Genealogische woorden beginnend met U

U


U=  afk. uw


u.a = afk. ut ante, zoals vroeger


u.L = afk. u lieden


ubi = waar


ubiquiteit = overalheid, alom vertegenwoordigd


uijtcoope = tegen betaling door de ene partij verkrijgen van een goed van de andere partij


uire = uren


uitdoender = geldschieter


uiterdijk = land buiten de oude dijk, aangeslibde grond


uitgebloed = doodgebloed


uitlekken = ondanks verplichte geheimhouding bekend worden, uitdrinken


uitschikken = verbannen


uitstervende = linie die geen erfgenaam meer heeft


uitstrijking = woekerwinst


uitvriezen = doodvriezen


uitzeg = verbanning


uitzendeling = spion


ulcere = door een zweer


ulner = pottenbakker


ultima = die op de laatste dag (van de maand)


ultimo = de laatste


ultimo = die zie ultima die


ultimum diem vitae clausit = sloot zijn laatste levensdag af


ultimus = laatste


ultimus familiae = de laatste van een familie


unam = een


unanimiteit = eenmoedigheid, eenparigheid, eenstemmigheid


undecies = elfmaal


undecim = elf


undecimus = elfde


undetricesimus = negenentwintigste


undetriginta = negenentwintig


undevicesimus = negentiende


undeviginti=  negentien


unehelich = bastaard kind, buitenechtelijk, onecht


unehrlig = oneerlijk, illegaal


unetvicesimus = een en twintigste


unguentarius = parfum en zalvenmaker


unicus, filia unica = enige, enige dochter, enige erfdochter


unie = enigheid, vereniging


uniëren = verenigen


uniform = eenvormig


unigena = eniggeboren


unius = van een


universalitas = algemeenheid


universeel = algemeen


universiteit = landschool, hogeschool, gemeenschool, algemeenheid


unsinnige woche = week voor Pasen


unster = balans met ongelijke armen


unster = weegtoestel


untersaeten = onderzaten


unum et = idem een en het zelfde


unus = één


unus et viginti = eenentwintig


up ende affars = in eigen gebruik


up ende afward = zie up ende affars


uperken = inhoudsmaat, halve pint


upgaf = opgeven


urbaan = deftig, burgerachtig, beleeft


urbaniteit = deftigheid, burgerlijkheid

 


urbe = stad


urbe X. = in de stad X.
ureclocke = uurwerk, vaak staat er ook vierclocke of vuurclocke , dit is een brandklok


urijn = waterpot, pispot


urinator = duiker


ursel = horzel


usagie = zie usantie


usancien = gebruiken


usantie = gebruik, zakelijk recht van gebruik


usu rationis carens = beroofd van het gebruik van zijn verstand


usu rationis privatus = beroofd van het gebruik van zijn verstand


usufruct = lijftocht, vruchtgebruik, bezitneming, inneming


usufrucuair = vruchtgebruikers


usurarius = woekeraar


usurpatie = gebruik, inneming, bezitneming tegen recht


usurperen=  in bezit nemen, gebruiken, innemen


usus = bruik


ut aiebant = zoals ze verklaren


ut ante = zoals vroeger


ut asserunt = naar hun zeggen, zoals zij beweren


ut dicitur = zoals gezegd wordt


ut dicunt = zoals ze zeggen


ut fertur = naar men zegt


ut infra = zoals hieronder beschreven


ut patet in registro = zoals blijkt uit het register


ut supra = als boven, als hiervoor, zoals hierboven beschreven


ut, uti = als, evenals


utebaelge = gedeelte buiten de versteking van een versterkte stad


uteboedelen = het uitkeren van de boedel aan een kind, bijvoorbeeld bij het trouwen van een dochter

uteborgen = tegen een borg vrijlaten


utebuur = van buiten de stad


uteclop = door klokgelui aankondigen, bekendmaken


utedijc = buitendijks


utegoedinge = het bij leven al uitdelen van de erfenis aan bloedverwanten


uterinae sorores = halfzusters met de zelfde moeder


uterini = halfzuster, stamt van de zelfde moeder af


uterini fratres = halfbroers met de zelfde moeder


uterque = beiden


utgehangen... = er buiten hangen van bijvoorbeeld het zegel


utgesecht = uitgezonderd


uti = als, evenals


uti dicitur = zoals gezegd wordt


uti mater in partus doloribus coram obsterice declaravit =
zoals de moeder in barensweeën aan mij de vroedvrouw verklaarde


uti retulit = zoals hij zegt


utijl = profijtelijk


utiliteit = profijt, nut


utinge = uitvaart, ook: de kosten der uitvaart


utrisque juris = beide rechten d.w.z. Romeinse en Canonieke rechten


uttersten = laatste, achterste


uur gaans = afstand maat, 1 uur gaans = ca. 5 km., ook gelijk aan 1500 rijnlandse roeden = 5621 m1, volgens code Napoleon, 5000 mtr. en bij koninklijk besluit van 1863, 5555,5 m1


uut = komende uit (meestal richting)


uutbliven = afwezig blijven, niet verschijnen


uutboedelen = zie uteboedelen


uutbrengen (iet) =  openbaren, aanbrengen


uutdrifte = het verdrijven, verjagen


uutgegaen = geëindigd


uutgeven = uitgaven


uuthangen (iet) = iets publiceren door aanplakking aan het schepenhuis


uuthebben (iet) = iets van zijn ouders bij het huwelijk verkregen hebben


uutscrift = afschrift


uutslach = alles wat groeit op land, weiland of akker


uutsliten (enen) = iemand tot ballingschap veroordelen


uutsteecksel = uitdrukkelijk vermeld


uutwisen (enen) = iemand bij vonnis verbannen


uuytsending = hoofdelijk omslaan van een belasting


uuytzeghellynghe = bevestigen met een zegel


ux. = afk uxor echtgenote, echtgenoot


uxor = echtgenote, echtgenoot


uxor gratuita = concubine, bijvrouw


uxorari = uithuwelijken, trouwen


uxorata = getrouwde vrouw


uxoratur = gehuwd


uxoratus = getrouwde man


uxoris = van de echtgenote

uyrwerckmaecker = uurwerkhersteller, -maker


uytboedelen = zie uteboedelen


uyterlijck = uiterste, uiterste wil, testament


uytgenomen = uitgezonderd


uytgescheiden = met uitzondering van


uytgeset = zie uytgescheiden


uytgeseydt = waren verbannen waren


uytgesondert = uitgezonderd


uytgevrongen = uitgebroken


uytsne = verkoop in het klein direct uit het woonhuis, werkplaats, atelier


uytverkoren = momber uitverkoren voogd, o.a. bij zaken betreffende een weduwe noodzakelijke manspersoon
die haar zaken behartigde bij rechtshandelingen, vrouwen waren daartoe niet gerechtigd