Zuidema Groningen

1.De historie der politieke eeden, verklaringen, en beloften, voor den jaare 1795, en de zes eerste maanden van 1796 : Eene waare nederlandsche geschiedenis, met veele, zo voor de leden der nationale vergadering, en voor elk stemgerechtigd Bataafsch burger ... . Een gedenkstuk! Gewichtig voor het tegenwoordig-, verbaazend voor het na-geslagt! by W.A. Keel ... / [1796]

2.Gesprek van Minerva, met den burger Eleutheriophilus Weetgraag, gehouden [...] in [...] augustus 1795 Schalenkamp [...], Haarlem, F. Bohn [...], Leijden, Cijfveer [... [etc.]] / [1795]

3.De grondslagen van den christelyken godsdienst gehandhaafd en verdedigd M. de Bruin [...], Haarlem, C. v.d. Aa [...], Leyden, Honkoop [... [etc.]] / [c. 1794]

4.Landt-recht van Wedde ende Westwoldinge-landt Swinderen, A.Q. van / Wouters en Zuidema / 1809

5.Oratio de studiis theologiae dogmaticae recte regendis Muntinghe, Hermannus / Th. Spoormaker / 181

6.Circulaire missive van eenen vryen Hollandschen burger aan de representanten des volks en aan alle plaatselyke burger-regenten door geheel Nederland, zo wel ten platten lande, als in de steden. : Waarby gevoegd is de Proclamatie der representanten van het volk van Amsterdam, met regeerkundige en rechtsgeleerde aanmerkingen, en aanhaalingen van treffende voorbeelden uit de acten der N. Conventie van Frankryk ..Swildens, Johan Hendrik / by C. Plaat; / Den 10 Maart 1795, eerste jaar der Bataafsche vryheid

7.Euthanasia, of Christelijke voorbereiding voor den dood Corstius, J. /   W. Zuidema / 1824

8.De gestolen kerssen : tooneelspel voor jonge lieden Heijningen Bosch, M. van / W. Zuidema / 1804

9.Tweede twaalftal leerredenen van G. Benthem Reddingius ..Benthem Reddingius, G. / bij W. Zuidema / 1823

10.Over trouwen en bruiloft houden : een vrolijk boekjen voor ouden en jongen, in de stad en op het land, vooral voor dienstboden uit den boerenstand Schmiedtgen, J.G.D / W. Zuidema / 1804

11.Maurits van Werdenberg, of De vrijgeest Abbring, H.J. / W. Zuidema / 1832

12.Proeve eener theoretische en practische menschkunde Timmer, H. / Zuidema / 1832-1836

13.Leerrede over Handelingen XX : 17-28 Senden, G.H. van / W. Zuidema / 1832

14.Bijdragen ter bevordering van huisselijk geluk Sturm, C.C. / W. Zuidema / 1808

15.Geschiedenis van de landverhuizing der evangelische Saltsburgers in den jare 1732 : eene bijdrage tot de kerkelijke geschiedenis Panse, Karl / W. Zuidema / 1832

16.Ophelderingen van sommige plaatsen van het Uitlegkundig handboek des Nieuwen Testaments, voor ongeleerden Reddingius, G.B. / W. Zuidema / 1808

17.De evangelische bediening onder de verschrikkingen der cholera verheerlijkt, of Samuel Huber Senior, consistoriaal-assessor en predikant te Saratow, in Rusland, gedurende de cholera in augustus 1830 : eene handleiding voor allen, en bepaaldelijk voor predikanten en huisvaders, die wenschen om de cholera, en de beste handelwijs vóór, bij en in deze ziekte, te leeren kennen Huber, Samuel / W. Zuidema / 1831

18.Eerste beginselen der algebra of Stelkunst, voor de jeugd Dalen, R. van / W. Zuidema / 1831

19.Memorie van regte over het erfpachtsregt, ingevoerd bij de Wet van den 10 Januarij 1824, met betrekking tot de Groninger vaste beklemming Feith, H.O. / Zuidema / 1831

20.Het geluk van een waar christen onder alle de rampen van dit leven naar den bijbel tot bemoediging in deze dagenH.N. / W. Zuidema / [1811]

21.Levensberigt van I. T. van der Kemp, med. doct. en zendeling in Zuid-Afrika W. Zuidema / 1831

22.Hoe zal het, volgens den bijbel, na den dood met onze zielen gaan? : uitlegkundig onderzocht Benthem Reddingius, G. / W. Zuidema / 1810

23.Homilien over de gelijkenissen van Jezus Eijlert, R. / W. Zuidema / 1810

24.Ernstige waarheid in een bevallig gewaad : een tiental leerredenen Ulbricht, K.W. / W. Zuidema / 1815

25.Hollandsche spreekwoorden, opgehelderd door leerzame voorbeelden Reddingius, W.G. / W. Zuidema / 1814

26.Bijbelsch handboekje voor bejaarde en oude lieden Benthem Reddingius, G. / W. Zuidema / 1814

27.Eenige geschilpunten onder de protestanten, eertijds met veel drift behandeld, nu bedaardelijk overwogen, naar de behoeften van onzen tijd Alethophilus / W. Zuidema / 1813

28.Agathokles Pichler geb. von Greiner, Carolina / W. Zuidema / 1815-1816

29.Over de vorming der vrouwen en de handhaving harer waarde in de gewigtigste betrekkingen van haar leven : een boek voor jonge meisjes, vrouwen en moeders Gleim, Betty / W. Zuidema / 1815

30.Dagboek van eenen Duitschen officier over zijnen veldtocht in Spanje, in het jaar 1808 Grolman, Ludwig von / W. Zuidema / 1815

31.De waardij en het regt gebruik der Hervorming, ter bevordering eener edele denk- en gewetens-vrijheid Cannabich, G.C. / W. Zuidema / 1817

32.Iets over het Bijbelgenootschap, van de directie van het Drentsche Genootschap aan hare medeingezetenen Drentsch Genootschap / W. Zuidema / 1814

33.Godsdienstige overdenkingen voor alle dagen des jaars Reddingius, W.G. / W. Zuidema / 1814

34.Overdenkingen over het Avondmaal Reinhard, F.V. / W. Zuidema / 1816

35.Handboek over het avondmaal, voor jonge predikanten Veen, A.J. van der / W. Zuidema / 1818

36.Brieven aan eenen vriend in Holland, over de onlangs uitgegevene Beschouwing van den tegenwoordigen toestand van Drenthe Inwoner dier provincie, Een / W. Zuidema / 1818

37.Aan Neerlands krygslieden, in november 1830 Senden, G.H. van / bij W. Zuidema / 1830

38.Verzameling van stukken, rakende het proces tusschen de ouderlingen in de Hervormde Gemeente te Winschoten en den heer H. Cannegieter, predikant in dezelfde gemeente, bij het klassikaal bestuur van Winschoten en, vervolgens in appel, bij het provinciaal kerkbestuur van Groningen gevoerd Crebas, J.A. / Zuidema / 1818

39.Leerredenen Bemmelen, A. van / W. Brave / 1818-1821

40.Geschied- en aardrijkskundige beschrijving des joodschen lands, ten tijde van Jezus : een handboek, ter bevordering eener aanschouwelijke kennis der evangelische geschiedenis : inzonderheid voor onderwijzers Röhr, Johann Friedrich / bij W. Zuidema / 1818

41.Handboek over de feeststoffen en andere gelegenheids-leerredenen : ten diensten van jonge predikanten Veen, A.J. van der / W. Zuidema / 1821

42.De christelijke godgeleerdheid, of Handleiding voor lidmaten, tot herinnering van het geene zij eenmaal geleerd en beleden hebben, en voor mijne leerlingen, tot opheldering van mijn onderwijsboekje Benthem Reddingius, G. / W. Zuidema / 1819

43.Herman en Hermine, of Tafereelen van liefde en vriendschap.Vreede, Pieter / W. Zuidema / 1818

44.Twaalftal leerredenen Benthem Reddingius, G. / W. Zuidema / 1822

45.Wat leert het evangelie van het huwelijk, en nopens de verschillende gevoelens van dezen tijd omtrent hetzelve? Benthem Reddingius, G. / W. Zuidema / 1822

46.Derde twaalftal leerredenen Benthem Reddingius, G. / W. Zuidema / 1829

47.Leerrede over 2 Chron. V: 13, ter plegtstatige inwijding van het nieuwe orgel, in de kerk van Middelbert, op zondag namiddag den 24 november 1822 Senden, G.H. van / W. Zuidema / 1823

48.Afscheidsrede over Johannes XVII: 11b, uitgesproken te Noorddijk, den 27 october 1822 Sannes, Iz. / bij W. Zuidema / 1823

49.Handboek voor leeraars van den christelijken godsdienst, om verstandig en nuttig te prediken over de lijdensgeschiedenis van Jezus Christus Fritsch, J.H. / W. Zuidema / 1820

50.De kennis van God, uit de natuur en de openbaring : voorafgegaan van eene beschouwing van de redelijke en zedelijke vermogens des menschen : een leer- en leesboek ten dienste der scholen Wessels, H.L. / W. Zuidema / 1820

51.Opwekking, om in dezen gevaarlijken tijd op God te vertrouwen : eene leerrede over Habakuk III: 17, 18 Hofstede de Groot, P. / W. Zuidema / 1830

52.Bardouc, of De veehoeder van den berg Taurus : naar een Perzisch handschrift vertaald door Adriaan de Sarrazin Sarrazin, Adriaan de / W. Zuidema / 1825

53.Beschouwingen van den Apostel Paulus en de eerste christengemeenten : naar eenige hoofdstukken uit de Handelingen der Apostelen Menken, Gottfried / W. Zuidema / 1830

54.Het geloof der christenen, tot nut van waarheidlievende vrienden van het christendom duidelijk en vrijmoedig voorgesteld Muller, Johann Georg / bij W. Zuidema / 1819-1821

55.De Handelingen der Apostelen : bewerkt tot bouwstof voor homilien en bijbeloefeningen en tot algemeen gebruik Benthem Reddingius, G. / W. Zuidema / 1819-1820

56.De karavansera, of Verzameling van oostersche verhalen : naar een Perzisch handschrift vertolkt Sarrazin, Adriaan de / W. Zuidema / 1820

57.Euthanasia, of Christelijke voorbereiding voor den dood Corstius, J. / W. Zuidema / 1820

58.Beknopt overzigt over de geschiedenis der nieuwere Zendeling-genootschappen en derzelver verrigtingen Groot, Dirk Alb. de / W. Zuidema / 1830

59.Godsdienstige beschouwing van de verblijfplaats der dooden, naar 2 Kon. XXIII: 17a, uitgesproken te Groningen, in de Martini kerk, den 11den mei 1828 Schotsman, Johannes / W. Zuidema / 1830

60.Proeve eener geschied- en oordeelkundige inleiding in de beide hoofd-katechismi der Evangelische kerk Augusti, J.C.W. / W. Zuidema / 1830

61.Arrest van het Hooge Geregtshof te 's Hage, over eenen eisch tot afscheiding van een deel eener beklemming, bij saisie immobilière gearresteerd ten laste van den te boekstaanden, meijer Feith, H.O. / W. Zuidema / 1824

62.Ontwerpen van leerredenen over den Heidelbergschen catechismus Benthem Reddingius, G.  / W. Zuidema / 1824

63.Historische prent-bijbel voor kinderen Benthem Reddingius, G. / W. Zuidema / 1828

64.De onverschillige omtrent de godsdienst teregt gewezen : een vaderlandsch verhaal voor de leesgezelschappen, en voor protestantsche christenen van allerlei gezindten Benthem Reddingius, G. / W. Zuidema / 1828

65.Verdediging van bijbel en openbaring tegen de voornaamste vroegere en latere bestrijders van dezelve Senden, G.H. van / W. Zuidema / 1827-[1841]

66.Agathokles Pichler geb. von Greiner, Carolina /  W. Zuidema / 1827

67.Verheffingen over de wereld en het tegenwoordige tot God en de toekomst : christelijke leering en vertroosting bij de onvolmaaktheden en ellenden des aardschen levens Reinhard, F.V. / W. Zuidema / 1824

68.Het Groninger beklemregt, of verzameling van staats-resolutien, en andere, tot het beklemregt betrekkelijke stukken Feith, H.O. / Bij W. Zuidema / 1828-1837

69.Hulde aan T. A. Clarisse, theol. Doct. en Prof. te Groningen Hofstede de Groot, P. / Zuidema / 1828

70.Beantwoording van eenige voorname tegenwerpingen, tegen eene beperking van den invoer van vreemd graan in het Koningrijk der Nederlanden Hora Siccama, J. / bij W. Zuidema / 1824

71.Memorie van regte, over eenen eisch tot afscheiding van een deel eener beklemming, bij saisie-immobilière, gearresteerd ten laste van den, te boek staanden, meijer Feith, H.O. / Zuidema / 1824

72.Leesboek ter veredeling en verfraaijing van den leestoon : ten dienste der scholen Schlez, Johann Ferdinand /  bij W. Zuidema, boekdrukker en boekverkooper / 1818

73.Historische prentbijbel voor kinderen ; 1e stukje: Het Oude Testament Benthem Reddingius, Gerhard /  bij W. Zuidema / 1842

74.Historische prentbijbel voor kinderen Benthem Reddingius, Gerhard /  bij W. Zuidema / 1842-...

75.De Eerste Brief van den Apostel Petrus, homiletisch behandeld : een godsdienstig huisboek Sannes, Isaac / W. Zuidema / 1834

76.Opwekking, om in dezen gevaarlijken tijd op God te vertrouwen : eene leerrede over Habakuk III. 17, 18 Hofstede de Groot, P. /  Zuidema / 1830

77.Gronden der leeskunst, voor eerstbeginnende leerlingen Kuijpers, J. /  W. Zuidema / 1824-1827

78.Beantwoording van eenige voorname tegenwerpingen, tegen eene beperking van den invoer van vreemd graan in het Koningrijk der Nederlanden Hora Siccama, J. / Zuidema / 1824

79.Brieven van K. Jz. Beukma, bevorens landbouwer op de boerderij Castor, in het kerspel Zuurdijk, gemeente Leens, doch verhuisd naar de Vereenigde Staten van Noord-Amerika in den jare 1835, aan deszelfs achtergelaten familie in de provincie Groningen Beukma, K.Jz. / bij W. Zuidema / 1835

80.De doctrinae juris criminalis Gockinga, Campegius Hermannus / s.n.] / 1826

81.De jure litoris, praecipue patrio Feith, Rhijnvis / Zuidema / [1830]

82.Disputatio theologica, qua inquiritur in vim, quam habuit institutum Mosaicum in Hebraeorum de rebus post mortem futuris opiniones ...Meijer, Jacobus / W. Zuidema / [1835]

83.Disputatio de authentia capitis ultimi Evangelii Iohannis Reddingius, Iodocus Henricus / Zuidema / [1833]

84.Disputatio, exhibens annotationem in Ioelem Rutgers, Antonius / Zuidema / 1830

85.Disputatio de Clemente Alexandrino, philosopho christiano, sive De vi, quam philosophia Graeca, inprimis Platonica, habuit ad Clementem Alexandrinum religionis christianae doctorem informandum Hofstede de Groot, Petrus / Zuidema / 1826

86.Dissertatio iuridica inauguralis, de principiis, quae, tum Gallicus, tum in novissima lege Belgicus legislator secutus est in loco, qui est de iure hypothecae Bothenius Lohman, Ludovicus / Zuidema / [1830]

87.Specimen juridicum inaugurale, de de vi atque effectu mortis et dementiae, cum in reorum damnationem, tum in damnatorum poenam Benthem Reddingius, Rutgerus Adolphus / W. Zuidema / [1823]

88.Dissertatio medica inauguralis, de variolis vaccinis, : quam ... ex auctoritate Ludov. Conr. Schroeder ...Tellegen, Antonius Otto Hermannus / apud Wilhelmum Zuidema, bibliopolam / 1801

89.Specimen iuridicum inaugurale, sistens collationem iuris Romani et Napoleontei Hollandici in loco de servitutibus realibus : quod ... ex auctoritate ... Everardi Ioannis Thomassen a Thuessink ...Bolhuis, Henricus van / Zuidema / [1810]

90.Annotationes in Novum TestamentumGrotius, Hugo / Denuo emendatius ed. / Ex officina W. Zuidema ... / 1826-1834

91.Institutiones theologiae naturalis : Sive disquisitio philosopha de Deo hominisque cum Deo conjunctione, in scholarum suarum usum institutaHofstede de Groot, P. / Editio tertia, denuo emendata et aucta / ex officina W. Zuidema ... / 1845

92.Brief van den burger Dibbetz, aan den burger Moreau, Franschen generaal. = Lettre du citoyen Dibbetz Dibbetz / ? / 1797

93.Catalogus van een aanzienelijke supra keurige partij [...] maagden, vrijsters, bejaarde dochters, weduwen, enz. welke [...] vrugteloos na een vereend leven gewagt hebben. Met veel moeiten [...] nagespeurt, door Mousje Haspeliorum. En welken verkogt zullen worden door de burgers Heuvelimanii [...] Katsekiama Haspelorium, Mousje / ? / 1800

94.Iets voor den schryver aan Nederlands jufferschap. Wynands [etc.] / 1800

95.Opgaven voor kinderen tot nuttige zelfoefening, in- en buiten de scholen W. Zuidema / 1833

96.Brieven over de tegenwoordige verdeeldheden en bewegingen in de Hervormde Kerk Benthem Reddingius, G. / W. Zuidema / 1833

97.Veilingcatalogus, boeken, 10 juni e.v. 1816 W. Zuidema & J. Römelingh / W. Zuidema & J. Römelingh / 1816

98.Rekenboek voor jongens : ontleend uit de wetenschappen, geschiedenissen en den koophandel : ten dienste der scholen Wessels, H.L. / Zuidema / 1815-...

99.Vriendelijke raadgevingen aan mijne medechristenen in de Hervormde Kerk in Nederland lidmaat van de Hervormde Kerk in Nederland, Een / Zuidema / 1833

100.Korte verhalen Pichler, Caroline / Zuidema / 1834

101.Gulmineh : geschiedkundig tafereel uit den tijd van Bonaparte's togt naar Egypte Krafft, Amalie / Zuidema / 1837

102.Christelijke zedeleer Flatt, Johann Friederich von / Zuidema / 1836-1837

103.Zamenspraken van vader Reinhoofd met zijnen zoon, over de oorzaken der godsdienstige dweeperij in Nederland Timmer, H. / W. Zuidema / 1834

104.De vriend van godsdienst en deugd : een leesboek ter aankweeking van godsdienstige gezindheden in de huisgezinnen en scholen Kuijpers, J. /   W. Zuidema / 1837

105.De eilanden in de Zuidzee : het werk der christelijke zendelingen op dezelve en de uitwerking van dezer bemoeijingen Krohn, Friedrich / Zuidema / 1836

106.De padvinder, of Het meer Ontario : een verhaal Cooper, James Fenimore / Zuidema / 1842

107.Vrijheid van onderwijs? : een brief, behelzende eenige bedenkingen over dit onderwerp bij de aanstaande beslissing van het belangrijke vraagstuk W. Zuidema / 1840

108.Het leven van William Wilberforce, den bevrijder der slaven, in deszelfs godsdienstige ontwikkeling voorgesteld Uhden, H.F. / Zuidema / 1840

109.Kort overzigt van de opvoeding, door het onderwijs in de lagere scholen Brugsma, B. / W. Zuidema / 1846

110.Opmerkingen en wenken betrekkelijk onderwijs en tucht, inzonderheid in de lagere scholen Brugsma, B. / Zuidema / 1845-1847

111.Kort overzigt der leer van de opvoeding en het onderwijs, voornamelijk met toepassing op de lagere scholen Brugsma, B. / Zuidema / 1835

112.Beschouwing van de belijdenis des geloofs der gereformeerde kerken in Nederland overgezien in de Synode Nationaal, laatst gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619 : naar aanleiding van het antwoord van J.A. Smeedes en R.J. Veeninga, aan Hofstede de Groot W. Zuidema / 1834

113.Het christelijk geloof van Schleiermacher in verband tot het rationalismus beschouwd Reddingius, Jodocus H. / Zuidema / 1836

114.Geschiedenis der Christelijke kerk onder de leiding der apostelen Neander, August / Zuidema / 1844-1845

115.Handleiding bij het onderwijs in de aardrijkskunde : een leer- en leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen Brugsma, B. / W. Zuidema / [ca.1833]-...

116.Brieven over eene reis naar Oldenburg, Bremen, Hannover en Osnabruck, met opmerkingen bijzonder ten aanzien van het lager onderwijs Brugsma, B. / Zuidema / 1836

117.Een tweetal tweestemmige kers-zangen voor scholen Bloemhoff, P. / bij W. Zuidema / [ca. 1825]

118.Over de karspellasten van Grijpskerk, als behoorende tot het inkomen van den predikant der Hervormde gemeente aldaar : met eene bijlage over het collatieregt van Grijpskerk, en eene kleine verhandeling over de oude jaartaksen en de voormalige verponding in deze provincie Feith, H.O. / Zuidema / 1840

119.Redevoering, uitgesproken op het feest, gevierd bij het vijftigjarig bestaan van het Instituut voor doofstommen te Groningen, op den 22 van hooimaand 1840 : met aanteekeningen Feith, H.O. / Zuidema / 1841

120.Kort overzigt van de leer der opvoeding, door het onderwijs in de lagere scholen Brugsma, B. /  W. Zuidema / 1838