Uitgaven Koperative Utjowerij

 

1.Ik ha fochten mei myn soan Jong, Jelle de / Koperative Utjowerij / 2007

2.Yn 't wylde wei : fragmintaasjeroman Bylsma, Meindert / Koperative Utjowerij / 2007

3.Man op solder = Man op zolder Laverman, Bartle / Koperative Utjowerij / 2007

4.It ear fan Sven Jong, Hanneke de / Koperative Utjowerij / 2006

5.Dêr't de ko him deljout = Where the cow lies down = drawings) ; [oers.: Klaas Hoekstra ... et al.]Laverman, Bartle / Koperative Utjowerij / 2006

6.Neam my mar Willem Jong, Steven H.P. de / Koperative Utjowerij / 2006

7.It útsjoch Boersma, Piter / Koperative Utjowerij / 2005

8.De Brek Abma, Gerben / Koperative Utjowerij / 2005

9.Reidhintsje op 'e Styx Feddema, Anne / Koperative Utjowerij / 2005

10.Ritueel Boersma, Piter / Koperative Utjowerij / 2005

11.Fan flierefluiters en droechstinners : kremearkes Bylsma, Meindert / Koperative Utjowerij / 2005

12.Net allinne genôch : fersen Boorsma, Pier / Koperative Utjowerij / cop. 2005

13.Groetenis fan Prakash : in reis troch Brazilië yn it jier 1992 Jong, Steven H.P. de / Koperative Utjowerij / 2005

14.Morfeus yn de ûnderwrâld Leest, R.R. van der / 2de print., [werskreaun] / Koperative Utjowerij / 2005

15.Sate Humalda : in ferhaal út it Fryske boerelibben om 1890 hinne yn trije boeken Brolsma, Reinder / 3e print / Koperative Utjowerij / 2004

16.Skytmerakels! Peanstra, Auck / Koperative Utjowerij / 2004

17.It bêste lân fan 'e ierde : oer Fryslâns leefberheid Spyksma, Johannes / Koperative Utjowerij / 2004

18.Douwe Kalma yn piama en oare stikken oer de Fryske literatuer Sijens, Doeke / Koperative Utjowerij / 2004

19.Alles komt wer goed Laverman, Bartle / Koperative Utjowerij / cop. 2004

20.De lêste brief Jong, Hanneke de / 2de print / Koperative Utjowerij / 2003

21.Nanette Haan, Josse de / Koperative Utjowerij / 2003

22.Bûten Boersma, Piter / Koperative Utjowerij / 2003

23.Mingd bedriuw = Gemengd bedrijf : Wilco Berga, Anne Feddema, Bartle Laverman, Reinder R. van der Leest Laverman, Bartle / Koperative Utjowerij / 2003

24.Skriuwersdeiboek : in jier op it Internet Boomsma, Joop / Koperative Utjowerij / 2002

25.Lok en lijen : in samling ferhalen út it bûnte libben Pollema, B.R.S. / 2e print / Koperative Utjowerij / cop. 2002

26.Ut stêd en doarp : tsien ferhalenBrolsma, R. / Koperative Utjowerij / 2002

27.Elske din datter Peanstra, Auck / Koperative Utjowerij / 2002

28.En gjin ein : stikken en stikjes, 1972-2000 Janzen, Jan Pieter / Koperative Utjowerij / 2001

29.Sa'n tûzen blauwe skriften : biografy fan Reinder Brolsma Sijens, Doeke / Koperative Utjowerij / 2001

30.Swarte egen : in ferhaal út Earnewâld om 1730 hinneJong, Steven H.P. de / Koperative Utjowerij / 2001

31.Wâldmans hikke Holwerda, Frâns / 2e, útwreide printinge / Koperative Utjowerij / 2001

32.Komme dy kepers? : draaiboek foar in b-film, en Boef fan Rys : tekstboek foar in sjongspul Leest, R.R. van der / 2e printinge / Koperative Utjowerij / cop. 2001

33.Tinzen oer it libben en oer de dea Bos, Jelke / Koperative Utjowerij / 2001

34.By beppe yn 't bedstee Peanstra, Auck / Koperative Utjowerij / 2001

35.In faai hinnekommen Bylsma, Meindert / Koperative Utjowerij / 2001

36.Salang't de beam bloeit : folksferhalen Riemersma, Tr. / Koperative Utjowerij / cop. 2000

37.De moderne roman as moraliteit Smit, Jo / Koperative Utjowerij / 2000

38.It paad werom : gedichten 1999 oant 1939 Tanja, Age / Koperative Utjowerij / 2000

39.De klûs fan Copmanshurst Boersma, Piter / Koperative Utjowerij / 2000

40.Kattekwea en bargetriennen Peanstra, Auck / Koperative Utjowerij / cop. 2000

41.Ave Marije : Madonna fan Starum Kaspersma, Jelle / Koperative Utjowerij / 2000

42.De geasten fan Sjaerdemastate Jong, Hanneke de / Koperative Utjowerij / 2000

43.Dy ferrekte papen : documentaire dramatique Brattinga, Teije / Koperative Utjowerij / 2000

44.Sinleas geweld Riemersma, Tr. / Koperative Utjowerij / 2000

45.Pan : út de papieren fan luitenant Thomas Glahn Hamsun, Knut / Koperative Utjowerij / 1999

46.Kommen en gean : koarte ferhalen Spoelstra, Oene / Koperative Utjowerij / 1999

47.Kophimmelje Laverman, Bartle / Koperative Utjowerij / 1999

48.In string fersen : oanbean oan Douwe Annes Tamminga ta gelegenheid fan syn njoggentichste jierdei Abma, Willem / Koperative Utjowerij / [1999]

49.It eachwyt fan de simpele rider Hettema, Tsjisse / Koperative Utjowerij / 1999

50.Smoesjes en fleanende fisken : ferhalen Peanstra, Auck / Koperative Utjowerij / 1999

51.Ut 'e ûnderste lagen Feitsma, S.K. / Koperative Utjowerij / cop. 1999

52.Piksjitten op Snyp : groteske of essay Haan, Josse de / Koperative Utjowerij / 1999

53.De lêste brief Jong, Hanneke de / Koperative Utjowerij / 1999

54.In spylman op it binnenpaad : 20 fariaasjes op '20 lytse românsen' in 'ferhaleromanJong, Steven H.P. de / Koperative Utjowerij / 1999

55.Nei de klap Riemersma, Tr. / Koperative Utjowerij / 1999

56.Gomorra Holtrop, Benny / Koperative Utjowerij / 1999

57.Gershipper Kooistra, Jan / Koperative Utjowerij / 1998

58.De lytse prins Saint-Exupéry, Antoine de / Koperative Utjowerij / 1998

59.Mari-Marietta Gonzalez Esnal, Maite / 1e print / Koperative Utjowerij / 1998

60.Sels it libben Brattinga, Teije / Koperative Utjowerij / 1998

61.Muoike klaptút en oare koarte ferhalen Hijum, Ep van / Koperative Utjowerij / 1998

62.Shit my mar lek Bylsma, Meindert / Koperative Utjowerij / 1998

63.Toate-los : report syfr 18.116 fan sjochman-skriuwman Tryns-Ryms ta liedman-heechman Berts-Muls : op lân neam Frysk Tryns-Ryms / Koopr-tyf-print [Koperative Utjowerij] / 1998

64.ArcheologieS ijens, Doeke / Koperative Utjowerij / [1998]

65.Nei it lân fan palmerûzjen : ferhalen Sijens, Doeke / Koperative Utjowerij / 1998

66.Ut myn beetster tiid : portretten en neitinzen Nawijn, Tjepke / Koperative Utjowerij / 1998

67.Spikers & koppen Tromp, Hylke / Koperative Utjowerij / 1998

68.De smaak fan narkoaze Holtrop, Benny / Koperative Utjowerij / 1997

69.Fryske taalpolityk Mulder, Bertus / Koperative Utjowerij / 1997

70.'t Hat west, it is : de aktualiteit fan Obe Postma Bottema, Sjoerd / Koperative Utjowerij / 1997

71.Yn piama de dyk oer Peanstra, Auck / Koperative Utjowerij / 1997

72.It libben sels Boersma, Piter / Q-Koperative Utjowerij / 1997

73.Tuskenspul : keatsfreonen oer it keatsen : 100 jier KNKB Haan, Josse de / Koperative Utjowerij / 1997

74.Sinnestriel op it offermês Wal, Cornelis van der / Koperative Utjowerij / 1997

75.Efkes taelbuorkje ; II Tsjepkema, H. / Koperative Utjowerij / 1997

76.Hite bliksem Bylsma, Meindert / Koperative Utjowerij / 1997

77.It geheim fan de 7 moskeflappers Haan, Josse de / 2e [ferb.] print / Koperative Utjowerij / 1996

78.Dy iene ielreager dy't opwjokket : (Brakepypster gedichten) Bylsma, Meindert / Koperative Utjowerij / [1996]

79.Ikaros : baarnende soan Jong, Sietske de / Koperative Utjowerij / [1996]

80.Ta de bonken úttekene : (fersen) Kaspersma, Jelle / Koperative Utjowerij / 1996

81.Argewaasje fûn argewaasje jûn Riemersma, Trinus / Koperative Utjowerij / [1996]

82.Leafste lea Tuma, Eelkje / Koperative Útjowerij / 1996

83.Jan en Jeltsje Peanstra, Auck / Koperative Utjowerij / 1996

84.Ik ha it altyd dien Jong, Hanneke de / Koperative Utjowerij / 1996

85.De grizelpakken fan master Jongstra Hijum, Ep van / Koperative Utjowerij / 1996

86.In fearn hûndert ferhalen Riemersma, Tr. / Koperative Utjowerij / 1996

87.Boerefersen 1994-1969 Laverman, Bartle / Koperative Utjowerij / 1996

88.De lytse dea soms : fersen Haan, Josse de / Koperative Utjowerij / 1996

89.Reade kater tsjin har hoksen : (fersen fan doe en no ynklusyf oersettings út Ingelsk, Bretonsk, Yndonesysk en Hollânsk)Brouwer, Marten / Koperative Utjowerij / 1996

90.31 stimmen oer Riemersma : Gysbert Japicxprijs 1995 Haan, Josse de / Q Koperative Utjowerij / [1995]

91.'Yn 'e spegel' Jong, Jelle de / Koperative Utjowerij / 1995

92.Lyts ferdomme Holtrop, Benny / Koperative Utjowerij / 1995

93.De tosken yn it glês : (fersen) Kaspersma, Jelle / Koperative Utjowerij / [1995]

94.De feestgongers Wadman, Anne / Koperative Utjowerij / 1995

95.Hâld faasje! Bremer, Harke / Koperative Utjowerij / 1995

96.Sakramintsdei Boersma, Piter / Koperative Utjowerij / 1995

97.Nuvere minsken: roomsken yn Fryslân : mei namme dy fan Blauhûs Brattinga, Teije / Koperative Utjowerij / 1995

98.FabrykRiemersma, Trinus / 6e print / Koperative Utjowerij / cop. 1995

99.In útjouwerij fan Quize Quânsje : tinkboek by it 25-jierrich bestean fan 'e Koperative Utjowerij Sijens, Doeke / Koperative Utjowerij / 1995

100.Folksk Fryslân en de literatuer : Fryske skriuwers ûnder hypnoaze fan 'e tritiger en fjirtiger jierren Frieswijk, Johan / Koperative Utjowerij / 1995

101.De griene fretop Jong, Hanneke de / Koperative Utjowerij / 1995

102.Aanst as it tsjuster is Jong, Hanneke de / Koperative Utjowerij / 1995

103.Hotputs en oare kremearkes Bylsma, Meindert / Koperative Utjowerij / 1995

104.Fyts mei wynflessen : poëpro's op wetterpiano Haan, Josse de / Koperative Utjowerij / 1995

105.Tusken gripe en telegraaf : histoaryske kronyk oer it keatsen yn Bitgum en Bitgummole fan 1895-1995 Haan, Josse de / Koperative Utjowerij / 1995

106.Joe-es-ee-rideljee! : skreaun yn 'e hite rite, july en augustus 1994 Qaspersmah, Yellah / Koperative Utjowerij / 1995

107.Gedichten om 'e Aldehou Jong, Steven H.P. de / Koperative Utjowerij / 1995

108.Carmina Burana : Latynske lieten út Benediktbeuren Leest, R.R. van der / Koperative Utjowerij / 1995

109.Minskegedichten Smink, J.Q. / Koperative Utjowerij / 1995

110.In tik fan Domela Liemburg, Johanneke / Koperative Utjowerij / 1995

111.Frysk bloed, tsjoch op! Sixma van Heemstra, F.S. / Koperative Utjowerij / 1995

112.Try-out : ienakter Riemersma, Tr. / Koperative Utjowerij / 1995

113.Tsien fersnellingen Jong, Hanneke de / Koperative Utjowerij / [1995]

114.De kaartlizzer : in stoarje der 19e ieu Veen, Hjerre Gjerrits van der / 3e print / Koperative Utjowerij / cop. 1994

115.Lingerich tekstyl & swarte side Smink, Jacobus Quiryn / Koperative Utjowerij / 1994

116.Leafdedea : roman fan Homme Eernstma Eernstma, Homme / 2e print / Koperative Utjowerij / 1994

117.Tusken pij en wierheid : ferhalen Palstra, Sjoerd / Koperative Utjowerij / 1994

118.Ik haw myn dreamen hân en fragen Rypma, Gerben / 2de ferm. print / Koperative Utjowerij / 1994

119.Fol gas sudenop en oare lieten Kaspersma, Jelle / Koperative Utjowerij] / [1994]

120.Wa't skriuwt bliuwt : skriuwers oer it skriuwen Breuker, Flippus / Koperative Utjowerij / [1994]

121.In okse nei de slachtbank : roman Wadman, Anne / Koperative Utjowerij / 1994

122.In appel foar ûnderweis : fragminten út in libben Holtrop, Benny / Koperative Utjowerij / 1993

123.100 jier keatsen Hjerbeam : histoaryske roman oer it keatsen : 10-5-1893 - 25-6-1993Haan, Josse de / Koperative Utjowerij / 1993

124.Melle moat in bril ha Peanstra, Auck / Koperative Utjowerij / 1993

125.De oaljespinnen Tjerkstra, Willem / Koperative Utjowerij / 1993

126.De froulju fan de fetweider Kiestra, Douwe Hermans / 3e print / Koperative Utjowerij / cop. 1993

127.Steven de Jong : Gysbert Japicx-priis 1992 Boersma, Piter / Koperative Utjowerij / 1992

128.It swurd út 'e stien Boersma, Piter / Koperative Utjowerij / [1992]

129.Alles wat ik net betinke woe Wiersma, Syds / Koperative Utjowerij / 1992

130.De reade bwarre : romon Riemersma, Tr. / Koperative Utjowerij / 1992

131.Fuortsmytballade yn es Bylsma, Meindert / Koperative Utjowerij / 1992

132.Boppe wetter Wind, Harmen / Koperative Utjowerij / [1992]

133.It holle ljocht Sluis, Itty / Koperative Utjowerij / 1992

134.Manneboete : sonnetten Yedema, Piter / Koperative Utjowerij / 1991

135.Ut 'e ûnderste lagen : (oarspronkelike realistise forhalen) Feitsma, S.K. / Koperative Utjowerij / 1991

136.In krystliet yn proaza : in spoekferhaal oer krysttyd Dickens, Charles / Koperative Utjowerij / cop. 1991

137.Twaklank : in mannich fersen, oarspronklik en oerset Fridsma, Bearend Joukes / Koperative Utjowerij / 1991

138.Jelma : foar bern fan 5-8 jier Dam, Eppie / Koperative Utjowerij / cop. 1991

139.Pjotr en syn bombardon : ferhalen Slofstra, J. / Koperative Utjowerij / cop. 1991

140.In nêst jonge magneten Wal, Cornelis van der / Koperative Utjowerij / cop. 1991

141.It doarp fan Anne Visser-Bakker, Jant / Koperative Utjowerij / cop. 1991

142.Beheind gebiet Poortstra, Margryt / Koperative Utjowerij / cop. 1991

143.In leech fermidden : gedichten 1979-1989 Oosterhaven, Beart / Koperative Utjowerij / cop. 1990

144.Flues en Trompen Miedema, Bauky / Koperative Utjowerij / 1990

145.Mardan Pratley, Nora / Koperative Utjowerij / cop. 1990

146.De Marsbosk Tjerkstra, Willem / Koperative Utjowerij / cop. 1990

147.Tusken himel en hel : ferhalen Veenbaas, Jabik / Koperative Utjowerij / cop. 1990

148.It spoekskip : in oarlochsferhaal út it Wetterlân Zwaag, Geart van der / Koperative Utjowerij / cop. 1990

149.Boulân Dam, Eppie / Koperative Útjowerij / cop. 1990

150.Mei bleate fuotten op bêd en oare ferhalen Dam, Eppie / Koperative Utjowerij / cop. 1990

151.Rapsody yn stien foar Jerusalem : fersen Haan, Josse de / Koperative Utjowerij / cop. 1989

152.Brel, in Fries : Douwe Heeringa sjongt Jacques Brel : de teksten Brel / Koperative Utjowerij / 1989

153.Jappy en de grutte glêzen lift Dahl, Roald / Koperative Utjowerij / 1989

154.Babbelegûchjes : nuveraardich Frysk printeboek : 49 frjemdsoartige portretten goedkard foar alle leeftiden troch de Ferieniging ta Behâld fan it Wurdboekfrysk Dam, Eppie / Koperative Utjowerij / 1989

155.Fragmint Poortstra, Margryt / Koperative Utjowerij / 1989

156.Op de flerken fan myn tinzen Kaspersma, Jelle / Koperative Utjowerij / 1989

157.Nynke fan Hichtum, 1860-1939 Hoek, Klaas van der / Koperative Útjowerij / 1989

158.De Wuttelhaven del Jong, Steven de / Koperative Utjowerij / 1989

159.In wjirm mei in izeren rêchbonke Wind, Harmen / Koperative Utjowerij / 1989

160.De kwestje fan Quad Schotanus, Jan / Koperative Utjowerij / 1989

161.Under it twangjok Boersma, Piter / Koperative Utjowerij / 1988

162.Imitaasjelear Bilker, Jetske / Koperative Utjowerij / 1988

163.Salto mortale Jong, Steven de / Koperative Utjowerij / 1988

164.It spul troch it gat sjen Bylsma, Meindert / Koperative Utjowerij / 1988

165.Pizza's of boeremoes Jong, Tjitze de / Koperative Utjowerij / 1988

166.Nul-nul Wynstra, Mindert / Koperative Utjowerij / 1988

167.Foar de famkes Smink, Jacobus Quiryn / Koperative Utjowerij / 1988

168.Op 'e kear Dykstra, Jac. / Koperative Utjowerij / 1988

169.Geeffike pears gers Haan, Josse de / Koperative Utjowerij / 1987

170.It fjoer fan de ûnmacht Tjerkstra, Willem / Koperative Utjowerij / 1987

171.Myn tocht Haan, Willem de / Koperative Utjowerij / 1987

172.De faaie kolk Schouten, Alet / Koperative Utjowerij / 1987

173.Krúswetter Poortstra, Margryt / Koperative Útjowerij / 1987

174.Spinaazje mei spikers en oare ferhalen Dam, Eppie / Koperative Utjowerij / 1986

175.It grom spat alle kanten út Bylsma, Meindert / Koperative Utjowerij / 1986

176.Bleatlein : fersen Kaspersma, Jelle / Koperative Utjowerij / 1986

177.De kaai ûnder de klok Dam, Eppie / Koperative Utjowerij / 1986

178.De hite simmer : in trije-slachtige roman oer it libben en de dea fan de seksbom tsjin wil en tank Evelyn Tysling en de reboelje yn it doarp Blauwier Riemersma, Tr. / 2e print / Koperative Utjowerij / 1986

179.De wite kastanje Tjerkstra, Willem / Koperative Utjowerij / 1986

180.Tante Ka en oare ferhalen : alve ferhalen oer twa famkes fan sân jier en ien fan fiif Wynstra, Mindert / Koperative Utjowerij / 1986

181.Kroniek van een eeuw universitaire frisistiek ; IFeitsma, A. / Fryske Akademy : Koperative Utjowerij / 1986

182.Kroniek van een eeuw universitaire frisistiek Feitsma, A. / Fryske Akademy : Koperative Utjowerij / 1986-1989

183.Waskje op mendje : fersen fan Joop Boomsma Boomsma, Joop / Koperative Utjowerij / 1986

184.De readmûtskes Visser-Bakker, Jant / 2e, ynkoarte en feroare printinge / Koperative Utjowerij / 1986

185.It ûnsichtbere folk Dijkema-van Calsbeek, N. / Koperative Utjowerij / 1986

186.Wyn en fearren : gedichten 1979-1985 fan R.R.R. van der Leest Leest, R.R.R. van der / Koperative Utjowerij / 1986

187.Uwnk in lok : ien teltsje uwt it folkslibben Hansma, D. / Koperative Utjowerij / 1986

188.Frouljusgambyt Leest, R.R.R. van der / Koperative Utjowerij / 1986

189.Út ein : poézy Wind, Harmen / Koperative Utjowerij / 1985

190.Ier wurk Sterk, Steven / Koperative Utjowerij / 1985

191.Wurk fan de achtste dei Smink, Jacobus Quiryn / Koperative Utjowerij / 1985

192.In wike en in dei Miedema, Baukje / Koperative Utjowerij / 1985

193.De grabbeltonne : in fan-alles-en-noch-wat-boek foar bern fan 8-12 jier Visser-Bakker, Jant / Koperative Utjowerij / 1985

194.Fjouwer fertikaal Dam, Eppie / Koperative Utjowerij / 1985

195.De jonge priiskeatser : in ferhaal foar bern fan 12-80 jier Hichtum, Nynke fan / 4e print / Koperative Utjowerij / 1985

196.Rymtwang Krol, Sybe / Koperative Utjowerij / 1984

197.De sulveren apels fan de moanne Kooistra, Jan / Koperative utjowerij / 1984

198.Op weagjende grûn Boersma, Piter / Koperative utjowerij / 1984

199.Master ûnder protters Laverman, Bartle / Koperative utjowerij / 1984

200.De bimbamtoer Visser-Bakker, Jant / Koperative Utjowerij / 1984

201.Proza van het platteland : een onderzoek naar normen en waarden in het grotere Friese proza van 1855-1945 Riemersma, Trienus / Koperative Utjowerij / 1984

202.De winter komt : (novelle) Ploeg, Durk van der / Koperative Utjowerij / 1984

203.It spoek by de mole : in aventoer yn de fakânsje Visser-Bakker, Jant / 3e print / Koperative Utjowerij / 1984

204.Boppe in spande rêch Dykstra, Jac. / Koperative Utjowerij / 1984

205.It spoekje Preussler, Otfried / Koperative Utjowerij / 1984

206.Keatsroman Boersma, Piter / Koperative Utjowerij / 1984

207.Sleatswâl fol krûden : fersen Kaspersma, Jelle / Koperative Utjowerij / 1984

208.Om 'e wivedei hinne : kreambrûkmen yn 'e trije Fryslannen Postema, N.M. / Koperative útjowerij / 1984

209.Fytmannefiten Jong, Anny de / Koperative Utjowerij / 1984

210.Beowulf : in proaza-oersetting út it Aldingelsk Krol, Jelle / Koperative Utjowerij / 1984

211.Yntermezzo Hijum, A. van / Koperative Utjowerij / 1984

212.Goddeleaze tiid : gedichten 1975/76 Dam, Eppie / Koperative Utjowerij / 1983

213.Tramkondukteur yn Chicago : en oare ferhalen Hamsun, Knut / Koperative Utjowerij / 1983

214.20 lytse românsen Jong, Steven de / Koperative útjowerij / 1983

215.Yn 't lêst fan 'e dagen Zwaag, Geart van der / Koperative Utjowerij / 1983

216.Praat út in hynstekop Bylsma, Meindert / Koperative Utjowerij / 1983

217.Pyfke lokometyfke ; 2: Pyfke lokometyfke rint as 't spoar! Visser-Bakker, Jant / 1e pr / Koperative Utjowerij / 1983

218.Utferkeap Annema-Noordenbos, Froukje / Koperative Utjowerij / 1983

219.In swalker op 'e kust Schotanus, Jan / Koperative Utjowerij / 1983

220.Apàrte fersen Smink, Jacobus Quiryn / Stifting Hispel / 1983

221.Tusken juster en jûn Dam, Eppie / Koperative Utjowerij / 1983

222.Hop hop hynke : âlde fryske rymkes Visser-Bakker, Jant / 2e printinge / Koperative Utjowerij / 1983

223.Printkrassen Mulder, Beb / Koperative Utjowerij / 1983

224.Korrektyf Krol, Sybe / Koperative Utjowerij / 1983

225.Hertenfrou en Skoppenboer : roman Leest, R.R.R. van der / Koperative Utjowerij / 1983

226.Skuor Boersma, Piter / Koperative Utjowerij / 1982

227.De nacht fan Fryslâns planetarium Dijkstra, Jac. / Koperative Utjowerij / 1982

228.De ûnderste stien : ferhalen Dam, Eppie / Koperative ûtjowerij / 1982

229.Taaiwaar : it iis is brutsen tusken wyn en wetter Boarnstra, Binne Lutsen / Koperative útjowerij / 1982

230.Kninekeutels yn it oerwâld Wijnstra, Mindert / Koperative Utjowerij / 1982

231.Fossyl fan fjûr Krol, Sybe / 2e, ûnforoare pr / Koperative utjowerij / 1982

232.Fan 'e beuch : fiskersfersen Kaspersma, Jelle / Koperative Utjowerij / 1982

233.Denudaasje : in rige Deenske novellen Krol, Sybe / Koperative utjowerij / 1982

234.Nachtfeest Daen, Daniël / Koperative utjowerij / 1982

235.Tusken de bidriuwen troch is âlderdom Hettinga, Tsjêbbe / Koperative utjowerij / 1981

236.Ik laitsje my dea Laverman, Bartle / Koperative utjowerij / 1981

237.Foar in pear tientsjes en in blau each Hengst-Kars, H. / Koperative Utjowerij / 1981

238.Bwartlik, searyeus : argytektoanysk lyts lêsbûk Aa, A. van der / Brattinga : Koperative Utjowerij / 1981

239.Jappy en it Sûkeladefabryk Dahl, Roald / Koperative Utjowerij / 1981

240.Finish : gedichten Visser, Gerrit / Koperative Utjowerij / 1981

241.Diggelguod : ferhalen Annema-Noordenbos, F. / Koperative Utjowerij / 1981

242.Omskotten fan leafde : roman Haan, Josse de / Koperative Utjowerij / 1981

243.De skjintme vurt ferbwolgwodde Riemersma, Tr. / Koperative Utjowerij / 1981

244.Eros yn 'e stikels : (forhalen)Fear, Ypk fan der / Koperative Utjowerij / 1981

245.Fûgelwiis Lucht, Irmgard / Koperative Utjowerij : Algemiene Fryske underrjocht kommisje / [1980]

246.De maagd fan Babylon : fersen en ferhalen Jong, Steven de / Koperative Utjowerij / 1980

247.Cap Sud Leest, R.R.R. van der / Koperative Utjowerij Q / 1980

248.Pyfke lokometyfke Visser-Bakker, Jant / 3e dr / Koperative ûtjowerij / 1980

249.De Jildkoartse fan T. W. Sytstra en oar rym en ûnrym Brattinga, Teije / Koperative ûtjowerij / 1980

250.De skjirre : ferhalen Boersma, Piter / Koperative utjowerij / 1980

251.Sylabysjerring, nazzeljerring, assymyljerring Riemersma, Tr. / Koperative Utjowerij / 1979

252.Type en talees : un stúdzje oer ut point of view Riemersma, Tr. / Koperative útjowerij / 1979

253.De polsslach : gedichten Oosterhaven, Beart / Koperative Utjowerij / 1979

254.Oer Obe Postma Brouwer, J.H. / Koperative Utjowerij / 1979

255.De beammewrâld in wûndertún Lucht, Irmgard / Koperative Utjowerij : Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje / [1979]

256.Kloentsjetee Laverman, Barthle J. / Koperative útjowerij / 1979

257.Durk en Djoke wurde grutterVisser-Bakker, Jant / Nije printinge / Koperative Utjowerij : Algemiene Fryske underrjocht kommisje / 1979

258.Neitins : (parva sed apta mihi) Laverman, Bartle J. / Koperative útjowerij / 1979

259.Kunst en fleanwurk Leest, R.R.R. van der / Koperative Utjowerij / 1979

260.Hjerstreach Daen, Daniël / Koperative Útjowerij / 1979

261.De dei fan de kraenfugel = De dag van de kraanvogel Haan, Josse de / Koperative Ùtjowerij / 1979

262.Jiddyjefte : byblyografy fon de skriften fon Anthonia Feitsma bij gelegenhyd fon har fyftigste jirdy 18-1-1978 Vrije universiteit, Amsterdam / Koperative Utjowerij / 1978

263.Simon en de griene masine Talsma, Petra / Koperative útjowerij / 1978

264.Under frjemde wetten Boorsma, Pier / Koperative utjowerij / 1978

265.Pyfke lokometyfke : beukerrymkes Visser-Bakker, Jant / 2e printinge / Koperative Utjowerij / 1978

266.De hikkespringer Hengst-Kars, H. / Koperative Utjowerij / 1978

267.Hupsûpengrottenbrij Meer, Hindrik van der / Koperative útjowerij : Algemiene fryske underrjocht kommisje / 1978

268.Ut winkeltsje : (met: Ut straatsje) Visser-Bakker, Jant / Koperative utjowerij / 1978

269.Strie oerdwers : en soartgelike forhalen Dam, Eppie / Koperative utjowerij / 1978

270.Oant sjen yn Peasens-Moddergat Bylsma, Meindert / Koperative utjowerij / 1978

271.Fan Tryntsjemuoi en Duotsjemuoi : in âld tekenferhaaltsje fan beppe Visser-Bakker, Jant / Koperative Utjowerij / 1978

272.Fossyl fan fjûr Krol, Sybe / Koperative Utjowerij / 1978

273.Juffer Kuorkebier : it lytse drama fan in Dokkumer dame en oare wiere skiednissen fan minsklike, dierlike, plantaardige en minerale skepsels op rym beskreaun Mulder, Tiny / 2e print., oerbrocht yn de stavering 1980 / Koperative Utjowerij / 1978

274.In brege dy't bliuwt : oer de skiednis fan de parochy Easterwierrum Oldenhof, H. / Koperative Utjowerij / 1978

275.Efkes taelbuorkje ; [I] Tsjepkema, H. / Koperative Utjowerij / 1978

276.Mei de jierren : gedichten Dam, Eppie / Koperative Utjowerij / 1978

277.Tussen volkstaal en schrijftaal : meningen van filologen over het Fries Feitsma, A. / Koperative Utjowerij / 1978

278.Efkes taelbuorkje Tsjepkema, H. / Koperative Utjowerij / 1978-...

279.Pyfke lokometyfke Visser-Bakker, Jant / Koperative Utjowerij / 1977-...

280.Toppo : sânde lêsboekje foar de twadde klasse ; Ik kin al lêze Jager, T. de / 2e print / Koperative Utjowerij [etc.] / 1977

281.Pankoeken mei sjerp ; Ik kin al lêze Roodbergen-Bouma, A. / 2e print / Koperative Utjowerij / 1977

282.It aapke Sam ; Ik kin al lêze Visser- Bakker, J. / 2e print / Koperative Utjowerij [etc.] / 1977

283.Fan Krik en Krak ; Ik kin al lêze Visser-Bakker, J. / 2e print / Koperative Utjowerij [etc.] / 1977

284.Rakkert ; Ik kin al lêze Bijkerk-Folmer, K. / 2e print / Koperative Utjowerij [etc.] / 1977

285.Van Teddy en Woef : fjirde lêsboekje foar de twadde klasse : skreaun foar it Frysk advysburo Vledder- v. d. Knoop, J / 2e print / Koperative Utjowerij : Algemiene Fryske underrjocht kommisje / 1977

286.De slide fan Klaas ; Ik kin al lêze Vledder-v.d. Knoop, J. / 2e print / Koperative Utjowerij / 1977

287.De ballon fan Roel ; Ik kin al lêze Visser-Bakker, J. / 2de print / Koperative Utjowerij [etc.] / 1977

288.Fôi en fredeloas Riemersma, Tr. / Koperative Utjowerij / 1977

289.Op 't fjild is niget sûnder ein Spangenberg, Christa / Koperative Utjowerij / 1977

290.It koarte forhael : yn 'e Fryske literatuer fan de tweintichste ieu Riemersma, Tr. / Koperative utjowerij / 1977

291.Winter : (popkes dy't wuive) Laverman, Bartle / Koperative útjowerij / 1977

292.Jezus fan Nazareth : syn bitsjutting Brattinga, Teije / Utjefte Koperative Utjowerij / 1977

293.De reis fan Labot Boersma, Piter / Koperative Utjowerij / 1977

294.It spoek by de mole : in aventoer yn de fakansje Visser-Bakker, Jant / Koperative Utjowerij / 1977

295.Opskriften en ûnderskriften Sudema, Rixt / Koperative utjowerij / 1977

296.Minskrotten-rotminsken : (nachtboek) Riemersma, Tr. / 3e printinge / Koperative Utjowerij / 1977

297.Fersen 1965-1977 Hijum, a. v. / Koperative Utjowerij / 1977

298."Birop: gjin" Annema-Noordenbos, Froukje / Koperative Utjowerij / 1977

299.Durk en Djoke Visser-Bakker, Jant / Nije print / Koperative útjowerij / 1977-...

300.Durk en Djoke ; I: Thús isser-Bakker, Jant / Nije print / Koperative útjowerij / 1977

301.Fan Teddy en Woef ; Ik kin al lêze Vledder-v.d. Knoop, J. / 2e print / Koperative Utjowerij [etc.] / 1977

302.Ik kin al lêze ; Twadde klasse Fryske Akademy. Pedagogysk Advysburo / 2de printinge / Koperative Utjowerij [etc.] / 1977

303.Hwat der bart : (forhalen) Boersma, Piter / Koperative Utjowerij / 1976

304.Peteareboek : petear en profyl Boomsma, Joop / Koperative Utjowerij / 1976

305.De iken fan Dodona Daen, Daniël / Koperative Utjowerij / 1976

306.2 × 25 quatrinen Geart / Koperative Útjowerij / 1976

307.Kwek kwek minemyn : bernebisteferskes Meer, Henk van der / Koperative útjowerij en Afûk / 1976

308.In wolk fan tsjûgen : in kar út it Fryscke wurk fan Sjoerd Leiker Leiker, Sjoerd Pieter / Koperative útjowerij / 1976

309.Fan lân loft en leafde Hettinga, Tsjebbe / Koperative útjowerij / 1975

310.Sliepe yn spinreach : roman Haan, Josse de / Koperative útjowerij / 1975

311.Popkes tekenje Jong, Steven H. P. de / Koperative útjowerij / 1975

312.Jon Dop, it ikelmontsje : un jerstferhaaltsje Visser-Bakker, Jant / Koperative útjowerij / 1975

313.Skimerlânskippen Laverman, Bartle / Koperative útjowerij / 1975

314.Wetter, stien en sân Boomsma, Joop / Koperative útjowerij / 1975

315.Fitraezjewrâld Daen, Daniël / Koperative útjowerij / 1975

316.Omnikubus : 5 jier Koperative Útjowerij Miedema, Hessel / Koperative útjowerij / 1975

317.Net to kearen emoasje Boersma, Piter / Koperative Útjowerij / 1974

318.Bor it rindier Visser-Bakker, J. / Koperative útjowerij / 1974

319.It hiphus ; Os bjemmen op reis wolle ; Fon trije bearkesVisser-Bakker, J. / Koperative útjowerij / 1974

320.It geheim fan de 7 moskeflappers Haan, Josse de / Koperative útjowerij / 1974

321.Myksomatoze Riemersma, Tr. / Koperative Utjowerij / 1974

322.Jest yn 'e Ardinnen Riemersma, Tr. / Koperative Útjowerij / 1974

323.De frjemde reis nei kleurestêd Visser-Bakker, Jant / Koperative útjowerij / 1974

324.Avontûren to sé en to lân Faber, Hein / Koperative útjowerij / 1974

325.Ugh Bylsma, Meindert / Koperative útjowerij / 1974

326.De autografemen in het werk van Gysbert Japicx : een verkennend grafematisch onderzoek naar de taal van Gysbert Japicx en een bijdrage tot de Friese spellinggeschiedenis Feitsma, Anthonia / Koperative Utjowerij Ljouwert / 1974

327.Leafde op bitter-lemon Abma, Gerben / Koperative Útjowerij / 1973

328.Op 'e literaire toer Miedema, Hessel / Koperative Utjowerij / 1973

329.It spûk by de mole : in avontûr yn de fekânsje Visser-Bakker, Jant / Koperative útjowerij / 1973

330.De puozzebokken Jagt, Bouke / Koperative Utjowerij / 1973

331.Oardeltsje it einepykje Visser-Bakker, J. / Koperative útjowerij / 1973

332.Teksten fwar ien hear Riemersma, Tr. / Koperative útjowerij / 1973

333.De mon sûnder gesicht : (detective) Riemersma, Tr. / Koperative Utjowerij / 1973

334.Oant de dea dur óp fólget ... : ferhalen Riemersma, Tr. / Koperative Utjowerij / 1973

335.Bûten it skûlliif : sammelbondel Daen, Daniël / Koperative Útjowerij / 1973

336.Vrijen in de polder Samplonius, Martinus / Koperative utjowerij / [i.e. 1982]

337.Roazen ferwylje Riemersma, Tr. / Koperative Utjowerij / 1972

338.Hwat moat in ûntwerper fan pakpapier wol fiele? Leest, R.R. van der / Koperative Útjowerij / 1972

339.De slyde fon Klaas ; Ik kin ol lêze Vledder-v.d. Knoop, J. / Koperative Utjowerij / 1972

340.De ballon fon Roel ; Ik kin ol lêze Visser-Bakker, J. / Koperative Utjowerij / 1972

341.It aapke Sam ; Ik kin ol lêze Visser-Bakker, J. / Koperative Utjowerij / 1972

342.Lampefryske forhalen Leest, R.R. van der / Koperative Utjowerij / 1972

343.Forneukte stéd Haan, Josse de / Koperative Utjowerij / 1972

344.Rakkert ; Ik kin ol lêze Bijkerk-Folmer, K. / Koperative Utjowerij / 1972

345.Toppo : sônde lêsbûkje fwar de twadde klosse ; Ik kin ol lêzeJager, T. de / Koperative Utjowerij / 1971

346.Pankûkken mei sjerp : seisde lêsbûkje fwar de twadde klosse ; Ik kin ol lêze Roodbergen-Bouma, A. / Koperative Utjowerij / 1971

347.Fon Krik en Krak ; Ik kin ol lêze Visser-Bakker, J. / Koperative Utjowerij / 1971

348.Fon Teddy en Wûf ; Ik kin ol lêze Vledder-v.d. Knoop, J. / Koperative Utjowerij / 1971

349.Ik kin ol lêze ; Twadde klosse Fryske Akademy. Pedagogysk advysbúrro / Koperative Utjowerij / 1971-1972

350.Missing link : fersen Jong, Steven H.P. de / Koperative utjowerij / 1971

351.Skiphok Zwaag, Geart van der / Koperative Utjowerij / 1970

352.Practicum Leest, R.R. van der / Koperative Útjowerij / 1970