusschen Emilia, Carolina en Lisette.H. Keyzer [...], Leyden, D. Du Mortier [and] zoon [...], 'sHaage, J. Thierry [... [etc.]] / 1794

13.Keuren ende ordonnantien van het Hoog-heemraedschap van Rhijnland, gemaakt bij dijkgrave ende hoog-heemraeden deszelven landsbij Pieter Delfos, junior / 1769-1823

14.Kort begrip der bijbelsche geschiedenis : een schoolboek voor de jeugd Verweij, Bernardus / D. Du Mortier en zoon [etc.] / 1803

15.Leyden in hare ramp, op den 12 Januarij 1807 Roemer, J. / Gebr. Murray : Herdingh : Du Mortier / 1807

16.Volledige verzameling van alle stukken, betreffende de afscheiding der kerk van den staat, door de Nationaale Vergadering, representeerende het volk van Nederland Rogge, C. / Bij D. du Mortier en zoon / 1796

17.De geschiedenis van Jozef, voor kinderen Oosterwijk Hulshoff, Willem van / bij D. du Mortier en zoon / 1796

18.Aanspraak van den baljuw van Rhynland bij geleegenheid der aanzegging van den dood aan Harmen Hendrik Wijnands, Peter Albert, Anna Maria Elisabeth Walters, en Elisabeth Josephs, als mede de crimineele eischen en vonnissen tegen dezelven, en tegen Harmen Hendrikse Wijnands, Jr., op den 23 november 1805 binnen Leijden geëxecuteerd Blok, F.G. / D. du Mortier en zoon : J. van Tiffelen : L. Herdingh / 1805

19.Heilbede van Leidens luthersche weezen. Bij den aanvang van het jaar onzes Heeren en Zaligmakers Jesus Christus MDCCXCIV Campen, Pieter van / ter Boekdrukkerij van Herdingh en Du Mortier / 1794

20.Schetse der goddelijke liefde, aan de gemeente van Leyden, voor de weezen; bij den aanvang van den jaare MDCCXCVIII. Hooft, J. 't / ? / 1798

21.De Leydsche weezen, bij den aanvang van den jaare MDCCXCVII. Hooft, J. 't / ? / 1797

22.Verslag van de bekendmaaking der officieele nota, in dato 11. fructidor, de l'an VI, van het Directoire Exécutif der Fransche, aan het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek : benevens ... de aanspraak ... gedaan door den president der eerste kamer mr. M.C. van Hall ...Hall, M.C. van / Herdingh en du Mortier / 1798

23.Handelingen der vergaderinge van gedeputeerden van ingelanden van Rhynland, gehouden binnen Leyden, den 25. april 1798 Herdingh [and] Du Mortier / 1798

24.Handelingen der vergaderinge van gedeputeerden van ingelanden van Rhynland, gehouden binnen Leyden, den 6. juny 1798 Herdingh [and] Du Mortier / 1798

25.Handelingen der vergaderinge van gedeputeerden van ingelanden van Rhynland, gehouden binnen Leyden, den 27. september 1798 Herdingh [and] Du Mortier / 1798

26.Handelingen der vergaderinge van gedeputeerden van ingelanden van Rhynland, gehouden binnen Leyden, den 24. april 1799 Herdingh [and] Du Mortier / 1799

27.Handelingen der vergadering van gedeputeerden van ingelanden van Rhynland, gehouden binnen Leyden, den 1. october 1800 Herdingh [and] Du Mortier / 1800

28.Keure en reglement op de drooggemaakte polders, geleegen onder Hazerswoude en Hogeveen? / 1797

29.Handelingen der vergaderinge van gedeputeerden van ingelanden van Rhynland, gehouden binnen Leyden, den 27. september 1797 Herding [and] Du Mortier / 1797

30.Requesten van mr. Everard Jacob van Roijen [...]. Aan de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Ligchaam des Bataafschen volks Roijen, Everard Jacob van / ? / 1800

31.Gemeene zend-brieven, zo die in de Duitsche scholen van Nederland werden geleerd. : Geheel vernieuwd, en veel verbeterd ; met byvoeging van verscheiden noodzaakelyke dingen als requesten ..., en tot dienst van de leer-begeerige jeugd in druk uitgegeven Hakvoord, B. /  by D. du Mortier en zoon, boekverkopers / 1792

32.Aan Nederland, bij de uitgaave van het Verhaal van het gebeurde tusschen den heere S. van Schaak ... en den heere L.E. van de Graaff ... met de gevolgen van dien; door B.J. Kronenberg en J. van Heekeren : om voor dat verhaal geplaatst te worden Soek, A. / bij D. du Mortier en Zoon / 1794

33.Reekenboek voor de Nederlandsche jeugd ; Eerste deel Aeneae, H. /  bij D. du Mortier en Zoon / 1797

34.Stukken van den Burger Jan van Royen Royen, Jan van / bij D. du Mortier en Zoon / 1795

35.De armen kinderen van den staat of onderzoek nopens de verplichting van het gouvernement, om de armen te verzorgen; en ontwerp van een plan, daar toe strekkende.Rogge, C. / bij D. du Mortier en Zoon / 1796, het tweede jaar der Bataafsche vrijheid

36.Sint Maerten, of de gestoolen ganzen. : Tooneelspel. Hageman / bij D. du Mortier en zoon / 1799

37.De geschiedenis van Jozef, voor kinderen.Oosterwijk Hulshoff, Willem van / Tweede druk / bij D. du Mortier en zoon, en / 1797

38.Verhandeling over de volstrekt noodzakelijke kundigheden, welke in de openbare en armenscholen in het Koningrijk der Nederlanden behooren medegedeeld te worden, en de beste leerwijze voor dezelve, benevens eene vergelijking daarvan met de Bell-Lancastersche schoolinrigting in Engeland Visser, H.W.C.A. / D. Du Mortier [etc.] / 1820

39.Handelingen der vergaderinge van gedeputeerden van ingelanden van Rhynland, gehouden binnen Leyden, den 25. april 1797 Herdingh [and] Mortier / 1797

40.Cantate op Jezus Hemelvaart Herdingh en Du Mortier / 1805

41.Notificatie : de provisionele commissie van politie der stad Leiden notificeert bij dezen: dat aan dezelve is voorgekomen, dat de notificatie van den 15. dezer, inhoudende: "Dat alle zoodanige personen, wier naastbestaanden of bloedverwanten door den ramp van den 12. dezer zijn vermist, dood gevonden, of ook zwaarlijk gewond geraakt, hiervan aan eene commissie, daartoe vacerende op Stads Doelen alhier, des ochtends van 10 tot 12 uren, zullen hebben opgaaf te doen" enz, niet zoo algemeen begrepen wordt, als noodig is ...[etc.] : aldus gedaan en geärresteerd bij de voornoemde commissie, op den 17n januarij 1807 ... [etc.] Herdingh ; Du Mortier / [1807]

42.Notificatie : wethouderen der stad Leiden aan alle burgers en inwoners derzelve stad doen te weten: dat, gelijk op last van Zijne Majesteit den Koning van Holland, ten behoeve van het zoo zeer geteisterd Leiden, eene inzameling van liefdegiften door het geheele rijk gedaan wordt [...] : aldus gedaan en gearresteerd, den 28n. januarij 1807 ... [etc.] Herdingh : Du Mortier / [1807]

43.Notificatie : wethouderen der stad Leiden, als superintendenten der fabriekhallen binnen deze stad, notificeren bij deze: dat de onderscheidene fabrieken, zoo van laken, [...] in zoo verre aan den gang zijn gebragt [...] : aldus gedaan en gearresteerd, den 27. januarij 1807 ... [etc.] Herdingh ; Du Mortier / [1807]

44.Notificatie : wethouderen der stad Leiden, met voorkennis en goedvinden van den commissaris van Zijne Majesteit bij de regering dezer stad [...] de lessen der professoren, op aanstaanden dingsdag den 27. dezer maand, weder zullen voortgezet worden, en willende voorzien in de behoefte van zoodanige studenten, wier kamers door den droevigen rampspoed, deze stad op den 12. dezer overgekomen, vernield of onbewoonbaar geworden zijn [...] : aldus gedaan en gearresteerd, den 24. januarij 1807 ... [etc.] Herding : Du Mortier / [1807]

45.Notificatie : wethouderen der stad Leiden notificeren bij dezen [...] dat, ten overvloede, bij dezen nogmaals aan de naastbestaanden, bloedverwanten of vrienden van personen, welke door de ramp van den 12. dezer zijn vermist, dood gevonden, of zwaarlijk gewond geraakt, verzocht wordt, dat zij daarvan ten spoedigste, en wel uiterlijk vóór het uiteinde dezer maand, opgaaf doen aan de commissie [...] : aldus gedaan en gearresteerd, den 23. januarij 1807 ... [etc.] Herdingh : Du Mortier / [1807]

46.Notificatie : wethouderen der stad Leiden, met voorkennis en overleg van den commissaris van Zijne Majesteit den Koning van Holland bij de regering dezer stad, in overweging nemende het belang der goede burgeren en ingezeten, om in het doen eener provisionele herstelling der ontramponeerde huizen zoo spoedig mogelijk geholpen te worden [...] : aldus gedaan en gearresteerd, den 19. januarij 1807 ... [etc.] Herdingh ; Du Mortier / [1807]

47.Publicatie : wethouderen der stad Leiden, tot hun leedwezen vernomen hebbende, dat eenige baatzuchtige lieden hun voordeel trachten te doen met de gevolgen der bittere ramp, dezer ongelukkige stad overgekomen, door zich niet te ontzien met het woekeren omtrent huis- of kamerhuren [...] : aldus gedaan en geärresteerd, den 18 januarij 1807 ... [etc.] Herdingh : Du Mortier / [1807]

48.Notificatie : wethouderen der stad Leiden notificeren bij dezen [...] te verbieden, gelijk verboden wordt bij dezen, het rooken van tabak langs dezer stede straten, of het gebruiken van brandende pijpen langs dezelve [...] : aldus gedaan en gearresteerd, den 18 januarij 1807 ... [etc.] Herdingh : Du Mortier / [1807]

49.Notificatie : de provisionele commissie van politie der stad Leiden, maakt bij dezen aan de goede burgeren en ingezetenen dezer stad bekend, dat op aanstaande zondag in de Maare- en Vrouwe-kerken binnen deze stad, ten negen-, half twaalf- en half drie- uuren openbare godsdienstoefening zal worden gehouden [...] : aldus gedaan en geärresteerd bij de voornoemde commissie, op den 16 januarij 1807 ... [etc] Herdingh : Du Mortier / [1807]

50.Notificatie : de provisionele commissie van politie der stad Leiden, willende voorkomen, dat door vermenging van gebroken glas met zoodanige waaren, welke tot voedzel of gebruik der menschen verstrekken, eenige ongelukken worden veroorzaakt [...] : aldus gedaan en geärresteerd bij de commissie voornoemd, dien 15. januarij 1807 ... [etc.] Herdingh : Du Mortier / [1807]

51.Notificatie : de provisionele commissie van politie der stad Leiden maakt bij deze aan alle burgers en ingezetenen derzelve stad bekend, dat zij [...] is goedgevonden en verstaan, de heeren van de fabricage of fabriekmeesteren dezer stad te qualificeren [...] om de geheele directie over de opruiming der ruïnen en het in veiligheid stellen van dat geen, wat aan de algemeene verwoesting kan worden ontrukt, op zich te nemen [...] : aldus gedaan en gearresteerd [...], op den 15 januarij 1807 ... [etc.] Herdingh ; Du Mortier / [1807]

52.Notificatie : de provisionele commissie van politie der stad Leiden, belang stellende, en ten einde te voldoen aan het verlangen van Zijne Majesteit den Koning van Holland, in eene nauwkeurige kennis van den personen, welke bij den ramp van den 12. dezer maand alhier zijn omgekomen, gekwetst, of, door het verlies hunner ouderen of voogden, zonder het nodig toeverzicht geraakt [...] opgave te doen [...] : aldus gedaan en geärresteerd bij de commissie voornoemd, den 15. januarij 1807 ... [etc.] Herdingh ; Du Mortier / [1807]

53.Notificatie : de provisionele commissie van politie der stad Leiden brengt bij dezen ter kennis van de goede burgerij, dat alle de zoodanige, welke, door de jammerlijke ramp en verwoesting, gebrek hebben aan de eerste noodzakelijkheid en levensmiddelen, zich kunnen vervoegen aan de Provisionele Commissie van Voorziening, welke op de waag bij aanhoudendheid zal vaceeren, ten einde, zoo veel als mogelijk zal zijn, in hunne eerste behoeftens te voorzien : aldus gearresteerd, den 15 januarij 1807 ... [etc.] Herdingh ; Du Mortier / [1807]

54.Notificatie : de provisionele commissie van politie der stad Leiden notificeert bij dezen, dat alle zoodanige personen, welke bij gelegenheid der tegenwoordige ramp zijn geblesseerd geworden, en buiten staat zijn zich ten hunnen kosten te laten herstellen, zich van nu aan kunnen vervoegen aan het ziekenhuis achter de Pieterskerk dezer stad, ten einde aldaar gratis van de noodige middelen ter hunner genezing voorzien te worden : aldus gedaan en gearresteerd, den 15. januarij 1807 ... [etc.] Herdingh : Du Mortier / [1807]

55.Notificatie : wethouderen der stad Leiden, overwegende, dat, in de tegenwoordige treurige omstandigheden dezer stad en gemeente, buitengewone maatregelen vereischt worden, hebben noodig geoordeeld [...] te benoemen [...] : aldus gedaan en gearresteerd bij wethouderen der stad Leiden, den 14 januarij 1807 ... [etc.] Herdingh : Du Mortier / [1807]

56.Publicatie : heeren wethouderen maaken op last van Zijne Majesteit den Koning van Holland bekend, dat voor ieder persoon, die van onder de puinhoopen der ingestorte huizen levendig gered wordt, door gewapende burgers of militairen, die daar ter plaatse hiertoe zullen worden geëmploijeerd, zal gegeven worden eene belooning van tien ducaten [...] : aldus gedaan en gearresteerd, den 13 januarij 1807 ... [etc.] Herdingh : Du Mortier / [1807]

57.Publicatie : wethouderen der stad Leiden gelasten en bevelen bij dezen aan alle burgers en inwoners dezer stad, dat zij, van dit oogenblik af aan, in lantaarnen aan of vóór hunne huizen, of op andere geschikte wijzen, licht plaatsen [...] : aldus gedaan en gearresteerd, den 12. januarij 1807 ... [etc.] Herdingh ; Du Mortier / [1807]

58.Instructie voor de klerken ter rekenkamer der stad Leiden, voorgeschreven bij burgemeester en wethouderen derzelve stad, den 22. augustus 1808 bij Herdingh en Du Mortier / [1808]

59.Keuren en resolutien op de visscherijen der stad Leiden, zoo in de vroonen als elders bij Herdingh en Du Mortier / [1809]

60.Keure. Alzo de administrative municipaliteit van Leijden in ervaring gekoomen is, dat ... onderscheidene lieden van elders binnen deze stad met de woon ter neder zetten ... zonder dat zij ... van eene behoorlijke kostwinning voorzien zijn ...by Herdingh en Du Mortier / [1802]

61.Bericht betreffende het school, opgericht door het Leydsch departement van de Maatschappij tot nut van't algemeen? / 1793

62.Heilwensch van Leidens lutersche weezen. Bij den aanvang van [...] MDCCXCV. Campen, Pieter van / ? / 1795

63.Teuthonista of Duytschlender van Gherard van der Schueren Schueren, G. van der / by Herdingh en du Mortier / 1804

64.Bedenkingen over eene algemeene belasting op de inkomsten, voor het Bataafsch gemeenebest. D. Du Mortier [and] zoon / 1797

65.Cantate op Jezus lijden, sterven en opstanding Herdingh en Du Mortier / 1805

66.Reglement voor het Gemeente-Bestuur der Stad Leyden Wijckerheld Bisdom, D.R. / Herdingh en du Mortier / 1802

67.Reglement voor de Rechtbank van Crimineele en Civile Justitie der Stad Leyden Mollerus, J.H. / Herdingh en Du Mortier / 1803

68.Ontwerp van eene volledige geschiedenis der oude Oostersche wereld, waarin de bijbelsche narigten daaromtrent eindelijk eens boven alle tijdrekenkundige bezwaren mogen kunnen worden verheven, door middel van hunne volkomene vereffening, onderling, en met de geschiedenis van China, Egypte, Assyrie, Babylon, Tyrus, enz. Bruining, G. / Herdingh en Du Mortier / 1807

69.Redevoering, ter nagedachtenisse van Jan Nieuwenhuyzen, stichter der Maatschappij, tot Nut van 't Algemeen : op verzoek van het Leydsch departement dier Maatschappij vervaardigd, en, in de kerk der Doopsgezinde Gemeente te Leyden, op den 12 Mei 1806, plegtig uitgesproken Kruijff, Jan de / Herdingh en Du Mortier / 1806

70.Missive van de Municipaliteit van Leiden aan het Staatsbewind der Bataafsche Republiek, betreffende den voormaligen en tegenwoordigen staat der fabrieken Rees, B. van / Herdingh en du Mortier / 1802
71.De weldadigheid : lierzang, ter gelegenheid van de verwoestende ramp, de stad Leyden overgekomen op den 12. van louwmaand 1807 Bussingh, Johannes Wilhelmus / Herdingh : Du Mortier / 1807

72.Leyden op den twaalfden Januarij 1807 : dichtstuk Reesema, A. Siewertsz van / L. Herdingh ; D. Du Mortier en zoon / 1807

73.Vlissingen op den 15. januarij, 1808 : voorgelezen in de openbare vergadering van het Genootschap: Door yver vruchtbaar, den 3. maart 1808 Campen, W.C. van / Herdingh ; Du Mortier / 1808

74.Grondbeginselen der bouwkunstige reekenkunde, op de gemaklijkste wijze voorgesteld Campen, Pieter van /   S. en J. Luchtmans : D. du Mortier en zoon / 1826

75.Teuthonista of Duytschlender Schueren, Gherard van der / Herdingh en Du Mortier / 1804

76.Ordonnantie op het schuiten-veer tusschen de steden Leyden en Den Haag Potgieter, J.C. / Herdingh en du Mortier / [1805]

77.Kort begrip der algemeene geschiedenis [...] van wegen de Bataafsche Maatschappij: tot nut van't algemeen. : Part 3. Schrock, Johan Matthias / D. Du Mortier [and] zoon, Deventer, J.H. de Lange [and] Utrecht, G.T. van Paddenburg [and] zoon / 1804

78.Kort begrip der algemeene geschiedenis [...] van wegen de Bataafsche Maatschappij: tot nut van't algemeen. : Part 2. Schrock, Johan Matthias / D. Du Mortier [and] zoon, Deventer, J.H. de Lange [and] Utrecht, G.T. van Paddenburg [and] zoon / 1800

79.Kort begrip der algemeene geschiedenis [...] van wege de Bataafsche Maatschappij: tot nut van't algemeen. : Part 2. Schrock, Johan Matthias / D. Du Mortier [and] zoon, Deventer, J.H. de Lange [and] Utrecht, G.T. van Paddenburg [and] zoon / 1803

80.Reekenboek voor de Nederlandsche jeugd [...]. Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen. : Part 2. Aeneae, H. / D. Du Mortier [and] zoon, Deventer, J.H. de Lange / 1794

81.Getrouw verhaal van het schelmstuk, te Rastad begaan, volgens de orders van Oostenrijk [...] tegen het Fransch gezantschap op het vreedes-congres. Bry, Jean de / Herdingh [and] Du Mortier / 1799

82.Volledige verzameling der publicatien, voor de ingezetenen der Bataafsche republiek: van 9. junij 1800. tot 22. januarij 1801 [...]. Zevende deel [...]. Bevattende n{o}. CXCI. tot n{o}. CCXXV Herdingh [and] Du Mortier / 1801

83.Volledige verzameling der publicatien, voor de ingezetenen der Bataafsche republiek: van 1. januarij tot 9. junij 1800 [...]. Zesde deel [...]. Bevattende n{o}. CLVIII. tot n{o}. CXC Herdingh [and] Du Mortier / 1800

84.Volledige verzameling der publicatien, voor de ingezetenen der Bataafsche republiek: van 27. junij tot 31. december 1799 [...]. Vijfde deel [...]. Bevattende no. CVIII. tot no. CLVII Herdingh [and] Du Mortier / 1800

85.Volledige verzameling der publicatien, voor de ingezetenen der Bataafsche republiek: van 6. maart tot 26. junij 1799 [...]. Vierde deel [...]. Bevattende n{o}. LXXXV. tot n{o}. CVII Herdingh [and] Du Mortier / 1800

86.Volledige verzameling der publicatien, voor de ingezetenen der Bataafsche Republiek: van 8. november 1798 [...] tot 5. maart 1799 [...]. Derde deel [...]. Bevattende no. LIII. tot n{o}. LXXXIV Herdingh [and] Du Mortier / 1799

87.Volledige verzameling der publicatien, voor de ingezetenen der Bataafsche Republiek: van 12. junij tot 7. november 1798 [...]. Tweede deel [...]. Bevattende n{o}. I. tot n{o}. LII Herdingh [and] Du Mortier / 1799

88.Volledige verzameling der publicatien van de Constitueerende Vergadering en het Wetgeevend Lighaam der Bataafsche Republiek: van 22. januarij tot 11. junij 1798 [...]. Eerste deel [...]. Bevattende n{o}. 1.a. tot n{o}. 49.a [= 50.a] Herdingh [and] Du Mortier / 1798

89.Volledige verzameling der publicatien van het Provintiaal Bestuur en Provintiaal Committé van Holland; en der Nationaale Vergadering, representeerende het volk van Nederland. Van 27. september 1797 [...] tot 21. januarij 1798 [...]. Zevende deel. Bevattende no. 256 tot 283 Herdingh [and] Du Mortier / 1798

90.Volledige verzameling der publicatien van het Provintiaal Bestuur en Provintiaal Committé van Holland; en der Nationaale Vergadering, representeerende het volk van Nederland. Van 26. januarij tot 26. september 1797 [...]. Zesde deel. Bevattende no. 216 tot 255 Herdingh [and] Du Mortier / 1797

91.Volledige verzameling der publicatien van het Provintiaal Bestuur en Provintiaal Committé van Holland; en der Nationaale Vergadering, representeerende het volk van Nederland. Van 1. september 796 [...] tot 25. januarij 1797 [...]. Vijfde deel. Bevattende no. 180 tot 215 Herdingh [and] Du Mortier / 1797

92.De regten van den mensch en burger [...] voor de vaderlandsche jeugd D. Du Mortier [and] zoon / 1795

93.Volledige verzameling der publicatien van het Provintiaal Bestuur en Provintiaal Committé van Holland; en der Nationaale Vergadering, representeerende het volk van Nederland. Sederd het begin der revolutie in 1795 [...]. Vierde deel. Bevattende no. 140 tot 179 Herdingh [and] Du Mortier / 1796

94.Volledige verzameling der publicatien van de Provisioneele Repræsentanten van het volk van Holland, en der Staaten Generaal. Sederd het begin der revolutie in 1795 ... Derde deel. Bevattende no. 101 tot 139 bij Herdingh en Du Mortier / 1796

95.Volledige verzameling der publicatien van de Provisioneele Repræsentanten van het volk van Holland, en der Staaten Generaal. Sederd het begin der revolutie in 1795 [...]. Tweede deel. Bevattende No. 51 tot 100 Herdingh [and] Du Mortier / 1795

96.Volledige verzameling der publicatien van de Provisioneele Repræsentanten van het volk van Holland, en der Staaten Generaal. Sederd het begin der revolutie in 1795 [...]. Eerste deel. Bevattende No. 1 tot 50 Herdingh [and] Du Mortier / 1795

97.Kort begrip van de geschiedenissen des vaderlands [...] geschikt tot gebruik der schoolen D. Du Mortier [and] zoon / 1789

98.Ontwerp van een reglement van bestuur voor de stad Leyden. Overgeleverd [...] den 21. van wijnmaand, 1795 Herdingh [and] Du Mortier / [1795]

99.Project tot herstel van het finantie-wezen deezer Republiek. Met [...] eene beoordeeling van hetzelve Herdingh [and] Du Mortier / 1795

100.Aanhangzel op het Ontwerp hoedanig der Bataven één en onverdeeld gemeenebest-bestuur, langs grondbeginzelen van de rechten der menschheid, vrijheid, gelijkheid en broederschap, dient ingerigt te zijn. : En nooten aangeweezen waar ter plaatse dezelve behooren, Zillesen, Cornelis / bij Herdingh en du Mortier / 1795

101.Proeve van betoog, dat het den gereformeerden mogelijk en raadzaam zij, om hunne leeraars zelf te salarieeren. E.V.V.G. / D. Du Mortier [and] zoon / 1796

102.De voordeelen van de vereeniging der kristenheid. Naar aanleiding van ps. CXXXIII. vs. I. b. [...]. Eene leerrede.Rogge, C. / D. Du Mortier [and] zoon / 1796

103.Ter nagedachtenisse van Gualtherus Zoutmaat, predikant te Leyden Herdingh [and] Du Mortier / 1793

104.Theophron en Eusebius, of Bedenkingen over de gepastheid van een algemeenen en openbaaren dank-dag, te vieren, ter gelegenheid van het sluiten der alliantie, tusschen de Fransche en Nederlandsche Republiek.Schrijver van De godsdienst afgezonderd van den staat, de / D. Du Mortier en zoon / 1795

105.Aanspooring aan de ingezetenen [...] van Holland om gelastigden aftevaardigen ter algemeene vergadering der Provisioneele Volksrepresentanten D. Du Mortier [and] zoon / 1795

106.Plan tot de algemeene oproeping des geheelen Nederlandschen volks, en het formeeren eener nationaale conventie. Zoo als hetzelve op den 29. mei [...] ter vergaderinge van H.H. mog. [...] is overgebragt D. Du Mortier [and] zoon / 1795

107.Redenen welken Pieter van Campen en Jacobus van Campen bewoogen hebben, om zich op den 30. april 1794, van [...] bestiering, en [...] lessen [...] in het genootschap: Mathesis scientiarum genetrix, te onttrekken Campen, Pieter van / D. Du Mortier [and] zoon / 1794

108.Kort begrip der algemeene geschiedenis [...] van wegen de Bataafsche Maatschappij: tot nut van't algemeen. : Part 1. Schrock, Johan Matthias / D. Du Mortier [and] zoon, Deventer, J.H. de Lange [and] Utrecht, G.T. van Paddenburg [and] zoon / 1799

109.Andwoorden op de rekenkundige vraagen van H. Aeneae, voorkomende in deszelfs Rekenboek [...]. Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen.Leer, Philip Jacob / D. Du Mortier [and] zoon, Deventer, J.H. de Lange [and] Utrecht, G.T. van Paddenburg [and] zoon / 1798

110.Reekenboek voor de Nederlandsche jeugd [...]. Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen. : Part 1. Aeneae, H. / D. Du Mortier [and] zoon, Deventer, J.H. de Lange / 1791

111.Leeslesjens behoorende bij de Verhandeling over het kunstmaatig leezen. Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen  D. Du Mortier [and] zoon, Deventer, J.H. de Lange / [1791?]

112.Beknopte Nederduitsche spraakkunst, opgesteld door Lambertus van Bolhuis [...] en uitgegeven, door de Nederlandsche Maatschappij tot nut van't algemeen Bolhuis, Lambertus van / D. Du Mortier [and] zoon, Deventer, J.H. de Lange, Groningen, J. Oomkens / 1793

113.[Memorie van de Provisionele Raad van Leiden aan de Provisionele Representanten van Holland tegen het afleggen van de eed van trouw aan de Hollandse natie, gedagtekend 21-03-1795]? / 1795

114.Nieuwe leerwijze, om kinderen [...] te leeren leezen en denken. Schneither, J.J. / D. du Mortier [and] zoon / 1796

115.Verbaal der handelingen van de vergadering van kiezers uit de vijf hoofd-districten van Rhynland, ter verkiezinge van het collegie van hoofd-ingelanden van denzelve lande. Gehouden binnen Leyden, den 1. oct. 1800 Herdingh [and] Du Mortier / 1800

116.Verbaal der handelingen van de vergadering van kiezers uit de vijf hoofd-districten van Rhynland, ter verkiezinge van een rentmeester van denzelven lande. Gehouden binnen Leyden, den 8. aug. 1800 Herdingh [and] Du Mortier / 1800

117.Kort begrip der algemeene geschiedenis [...] van wegen de Bataafsche Maatschappij: tot nut van't algemeen. : Part 1. Schrock, Johan Matthias / D. Du Mortier [and] zoon, Deventer, J.H. de Lange [and] Utrecht, G.T. van Paddenburg [and] zoon / 1799

118.De Luthersche weezen, aan Leydens burgerij. bij den aanvang des jaars 1800 = F. van Aken] Aken, Frans van / by Herdingh en Du Mortier / [1800]

119.Bedenkingen van eenige Burgers, op een Voorstel betreffende het afzetten van Ambtenaaren, door de Burgervergadering in den Raad der Gemeente van Leyden gedaan, en het daarop uitgebragt Praeadvis der Commissie, door den Raad benoemd tot onderzoek van hetzelve : overgeleverd in den bovengemelden Raad den 10. July 1795, het eerste jaar der Bataafsche Vrijheid Gemeente Leiden / Herdingh en du Mortier / 1795

120.Zijn verbonden met magtige volken voor kleine staaten voordelig? : Onderzocht ter gelegenheid van het vieren des geslooten en bekragtigden verbonds tusschen de Fransche en Nederlandsche gemeenebesten. Rees, Boudewijn van / bij Herdingh en Du Mortier / 1795

121.Acte van staatsregeling voor het Bataafsche volk bij Herdingh en Du Mortier / 1798

122.Redevoering gehouden door den burger Jan ten Brink, in tegenwoordigheid van den Provisionelen Raad en de Gemeente van Leyden, in de Pieters kerk aldaar, op den XVII. Junij MDCCXCV. het eerste jaar der Bataafsche vrijheid Brink, Jan ten / bij Herdingh en Du Mortier / 1795

123.Eerste beginzelen der natuurlijke historie, : naar de vatbaarheid van jongelieden, ingerigt. bij Honkoop en Du Mortier / 1793

124.Reglement van bestuur voor de gebuurten in de Stad Leyden Potgieter, J.C. / Herdingh en du Mortier / 1804

125.Leven van Sint Franciscus ; I: Hoofdstuk 1-8 Maerlant, Jacob van / D. du Mortier en zoon / 1847

126.Kermis-reisje van een Rhijnlandsch dorp naar Amsterdam, waarop men over allerlei uitvindingen zamenspreekt : (niet vertaald) ; [door Paidophilus] Paidophilus / D. du Mortier en zoon / 1805

127.Palestina en deszelfs oude en hedendaagsche bewoners : een leesboek voor de hoogste klasse Weeda, P. / D. du Mortier en zoon / 1832

128.Vergelijkende tafelen van verschillende maten, gewigten en munten, inzonderheid van de oude Hollandsche met het nieuwe Fransche meter-stelsel : behoorende tot het Eerste schoolboek der wiskunde Mühlen, C.J.P. von / J.C. Vieweg / 1810

129.Natuurkundig schoolboek Buijs, J. / D. du Mortier en zoon / 1809-1812

130.Leerrede over Psalm LXXXV, vs. 9 en 10, ter viering van den dank- en bededag op den 13 januarij 1814 uitgesproken Teissèdre l'Ange, Josué / D. Du Mortier en zoon / 1814

131.Geschied- en tijdrekenkundige tafel : behoorende tot het Kort begrip der algemeene geschiedenis van Curas en Schröck Maatschappij tot Nut van 't Algemeen / D. du Mortier en zoon / [1811-1827]

132.Zedekundig leesboek, in den vorm van geschiedenissen, ten dienste der scholen Maatschappij tot nut van 't algemeen / 7e dr / Du Mortier [etc.] / 1822

133.Dboec vanden houte Maerlant, Jacob van / Du Mortier / 1844

134.Der leken spieghel, leerdicht van den jare 1330 ; Dl. 1 Boendale, Jan / du Mortier / 1844

135.Bescheiden ophelderingen, over een request, geplaatst in de Haagsche Courant no. 3, van den 18den julij 1795.Claessen, Johannes / [sold by] de Moor, Rotterdam, [sold by] Hendriksen [...], Schiedam, [sold by] Poolman [[etc.]] / [1795]

136.Artikelen vastgesteld tusschen den vertegenwoordiger van het Fransche volk Richard, afgevaardigd bij de Armee van het Noorden, en de burgers Loncq en Heldewier, in naam van het militair committé van hun hoog mogenden de Staaten Generaal der Vereenigde Provintiën, bijzonderlijk ten dien einde gemagtigd. Om den dienst, het bestuur, de kleeding, de toerusting en de soldij der 25000 man Fransche troupes te regelen, welke in de Vereenigde Provintiën moeten blijven ..bij A. Blussé & zoon; / [1795]

137.Het Nieuwe Testament Hamelsveld, Ysbrand van / Amsteldam / 1800

138.Zedekundig leesboek, in den vorm van geschiedenissen, ten dienste der scholen Maatschappij tot Nut van 't Algemeen /   Du Mortier [etc.] / 1829

139.Eenige bedenkingen over het lager onderwijs, in eenen brief aan den heer Mr. Groen van Prinsterer Siegenbeek, Matthijs / D. Du Mortier en Zoon / 1840

140.Der leken spieghel, leerdicht van den jare 1330 ; Dl. 2 Boendale, Jan / du Mortier / 1845

141.Levens- en karakterschets van Nicolaas Godfried van Kampen Muller, Samuel / bij Erven François Bohn / 1840

142.Over de zucht naar standsverheffing, beschouwd in verband met het lager onderwijs Meerten, Dirk Karel van / D. Du Mortier en zoon / 1845

143.De geschiedenis van Jozef voor kinderen Oosterwijk Hulshoff, Willem van / D. du Mortier en zoon / 1812

144.Epistolæ sex ineditæ Grotius, Hugo / D. Du Mortier et filius / 1809

145.Verhandeling over de vraag: bezitten de Nederlanders een nationaal tooneel met betrekking tot het treurspel? Zoo ja, welk is deszelfs karakter? Zoo neen, welke zijn de beste middelen om het te doen ontstaan? Is het in het laatste geval noodzakelijk eene reeds bestaande school te volgen, en welke redenen zouden eene keus hierin moeten bepalen?Limburg Brouwer, P. van / [D. Du Mortier en zoon] / [1823]

146.De ludis aleatoriis in civitate observandis Outeren, Guilielmus Petrus van / D. Du Mortier et filius / 1819

147.Handleiding tot de schrijfkunst, naar vaste regelen, met aanwijzing van de meest in het oog vallende afwijkingen Boonekamp, Petrus Josephus / D. du Mortier en zoon / 1830

148.Feestzang bij het vierde eeuwgetijde van de uitvinding der boekdrukkunst Tollens, H. / D. du Mortier en zoon] / [1824]

149.Leesboek tot oefening in het kunstmatig lezen ; 1e stukje Anslijn, N. /  D. du Mortier en zoon / 1832

150.Leesboek tot oefening in het kunstmatig lezen ; 3e stukje Anslijn, N. / D. du Mortier en zoon / 1828

151.Leesboek tot oefening in het kunstmatig lezen ; 2e stukje Anslijn, N. / 2e dr / D. du Mortier en zoon / 1822

152.Systematische beschrijving der voor ons meest belangrijke voortbrengselen uit de drie rijken der natuur Anslijn, N. / Du Mortier / 1822-1836

153.Bijbel bevattende alle de boeken des Ouden en Nieuwen Verbonds ; 5-6: Alle de boeken des Nieuwen Verbonds ; Vijfde stuk: 1823. Zesde stuk: 1825 Palm, J.H. van der / D. du Mortier en zoon / 1823-1825

154.Disputatio juridica inauguralis sistens quaestiones quasdam de divortiorum causis cum ex jure universo, tum ex jure cicili Napoleonteo Buys, Gerardus / D. du Mortier et fil. / 1811

155.Kort begrip der algemeene geschiedenis, loopende van den jare 1795 tot 1820 : strekkende ten vervolge op het Kort begrip der algemeene geschiedenis gevolgd naar H. Curas en J.M. Schrock Kampen, N.G. van / Du Mortier / 1821

156.Spel-boekjen voor eerstbeginnenden Maatschappij: Tot nut van 't algemeen / D. du Mortier en zoon / 1802

157.Voorlezing over de vrije beoefening der kunsten en wetenschappen, gedaan ter opening van de algemeene vergadering der Hollandsche Maatschappij van fraaije Kunsten en Wetenschappen, gehouden te Rotterdam, op den 15den september 1827 Des Amorie van der Hoeven, Abraham / D. du Mortier en zoon / 1829]

158.Het leven van Benjamin Franklin ; Levensgeschiedenissen voor jonge lieden Rogge, C. / D. Du Mortier en zoon / 1810

159.Het leven van James Cook ; Levensgeschiedenissen voor jonge lieden Rogge, Corn. / D. Du Mortier en zoon / 1804

160.Het leven van Hugo de Groot ; Levensgeschiedenissen voor jonge lieden Rogge, C. /  D. Du Mortier en zoon / 1822

161.Het leven van M. A. de Ruiter ; Levensgeschiedenissen voor jonge lieden Rogge, C. /   D. Du Mortier en zoon / 1823

162.Het leven van M. A. de Ruiter ; Levensgeschiedenissen voor jonge lieden Rogge, C. / bij D. Du Mortier en zoon / 1799

163.Supplement op de Algemeene boekenlijst ten dienste der lagere scholen in Holland Ende, A. van den / D. du Mortier en zoon / 1811

164.Het leven van Desiderius Erasmus ; Levensgeschiedenissen voor jonge lieden Swart, N. / D. Du Mortier en zoon / 1823

165.Het leven van Willem den Eersten, prins van Oranje ; Levensgeschiedenissen voor jonge lieden Swart, N. / D. Du Mortier en zoon / 1822

166.Bericht aangaande het leven van wijlen Jan Brunt, stads-onderwijzer op het algemeen armen-school, in de Kaarssemakerstraat, by het magazijn, te Leyden Geuns, Jan van / D. Du Mortier en zoon / 1803

167.Nuttig en vermaaklijk zakboekje voor de jeugd : behelzende verhalen van allerlei uitvindingen Paidophilus / D. Du Mortier en zoon / 1802

168.Verzameling van fabelen en vertelselen : ten dienste der scholen  / D. Du Mortier en zoon / 1824

169.De geschiedenis van Jozef voor kinderen Oosterwijk Hulshoff, Willem van / D. du Mortier en zoon / 1818

170.Voor kinderen, tot nut en vermaak  / D. du Mortier en zoon / 1804

171.Goedman, of De kindervriend Thieme, Karl Traugott / D. Du Mortier en zoon / 1801

172.Zedenkundig leesboek, in den vorm van geschiedenissen : ten dienste der schoolen Bataafsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen / D. Du Mortier en zoon [etc.] / 1804

173.De staatsomwenteling van 1795, in haren aart, loop en gevolgen beschouwd Appelius, J.H. / bij D. du Mortier en zoon / 1801

174.Liederen voor den boerenstand Deken, Agatha / D. du Mortier en zoon / 1804

175.Voorschriften tot het opstellen en schrijven van brieven en andere schriftelijke opstellen Maatschappij tot Nut van 't Algemeen / D. du Mortier en zoon / 1806

176.Nieuwe andwoorden op de rekenkundige vraagen van H. Aeneae, voorkomende in deszelfs Rekenboek voor de Nederlandsche jeugd Ecama, C. / D. du Mortier en zoon [etc.] / 1804

177.Het leven van Jan Nieuwenhuyzen, oprigter der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, voor de jeugd Roemer, J. / D. Du Mortier en zoon / [1806]

178.De geschiedenis van Jesus : een schoolboek Adriani, M.J. / D. du Mortier en zoon / 1803

179.Nederduitsche chrestomathie, of Voorbeelden van allerlei schrijfstijl, in proza en poëzij Bataafsche Maatschappij: Tot nut van 't algemeen / D. du Mortier en zoon / 1805

180.Spel- en leesboekje voor de jeugd : (het derde in de opklimmende reeks van schoolboeken) Bataafsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen / D. du Mortier en zoon / 1805

181.De levensbijzonderheden der apostelen van Jezus : een schoolboek Adriani, M.J. / D. Du Mortier en zoon / 1805

182.Vier brieven van P. v. d. Breggen Paauw over de beoordeeling zijner belijdenis-rede, en derzelver verdediging, geplaatst in no. 5 van het 2. deel van den Recensent ook der Recensenten, aan M. Stuart Breggen Paauw, P. v. d. / D. Du Mortier en zoon / 1807

183.Eerste beginselen der rekenkunde, voorgesteld in vragen en antwoorden, ten dienste der scholen Brunt, Jan / D. du Mortier en zoon / 1802-...

184.Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen Anslijn, N. / D. du Mortier en zoon / 1804-...

185.Lettres pour de jeunes gens, destinées à l'usage des écoles D. du Mortier et fils / 1804

186.Negende zestal leerredenen ; Zestal leerredenen Palm, J.H. van der / D. du Mortier en zoon / 1820

187.Achtste zestal leerredenen ; Zestal leerredenen Palm, J.H. van der / D. du Mortier en zoon / 1818

188.Zesde zestal leerredenen ; Zestal leerredenen Palm, J.H. van der / D. du Mortier en zoon / 1816

189.Vijfde zestal leerredenen ; Zestal leerredenen Palm, J.H. van der / D. du Mortier en zoon / 1815

190.Vierde zestal leerredenen ; Zestal leerredenen Palm, J.H. van der / D. du Mortier en zoon / 1814

191.Derde zestal leerredenen ; Zestal leerredenen Palm, J.H. van der / D. du Mortier en zoon / 1813

192.Tweede zestal leerredenen ; Zestal leerredenen Palm, J.H. van der / D. du Mortier en zoon / 1812

193.Zestal leerredenen ; Zestal leerredenen Palm, J.H. van der / D. du Mortier en zoon / [1811]

194.Zestal leerredenen Palm, J.H. van der / D. du Mortier en zoon / 1811-1822

195.Tiental leerredenen ; 8: Achtste tiental leerredenen Palm, J.H. van der / D. Du Mortier en zoon / 1832

196.Tiental leerredenen ; 7: Zevende tiental leerredenen Palm, J.H. van der / D. Du Mortier en zoon / 1830

197.Tiental leerredenen ; 6: Zesde tiental leerredenen Palm, J.H. van der / D. du Mortier en zoon / 1829

198.Tiental leerredenen ; 5: Vijfde tiental leerredenen Palm, J.H. van der / D. du Mortier en zoon / 1827

199.Tiental leerredenen ; 3: Derde tiental leerredenen Palm, J.H. van der / D. du Mortier en zoon / 1825

200.Tiental leerredenen Palm, J.H. van der / D. du Mortier en zoon / 1823-1836

201.Troostrede voor de christelijke gemeente genoemd de Remonstrantsche te Leyden, op den 31 augustus 1806, den eersten zondag na het overlijden van haren leeraar Cornelius Rogge, uitgesproken Roemer, J. / D. du Mortier en zoon / 1806

202.Korte natuurlijke historie, in leerlesjes voor de jeugd : een school-boek Bataafsche Maatschappij: Tot nut van 't algemeen / D. du Mortier en zoon [etc.] / 1804

203.De aanwijzing van de godsdienstige denkwijze der Remonstrantsche Broederschap, of De belijdenis-rede over Efez. I: vs. 22 Breggen Paauw, P. van der / Du Mortier en zoon / 1807

204.Verhaal der inwijding van het gedenkteeken ter nagedachtenis van L.J.W. Beeckman, gesneuveld als vrijwillig jager der Leydsche Hooge School Palm, J.H. van der / D. du Mortier en zoon / 1832

205.Beschrijving der stad Haarlem : voor jonge lieden Koning, Cornelis de / D. du Mortier en Zoon / 1809

206.De nieuwe maten en gewigten, vergeleken met de oude of thans in gebruik zijnde : benevens eenige tafels daartoe betrekkelijk Yges, A. / D. du Mortier en zoon / 1809

207.Liberius vindex larvatus aan den Recensent ook der recensenten, voornamelijk over de oprigting der remonstrantsche societeit, het opstellen der remonstrantsche belijdenis, den grondregel van het protestantismus, en het al of niet geoorloofde van zoogenoemde formulieren van eenigheid Stolker, A. / D. Du Mortier en zoon / 1808

208.Handleiding tot de schrijfkunst, naar vaste regelen, met aanwijzing van de meest in het oogvallende afwijkingen Boonekamp, Petrus Josephus / D. du Mortier en zoon / 1830

209.Bespiegelingen over den aard en de ontwikkeling onzer taal Bergh, L.Ph.C. van den / D. Du Mortier en zoon / 1831

210.Leerwijze van H. Pestalozzi, bevattende de drie aanvangspunten van zijn onderwijs Prinsen, P.J. / D. du Mortier en zoon / 1809

211.Willem en Maria, of Gemeenzaam onderhoud over de grondwaarheden van den natuurlijken en christelijken godsdienst Burggraaff, Pieter / D. du Mortier en zoon / 1831

212.Volledige aanteekeningen tot de vertaling des Bijbels Palm, J.H. van der / bij D. du Mortier en zoon / 1831-1835

213.Liberius vindex larvatus aan den eerwaarigen P. van der Breggen Paauw en den schrijver der Bibliotheek van Theologische Letterkunde, over des laatsten geschrijf, met betrekking tot des eersten belijdenis-rede en derzelver verdediging Stolker, A. / D. Du Mortier en zoon / 1808

214.Spreuken, bijeengezameld uit Salomo, Jezus Syrach en het Boek der Wijsheid Maatschappij tot Nut van 't Algemeen / bij D. du Mortier en Zoon / 1823

215.Aanspraak bij de opening van de algemeene vergadering der Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen, gehouden te Amsterdam, op den 15 October 1831 Des Amorie van der Hoeven, Abr. / bij D. Du Mortier en zoon / 1831

216.Redevoering en aanspraken bij het overhandigen van eereblijken aan redders van drenkelingen Matthes, H.J. / D. du Mortier en zoon / [1831]

217.Ophelderende aanmerkingen betrekkelijk de Algemeene Boekenlijst ten dienste der lagere scholen binnen Holland, moetende dienen ten voorberigt op dezelve Ende, A. van den / du Mortier en zoon / [1810]

218.Bijvoegsel op J. C. Dolz, Aanleiding ter vervaardiging van schriftelijke opstellen, over onderwerpen, welke in het dagelijksch leven voorkomen : inzonderheid geschikt ten dienste van schoolonderwijzers Anslijn, N. / D. du Mortier en zoon / 1810

219.Levensgeschiedenissen voor jonge lieden bij D. Du Mortier en zoon / 1799-1823

220.Algemeene boekenlijst ten dienste der lagere scholen in Holland : benevens de dispositie van Zijne Excellentie den minister van binnenlandsche zaken betrekkelijk dezelve, genomen den 8. van hooimaand 1810 Ende, A. van den / D. du Mortier en zoon / 1810

221.Pestalozzi's aanvankelijk onderwijs, in deszelfs geheelen omvang beschreven, en met wijsgeerige en opvoedkundige ophelderingen verrijkt Michaëlis, C.F. / D. Du Mortier en zoon / 1810

222.Belang van Gelderland, Utrecht en Holland, bij het afsluiten van de Lek, en geschiedenis van die rivier, haar geringe oorsprong, volgende vergrooting, loop, bedijking, overstroomingen, tegenwoordige gesteldheid, ...Stolker, Adr. / bij D. du Mortier en zoon / 1809

223.Handleiding tot een goed gezellig leven : de Hollandsche jeugd van beide kunne aangeboden Du Mortier / 1808

224.Korte inleiding in de boeken des Ouden Testaments : ten gebruike van den gemeenen man en der schoolen : uit het Hoogduitsch door F.C. Zange Zange, F.C. / D. du Mortier en zoon / 1808-1809

225.Dichterlijke uitweiding over den tegenwoordigen watervloed en de verdere ongevallen, die het arme vaderland, gedurende de regeering van zulken menschlievenden koning, elk voorjaar treffen Bruining, Gerb. / D. Du Mortier en zoon, voor rekening van den autheur / [1809]

226.Verzameling van fabelen en vertelselen : ten dienste der scholen r / D. Du Mortier en zoon / 1832

227.Onontbeerlijke bijlage tot de geschiedenis der christelijke kerk in de achttiende eeuw van A. Ypey, doctor in de Godgeleerdheid, lid van het Zeeuwsche en Utrechtsche Genootschap der Wetenschappen, gewoon hoogleeraar in de Godgeleerdheid en Kerkelijke Geschiedenissen, en akademieprediker, aan de Hoogeschool te Harderwijk, in drie brieven aan zijn Hoog. Eerw. Stolker, A. / D. du Mortier en zoon / 1810

228.Geschenk voor de jeugd, bestaande in afbeeldingen en beschrijving van eenige van de belangrijkste voorwerpen der natuur Anslijn, N. / D. du Mortier en zoon / 1831-1835

229.Brieven, voor min en meer gevorderde jonge lieden, ter dienste der scholen zoo wel, als ten algemeenen gebruike, geschikt Goede /   D. Du Mortier en zoon / 1829

230.Voorschriften ter oefening in het kunstmatig schrijven, ten gebruike der scholen onzes vaderlands Boelhouder, M. / D. du Mortier en zoon / [1805-1811]

231.Aanleiding ter vervaardiging van schriftelijke opstellen, over onderwerpen welke in het dagelijksche leven voorkomen : inzonderheid geschikt ten dienste van schoolonderwijzers Dolz, J.C. / Du Mortier / 1808-1809

232.Syntaxis, of woordvoeging der Nederduitsche taal Siegenbeek, Matthijs / D. du Mortier en zoon / 1810

233.Leesboek tot oefening in het kunstmatig lezen ; [1e stukje] Anslijn, N. / D. du Mortier en zoon / 1816

234.Wat kan men tegenwoordig, met grond, van de aanstaande regeling der openbare opvoeding en van het openbaar onderwijs verwachten? : eerste brief van M. aan NM. / D. du Mortier en zoon / 1814

235.Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen ; 2e stukje Anslijn, N. / D. Du Mortier en zoon / 1808

236.Grammatica, of Nederduitsche spraakkunst Siegenbeek, Matthijs / D. du Mortier en zoon / 1814

237.Geoctroijeerde Maatschappij ter Waarborging van Lijftogten, onder bestuur van mr. Everard Jacob van Roijen [...] en mr. Jacob Arnold Drieling [...], directeuren, en onder toezigt van mr. A.R. Falck [...], mr. S.P. van Swinden [...], J. van Beeck Vollenhoven [...] en jonkhr. J.C.R. van Hoorn van Burgh [...], commissarissen D. du Mortier en zoon / 1818

238.Korte uittreksels uit merkwaardige land- en zeereizen Hoonaard, Willem van den / D. du Mortier en zoon / 1814

239.Zedekundig leerboek tot onderwijs in den natuurlijken godsdienst en zedeleer : ten dienste der scholen Wieling, S.E. / D. du Mortier en zoon [etc.] / 1812

240.Het leven van Jezus : een leesboek voor kinderen, ten dienste der scholen Anslijn, N. / D. du Mortier en zoon / [1813]

241.Reize door Afrika : voor jonge lieden Vreede, P. / D. du Mortier en zoon / 1814

242.Smeekschrift aan de vereenigde mogendheden, om den vrede in Europa voor altijd onverbreekbaar te maken, en berigt wegens ontwerpen daartoe D. du Mortier en zoon / 1814

243.De vrede van Europa Palm, J.H. van der / D. du Mortier en zoon / 1814

244.Actes religieux du culte solemnel, célébré le matin du 13 janvier 1814, jour d'actions de grâces, de jeûne et de prières, dans l'Église Wallonne d'Amsterdam Teissèdre l'Ange, J. / D. Du Mortier et fils / 1814

245.Vaderlijk afscheid aan mijnen zoon, benevens raadgevingen tot eene gelukkige huwelijks-keuze, en wenken voor de zedelijke en ligchamelijke opvoeding Stoop, Dirk / D. du Mortier en zoon / 1815

246.Levensschetsen van vermaarde mannen, vorsten, enz. getrokken uit de ongewijde geschiedenis : een leesboek voor de jeugd Millot, Claude François Xavier / D. Du Mortier en zoon / [1814-1815]

247.Nederlands blijde vooruitzigten, godsdienstig gevierd in eene leerrede over II. Koningen XIX. vs. 30 Palm, J.H. van der / bij D. du Mortier en zoon / 1813

248.Vaderlandsche uitboezeming Palm, J.H. van der / D. Du Mortier en zoon / 1813

249.Triumfzang op de overwinning van de Nederlanders, vereenigd met de hooge bondgenooten, op de Franschen, in zomermaand 1815, tot aanmoediging der Nederlandsche helden Zubli, Ambrosius Justus / D. Du Mortier en zoon / [1815]

250.Katechismus voor de verdedigers des vaderlands, waarin geleerd wordt, hoe een christelijk burger en krijgsman moet gezind zijn, en met God in den strijd gaan Arndt, Ernst Moritz / D. du Mortier en zoon / 1815

251.Zedekundig leesboekje, ten gebruike der Nederlandsche scholen, in den vorm van kleine leeslesjes Dobben, Johannes van / D. du Mortier en zoon / 1816

252.Christelijke opwekking tot heldenmoed : in eene leerrede over Lukas IX, vs. 24a Palm, J.H. van der / D. du Mortier en zoon / 1815

253.De vereeniging der belangen van landbouw, industrie en koophandel, overwogen en aangetoond Rees, B. van / D. du Mortier en zoon / 1816

254.Bijbel voor de jeugd Palm, J.H. van der / Du Mortier en Zoon / 1811-1834

255.Gezondheids-lessen en regelen voor den kinderlijken leeftijd Schrant, J.M. / D. du Mortier en zoon / 1816

256.Advis van de weledele heeren J. van der Linden, M.C. van Hall, N. Sinderam, S. Ae. Verburg en F.A. van Hall, juris utriusque doctores en advokaten voor het Hooge Geregtshof in 's Gravenhage geadmitteerd en binnen Amsterdam practiserende, betreffende den zin en de meening van het vastgestelde bij artikel 3 der wet van den 25. januarij 1817, de regten bepalende die in de Nederlanden, ten opzigte van het drukken en uitgeven van letter- en kunstwerken, kunnen worden uitgeoefend Linden, J. van der / D. du Mortier en zoon / 1817

257.Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek Buijs, Johannes / D. du Mortier en zoon / 1818

258.Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden : ter dienste der scholen ; [1e stuk] Anslijn, N. / D. du Mortier en zoon / 1813

259.Voorlopig verslag van de hoofd-directie der Maatschappij van Weldadigheid, in het laatst van den jare 1817, binnen Leyden opgerigt : gedaan aan derzelver medeleden en begunstigers op woensdag den 22 april 1818 D. du Mortier en zoon / 1818

260.Memorie van den hoogleeraar Jacob de Gelder, overgegeven aan het Hoogheemraadschap van Rijnland, behelzende deszelfs consideratien over het ontwerp van den heer baron Van Lynden van Hemmen, strekkende ter droogmaking van de Haarlemmermeer Gelder, Jacob de / D. du Mortier en zoon / 1821

261.Geographisch zakboekje voor de Nederlandsche jeugd, of Korte beschrijving des geheelen aardrijks, benevens het noodige onderrigt aangaande de globe, de kaarten en derzelver gebruik  / D. du Mortier en zoon / 1820

262.Vrije gedachten van een' ingeland van Rijnland, over de Verhandeling van droogmaking des Haarlemmer Meers, uitgegeven door den heer F.G. baron van Lynden van Hemmen, in den jare 1821 ingeland van Rijnland", Een / D. Du Mortier en zoon / 1821

263.Tiende zestal leerredenen ; Zestal leerredenen Palm, J.H. van der / D. du Mortier en zoon / 1822

264.Handleiding bij het onderrigt in de toon- en zangkunst op de scholen van het lagere onderwijs Rente Linsen, J.C. / D. du Mortier en zoon / 1823

265.Handleiding voor houderessen van kleine kinderscholen Visser, H.W.C.A. / D. du Mortier en zoon / 1823

266.De nagedachtenis van Elias Annes Borger : plegtig gevierd op den 20. December 1820, in naam der Leydsche afdeeling van de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen Palm, J.H. van der / D. du Mortier en Zoon / 1821

267.Tiental leerredenen ; 1: Tiental leerredenen Palm, J.H. van der / D. du Mortier en zoon / 1823

268.Leerrede over het belangrijke en heilzame van de uitvinding der boekdrukkunst door Laurens Jansz. Koster, voor het christendom : uitgesproken te Leijden Roemer, J. / du Mortier en zoon / 1823

269.Handleiding voor schoolleeraars ten platten lande Overberg, Bernard / Du Mortier [etc.] / 1808-1810

270.Wat is te denken en te verwachten van eene geheele vrijstelling tot het openen van bijzondere scholen ten platten lande en in steden door ranghebbende? Ende, Adriaan van den / D. du Mortier en zoon / 1829

271.Bijbel bevattende alle de boeken des Ouden en Nieuwen Verbonds Palm, J.H. van der / D. du Mortier en zoon / 1818-1830

272.Lessen over de redekunde, ten dienste van jonge lieden, die de scholen hebben verlaten Bake, Alexander Jacques Josias / D. Du Mortier en Zoon / 1828

273.De wegen der natuur en der ontwikkeling van den menschelijken geest Schmid, Peter / D. du Mortier en zoon / 1829

274.Vaarwel der vaderlandsche studenten, als vrijwillige jagers uittrekkende Tollens, H. / D. Du Mortier en zoon / 1830

275.Bijbel bevattende alle de boeken des Ouden en Nieuwen Verbonds ; [7]: De Apokryfe boeken des Ouden Verbonds Palm, J.H. van der / D. du Mortier en zoon / 1829-1830

276.Schoolboek over de geschiedenissen van ons vaderland : (zuidelijke provinciën) Burggraaff, Pieter / D. du Mortier en Zoon [etc.] / 1826

277.Leerrede over Genesis XLI vs. 51, gehouden op den dank- en bededag des jaars 1826 Palm, J.H. van der / D. du Mortier en zoon / 1826

278.Korte geschiedenis van ons vaderland : in vragen en antwoorden, met eene geslachtslijst en een geslachtsboom van onzen koning Sandwijk, G. van / D. du Mortier en zoon / 1830

279.Pestalozzi's leerwijze in de kennis der getallen Prinsen, P.J. / bij D. du Mortier en zoon / 1820

280.Aanvankelijk onderwijs in het kennen der getalen, of Het leeren tellen van 1. tot 20. : zijnde de zevende brief van Pestalozzi's Leerwijze in de kennis der getalen Pestalozzi, ... / D. du Mortier en zoon / 1825

281.Bijbel bevattende alle de boeken des Ouden en Nieuwen Verbonds ; 1-4: Alle de boeken des Ouden Verbonds ; Eerste stuk: 1818. Tweede stuk: 1819. Derde stuk: 1820. Vierde stuk: 1822 Palm, J.H. van der / D. du Mortier en zoon / 1818-1822

282.Iets over de armoede en het gebrek aan arbeid, in betrekking tot staathuishoudkunde en staatkunde Alphen, D.F. van / D. du Mortier en zoon / 1820

283.Verhaal van eene reis door Spanje, in de jaren 1811, 1812, 1813 en 1814 Artillerie-officier, Een / D. du Mortier en zoon / 1819

284.Onderwijs in de aardrijkskunde ; Eerste stuk. - 1820. Tweede stuk: Noord-Europa. - 1825. Derde stuk: Middel-Europa. - 2 dl., 1826-1828 Maatschappij tot Nut van 't Algemeen / D. Du Mortier en zoon / 1820-1828

285.Aanwijzing voor het onderrigt der aardrijks- en geschiedkunde in de lagere scholen Burggraaff, Pieter / du Mortier en zoon / 1824

286.Natuurkundig schoolboek Buijs, Johannes /  Du Mortier [etc.] / 1804

287.Feestrede bij de viering der twee honderd vijftigste verjaring van Leydens ontzet Palm, J.H. van der / D. du Mortier en zoon / 1824

288.Aanwijzing der middelen, om het geheugen te oefenen Burggraaff, Pieter / du Mortier en zoon / 1828

289.Leesboek tot oefening in het kunstmatig lezen Anslijn, N. / D. du Mortier en zoon / [1816]- ...

290.Leesboekje voor eerstbeginnenden : behoorende bij deszelfs handleiding om den kinderen het lezen te leeren Anslijn, N. / D. du Mortier en Zoon / 1827

291.Handleiding om den kinderen het lezen te leeren Anslijn, N. / D. du Mortier en zoon / 1827

292.Aanleiding tot het plaatsen der schei- en zinteekens Anslijn, N. / D. du Mortier en zoon / 1827

293.Aardrijkskundige bijzonderheden : een leesboek, zoo wel voor school- als afzonderlijk gebruik Wolff, J. / D. Du Mortier en zoon / 1827-1833

294.Redevoering, ter feestvierende herinnering van den akademischen leeftijd Palm, J.H. van der / D. du Mortier en zoon / 1828

295.Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen, uit de zuidelijke provinciën : een schoolboek Blaupot ten Cate, S. / D. du Mortier en zoon / 1828

296.Mengelingen in proza en poëzij Ockerse wed. Kleijn, A. / D. du Mortier en zoon / 1824-1827

297.Tiental leerredenen ; 4: Vierde tiental leerredenen Palm, J.H. van der / D. du Mortier en zoon / 1826

298.Lofrede op Hermannus Boerhaave Kesteloot, J.L. / 2e en verb. uitg / D. du Mortier en zoon / 1825

299.Leerrede tot Godsdienstige voorbereiding der viering van het akademisch jubelfeest Palm, J.H. van der / D. du Mortier en zoon / 1825

300.Tiental leerredenen ; 2: Tweede tiental leerredenen Palm, J.H. van der / D. du Mortier en zoon / 1824

301.Zevende zestal leerredenen ; Zestal leerredenen Palm, J.H. van der / D. du Mortier en zoon / 1817

302.Keur van Nederlandsche dichtstukken Anslijn, N. / Du Mortier / 1829

303.Algemeene ophelderende verklaring van het oud letterschrift, in steenplaatdruk Koning, Jacobus / bij D. du Mortier en zoon, J.H. de Lange, en J. Oomkens / 1818

304.De placitis juris hodierni circa rescriptum moratorium, ex antiquo jure maxime explicandis Mulder, Israël / Du Mortier / 1848

305.Rudimenta, of Gronden der Nederduitsche spraake Varik, Gerrit van / bij D. du Mortier en zoon, / 1799

306.Rudimenta, of gronden der Nederduitsche taal Varik, Gerrit van /   Du Mortier [etc.] / 1827

307.Het leven van Jezus : een leesboek voor kinderen, ten dienste der scholen Anslijn, N. /   bij D. du Mortier en zoon / 1840

308.De brave Maria : een leesboekje voor jonge kinderen Anslijn, N. /   bij D. du Mortier en zoon / 1837

309.Lofrede op Willem den Eersten Lulofs, B.H. / D. du Mortier en zoon / 1820

310.Verzameling van fabelen en vertelselen ten dienste der scholen  / D. Du Mortier en zoon / 1847

311.Verzameling van gedichtjens ten dienste der schoolen bij D. du Mortier / 1782

312.Leesboek tot oefening in het kunstmatig lezen ; 2e stukje Anslijn, N. / bij D. du Mortier en zoon / 1839

313.Verpozingen voor jonge lieden. Anslijn, P.D. / bij D. du Mortier en zoon / 1833

314.Ontwerp hoedanig der Bataven [...] gemeenebest-bestuur [...] dient ingerigt te zijn. Zillesen, Cornelis / Herdingh [and] Du Mortier / 1795

315.De Geldersche trap der jeugd in onderscheiding van die, door C. de Gelliers [...] opgesteld. Of grondige [...] fundament-legger der Nederduitsche spel- lees- schryf- en taal-konst. Cramer, Bastiaan / [5th impression] / D. Du Mortier [bookseller] / [last quarter 18th century]

316.Dichtmaatige redevoering over de oudheid en den voortgang der wiskunde. Campen, Pieter van / D. Du Mortier / 1777

317.Raad aan de Bataafsche republikeinen. = Avis aux republicains Bataves. Cochelet / Herdingh [and] Du Mortier / 1795

318.Adolf en Sientje : een leesboekje voor jonge kinderen Anslijn, N. / D. du Mortier en zoon / 1837-...

319.De geschiedenis van Jozef, voor kinderen Oosterwijk Hulshoff, Willem van /  D. du Mortier en zoon / 1806

320.Tafereel van de overwintering der Hollanders op Nova Zembla, in de jaren 1596 en 1597 Tollens, H. /  bij D. du Mortier en Zoon / 1851

321.Leesboek tot oefening in het kunstmatig lezen Anslijn, N. /   D. du Mortier en zoon / 1844

322.Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen : een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen ; II Anslijn, N. /   D. du Mortier en zoon / 1834

323.Zestal leerredenen ; Eerste zestal leerredenen Palm, J.H. van der / D. du Mortier en zoon / 1838

324.Het leven van Jezus : een leesboek voor kinderen, ten dienste der scholen Anslijn, N. /   D. du Mortier en zoon / 1838

325.Tafereel van de overwintering der Hollanders op Nova Zembla, in de jaren 1596 en 1597 Tollens, H. / bij D. du Mortier en zoon / 1840

326.Eerste beginselen der rekenkunde, voorgesteld in vragen en antwoorden, ten dienste der scholen ; 3e stukje Brunt, Jan /  bij D. du Mortier en Zoon / 1804

327.Schoolboek over de geschiedenissen van ons vaderland : (zuidelijke provinciën) Burggraaff, Pieter / D. du Mortier en Zoon [etc.] / 1826

328.Reis van een Duitsche familie naar Noord-Amerika : een leesboek voor de hoogste klasse Weeda, P. / D. du Mortier en zoon / 1837

329.Briefwisseling van J.H. Siccama en B. van Rees met de burgers ...... over het plan van algemeene belastingen, door hun, bij derzelver rapport aan de Commissie tot het ontwerpen eener Constitutie voor het Volk van Nederland, op 17 februarij 1798 voorgedraagen Hora Siccama, Johan / bij D. du Mortier en Zoon / 1799

330.Beschrijving en handleiding eener reken-machine met staafjes : geschikt om kinderen, in een korten tijd, de gewone rekenkunde op eene doelmatige, bevattelijke en aangename wijs, zoo wel théorétisch als practisch te leeren Lempe, A.J.L. / D. du Mortier en zoon / 1839

331.Bijbel voor de jeugd ; 8ste deel bevattende het vijftiende en zestiende stuk Palm, J.H. van der / D. du Mortier en Zoon / 1836

332.Bijbel voor de jeugd ; 6de deel bevattende het elfde en twaalfde stuk Palm, J.H. van der / D. du Mortier en zn. / 1836

333.Bijbel voor de jeugd ; 4de deel bevattende het zevende en achtste stuk Palm, J.H. van der / D. du Mortier en Zoon / 1835

334.Bijbel voor de jeugd ; 2de deel bevattende het derde en vierde stuk Palm, J.H. van der / D. du Mortier en Zoon / 1835

335.Bijbel voor de jeugd ; 9de deel bevattende het zeventiende en achttiende stuk Palm, J.H. van der / D. du Mortier en Zoon / 1836

336.Bijbel voor de jeugd ; 7de deel bevattende het dertiende en veertiende stuk Palm, J.H. van der / D. du Mortier en Zoon / 1836

337.Bijbel voor de jeugd ; 5de deel bevattende het negende en tiende stuk Palm, J.H. van der / D. du Mortier en zn. / 1835

338.Bijbel voor de jeugd ; 3de deel bevattende het vijfde en zesde stuk Palm, J.H. van der / D. du Mortier en zn. / 1835

339.Bijbel voor de jeugd ; 1ste deel bevattende het eerste en tweede stuk Palm, J.H. van der / 2e dr / D. du Mortier en Zoon / 1835

340.Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen : een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen Anslijn, N. / D. du Mortier en zoon / 1808-...

341.Kort begrip der bijbelsche geschiedenis : een schoolboek voor de jeugd Verwey, Bernardus /  bij D. Du Mortier en Zoon / 1823

342.Bijbel voor de Israëlitische jeugd Mulder, S.I. / du Mortier / 1843-1854

343.Beschouwing van de scheppinge der wereld, in dichtmaat : en door hem in eene vergaderinge van veele liefhebbers van weetenschappen uitgesproken , en toegewijd aan zijne leerlingen, den 2den dag van de Louwmaand 1778 Campen, Pieter van / bij D. du Mortier / 1778

344.Bijbel voor de jeugd Palm, J.H. van der / D. du Mortier en Zoon / 1835-1837

345.Afbeeldingen van Nederlandsche dieren Anslijn, Nicolaas / bij D. du Mortier en Zoon / 1838

346.Aardrijkskundige bijzonderheden : een leesboek, zoo wel voor school- als afzonderlijk gebruik ; 3e stukje Wolff, J. / D. Du Mortier en zoon / [1833]

347.Een drietal bedenkingen van Mr. G. Groen Prinsterer beantwoord Raadt, Petrus de / Du Mortier en Zoon / 1843

348.Het Besluit van 2 Januarij 1842 omtrent het lager onderwijs, vergeleken met de Wet van 3 April 1806 Raadt, P. de / Du Mortier en Zoon / 1843

349.Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden : ter dienste der scholen Anslijn, N. / D. Du Mortier en zoon / 1813-...

350.Natuurkundig schoolboek Buijs, J. /   D. du Mortier en zoon / 1828

351.Beknopte Nederduitsche spraakkunst, Bolhuis, Lambertus van / bij D. du Mortier en zoon, J.H. de Lange, en J. Oomkens / 1793

352.Trap der jeugd.Maatschappij: Tot nut van 't algemeen /  bij D. du Mortier en zoon / 1793

353.Spel- en lees-boekjen voor eerst beginnenden, Maatschappij: Tot nut van 't algemeen /  bij D. du Mortier en zoon / 1789

354.Verspreide lettervruchten Mulder, S.I. / Du Mortier en Zoon / 1844

355.De godsdienst afgezonderd van den staat, of proeve over de noodzaaklijkheid der vernietiging van alle heerschappij van den godsdienst in eene vrije burgermaatschappij : opgedragen aan de aanstaande Nationaale Conventie der Nederlandsche Republiek Vriend van vrijheid, gelijkheid en godsdienst / bij D. du Mortier en Zoon / 1795

356.Eerste beginselen der rekenkunde : voorgesteld in vragen en antwoorden, ten dienste der scholen ; 2de stukje Brunt, Jan /  D. du Mortier en Zoon / 1807

357.Eerste beginselen der rekenkunde, voorgesteld in vragen en antwoorden, ten dienste der scholen ; 4e stukje Brunt, Jan /   D. du Mortier en Zoon / 1805

358.Eerste beginselen der rekenkunde, voorgesteld in vragen en antwoorden, ten dienste der scholen ; 1e stukje Brunt, Jan /   D. du Mortier en Zoon / 1803

359.Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen ; 3e stukje Anslijn, N. /   D. Du Mortier en zoon / 1810

360.Antwoorden op de rekenkundige vragen van het Rekenboek voor meisjes ; 3e stukje Anslijn, N. / D. du Mortier en zoon / 1810
361.Antwoorden op de rekenkundige vragen van het Rekenboek voor meisjes ; 2e stukje Anslijn, N. /   D. du Mortier en zoon / 1808

362.Antwoorden op de rekenkundige vragen van het Rekenboek voor meisjes ; Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen Anslijn, N. / D. du Mortier en zoon / 1804-...

363.Redevoering, over de geregtelijke welsprekendheid in Nederland Siewertsz van Reesema, A. / D. Du Mortier / [1840]

364.Verhandeling over het onderwijs in het spellen, leezen en schrijven, Dupper, Leendert / bij D. du Mortier en zoon / 1791

365.Natuurkundig schoolboek Buijs, Johannes / bij D. du Mortier en zoon, J.H. de Lange, en G.T. van Paddenburg en zoon / 1800

366.De origine atque incrementis libertatis Anglorum Vreede, Georgius Guilielmus / apud D. du Mortier et Filium / 1831

367.De geschiedenis van Jesus : een schoolboek Adriani, M.J. /   Du Mortier / 1810

368.Reekenboek voor de Nederlandsche jeugd Aeneae, H. / bij D. du Mortier en Zoon / 1794-...

369.Schoolboek over de geschiedenissen van ons vaderland Wester, Hendrik /  D. du Mortier en Zoon / 1827

370.Schoolboek der geschiedenissen van ons vaderland Wester, Hendrik / bij D. du Mortier en zoon / 1801

371.Tafereel van de overwintering der Hollanders op Nova Zembla, in de jaren 1596 en 1597 Tollens, H. / D. Du Mortier en Zoon / 1824

372.De Leydsche weezen aan de Leydsche burgerij, Bij den aanvang van het jaar 1823 Tollens, H.F. / ter boekdrukkerij van D. du Mortier en zoon / 1823

373.De geschiedenis van Jozef, voor kinderen Oosterwijk Hulshoff, Willem van /   D. du Mortier en zoon / 1829

374.Leerrijke en aangenaame onderhoudingen voor de jeugd Salzmann, C.G. / D. du Mortier en Zoon / 1803

375.Verzameling van gedichtjens ten dienste der schoolen Alphen, Hieronymus van / D. du Mortier en Zoon / 1799

376.Voor schoolonderwijzers : eene bijdrage tot het verbeterd onderwijs D. du Mortier en zoon / 1808-1809

377.De Leidsche weezen aan hunne stadgenooten, bij den aanvang van het jaar 1832 Roskes, H.T. / ter boekdrukkerij van D. du Mortier en zoon / [1831]

378.Leerrijke en aangenaame onderhoudingen voor de jeugd Salzmann, C.G. / bij D. du Mortier en Zoon / 1794

379.Lofrede op Sebaldus Justinus Brugmans Capadose, A. / D. du Mortier en zoon] / [1825]

380.Bijbel, bevattende alle de boeken des Ouden en Nieuwen Verbonds Palm, J.H. van der / D. du Mortier en Zoon / 1827-1830

381.Zedenkundig schoolboek Moens, A.M. / D. Du Mortier en zoon / 1801

382.De brave Maria : een leesboekje voor jonge kinderen Anslijn, N. /    D. du Mortier en zoon / 1822

383.Leesboek tot oefening in het kunstmatig lezen ; 1e stukje Anslijn, N. /  D. du Mortier en zoon / 1844

384.De Leydsche weezen aan de Leydsche burgerij, bij den aanvang des jaars 1833 Lennep, J. van / ter boekdrukkerij van D. du Mortier en zoon / [1832]

385.Lofrede op Hermanus Boerhaave Kesteloot, J.L. / D. du Mortier en zoon / 1819

386.Specimen literarium inaugurale, continens annotationes ad orationem, quae Ciceronis fertur, de haruspicum responsis Pompe van Meerdervoort, Joannes Petrus / Mortier et Filium / 1850

387.Grondbeginselen der meetkunde ten dienste der Nederlandsche-jeugd.M. van Loopik, 1785 ([printed covers:] Amst., [sold by] M. de Bruijn [...], Alkmaar, [sold by] wed. Maag en zoon, 's Bosch, [sold by] J. Palier [[etc.]]) / 1785

388.Charlotte van Bourbon Loosjes, Adriaan / A. Loosjes Pz. / 1792

389.Nuttig tijdverdrijf voor kinderen, of Verzameling van verschillende onderwerpen, tot leering en vermaak der jeugd : met tien gekleurde plaatjes, waarop dertig afbeeldingen P.H. Trap / 1812

390.Nieuwejaarsgroete van de kinderen in het gereformeerde weeshuis, genaamd: Heilige Geest of Armen-wees- en kinder-huis te Leyden, voor het jaar 1855 Lennep, J. van / s.n.] / [1854]

391.Roman van Karel den Grooten en zijne XII pairs : (fragmenten) Jonckbloet, W.J.A. / Du Mortier / 1844

392.De Apokryfe boeken des Ouden Verbonds Palm, J.H. van der / Du Mortier / 1838

393.Brief aan Dr. W. J. A. Jonckbloet : bijdrage tot de kritiek en verklaring van Karel de Groote en zyne XII Pairs Vries, M. de / D. du Mortier / 1845

394.Nieuw spel- of leesboekje, dienende, om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen ; 3e stukje Anslijn, N. /  D. du Mortier en Zn. / 1848

395.Gedenkstuk der verlossing en herstelling van Nederland, in den jare 1813 Lastdrager, Abraham Johannes / bij C. de Vries ; H. van Munster en Zn ; J. van der Hey ; D. du Mortier en Zn [etc.] / 1817-1818

396.Armwezen en armverzorging Blaupot ten Cate, S. / Du Mortier / 1851

397.Over het gevoel van eigenwaarde Berkum, Hendrikus van / Du Mortier / 1844

398.Der minnen loep ; 2e deel: (derde en vierde boek) Potter, Dirc / Du Mortier / 1846

399.Der minnen loep ; 1e deel: (eerste boek - tweede boek) Potter, Dirc / Du Mortier / 1845

400.Roman van Walewein  Penninc / Du Mortier / 1846-1848

401.Der leken spieghel, leerdicht van den jare 1330 Boendale, Jan / du Mortier / 1844-1848

402.Der leken spieghel, leerdicht van den jare 1330 ; Dl. 3-4 Boendale, Jan / du Mortier / 1846-1848

403.Hulde aan de nagedachtenis van den hoogleeraar J.H. van der Palm Siegenbeek, Matthijs / Du Mortier en Zoon / 1840

404.Leven van Sint Franciscus Maerlant, Jacob van / D. du Mortier en zoon / 1847-1848

405.Extract uit de notulen van het behandelde bij burgemeester en wethouderen der stad Leiden op maandag 23. mei 1808 Rees, B. van / Herdingh en Du Mortier / [1808]

406.Het leven van Jezus, : een schoolboek, Adriani, M.J. /  bij D. du Mortier en Zoon / 1822

407.Ordonnantie op het gebruiken van 't jaagpad der steden Leiden, Utrecht en Woerden Herdingh en Du Mortier / [1806]

408.Vragtlijst tusschen de steden Utrecht, Leiden en Woerden, bij de gemeente-besturen derzelver steden gearresteerd .. Herdingh en Du Mortier / [1806]

409.Schoolboek over de geschiedenis van ons vaderland Wester, Hendrik / Du Mortier ; De Lange / 1854

410.Schoolboek over de geschiedenissen van ons vaderland Wester, Hendrik /  D. du Mortier en Zoon [etc.] / 1817
411.Practisch rekenboek, toegepast op natuurkundige wetenschappen, ten dienste der scholen Veenendaal, G. / D. du Mortier en Zoon / 1843

412.Advies van den Heer Staatsraad, Lands-advocaat aan Z.E. den Minister van Binnenlandsche Zaken, over den eigendom van het Haarlemmermeer Faber van Riemsdijk, J.C. / du Mortier en zoon / [1847]

413.Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken Eilers Koch, J.R. / D. du Mortier en zoon / 1850

414.De school en het leven Curtman, W.J.G. / D. du Mortier en Zoon / 1844

415.Redevoering, bevattende een proeve van beantwoording der vraag: welke verpligting rust er op de regeringen ten aanzien van kunsten en wetenschappen? Bosscha, J. / D. Du Mortier en Zoon / 1840

416.Proeve van antwoord op de vraag: Wat kan en moet de Protestantsche Kerk van Nederland in onze dagen doen, om de pogingen der zendelingen van het Hof van Rome tot hare afbreuk, met vrucht, tegen te gaan? Siegenbeek, Matthijs / D. du Mortier en Zoon / 1842

417.Geschiedkundig overzigt van het lager onderwijs in Nederland Görlitz, P.K. / D. du Mortier & Zoon / [1849]

418.Geschiedenis van opvoeding en onderwijs in de Nederlanden, met betrekking tot de algemeene letter- en opvoedkundige gesteldheid des tijds gedurende de Middeleeuwen Cramer, Friedrich / D. du Mortier en Zoon / 1846

419.Handleiding tot de kennis der natuur : schoolboek Wenckebach, W. / D. Du Mortier & zoon / 1851

420.De behandeling van dienstbaren Schiotling, Elise / D. Du Mortier & Zoon / 1852

421.Hollands bloei in schoone kunsten en wetenschappen bij het sluiten van den Munsterschen vrede : twee eeuwen later beschouwd Haar, B. ter / Du Mortier / 1849

422.Tafereelen uit het leven van dienstbaren Biben, A. / Du Mortier en zoon / 1846

423.Verhandeling over het wezen der uiterlijke welsprekendheid, hare voordeelen, en de meest geschikte middelen ter bevordering van hare beoefening hier te lande Bogaers, A. / D. du Mortier / 1840

424.Landontginning, een middel tot wering der armoede Konijnenburg, J. van / D. Du Mortier / 1850

425.Kindergedichten Heije, J.P. / D. du Mortier en zoon / 1847

426.Het kind in zijne eerste levensjaren : wenken voor ouders Allebé, G.A.N. / D. du Mortier & Zoon / 1853

427.Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken Eilers Koch, J.R. / D. Du Mortier en zoon / [1847]