Poster Amsterdam

1.Schuitepraatjen tusschen Jaap en Piet, over den tegenwoordigen tijd ...Verblaauw en van Son [etc.] / [1795]

2.Samenspraak [in 't ryk der dooden] tusschen prins Willem den I, en den generaal Montgommery. Over de eertyds voorgevallene omwenteling in de Nederlanden, en de tegenwoordige gesteldheid der zaaken in Amerika by W. Brave ..., N. Cornel ..., J. de Groot ... / [1778]

3.Betoog dat het volk, onder welk eene regeeringsvorm men het zelve ook moge beschouwen, in eenen gezonden zin, niet kan gezegd worden de eenige wettige souverain te zijn ... : Alles overeenkomstig de rechten van den mensch en burger; en met het gezag der beroemdste mannen, en der H Schrift, ten sterksten bekragtigd bij Allart, Brave, Yntema, de wed. Döll ... / 1796

4.Consept-plan van huwelyks-loteryen voor Neerlands jufferschap [sold by] Bom [...], Rotterdam, [sold by] Vis [...], s'Hage, [sold by] Thierry [... [etc.]] / [1800]

5.Consept publicatie wegens de heffing van penningen bij forme van taxatie en quotisatie Provisionele Representanten van het Volk van Holland / by J. Meerburg en L. Herdingh / [1795]

6.Concept publicatie, wegens de heffing van penningen bij forme van taxatie en quotisatie / [sold by] J. Meerburg [...], Dordr., [sold by] Blussé [...], Amsterdam, [sold by] Keyzer [... [etc.]] / [1795]

7.Concept publicatie, wegens de heffing van penningen bij forme van taxatie en quotisatie / [sold by] J. Meerburg [...], Dordr., [sold by] Blussé [...], Amsterdam, [sold by] Keyzer [... [etc.]] / [1795]

8.De knorrepot en de menschenvriend; of vrolijke wandeling, in en buiten de Bataafsche Republiek. : Behelzende satirique schetsen van verachtlijke, gevaarlijke, belachlijke en goede caracters van voornaame staatsmannen. De natuur gevolgd.Paape, Gerrit / bij v.d. Burgh, Craijenschot, Briet, Weege, Brave, Poster, van der Kroe, van Hulst en van Es. Haarlem, Beets, Walré & comp., Kampman en wed. v. Brussel. Leyden, Herdingh, Honkoop, van Tiffelen, van Thoir en Pont. 's Hage, Leeuwesteyn en Klis en zoon. Delft, De Groot en Roelofswaeret. Rotterdam, Vis, v.d. Dries, Pols, van Santen, P Holstein en Meijer. Dordrecht, Blussé, van Braam, de Haas, Kieboom, de Jager en Bonte. Utrecht, Paddenburg, Visch, v.d. Schroeff en ter Veen .. / [ca.1795]

9.De Zeeuwen gerechtvaardigd door een Hollander [sold by] ten Brink [...], Rotterdam, [sold by] D. Vis [...], Middelburg, [sold by] wed. W. [and] J. Abrahams [... [etc.]] / 1795

10.De voornaamste en minstbekende bijzonderheden, voorgevallen geduurende de belegering, inneming, en herneming der stad Breda. In den jaare 1793. : Benevens de nodige bijlagen, in welke verscheiden belangrijke en onbekende stukken voorkomen bij van Riemsdijk en van Bronkhorst, Breda van Bergen, 's Bosch Palier, Grave Krieger, Dordt de Leeuw en Krap, Rotterdam v.d. Dries, Pols en van Santen, 's Hage Leeuwestijn, Leyden van Tiffelen en Cijfveer, Haarlem van Walré & comp, Amsterdam Schalekamp v.d. Burgh en Poster, Utrecht Terveen en v.d. Schroeff, Groningen Oomkens, Leeuwarden Cahais, Deventer Brouwer, Arnhem Moeleman, en voorts alom / [1793]

11.Bericht aen het Bataefsche volk, van de burgers Pompeijra en Gaillard, betrekkelijk hunne arrestatie op den 29 juny 1798. a{o}. 4 Pompeijra / [sold by] Poster, [...], Haarlem, [sold by] Bohn, Leyden, [sold by] Coster [[etc.]] / [1798]

12.Aanmerkingen over de politieke geloofsbelijdenis van 43 burgers, als repræsentanten en plaatsvervangers, zitting hebbende in de tweede Nationaale Vergadering.Batavus, Justus / Doekema [...], Leeuwaarden, Cahais, Harlingen, van der Plaats [[etc.]] / [1797]

13.Geen merkwaardige en niets-beduidende droom, gedroomd den eersten Kersnagt 1795. tusschen half twaalf, en tweeën, waarin onder anderen word vertoond: het terug-dryvend schip. Het actief en moedig scheeps-volk. ..Leeuwenstyn; etc. ; Amsterdam : Keyzer, Wed Doll, Poster; etc. / [1795]

14.Geene Heeren meer! Zalige egalité! : Mede gebragt uit het paradys der vrye Franschen! Tot een welkomst geschonken aan alle Nederlanders, die hunne waarde kennen. : Benevens een lyst der gevlugte Nederlanders, zo als die betaald zyn geworden door C.L. van Beyma ..Kamminga, K. / by H. van Munster en J.R. Poster / 1795

15.Godsdienstige mengelingen : met het portret van den schrijver der brieven aan Erastus Kaakebeen, D.M. / gedr. bij C.A.Spin ... en te bekomen bij W. Willems, J.J. Poster [etc.] / 1837

16.Lyst der uitgezeilde Surinaam's-, Demerary's-, en Berbice's-vaarders, van het jaar 1802 : [met aanwijzing welken behouden t'huis gekomen, en die geenen, welken door de Engelschen genomen zijn]J.R. Poster] / [1803]

17.Handleiding voor eerstbeginnenden, tot de verbuiging der zelfstandige, toevoegelijke en voornaamwoorden, benevens de vervoeging der werkwoorden : met eenige opstellen, ter vertaling, tot toepassing op dezelve : ten dienste der Engelsche en Nederduitsche scholen Kappelhoff, A. / J.R. Poster / [1808]

18.Het jus successionis ab intestato, of Erfopvolging bij versterf, volgens het Wetboek Napoleon, voor het Koningrijk Holland : bevattende eene juiste opgave op hoedanige wijze de erfenissen bij versterf moeten genoten en verdeeld worden, wie al of geen erfgenamen mogen zijn, in hoe verre de graden van maagschap worden berekend en wat een erfgenaam al of niet kan, mag of moet doen : alles met voorbeelden opgehelderd, in vragen en antwoorden te zamengebragt J.R. Poster / 1809

19.Beknopt woordenboekje : of Verzameling van de tot het spreken onmisbare woorden : ten gebruike bij het school en privaat onderwijs Kaiser, J.W. / J.R. Poster / [1808]

20.Hoog- en Nederduitsche zamenspraken en leesoefeningen, benevens eene verzameling van de tot het spreken onmisbaarste woorden : ten gebruike bij het school- en privaatonderwijs Kaiser, J.W. / J.R. Poster / [1808]

21.Latynsch leesboek voor eerstbeginnenden Jakobs, Frederik / J.R. Poster / 1809

22.Regten en pligten der voogden en curators, mitsgaders het regt van erfvolging, bij versterf, volgens het Code Napoléon J.R. Poster / 1810

23.L'histoire, à l'usage des enfans Dautun, D.H. / J.R. Poster / [1810]

24.Tafereelen uit het rijk der dieren, voor kinderen : in samenspraken tusschen eenen vader en deszelfs zoon Joannes Roelof Poster / [1811]

25.Méthode facile pour apprendre à conjuguer, les verbes de la langue Française : dédiée à la jeunesse hollandaise Kappelhoff, A. / J.R. Poster / 1811

26.Grondbeginselen der beschouwende en werkdadige herinneringskunst Arentin, J.Chr. von / J.R. Poster / 1810

27.Aesop's fables : with instructive morals, to be translated into the Dutch language, with an alphabetical glossary, for the rule of schools and private instruction in our country Aesop / J.R. Poster [etc.] / [1815]

28.Dagelijksche gebeden, voor kinderen in christelijke huisgezinnen J.R. Poster / [1815]

29.Leerrede over Psalm CXI: 2a, gehouden op den algemeenen dank- en bededag, den vijfde julij 1815, voor den middag te Blarikum, en na den middag te Hilversum Wilree, J.J.R. / J.R. Poster / [1815]

30.Mengelingen voor de jeugdJ.R. Poster / 1816
31.An abridgement of the history of England from the invasion of Julius Caesar, to the death of George II Goldsmith, Oliver / J.R. Poster / 1815

32.Elémens de géographie concernant: Le globe terrestre, les cinq parties du monde, et les 17 provinces des Pays-Bas, avec le Duché de Luxembourg, destinés aux écoles et pensionnats : à l'usage des commençans Steenderen, A. van / J.R. Poster / 1817

33.Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis Perk, C. / J.R. Poster / [1817]

34.Politiek belang-boek voor dit provisioneel tijdperk : gewigtig tans, gedenkwaardig hierna. Swildens, Johan Hendrik / bij Joannes Roelof Poster ... / 1795

35.Nieuw spelleboek, uitgegeven ter nutte der Nederduitsche schoolen by J.R. Poster / 1792

36.Fables d'Esope, avec le sens moral Esope / chez J.R. Poster ... / 1791

37.Zes-daagsche staats-brief over 's lands hoogste zaak aan den burger Vitringa. republikeinsch patriot, Een / J.R. Poster / 1796

38.Angabe um bis zu einem gewissen Grade verdorbnes Getreide unschädlich und Brod auch von andern Erdproducten als Korn zu machen. Ludwig, Carl Gottlieb / J.R. Poster / 1795

39.Het militair en politiek gedrag van den braven lieutenant generaal Daendels, ..by Poster; etc. / [1798]

40.Memorie van zaaken wegens 's lands constitutie thans óf, geheel te hervormen naar het model der Fransche; óf, grondwettig te herstellen en te verbeteren naar onzen eigen Nederlandschen aart, natuur en bestaan. : Broederlyk opgedragen aan de provisioneele regeeringen van Holland, Utrecht, enz. Theo-Demophilus / J.R. Poster [etc.] / [1795]
41.De man van veertig jaaren, blyspel. Kotzebue, A. von / by Joannes Roelof Poster / 1796

42.De negers, tooneelspel. Kotzebue, A. von / by Joannes Roelof Poster / 1796

43.De vrolijke zeden-meester, voor kinderen bij Joannes Roelof Poster / 1795-1801

44.Brief van een' heer te Leyden aan zyn' vriend te Amsteldam, behelzende eenige aantekeningen uit de bevestigings- en intreepredikatien van de weleerwaardige heeren Petrus Broes en Willem Broes, te Voorschooten, op den eersten Augustus MDCCXC Broes, Petrus / by J.R. Poster / 1790

45.De vriend der jeugd : bevattende eene verzameling van vertellingen, brieven, gesprekken, oefeningen voor 't vernuft, dichtstukjes, fabelen, spreuken en lessen : benevens een kleen maar aandoenlijk en leerzaam tooneelspel : alles geschikt om het hart en verstand der jeugd, door eigene oefening, te verbeteren  / Poster / 1803

46.Nieuwe vertellingjes en gesprekjes; of Leerzaam en onderhoudend leesboekje voor kinderen (voornamelijk voor den ouderdom van 6-9 jaren) bij Joannes Roelof Poster / [1815?]

47.De Messias : heldendicht, in XX zangen Klopstok, F.G. / Bij Joannes Roelof Poster / 1802

48.De vroegste geschiedenissen van den Bijbel, : voorgesteld in gesprekken, onder het doen van zomerwandelingen. Lossius, Rudolph Christoph / bij Joannes Roelof Poster / 1799

49.De kleine Jack : eene geschiedenis voor het algemeen Day, Thomas / J.R. Poster / 1794