Betekenis en herkomst van voornamen

Betekenis en herkomst van de voornamen

 

Aachje  zie Aechie     

Aaffje zie Aeffie

Aaltje zie Aeltje

Aatje  vrouwelijke vorm van de Friese naam Ade, verkorting van Germaanse namen met Adel ‘adel’.

Abel  Hebreeuwse naam met de betekenis ‘adem’.

Abigail Hebreeuwse naam met de betekenis ‘vreugde van de vader’. Ook Abigael.

Abraham Hebreeuwse naam met de betekenis ‘vader van een menigte volkeren’.

Ada verkorting van een Germaanse naam met Adel ‘adel’, bijvoorbeeld Adelheid.

Adam Hebreeuwse naam met de betekenis ‘man’.

Adelheid Germaanse naam met de betekenis ‘van edele stand, van edele aard’.

Adelia verkorting van een Germaanse naam met Adel ‘adel’, bijvoorbeeld Adelheid.

Adonijah Hebreeuwse naam met de betekenis ‘God is Heer’ uit Adonai ‘Heer’ + Jah(ve) ‘stamgod der joden’.

Adriaan zie Adrianus

Adriaen  zie Adrianus

Adrianus Latijnse naam met de betekenis ‘afkomstig uit Adria’, plaats in de buurt van Venetie.

Aechie variant van Agatha, ofwel vrouwelijke vorm van de Germaanse naam Age ‘zwaard’.

Aeffie vrouwelijke vorm van de Germaanse en vooral Friese naam Ave uit Alf ‘bovenaardse niet-godelijke wezen’.

Aeltje verkorting van Adelheid of vrouwelijke vorm van Adelwald.

Albert Germaanse naam met de betekenis ‘door adel schitterend’, uit Adel + bert < beracht ‘prachtig, glanzend’.

Albertus Latijnse vorm van Albert.

Andreas  Griekse naam met de betekenis ‘mannelijk’

Andries  zie Andreas

Andrew Engelse vorm van Andreas.

Anna  Latijnse vorm van de Hebreeuwse naam Hannah met de betekenis ‘God heeft mij begenadigd’.

Annalies Samenstelling van Anna + Lies, verkorting van Elisabeth. 

Annatje  verkleinvorm van Anna. Ook Annetje

Anne  Englese en Franse vorm van Anna. Ook Ann

Anthonius Romeinse naam van Griekse afkomst met de betekenis ‘bloem’; ook Theunis, Teun, Ton.

Antoine Franse vorm van Anthonius

Arend   zie Arent

Arent  verkorting van Germaanse naam Arnout < Arnold < Arnald uit aran ‘arend’ + wald ‘heersen’.

Barbara  Griekse naam met de betekenis ‘kenmerkend voor vreemdelingen’, ‘onbeschaafd’.

Barend  zie Barent

Barent  variant van Germaanse naam Bernhard uit bern ‘beer’ + hard ‘hard, sterk’. 

Bert    verkorting van Germaanse namen met bert, bvb Albert, Robert, uit beracht, vgl ned. ‘pracht’, eng. ‘bright’.

Caitlin  Ierse vorm van Catharina.

Casparus naam van een van de drie heilige koningen, mogelijk uit Persisch kandschwar ‘schatbewaarder’.

Catalyntie verkleinvorm van Catharina.

Catalijntje zie Catalyntie

Catharina  in het algemeen wordt deze naam in verband gebracht met Grieks katharos ‘rein, zuiver 

Catherine Engelse vorm van Catharina.        

Charles   Franse vorm van de Germaanse naam Karel met de betekenis ‘vrije man’, ‘kerel’.

Claas   verkorting van Nicolaas, van Grieks nike ‘overwinning’ + laos ‘lui, volk’.

Claes    zie Claas

Cornelis  de betekenis is niet zeker, mogelijk van Latijn cornu ‘hoorn’, dus de ‘de gehoornde’.

Daniel   Hebreeuwse naam met de betekenis ‘mijn rechter is God’.

David Hebreeuwse naam waarvan de betekenis onzeker is, mogelijk ‘lieveling, vriend’.

Dennis   Engelse verkorting van de Griekse naam Dionysius ‘tot de wijngod Dionysos behorende’.

Dinah   verkorting van namen met dina (Arendina, Berendina), ofwel, Hebreeuwse naam met de betekenis ‘ordeel’.

Dirk   afgeleid van de Germaanse naam Diederik uit Diet ‘volk’ +  rik ‘rijk, machtig’.

Dirckje vrouwelijke vorm van de Germaanse naam Diederik uit Diet ‘volk’ +  rik ‘rijk, machtig’.

Dorithy Englese vorm van Dorothea, omkering van Theodora, van Grieks Theos ‘God’ + doron ‘geschenk’.

Eamonn Ierse naam overeenkomstig met de Germaanse naam Edmond ‘erfgoedbeschermer’.

Edward Germaanse naam met de betekenis ‘erfgoedbewaarder’ uit Ead ‘erfgoed’ + ward ‘bewaaren’.

Elaine   Engelse variant van de Griekse naam Helena.

Eleonora   van onzekere afkomst, mogelijk van Grieks eleos ‘medelijden’.

Elisabeth Hebreeuwse naam met de betekenis ‘God heeft gezworen’.

Elizabeth  zie Elisabeth

Elsje vrouwelijke vorm van de Germaanse jongensnaam Else (uit Ale, verkorting van Adel).

Elva vrouwelijke vorm van de Germaanse naam Elvin uit Aelf ‘bovenaardse wezen’ + wine ‘vriend’, of verkorting van de Germaanse vrouwelijke naam Elwine van Adelwijn uit Adel ‘adel’ + wine ‘vriend.’ 

Emma  verkorting van Germaanse namen met Ermin, Irmin ‘groot, geweldig’.

Erl  Germaanse naam met de betekenis ‘edelman’. Ook Earl(e), Erle, Erling, Errol, Jarl

Ester Bijbelse naam uit het Oud-Perzisch Isjitar ‘ster’.

Esther zie Ester       

Etta   verkorting van Henrietta, Franse vrouwelijke vorm van de Germaanse naam Hendrik; ofwel, verkorting van Germaanse namen met Adel, Edel (Oud-Engels Ethel ‘edel’.)

Eunice   Griekse naam met de betekenis ‘goede overwinning’ uit eu ‘goed’ + nike ‘overwinning’.

Eva Hebreeuwse naam met de betekenis ‘moeder van alle mensen’.

Ezra   Hebreeuwse naam met de betekenis ‘hulp’. 

Frances   Engelse vrouwelijke vorm van Franciscus.

Franciscus  de naam is afkomstig van de hl. Franciscus van Assisi, diens vader

hem Francesco ‘de kleine Fransman’ noemde; de Fransen noemen zich naar de Germaanse volksnaam Franken, uit frank ‘vrij, moedig’.

Frederick  Germaanse naam uit Frede ‘vrede’ + rik ‘rijk, machtig’.

Frederik   zie Frederick

Gaspard       

George    Engelse vorm van Georgius; overeenkomstig met Duits Georg, Hollands Joris.

Georgius   van Grieks geoorgios ‘landbouwer’.

Gerard  Germaanse naam uit Ger ‘speer’ + hard ‘hard, sterk’. Ook Gerardus

Gisjbert  Germaanse naam uit Gijs + bert

Goosen    variant v.d. Germaanse naam Goswin uit Got ‘volksnaam der Goten’ + win ‘vriend’.

Hans   zie Johannes

Harriet    vrouwelijke vorm van Harry, Engelse vleivorm van Henry (Hendrik).

Heinrich  Duitse vorm van Hendrik

Helen   Engelse vorm van de Griekse naam Helena met de betekenis ‘fakkel’, dus ‘de stralende’.

Hendrick Germaanse naam uit Heim ‘heem’ + rik ‘rijk, machtig’.

Hendrik  zie Hendrick 

Henry   Engelse naam afkomstig van Henri, de Franse vorm van de Germaanse naam Hendrik.

Ida    Germaanse naam met de betekenis van ‘werkzaamheid’.

Isaac   Hebreeuwse naam met de betekenis ‘Hij moge lachen.’ Ook Izaak, Isacq.

Isabel Spaanse vorm van Elisabeth

Isaiah  Hebreeuwse naam Jesja'jah met de betekenis ‘God is redding’; ook Isaias.

Jacob Hebreeuwse naam met de betekenis ‘de heel houden’. Ook Jakob.

Jacobus Latijnse vorm van Jacob     

Jacqueline  Franse vrouwelijke vorm van Jacob.

James  Engelse vorm van Jacob.

Jan  variant van Johannes.

Jannetje  verkleinvorm van Jane, vrouwelijke vorm van de naam Johannes.

Jesse  Hebreeuwse naam met de betekenis ‘Gods genadig geschenk’; Friese naam via Iese uit Ese ontstaan, mogelijk verwant met de Asen, goden uit de Germaanse mythologie.

Jillis  ook Gillis.

Joachim  Hebreeuwse naam met de betekenis ‘God richt op’. Hij was vader v.d. H. Maagd Maria. Ook Jochem

Johan variant van Johannes. Ook Jehan

Johannes  Latijnse vorm van de Hebreeuwse naam met de betekenis ‘God is genadig.’

John  Engelse vorm van Johannes.

Jonathan  Hebreeuwse naam met de betekenis ‘God schenkt’. Ook Jonatan

Joseph   Hebreeuwse naam met de betekenis ‘God voege toe’.

Joshua  Engelse vorm van de Hebreeuwse naam Jozua ‘God redt’.

Juliette Franse vrouwelijke vorm van Julius, Latijnse geslachtsnaam met de mogelijke betekenis ‘aan Jupiter gewijd’.

June  Engelse naam van de zesde maand, uit Latijn Junius ‘aan de godin Juno gewijd’.

Kommertjen  vrouwelijke vorm van Kommer, variant van de Germaanse naam Gomar(us), uit God ‘God’ of Gond ‘strijd’ + mar ‘vermaard, beroemd’.

Leendert   variant van de Germaanse naam Leonhard, uit Leon ‘leeuw’ + hard ‘hard, sterk’.

Lena   verkorting van Magdalena.

Leuntie  vleivorm van Appolonia, vrouwelijke vorm van de Latijns naam Apollonius, met de betekenis ‘tot de god Apollo behorend’.

Leuntje    zie Leuntie

Lewis    Engelse variant van de Germaanse naam Lodewijk.

Lodewijk Germaanse naam met de betekenis ‘roemvolle strijder’.

Louisa  vrouwelijke vorm van Louis, de franse vorm van de Germaanse naam Lodewijk. 

Lucinda variant van Lucia, vrouwelijke vorm van Lucius, afgeleid v. Latijns lux , lucis ‘licht’.

Lucretia  Romeinse geslachtsnaam waarschijnlijk afgeleid van Latijn lucrum ‘gewin, voordeel’.

Lydia   verkorting van Alidia, variant van Adelheid; of, ‘afkomstig uit Lydie in Klein-Azie’.

Magdalena    christelijke naam van Aramaische afkomst met de betekenis ‘uit de stad Magdala’, met betrekking op Maria van Magdala.

Maighread     Ierse vorm van Margaretha.

Maire Ierse vorm van Maria. Ook Moira.

Maretje  verkleinvorm van Maria.

Margaret  variant van Margaretha.

Margareta variant van Maragetha.

Margaretha  van Grieks margarite ‘parel’.

Margarite  Franse vorm van Margaretha

Margrietje  variant van Margaretha.

Maria    Latijnse vorm van de Hebreeuwse Maryàm , die "vorstin, vrouwe" betekent, of Mirjam, die misschien ‘bitterheid’ betekent.

Marie   Franse vorm van Maria.

Mary Engelse vorm van Maria.

Marytje  verkleinvorm van Maria.

Martha   Aramese naam met de betekenis ‘meesteress’.

Maarten  zie Martinus

Marten   zie Martinus

Martin   zie Martinus

Martinus  verkleinvorm van 

Martius, Latijns naam met de betekenis ‘van Mars’ (oorloggod).

Mathilda  zie Matilda.

Mathuin  Ierse vorm van Matthias: zie Matthew.

Matilda  Germaanse naam met de betekenis ‘machtige strijdster’ uit macht + hild ‘strijd’.

Matthew   Engelse vorm v.d. Hebreeuwse naam met de betekenis ‘geschenk des Heren’; één van de 12 Apostelen.

Mayken   vrouwelijke vorm van Vriese naam Meie, verkorting van germaanse namen met Megin ‘kracht’, zoals Meginhard    (waarvan ook Meinhard).

Melchior  Hebreeuwse naam met de betekenis ‘de koning is licht’; één der Drie heilige koningen.  

Michael Hebreeuwse naam met de betekenis ‘wie is als God’; ook Michiel.

Micheal  Ierse vorm van Michael.

Michel   Franse vorm van Michael    

Mildred  Oud-Engelse naam Mildþryð ‘milde sterkte’: uit mild ‘mild’ + þryð ‘sterkte’. St-Mildred was een 7de-eeuwse abdis en Kentsche princesse.

Miranda van Latijns miranda ‘wonderbaarlijk’.

Narcissa vrouwelijke vorm van Narcissus uit de Griekse mythologie.       

Nathaniel  Hebreeuwse naam met de betekenis ‘God heeft gegeven’. Ook Natanael

Neeltje   vrouwelijke vorm van Cornelis.

Nicaise  van Grieks nike ‘zegeviering, overwinning’. 

Petronella  vrouwelijke afleiding van Petronius, een Latijnse geslachtsnaam uit petro ‘steenbok’.

Petrus   Griekse naam met de betekenis ‘rots’.

Peter    variant van Petrus.

Pieter  variant van Petrus.

Philip Variant van Philippus. Ook Filip

Philippus  Griekse naam met de betekenis ‘liefhebber van paarden’. Ook Filippus

Phebe  zie Phoebe. Ook Febe, Femmetje

Phoebe  van Grieks phoibos ‘rein, helder’, een bijnaam van Artemis als maangodin.

Rachel  Hebreeuwse naam met de betekenis ‘schaap, ooi’.

Rebecca  Hebreeuwse naam waarvan de betekenis niet bekend is.

Rhoda afleiding van Grieks rhodon ‘rood’; ofwel, Germaanse naam uit Hrod ‘roem’.

Robert  Germaanse naam  uit Hrod ‘roem’+ bert < beracht ‘prachtig, schitterend, stralend’.

Roelof  variant van Rudolf, Germaanse naam met de betekenis ‘roemrijke wolf’ uit Hrod ‘roem’+ wolf.

Romanus van Latijns Romanus ‘Romein’.

Rose  Engelse variant van Rosa (zie Rosina).

Rosina  verkleinvorm van de naam Rosa van Latijns rosa ‘roos’.

Samuel  Hebreeuwse naam wat wellicht betekent ‘de door God gehoorde’.

Sara  Hebreeuwse naam met de betekenis ‘vorstin’.

Sarah  zie Sara

Seán Ierse vorm van Johannes.

Simon Griekse vorm van de Hebreeuwse Simeon; ook, Griekse naam Simoon uit simos ‘met een stompe neus’.

Stephanus Griekse naam met de betekenis ‘krans’. Ook Stefan.

Stephen  Engelse versie van Stephanus.

Susanna   Hebreeuwse naam met de betekenis ‘lelie’.

Tanneke   vleivorm van Anna; of vrouwelijke vorm van Tane, verkorting van Germaanse namen met Dank ‘geest’.

Theunis  ook Teun; nederlandse variant van Anthonius.

Thomas  Aramese naam met de betekenis ‘tweeling’. Ook Tomas

Tryntje  Verkleinvorm van Catharina.

Trijntje zie Tryntje    

Verna   verkorting van Veronica uit Grieks pherenike ‘zegebrengster’, of  van Verena uit Latijn vera ‘waar’.

Willem Germaanse naam uit Wil ‘wil’ + helm ‘helm’. Ook Wilhelmus  

William  Engelse vorm van Willem.

Zara   zie Sara.