Oomkens Groningen

1.Beknopte geschiedenis der Nederlandsche tale IJpeij, A. / bij O.J. van Paddenburg. / 1812-1832

2.Bouwstoffen tot eene geschiedenis van de boekdrukkunst en den boekhandel in de stad en provincie Groningen Oomkens, J. / J. Oomkens J. zoon / [1854]

3.Catalogus librorum Bibliothecae Universitatis quae Groningae est : secundum seriem literarum alphabeti digestus Eerde, Jan Rudolf van / Oomkens / 1833-1851

4.A. van der Veen Oomkens, een Groninger lettergieterij in de negentiende eeuw : een onderzoek naar het wel en wee van een van de eerste grote Groninger industrieën Kuipers, Abe / Niemeijer / 1987

5.Korte opgave der veranderingen, welke Groningen ondergaan heeft, sedert het begin dezer eeuw. : ten dienste van mijne voormalige medestudenten, ter herdenking van den akademischen leeftijd, op den 1 julij 1830 te Groningen te zamen geroepen Swinderen, Th. van / J. Oomkens / 1830

6.Acta saecularia academiae Groninganae : complectentia orationes et carmen in natali eius ducentesimo publice dicta Die X octobris CIƆ. IƆ. CCC. XIV. Muntinghe, Hermannus / apud J. Oomkens ... / [1814]

7.De historie der politieke eeden, verklaringen, en beloften, voor den jaare 1795, en de zes eerste maanden van 1796 : Eene waare nederlandsche geschiedenis, met veele, zo voor de leden der nationale vergadering, en voor elk stemgerechtigd Bataafsch burger ... . Een gedenkstuk! Gewichtig voor het tegenwoordig-, verbaazend voor het na-geslagt! by W.A. Keel ... / [1796]

8.Geschiedenis der Broederenkerk te Groningen : eene bijdrage tot de geschiedenis der Hervorming en der roomschgezinde gemeente in deze stad Hofstede de Groot, P. / Oomkens / 1832

9.Handteekeningen der deelgenooten van het feest ter herdenking van den akademischen leeftijd op den 1 Juli 1830 te Groningen gevierd Oomkens] / 1830

10.Gedenkboek, of verzameling van stukken, betrekkelijk den uittogt der studenten van Groningen en Franeker, ten strijde voor het vaderland in het jaar 1830 ; Gedenkboek der vrijwillige flankeur-compagnie Groninger en Franeker studenten : bevattende benevens de voornaamste bijzonderheden der geschiedenis van dezelve, de stukken betrekkelijk hun oprigting, uittogt en terugtogt, in de jaren 1830 en 1831 Oomkens, J. / Oomkens / 1831

11.Drentsch mosaïk Veen, Jan van der / J. Oomkens / 1844-1848

12.Verslag van de commissie, uit de hoofddirectie van het Instituut voor Doofstommen, te Groningen, ter zake het aldaar opgerigte monument, ter eere van wijlen des Instituuts stichter Henri Daniel Guyot, met de, by deszelfs inwijding uitgesprokene dichtregelen van den hoogleeraar mr. B.H. Lulofs Lulofs, B.H. / J. Oomkens / 1829

13.Het beleg en de bevrijding van Groningen in 1672 : leerrede uitgesproken op den 28 Augustus 1839 in de Groote Kerk te Groningen Boeles, P. / Oomkens / 1839

14.Herinneringen aan lief en leed, voor en gedurende het huwelijk van J. Oomkens J. zoon en S. Stheeman Oomkens, J. / J. Oomkens Jz / [1845]

15.Gedachten over het predikampt; in de gereformeerde kerk. Liefsting, Fokko / [sold by] de Bruin [...], Leijden, [sold by] Honkoop [...], 's Hage, [sold by] Thierrij [... [etc.]] / [1794]

16.Aanleiding tot de eerste beginselen der Groninger regts-kennis : met verscheidene aanmerkingen ende bedenkingen vermeerdert Laman, Paulus / Derde druk / by Jacob Bolt, Abraham Groenewolt, Jan Oomkens ... / 1778

17.Korte schets der regeerings-form van Stadt en Lande Laman, Paulus / by Jacob Bolt, Abraham Groenewolt, Jan Oomkens ... / 1777

18.Index plantarum quae in Horto Academico Groningano coluntur 1819 Leichtenberg, J.P. / Oomkens / 1820

19.De vorsten en regenten der voornaamste landen van Europa en andere werelddeelen Oomkens, J. / J. Oomkens J.zoon / 1859

20.Leerrede over Hand. XXVI: 22, 23, ter gedachtenisviering van het Paaschfeest, maar ook van eenen, in de gemeente van Groningen, bijna dertigjarigen en eenen, elders en daar, vervulden vijftigjarigen evangeliedienst ...Bolhuis, L. van / J. Oomkens en M.J. van Bolhuis / 1816

21.Index rerum naturalium quae conservantur in Museo Academico Groningano = Naamlijst der voorwerpen van natuurlijke historie, welke bewaard worden in het Akademisch museum te Groningen Swinderen, Th. van / s.n.] / 1822

22.Gemeente-atlas van de provincie Groningen, in 62 kaarten Fehse, C. / Oomkens / 1862

23.Het school- en armwezen te Zwolle, aan Groningen ter navolging voorgesteld, met een berigt over de te Groningen bestaande zaturdag-avondschool voor minvermogende volwassenen Swinderen, Theod. van / J. Oomkens / 1830

24.Bouwstoffen tot eene geschiedenis van de boekdrukkunst en den boekhandel in de Stad en Provincie Groningen Oomkens, J. /   Boekverkoopers-Collegie / 1864

25.Aan de dappere studenten van Groningen en Franeker : (dichtregelen, uitgesproken op de groote markt te Groningen, toen de voornoemde Studenten, den 30sten September 1831, uit den vrijwilligen krijgsdienst voor het Vaderland, met onbepaald verlof binnen die stad terug keerden, en het hun door de Groningsche Jufferschap geschonkene Vaandel door laatstgemelde met laurieren en bloemen bekranst werd) Lulofs, B.H. / J. Oomkens / 1831

26.Leerrede van Herman Muntinghe, hoogleeraar in de faculteit der godgeleerdheid aan de Hoogeschool te Groningen, bij gelegenheid van het afsterven van zijnen ambtgenoot J. A. Duijmaer van Twist, in leven hoogleeraar in de faculteit der regtsgeleerdheid aan dezelfde Hoogeschool : uitgesproken den derden van wintermaand 1820, in de Martini Kerk te Groningen Muntinghe, Herman / J. Oomkens / 1820

27.Aanspraak aan de stemgerechtigde burgers der stad Groningen; betreffende het by meerderheid der wyk-vergaderingen genomen besluit, den 6 februari 1797, nopens het reglement van representatie voor de provincie Stad en Lande by J. Oomkens / 1797

28.Reedenen en gronden waarop J.H. Siccama en C.H. Gockinga, door het volk der stad Groningen mede benoemd, om met gecommitteerden van de Ommelanden, Oldambt, Gorecht en Sapmeer cum annexis, te formeeren een plan ter nauwere vereeniging of ineensmelting der onderscheidene districten en deelen deezer provintie, ... met de bylagen daartoe betrekkelyk Siccama, J.H. / by J. Oomkens ... / 1797

29.[Fondscatalogus ; Veilingcatalogus 11 aug 1835 Oomkens, Jan / Jan Oomkens ; P. Meijer Warnars ; Casper Kraetzer ; Het Logement de Garnalen Doelen ; Jan Oomkens / 1835

30.Gesprek van Minerva, met den burger Eleutheriophilus Weetgraag, gehouden [...] in [...] augustus 1795 Schalenkamp [...], Haarlem, F. Bohn [...], Leijden, Cijfveer [... [etc.]] / [1795]

31.Gemeenzame briev van Philippus Verbrugge, schrijver van [...] de Post naar den Neder-Rhijn [...] houdende een [...] verhaal van de drukkende bezwaren, die hij [...] in zijne detentie, heeft moeten ondergaan Verbrugge, Philippus / ? / 1784

32.Nauwkeurig en egt berigt van de criminele proceduire door mr. J. Vermehr [...] auditeur militair [...] tegen Werner von Alvensleben, ritmeesterA. van Goor, 1785 ([π2:] Alkmaar, [sold by] Harencarspel, Amsterdam, [sold by] Allart [...], Arnhem, [sold by] J.H. Möeleman [... [etc.]]) / 1785

33.Schuitepraatjen tusschen Jaap en Piet, over den tegenwoordigen tijd ...Verblaauw en van Son [etc.] / [1795]

34.Geschiedkundig verhaal van het gedrag der Nederlandsche gemeenebest-gezinden, geduurende den tegenwoordigen oorlog, door de Fransche republiek [...] verklaard op den 1. februarij 1793 Blauw / A. [and] J. Honkoop, Amsterdam, ten Brink [...], Haarlem, Beets [[etc.]] / [1795]

35.De grondslagen van den christelyken godsdienst gehandhaafd en verdedigd M. de Bruin [...], Haarlem, C. v.d. Aa [...], Leyden, Honkoop [... [etc.]] / [c. 1794]

36.Dissertatio juridica inauguralis de jure surdo-mutorum Guyot, Rembt Tobias / s.n.] / [1824]

37.Catalogus exquisitissimorum librorum praecipue theologicorum [...] lexicographicorum. [...] Verkoping op dingsdag den 18. sept. en volgende dagen. 1787 J. Bolt [and] J. Oomkens bibls / 1787

38.De godlijke voorzienigheid, omtrent de staatsomwenteling in Nederlands gemenebest, in deze dagen, aangewezen naar aanleiding van Daniels lofspraak hoofd. II. vs. 21a. : In ene kerklijke redevoeringe, uitgesproken ... den 28 van zomermaand 1795. In de Grote Kerke Sijpkens, Henricus / bij Jan Oomkens en A.S. Hoitsema / 1795

39.Beknopte aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der provincie Groningen Kremer, Hs. / Oomkens / 1818

40.Beknopte plaatselijke- en geschiedkundige beschrijving der stad Groningen : voor de jeugd Beukema, J.P. / Oomkens / 1821

41.Verzameling van reglementen enz., betrekkelijk het provinciaal en stedelijk bestuur van Groningen Oomkens / 1828-1840

42.Feestrede, uitgesproken op den eersten Julij 1830 in de Nieuwe Kerk te Groningen ...Lulofs, B.H. / Oomkens / 1830

43.Bijzonderheden uit de geschiedenis der Hervorming in de provincie Groningen, tusschen de jaren 1545 en 1580 Westendorp, Nikolaas / Oomkens / 1832

44.Geschiedenis van de verwoestingen door de rupsen, in het jaar 1829, aangerigt in de provincie Groningen Hall, H.C. van / Oomkens / 1829

45.De nagedachtenis van Theodorus Adrianus Clarisse plegtig gevierd, op den 12 november 1828, in eene openlijke vergadering van het Natuur- en Scheikundig Genootschap te Groningen Senden, G.H. van / Oomkens / 1828

46.Welkomstgroet aan de dappere kweekelingen der Groningsche Hoogeschool, die leden zijn van het Genootschap ter Bevordering der Natuurkundige Wetenschappen te Groningen : uitgesproken in de openlijke vergadering van dat genootschap, op den 19 october 1831 Spandaw, H.A. / Oomkens / 1831

47.Gedenkrede op wijlen Henri Daniel Guyot, Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw, Professor honorarius aan de Hoogeschool te Groningen, Président der Hoofddirectie van-, en eersten Instituteur aan het Instituut voor Doofstommen te dier stede, lid enz. enz. Lulofs, B.H. / Oomkens / 1828

48.Geschiedenis van de opkomst der Kerkhervorming in de Provincie Groningen, tot aan het jaar 1594, gevolgd door de geschiedenis van de vestiging der Kerkhervorming in dezelfde Provincie, tot aan de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 : uit echte stukken zamengesteld Brucherus, Heino Hermannes / Oomkens / 1821

49.Nadenking van eenen staatsman weegens zijn ministerie in HollandSpiegel, Laurens Pieter van de / bij G. Bom, Briét, Brave, v der Burgh, wed. Doll, Elwe, G. Roos, Saakes, en Van Gulik, enz. / 1800

50.Inwijdingsredevoering van Mr. Barthold Henrik Lulofs ... over de noodzakelijkheid van de beoefening der eigene taal en letterkunde voor de zelfstandigheid en den roem van eene natie : gehouden ... op den vijftienden van Slagtmaand 1815 Lulofs, Barthold Henrik / J. Oomkens / [1815]

51.Spelboekje Wester, H. / J. Oomkens / 1805-...

52.Alexander te Groningen : eene voorlezingJ. Oomkens / 1819

53.Schadeloosstelling voor het verlies, hetwelk de dood veroorzaakt, door het evangelie verzekerd : eene leerrede over I Corinth. XV: 35-42 Amshoff, J.P. / J. Oomkens / 1827

54.Prijsverhandelingen over de klank-methode Rentjes, A.P. / J. Oomkens / 1824

55.Een paar dichtregelen op den dood van den hoogleeraar E.A. Borger, na het lezen van deszelfs onvergelijkelijk fraai roerend dichtstukje: Aan den Rijn, enz., in den Muzen-Almanak voor 1821 Lulofs, B.H. / J. Oomkens / 1820

56.Oratio de utilitate quae in agriculturam redundat ex historiae naturalis patriae scientia Wal, Gabinus de / I. Oomkens / 1826

57.Natuurlijke lees-leerwijze Rijkens, R.G. / J. Oomkens / [1822]-...

58.Verhandeling over het Regt van Beklemming of Overdragt in de provincie Groningen Driessen, Albert Pieter / J. Oomkens / 1824-1826

59.Hulde aan de nagedachtenis van Gerbrand Bakker, hoogleeraar in de geneeskunde te Groningen Baart de la Faille, J. / J. Oomkens / 1828

60.Welkomsgroet aan Zijne Majesteit den Koning, bij hoogstdeszelfs komst te Groningen, in Bloeimaand 1823 Lulofs, B.H. / J. Oomkens / 1823

61.Dichtregelen, uitgesproken op het verjaringsfeest van H.M. de Koningin, plegtig te Groningen gevierd den 19 november 1827 Spandaw, H.A. / J. Oomkens / 1827

62.Het vijfentwintigjarig bestaan van het Natuur- en Scheikundig Genootschap te Groningen, plegtig gevierd op den 1 maart 1826 Swinderen, Th. van / J. Oomkens / 1826

63.Kerkrede en gebed, uitgesproken ter opening van het tweede eeuwfeest der universiteit te Groningen, gevierd den 10den van wijnmaand 1814 Tinga, E. / J. Oomkens / [1814]

64.Iets over de te dezer dagen door de stad Groningen op nieuw, over het Oldambt, Westerwoldingerland, het Gorecht en Sappemeer geprætendeerde superioriteit Modderman, J.R. / J. Oomkens / 1816

65.Levensschets van den hoogleeraar Petrus Driessen : uitgesproken in eene vergadering van het Natuur- en Scheikundig Genootschap te Groningen, den 25 maart 1829 Munniks, J. / J. Oomkens / 1829

66.Woorden, die op het gedenkfeest van den eersten julij 1830, in de Nieuwe Kerk te Groningen, door het zangkoor zullen gezongen worden J. Oomkens / 1830

67.Programma van het feest ter gedachtenis van den akademischen leeftijd der genen, die van den jare 1801-1810 aan de Hoogeschool te Groningen zich bevonden hebben J. Oomkens / 1830

68.Plegtige verklaring, afgelegd door een aantal leden der Hervormde Gemeente te Groningen, ter beantwoording van het geschrift, getiteld: Aan de Hervormde Gemeente in Nederland Miedendorp, W.H. / J. Oomkens / 1843

69.Beschrijving van het Instituut voor doofstommen te Groningen, ten geleide van een systematisch gerangschikte lijst der werken en geschriften over doofstommen en het onderwijs aan doofstommen Guyot, C. / J. Oomkens / 1825

70.Beschrijving van het Instituut voor Doof-stommen te Groningen, ten geleide van een systematisch gerangschikte lijst der werken en geschriften over doof-stommen en het onderwijs aan doof-stommen Guyot, C. / J. Oomkens / 1824

71.Verslag van de commissie tot ondersteuning van personen of huisgezinnen, ten gevolge der heerschende ziekte onvermogend zijnde, en welke door geene diaconie bedeeld worden, te Groningen J. Oomkens / 1828

72.Redevoering ter viering van den vijfentwintigsten verjaardag van de eerste bemoeijingen van den Staat met het lager onderwijs : uitgesproken in de Groote Kerk te Groningen, den 15 Junij 1826 Eerde, J.R. van / J. Oomkens / 1830

73.Jezus Christus en die gekruisigd, onze kracht om te volharden in de waarheid en in de liefde, die uit God zijn : tweetal leerredenen, uitgesproken te Groningen, den 26 februarij en 19 maart 1843 Pareau, L.G. / J. Oomkens / 1843

74.Lijst van trekking der vrouwelijke kunsthandwerken en voorwerpen van smaak of weelde, verloot ten huize van Kuilenberg te Groningen, op Maandag den 20 Junij 1825 volgens den Catalogus en het vervolg op denzelven J. Oomkens / 1825

75.Monumenta Groningana veteris aevi inedita, of Verzameling van onuitgegevene oude charters en stukken, betreffende de provincie Groningen : aanvang nemende met de vroegste tijden, en eindigende met het laatste van de veertiende eeuw Keuchenius Driessen, Robertus / J. Oomkens / [1822-1830]

76.Redevoering ter plegtige nagedachtenis van wijlen den hoogleeraar J. A. Uilkens, lid van verdiensten en bestuurder van het Natuur- en Scheikundig Genootschap te Groningen : uitgesproken bij de opening der lessen van voornoemd Genootschap, op den 28 september 1825 Stratingh, S. / J. Oomkens / 1825

77.Een paar dichtregelen bij den torenbrand te Groningen, in den nanacht en morgen van den achtsten van lentemaand 1822, en den daarop gevolgden dood van den heer substituut-officier en directeur van politie, mr. P.R. van Wartum en nog een ander jeugdig mensch Lulofs, B.H. / J. Oomkens / 1822

78.Wegwijzer op de nieuwe begraafplaats te Groningen, bevattende eene aanwijzing van de plaatsen (klasse, rij, nommer, verdieping,) waar het stof van ieder begravene is ter rust gelegd...; voorts meer uitvoerige berigten over eenige beroemde of verdienstelijke mannen, en de opschriften op de grafzerken en monumenten J. Oomkens / 1832

79.Herinnering van de apostolische leer omtrent de ware Christelijke eenigheid, uitgelokt door het adres aan de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk over de formulieren, de akademische opleiding der predikanten, het onderwijs en het kerkbestuur : eene leerrede over Ephezen IV: 3-7, uitgesproken te Groningen den 29 mei 1842 Pareau, L.G. / J. Oomkens / 1842

80.N° 3 of tweede vervolg van den Wegwijzer op de nieuwe begraafplaatsen te Groningen, bevattende eene aanwijzing van de plaatsen (klasse, rij, nommer, verdieping,) waar het stof van ieder begravene is ter rust gelegd...; voorts meer uitvoerige berigten over eenige beroemde of verdienstelijke mannen, en de opschriften op de grafzerken en monumenten J. Oomkens / 1835
81.Catalogus van vrouwelijke kunsthandwerken en voorwerpen van smaak en weelde, uitmakende het fonds der verloting, geautoriseerd bij Koninklijk Besluit van den 28 maart 1825 no. 114, ten behoeve van noodlijdende vrouwen en kinderen, slagtoffers van den jongsten watersnood in het Koninkrijk der Nederlanden, zullende worden gehouden te Groningen op den 20 junij 1825 in gevolge programma van den 2 mei bevorens J. Oomkens / 1825

82.Lijkkrans bij den dood van mijnen waardigen oom Herman Muntinghe, doctor in de godgeleerdheid en rustend hoogleeraar in derzelver faculteit aan 's Rijks Hoogeschool te Groningen, ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, lid van het Koninklijk Nederlandsche Instituut en van meer andere geleerde genootschappen, (overleden den 24sten april 1824, in den ouderdom van ruim een en zeventig jaren) Lulofs, B.H. / J. Oomkens / 1824

83.Vryheid, gelykheid, broederschap: de repræsentanten van het volk van Stad en Lande doen te weeten. : Nadien wy by onze publicatie van den 20 november des afgelopenes jaars hebben te kennen gegeven, dat wy, hangende de deliberatien der bondgenoten over eene waarschynlyk op handen zynde Algemeene Nationale Vergaderinge voor dit Gemenebest, in alle gevallen nodig hebben geoordeelt by voorraad eene telling te laten doen van het geheele volk dezer provintie ...[s.n.] / [1796]

84.Jaarboek van en voor de provincie Groningen, ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien Westendorp, Nikolaas / bij J. Oomkens / 1829-1832

85.Gedenkboek, of verzameling van stukken, betrekkelijk den terugtogt der studenten van Groningen en Franeker, uit den strijd voor het vaderland : benevens een kort verslag van hun wedervaren in den tiendaagschen veldtogt ; Gedenkboek der vrijwillige flankeur-compagnie Groninger en Franeker studenten : bevattende benevens de voornaamste bijzonderheden der geschiedenis van dezelve, de stukken betrekkelijk hun oprigting, uittogt en terugtogt, in de jaren 1830 en 1831 Oordt, J.F. van / Bij J. Oomkens / 1832

86.Voorlezing, ten betooge, dat het wenschelijk is, bij de tegenwoordige herziening onzer wetgeving, dezelve aan te vullen door een volledig zamenstel van stellige regtsbepalingen omtrent de middelen tot handhaving van regt : gehouden in het genootschap: Pro Excolendo Jure Patrio, te Groningen, den 27 november 1832 Nienhuis, H. / bij J. Oomkens / 1833

87.Groninger studenten liederen : verzameld in 1833 Venhuizen Munniks, C.L. / [2e dr.] / Senaat Vindicat atque polit / [1833]

88.Archieven van de families: De Grijs-Alserda, (An)dries-Hesse-Tresling, Houwink, Kloosterboer, Oomkens, Spiets, Stratingh en Venhuizen Albada, J.N.T. van / Rijksarchief / 1981

89.Oomkens' atlas der aarde : in negen kaarten voorgesteld als teekeningen op de lei Oomkens / bij J. Oomkens, J. Zoon / 1858

90.Reglement voor het waterschap Hunsingo, vastgesteld door de Staten der provincie Groningen den 14 November 1855, goedgekeurd bij besluit van Zijne Majesteit den Koning van den 8 Januarij 1856, No. 89 Provincie Groningen. Staten / P.W. van Heyningen Bosch en Jan Oomkens / 1856

91.Album der deelgenooten van het feest ter herdenking van den akademischen leeftijd loopende van 1820 tot en met 1830 op den 19 Junij 1844 te Groningen gevierd J. Oomkens / 1844

92.De dood van Lodewijk XVI. koning van Frankrijk en Navarre. Treurspel. Hochkirch, Franz / [sold by] Schalekamp [...], Haarlem, [sold by] F. Bohn [...], Leijden, [sold by] Herding [... [etc.]] / [1793]

93.Rudimenta, of Gronden der Nederduitsche taal Varik, Gerrit van / Nieuwe dr. / D. du Mortier en zoon [etc.] / 1805

94.Dissertatio iuridica inauguralis, de intercessione mulierum valida. Lohman, Johannes / apud J. Oomkens [and] J. Dikema bibl. / [1796]

95.Aanmerkingen over de politieke geloofsbelijdenis van 43 burgers, als repræsentanten en plaatsvervangers, zitting hebbende in de tweede Nationaale Vergadering.Batavus, Justus / Doekema [...], Leeuwaarden, Cahais, Harlingen, van der Plaats [[etc.]] / [1797]

96.De delictis peregrinorum eaque Homan, Jan Tymens / s.n.] / [1823]

97.De societate delinquendi sive conjuratione Hartman Busmann, Christianus / s.n.] / [1824]

98.Disputatio iuridica inauguralis, qua inquiritur, an laesio, quae dicitur, enormis, tanquam causa venditionis rescindendae, admitti possit in venditionibus, quae ad contractus aleatorios sunt referendae Kooi, Haio van der / s.n.] / 1831]

99.De senatus Romani auctoritate Geertsema, E.J. / s.n.] / [1824]

100.De beneficiis juris, quibus Giffen, Hendericus van / s.n.] / 1819

101.De patronatu et clientela Romanorum Eyssonius Wichers, Rudolphus Helprichus / s.n.] / [1825]

102.Specimen iuridicum inaugurale exhibens observationes ad locum iuris hodierni et futuri Belgici, de iis, qui procuratorio nomine mercaturam faciunt Engelen, Ianus Henricus van / s.n. / 1828]

103.Disputatio juridica inauguralis, exhibens observationes ad art. 67-69 Codicis mercatorii Bosch, Janus Henricus van den / s.n.] / [1827]

104.Disputatio philosophico-juridica de conjunctione populorum ad pacem perpetuam Wal, Gabinus de / Oomkens / 1808

105.Specimen juridicum inaugurale continens positiones de contractibus mulierum nuptarum inprimis ex jure Transisalanico : quod ... ex auctoritate ... Petri Driessen ...Eekhout, Bernardus / Oomkens / [1806]

106.Specimen juridicum inaugurale, quo pauca exponuntur, de proprietatis exordio, de communione primaeva, deque jure, quod homines naturaliter habent, ad dominium : quod ... ex auctoritate ... Joannis Bosman ...Tuuk, Michaël van der / Oomkens / 1803

107.Brief over eenige gebreken en misbruiken in ons Hervormd kerkbestuur en wetgeving, gerigt aan zijne Hervormde medeleeraars Posthumus, R. / Oomkens / 1831

108.De merkwaardigste bijbelgeschiedenissen in vragen en antwoorden, voor jonge kinderen Wester, Hendrik /  Oomkens / 1817

109.Gedichten van mr. H. A. Spandaw Spandaw, H.A. /   Oomkens / 1815

110.Onderzoekingen naar den toestand des Christendoms in Zuid-Afrika Campbell, J. / Oomkens / 1817

111.Vaderlandsche poëzij en liederen van Mr. H.A. Spandaw Spandaw, H.A. / Oomkens / 1817

112.De geschiedenis van Samuël : een leesboek voor kinderen, opgedragen aan het departement Zwolle der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Oostkamp, J.A. /   Oomkens / 1819

113.Verhandeling, ter beantwoording der vrage: welke volkeren hebben de zoogenoemde hunebedden gesticht? : In welke tijden kan men onderstellen, dat zij deze oorden hebben bewoond? Westendorp, Nicolaus /  Oomkens / 1822

114.Ter gedachtenis van Hendrik Wester Adriani, M.J. / Oomkens / 1821

115.Aanwijzing voor het onderrigt der aardrijks- en geschiedkunde in de lagere scholen Burggraaff, Pieter / du Mortier en zoon / 1824

116.Aanwijzing der middelen, om het geheugen te oefenen Burggraaff, Pieter / du Mortier en zoon / 1828

117.Over Nederlandsche spraakkunst, stijl en letterkennis, als voorbereiding voor de redekunst of welsprekendheidsleer, in hare hoogere beteekenis ... [etc.] Lulofs, B.H. /  Oomkens / 1831

118.Geschiedkundig overzigt van de besturen, die vóór de herstelling van Nederland in 1814, elkander in Drenthe zijn opgevolgd Magnin, J.S. / Oomkens / 1838-1850

119.Betrachtungen ueber Gottes Absichten bei den Trübsalen in Hamburg und bei Paris. : (5-8 Mai und 8 Mai 1842.), einige Tage nach Pfingsten niedergeschrieben. Hofstede de Groot, P. / Oomkens / 1842

120.L. G. Pareau, als man der wetenschap Hofstede de Groot, P. / Oomkens / [1867]

121.De vriendelijke vraag van eenen vriendenkring, aan Ds. de Cock, beantwoord uit Damear / Oomkens / 1834

122.De kleine orthographist, of Spelkunde voor leerlingen van de bovenste tweede afdeeling, of hoogste der tweede klasse Kremer, Hs. /  Oomkens / 1826

123.De heerlijkheid der evangeliebediening : dankrede bij hare vijfentwintigjarige vervulling, ... gehouden Hofstede de Groot, P. / Oomkens / 1852

124.Dissertatio iuridico-antiquaria inauguralis, de hasta praecipuo apud Romanos signo, imprimis iusti dominii Brink, Bernardus ten / s.n.] / [1839]

125.Dissertatio juridica inauguralis, quasdam observationes continens de alea Stheeman, Albertus Egges / s.n.] / [1831]

126.Dissertatio iuridica inauguralis, de duello eiusque puniendi ratione Quintus, Iohan Wichers / s.n.] / [1830]

127.Specimen juridicum inaugurale, continens collationem Codicis civilis Gallici et Codicis civilis Belgici, de causis divortii et separationis thori et mensae Ranitz, Sebastiaan Mattheus Sigismund de / s.n.] / [1830]

128.Dissertatio juridica inauguralis, de confessione in causis civilibus Offerhaus, Hermannus Johannes / s.n.] / [1828]

129.Specimen juridicum inaugurale, de distinctione hominum cives inter et peregrinos, hujusque distinctionis effectu ex lege civili Ranitz, Cornelius de / s.n.] / [1828]

130.Dissertatio juridica inauguralis de jure puniendi Trojen, Arentius Franciscus Cornelius van / Groningae / 1827

131.De notione civitatis Savornin Lohman, Witius Henricus de / s.n.] / 1827

132.Dissertatio juridica inauguralis, de studio, quod legislatores, inde a saeculi duodevigesimi parte posteriori, in legibus criminalibus emendandis ac reformandis posuerunt Marees van Swinderen, Wicher Meinard de / Oomkens / 1827

133.De statu personae maiorennibus jure gallico tributo Spandaw, Georgius Ianus / s.n.] / [1826]

134.De juribus nondum natorum Telting, Albartus / Oomkens / 1826

135.Dissertatio iuridica inauguralis, de iudiciis Drenthinorum antiquis Vos, Henricus / s.n.] / [1825]

136.De jure civili Papiriano Salverda, Zeno / s.n.] / [1825]

137.Dissertatio juridica inauguralis, qua continetur: collatio Institutionum Justinianearum cum Gaii Institutionibus Veronae inventis, inde ab initio usque ad Gaii locum de manu Potter van Loon, Johannes / s.n.] / 1823

138.Dissertatio juridica inauguralis ad locum Codicis civilis, de accusando matrimonio Wichers, Henricus Ludolfus / s.n.] / 1823

139.Specimen iuridicum de imperio civili in partes recte distribuendo Ranitz, Herman de / s.n.] / 1819

140.Specimen iuridicum inaugurale observationes sistens ad locum de fide testium Wientjes Post, Jozua / s.n.] / 1819

141.Dissertatio iuridica inauguralis de poena fustigationis Savornin Lohman, Mauritius Adrianus de / s.n.] / 1830]

142.Specimen iuridicum inaugurale, de effectu cessionis ususfructus factae extraneo Siertsema, Ludovic. Henric. / Oomkens / 1807

143.Specimen juridicum inaugurale de furtis ad XII tabulas et Institutiones cum Gaii tum Justiniani Imhoff, Gustavus Gulielmus Henricus van / s.n.] / [1824]

144.Disputatio juridica inauguralis, de usufructu parentum in bonis liberorum post factum divortium cessante Iddekinge, Tobias Janus van / s.n.] / 1827

145.Ter gedachtenis van Jan Jacob Modderman Swinderen, Theodorus van / Oomkens / 1809

146.De coloniis veterum Eyssonius Wichers, Rudolphus Helprichus / s.n.] / [1825]

147.Specimen iuridicum inaugurale, de restituta iudiciorum forma in testium examine : quod ... ex auctoritate ... H. Muntinghe ...Drews, Edzardus Iacobus de / J. Oomkens / 1812

148.De jure summi imperii Rengers Hora Siccama, Johannes / J. Oomkens / 1827

149.Observationes quasdam in Moschi Wierdsma, Eelco Ferdinandus / s.n.] / [1823]

150.Dissertatio iuridica inauguralis, de legatis Swinderen, Wicherus van / s.n.] / [1824]

151.Dissertatio literaria inauguralis, de Aristotelis politicorum libris Swinderen, Wicherus van / s.n.] / [1824]

152.Dissertatio juridica de periculo, quod assecuratoris est Backer, Cornelius / apud I. Oomkens / 1821

153.De imputatione rite ac legitime instituenda Amsingh, Joannes / Apud Joannem Oomkens ... / 1777

154.Dissertatio juridica inauguralis de nundinis, earumque jure, ex institutis Romanorum, et patriis. : Quam ... ex auctoritate rectoris magnifici, Pauli s' Graeuwen ...Pruimers, Conradus / Apud Joannem Oomkens / 1774

155.Theses juridicæ inaugurales, : quas ... ex auctoritate ... F.A. van der Marck ... eruditorum examini submittit Wiardus Siccama ..Siccama, Wiardus / apud Joannem Oomkens ... / 1797

156.Disputatio philosophica inauguralis, de memoria Steege, Philibert Lyphart van der / apud Joannem Oomkens / 1796

157.Specimen juridicum inaugurale, de patria potestate : quod ... ex auctoritate ... Joannis Ruardi ...Pruimers, Lucas Henricus / apud Joannem Oomkens / 1783

158.Dissertatio iuridica inauguralis de iure mercaturae : quam ... exauctoritate ... Gerardi Kuypers ...Römer, Constantinus Petrus / apud Ioannem Oomkens / 1788

159.Dissertatio juridica theoretico-practica inauguralis, de tempore partus legitimi. Hoeth, Albertus Wilhelmus / Apud Ioannem Oomkens / 1778

160.Dissertatio juridica inauguralis de origine et progressu successionis ex testamento apud Frisios. : Quam ... ex auctoritate rectoris magnifici, Ioannis Ruardi ...Haersma, Hanzo Henricus ab / Apud Joannem Oomkens / 1783

161.Dissertatio juridica inauguralis de jure succedendi masculorum, per feminas junctorum. : Quam ... ex auctoritate ... Pauli s' Graeuwen ...Sylman, Lambertus / apud Joannem Oomkens / 1774

162.Oratio de iure publico hac nostrâ potissimum aetate recte excolendo Star Numan, Cornelius / apud I. Oomkens / 1834

163.Dissertatio juridica inauguralis, de parricidio : quam ... ex auctoritate ... Jacobi de Rhoer ...Moorrees, Wilhelmus Sigesmundus Johannes / apud Joannem Oomkens ... / 1775

164.Quaestiones juris inaugurales Giffen, Janus van / apud Joannem Oomkens / [1853]

165.Iacobi Baart de la Faille ... Oratio Baart de la Faille, Jacobus / apud J. Oomkens ... / [1814]

166.Specimen juridicum inaugurale, exhibens quaestiones juris civilis hodierni ...Polman Gruys, Pompejus / apud I. Oomkens / [1841]

167.Dissertatio politico-juridica inauguralis, in qua disquiritur, num quis, ex sua civitate in aliam demigrans, et postea reversus, vel quocunque modo captus, recte tanquam perduellis puniatur. Moorrees, Joannes Gerardus Gabriel / apud J. Oomkens bibl. / 1773

168.De geschiedenis van Jozef voor kinderen Oosterwijk Hulshoff, Willem van /   D. du Mortier en zoon / 1812

169.Oratio de Hermodoro Ephesio vero XII tabularum auctore Gratama, Seerpius / I. Oomkens / 1817

170.Handleiding bij akademische voorlezingen over het hedendaagsch burgerlijk regt Nienhuis, H. / J. Oomkens / 1827-1831

171.Handleiding tot de schrijfkunst, naar vaste regelen, met aanwijzing van de meest in het oog vallende afwijkingen Boonekamp, Petrus Josephus / D. du Mortier en zoon / 1830

172.Oratio de Europa imperiorum Eerde, Joannes Rudolphus van / I. Oomkens / 1825

173.Lessen over de redekunst en fraaije letteren, of voorschriften over taal, stijl, welsprekendheid en dichtkunst Blair, Hugo / J. Oomkens / 1832-1837

174.De geschiedenis van Jozef voor kinderen Oosterwijk Hulshoff, Willem van /  D. du Mortier en zoon / 1818

175.Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen Kremer, Hs. / J. Oomkens / 1822

176.De geschiedenis, lotgevallen en het karakter van Salomo Ewald, J.L. / J. Oomkens / 1806

177.Brieven uit de hoofdstad en het binnenste van Frankrijk, geschreven in den zomer van 1801 : overzien en vermeerderd in het begin van het jaar 1803 Meyer, F.L. / J. Oomkens / 1805

178.Anacreotische zangen, gevolgd van eenige losse dichtstukjes Anacreon / J. Oomkens / 1832

179.Handleiding tot de beschouwende en werkdadige stuurmanskunst Pilaar, J.C. / S. en J. Luchtmans / 1831

180.Handleiding tot de schrijfkunst, naar vaste regelen, met aanwijzing van de meest in het oogvallende afwijkingen Boonekamp, Petrus Josephus / D. du Mortier en zoon / 1830

181.Een reisje van elf weken en vijf dagen van Aleppo naar Jeruzalem, door de voornaamste gewesten en steden van Syrië en Palestina Maundrell, Hendrik / J. Oomkens / 1831

182.Willem en Maria, of Gemeenzaam onderhoud over de grondwaarheden van den natuurlijken en christelijken godsdienst Burggraaff, Pieter / D. du Mortier en zoon / 1831

183.Leer der gelukzaligheid Sailer, J.M. / J. Oomkens / 1808-1809

184.Verzen uit de psalmen en gezangen, die gezongen zullen worden in den plegtigen dankstond, op zaturdag den 1sten october 1831 in de Groote Kerk, des morgens te 10 uur : (op verzoek van sommigen afzonderlijk gedrukt)J. Oomkens / 1831

185.Zegelied over de nederlaag der Franschen, op den 18 junij 1815 Wester, H. / J. Oomkens / [1815]

186.Triomflied over de verlossing van Nederland Wester, H. / J. Oomkens / 1814

187.Een woord op zijn tijd, aan de Nederlanders, bij het verlaten van hun grondgebied door de Fransche troepen Swinderen, Th. van / J. Oomkens / 1813

188.Leerredenen naar de behoeften van onzen leeftijd Clarisse, Joannes / J. Oomkens / 1831

189.Onderzoek der beginselen, welke beschouwd worden als voldoende, om den oorlog te regtvaardigen : uitgegeven ten voordeele des vaderlands Vrouw, Eene / J. Oomkens / 1831

190.Wat zal er van het regtswezen in ons vaderland moeten worden?Gratama, Sib. / J. Oomkens / 1831

191.Vergelijkende tafelen van verschillende maten, gewigten en munten, inzonderheid van de oude Hollandsche met het nieuwe Fransche meter-stelsel : behoorende tot het Eerste schoolboek der wiskunde Mühlen, C.J.P. von / J.C. Vieweg / 1810

192.Bijbelgeschiedenissen voor de Nederlandsche jeugd ; Dl. 2: Bevattende de geschiedenissen des Nieuwen Verbonds Wester, H. / J. Oomkens / 1831

193.Bijbelgeschiedenissen voor de Nederlandsche jeugd ; Dl. 1: Bevattende de geschiedenissen des Ouden Verbonds Wester, H. /  J. Oomkens / 1831
194.Bijbelgeschiedenissen voor de Nederlandsche jeugd Wester, H. /   J. Oomkens / 1831

195.De goedaardige Johannes (het broertje van Frederika, Albertus en Gerrit), of Het vierde boekje voor de lieve kleinen ; Natuurlijke lees-leerwijze Rijkens, R.G. /  J. Oomkens / 1832

196.De beminnelijke Gerrit, (het broertje van Frederika en Albertus,) of Het derde boekje voor de lieve kleinen ; Natuurlijke lees-leerwijze Rijkens, R.G. /   J. Oomkens / 1830

197.De goedaardige Johannes (het broertje van Frederika, Albertus en Gerrit), of Het vierde boekje voor de lieve kleinen ; Natuurlijke lees-leerwijze Rijkens, R.G. / J. Oomkens / 1824

198.Het heiligdom der menschheid voor geoefende en hartelijke vereerders van den godsdienst Sailer, J.M. / J. Oomkens / 1811

199.Syntaxis, of woordvoeging der Nederduitsche taal Siegenbeek, Matthijs / D. du Mortier en zoon / 1810

200.Willem Reislust, of Aardrijkskundige beschrijving van het Koningrijk der Nederlanden Rijkens, R.G. / J. Oomkens / 1828

201.Eerste leerrede, gehouden in de Nieuwe Kerk te Sebaldeburen : benevens eene oudheidkundige verhandeling Westendorp, N. / J. Oomkens / 1809

202.Vertellingen van den onderwijzer Schoolvriend, over Nederlandsche voortbrengsels der natuurlijke historie ; Schoolboekjes voor de tweede klasse Rijkens, R.G. / J. Oomkens / 1829-1835

203.Grammatica, of Nederduitsche spraakkunst Siegenbeek, Matthijs / D. du Mortier en zoon / 1814

204.Regtsgeleerd mengelwerk, met bijzonder opzigt, op de nieuwste wetgeving en regtsgeleerdheid Tydeman, H.W. / J. Oomkens / 1811

205.Merkwaardige bijzonderheden uit de vroegere en hedendaagsche gebeurtenissen van ons vaderland : eene redevoering Wester, H. / J. Oomkens / 1814

206.Korte uittreksels uit merkwaardige land- en zeereizen Hoonaard, Willem van den / D. du Mortier en zoon / 1814

207.Prijsverhandeling over de oorzaken, waardoor er, niettegenstaande de plaats hebbende verbetering in het schoolwezen, over het algemeen nog zoo veel onvriendelijkheid, losbandigheid en zedeloosheid onder de jeugd heerscht, en over de beste middelen, om deze ondeugden meer uit te roeijen en dit kwaad te verminderen Kremer, H. / J. Oomkens / 1817

208.Verhandeling over den eed, vooral met opzigt tot de aanstaande wetgeving F......., N.G. / J. Oomkens / 1816

209.Gedicht aan Zijne Koninklijke Hoogheid den souvereinen vorst der Nederlanden, Willem den Eersten, op den 10 october 1814, wanneer het tweehonderd-jarig bestaan der Groningsche Akademie gevierd werd Ruardi, Joannes / J. Oomkens / 1816

210.Inwijdings redevoering over den invloed der landhuishoudkunde, op het bestaan en de welvaart der burgerlijke maatschappij, Uilkens, Jacobus Albertus / J. Oomkens / [1815]

211.Geschied- en tijdrekenkundige tafel : behoorende tot het Kort begrip der algemeene geschiedenis van Curas en Schröck Maatschappij tot Nut van 't Algemeen / D. du Mortier en zoon / [1811-1827]

212.De vruchtbaarheid en onvruchtbaarheid van Gods kastijdingen : in twee leerredenen Tinga, E. / J. Oomkens / 1814

213.Leerrede over 2 Chronijken XIII: 18 b, ter opwekking van het volk van Nederland tot betamelijk vertrouwen op God Muntinghe, Herman / J. Oomkens / 1814

214.Hulde aan Hare Keizerlijke Hoogheid, mevrouwe de grootvorstinne Anna Paulowna van Rusland, bij hoogstderzelver komst in de Nederlanden Spandaw, H.A. / J. Oomkens / 1816

215.Christendom en Hervorming, beschouwd in eenige brieven en gesprekken, tusschen Aristus en Philomathes J. Oomkens / 1816

216.Prijsverhandeling over de oorzaken, waardoor er, niettegenstaande de plaats hebbende verbetering in het schoolwezen, over het algemeen nog zoo veel onvriendelijkheid, losbandigheid en zedeloosheid onder de jeugd heerscht, en over de beste middelen, om deze ondeugden meer uit te roeijen en dit kwaad te verminderen Kremer, H. / J. Oomkens / 1816

217.Beknopte geschiedenis van de hervorming der christelijke kerk in de zestiende eeuw : een leesboek voor belangstellenden in de viering van het derde eeuwfeest der Kerkhervorming IJpeij, A. / J. Oomkens / 1817

218.Wilhelmuslied, voor scholen en huisgezinnen : ter herinnering van de grondvesting van onze oude en nieuwe vrijheid Wester, H. / J. Oomkens / 1817

219.Vervolg op de Catalogus van vrouwelijke kunsthandwerken en voorwerpen van smaak en weelde J. Oomkens / 1825

220.Drietal van leerredenen over belangrijke onderwerpen : [Matth. XVI: 13-20, Tit. II: 14, Filipp. II: 13] Muntinghe, Herman / J. Oomkens / 1816

221.Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen : een leer- en leesboek afgedeeld in kleine leeslesjes, welke uit korte volzinnen zijn zamengesteld Kremer, H. / J. Oomkens / 1817

222.Eenheid in het menigvuldige, of Het Christendom beschouwd als een vereenigingsmiddel voor waarheidsvrienden, bij de anderzins nog zoo groote verscheidenheid hunner denkwijze, stand, zeden en gebruiken : leerredenen, gehouden ten tijde der landdagvergaderingen in Zürich 1813 Hess, Johann Jakob / J. Oomkens / 1815

223.Eene hand vol hulstbladeren; of Steekpalmloof-vlechtje, : als bijvoegsel tot mijn Distelkransje,Lulofs, B.H. / J. Oomkens / 1817

224.Ontwerp tot een nieuw uit te geven weekblad, onder den titel van: Vaderlandsch Verlichtingskwispedoor, of Tijdschrift tot bevordering van verlichting, vrijheid en regt, en tot zinspreuk voerende: Leve de vitterij! Ludolphides, Bartolomaeus / J. Oomkens / 1822

225.Gezondheids-lessen en regelen voor den kinderlijken leeftijd Schrant, J.M. / D. du Mortier en zoon / 1816

226.Bloedverkoeling, of Distelkransje voor den beoordeelaar mijner inwijdings-redevoering in de Vaderlandsche Letteroefeningen van sprokkelmaand 1817 Lulofs, B.H. / J. Oomkens / 1817

227.Dichtmatige uitboezeming des harten, ter bevordering van den geestelijken smaak Wester, H. / J. Oomkens / 1817

228.Proeve van bewijzen voor 't regt van de afkomelingen van Abraham Ferwerda, tegen de weduwe van D.R. Smeding, betreffende de Leeuwarder Courant J. Oomkens / 1817

229.Een kort krijgslied voor Groningens uittrekkende studenten : (op hun verzoek, en naar de wijze van het bekende Io vivat! vervaardigd) Lulofs, B.H. / J. Oomkens / 1830

230.Afscheidslied voor de Groningsche en Franeker studenten, (bij hun vertrek naar het leger) Spandaw, H.A. / J. Oomkens / 1830

231.Een kort krijgslied, om door Groningens uittrekkende schutters gezongen te kunnen worden : (vervaardigd op verzoek, en naar de bij elk Groninger genoegzaam bekende zangwijs van In sanitatem omnium etc.) Lulofs, B.H. / J. Oomkens / 1830

232.Jezus voorbeeld in rampvolle gebeurtenissen, ter navolging voorgesteld in eene leerrede, naar Matth. XXIII: 37, gehouden den 3 october 1830 Meijer, C. / J. Oomkens / 1830

233.Vaderlandsliefde in zorgvolle tijden, naar Jezus voorbeeld : in eene leerrede geschetst, uitgesproken den 5den september 1830 Meijer, C. /   J. Oomkens / 1830

234.Plan tot het stellen der plaatsvervangers bij de nationale militie J. Oomkens / [1821]

235.Zangstukjes voor de godsdienstoefeningen der Hervormde Gemeenten op den verjaringsdag van Zijne Majesteit Willem Frederik, Koning der Nederlanden, geboren den 24 Augustus 1772 Wester, H. / J. Oomkens / 1820

236.De nieuwe haring : vaderlandsch gezang van H.A. Spandaw Spandaw, H.A. / J. Oomkens / 1818

237.Het tegenwoordige stelsel van belastingen in het Koningrijk der Nederlanden, getoetst en een verbeterd aangewezen Gockinga, C.H. / J. Oomkens / 1818

238.Tweetal redevoeringen, ter aanbeveling der belangen van het Bijbelgenootschap Bouman, H. / J. Oomkens / 1819

239.Vaderlandsliefde in zorgvolle tijden, naar Jezus voorbeeld : in eene leerrede geschetst, uitgesproken den 5den september 1830 Meijer, C. /   J. Oomkens / 1830

240.Leerredenen Muntinghe, H. / J. Oomkens / 1818

241.Gedachten over de Maatschappij van Weldadigheid : eene voorlezing in het departement der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, te Pekel-A J. Oomkens / 1819

242.Schets van een overzigt der Duitsche taal of der Germaansche taaltakken, in derzelver oorsprong en tegenwoordige verdeeling in het Hoogduitsch, Nederlandsch, Deensch, Zweedsch, Engelsch, en andere soortgelijke verwantschapte talen en tongvallen : waarachter aanteekeningen Lulofs, B.H. / J. Oomkens / 1819

243.Over en weer : blijspel, in één bedrijf Sonnleithner / J. Oomkens / 1822

244.Akademischen voorlezingen in den aanvang dezes jaars 1822 gehouden, over eenige paragrafen mijner Nederlandsche redekunst, elke handelen over de vinding in de welsprekendheid naar de denkbeelden der ouden Lulofs, B.H. / J. Oomkens / 1822

245.Redevoering over den omvang en de uitgebreidheid van het vak der Nederlandsche letterkunde en welsprekendheid Lulofs, B.H. / J. Oomkens / 1821

246.Bij den dood en ter gedachtenis mijner teederbeminde gade, ontslapen in den jeugdigen leeftijd van twee en twintig jaren Lulofs, B.H. / J. Oomkens / 1818

247.De Amerikaan : blijspel in vijf bedrijven Federici, Camillo / J. Oomkens / 1821

248.Ida van Falkenstein : oorspronkelijk tooneelspel in 4 bedrijven J. Oomkens / 1821

249.Bij het overlijden van mijnen waardigen ambtgenoot en voormaligen beminden leermeester den hoogleeraar A.J. Duymaer van Twist Lulofs, B.H. / J. Oomkens / 1820

250.Redevoering over het staats-wezen, den akademischen regts-leeraar en de regtsgeleerde verdiensten van den overledenen hoogleeraar A.J. Duymaer van Twist : uitgesproken door Seerp Gratama, den IX januarij 1821, bij gelegenheid, dat hij een' aanvang zoude maken met het vervolgen der lessen van den gedachten hoogleeraar over het Wetboek Napoleon Gratama, Seerp / J. Oomkens / 1821
251.Grondleer van den godsdienst : eene handleiding over den godsdienst voor de akademische jongelingen, in alle faculteiten Sailer, J.M. / J. Oomkens / 1819-1821

252.De eenentwintig eerste Psalmen, ter stichting van christenen bearbeid Mebius, T.E. / J. Oomkens / 1819

253.Handleiding bij het onderrigt in de toon- en zangkunst op de scholen van het lagere onderwijs Rente Linsen, J.C. / D. du Mortier en zoon / 1823

254.De apostelen van Jezus, in hun leven en daden geschetst : voor opmerkzame bijbellezers Rosenmuller, G.H. / J. Oomkens / 1823

255.Korte handleiding tot de beoefening der vaderlandsche geschiedenis : in leeslesjes voor de Nederlandsche jeugd Oostkamp, J.A. / J. Oomkens / [1822]

256.Handleiding voor houderessen van kleine kinderscholen Visser, H.W.C.A. / D. du Mortier en zoon / 1823

257.Lessen over de redekunde, ten dienste van jonge lieden, die de scholen hebben verlaten Bake, Alexander Jacques Josias / D. Du Mortier en Zoon / 1828

258.Redevoering over de nieuwe hulpmiddelen ter beoefening der natuurkundige wetenschappen : bij deze hoogeschool daargesteld, ten algemeenen nutte der ingezetenen aan te wenden Driessen, P. / J. Oomkens / 1820

259.Bijbelgeschiedenissen voor de Nederlandsche jeugd Wester, H. / J. Oomkens / 1818-1821

260.Gedachten omtrent het Weduwen- en Weezenfonds voor politieke en andere ambtenaren binnen de noordelijke provinciën van Nederland, onder de zinspreuk: "Voor het toekomende", opgerigt in den jare 1819, in deszelfs tegenwoordige omstandigheden medegedeeld door een lid aan zijne medeleden J. Oomkens / 1829

261.Akademische leerrede ter gedachtenis van wijlen den hoogleeraar Theodorus Adrianus Clarisse : uitgesproken den 12 van wijnmaand 1828 Ypeij, A. / J. Oomkens / 1829

262.De weg tot christelijke volkomenheid, of De christelijke zedeleer eene aanwijzing ter behoorlijke ontwikkeling onzer vermogens : een handboek voor den ongeletterden meer beschaafden stand Clarisse, T.A. / J. Oomkens / 1826

263.Drie proeven van opheldering over den grootsten der oud-Nederlandsche dichters, J. van den Vondel : (als bijvoegsel tot het hiernevens voorgedragen ontwerp eener met doorloopende aanteekeningen voorziene uitgave van eenige zijner voornaamste werken) Lulofs, B.H. /  J. Oomkens / 1830

264.Vaderlandsliefde in zorgvolle tijden, naar Jezus voorbeeld : in eene leerrede geschetst, uitgesproken den 5den september 1830 Meijer, C. / J. Oomkens / 1830

265.Twee brieven, betrekkelijk het verschil tusschen de voorstanders der leerwijze van den heer Prinsen en de schrijvers der Vrijmoedige gesprekken van een schoolonderwijzers Gezelschap Rustig / J. Oomkens / 1826

266.Kerkelijke redevoering, gehouden ter viering van zijne vijftigjarige ambtsbediening, den 2den October 1825 Winter, Johannes Ernestus / J. Oomkens / 1826

267.Vlugtige woorden over Nederlandsche taalzuivering en taalverrijking : inzonderheid ook met opzigt tot hetgene de nieuwe wetboeken daartoe kunnen en zullen bijdragen Lulofs, B.H. / J. Oomkens / 1826

268.Korte geschied- en aardrijkskundige beschrijving van Nederlands hoofdstad Amsterdam; voor de jeugd Oostkamp, J.A. / J. Oomkens / 1820

269.De twee lieve broertjes : een boekje voor de kleinen, die aardig beginnen te lezen Kindervriend, Een / J. Oomkens / 1825

270.De levensgeschiedenis van Eduard van Rozenbeek : dienende hoofdzakelijk, om de jeugd, zoo in scholen als in huisgezinnen, tot ware godsvrucht en goede zeden op te leiden en aan dezelve tevens aangename oogenblikken te verschaffen : bevattende mede nuttige wenken voor opvoeders Rijkens, R.G. / J. Oomkens / 1825

271.Onderwijs in de aardrijkskunde ; Eerste stuk. - 1820. Tweede stuk: Noord-Europa. - 1825. Derde stuk: Middel-Europa. - 2 dl., 1826-1828 Maatschappij tot Nut van 't Algemeen / D. Du Mortier en zoon / 1820-1828

272.Watersnood : een gedicht Lulofs, B.H. / J. Oomkens / 1820

273.Historisch berigt van de overgave der Augsburgsche geloofsbelijdenis : als bijvoegsel tot de Beknopte geschiedenis van de Hervorming der christelijke kerk in de zestiende eeuw Ypey, A. / J. Oomkens / 1830

274.Hulde aan de nagedachtenis van den hoogleeraar J.A. Uilkens Cohen, I. Jojada / J. Oomkens / 1825

275.Rouwklagt aan Overijssel, den 4den en 5den februarij toegezongen Wispelwey, A. / J. Oomkens / 1825

276.Over de verdiensten der vorsten van Oranje-Nassau jegens het vaderland : een leesboek voor de Nederlandsche jeugd Swinderen, Th. van / J. Oomkens / 1814

277.Praktische handleiding voor de eerste beginselen der teekenkunde, ten dienste van lagere scholen en huisgezinnen ; [1e stuk]Rijkens, R.G. / J. Oomkens / 1824

278.Verzoekschrift betrekkelijk het lager onderwijs, ingezonden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Swinderen, Th. van / J. Oomkens / 1829

279.Bedenkingen op en voorgestelde verbeteringen van het nog in werking zijnde Lijfstraffelijk Wetboek, in verband met het Wetboek van Strafvordering, rakende minderjarigen, dat is dezulken, die beneden de zestien jaren oud zijn Wintgens, B.A. / J. Oomkens / 1829

280.Handboek der christelijke godsdienst en kerkgeschiedenis Muntinghe, Herman / J. Oomkens / 1828

281.Handboek der christelijke geloofsleer Corstius, M. / J. Oomkens / 1827-1829

282.Het kasteel Rozenlust, of De familie Reinhart Stam, G. / J. Oomkens / 1825-1827

283.Reistogtje met de stoomboot naar Hamburg, in den zomer van 1826 : in een' gemeenzamen briefstijl beschreven, en met onderscheidene letterkundige aanmerkingen en andere soorten van inlasschingen doorvlochten Lulofs, B.H. / J. Oomkens / 1827-1828

284.Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen, uit de zuidelijke provinciën : een schoolboek Blaupot ten Cate, S. / D. du Mortier en zoon / 1828

285.Gedachten van Jan de Schreeuwer over het hooger onderwijs : (eene kleine bijdrage en weêrklank tot en op het veelvuldig geschrijf over dat onderwerp in de nieuwspapieren van onzen tegenwoordigen tijd) Schreeuwer, Jan de / J. Oomkens / 1828

286.Hulde aan de nagedachtenis van Graaf Adolf van Nassau Adriani, M.J. / J. Oomkens / 1827

287.Bloemenkrans voor de Bentheimsche feestelingen Wichers, Hendrik Ludolf / J. Oomkens / 1827

288.Practische handleiding voor onderwijzeressen der aanvangs- of kinderscholen, en die der vrouwelijke handwerken, voor jeugdige meisjes Woldendorp, Alberdina / J. Oomkens / 1827

289.Eerstelingen Radijs Ellens, L. / J. Oomkens / 1827

290.Nog twee brieven, het onderwijs en bijzonder ook de leerwijze van den heer Jacotot betreffende Rustig / J. Oomkens / 1827

291.Iets over onze noordelijke hoogescholen Lulofs, B.H. / J. Oomkens / 1824

292.Twaalftal leerredenen, over verschillende onderwerpen Muntinghe, H. / J. Oomkens / 1824
293.Leerrede over Joh. XII: 44-50 : gehouden den drie-en-twintigsten van Slagtmaand 1823 Muntinghe, Herman / J. Oomkens / 1823
294.Bedestondsrede over het pligtmatige van een nederig bidden tot den hoogen God, in tijden van oorlog, om vrede: naar Psalm CXXII: 6. IJpeij, A. / J. Oomkens / 1814

295.Louise : een landelyk gedicht in drie idyllen Voss / J. Oomkens / 1811
296.Akademische leerrede ter gedachtenis van wijlen den hoogleeraar Herman Muntinghe uitgesproken, den 2 van bloeimaand 1824 Ypeij, A. / J. Oomkens / 1824

297.Handleiding bij academische voorlezingen over het hedendaagsch burgerlijk regt Nienhuis, H. /  J. Oomkens / 1827
298.Praktische handleiding voor de eerste beginselen der teekenkunde, ten dienste van lagere scholen en huisgezinnen Rijkens, R.G. / J. Oomkens / 1824-1839

299.Beknopte letterkundige geschiedenis der sijstematische godgeleerdheid. Ypeij, A. / J. Oomkens / [niet voor 1813]

300.Praktische handleiding voor de eerste beginselen der teekenkunde, ten dienste van lagere scholen en huisgezinnen ; 2e stuk Rijkens, R.G. / J. Oomkens / [1839]

301.Het betamelijke en belangrijke der christelijke voorbidding voor den koning, eene leerrede van 1 Timoth. II, 1-3 Verwey, W. / J. Oomkens / 1840

302.Akademische leerrede ter gedachtenis van wijlen den hoogleeraar Herman Muntinghe uitgesproken, ... door A. Ypeij Ypeij, A. / J. Oomkens / 1824

303.Christelijke leerredenen over Elia Pareau, L.G. / J. Oomkens / 1836

304.Christus in den mensch en in de menschheid, het wezen van het innerlijke Christendom : een woord ter bevordering van den waren vrede, ook in de Nederlandsche Hervormde Kerk Muurling, W. / J. Oomkens / 1843

305.Oratio de iuvenili iurisprudentiae Romanae aetate, futuri vigoris ac praestantiae augurio felicissimo Philipse, Jacobus Hermannus / I. Oomkens / 1836

306.Schoolboek over de geschiedenissen van ons vaderland Wester, Hendrik / D. du Mortier en Zoon / 1827

307.De noodigste waarheden van de christelijke godsdienst, tot onderwijs van kleine kinderen Wester, Hendrik /   J. Oomkens / 1819

308.Gezangen bij de viering van het derde eeuwfeest der kerkhervorming : met de noodige opheldering Wester, H. /   J. Oomkens / 1817

309.Oratio de historia iuris criminalis, errorum humani ingenii teste, prudentiae civilis magistra Wal, Gabinus de / I. Oomkens / 1822

310.De geschiedenis van Jozef, voor kinderen Oosterwijk Hulshoff, Willem van / D. du Mortier en zoon / 1829

311.Practische godgeleerdheid, of Beschouwing van de evangeliebediening voornamelijk in de Nederlandsche Hervormde Kerk : een handboek bij de academische lessen Muurling, W. /  J. Oomkens / 1860

312.Moeder Anna en hare kindertjes : een schoolboekje ; II Heyningen Bosch, M. van / J. Oomkens / 1822

313.Nieuw A, B en eerste leesboekje voor de stad- en landjeugd ; Natuurlijke lees-leerwijze Rijkens, R.G. /  J. Oomkens / 1830-1832

314.Praktische handleiding voor de eerste beginselen der teekenkunde, ten dienste van lagere scholen en huisgezinnen ; [1e stuk] Rijkens, R.G. /  J. Oomkens / 1829

315.Hoe grootvader Vormhart zijnen kleinzoon Rudolf natuurlijk en verstandig leert lezen Rijkens, R.G. / J. Oomkens / 1829

316.De goedaardige Johannes (het broertje van Frederika, Albertus en Gerrit), of Het vierde boekje voor de lieve kleinen ; Natuurlijke lees-leerwijze Rijkens, R.G. /   J. Oomkens / 1828

317.Aangenaam onderwijs voor kinderen Hazeu, Johannes / Nieuwe uitgave met platen / J. Oomkens / 1817

318.De Bever, inhoudende de dertien geloofsartikelen der israëlietische godsdienst Rosenbach, S. / J. Oomkens / 1832

319.Drietal van leerredenen over belangrijke onderwerpen : (Matth. XVI: 13-20, Tit. II: 14, Filipp. II: 13) Muntinghe, Herman / J. Oomkens / 1817

320.Iacobi Hermanni Philipse Oratio de historico iuris studio ad iuris philosophiam hoc tempore perperam adhibito : habita d. 24 Septembris a. MDCCCXXVIII .. Philipse, Jacobus Hermannus / I. Oomkens / 1831

321.Kleine catechismus der natuur voor kinderen Martinet, J.F. / J. Oomkens / 1818

322.Oratio de grammatices studio litterarum Hebraearum cultoribus summopere commendando Nienhuis, Henricus / Oomkens / 1845

323.Oratio de dubitandi prudentia antiquitatis interpreti in primis commendanda Pareau, Ludovicus Gerlachus / Oomkens / 1843

324.Oratio de Davide poëta Hofstede de Groot, Petrus / Apud J. Oomkens / 1832

325.Oratio de amplificatione, in hac academia ...Driessen, Petrus / apud I. Oomkens / 1818

326.Oratio de jure praetorio, cum apud Romanos, tum apud Anglos, ad jus civile supplendum et emendandum aptissimo Holtius, Adr. Cath. / apud I. Oomkens, ... / 1822

327.Oratio de ratione, quam theoriam appellant ...Nienhuis, Henricus / apud I. Oomkens .. / 1824

328.Uitboezemingen bij de ziekte en het overlijden van ons teedergeliefd, eenigst kindje, Constantia Wilhelmina, gestorven den 31 Julij 1818, in den ouderdom van bijna negen maanden Lulofs, B.H. / bij J. Oomkens / 1818

329.Nederlandsche redekunst, of grondbeginselen van stijl en welsprekendheid voor Nederlanders : (tot eene handleiding bij deszelfs voorlezingen)Lulofs, B.H. / bij J. Oomkens / 1820

330.Prieuwcke fen Friesche rijmmelerije Posthumus, R. / J. Oomkens / 1824

331.Beknopte aanleiding tot de kennis der spelling, spraakdeelen en zinteekenen van de Nederduitsche taal. Stijl, Klaas / J. Oomkens [bookseller] / 1778

332.Oratio de chemiae usu in illustrandis vitae phaenomenis Baart de la Faille, Jacobus / I. Oomkens / 1841

333.Oratio de Wesseli Gansfortii ..Star Numan, Cornelius / I. Oomkens / 1840

334.De foetu humano animalium Wolters, Gerardus / I. Oomkens / 1829

335.Petrus Hendriksz ... oratione de medicina et chirurgia non sine utriusque damno separandis ,,, diem XI Martii ... hora XI ...Wolters, Gerardus / I. Oomkens / 1829

336.Oratio de chemiae recentioris Eerde, Joannes Rudolphus van / I. Oomkens / 1824

337.Oratio de societatis christianae historia, ad informandum sacrorum antistitem accommodate tradenda Eerde, Johannes Rudolphus van / I. Oomkens / 1823

338.Oratio de processus civilis ratione, quam theoriam appellant Swinderen, Theodorus van / I. Oomkens / 1823

339.Oratio de matheseos utilitate universa Swinderen, Theodorus van / I. Oomkens / 1823

340.Oratio de historio juris studio Brouwer, Seerp / I. Oomkens / 1828

341.Over den invloed der landhuiskunde op het bestaan en de welvaart der maatschappij Muntinghe, Hermannus / I. Oomkens / 1815

342.Oratio de Davide poëta Wolters, Gerardus / I. Oomkens / 1829

343.Oratio de eloquentiae sacrae natura Wolters, Gerardus / I. Oomkens / 1829

344.Ontwerp van handleiding tot een geestlyk ABC- lees- en rekenboek Oterdoom, Jacobus / J. Oomkens J. zoon / 1802

345.Woordenboekje, behelzende één lijstje van minbekende Nederlandsche woorden, en één van meest in gebruik zijnde basterdwoorden, en die uit andere talen ontleend zijn : een schoolboek voor gevorderde leerlingen;Wester, H. /  Bij Jan Oomkens / 1807

346.Verzameling van opschriften op graven en afbeeldingen van gedenkteekenen op dezelve by J. Oomkens / 1831

347.Geschiedenis der joden onder hunne landvorsten, viervorsten en koningen, sedert derzelver wederkomst uit Babel, tot aan de verwoesting van Jerusalem door de Romeinen Struchtmeijer, Johan Christoph / Te Groningen bij J. Oomkens / 1808

348.Spreuken, bijeengezameld uit Salomo, Jezus Syrach en het Boek der Wijsheid Maatschappij tot Nut van 't Algemeen / bij D. du Mortier en Zoon / 1823

349.Nederlandsche redekunst, of grondbeginselen van stijl en welsprekendheid voor Nederlanders : (tot eene handleiding bij een gedeelte zijner voorlezingen) Lulofs, B.H. /  bij J. Oomkens / 1831

350.Rapport van de representanten van het volk van stad en lande op het concept-plan tot eene nationale conventie by J. Oomkens / 1795

351.Gedenkwaardigheden van Socrates Xenophon / Bij J. Oomkens / 1819

352.Lofrede op Willem den Eersten, prins van Oranje Spandaw, H.A. / bij J. Oomkens / 1821

353.De volmaaktheden van den Schepper in Zyne schepselen beschouwd, tot verheerlijking van God, en tot bevordering van nuttige natuurkennis Uilkens, J.A. / by J. Oomkens / 1801-1823

354.Drie proeven van opheldering over den grootsten der Oud-Nederlandsche dichters, J. van den Vondel : (als bijvoegsel tot het hiernevens voorgedragen ontwerp eener met doorloopende aanteekeningen voorziene uitgave van eenige zijner voornaamste werken) Lulofs, B.H. / bij J. Oomkens / 1830

355.Praktische handleiding voor de beoefening der schrijfkunst : vooral ten dienste van de onderwijzers der jeugd. Rijkens, R.G. / bij J. Oomkens / 1827

356.De gesmoorde volkstem; of Een uit egtte bewys-stukken opgemaakt verhaal van het schreeuwend onregt, zoo aan het geregtte als aan de meerderheid der stemgeregtigde burgers van Rauwerderhem oopenlyk aangedaan. by Jan Oomkens ... / 1797

357.Korte op ondervinding rustende thermometerbeschryving, Uilkens, J.A. / by J. Oomkens / 1796

358.Korte en nuttige leeslesjes, naar de vatbaarheid en den smaak van kleine kinderen : een schoolboek Wester, H. /  bij J. Oomkens / 1836

359.Kort begrip der bijbelsche geschiedenis : een schoolboek voor de jeugd Verwey, Bernardus /  bij D. Du Mortier en Zoon / 1823

360.Reglement volgens het welk een provinciaal bestuur voor en over de provincie, Stad en Lande, door het volk zal worden by een geroepen en werkzaam zyn. : Ontworpen door ene daartoe aangestelde commissie in het jaar 1796 by Jan Oomkens ... / 1797

361.Beknopte aanleiding tot de kennis der spelling, spraakdelen, en zintekenen, van de Nederduitsche taal Stijl, Klaas /  bij Jan Oomkens ... / 1787

362.Eerste briev aan den weledelen ... heere, mr. F. Adolf van der Marck ..., betreffende zekere geschrevene notulen, van zyn weledelen, in deszelvs uitgegevene verklaaringe, aangehaald: Chevallier, Paulus / by Jan Oomkens, ... / 1772

363.Over de formulieren van eenigheid in de Hervormde Kerk van Nederland, geschreven uit Damear : (vervolg van het Antwoord op de vriendelijke vraag van eenen vriendenkring) Borneman, N. / bij J. Oomkens / 1834

364.Gedenkboek der vrijwillige flankeur-compagnie Groninger en Franeker studenten : bevattende benevens de voornaamste bijzonderheden der geschiedenis van dezelve, de stukken betrekkelijk hun oprigting, uittogt en terugtogt, in de jaren 1830 en 1831 bij J. Oomkens / 1831-1832

365.Sijstematisch gerangschikte lijst der werken en geschriften over doof-stommen en onderwijs aan doof-stommen en die welke daarmede in verband staan Guyot, Rembt Tobias / bij J. Oomkens / 1824

366.Tweetal van plegtige redevoeringen : welker eene over Jezaj. LXVI: 1,2, uitgesproken op den 12den van Wijnmaand 1777, ter inwijding van een nieuw kerk-gebouw te Oostwold, vele bijzonderheden behelst uit de oudheden dezes lands ... en welker andere over Hagg. I: 14, te Appingadam op den 2den van Bloeimaand 1777 gedaan ... den godsdienst vertoont in deszelfs aangelegenheid, verval, en herstelling ...Bolhuis, Lambertus van / bij Jan Oomkens ... / 1778

367.Kentekens en waarde van den zuiveren maagddom. : Uit volksbegrippen, natuurkennis en zedekunde. bij Oomkens ... [et al.] / 1793

368.Nieuwe en eenvoudige verklaring van de veranderingen, die de kusten van ons land langs de zee, de wadden, de zeeboezems en groote stroomen ondergaan Venema, G.A. / bij J. Oomkens. J. Zoon / 1849

369.Tafereel van een gelukkig leven Schrieder, P.S. / J. Oomkens, voor rekening van den schrijver / 1827

370.Beknopte Nederduitsche spraakkunst, opgesteld door Lambertus van Bolhuis [...] en uitgegeven, door de Nederlandsche Maatschappij tot nut van't algemeen Bolhuis, Lambertus van / D. Du Mortier [and] zoon, Deventer, J.H. de Lange, Groningen, J. Oomkens / 1793

371.Voorschriften tot het opstellen en schrijven van brieven en andere schriftelijke opstellen Maatschappij tot Nut van 't Algemeen / D. du Mortier en zoon / 1806

372.Nederduitsche chrestomathie, of Voorbeelden van allerlei schrijfstijl, in proza en poëzij Bataafsche Maatschappij: Tot nut van 't algemeen / D. du Mortier en zoon / 1805

373.Spel- en leesboekje voor de jeugd : (het derde in de opklimmende reeks van schoolboeken) Bataafsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen / D. du Mortier en zoon / 1805

374.De levensbijzonderheden der apostelen van Jezus : een schoolboek Adriani, M.J. / D. Du Mortier en zoon / 1805

375.Voorschriften ter oefening in het kunstmatig schrijven, ten gebruike der scholen onzes vaderlands Boelhouder, M. / D. du Mortier en zoon / [1805-1811]

376.Natuurkundig schoolboek Buijs, J. /  D. du Mortier en zoon / 1809-1812

377.Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek Buijs, Johannes / D. du Mortier en zoon / 1818

378.Algemeene ophelderende verklaring van het oud letterschrift, in steenplaatdruk Koning, Jacobus / bij D. du Mortier en zoon, J.H. de Lange, en J. Oomkens / 1818

379.Beknopte Nederduitsche spraakkunst,Bolhuis, Lambertus van / bij D. du Mortier en zoon, J.H. de Lange, en J. Oomkens / 1793

380.De geschiedenis van Jesus : een schoolboek Adriani, M.J. / D. du Mortier en zoon / 1803

381.De voornaamste en minstbekende bijzonderheden, voorgevallen geduurende de belegering, inneming, en herneming der stad Breda. In den jaare 1793. : Benevens de nodige bijlagen, in welke verscheiden belangrijke en onbekende stukken voorkomen bij van Riemsdijk en van Bronkhorst, Breda van Bergen, 's Bosch Palier, Grave Krieger, Dordt de Leeuw en Krap, Rotterdam v.d. Dries, Pols en van Santen, 's Hage Leeuwestijn, Leyden van Tiffelen en Cijfveer, Haarlem van Walré & comp, Amsterdam Schalekamp v.d. Burgh en Poster, Utrecht Terveen en v.d. Schroeff, Groningen Oomkens, Leeuwarden Cahais, Deventer Brouwer, Arnhem Moeleman, en voorts alom / [1793]

382.Pars bibliothecae UilkensianaeI. Oomkens / I. Oomkens / 1825

383.Album der deelgenooten aan de Vereeniging van Oud-studenten bij de inwijding van het nieuwe Akademie-gebouw te Groningen, september 1850 [s.n.] / 1850

384.Antwoord aan den heer P. J. Elout op Z. E. G. brief aan A. Rutgers van der Loeff, over het adres van dezen aan de Algemeene Synode Rutgers van der Loeff, A. / J. Oomkens / 1842

385.Proeve van een ontwerp voor het waterpassen van- en het waarnemen der waterstanden in de provincie Groningen Venema, G.A. / Oomkens / 1855

386.Veilingcatalogus, boeken van Jan Rudolf van Eerde, 24 oktober tot 5 november 1836 J. Oomkens Jr / J. Oomkens Jr / 1836

387.Een woord ter aankweeking van rust en vrede, in de christelijke kerk van Nederland : naar de behoefte van onzen tijd bij J. Oomkens / 1834

388.Dr. B. Eekma en het lager schoolwezen in de provincie Groningen, of Gedachten over een werk, getiteld: Het lager schoolwezen in Nederland, bijzonder in de provincie Groningen onderzocht en opengelegd, aan alle vrienden van God, vaderland en Koning door B. Eekma Hofstede de Groot, P. / Oomkens / 1840

389.Groninger volks-almanak[ Foresta] / [1978]

390.Adres aan de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, ter zake van een adres aan dezelfde synode over de formulieren, de academische opleiding der predikanten, het onderwijs en het kerkbestuur Rutgers van der Loeff, A. / J. Oomkens / 1842

391.[Overig 21 feb 1831 Oomkens, Jan / Jan Oomkens ; R.J. Schierbeek ; Wolter van Boekeren ; G. Wouters ; Gebr. van Cleef ; J.G. van Terveen & Zoon ; Jacob. van Baalen ; P. Meijer Warnars ; V. Loosjes / 1831

392.Redevoering over de natuurlijke voordeelen van bodem en luchtstreek op Java, in betrekking tot den maatschappelijken toestand der bevolking van dat eiland Sturler, W.L. de / J. Oomkens. J. Zoon / 1847

393.Redevoering, uitgesproken door Mr. H.O. Feith, bij de viering van het vijftigjarig bestaan der Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, door het Departement Groningen dier Maatschappij, op den 19 November 1834 ; met de aanteekeningen daarop van den redenaar en eenige andere tot die feestviering betrekkelijke stukjes en berigten uitgeg. door het Departement Groningen voornoemd Feith, H.O. / bij J. Oomkens en R.J. Schierbeek / 1836

394.Bescheide antwoord van eenen Bataaf, op het Iets van S.H. Vernede, over het Succinct rapport [...] der commissie tot onderzoek van het gedrag van't voorig bestuur Bom [...], Haarlem, Walré [and] comp. [...], Leiden, Herding [... [etc.]] / 1796

395.Circulaire missive van eenen vryen Hollandschen burger aan de representanten des volks en aan alle plaatselyke burger-regenten door geheel Nederland, zo wel ten platten lande, als in de steden. : Waar by gevoegd is de Proclamatie der representanten van het volk van Amsterdam, met regeerkundige en rechtsgeleerde aanmerkingen, en aanhaalingen van treffende voorbeelden uit de acten der N. Conventie van Frankryk ..Swildens, Johan Hendrik / by C. Plaat; / Den 10 Maart 1795, eerste jaar der Bataafsche vryheid

396.Iani Sonius Swaagman, Commentatio ad quaestionem ab ordine philosophiae theoreticae et litterarum humaniorum in Academia Groningana ao. MDCCCXXIV propositam: praemonitis nonnulis de linguae Belgicae et caeterarum linguarum ac dialectorum Germanicarum [...] cui palma est adjudicata Sonius Swaagman, Ianus / s.n.] / 1827

397.Bartholdi Regneri de Geer Oratio, de theologia, nostra aetate in Belgio feliciter exculta : publice dicta, die VII Iunii MDCCCXXVI, cum theologiae in Athenaeo Frisiaco professionem solemni ritu auspicaretur Geer, Bartholdus Regnerus de / Oomkens / 1826

398.Disputatio iuris historica, de lege sacra Romuli de nuptiis Ranitz, Hermannus de / s.n.] / 1816

399."Exponantur praecepta Corani de officiis hominum erga Deum, erga semet ipsos et erga alios" Goeje, P. de / J. Oomkens] / [1832]

400.Responsio ad quaestionem, ab ordine juridico Gockinga, Campegius Hermannus / J. Oomkens / 1828

401.Oratio de Germano juris Romani studio Greve, Franciscus de / J. Oomkens / 1830

402.Oratio de Vossiorum Iuniorumque familia Crane, Jo. Guil. de / I. Oomkens / 1821

403.Oratio de iis, quae anno proxime elapso academiae nostrae acciderunt Brouwer, Seerpius / J. Oomkens / 1828

404.Narratio eorum, quae, ipso rectore, Athenaeo Franequerano acciderunt Philipse, Jacobus Hermannus / I. Oomkens / 1826

405.Oratio de Cornelio Bynkershoekio, jurisconsulto egregio Philipse, Jacobus Hermannus / I. Oomkens / 1823

406.Hommage aux étudians, flanqueurs volontaires de Groningue et de Franeker Poitevin, L.D. / J. Oomkens / 1831

407.Brevis expositio critices Veteris Foederis Muntinghe, Hermannus / J. Oomkens / 1827

408.Ioannem Lenting ... oratione de utilate ac necessitate interioris veterum linguarum cognitionis iis qui in acacemia doctrinae honores petituri sunt ... diei XXI m Maii horam XI ...Numan, Cornelius Star / I. Oomkens / 1840

409.Petrum van Limburg Brouwer ... oratione de historia ceterarum artium ac disciplinarum duce ac magistra ... diem XXVIII ianuarii ... hora XI ...Sebastian, Augustus Arnoldus / J. Oomkens / 1836

410.Commentatio ad quaestionem a Minguet, Felicis / I. Oomkens / 1826

411.Magthildi van Staveren, Delfshavena-Hollandi, theol. cand. in acad. Groning., Commentatio historico-theologica ad quaestionem ab ordine theologorum illustrissimo in academia Groningana propositam: Concilium, quod, Luca Act. Apost. cap. XV narrante, habuerunt Apostoli et Presbyteri Hierosolymitani ...Staveren, Magthildus van / J. Oomkens / 1839]

412.Responsum ad quaestionem, a nobilissimo ordine iuridico academiae Groninganae Tydeman, Janus Guilielmus / J. Oomkens] / [1838]

413.Theodori Guilielmi Iohannis Iuynboll, Oratio de Henrico Arentio Hamakero, studii literarum o. o. in patria nostra vindice praeclaro, Dicta publice Die XXI septembris A. MDCCCXXXVI, Quum athenaei, quod Franequerae est, regundi munus solenni ritu deponeretIuynboll, Theodorus Guilielmus Iohannes / J. Oomkens / 1838]

414.Oratio de futurorum verbi divini ministrorum, his praesertim temporibus, iusta ac prudenti institutione Muurling, Guilielmus / I. Oomkens / 1837

415.Oratio de matheseos VI ad acuendum veri sensum ...Ermerins, Janus Guilielmus / J. Oomkens / 1836

416.Oratio de praeclaris Jacobi Altingii Ypey, Annaeus / J. Oomkens / 1828

417.Wicheri van Swinderen, Groningani, juris Romani et litterarum humaniorum candidati, Commentatio ad quaestionem, a nobilissima facultate juridica [...] propositam: Ut fiat collatio institutionum justiniani cum institutionibus Gaii Veronae inventis, inde ab initio usque ad locum de tutelis ... [etc.] Swinderen, Wicherus van / J. Oomkens / [1822]

418.Guilielmus Henr. Dom. Suringar [...] Commentatio ad quaestionem ab ordine philosophiae [...] propositam: Quaenem fuerit patronatus et clientelae, in civitate Romana, inde ab antiquissimis temporibus, ratione Suringar, Guilielmus Henr. Dom. / J. Oomkens] / [1824]

419.Hermanni de Ranitz, Groningani, juris candidati, de jure naturae et ethica commentatio, ad quaestionem, ab ordine philosophiae theoreticae et literarum humaniorum, in academia publica, quae Groningae est, anno MDCCCXVI propositam: "Quandoquidem in praesenti studii philosophici conditione, haud paucos statuere videmus, duas esse disciplinas, quarum utriusque homo est subjectum, alteram jus naturae, ethicam alteram, utramque peculiari proprietate distinctam; quaeritur, num jus naturae et ethica vere discreta sint inter se, et fonte idearum, ex quibus utraque harum disciplinarum expromatur, et objectis, quae utraque considerent, et fine, ad quem utraque tendat : cui praemium adjudicatum est Ranitz, Hermannus de / J. Oomkens / 1818

420.Nicolai Mulder Narratio eorum quae, ipso rectore, Athenaeo Frisiaco, acciderunt Mulder, Nicolaus / J. Oomkens / [1826]

421.Commentatio ad quaestionem, a nobilissima facultate Pareau, Ludovicus Gerlachus / I. Oomkens] / [1819]

422.Pars theologiae christianae theoretica Muntinghe, Hermannus / 2 ed., priore correctior / J. Oomkens / 1818-1822

423.Historia religionis et ecclesiae christianae, magnam partem ad formam compendii Schroeckhiani in usus lectionum adumbrata Muntinghe, Hermannus / J. Oomkens / 1818

424.Elegia viris eruditissimis, et summe venerandis, G. Benthem Reddingio, et Cornelio Fortuinio, divinorum oraculorum apud Assenios et Zuöllenses interpretibus disertissimis, fautoribus suis eximiis, Kal. Ian. 1825 Acker, Vop. Hor. / [s.n.] / [1825

425.Allocutio ad professores Berge, Tammo Adrianus ten / apud Ioannem Oomkens ... / [1815]

426.Regina, lusus poëticus Nodell, Johannes Adamus / Apud J. Oomkens ... / 1777

427.Responsio ad quaestionem, a nobilissimo ordine iuridico in academia Groningana Hartogh, Henricus Alexandrus / apud I. Oomkens / 1837

428.Responsio ad quaestionem, a nobilissimo ordine juridico in Academia Groningana A. 1832 Everts, Gerhardus / apud I. Oomkens / 1834

429.Initia institutionis Christianae moralis Pareau, L.G. / apud I. Oomkens / 1842

430.Commentatio ad quaestionem, a nobilissima facultate Swinderen, Wicherus van / Apud I. Oomkens / 1820

431.Poëmata Ackerus, Vopiscus Horatius / Editio secunda / apud Joannem Oomkens ..., 1789 / 1789

432.De keapman fen Venetien in Julius Cesar : twa toneelstikken Shakspeare, Willem / drukt bij J. Oomkens / 1829

433.Dissertatio medica inauguralis de pathologia glandularum lymphaticarum quae bronchiales a sede sua appellantur Oomkens, Sypko Reinder / s.n.] / [1841]

434.De makelaardij Stheeman, Ubbo / J. Oomkens / 1869

435.Avondmijmering : dichtstuk Lulofs, B.H. / Oomkens / 1822

436.Beknopte aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der provincie Groningen Kremer, Hs. /  Oomkens / 1839

437.Vrouwelijk leven Wal, J. de / Oomkens / 1838

438.Stukken, betrekkelijk het ontwerp ter afsluiting van het Reitdiep Oomkens / 1835

439.Beknopte aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der provincie Groningen : voor de jeugd Kremer, H. / Oomkens / 1819

440.De landhuishoudkundige school te Groningen, in haren oorsprong en tegenwoordige inrigting Hall, H.C. van / Oomkens / 1844

441.Intreêrede te Groningen en inwijdingsrede te Uithoorn : met aanteekeningen en bijlagen Roskes, H.T. / Oomkens / 1837

442.Over de uitgebreidheid van hetgeen er thans in eenen onderwijzer der lagere scholen vereischt wordt, in vergelijking van vroegere jaren Swinderen, Th. van / Oomkens / 1837

443.Toespraak in de algemeene vergadering der Vereeniging: Geloof werkzaam in de liefde, den 6den july te Groningen gehouden Valeton, J.J.P. / Oomkens / 1854

444.Geschiedenis van het beleg van Groningen in 1672 : in verband gebragt met de vaderlandsche historie van dien tijd Meeter, E. / Oomkens / 1839

445.De nagedachtenis van S. Stratingh Ez. gevierd in het Genootschap: Ter bevordering der natuurkundige wetenschappen, te Groningen 1841 Swinderen, Th. van / s.n.] / 1841

446.Groningens bevrijding in 1672 : eene godsdienstige rede, op den 28 Augustus 1838 in de Groote Kerk te Groningen uitgesproken Hofstede de Groot, P. / Oomkens / 1838

447.Getal der inschrijvingen als student sedert de oprigting van de hoogeschool te Groningen, op den 23 Augustus 1614 (Jul. stijl) Wichers, A.L. / Oomkens / 1844

448.Voorlezing over de delving van metalen en andere mineralogische voortbrengselen in onderscheidene landen in betrekking tot landbouw en beschaving Sturler, W.L. de / Oomkens / 1852

449.Korte beschouwing van eenige der voornaamste natuurlijke voortbrengselen van den Indischen bodem, met het oog op de plaatselijke nijverheid en de denkbeelden van kolonisatie op Java Sturler, W.L. de / Oomkens / 1848

450.Vrouwelijk schoon Spandaw, H.A. / Oomkens / 1835

451.Rede bij de inwijding van de Zuider Stads-Bewaarschool, voor kinderen uit den behoeftigen stand : opgericht door het bestuur der stad Groningen Trip, H.J. / Oomkens / 1849

452.De warven en de hoofdmannen-kamer of het voormalig Provinciaal-geregtshof, binnen de stad Groningen, in verband beschouwd met de staatkundige geschiedenis van dit gewest Tresling, T.P. / s.n.] / 1839

453.Formulier van kerkelijke inzegening van een wettig voltrokken huwelijk, gearresteerd bij besluit van den grooten kerkenraad der Nederduitsche Hervormde Gemeente van Groningen op den 6den januarij 1813 / Oomkens / 1820

454.Iets over het volksfeest, te Groningen den 28 augustus 1839 gevierd, ter herinnering van de bevrijding der stad in 1672, benevens eene korte beschrijving van hetzelve ; met eenige afbeeldingen van gymnastische oefeningen Swinderen, Th. van / Oomkens / 1839

455.Beschouwing van het Reit- of Loopende Diep in deszelfs tegenwoordigen toestand en van de voordeelen die eene afsluiting van hetzelve ten gevolge zoude hebben : voorgelezen in het Genootschap ter bevordering der natuurkundige wetenschappen te Groningen, bij eene van deszelfs wintervergaderingen in 1832 Cleeff, J. van / Oomkens / 1836

456.Beschouwing van het heelal : een algemeen bevattelijk leesboek over de sterrekunde Gleuns, W. /  Schierbeek / 1848

457.Wat moeten wij, godgeleerden in de Nederlandsche Hervormde Kerk, nu doen? : eene toespraak aan de theologische studenten, bij het openen zijner academische lessen, den 7 September 1842 gehouden Hofstede de Groot, P. / J. Oomkens / 1842

458.Jezus, een voorbeeld in goed doen : alle rede voor ons tot dankbaarheid : leerrede ter opwekking tot menschenmin ...Steins Bisschop, N.J.A. / J. Oomkens / 1833

459.Herinnerings-groet aan Z.M. Willem II bij Hoogstdeszelfs bezoek van Groningen, in Julij 1841 Sonius, A. / J. Oomkens / 1842

460.Het kerkhof buiten de Heer-poort te Groningen, of vlugtige wijsgeerige ... beschouwingen van hetzelve ...Abbring, H.J. / J. Oomkens / 1833

461.Stem uit het hart van de Hervormde gemeente der stad Groningen, bij de komst van een nieuw beroepen leeraar Tresling, Tj.P. / J. Oomkens / 1834

462.Openingsrede tot het feest, gevierd te Groningen den 19-23 Junij 1844, ter herinnering van den akademischen leeftijd over de jaren 1820-1830 Roijen, I.A. van / J. Oomkens / 1844

463.Leerrede over Hand. IX: vs. 36b en 37a, Oordt, J.F. van / J. Oomkens / 1837

464.Leerrede over het blijven in de leer van Christus, naar 2 Joh. vs. 8-11, uitgesproken bij het sluiten der akademische godsdienstoefeningen aan de Hoogeschool te Groningen, den 26 Junij 1842 Muurling, W. / J. Oomkens / 1842

465.Reis, in 1833, met mijne echtgenoote, van Groningen door Gelderland, den Rijn op, en voorts, over Mannheim en Carlsruhe, naar de badplaats en vallei van Baden-Baden : (Een boek, tot uitspanning van andere bezigheden, en met enkele kleine letterkundige inlasschingen geschreven) Lulofs, B.H. / J. Oomkens / 1834

466.Het belang der volksopvoeding, in een voorbeeld uit de geschiedenis onzer eeuw opgehelderd Hofstede de Groot, P. / J. Oomkens J. zoon / 1845

467.Lessen der wijsheid van beroemde mannen Meerman van der Horst, H.J. /  Römelingh / 1862

468.De Bellingerwolderschans, in derzelver oorsprong en lotgevallen Heeres, J. / Het Ommelander Antiquariaat / 1987

469.De Dollard, of Geschied-, aardrijks- en natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems Stratingh, G.A. / Landelijke Vereniging tot behoud van de Waddenzee / 1979

470.Schoolboek over de geschiedenissen van ons vaderland : (zuidelijke provinciën) Burggraaff, Pieter / D. du Mortier en Zoon [etc.] / 1826

471.Hartroerende, stgitelyke[!] bespiegeling, behelzende de Memorie door den ridder Yorke [...] overgeleverd.Pen, William /   1780

472.Schoolboek over de geschiedenissen van ons vaderland : (zuidelijke provinciën) Burggraaff, Pieter / D. du Mortier en Zoon [etc.] / 1826

473.Nederland en Bali : eene stem uit Indië tot het Nederlandsche volk Hoëvell, Wolter Robert van / Oomkens / 1846

474.Emancipatie der slaven : bijdrage tot eene nadere beschouwing van den tegenwoordigen toestand der kolonie Suriname Teenstra, M.D. / Oomkens / 1855

475.Gelijk de welvaart van het ééne land afhankelijk is van die van het andere, zoo moet het ware en duurzame welzijn van het moederland gepaard gaan met dat der koloniën Wijnne, H.A. / Oomkens / 1860

476.Norderney : brieven bij een badbezoek; geschreven in 1851 Amshoff, M.A. / Oomkens / 1852

477.Dissertatio de Jesu miraculis Escher, Johannes Petrus / Oomkens / [1841]

478.Dissertatio theologica de amore omnem omnino Dei virtutem continente Doorenbos, Bernardus / Oomkens / [1838]

479.Dissertatio historico-theologica qua Irenaei dogma de ecclesiae unitate exponitur et comparatur cum ideis et notionibus Paulo post ipsum et ante ipsum obviis Hoëvell, Gualterus Robertus van / Oomkens / [1836]

480.Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis ten dienste van onder-officieren, die zich tot het officiersexamen voorbereiden Roo van Alderwerelt, J.K.H. de / Oomkens / 1854

481.Disputatio juridica inauguralis, ad locum codicis poenalis de dementia et vi majori Alberda van Ekenstein, Onno Reint / Oomkens / [1836]

482.Kakographie, of Opstellen met deze en gene feilen in taal en stijl, benevens eenige taalkundige aanteekeningen : (ten gebruike bij Akademische en soortgelijke lessen) Lulofs, B.H. / Oomkens / 1841

483.Kort begrip der algemeene geschiedenis, loopende van den jare 1795 tot 1820 : strekkende ten vervolge op het Kort begrip der algemeene geschiedenis gevolgd naar H. Curas en J.M. Schrock Kampen, N.G. van / Du Mortier / 1821

484.Dissertatio juridica inauguralis, de statu liberorum, qui sunt prognati ex conjunctione sponsi et sponsae, cui non accessit testatio sive hierologia, et de effectu nuptiarum, quas non est subsecutus concubitus conjugalis : quam ... ex auctoritate ... Petri Abresch ...Hesse, Hermannus / Oomkens / [1800]

485.Specimen historico-politico-iuridicum inaugurale, de iure legatorum : quod ... ex auctoritate ... Petri Abresch ...Sandra Veldtman a Slogteren, Assuerus Ioannes de / Oomkens / [1800]

486.Jezus blik op de natuur en de menschenwereld, of Welke is de leer aangaande God en godsdienst, die Jezus uit de natuur afleidt? Meijboom, L.S.P. / Oomkens / 1853

487.Leidraad voor armbesturen, inzonderheid voor diakenen, tot aanwijzing van het gebruik der wetten en besluiten betrekkelijk het armwezen Reddingius, J.H. / Oomkens / 1838

488.Gedichten van Mr. H. A. Spandaw Spandaw, H.A. /  Oomkens / 1836-1838

489.Leidraad voor armbesturen, inzonderheid voor diakenen, tot aanwijzing van het gebruik der wetten en besluiten, betrekkelijk het armwezen Reddingius, J.H. /   Oomkens / 1841

490.Oude Nederlandsche spreuken en spreekwoorden Meijer, G.J. / Oomkens / 1836

491.De voormalige kloosters in Drenthe, geschiedkundig beschouwd Magnin, J.S / Oomkens / 1835

492.Levensschetsen van personen, die, in onderscheidene landen en tijden, in verschillende kunsten en wetenschappen hebben uitgemunt Meüter, J.W. / Du Mortier / 1838-1839

493.Kort overzigt van de geschiedenis der Nederlanden, met name der Noord-Nederlanden, van den vroegsten tot den tegenwoordigen tijd : (een leidraad bij onderwijs en zelf-oefening.) ; IIe stuk: Nieuwere historie, of het voorgevallene sedert het midden der zestiende eeuw tot omstreeks nu toe, en voorzien met eene opgaaf van geschriften, waaruit men zich verder onderrigt verschaffen en de vragen in dit werkje beantwoorden kan Lulofs, B.H. / Oomkens / 1837

494.Kort overzigt van de geschiedenis der Nederlanden, met name der Noord-Nederlanden, van den vroegsten tot den tegenwoordigen tijd : (een leidraad bij onderwijs en zelf-oefening.) ; Ie stukje: Oudere historie, benevens een enkel woord in de voorrede over des heeren Bilderdijk's Geschiedenis des Vaderlands, en in de toevoegselen iets over Groningens voormalige betrekking tot Utrecht en Drenthe Lulofs, B.H. / Oomkens / 1835

495.Kort overzigt van de geschiedenis der Nederlanden, met name der Noord-Nederlanden, van den vroegsten tot den tegenwoordigen tijd : (een leidraad bij onderwijs en zelf-oefening.) Lulofs, B.H. / Oomkens / 1835-1837

496.Over den verledenen en tegenwoordigen toestand van het eiland Java Selberg, Eduard / Oomkens / 1841

497.Gronden der Nederlandsche woordafleidkunde, voor zoo ver dezelve eenigzins zeker is, of Woordontleedkundige beschouwing van de wijze, waarop in het Hollandsch de woorden uit elkander voortspruiten, en met elkaâr vermaagschapt, of verbonden zijn ... [etc.] Lulofs, B.H. / Oomkens / 1833

498.Het leven en de verrigtingen van August Lafontaine Gruber, I.G. / Oomkens / 1835

499.De Hervormde predikanten van Drenthe, sedert de Hervorming tot in 1861 Romein, T.A. / Oomkens / 1861

500.Specimen juridicum inaugurale, exhibens observationes varii argumenti Harinxma thoe Slooten, Petrus Albertus Vincentius van / Oomkens / 1837

501.Algebraïsch rekenboek voor de scholen Hemkes, H. / Oomkens / 1837-...

502.Iets aan Vaderland en Koning Thouars, G.A.C.W. de / Oomkens / 1839

503.Beginselen der teekenkunde als eene inleiding tot de hoogere teekenkunst, voorgesteld op vijftig platen Meijboom, C. / Oomkens / 1838

504.Handleiding of leerboek der likeurstokerij, bereiding aller soorten van parfumeriën en chocolade bereiding : volgens het nieuwste en volkomen vereenv. stelsel bewerkt Horix, D. / Oomkens / [1837]

505.Eenige dichtregelen, uitgesproken bij het graf van mijnen vriend H. Hoogklimmer Penon, Johannes / Oomkens / 1833

506.Dichtstukjes Penon, Johannes / Oomkens / 1834

507.De jeugdige vrienden van ons vaderland, of De geschiedenissen van hetzelve, tot het einde van 1840 Rijkens, R.G. /  Oomkens / 1840

508.Leiddraad bij het godsdienstig Israëlitisch onderwijs : ten dienste der scholen en tot huisselijke gebruik Ronkel, S.J. van / Oomkens / 1845

509.Meester Paul, waarheid en verbeeldingschrijver van het: Iets over oom Thomas, De / Oomkens / 1844

510.De eerste beginselen der aardrijkskunde van Europa en de geheele aarde, met de overige werelddeelen, in vragen en antwoorden Kremer, Hs. / Oomkens / 1823

511.De nieuwe kerkelijke reglementen, uitgevaardigd door de Algemeene Synode der Nederlandsch Hervormde Kerk Uden Masman, H. /  Oomkens / 1861

512.Staatsbelang en ouderzorg, of Volksveredeling door de verbetering der ligchamelijke opvoeding in huizen, aan hooge- en lagere scholen en in liefdadige gestichten Rijkens, R.G. / Oomkens / 1849

513.Godsdienstige toespraak, bij de terugkomst der Groninger Schutterij, gehouden den 11 September 1834, in de Martinikerk Amshoff, M.A. / Oomkens / 1859

514.Handleiding voor officieren en onder-officieren, die van of naar Oost-Indië vertrekken : benevens eene opgave der formaliteiten, in acht te nemen bij een huwelijk per procuratieofficier van het Oost-Indische leger, Een / Oomkens / 1857

515.Leerredenen van twaalf voormalige kweekelingen der Groninger Hoogeschool Boon, C. / Oomkens / 1844

516.Het laatste geschenk voor leerlingen die de school zullen verlaten, als gids voor hun volgend leven : een leesboek, bevattende lessen der wijsheid van beroemde mannen Meerman van der Horst, H.J. / Oomkens / 1839

517.Ontwerp over de middelen waardoor het mogelijk zoude kunnen gemaakt worden, om een groot gedeelte der Nederlandsche nationale schuld op de Oostindische koloniën te converteren, de inkomsten van het gouvernement in Indië te vermeerderen en aan den ondernemingsgeest van partikulieren een ruim veld te openen Tönsen, A.C.E. / Oomkens / 1842

518.Handleiding voor kweekelingen, aankomende en jeugdige onderwijzers Hemkes, H. / Oomkens / 1844

519.Rapport van de commissie uit het collegie van overste schepper, zijlvesten en scheppers van het Termunter zijlvest benoemd op hunnen gewonen waarsdag van den 5den november 1856, over het verbeteren van den waterstaat in dat zijlvest Jager, D.E. de / Oomkens / 1857

520.Handboekje, behoorende bij den geslachtboom der heeren stadhouders, prinsen van Oranje-Nassau, van Prins Willem I tot Koning Willem I, of Korte levensschetsen van de voornaamste personen uit dit zoo aanzienlijk geslacht : uit de beste berigten opgemaakt Abbring, H.J.  / Oomkens / 1835

521.Art. 9 van het ontwerp van wet, regelende de uitoefening der geneeskunst Oomkens / 1862

522.Avondstonden Theremin, F. / Oomkens / 1836

523.Kakographie, of Opstellen met deze en gene feilen in taal en stijl, benevens eenige taalkundige aanteekeningen ; Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken Lulofs, B.H. /  Oomkens / 1857

524.Taalkundige werken Lulofs, B.H. / Oomkens / 1857-1860

525.Over het Godsrijk op aarde en het daarmede verbonden algemeene Volksgeluk : eene voorlezing in eenen kring van Godsdienstvrienden Oomkens / 1835

526.Practische godgeleerdheid of beschouwing van de evangeliebediening, voornamelijk in de Nederlandsche Hervormde Kerk : een handboek bij de academische lessen Muurling, W. / Oomkens / 1851-1857

527.Natuur- en aardrijkskundige beschrijving van het eiland Java Kussendrager, R.J.L. / Oomkens / 1841

528.Aan de Protestanten en Katholieken in Nederland : een woord ter zake van het Duitsch-Katholicismus Coolhaas van der Woude, S. / Oomkens / 1845

529.Gronden der Nederlandsche woordafleidkunde, in een' bevattelijken trant voorgedragen ; Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken Lulofs, B.H. / Oomkens / 1860

530.Vijf en twintig jaren in de evangeliebediening : dankpreek gehouden den 13 Januarij 1850 Amshoff, M.A. / Oomkens / 1850

531.Modellen voor het topographisch teekenen Jappé, J.H. / Oomkens / 1838

532.Reize om de aarde, gedaan op het Koninklijk Pruissische koopvaardij-schip Prinses Louize, onder de bevelen van kapitein W. Wendt, in de jaren 1830, 1831 en 1832, Meijen, E.I.F. / Oomkens / 1837-1840

533.Beantwoording der vraag: Is de oprigting eener geneeskundige school te Amsterdam noodzakelijk of nuttig? Bosman Tresling, J. / Oomkens / 1842

534.Bedenkingen betreffende het ontwerp van wet op de uitoefening der verschillende takken van geneeskunde, medegedeeld in een brief aan een' lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bosman Tresling, J. / Oomkens / 1845

535.Gethsemané of de dood van Julia Lamartine, A. de / Oomkens / 1835

536.Over de balans en het wegen Venema, G.A. / Oomkens / 1848

537.Herinneringen aan het kasteel van Antwerpen, in de maanden November en December 1832 Staats, F.L. / Oomkens / 1843

538.Harp en Psalter : eene verzameling christelijke liederen ter huisselijke stichting Spitta, Carl Johann Philipp / Oomkens / 1837

539.Levensschets van Mr. Tjalling Petrus Tresling Schaap, I.L. / Oomkens / 1845

540.Rijmen Pruimers, J.C. / Oomkens / 1841

541.Korte schets der Nederlandsche ontdekkingen Wijk, J. van / Oomkens / 1842

542.Korte uittreksels uit merkwaardige land- en zeereizen Weeda, Paulus / Du Mortier / 1842

543.Het verband van opvoeding en onderwijs : een handboek voor ouders Wijk, J. van / Du Mortier [etc.] / 1833

544.Zestal leerredenen ter aanprijzing van het inwendige christendom Muurling, W. / Oomkens / 1843

545.Quaestiones juris inaugurales Stheeman, Antonius / s.n.] / 1863

546.Quaestiones juris inaugurales Meder, Johannes / s.n.] / 1854

547.De wijsheid die van boven is, voorgesteld en aangeprezen in eene leerrede, over Jacobus III: 17,18 Mebius, W. / Oomkens / 1840

548.Feestrede, of Dankbare uitboezeming op het eerste eeuwgetijde der Kweekschool bij de Societeit der Doopsgezinden te Amsterdam, invallende op Zondag de 6 van Wintermaand 1835, in dichtmaat Martens, M. / Oomkens / 1836

549.Handboek van den vroegsten bloei der Nederlandsche letterkunde, of Proeven uit Nederlandsche schriften der dertiende en veertiende eeuw : met inleidingen, aanstippingen over de spraakleer en den stijl van dien tijd, een klein woordenboek enz. Lulofs, B.H. / Oomkens / 1845

550.Reis door Nederland en België : met toepassing op het lager onderwijs, de instellingen van liefdadigheid en de gevangenissen in die beide landen ; Dl. 2: België Sagra, Ramon de la / Oomkens / 1842

551.Reis door Nederland en België : met toepassing op het lager onderwijs, de instellingen van liefdadigheid en de gevangenissen in die beide landen ; Dl. 1: Nederland Sagra, Ramon de la / Oomkens / 1839

552.Reis door Nederland en België : met toepassing op het lager onderwijs, de instellingen van liefdadigheid en de gevangenissen in die beide landen Sagra, Ramon de la / Oomkens / 1839-1842

553.De vergoding van Gutenberg in onze dagen of tien vragen tot bewijs dat Johann Gutenberg niet de uitvinder der boekdrukkunst was Langenschwarz, Maximilian / Oomkens / 1842

554.De christelijke menschenliefde, in hare werkzaamheid en kracht Hofstede de Groot, P. / Oomkens / 1838

555.Praktische handleiding voor kunstmatige ligchaams-oefeningen, ten dienste van huisgezinnen en verschillende inrigtingen voor onderwijs en opvoeding : bevattende mede eenige vrijmoedige gedachten over de hedendaagsche opvoeding, en eene menigte oefeningen ter vóórkoming en wegneming van verschillende ligchaamsgebreken Rijkens, R.G. / Oomkens / 1843

556.Handboekje, behoorende bij den geslachtboom der ... stadhouders, prinsen van Oranje-Nassau, van Prins Willem I tot Koning Willem I : of korte levensschetsen van de voornaamste personen uit dit zoo aanzienlijk geslacht Abbring, H.J. / Oomkens / 1834

557.School-liederen, tweestemmig Rijkens, R.G. / Oomkens / 1834-....

558.Plaatsbeschrijving der gemeente Staphorst, provincie Overijssel : met eenige oudheidkundige bijvoegselen Ebbinge Wubben, F.A. / Oomkens / 1835

559.Aanteekeningen gehouden op eene reis over Noord-Duitschland en Denemarken, naar St. Petersburg in het jaar 1840 Dijkema, H. / Oomkens / 1845

560.Herinneringen aan noordelijk Duitschland en Scandinavië Dassen, M. / Oomkens / 1837

561.Verkort handboek der Christelijke geloofsleer, : ten dienste van minvermogenden Corstius, M. / Oomkens / 1836

562.Nalezingen op het leven van Jezus, enz. ; Verslag van den roman van Walewein, en andere bijdragen tot de oude Nederlandsche letterkunde Meijer, G.J. / Oomkens / 1838

563.Het leven van Jezus : een Nederlandsch handschrift, uit de dertiende eeuw Meijer, G.J. / Oomkens / 1835

564.Nieuwe en verspreide gedichten Dam, Jacob van / Oomkens / 1840

565.Dissertatio critica, continens annotationem ad Lucretii poëmatum libros tres priores Roos, Jacobus / [s.n.] / [1847]

566.Vlugtige beschouwing van het rapport, uitgebragt door de Staats-commissie voor de Geneeskundige aangelegenheden, benoemd bij Koninklijk Besluit van den 20sten november 1841 Bosman Tresling, J. / Oomkens / 1842

567.Over het meten en wegen van granen, zaden en andere zelfstandigheden Venema, G.A. / Oomkens / 1851

568.Opmerken en denken : een leesboekje voor kinderen Hofkamp, K. /   Oomkens / 1857

569.Willem Ysbrandsz. Bontekoe, of belangrijke lotgevallen van een Nederlandsch zeeman : Fransch lees- en vertaalboekje met geographische aanteekeningen en volledige aanwijzingen van de moeijelijkste woorden en termen in het scheepsleven voorkomende Erdbrink, D.R. / Oomkens / 1856

570.De boekweit-teelt in Nederland Lenting, L.J. / Oomkens / 1853

571.Over Nederlandsche spraakkunst, stijl en letterkennis, als voorbereiding voor de redekunst ; Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken Lulofs, B.H. /   Oomkens / 1857-1858

572.Herder en de gravin Maria von Schaumburg-Lippe : eene proeve van de regte aanwending der evangeliewaarheid door eenen evangeliedienaar Herwerden, C.H. van