Uitgaven Luchtmans

1.Pars reliqua As-Sojutii de nominibus relativis, inscripti ..., quam auspice ... legati Warneriani interperprete ex tribus codicibus manuscriptis, cum annotatione critica edidit Veth, Petrus Johannes / apud S. & J. Luchtmans / 1852

2.Boekveilingcatalogus, 16 tot 30 april 1850 S. & J. Luchtmans / S. & J. Luchtmans / 1850

3.Boekveilingcatalogus, 23 april tot 1 mei 1849 S. & J. Luchtmans / S. & J. Luchtmans / 1849

4.Veilingcatalogus, boeken van S. & J. Luchtmans - Leiden, 27 november tot 2 december 1848

S. & J. Luchtmans / S. & J. Luchtmans / 18485.Veilingcatalogus, boeken van S. & J. Luchtmans - Leiden, 23 tot 27 oktober 1848 S. & J. Luchtmans / S. & J. Luchtmans / 1848

6.De geestelijken en het nieuw ontwerp van Grondwet of beoordeling van Art. 86 Janssen, Leonhardt Johannes Friedrich / bij S. en J. Luchtmans / 1848

7.Chronicon Samaritanum, Arabice conscriptum, cui titulus est Liber Josuae Juynboll, Th. Guil. Joh. / S. & J. Luchtmans / 1848

8.Adnotationes in codicis mercatorii belgici libri primi tituli secundi sectionem quartamGraaf, Hermannus Guilielmus de / Luchtmans / 1847

9.Proeve over den invloed van Bilderdijks dichtwerken op onze taal, ten aanzien van het vormen van nieuwe en het terugroepen van oude woorden en spreekwijzen Jager, A. de / S. & J. Luchtmans / 1847

10.Ongeloof en revolutie : eene reeks van historische voorlezingen Groen van Prinsterer, G. / S. en J. Luchtmans / 1847

11.Lijst van woorden en uitdrukkingen met het Nederlandsch taaleigen strijdendeSiegenbeek, Matthijs / Luchtmans / 1847

12.De communionis universalis inter conjuges dissolutione ejusque ...Kist, Justus Gerardus / apud S. et J. Luchtmans / 1847

13.Proeve over den invloed van Bilderdijks dichtwerken op onze taal, ten aanzien van het vormen van nieuwe en het terugroepen van oude woorden en spreekwijzen Jager, A. de / S. & J. Luchtmans / 1847

14.The history of the Almohades : preceded by a sketch of the history of Spain, from the time of the conquest till the reign of Yusof ibn-Táshifín, and of the history of the AlmoravidesAbdo'l-Wáhid al-Marrékoshí / Printed for the London society for the Publication of Oriental Texts, and sold by S. and J. Luchtmans / 1847

15.Oratio de incrementis, quae literae Neerlandicae per hos L annos ceperunt Siegenbeek, Matthias / S. & J. Luchtmans / 1847

16.Supplementa ad epistolas Davidis Ruhnkenii et Danielis Wyttenbachii : itemque alia aliorum eruditorum anecdota Ruhnkenius, David / apud S. et J. Luchtmans / 1847

17.Geschiedenis der Hervorming in de stad Utrecht : met eene bijdrage over den oorsprong en de vestiging der Waalsch-Hervormde Gemeente te Utrecht, (1583-1598) Royaards, Herm. Joh. / S. en J. Luchtmans / 1847

18.Het Placet en de regering Kist, N.C. / S. en J. Luchtmans / 1847

19.Sterre- en natuurkundig onderwijs, gemeenlijk genoemd: natuurkunde van het geheel-al, en gehouden voor het werk van zekeren Broeder Gheraert : een Nederduitsch oorspronkelijk leerdicht uit het laatst der XIIIe of het begin der XIVe eeuw Gheraert / S. & J. Luchtmans / 1847

20.Brief aan den heer Mr. C. A. den Tex, over de graanwet Bake, John / S. en J. Luchtmans / 1847

21.Grondtrekken der Nederlandsche wapenkunde Bergh, L.Ph.C. van den / Luchtmans / 1847

22.Éclaircissements sur le gouvernement de Marguérite d'Autriche Bergh, L.Ph.C. van den / S. et J. Luchtmans / 1847

23.Catalogus van de bibliotheek der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde, te Leiden ; Dl. 2: Geschied- en oudheidkunde, letter- en kunstgeschiedenis, algemeene en Nederlandsche ; Taal-, letter- en geschiedkunde van andere volken ; Werken van gemengden inhoud Tydeman, H.W. / Luchtmans / 1847

24.Catalogus van de bibliotheek der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde, te Leiden ; Dl. 1: Handschriften ; Taal- en letterkunde, algemeene en Nederlandsche Tydeman, H.W. / Luchtmans / 1847

25.Catalogus van de bibliotheek der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde, te Leiden Luchtmans / 1847-...

26.De creditorum privilegiatorum jure in pactione cum obaerato debitore a legislatore non satis curato Berkhout, Elias Anne / Luchtmans / 1847

27.Over de vertegenwoordiging der wetenschap Bake, John / S. en J. Luchtmans / 1846

28.Hollandsche spraakleer Brill, W.G. / Luchtmans / 1846

29.Commentarii in historiam gentis Samaritanae Juynboll, Theodorus Guilielmus Johannes / S. et J. Luchtmans / 1846

30.De begrooting van oorlog getoetst aan de verdediging des vaderlands en den staat der geldmiddelen Mock, J. / S. en J. Luchtmans / 1846

31.Naschrift tot de begrooting van oorlog, getoetst aan de verdediging des Vaderlands en den Staat der geldmiddelen/ door Jhr. J. Mock Mock, J. / bij S. en J. Luchtmans / 1846

32.Historia Abbadidarum, praemissis scriptorum Arabum de ea dynastia locis ninc primum editis Dozy, R.P.A. / Luchtmans / 1846-1852

33.Het geloof, de eenige weg tot de waarheid : brief aan mr. C. W. Opzoomer, hoogleeraar te Utrecht, over zijne redevoering De wijsbegeerte den mensch met zich zelven verzoenende Obreen, Herman / S. en J. Luchtmans / 1846

34.De Oropo Drabbe, Janus Christianus / Luchtmans / 1846

35.De wonderen van de Katholieke Kerk, en inzonderheid de betrekking van dezen en van de wonderen in het Nieuwe Testament tot de verschijnselen van het magnetisme en somnambulisme : eene verhandeling Tholuck, August / Luchtmans / 1846

36.Commentaire historique sur le poème d'Ibn-Abdoun ; Ouvrages arabes Ibn-Abdoun / Luchtmans / 1846

37.Bijdragen tot de kennis van Sumatra, bijzonder in geschiedenis en ethnographisch opzigt Müller, Salomon / Luchtmans / 1846

38.Lettres et négociations de Paul Choart, seigneur de Buzanval, ambassadeur ordinaire de Henri IV en Hollande, et de François d'Aerssen, agent des Provinces-Unies en France (1598, 1599), suivies de quelques pièces diplomatiques concernant les années 1593-1596, et 1602-1606 Choart de Buzanval, Paul / S. et J. Luchtmans / 1846

39.Schediasma, de versibus spuriis in libro primo Aeneidos Virgilianae Rau, Sebaldus Jo. Everhart / apud S. et J. Luchtmans / 1846

40.Het Nederlandsche Bijbelgenootschap in 1846 : toespraak over den nieuwen weg, thans door het Nederlandsche Bijbel-Genootschap ingeslagen, en de belangrijke uitzigten, voor de Bijbelverspreiding zelve daardoor geopend Kist, N.C. / S. en J. Luchtmans / 1846

41.Geschiedenis van de vestiging en den invloed der Fransche vluchtelingen in Nederland Koenen, H.J. / bij S. en J. Luchtmans / 1846

42.Roman van Heinric en Margriete van Limborch Heinric / Luchtmans / 1846-1847

43.Paulus, eene schriftbeschouwing Costa, Isaac da / S. en J. Luchtmans / 1846-1847

44.De algemeene kaarten van de provincie Friesland : verzameld, beoordeeld en geschiedkundig beschreven Bodel Nyenhuis, J.T. / Luchtmans [etc.] / 1846

45.Brief aan den heer Y. D. C. Suermondt over eenige vragen betreffende ons muntstelsel Bake, Janus / S. en J. Luchtmans / 1845

46.Lexicon manuale Latinum, etymologico ordine dispositum Kaercher, E. / ed. altera, emendatior / Luchtmans et Radink / 1845

47.Proeve uit een onuitgegeven staathuishoudkundig geschrift : het welvaren der stad Leyden, opgesteld in den jare 1659 Court, Pieter de la / Luchtmans / 1845

48.De dwaasheid der waarheid, en Het buitengewone van het Christelijk leven : derde tweetal redevoeringen Vinet, Alexandre Rodolphe / Luchtmans / 1845

49.De tand van Boeddha : een Indisch mirakel Muller, Samuel / S. en J. Luchtmans / 1845

50.Correspondance de Marguerite d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas, avec ses amis, sur les affaires des Pays-Bas de 1506-1528 ; T. I: de 1506-1511. - 1845. - T. II: de 1511-1528. - 1847 ; Gedenkstukken tot opheldering der Nederlandsche geschiedenis, opgezameld uit de archieven te Rijssel, en op gezag van het gouvernement uitgegeven Marguerite d'Autriche / S. et J. Luchtmans / 1845-1847

51.Gedachten over armoede, overbevolking en kolonisatie Bergh, L.Ph.C. van den / bij S. en J. Luchtmans / 1845

52.De evangelie-bestrijding der Protestantsche lichtvrienden in Noord-Duitschland : ten spiegel voor de Hervormde, ja voor geheel de Protestantsche kerk in Nederland Luchtmans / 1845

53.Landgenooten! Met het oog op God, blijft Nederlanders, en vereenigd. Een woord bij gelegenheid der wet van leening of heffing Costa, Isaac da / S. & J. Luchtmans / 1844

54.Voorlezingen over de waarheid en waardij der schriften van het Oude Testament Costa, Isaac da / Luchtmans / 1844-1848

55.De blijdschap, en De zalfflesch : tweede tweetal redevoeringen Vinet, Alexandre Rodolphe / Luchtmans / 1844

56.De Bijbel-verspreiding in 1844 : toespraak over den tegenstand tegen de verspreiding des Bijbels, beschouwd als een bewijs van hare deugdelijkheid Voet van Campen, J.E. / S. en J. Luchtmans / 1844

57.Du dessèchement du lac de Harlem Gevers van Endegeest, D.T. / S. en J. Luchtmans / 1844-1861

58.Oost-Indische leerredenen Rossem, Jan Hendrik van / Luchtmans / 1844

59.Specimen e litteris orientalibus, exhibens Taalibii Syntagma dictorum brevium et acutorum_T_haʿālibī, Abū Manṣūr ʿAbd al-Malik al- / Luchtmans / 1844

60.Gedachten over de publieke schuld Bake, J. / Bij S. en J. Luchtmans / 1844

61.De kerkelijke architectuur en de doodendansen als proeve van het humoristich karakter der christelijke kunst in het tijdvak, hetwelk de hervorming heeft voorbereid Kist, N.C. / Luchtmans / 1844

62.Antwoord aan Mr. M.C. van Hall, staatsraad, kommandeur der Orde van den Nederlandschen leeuw en lid van het Koninklijk Nederlandsch instituut : (over a. Hendrick, Graaf van Brederode; b. Uitgave van brieven; c. Historische kritiek) Groen van Prinsterer, G. / S. en J. Luchtmans / 1844

63.Historiae Abbādī darum voluminis primi partem priorem ...Dozy, Reinhartus Petrus Annaeus / Luchtmans / 1844

64.Dissertatio juridica inauguralis de pactis illicitis in codice civili Neerlando obviis Byleveld, Cornelius Gerardus / Luchtmans / 1844

65.De eeds-leer naar christelijke en regtsgeleerde beginselen Brugghen, J.J.L. van der / Bij S. en J. Luchtmans / 1844

66.Verhandeling over den ring van Saturnus : van zijne eerste ontdekking af tot op den tegenwoordigen tijd : een leesboek voor alle standen Beima, E.M. / Luchtmans / 1843

67.Aan de Hervormde Gemeente in Nederland Groen van Prinsterer, G. / Luchtmans / 1843

68.Zonde en straf, en Hardheid en liefde : tweetal redevoeringen Vinet, Alexandre Rodolphe / Luchtmans / 1843

69.De conjugiis jure moslimico Testa, Aemilius Fredericus Eliodorus / apud S. et J. Luchtmans et J.H. Gebhard et Socios / 1843

70.Quaestionum Paulinarum caput unum Vloten, Johannes van / apud S. et J. Luchtmans / 1843

71.Commentatio critica de Anthologia Graeca Hecker, Alphonsus / Luchtmans / 1843

72.Over de droogmaking van het Haarlemmermeer Gevers van Endegeest, D.T. / S. en J. Luchtmans / 1843-1861

73.Verhandeling over de oude wijze van strafvordering in Gelderland, Holland en Zeeland, voornamelijk in de XIIIde en XIVde eeuw Bergh, L.Ph.C. van den / Bij S. en J. Luchtmans / 1842

74.Veilingcatalogus, boeken van Johannes Clarisse, 4 tot 14 oktober 1842 S. & J. Luchtmans / S. & J. Luchtmans / 1842

75.Hoe Simon Bar-Jona, aan de hand van Jezus, Petrus geworden is Heldring, O.G. / Luchtmans / 1842-1843

76.Maleisch leesboek voor eerstbeginnenden en meergevorderden ; [1ste-3e stukje] ; [1ste stukje]. - 1842. - viii, 59 p. 2e stukje. - 1845. - xxxv, 84 p. 3e stukje. - 1847. - xiv, 112 p Meursinge, A. / Luchtmans / 1842-1847

77.Maleisch leesboek voor eerstbeginnenden en meergevorderden Meursinge, A. / Luchtmans [etc.] / 1842-1876

78.Brief aan Prof. J. Geel over eene recensie in den Gids Ermerins, F.Z. / S. en J. Luchtmans / 1842

79.Bijdragen tot de natuurlijke geschiedenis van den negerstam Hoeven, J. van der / Luchtmans / 1842

80.Kort overzigt van de geschiedenis des vaderlands Groen van Prinsterer, G. / 2e dr / S. en J. Luchtmans / 1842

81.Leerredenen Clarisse, Joannes / Luchtmans / 1842

82.Adres aan de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, over de formulieren, de academische opleiding der predikanten, het onderwijs en het kerkbestuur Hogendorp, D. van / S. en J. Luchtmans / 1842

83.Gedenkstukken tot opheldering der Nederlandsche geschiedenis, opgezameld uit de archieven te Rijssel, en op gezag van het gouvernement uitgegeven ; [Dl. 1] Bergh, L.Ph.C. van den / S. en J. Luchtmans / 1842

84.Musei Lugduno-Batavi Inscriptiones Graecae et Latinae Janssen, L.J.F. / Luchtmans / 1842

85.Bedenkingen en aanmerkingen op de stukken, betreffende de herziening der geneeskundige wetten en verordeningen in 1841-1842 Pruys van der Hoeven, C. / S. en J. Luchtmans / 1842

86.Vaderlandsche zangen Groen van Prinsterer, G. / S. en J. Luchtmans / 1842

87.Adres aan de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, over de formulieren, de academische opleiding der predikanten, het onderwijs en het kerkbestuur Hogendorp, D. van / 2e dr / S. en J. Luchtmans / 1842

88.Brief aan den Heer A. Rutgers van der Loeff, over Z.W.E. Adres aan de Algemeene Synode Elout, P.J. / S. en J. Luchtmans / 1842

89.Oudheidkundige mededeelingen Janssen, L.J.F. / S. en J. Luchtmans / 1842-1846

90.Gedenkstukken tot opheldering der Nederlandsche geschiedenis, opgezameld uit de archieven te Rijssel, en op gezag van het gouvernement uitgegeven Bergh, L.Ph.C. van den / bij S. en J. Luchtmans / 1842-.

91.Kort overzigt van de geschiedenis des vaderlands Groen van Prinsterer, G. / S. en J. Luchtmans / 1841

92.Grammatica Hebraea ; [Vol. 3]: Index locorum quae in Syntaxi Hebraea Roorda, Taco / S. et J. Luchtmans / 1841

93.Veilingcatalogus, boeken van Johannes Henricus van der Palm, 20 tot 28 april 1841 S. & J. Luchtmans / S. & J. Luchtmans / 1841

94.Nagelatene leerredenen Moolenaar, A. / Luchtmans [etc.] / 1841

95.Prologus, quo scholas theologicas, praesertim apologeticas, a. 1840 ad 1841 habendas, auspicaturus, Joannis Henrici van der Palm, nuper placide pieque defuncti, exemplum auditoribus, futuris theologis, ad imitandum proposuit Clarisse, Jo. / S. en J. Luchtmans / 1841

96.Bevestiging van Frederik Ulrik van Hengel als Euangeliedienaar in de Oostindische Kerk Hengel, Wessel Albertus van / S. en J. Luchtmans / 1841

97.Beschreibung eines römischen Ziegels mit zwiefachem lateinischen Alphabet, ausgegraben in der Nähe von Nijmegen Janssen, L.J.F. / bei S. und J. Luchtmans / 1841

98.Handboek der geschiedenis van het vaderland Groen van Prinsterer, G. / S. en J. Luchtmans / 1841-1846

99.Oratio de vero in theologia unice sectando Oordt, Joannes Fredericus van / Luchtmans / 1840

100.Geschiedenis der Watergeuzen 

Groningen, A.P. van / Luchtmans / 1840

101.Bijdrage tot herziening der grondwet in Nederlandschen zin Groen van Prinsterer, G. / S. en J. Luchtmans / 1840

102.Veilingcatalogus, boeken van Willem Terpstra, 6 tot 14 oktober 1840 S. & J. Luchtmans / S. & J. Luchtmans / 1840

103.Oratio de institutione academica Pruys van der Hoeven, C. / S. & J. Luchtmans / 1840

104.Meritorum Joannis Henrici van der Palm commemoratio brevis Hengel, Wesselis Albertus van / S. et J. Luchtmans / 1840

105.Explicatur inscriptionum Graecarum par.Clarisse, W.C.L. / Luchtmans / [1840]

106.Nieuwe proeve om al de Arabische letters en verdere schrijfteekens door het gewoon Europeesch karakter onderscheidenlijk uit te drukken Weyers, H.E. / Luchtmans / 1840

107.Over de Vaticaansche groep van Laocoon : eene archaeologische voorlezing Janssen, L.J.F. / Luchtmans / 1840

108.Specimen e litteris Orientalibus exhibens majorem partem libri As-Sojutii de nominibus relativis, inscripti Lobboʹl-Lobab Veth, Petrus Johannes / apud S. & J. Luchtmans / 1840

109.Musei Lugduno-Batavi, inscriptiones Etruscae Janssen, L.J.F. / Apud S. et J. Luchtmans / 1840

110.Olumpikos, ē peri tēs prōtēs tou theou ennoias Dio Chrysostomus / Luchtmans / 1840

111.Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, in dubbelen getale Groen van Prinsterer, G. / Luchtmans / 1840

112.Voorlezingen over de verscheidenheid en de overeenstemming der vier evangelien, of Proeve van de middelen, welke de Bijbel ook den niet wetenschappelijken onderzoeker aanbiedt tegen de aanvallen van het ongeloof, bepaaldelijk tegen het "Leben Jesu" van Dr. D. F. Strauss Costa, Isaäc da / Luchtmans / 1840-1842

113.De Germaansche en Noordsche monumenten van het museum te Leyden Janssen, L.J.F. / Luchtmans / 1840

114.Grondbeginselen der staatshuishoudkunde Senior, N.W. / Bij S. en J. Luchtmans / 1839

115.Observationes anatomico-pathologicae Broers, J.C. / Luchtmans / 1839

116.Nederduitsch-Latijnsche woordenlijst, toegevoegd aan het Latijnsch-Nederduitsch woordenboek Kaercher, E. / Luchtmans [etc.] / 1839

117.Dissertatio juridica inauguralis exhibens historiam introducti in provincias, quas deinceps respublica Belgii uniti comprehendit, juris Romani Vries, Gerardus de / apud S. & J. Luchtmans / 1839

118.Redevoering, ter gedachtenis van den 6den van Wintermaand des jaars 1813, dag, waarop de Koning der Nederlanden van de hem opgedragen Souvereiniteit bezit heeft genomen Siegenbeek, Matthijs / S. en J. Luchtmans / 1839

119.Feestrede ter gedachtenisviering van het vijfenentwintigjarig bestaan des Nederlandschen Bijbelgenootschaps Verwey, A. / Luchtmans / 1839

120.Prodromus faunae Homeri et Hesiodi Groshans, Georgius Philippus Fredricus / S. et J. Luchtmans / 1839-1843

121.Diatribe in Lysiae orationem in Nicomachum Weijers, Fredericus Vermooten / Luchtmans / 1839

122.Verhandelingen over de natuurlijke geschiedenis der Nederlandsche Overzeesche Bezittingen Temminck, C.J. / in commissie bij S. en J. Luchtmans en C.C. van der Hoek / 1839-1844

123.Specimen e litteris orientalibus, exhibens Sojutii librum de interpretibus Korani, ex Ms. codice Bibliothecae Leidensis editum et annotatione illustratum: quod ... praeside ... Henrico Engelino Weijers ...Meursinge, Albertus / Luchtmans / 1839

124.De matrimonio Snellen van Vollenhoven, Samuel Constant / apud S. & J. Luchtmans / 1839

125.Schets eener geschiedenis van den Oud-Nederlandschen staat, van den aanvang der Grafelijke regering van Filips van Bourgondië, of het jaar 1433, tot aan de slooping van dien Staat door den inval der Franschen, in het begin van het jaar 1795 : met eene inleiding over de vroegere staatsgesteldheid en geschiedenis der zeven, later, door de Unie van Utrecht Vereenigde Gewesten Siegenbeek, Matthijs / Luchtmans / 1839

126.Memoriam Heusdii Kist, N.C. / D. & J. Luchtmans / 1839

127.Leerrede ter viering van het elfde eeuw-feest der invoering van het Christendom in Nederland, en van den 322sten jaardag der Kerk-Hervorming Kist, N.C. / S. en J. Luchtmans / 1839

128.Specimen e litteris Orientalibus exhibens diversorum scriptorum locos de regia Aphtasidarum familia et de Ibn-Abduno poeta, ex MSS. codicibus biblioth. Leidensio editos, Latine redd. et annotatione illustratos ...Hoogvliet, Marinus / Luchtmans / 1839

129.Disputatio theologica inauguralis de tois adelfois et tais adelfais tou Kuriou Blom, Abraham Hermanus / apud S. et J. Luchtmans / 1839

130.Veilingcatalogus, boeken, 10 februari 1838 Schulz, Wickenkamp , Tross , Luchtmans / Schulz, Wickenkamp, Tross, Luchtmans / 1838

131.Veilingcatalogus, boeken van Caspar Jacob Christiaan Reuvens, 8 tot 20 oktober 1838 S. & J. Luchtmans / S. & J. Luchtmans / 1838

132.Feestrede, ter herdenking van den akademischen leeftijd, uitgesproken bij de Vereeniging van Oud-Studenten der Leydsche Hoogeschool, in de Pieters Kerk te Leyden, den 9 Augustus 1838 Huët, D.T. / Luchtmans / 1838

133.In Q. Tullii Ciceronis de petitione consulatus librum adnotatio Tydeman, Johan Willem / Luchtmans / 1838

134.Grieksch-Nederduitsch woordenboek der mythologische, historische en geographische eigennamen ; een aanhangsel tot ieder Grieksch woordenboek Crusius, G.Ch. / S. en J. Luchtmans / 1838

135.Recherches sur l'histoire naturelle et l'anatomie des limules Hoeven, J. van der / Chez S. & J. Luchtmans / 1838

136.Commentarii phytographici, quibus varia rei herbariae capita illustrantur ; [I]: Commentatio de vero pipere Cubeba. - 1839. - [II]: Observationes de piperaceis et Malastomaceis. - 1840. - [III}: Sylloge plantarum novarum vel minus cognitarum ex ordinibus Araliacearum, Cactearum, Hypoxidearum, Cycadearum et Urticacearum. - 1840 Miquel, Fred. Ant. Guil. / apud S. et J. Luchtmans / 1838-1840

137.Gedenkboek der feestelijke vereeniging van oud-studenten der Leydsche Hoogeschool gehouden binnen Leyden den 9den Aug. 1838 Robidé van der Aa, C.P.E. / S. en J. Luchtmans / 1838

138.Adnotatio ad Institutionum Gaii commentarios : liber IAssen, C.J. van / Ed. altera, emendatior / Luchtmans / 1838

139.Disquisitio juridico-politica de oeconomiae politicae notionibus in corpore juris civilis Justinianeo : quam ... Petri Hofmanni Peerlkamp ... pro gradu doctoratus ...Tydeman, Janus Guilielmus / apud S. et J. Luchtmans / 1838

140.Brieven over den voormaligen en tegenwoordigen toestand der Latijnsche scholen in het Koningrijk der Nederlanden van mr. W. Terpstra aan zijnen zoon D. Terpstra Terpstra, W. / S. en J. Luchtmans / 1838

141.Proeve over de goddelijke leiding van de gebeurtenissen der wereldgeschiedenis Loghem, H. van / Luchtmans / 1838

142.Verhandelingen van Lodewyk Adolf Schroeder Steinmetz ... en Jacobus Johannes le Roy ... ter beantwoording der vraag: Of het beginsel der genoegzame reden de hechte grondslag zij der natuurlijke godgeleerdheid, dan of dat beginsel door gezonde bewijzen verzwakt kan worden? Wanneer hetzelve mogt worden aangenomen, met welke redeneringen kan het dan boven allen twijfel verheven worden? Mogt het verworpen worden, welke andere grondslag voor bovengenoemde wetenschap is dan aan te nemen, waarop het bewijs kan gebouwd worden van het bestaan van God, als van de wereld verschillend, en derzelver oorzaak, verzorger, wetgever en regter? : aan welker eerste de prijs van het Stolpiaansch Legaat in den jare MDCCCXXXVII is toegewezen Schroeder Steinmetz, Lodewyk Adolf / bij S. en J. Luchtmans / 1838

143.Letterkundige bijdragen van T.W.J. Juynboll, theol. doct. en hoogl. in de Oostersche letterkunde aan 's Rijks Atheneum te Franeker Juynboll, T.W.J. / S. en J. Luchtmans / 1838-1840

144.Historia Jemanae sub Hasano PaschaʿĀmir ibn Muḥammad / apud S. et J. Luchtmans / 1838

145.Commentarius perpetuus in Epistolam Pauli ad Philippenses Hengel, Wessel Albertus van / Lugduni Batavorum [etc.] / 1838

146.Bibliotheca Reuvensiana Leemans, Conradus / Luchtmans et Van der Hoek / 1838

147.Veilingcatalogus, boeken, 26 juli 1837 Schnabel, Schulz , Tross , Luchtmans / Schnabel, Schulz, Tross, Luchtmans / 1837

148.Veilingcatalogus, boeken van Adriaan Stolker ... [et al.], 10 tot 15 april 1837 S. & J. Luchtmans / S. & J. Luchtmans / 1837

149.Commentatio de perfecto sapienteMeyboom, Ludovicus Susanus Petrus / S. et J. Luchtmans / 1837

150.De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsregt getoetst Groen van Prinsterer, G. / 3e dr / S. en J. Luchtmans / 1837

151.De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsregt getoetst Groen van Prinsterer, G. / 2e dr / S. en J. Luchtmans / 1837

152.De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsregt getoetstGroen van Prinsterer, G. / S. en J. Luchtmans / 1837

153.Specimen academicum inaugurale, quo continentur quaestiones selectae de comoedia Aristophanea : quod ... ex auctoritate ... Petri Joannis Uylenbroek ... pro gradu doctoratus ...Brill, Guilielmus Gerardus / apud S. en J. Luchtmans / 1837

154.De dood van Orfeus : lyrisch treurspel in vijf bedrijven Rau, S.J.E. / Luchtmans / 1836

155.Dichterlijke nalatenschap van E.A. Borger Borger, E.A. / Luchtmans en Van Paddenburg / 1836

156.Recherches bibliographiques sur quelques impressions néerlandaises du quinzième et du seizième siècle : avec des planches xylographiques Puy de Montbrun, E.H.J. du / S. et J. Luchtmans / 1836

157.Veilingcatalogus, boeken, 16 november 1836Schnabel, Schulz , Wickenkamp , Tross , Luchtmans / Schnabel, Schulz, Wickenkamp, Tross, Luchtmans / 1836

158.Veilingcatalogus, boeken van H. A. Hamaker, 4 tot 6 oktober 1836 S. & J. Luchtmans / S. & J. Luchtmans / 1836

159.Selecta ex Thaâlebîi libro facetiarum : in usum studiosorum linguae Arabicae Thaâlebîus / 2am ed.... / apud S. et J. Luchtmans / 1836

160.Etymologisch Grieksch-Hollandsch hand-woordenboek Rost, V.C.F. / S. en J. Luchtmans en de Gebroeders van Cleef / 1836

161.Commentatio, qua continetur prosopographia Xenophontea in certamine literario civium Academiarum Belgicarum, ...Cobet, Carolus Gabriel / Luchtmans / 1836

162.Commentatio, Digestorum seu Pandectarum partium quatuor priorum ex codicibus rescriptis illustrationem continens Tromp, Johannnes Wybrand / Luchtmans / 1836

163.Handelingen der Zuid-Hollandsche Synode : betreffende de zaak en leer der Remonstranten, van het jaar 1619-1805 Kist, N.C. / Luchtmans / 1836

164.Hervormings-leerrede Kist, N.C. / S. en J. Luchtmans / 1836

165.Encyclopaediae theologicae epitome, perpetua annotatione, literaria potissimum, illustrata Clarisse, Joannes / Editio altera auctior / S. et J. Luchtmans / 1835

166.Grondbeginselen der meetkunst Steenstra, Pibo / Tiende druk / bij S. en J. Luchtmans / 1835

167.Grammatica Arabica, breviter in usum scholarum academicarum conscripta Roorda, T. / apud S. et J. Luchtmans / 1835

168.Dissertatio juridica inauguralis, de donationibus, quas conjuges sibi invicem secundem art. 1094 cod. civ. facere possunt Pape, Justus Dorotheus Guillielmus / Luchtmans / 1835

169.Dissertatio historico-literaria De C. Terentio Varrone, quam, annuente summo numine,...Pape, Justus Dorotheus Guillielmus / S. et J. Luchtmans / 1835

170.Veilingcatalogus, boeken van Johannes van Voorst, 17 tot 24 april 1834 S. & J. Luchtmans / S. & J. Luchtmans / 1834

171.De principiorum pugna in rebus gravissimis caute dijudicanda Nieuwenhuis, Jacobus / Luchtmans / 1834

172.Historia critica scholiastarum Latinorum Suringar, W.H.D. / S. en J. Luchtmans [etc.] / 1834-1835

173.Variarum lectionum liber, ad Ciceronis Orationes pertinens Rau, Sebald Jan Everhart / Luchtmans / 1834-1842

174.Verhandelingen van Jacobus Johannes le Roy ... en Ulbo Arent Evertsz ... ter beantwoording der vraag: daar er hevig getwist wordt over den grond van het oppergezag, en de pligten van overheden en onderdanen, wordt gevraagd: welke waarheden en voorschriften nopens deze beide, door Christus en zijne apostelen zijn gesteld, en hoe daaruit de hedendaagsche verschillen moeten beslist worden. : Aan welker eerste de prijs van het Stolpiaansch Legaat in den jare MDCCCXXXIV is toegewezen Roy, Jacobus Johannes le / bij S. en J. Luchtmans / 1834

175.Memoria Joannis van Voorst, theologiae doctaris et professoris in academia Lugduno-Batava Hengel, W.A. van / Luchtmans / 1834

176.Beschouwingen over staats- en volkerenregt Groen van Prinsterer, G. / S. en J. Luchtmans / 1834-1840

177.Geschiedenis der christelijke kerk en godsdienst in de Nederlanden vóór het vestigen der Hervorming Glasius, B. / Luchtmans / 1833-1836

178.Grammatica Hebraea ; Vol. 2: De syntaxi seu de vocibus coniunctis Roorda, Taco / S. et J. Luchtmans / 1833

179.Primae lineae juris civilis Belgici, in primis secundum codicem Napoleonticum : in usum auditorum descriptae Smallenburg, Nicolaus / 3a ed / S. et J. Luchtmans / 1833

180.Mémoires sur la guerre de l'île de Java, de 1825 à 1830 Stuers, F.V.A. De / Luchtmans / 1833

181.De religionis christianae efficacitate in bellum Hengel, Wesselius Albertus van / S. et J. Luchtmans / 1832

182.Vindiciae originis Paulinae ad Hebraeos Epistolae, nova ratione tentatae Gelpke, Frid. Christ. / S. et J. Luchtmans / 1832

183.Commentatio continents responsum ad quaestionem Duymaer van Twist, A.J. / [S. et J. Luchtmans] / [1832]

184.Encyclopaediae theologicae epitome Clarisse, Joannes / S. et J. Luchtmans / 1832

185.Bibliotheca Tydemanniana, sive Catalogus librorum et manuscriptorum, quibus usus est vir plurimum venerandus Bern. Frid. Tydeman ... Accedunt: libri et codices mss. complures Petri Bondami ... Accedunt insuper: mappae geogr., tabulae graphice delineatae et aere sculptae, opera musica, biblioth. Quorum publica fiet distractio ... d. 29 Oct. MDCCCXXXII. et sqq. Lugduni Batavorum per S. et J. Luchtmans, Academiae typographos[S. en J. Luchtmans] / [1832]

186.Redekunst voor gymnasiën en eerstbeginnende redenaars Püllenberg, J. / bij S. en J. Luchtmans / 1832

187.Die gelooft behoeft niet te vreezen : leerrede over Mark. V: 36b,Kist, N.C. / S. en J. Luchtmans / 1832

188."Dix jours de campagne", ou La Hollande en 1831 Durand, Ch. / Brest van Kempen / 1832

189.Grieksch-Hollandsch handwoordenboek Schmidt, J.A.E. / S. en J. Luchtmans [etc.] / 1832

190.Veilingcatalogus, boeken van Barend Frederik Tydeman ... [et al.], 29 oktober tot 5 november 1832 S. & J. Luchtmans / S. & J. Luchtmans / 1832

191.Epistola de Euripidis Phaëthonte : quam ad [...] Cornelium Jacobum van Assen [...] Rau, Sebaldus Janus Everardus / S. et J. Luchtmans / 1832

192.Historia religionis et ecclesiae christianae, magnam partem ad formam compendii Schroeckiani in usus lectionum adumbrata Muntinghe, Hermannus / Ed. nova, emendatior / S. et J. Luchtmans / 1832

193.Epistolae viri clarissimi Davidis Ruhnkenii ad Dan. Wyttenbachium Ruhnkenius, David / Max. Ant. Mahne / 1832

194.Dissertatio historico-juridica inauguralis de decimandi juris historia recentiori Dijckmeester, Johannes / S. et J. Luchtmans / 1831

195.Electra Euripides / S. et J. Luchtmans / 1831

196.Handleiding tot de beschouwende en werkdadige stuurmanskunst Pilaar, J.C. / S. en J. Luchtmans / 1831

197.Cornelii Jacobi van Assen Oratio de immoderata libertatis cupiditate Europae calamitatum effectrice Assen, Cornelius Jacobus van / S. et J. Luchtmans / 1831

198.Over de verandering van het algemeen statenstelsel van Europa, sedert de Fransche omwenteling Thorbecke, J.R. / S. en J. Luchtmans / 1831

199.Sint-Nikolaas en het Sint-Nikolaas-feest Hengel, W.A. van / bij S. en J. Luchtmans / 1831

200.Geschiedenis der burgerwapening in Nederland Siegenbeek, Matthijs / S. en J. Luchtmans / 1831

201.De terugkomst der vrijwillige jagers, Leidsche studenten, godsdienstig gevierd op den gedenkdag van Leidens ontzet, ter opening der akademiesche lessen, den 3 October 1831, in de Pieters Kerk Kist, N.C. / Luchtmans / 1831

202.Proeve over de verschillende regeringsvormen, in derzelver betrekking tot het maatschappelijk geluk Wiselius, S.I.Z. / bij S. en J. Luchtmans / 1831

203.De opstand en afval der Belgen getoetst aan den geest des Christendomsroomsch-katholyk priester, Een / bij S. en J. Luchtmans / 1831

204.Iets over den hymnus: Stabat mater dolorosa. : Naar aanleiding van een HS. van denzelven, voorkomende in eenen codex der werken van S. Bernardus Kist, N.C. / [S. en J. Luchtmans] / [1831]

205.Grammatica Hebraea ; Vol. 1: De elementis vocibusque simplicibus Roorda, Taco / S. et J. Luchtmans / 1831

206.Antiquitas Homerica Terpstra, J. / Apud S. et J. Luchtmans / 1831

207.Grammatica Hebraea Roorda, Taco / S. et J. Luchtmans / 1831-1841

208.Specimen criticum, exhibens locos Ibn Khacanis de Ibn Zeidouno, ex mss. codicibus Bibliothecae Lugd. Bat. et Gothanae editos Weyers, Henricus Engelinus / S. et J. Luchtmans / 1831

209.Dissertatio juridica inauguralis de collegio aggerum Schielandiae (Hoogheemraadschap van Schieland) Brillenburg, Janus Marius / S. et J. Luchtmans / 1830

210.Een woord in het belang van Europa, bij het voorstel der scheiding tusschen Belgie en Holland Thorbecke, J.R. / S. en J. Luchtmans / 1830

211.Lettres à M. Letronne (membre de l'Institut et de la Légion d'honneur, inspecteur-général de l'Université de France, etc.), sur les papyrus bilingues et grecs, et sur quelques autres monumens gréco-égyptiens du Musée d'Antiquités de l'Université de Leide Reuvens, C.J.C. / S. et J. Luchtmans / 1830

212.Godsdienstige gronden tegen angstige vrees, in den tegenwoordigen nood des vaderlands : eene leerrede, uitgesproken te Leiden, in de Pieterskerk, den 17 October 1830 Kist, N.C. / S. en J. Luchtmans / 1830

213.Over de erkentenis der onafhankelijkheid van België, 31 december Thorbecke, J.R. / S. en J. Luchtmans / 1830

214.Commentatio de Balthazaris Huydecoperi ...Schotel, Gilles Dionysius Jacobus / S. et J. Luchtmans / 1830

215.Oratio de grammatica litterarum sacrarum interpretatione Hengel, Wesselius Albertus van / S. et J. Luchtmans] / [1829]

216.Institutio oratoris sacri Hengel, Wessel Albertus van / S. et J. Luchtmans / 1829

217.Historiarum excerpta Vaticana in titulo De sententiis Polybius / S. et J. Luchtmans / 1829

218.Fragmenta Theopompus Chius / S. et J. Luchtmans / 1829

219.Selecta principum historicorum : Herodoti, Thucydidis, Xenophontis, Polybii, illustres loci : Plutarchi vitae Demosthenis et Ciceronis Wyttenbachius, Daniel / ed. quarta / apud S. et J. Luchtmans / 1829

220.De humanitatis laude in veterum literarum studio spectanda oratio Bake, Janus / S. et J. Luchtmans / 1829

221.Commentatio de Heineccii meritis ...Hall, Anne Mauritius Cornelius van / S. et J. Luchtmans, academiae typographos / 1829

222.Réflexions critiques sur quelques points contestés, de l'histoire orientale, pour servir de réponse aux éclaircissemens de M. de Hammer : publiés dans le Nouveau Journal Asiatique, cahier d'avril 1829 Hamaker, H.A. / S. et J. Luchtmans / 1829

223.Recueil de figures des vers intestinaux : ouvrage, présentant une distribution méthodique de ces animaux, les caractères généraux et particuliers de leurs familles et de leurs genres, principalement suivant le système de mr. le professeur C.A. Rudolphi, et la description de quelques espèces les plus remarquables Lidth de Jeude, Th.G. van / S. et J. Luchtmans / 1829

224.Notice et plan des constructions romaines trouvées dans les fouilles faites en 1827-1829 sur l'emplacement présumé du Forum Hadriani, à la campagne nommée Arentsburg, commune de Voorburg Reuvens, C.J.C. / S. en J. Luchtmans / 1829

225.Heroides Ovidius Naso, P. / apud S. et J. Luchtmans / 1829

226.Lessen over de algebra of stelkunst : bevattende eene korte en duidelijke ontvouwing van de voornaamste grondregels dezer wetenschap, met derzelver toepassing op onderscheidene zaken in het dagelijksche leven voorkomende, de beide driehoeksmetingen, de berekening van de kegelsneden en andere kromme lijnen, van de aantrekkingskracht, beweging, enz., benevens eene schets der differentiaal-, integraal- en variatierekening : ten gebruike van het klassikale en bijzondere onderwijs opgesteld,Amelse, C. / S. en J. Luchtmans / 1829

227.Geschiedenis der Leidsche hoogeschool : van hare oprigting in den jare 1575, tot het jaar 1825 Siegenbeek, Matthijs / Luchtmans / 1829-1832

228.Korte beschrijving en plan der Romeinsche bouwvallen, gevonden ter waarschijnlijke plaatse van het Forum Hadriani, op de hofstede Arentsburg, bij 's Gravenhage Reuvens, Caspar Jacob Christiaan / S.& J. Luchtmans / [1829]

229.Gerardi Wttewaall Oratio de agricultura, salutis publicae vero fundamento, habita d. 8 Februarii anni 1828 Wttewaall, Gerard / S. et J. Luchtmans / [1829]

230.Oratio de diligenti veritatis Hoeven, Janus van der / S. et J. Luchtmans / [1828]

231.Miscellanea Phoenicia, sive Commentarii Hamaker, Henricus Arentius / S. et J. Luchtmans / 1828

232.Scholia in Suetonii vitas caesarum Ruhnkenius, David / Luchtmans / 1828

233.Consideratien van Prof. H.W. Tydeman, te Leiden, over de Punten van overweging betrekkelijk het Academisch Onderwijs Tydeman, H.W. / S. en J. Luchtmans / 1828

234.Iets over hoogescholen, de onderwijzers en het onderwijs op dezelve : briefswijze voorgesteld Siegenbeek, Matthijs / Luchtmans / 1828

235.Initium disputationis de libri Apocalypseos argumento sententia et auctore Weyers, Henricus Engelinus / apud S. et J. Luchtmans / 1828

236.Lucae Suringar Oratio de variis, quae rei christianae obortae sunt, calamitatibus, in illius commodum atque salutem, divina moderante providentia convaesis : habita die 8 Februarii anni 1827 Suringar, Lucas / S. et J. Luchtmans / 1828]

237.Danielis Tieboel Siegenbeek, Lugduno Batavi, litt. hum. et jur. utr. ... candidati, Responsio ad quaestionem a exponitur, Facultate juridica ... propositam: quid jure criminali, cum philosophico, tum hodierno Belgico, praecipiatur de puniendis factis lege civitatis poenali vetitis, sed extra territorium ejus commissis Tieboel Siegenbeek, Daniel / S. et J. Luchtmans / [1828]

238.De providentia Seneca, L. Annaeus / S. et J. Luchtmans / 1828

239.Oratio qua memoriam beneficiorum Dei Voorst, Joannes van / S. et J. Luchtmans / 1828

240.Disputatio academica de Amoso Juynboll, Theodorus Gulielmus Johannes / apud S. et J. Luchtmans / 1828

241.Werneri Immink, Ootmarsia Trans-Isalani, theol. in academia Lugduni Batava candidati, Commentatio de quaestione ab ordine clarissimo theologorum ... proposita: E Johannis Chrysostomi opere de sacerdotio, et Augustini, cum de doctrina christiana libro IVo, tum de cathechisandis rudibus libello; nec non ex Ambrosii de officiis ministrorum ecclesiae libris ... [etc.] in sacro administrando munere Immink, Wernerus / S. et J. Luchtmans] / [1828]

242.Responsio ad quaestionem ab ordine theologico Eldik Thieme, Albertus Christ. van / S. et J. Luchtmans / 1827]

243.Tōn kata arithmētikēn chrēsimōn eis tēn tou Platōnos anagnōsinTheon Smyrnaeus / S. et J. Luchtmans / 1827

244.Specimen academicum inaugurale exhibens Theonis Smyrnaei Arithmeticam Gelder, Janus Jacobus de / S. et J. Luchtmans / 1827

245.Selecta Joannes Chrysostomus / Luchtmans / 1827-1830

246.De vita et moribus ...Tacitus, C. Cornelius / Luchtmans / 1827

247.Bijzonderheden, de familie Hemsterhuis betreffende Crane, J.W. de / bij S. en J. Luchtmans / 1827

248.Verdediging van bijbel en openbaring tegen de voornaamste vroegere en latere bestrijders van dezelve Senden, G.H. van / W. Zuidema / 1827-[1841]

249.Carmina et oratio qua gymnasii Amstelodamen Ommeren, Richeus van / S. et J. Luchtmans / 1827

250.Poëmata Epkema, Ecco / S. et J. Luchtmans / 1827

251.Breviarium historiae Romanae Eutropius", Fl. / S. et J. Luchtmans / 1826

252.Just. Jac. Leon. van der Brugghen ... Commentatio ad quaestionem ... propositam ...: Quandoquidem apud veteres scriptores romanos ... complures tractantur quaestiones de jure civili, quae cum fragmentis veterum jctorum et imperatorum constitutionibus comparatae, juris scientiae amplificandae inservire possint; rogat facultas ut hae quaestiones, quantum ad scriptas Plinii junioris attinet, accutate colligantur, ordine disponantur et succincte illustrentur Brugghen, Justinus Jacob Leonard van der / S. et J. Luchtmans / 1826]

253.Disticha de moribus ad filium Cato, Dionysius / S. et J. Luchtmans / 1826

254.Lexicon manuale Latinum, etymologico ordine dispositum Kaercher, E. / S. et J. Luchtmans / 1826

255.Adnotatio ad Institutionum Gaii commentarios : liber I Assen, Cornelius Jacobus van / S. et J. Luchtmans / 1826

256.Commentatio de hodierno linguae Latinae usu Donckermann, F.H.L. / S. et J. Luchtmans / 1826

257.Brevis descriptio institutionum metaphysicarum Wyttenbach, Dan. / Apud Maxim. Ant. Mahne / 1826

258.Over de Odyssea van Homerus : een vervolg op Köppen, Over het leven en de gedichten van Homerus Bergman, J.T. / S. en J. Luchtmans / 1826

259.Grondbeginselen der bouwkunstige reekenkunde, op de gemaklijkste wijze voorgesteld Campen, Pieter van / Omgew. en verm. uitg. / S. en J. Luchtmans : D. du Mortier en zoon / 1826

260.Specimen academicum inaugurale, exhibens recensionem et interpretationem M. Tullii Ciceronis Paradoxorum ad M. Brutum Borgers, Hermannus Johannes / Luchtmans / 1826
261.Veilingcatalogus, boeken van Petrus van Musschenbroek, 4 oktober 1826 S. & J. Luchtmans / S. & J. Luchtmans / 1826

262.Oratio habita d. VIII. februarii Sandifort, Gerardi / S. et J. Luchtmans / 1826]

263.Carmen recitatum in aede S. Petri Hofman Peerlkamp, P. / S. et J. Luchtmans / 1825

264.Claudii Henrici van Herwerden, Zutphaniensis, theologiae in Acad. Groningana candidati, Responsio ad quaestionem ab ordine theologico ... propositam: Qua quae a Carolo Magno, tum ad propagandam religionem christianam, tum ad emendandam ejusdem docendi rationem, acta sunt ... [etc.] Herwerden, Claudius Henricus van / S. et J. Luchtmans / 1825]

265.Bibliotheca Kemperiana, sive Catalogus librorum qui studiis inservierunt viri nobilissimi Joannis Melchioris Kemper, ... : quorum publica fiet distractio ... X sqq. Octobris MDCCCXXV S. et J. Luchtmans ; H.W. Hazenberg jr. / 1825

266.Grondbeginselen der Meetkunst Steenstra, Pybo / 9e dr. / S. en J. Luchtmans / 1825

267.Incerti auctoris liber De expugnatione Memphidis et Alexandriae, vulgo adscriptus Abou Abdallae Mohammedi Omari filio, Wakidaeo, medinensi Wakidaeus, Abou Abdalla Mohammed Omari filius / S. et J. Luchtmans / 1825

268.Acta secularia solemnium Academiae Lugduno-Batavae, natali ejus ducentesimo et quinquagesimo, diebus VIII et IX februarii MDCCCXXV celebratorum Sandifort, G. / S. et J. Luchtmans / 1825

269.Dissertatio de Zoroastris quibusdam placitis, cum doctrina christiana comparatis Bergsma, T.P. / S. et J. Luchtmans / 1825

270.Abul Abbasi Amedis, Tulonidarum primi, vita et res gestae Roorda, Taco / S. et J. Luchtmans / 1825

271.Anecdota Hemsterhusiana Hemsterhuis, Tiberius / S. et J. Luchtmans / 1825

272.Lettre à M. Raoul-Rechette, membre de l'Institut de France etc. à Paris, sur une inscription en caractères phéniciens et grecs, récemment découverte à Cyrene Hamaker, H.A. / S. et J. Luchtmans / 1825

273.[Veilingcatalogus van boeken van Joannis Melchioris Kemper, Johan Melchior Kemper 10 okt 1825 ; 21 okt 1825 Luchtmans, Samuel / Samuel Luchtmans ; Johannes Luchtmans ; Hendrik W. Hazenberg jr. / 1825

274.Veilingcatalogus, boeken van Johan Melchior Kemper, 10 tot 21 oktober 1825 S. & J. Luchtmans / S. & J. Luchtmans / 1825

275.In Terentii comoedias dictata Ruhnkenius, David / Impensis Ed. Weberi / 1825

276.Carmina festiva Speyert van der Eyk, Simon / S. et J. Luchtmans / 1825

277.Matthiae Siegenbeek Oratio de Laurentio Petro Spiegelio, postremo Hollandiae consiliario, de literis et republica optime merito Siegenbeek, Matthijs / S. et J. Luchtmans] / [1825]

278.Animadversionum in Lucianum appendix Hemsterhuis, Tib. / S. et J. Luchtmans / 1824

279.Elogium Tiberii Hemsterhusii. Vita Davidis Ruhnkenii Ruhnkenius, David / [Nova ed.] / S. et J. Luchtmans / 1824

280.Lectiones quinque Wyttenbachius, Dan. / M.A. Mahne / 1824

281.Disputatio qua respondetur ad quaestionem Limburg Brouwer, P. van / apud S. et J. Luchtmans ... / 1824

282.Bibliotheca Meermanniana, sive Catalogus librorum impressorum et codicum manuscriptorum, quos maximam partem collegerunt viri nobilissimi Gerardus et Joannes Meerman; morte dereliquit Joannes Meerman, ... quorum publica fiet auctio die VIII sqq. Junii, anni MDCCCXXIV, Hagae Comitum in aedibus defuncti, ... per bibliopolas S. et J. Luchtmans, Lugduno-Batavos, Fratres van Cleef, Haganos et Amstelodamenses et B. Scheurleer, Haganum Meerman, Gerard / Luchtmans / 1824

283.Probabilia haud probabilia oder Widerlegung der von dr. Bretschneider gegen die Aechtheid und Glaubwürdigkeit des Evangeliums und der Briefe des Johannes erhobenen Zweifel : eine gekrönte Preisschrift Crome, Friderich Gottlieb / Luchtmannische Buchhandlung / 1824

284.Veilingcatalogus, boeken van Gerard Meerman ... [et al.], 8 tot 15 juni 1824 S. & J. Luchtmans / S. & J. Luchtmans / 1824

285.Responsio ad quaestionem ab ordine jure-consultorum Heim, Jacobus Henricus van der / S. et J. Luchtmans / 1824]

286.Memoria Joannis Melchioris Kemperi, die XXIII Septembris anni MDCCCXXIV, in auditorio majori Academiae Lugduno Batavorum Siegenbeek, Matthias / S. et. J. Luchtmans / 1824

287.Danielis Tieboel Siegenbeek, Responsio ad quaestionem literariam ... a Facultate philosophiae ... a. 1823 propositam ... qua expositio postulatur controversiae de falsa legatione Demosthenem inter Aeschinem agitatae, praemio ornata Tieboel Siegenbeek, Daniel / S. et J. Luchtmans / [1824]

288.Commentatio ad quaestionem literariam Greve, Franciscus de / S. et J. Luchtmans] / [1824]

289.Prix des livres de la bibliothèque Meermanienne, vendue à La Haye, depuis le 8 juin jusqu' et compris le 3 juillet 1824 S. et J. Luchtmans : Frères van Cleef ; B. Scheurleer / [1824]

290.Oratio de vita et meritis Guilielmi Jonesii Hamaker, Henricus Arentius / S. et J. Luchtmans / 1823

291.Bibliotheca Te Waterana, sive Catalogus librorum selectorum ..., epistolarum autographarum; etiam magnae copiae numorum veterum ac recentiorum ...Water, Jona Guilielmus te / per S. et J. Luchtmans / [1823]

292.Opuscula varii argumenti, oratoria, historica, critica Ruhnkenius, David / Ed. altera, cum aliis partibus, tum epistolis auctior / S. et J. Luchtmans / 1823

293.Veilingcatalogus, boeken van Jona Willem te Water, 13 tot 31 oktober 1823 S. & J. Luchtmans / S. & J. Luchtmans / 1823

294.Opera Virgilius Maro, P. / Nova ed. accurata / sumtibus J.A.G. Weigelii / 1823

295.Vita Danielis Wyttenbachii Mahne, Willem Leonard / apud Max. Ant. Mahne; etc. / 1823

296.Diatribe philologico-critica, aliquot monumentorum Punicorum ...Hamaker, Henricus Arentius / S. et J. Luchtmans / 1822

297.HippolutosEuripides / S. et J. Luchtmans / 1822

298.Disquisitiones in commentarium IV Institutionum Gaji Dupont, Everardus / S. et J. Luchtmans / 1822

299.Joannis Clarisse Oratio de conjungenda, in quarumvis doctrinarum, etiam theologiae studio, cognitione historica et philosopha, habita die 8. Februarii anni 1822 Clarisse, Johannes / S. et J. Luchtmans / [1822]

300.Diatribe in Euripidis perditorum dramatum reliquias Valckenarius, Lud. Casp. / S. et J . Luchtmans / 1822

301.Periculum animadversionum archaeologicarum ad Cippos Reuvens, Casparus Jacobus Christianus / S. et J. Luchtmans / 1822

302.Specimen geographico-historicum exhibens dissertationem de Ibn Haukalo geographo, nec non descriptionem Iracae Persicae cum ex eo scriptore tum ex aliis mss. arabicis bibl. L.B. petitam Uylenbroek, Petrus Johannes / S. et J. Luchtmans / 1822

303.De principatu (hegemonia) Atheniensium Groen van Prinsterer, Guilielmus / S. et J. Luchtmans / 1821]

304.Disputatio de L. Coelio Antipatro historico belli Punici Secundi Groen van Prinsterer, Guilielmus / S. et J. Luchtmans / 1821]

305.Commentatio de L. Coelio Antipatro historico belli Punici secundi Groen van Prinsterer, Guilielmus / S. et J. Luchtmans / 1821

306.Henrici Cock, Trans-Isalani juris candidati in academia Rheno-Trajectina, Commentatio de judiciis juratorum : in certamine literario civium Academiarum Belgicarum, die VIII mensis Februarii A. MDCCCXXI, ex sententia ordinis juris-consultorum Academiae Lugduno-Batavae, praemio ornata Cock, Henricus / S. et J. Luchtmans / 1821]

307.Animadversionum de usu verborum cum praepositionibus compositorum in Novo Testamento : specimen alterum, quod, favente summo numine, praeside Joanne van Voorst [...], ad publicam disceptationem proponit Janus Bernhardus Henricus Bruinier Bruinier, Janus Bernhardus Henricus / S. et J. Luchtmans / 1821

308.Opera omnia Secundus, Joannes Nicolai / S. et J. Luchtmans / 1821

309.Narratio eorum, quae Academiae Lugduno-Batavae anno praeterito evenere Smallenburg, Nicolaus / S. et J. Luchtmans / 1821]

310.Responsio ad quaestionem philosophicam Thorbecke, Johannes Rudolphus / S. et J. Luchtmans] / [1821]

311.Opuscula varii argumenti, oratoria Wyttenbachius, Daniel / S. et J. Luchtmans / 1821

312.Platonis quae supersunt opera : textum ad fidem codicum Florentt, Pariss., Vindobb. Plato / J.A.G. Weigelius / 1821-1825

313.Jacobi Hermanni Philipse Commentatio de juribus absentium ex principiis codicis hodierni, in certamine literario praemio ornata Philipse, Jacobus Hermannus / S. et J. Luchtmans / 1821

314.Specimen catalogi codicum mss. orientalium bibliothecae Academiae Lugduno-Batavae Hamaker, Henricus Arentius / S. et J. Luchtmans / 1820

315.Gulielmi a Teisterbant (dict. Bilderdyk) Jcti Observationum et emendationum liber unus [-alter] ; Liber alter Teisterbant, Gulielmus a / S. et J. Luchtmans / 1820

316.Circularis doctrinae de sublimibus libri duo Cleomedes / S. et J. Luchtmans / 1820

317.Over het leven en de gedichten van Homerus öppen, J.H.J. / S. en J. Luchtmans / 1820

318.Selecta principum historicorum : Herodoti...[et al.] illustres loci ; Plutarchi vitae Demosthenis et Ciceronis Herodotus / Editio tertia / Luchtmans / 1820

319.Frider. Gulielmi Nicolai Suringar, Lingensis, theologiae in Academia Lugduno_Batava studiosi, Commentatio de mutati hebraeorum ingenii post reditum e captivitate Baylonica ratione et causis : in certamine literario civium academiarum Belgicarum ...Suringar, Frider. Gulielmi Nicolai / apud S. et J. Luchtmans / 1820

320.Primae lineae juris civilis Hollandici, in primis secundum codicem Napoleonticum Smallenburg, Nicolaus / S. et J. Luchtmans / 1820

321.Hermanni de Ranitz, Groningani, juris candidati in Academia Groningana, Commentatio de exteris eorumque in civitate jure Ranitz, Hermannus de / S. et J. Luchtmans / 1820

322.Oratio de prosperis atque adversis Du Pui, Meinardus Simonis / S. et J. Luchtmans / 1820

323.Joannis Melchioris Kemper Oratio de gravissimis, quae ex praesenti publicarum rerum conditione Ictis praecipue nata sunt, officiis Kemper, Joan Melchior / S. et J. Luchtmans / 1820

324.Bononia, sive de libris sacris Furius Caeriolanus, Fridericus / S. et J. Luchtmans / 1819

325.Gulielmi a Teisterbant (dict. Bilderdyk) Jcti Observationum et emendationum liber unus [-alter] ; Liber unus Teisterbant, Gulielmus a / Editio altera auctior / S. et J. Luchtmans / 1819

326.Specimen hermeneuticum in locum ad Hebraeos IX. 14Boon Mesch, Adrianus Leonardus van der / S. et J. Luchtmans / 1819

327.Nicetas Eugeniani Narrationem amatoriam et Constantini Manassis Fragmenta Nicetas Eugenianus / S. et J. Luchtmans / 1819

328.De juribus typographorum et bibliopolarum in regno Belgico Bodel Nyenhuis, Johannes Tiberius / S. et J. Luchtmans / 1819

329.Observationum et emendationum Teisterbant, Gulielmus a / Editio altera auctior / S. et J. Luchtmans / 1819-1820

330.Oratio de imperatore Ali, Abu-Talebi filio, Saracenorum principum maximo Palm, Jo. Henr. van der / S. et J. Luchtmans / 1819

331.Caspari Jacobi Christiani Reuvens Oratio de laudibus archaeologiae Reuvens, Casparus Jacobus Christianus / S. et J. Luchtmans / 1819

332.Oratio de religione Mohammedica, magno virtutis bellicae apud orientales incitamento Hamaker, Henricus Arentius / S. et J. Luchtmans / 1818

333.Dissertationes quibus respondetur quaestioni a Legato Stolpiano propositae Deiman, A.J. / apud S. et J. Luchtmans ... / 1818

334.Responsio ad quaestionem juridicam ...Binkes, Franciscus / S. et J. Luchtmans] / [1818]

335.Animadversionum de usu verborum cum praepositionibus compositorum in Novo Testamento Voorst, Joannes van / S. et J. Luchtmans / 1818-1821

336.Animadversionum de usu verborum cum praepositionibus compositorum in Novo Testamento : specimen primum, quod, favente summo numine, praeside Joanne van Voorst [...], ad publicam disceptationem proponit Guilielmus van der LeeuwLeeuw, Guilielmus van der / S. et J. Luchtmans / 1818

337.Commentarius perpetuus in Julii Caesaris, Strabonis, Melae, Plinii, Taciti, Dionis, Ptolomaei, Zosimi, Ammiani, Eumenii, Sidonii, Apollinaris, Eutropii, Gregorii, Turonencis, Aimoini, aliorum historicorum, geographorum, rhetorum, poetarum, complurium, tradita de rebus Belgicis, Batavicis, Frisicis, Sicambricis, alliis nonnullis : quem praebet rerum illarum historia, ab antiquissimis inde temporibus, ad annum aerea Christianae MCXL Bruining, G. / S. et J. Luchtmans / 1818

338.ComoediaeAristophanes / Nova ed. accurata in usum praelectionum academicarum et scholarum / J.A.G. Weigel / 1818

339.Opera minoraPriscianus / Luchtmans / 1818340.Responsio ad quaestionem philosophicam ...Thorbecke, Johannes Rudolphus / [S. et J. Luchtmans] / 1818

341.Gerlachi Joanni Cornelii van Massow [...] Commentatio in questionem [...] propositam: Qua postulatur, ut doctrina juris romani de publiciana in rem actione, ita ut singula fragmenta, sub illo pandectarum titulo posita, more cujaciano exponantur Massow, Gerlach Johannes Cornelius van / S. et J. Luchtmans / 1818

342.Jani Bake Oratio de principum tragicorum meritis praesertim Euripidis : habita 25 nov. 1815 Bake, Janus / Luchtmans / 1817

343.Apollodori Atheniensis Bibliothecae libri tres Apollodorus / S. et J. Luchtmans / 1817

344.Oratio de commodis atque emolumentis Voorst, Joannes van / S. et J. Luchtmans / 1817

345.Nachträge zu seiner Ausgabe der J. D. Michaelisschen arabischen ChrestomathieBernstein, G.H. / Van den Hoeck : Ruprecht / 1817346.Colloquia selecta, et Timon Lucianus Samosatensis / 4e ed / S. et J. Luchtmans / 1817

347.Antarae Poëma Arabicum Moallakah Antara / S. et J. Luchtmans / 1816

348.Joannis Melchioris Kemper antecessoris Leidensis, Oratio de aetatis nostrae fatis, exemplo gentibus ac praesertim Belgis, numquam negligendo Kemper, Joannes Melchior / Luchtmans / 1816

349.Q. Horatius Flaccus Horatius Flaccus, Q. / S. et J. Luchtmans / [1815]

350.Dissertatio theologica inauguralis de variis lectionibus Holmesianis locorum quorumdam Pentateuchi Mosaici ...Amersfoordt, Jac. / apud S. et J. Luchtmans, academiae typographos / 1815

351.Adhortatio ad artes Galenus / S. et J. Luchtmans / 1812

352.Commentatio philosophica de quaestione Meister, Johannes Christianus Fridericus / apud Sam. et Joh. Luchtmans / 1811

353.Dissertatio historico-juridica inauguralis de judiciis Dei, sive De experimentis, quibus utebantur veteres ad indagandam reorum innocentiam, eorumve culpam probandam. Sandifort, Petrus Eduardus / apud Sam. et Joh. Luchtmans / 1810

354.Carmen de natura Speyert van der Eyk, Simon / S. et J. Luchtmans / 1810

355.Hē Kainē Diathēkē = Novum Foedus Leusden, J. / S. et J. Luchtmans / 1809

356.Incerti auctoris, (vulgo Pindari Thebani) epitome Iliados Homericae Homerus / Luchtmans / 1809

357.Sermons sur divers textes de l'Écriture Sainte Rau, Sebald Fulco Jean / S. et J. Luchtmans / 1809-1811

358.Joannis Luzac Lectiones atticae, de digamia Socratis dissertatio Luzac, Joannes / S. et J. Luchtmans / 1809

359.Jo. Daniel a Lennep Etymologicum Linguae Graecae, sive Observationes ad singulas verborum nominumque stirpes, secundum ordinem lexici compilati olim a Joanne Scapula Lennep, Jo. Daniel a / 2 Ed. altera / Paddenburg et filius / 1808

360.Homeri Hymnus in Cererem Homerus / S. et J. Luchtmans / 1808

361.Opuscula oratoria, philologica, critica Ruhnkenius, David / apud Sam. et Joh. Luchtmans / 1807

362.Lexicon Hebraicum et Chaldaicum : manuale in codicem sacrum Veteris Testamenti Scheidius, Everardus / apud Otton. Jo. van Paddenburg ... / 1805-1810

363.Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Overyssel. : Part 4.Dumbar, Gerhard / S. [and] J. Luchtmans, Dordrecht, P. [and] A. Blussé, Amsterdam, G. Warnars / 1803

364.Rituum, qui olim apud Romanos obtinuerunt, succincta explicatioNieupoort, G.H. / Ed. nova, auctior et emendatior / Luchtmans / 1802

365.Oratio de pace Ambianensi Siegenbeek, Matthias / Apud Samuelem et Joannem Luchtmans / 1802

366.FoinissaiEuripides / apud Samuelem et Joannem Luchtmans / 1802

367.Specimen juridicum inaugurale, sive Exercitationes quaedam de rationibus veterum jurisconsultorum. Fremery, Petrus Isaacus de / S. et J. Luchtmans et L. Herdingh / 1801

368.Hedendaegsche historie, of tegenwoordige staet van alle volkeren; in opzigte hunner landsgelegenheit, personen, klederen, gebouwen, zeden, wetten, gewoontens, godsdienst, regering, konsten en wetenschappen, koophandel, handwerken, landbouw, landziektens, planten, dieren, mineralen en andere zaken tot de natuurlyke historie dienende ; [XXIX]: Behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in 't byzonder van Overyssel ... Derde deel [en IV. deel, 1ste stuk Dumbar, Gerhard / by J. de Groot, G.Warnars, S. en J.Luchtmans, A. en P.Blussé, en V. van der Plaats / 1801-1803

369.Dissertatio de quaestione, quae sint praecipua capita ac quae caussae physicae et morales diversae indolis, qua aliae ab aliis nationes discrepant? An et quatenus in praeceptis morum tradendis ethicae doctores ejus differentiae rationem habere conveniat? Matthiae, Augustus / Sam. et Joh. Luchtmans / 1801

370.Theses selectæ juris Hollandici et Zelandici, ad supplendam Hugonis Grotii introductionem ad jurisprudentiam Hollandicam, et definiendas celebriores juris Hollandici controversias, in usum auditorum evulgatæ Keessel, Dionysius Godefridus van der / S. et J. Luchtmans / 1800

371.I. J. G. Schelleri Lexicon Latino-Belgicum auctorum classicorum Scheller, Immanuel Johann Gerhard / apud S. et J. Luchtmans. A. et J. Honkoop. P. den Hengst. J. van Cleef / 1799

372.Oratio de scriptorum veterum christianorum studio prudenter ac liberaliter excolendo Voorst, Joannes van / apud Samuelem et Joannem Luchtmans / 1799

373.Elegiarum fragmentaCallimachus / in officina Luchtmanniana / 1799

374.Levensgeschiedenis der graavin van Lichtenau, eener beroemde dame aan het Pruissische hof.[2nd impression] / [sold by] W. Wynands [...], Hoorn, [sold by] Vermandel, Haarlem, [sold by] Kampman [... [etc.]] / 1798

375.Plantarum rariorum horti caesarei Schoenbrunnensis descriptiones et icones Jacquin, Nicolaus Joseph von / apud C.F. Wappler / 1797-1804

376.Brieven van Christianus Sincerus, waar in gevonden wordt: eene volledige en naauwkeurige opgaaf van alle de stukken, relatief tot de suspensie en dimissie van de meerderheid der Amsterdamsche hervormde predicanten, en de redenen en motiven voor het weigeren van het onbepaald afleggen der belofte, gevorderd door het provinciaal bestuur van Holland, in 1796. : Benevens de beöordeeling der bedenkingen hier over gemaakt met de daartoe behoorende bylagen ... Waar agter gevonden wordt de publicatie van den 17 February 1797. van den Raad der Gemeente te Amsterdam, waarin ook aan die predicanten, het houden van godsdienstige byëenkomsten verboden, en aan den aanbrenger daarvan eene premie van duizend guldens beloofd wordt, benevens eenige aanmerkingen daar over Sincerus, Christianus / bij Luchtmans, du Saar en P. Delfos / [1797]

377.Fabularum Aesopiarum libri V. et novarum fabularum appendix Phaedrus / apud Sam. et Joh. Luchtmans ... / 1796

378.Thesium controversarum juxta seriem digestorum, decades octo et viginti : a titulo ultimo libri XXII. usque ad finem libri XXVII Voorda, Bavius / apud S. et J. Luchtmans et L. Herdingh / 1796

379.Zeedekundige verhandeling ter oplossing van het voorstelde natuur en de oorzaken des bygeloofs te onderzoeken en aan te wyzen, waar by het toekome dat het zelve dikwils meer vermag om der menschen harten te bewegen, dan de godsdienst zelve; voorts welke de beste middelen zyn om in de burgerlyke maatschappy het bygeloof in deszelfs geboorte en opgroei te verhinderen of het reeds ingewortelde behoudens den godsdienst uit te roeien Gratama, Seerp / by Sam. et Joh. Luchtmans / 1796

380.Hedendaegsche historie, of tegenwoordige staet van alle volkeren; in opzigte hunner landsgelegenheit, personen, klederen, gebouwen, zeden, wetten, gewoontens, godsdienst, regering, konsten en wetenschappen, koophandel, handwerken, landbouw, landziektens, planten, dieren, mineralen en andere zaken tot de natuurlyke historie dienende ; [XXXIII]: Behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in 't byzonder van DrentheT onckens, Joannes / by J. de Groot, G.Warnars, S. en J. Luchtmans, A. en P.Blussé, en V. van der Plaats / 1795

381.Hedendaegsche historie, of tegenwoordige staet van alle volkeren; in opzigte hunner landsgelegenheit, personen, klederen, gebouwen, zeden, wetten, gewoontens, godsdienst, regering, konsten en wetenschappen, koophandel, handwerken, landbouw, landziektens, planten, dieren, mineralen en andere zaken tot de natuurlyke historie dienende ; [XXXI]: Vervattende het vervolg der beschryving van Stad en Lande Sitter, Albert Johan de / By J. de Groot, G.Warnars, S. en J.Luchtmans, A. en P.Blussé, en V. van der Plaats / 1794

382.Dissertatio juridica inauguralis, continens selecta de jure arbitrorum praecipue in Geldria ...Brantsen, Henr. Guil. / apud Samuelem et Joannem Luchtmans / 1794

383.Oratio de eo, qvod Schvltensii, post immortalia erga literas Scheidius, Everardus / apvd Samvelem et Ioannem Lvchtmans ... / 1794

384.Dissertatio juridica inauguralis de emphyteusi Dompierre de Jonquières, Joannes Franciscus de / S. et J. Luchtmans / 1794

385.Hedendaegsche historie, of tegenwoordige staet van alle volkeren; in opzigte hunner landsgelegenheit, personen, klederen, gebouwen, zeden, wetten, gewoontens, godsdienst, regering, konsten en wetenschappen, koophandel, handwerken, landbouw, landziektens, planten, dieren, mineralen en andere zaken tot de natuurlyke historie dienende ; [XXX]: Vervattende eenen aanvang der beschrijving van Stad en LandeSitter, Albert Johan de / by J. de Groot, G.Warnars, S. en J.Luchtmans, A. en P. Blussé, en V. van der Plaats / 1793

386.Nieuwe en keurige reis-atlas door de XVII. Nederlanden; : bestaande in eene verzameling van XX. uitgelezene kaarten der zeven Vereenigde en tien Oostenryksche Nederlandsche provincien by J. de Groot en G. Warnars / 1793

387.Plan tot ondersteuning der weduwen en weezen van gesneuvelde militairen, in den landdienst van deezen staat[sold by] J. v.d. Burgh [...], Dordrecht, [sold by] P. van Braam [...], Delft, [sold by] J. de Groot [... [etc.]] / [1793]

388.Mvsevm anatomicvm academiae Lvgdvno-Batavae. Sandifort, Eduardus / apud S. [and] J. Lvchtmans typs / 1793-1835

389.De burgerlyke vryheid in haare heilzaame, de volks-vryheid in haare schadelyke gevolgen voorgesteld, inzonderheid met betrekking tot dit gemeenebest.Meerman, Johan / Tweede druk / by S. en J. Luchtmans / 1793

390.De burgerlyke vryheid in haare heilzaame, de volks-vryheid in haare schadelyke gevolgen voorgesteld, inzonderheid met betrekking tot dit gemeenebest. Meerman, Johan / S. en J. Luchtmans / 1793

391.Dissertatio juridica inauguralis exhibens usum Scti Macedoniani hodiernumBodel, Jan / apud Samuelem et Joannem Luchtmans / 1793

392.Reglement, waar na de stads boomsnoeiers [...] als meede de straatmakers [...] zig zullen hebben te gedragen? / 1792

393.Memorias de litteratura portuguezana off. da mesma academia / 1792-1814

394.Oratio de advocato christianoKeessel, Dionysius Godefridus van der / apud Samuelem et Joannem Luchtmans ... / 1792

395.Dissertatio juridica criminalis inauguralis de duobus praecipuis furti requisitis,Backer, Petrus / apud Samuelem et Joannem Luchtmans / 1792

396.Specimen juridicum inaugurale de poenis crimunum ingeniis populorum accomodandis ... ex auctoritate ... Broërii Broes ...Metelerkamp, Rutger / apud S. et J. Luchtmans / 1792

397.Die van den Gerechte der Stad Leyden, doen te weeten, dat die van de Groote Vroedschap derzelver Stad in Aanschouw genoomen hebbende de dringende Versoeken, welke van tyd tot tyd door de Permanente Regenten van het Huys-Zittendhuys, als meede door de Regenten van het H. Geest off Arme Weeshuys deezer Steede, aan de Groote Vroedschap worden gedaan, ten einnde door Extra ordinaire Subsidien in staat gesteld te worden, omme aan de toeneemende Armoede onder de goede Ingezeetenen deezer Stad eenigermaate te kunnen voldoen ...Hubrecht, J.J. / By Sam. en Joh. Luchtmans / 1791

398.Renovatie van de keure: tot weeringe van het breeken der straaten S. [and] J. Luchtmans [printers] / 1791

399.Renovatie en ampliatie van de 39{e}. burgerlyke keure deezer stad? / 1791

400.Dissertatio juris publici criminalis de legum poenalium requisitis et proportione poenarum. Tets, Arnoldus Wilhelmus Nicolaus van / apud Sam. et Joh. Luchtmans / 1791

401.Specimen juridicum inaugurale exhibens theses quasdam juris publici ac privati ,Lanschot Hubrecht, Joannes Alexander van / apud Sam. et Joannem Luchtmans / 1791

402.Diss. jur. inaug. de arbitris Halteren, Dan. van / apud Sam. et Joannem Luchtmans / 1791

403.Specimen juridicum inaugurale de querela inofficiosi testamenti ... ex auctoritate ... Dionysii Godefridi van der Keessel ...Doeveren, Cornelius Emilius van / apud Sam. et Joannem Luchtmans / 1791

404.Hedendaegsche historie, of tegenwoordige staet van alle volkeren; in opzigte hunner landsgelegenheit, personen, klederen, gebouwen, zeden, wetten, gewoontens, godsdienst, regering, konsten en wetenschappen, koophandel, handwerken, landbouw, landziektens, planten, dieren, mineralen en andere zaken tot de natuurlyke historie dienende ; [XXVIII]: Behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in 't byzonder van Overyssel ... Tweede deel Dumbar, Gerhard / by J. de Groot, G.Warnars, S. en J. Luchtmans, A. en P.Blussé, en V. van der Plaats / 1790

405.Adriani Klvit ... historiae federvm Belgii federati primae lineae in vsvm avditorvm Kluit, Adrianus / apvd Samvelem et Ioannem Lvchtmans / 1790-1791

406.Dissertatio philosophica, in qua quaeritur, an sint officia, ad quae hominem natura obligatum esse, demonstrari nequeat, nisi posita animorum immortalitate? Quae anno MDCCLXXXIX. Praemium legati Stolpiana reportavit Jakob, Ludovicus Henricus / apud S. [and] J. Luchtmans / 1790

407.Spec. jur. inaug. de legibus nonnullis per transpositionem verborum emendandisWater, Guil. Jac. te / apud Samuelem et Joannem Luchtmans / 1790

408.Specimen juridicum inaugurale ad principium, legis 58 Dig. de usuf. & quemadm. quis utat Hoog, Hermanus Petrus / Lugduni Batavorum, apud Sam et Joh. Luchtmans, 1790 / 1790

409.Historia regum Islamiticorum in Abyssinia Macrizi / S. & J. Luchtmans / 1790

410.Dissertatio philosophica inauguralis de fulmine,Fremery, Nicolaus Cornelius de / apud Samuelem et Joannem Luchtmans / 1790

411.Disquisitio juridica inauguralis sistens animadversiones ex jure civili depromptas, : ... ex auctoritate ... Florentii Jacobi Voltelen ...Teding van Berkhout, Janus / apud Samuelem et Joannem Luchtmans / 1790

412.Supplementum catalogi librorum compactorum, qui inveniuntur apud S. et J. Luchtmans. Bibliopolas Leidensis Luchtmans] / [1790]

413.Specimen academicum inaugurale exhibens theses quasdam controversas. : Quas annuente summo numine ex auctoritate rectoris magnifici Florentii Jacobi Voltelen ... : Nec non amplissimi senatus academici consensu et nobilissimae Facultatis Juridicae decreto, pro gradu doctoratus ...Noort, Hendrick Jan op ten / apud Sam. et Joh. Luchtmans ... / 1790

414.Specimen iuris publici belgici inaugurale, exhibens quaedam de foedere Hollandorum et Zelandorum facto a. 1576 Clifford, George / Apud Sam. et Joh. Luchtmans / 1790

415.Oratio de theologo erudito Water, Iona Guilielmus te / apvd Sam. et Ioh. Luchtmans ... / [1790]

416.Specimen juridicum inaugurale de eo, qui delinquentis est socius Kemp, Joannes Cornelius van der / apud Samuelem et Joannem Luchtmans / 1790

417.Hedendaegsche historie, of tegenwoordige staet van alle volkeren; in opzigte hunner landsgelegenheit, personen, klederen, gebouwen, zeden, wetten, gewoontens, godsdienst, regering, konsten en wetenschappen, koophandel, handwerken, landbouw, landziektens, planten, dieren, mineralen en andere zaken tot de natuurlyke historie dienende ; XXVI: Behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in 't byzonder van Friesland ... Vierde deelWagenaar, Jan / by P.Schouten, J. de Groot, G.Warnars, S. en J.Luchtmans, A. en P.Blussé, en V. van der Plaats / 1789

418.Dissertatio juridica inauguralis de natura actionis rei judicatae ad leg. 75. Dig. de judic. : Quam ... ex auctoritate ... Jonae Guilielmi te Water ...Schluiter, Jacobus Joannes / apud Sam. et Joannem Luchtmans / 1789

419.Specimen juridicum inaugurale ad leg. II. Dig. de exceptionibus : quod ... ex auctoritate ... Jonae Gulielmi te Water ...Evertsen, Cornelius Cromstrien / apud Samuelem et Joannem Luchtmans / 1789

420.Specimen juridicum inaugurale ad quinque priores paragraphos legis 32 dig. de donation. int. vir. et uxor ... ex auctoritate ... Jonae Guilielmi te Water ...Gennep, Arnoldus van / apud Samuelem et Joannem Luchtmans / 1789

421.Lexikon peri tōn para Platōni lexeōnTimaios Sofistēs / Editio secunda, multis partibus locupletior / Apud Samuelem et Joann. Luchtmans / 1789

422.Oratio de fructibus, qui ex jurisprudentia perfectiori ad populos Europaeos saeculo XVIII pervenerunt Pestel, Fridiricus Wilhelmus / Apud S. et J. Luchtmans / 1789

423.Narratio de rebus a se, et a facultate juridica gestis circa nuper evulgatam dissertationem Joh. Jacob. Thom. Duval, ...Keessel, Dionysius Godefridus van der / Apud Sam et Joannem Luchtmans / 1789

424.Institutiones metaphysicæ, : in usum academicum Wynpersse, Dionysius van de / Editio tertia / apud Sam. et Jo. Luchtmans / 1789

425.Specimen juridicum inaugurale continens quaedam de facto notorio : quod ... ex auctoritate ... Jonae Guilielmi te Water ...Quaet, Daniel Mobachius / Apud Samuelem et Joannem Luchtmans / 1789

426.Opera omnia Muretus, M. Antonius / apud Samuel. et Johannem Luchtmans / 1789

427.Index chronologicvs, sistens: Federa pacis, defensionis navigationis, commerciorum, subsidiorum, limitum, et alia, ab Ordinibus Reipublicae Belgicae Federatae inita cum gentibus intra et extra Europam ... Sive Prodromus ad primas lineas historiae federvm Belgii federati Kluit, A. / apvd Samvelem et Ioannem Lvchtmans / 1789

428.Discours presenté à l'Academie de Châlons-sur-Marne en 1787. : sur la question qu'elle avoit proposée: quels sont les meilleurs moyens d'exciter & d'encourager le patriotisme dans une monarchie, ...Meerman, J. de / chez S. et J. Luchtmans / 1789

429.Specimen juridicum inaugurale quasdam exhibens iuris criminalis et publici quaestiones ad L. Quisquis 5 C. ad legem Jul. Majestatis. : Quod ... publico atque solemni examini submittit Fredericus van Leyden van Westbarendregt ..Leyden van Westbarendregt, Fredericus van / apud S. et J. Luchtmans, et Henricum Mostert / 1789

430.Observationes selectae de natura possessionis ...Cuperus, Angelus Jacobus / apud Samuelem et Joannem Luchtmans, et Henricum Mostert / 1789

431.Dissertatio juridica inauguralis de emphyteusi, : quam ... ex auctoritate ... Jonae Guilielmi te Water ...Byleveld, Jan Daniel / apud Sam. et Joh. Luchtmans / 1789

432.Lexicon Graecum Iliadis et Odysseae Apollonius Sophista / apud S. et J. Luchtmans / 1788

433.Hedendaegsche historie, of tegenwoordige staet van alle volkeren; in opzigte hunner landsgelegenheit, personen, klederen, gebouwen, zeden, wetten, gewoontens, godsdienst, regering, konsten en wetenschappen, koophandel, handwerken, landbouw, landziektens, planten, dieren, mineralen en andere zaken tot de natuurlyke historie dienende ; XXV: Behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in 't byzonder van Friesland ... Derde deel Wagenaar, Jan / by P.Schouten, J. de Groot, G.Warnars, S. en J.Luchtmans, A. en P.Blussé, en V. van der Plaats / 1788

434.Specimen juridicum inaugurale de moneta, post obligationem contractam, ante solutionis tempus mutata. : Quod ... ex auctoritate ... Friderici Guilielmi Pestel ...Onderwater, Balduinus / apud S. et J. Luchtmans et H. Mostert / 1788

435.Ampliatie Van het 18e Articul van de Ordonnantie op het Hooy-Keuren, Meeten, Weegen, Mennen, en over de Hooy-Marct, op den 30. Juny 1733. geärresteerd Hubrecht, J.J. / Samuel en Johannes Luchtmans / 1788

436.Ampliatie van de CLXV burgerlyke keure, op het herbergen van nachtgasten? / 1788

437.[Ampliatie van de ordonnantie en reglement voor de krygsraad van de schutterye der stadt Leyden van 30-01-1749]? / 1788

438.Centimetrum Servius Honoratus, Marius / Apvd S. et I. Luchtmans / 1788

439.Specimen juridicum inaugurale, de praesidiis libertatis publicae Pestel, Conradus Ferdinandus Fridericus / Apud Luzac et van Damme et Sam. ac Joh. Luchtmans / 1788

440.Specimen juris gentium inaugurale de foederibus mercaturae gratia factis,Hees, David van / apud Samuelem et Joannem Luchtmans / 1788

441.Oratio de eo quod jucundum est in studio theologico Ravius, Seb.Fulc.Joh. / apud Sam. et Joan. Luchtmans ... / 1788

442.Fundamenta jurisprudentiae naturalis Pestel, Fridericus Guilielmus / Editio quarta recognita et aucta / apud Sam. et Joh. Luchtmans / 1788

443.Systema characterum plantarum, seu Dictionarium rerum botanicum: filio conscriptum et ab ipso figuris illustr.Pereboom, Corn. / apud S. & J. Luchtmans / 1788

444.Theses juridicae inaugurales. : Quas ... eruditorum examini submittit Henricus Hermannus van Hees ..Hees, Henricus Hermannus van / apud Samuelem et Joannem Luchtmans / 1788

445.Orationes duae Brugmans, Sebaldus Justinus / apud S. et J. Luchtmans / 1787

446.Specimen juridicum inaugurale de pactionibus bellicis, quae vulgo vocantur capitulationesDopff, Alex.Jeron.Wolr.Henr. de / apud Samuelem et Joannem Luchtmans / 1787

447.Reize naar de Kaap de Goede Hoop, de landen van den Zuidpool, en rondom de waereld; doch voornamelijk in de landen der Hottentotten en Kafferen; in de jaaren 1772 tot 1776 Sparman, Andreas / by S. en J. Luchtmans / 1787

448.Materia vegetabilis, systemati plantarum, præsertim philosophiæ botanicæ, inserviens: characteribus, quoscunque ill. Linnæus indicavit, delineatis.Pereboom, Nicolaus Ewoudus / apud S. & J. Luchtmans / 1787-1788

449.Specimen historico juridicum inaugurale ad statuta Zelandiae anni 1495 ... ex auctoritate ... Nicolai Georgii Oosterdyk, Joann. fil. ...Appelius, Johannes Henricus / apud Sam. et Joh. Luchtmans / 1786

450.Opera omnia Appuleius / apud Van der Eyk et Vygh / 1786-1823

451.Hedendaegsche historie, of tegenwoordige staet van alle volkeren; in opzigte hunner landsgelegenheit, personen, klederen, gebouwen, zeden, wetten, gewoontens, godsdienst, regering, konsten en wetenschappen, koophandel, handwerken, landbouw, landziektens, planten, dieren, mineralen en andere zaken tot de natuurlyke historie dienende ; XXIV: Behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in 't byzonder van Friesland. Tweede deelStyl, Simon / by P.Schouten, J.de Groot, G.Warnars, S. en J.Luchtmans, A. en P.Blussé, en V. van der Plaats / 1786

452.Brief van een oud burger van Amsterdam [...] over den oorspronk der opperheerschappy in Holland[sold by] A. Blusse [and] zoon [...], Leiden, [sold by] S. [and] J. Luchtmans [...], Rotterdam, [sold by] D. Vis [... [etc.]] / 1786

453.Beantwoording van eenige bedenkingen omtrent de differente hooge charges van zyn hoogheid, en de pligten en commandementen der militairen.by A. Blussé en zoon ... / [1786]

454.Disputatio, qua quaeritur, qui fiat, ut summa religionis christianae efficacia ad imbuendos ...Schwab, Johannes Christophorus / apud Sam. en Joh. Luchtmans / 1786

455.Oratio de aequitate judicantium, optimo turbatae reipublicae remedioKeessel, Dionysius Godefridus van der / apud Samuelem et Joannem Luchtmans / 1786

456.Dissertatio juridica inauguralis ad legem II. cod. de her. vel act. vend.Mounier, Paulus / apud Samuelem et Joannem Luchtmans / 1786

457.Catalogus librorum, præcipue in Italia, Germania, Gallia, Anglia, Belgio et alibi editorum, qui inveniuntur apud Samuelem et Johannem Luchtmans, bibliopolas Leidenses Luchtmans] / [1786]

458.Opuscula de ratione studii Scheidius, Ev. / apud Ionnem van Kasteel [etc.] / 1786-1792

459.Dissertatio juridica inauguralis, ad fragmentum Pauli ex libro IV. quaestionum. Quod exstat in prima parte principii legis LIX. digestorum ad senatusconsultum Trebellianum ...Farjon, Joannes Ludovicus / apud Samuelem et Joannem Luchtmans / 1786

460.Specimen academicum inaugurale de eo, quod metus caussa gestum est ... ex auctoritate ... Nicolai Georgii Oosterdyk ...Lennep, Dav. Corn. van / apud Samuelem et Johannem Luchtmans / 1786

461.Spec. jur. inaug. de urbe Briela agroque Voornano Hoog, Petr. Henr. / Luchtmans / 1786

462.Specimen juridicum inaugurale. Exhibens selecta capita juris Gentium maritimi, quod ... publicae & solenni disceptationi offert. Fredericus Franciscus Ludovicus Pestel ... Ad diem XXX. Septembris MDCCLXXXVI ..Pestel, Fredericus Franciscus Ludovicus / apud Luzac et van Damme. Et Sam. et Joh. Luchtmans / 1786

463.Specimen juris publici Belgici inaugurale, de consulibus in republica Batava Changuion, Petrus Johannes / apud Samuelem et Joannem Luchtmans / 1786

464.Dissertatio juridica inauguralis de illis, quae imputantur vel non imputantur in quartam falcidiam ... ex auctoritate ... Nicolai Georgii Oostendyk, Joann. fil. ...Bye, Janus Gisbertus Thierry de / apud Samuelem et Joannem Luchtmans / 1786

465.Generalia quaedam de antiquae nobilitatis superioris, et inferioris differentia in Belgio Backer, Cornelis / apud Samuelem et Johannem Luchtmans / 1785

466.Hedendaegsche historie, of tegenwoordige staet van alle volkeren; in opzigte hunner landsgelegenheit, personen, klederen, gebouwen, zeden, wetten, gewoontens, godsdienst, regering, konsten en wetenschappen, koophandel, handwerken, landbouw, landziektens, planten, dieren, mineralen en andere zaken tot de natuurlyke historie dienende ; XXIII: Behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in 't byzonder van Friesland ... Eerste deelWagenaar, Jan / by P.Schouten, J. de Groot, G.Warnars, S. en J.Luchtmans, A. en P.Blussé en V. van der Plaats / 1785

467.Descriptio ossium hominis Sandifort, Eduardus / apud S. et J. Luchtmans, P. v.d. Eyk et D. Vygh / 1785

468.Nauwkeurig en egt berigt van de criminele proceduire door mr. J. Vermehr [...] auditeur militair [...] tegen Werner von Alvensleben, ritmeesterA. van Goor, 1785 ([π2:] Alkmaar, [sold by] Harencarspel, Amsterdam, [sold by] Allart [...], Arnhem, [sold by] J.H. Möeleman [... [etc.]]) / 1785

469.Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture S. [and] J. Luchtmans / 1785 ([title-page a1:] 1786)

470.Dissertatio iuridica inauguralis de iure defendendi suam iurisdictionem poenali judicio, ad leg. unic. D. si quis jus dicenti non obtemperavit. : quam ... eruditorum examini offert Nicolaus Six, Amstelaedamensis Six, Nicolaus / apud Sam. et Ioh Luchtmans / 1785

471.Specimen juridicum inaugurale de iis, quae sunt singularia in mutuo ... ex auctoritate ... Dionysii Godefridi van der Keessel ...Prins, Theodorus Lambertus / apud Sam. et Joh. Luchtmans / 1785

472.Oratio de officio mathematici in tradendis suae disciplinaeDamen, Christianus Henricus / apud S. et J. Luchtmans, et T. Koet / 1785

473.Ampliatie en Alteratie Van de 162e Burgerlyke Keure dezer Stad, betiteld: Wegloopen van Weeskinderen, en het Ophouden, Ververwen en Hermaecken van derzelver Kleederen en Steelen van eenige Goederen, het Weeshuis toekomende Hubrecht, J.J. / Samuel en Johannes Luchtmans / [1785]

474.Specimen politicum inaugurale, de prudentia civili, quae in ordinandis tributis, praesertim Hollandicis, cernitur. Quod ... ex auctoritate ... Dionysii Godefridi van der Keessel ...Graaff, Abrahamus Sebastianus van de / apud Sam. et Joh. Luchtmans / 1785

475.Specimen juridicum inaugurale exhibens quaestiones quasdam de sociis criminum ... ex auctoritate ... Dionysii Godefridi van der Keessel ...Graafland, Joannes / apud Samuelem et Johannem Luchtmans / 1785

476.Oratio de studio historiae ecclesiasticae cum disciplina Water, Iona Guilielmus te / apud Sam. et Joh. Luchtmans / 1785

477.Exercitationes philologicae ad Car. Franc. Hubigantii Prolegomena in Scripturam Sacram Rau, Sebald / apud Sam. et Joh. Luchtmans / 1785

478.Dissertatio juridica inauguralis de cessione bonorum, : quam ... ex auctoritate ... Dionysii Godefridi van der Keessel, ...Galen, Arnoldus Antonius van / Apud S. et J. Luchtmans / 1785

479.Renovatie en alteratie van de 151e. burgerlyke keure op het vieren van den zondagby Samuel en Johannes Luchtmans ... / 1784

480.Dissertationes Latinæ et Belgicæ ad theologiam naturalem spectantes pro præmio legati Stolpiani conscriptæ. : [Part 3]apud S. [and] J. Luchtmans / 1784

481.Renovatie en alteratie van de 151{e}. burgerlyke keure op het vieren van den zondag? / 1784

482.Opera.Schultz ab Ascerade, C.G. / apud S. [and] J. Luchtmans / 1784

483.Publicatie : die van den gerechte der stad Leyden etc. : (verbod voor het draagen van alle Leusen of Teekenen hoe ook genaamd, straatrumoer, samenschoolingen, mishandelingen itc., gedagt. 12 Juni) S. en J. Luchtmans / 1784

484.Oratio aditialis de chemiae hodiernae pretio rite constituendo Voltelen, Floris Jacobus / apud Sam. et Joh. Luchtmans / 1784

485.Principia juris civilis secundum ordinem digestorum Eck, Cornelis van / Editio septima / Sam. et Joh. Luchtmans / 1784

486.De vaderlandsche Historie van den heere J. Wagenaar, verkort, en met leerzaame aanmerkingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd,Wagenaar, J. / bij Petrus Schouten / 1784-1800

487.Brieven betreffende eene reize in het jaar 1772 na Ysland gedaan Troil, Uno van / By S. en J. Luchtmans / 1784

488.Orationes Hemsterhvsius, Ti. / apvd S. et J. Lvchtmans, et A. et J. Honkoop / 1784

489.Dissertatio juridica inauguralis, de minoribus. Steenwyk de Raad, Johan Benjamin / apud S. [and] J. Luchtmans / 1783

490.Bibliotheca Gaubiana, sive Catalogus librorum [...] Hieronymi Davidis Gaubii [...]. Quorum auctio fiet per S. et J. Luchtmans, die lunae 22. sept. & seqq. 1783 apud S. [and] J. Luchtmans / 1783. Ubi catalogi distribuuntur

491.Musei Gaubiani pars sive Catalogus partis supellectilis, qua usus est [...] H.D. Gaubius. Complectens praeparata anatomica [...] et alia. Quorum auctio fiet per S. et J. Luchtmans, die 1. octobris & seqq. 1783 S. [and] J. Luchtmans / 1783]

492.Vernieuwde, Gealtereerde en Geamplieerde Ordonnantie op de VleeshalleDam, Ysbrand van / Samuel en Johannes Luchtmans / 1783

493.Missive van Petrus Hofstede, professor en predikant te Rotterdam, den 9 December 1781, geschreven aan zijn vriend Johan Barueth, in leven predikant te Dordrecht, : waar uit men de geheime correspondentie van die beruchte schrijvers, met de Ouderwetsche Nederlandsche patriot klaarlijk bespeurd ..Hofstede, Petrus / bij Blussé ... / [1783]

494.Extract uyt het keur-boek der stadt Leyden, van de acht-en-tachtigste keure, gemaeckt by die van den gerechte [...] op alle de gebuyrtenS. [and] J. Luchtmans [printers] / 1783

495.Veilingcatalogus, boeken van Hieronymus David Gaubius, 1 tot 2 oktober 1783 S. & J. Luchtmans / S. & J. Luchtmans / 1783

496.Veilingcatalogus, boeken van Hieronymus David Gaubius, 22 september tot 1 oktober 1783 S. & J. Luchtmans / S. & J. Luchtmans / 1783

497.Publicatie. Die van den gerechte der stad Leyden, met verontwaardiging uyt het weekblad. De post naar den Neder Rhyn, no. 81. ten duydelykste ontdekt hebbende, dat de schryvers ... het voornamelyk daar op toeleggen ... tegen derselver wettige regeering op te ruijen; Hebben ... goedgevonden, het verkoopen ... binnen dese stad en jurisdictie van dien te interdiceeren ...by Samuel en Johannes Luchtmans / 1783

498.Diss. jur. inaug. de eo quod veniat in haereditatis petitionem ...Poll, Gul. Ger. van de / apud Sam. et Joann. Luchtmans / 1783

499.Specimen juris publici Belgici inaugurale de natura et indole curiae Hollandicae (vulgo het Hof van Holland) sub comitibus : quod ... ex auctoritate ... Adriani Kluit ... pro gradu doctoratus ...Son, Henricus Stephanus van / apud Samuelem et Joannem Luchtmans / 1783

500.Dissertatio theologica de providentia divina. Pars posterior.Friderichs, Bernhardus / apud S. [and] J. Luchtmans typs / 1782

501.Ordonnantie voor het Broodbakkers Gilde, binnen de Stad Leyden Samuel en Johannes Luchtmans / 1782

502.Dissertatio theologica de providentia divina. Pars prior.Friderichs, Bernhardus / apud S. [and] J. Luchtmans typs / 1782

503.Ordonnantie op het Broodweegen, binnen de Stad Leyden Hubrecht, J.J. / Samuel en Johannes Luchtmans / 1782

504.Anatomici summi tabulæ ossium humaniorumVesalius, A. / Denuo editit, earumque exolicationem adauxit Eduardus Sndifort .. / apud S. et J. Luchtmans, P. van der Eyk et D. Vijgh. / 1782

505.De situ orbis libri III Mela, Pomponius / Editio tertia / apud Samuelem et Johannem Luchtmans ... / 1782

506.Hymnus in Cererem Homerus / apud Samuelem et Joann. Luchtmans / 1782

507.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af: Wagenaar, Jan / by P. Schouten, J. de Groot, G. Warnars, S. en J. Luchtmans, A. en P. Blussé, en V. van der Plaats / 1782

508.Oratio De sapientia regis quondam Hebraeorum sapientissimi juridicaVoorda, Bavius / Apud S. et J. Luchtmans / 1782

509.Specimen juris publici Belgici inaugurale de origine ac potestate ordinum sub comitibus Hollandiae ...Rendorp, Petrus / apud S. & J. Luchtmans / 1782

510.Dissertatio juridica inauguralis de judicibus et praesertim de scabinis in Belgio a primis inde temporibus ...Deutz, Daniel / Apud Samuelem et Johannem Luchtmans / 1782

511.Disputatio qua demonstratur, nullum in ethica christiana praeceptum esse, quo et singuli cives in commodis suis sequendis ...Cras, Henricus Constantinus / apud Sam. en Joh. Luchtmans / 1782

512.Hedendaegsche historie, of tegenwoordige staet van alle volkeren; in opzigte hunner landsgelegenheit, personen, klederen, gebouwen, zeden, wetten, gewoontens, godsdienst, regering, konsten en wetenschappen, koophandel, handwerken, landbouw, landziektens, planten, dieren, mineralen en andere zaken tot de natuurlyke historie dienende ; [XXVII]: Behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in 't byzonder van Overyssel ... 1ste deelDumbar, Gerhard / by P.Schouten, J. de Groot, G.Warnars, S. en J.Luchtmans, A. en P.Blussé, en V. van der Plaats / 1781

513.Ampliatie van de 171e. burgerlyke keure dezer stad, betiteld Bloet-reysenby Samuel en Johannes Luchtmans ... / [1781]

514.Dissertatio theologica de corruptione nativa. Pars altera. Brouwer, Paulus Wilhelmus / apud S. [and] J. Luchtmans typs / 1781

515.Dissertatio theologica de corruptione nativa. Pars prima. Brouwer, Paulus Wilhelmus / apud S. [and] J. Luchtmans typs / 1781

516.Brieven, kort voor des graaven van Welderens vertrek uit London, zyne excellentie ter hand gesteld: betreffende den toenmaaligen toestand der zaaken tusschen Engeland en de Republiek. Andrews, John / by de erven van F. van Houttuyn, / 1781

517.Veilingcatalogus, boeken van Jacob Willemsen, 24 september tot 4 oktober 1781 S. & J. Luchtmans / S. & J. Luchtmans / 1781

518.Bibliotheca Willemsenianae pars, sive Catalogus librorum latinorum ... Jacobi Willemsen ... quorum publica fiet auctio per S. & J. Luchtmans, die lunae 24. septembris & seqq. diebus 1781 Apud Sam. et Joh. Luchtmans / 1781

519.Hymnus in Cererem Homerus / Samuel et Johann. Luchtmans / 1781

520.Ampliatie van de 171e burgerlyke keure dezer stad, betiteld Bloet-reysen[s.n.] / [1781]

521.Icones plantarum rariorum. Jacquin, Nicolaas Jozeph / C.F. Wappler / 1781-1793

522.Oratio inauguralis De subtilioris ethnicismi, inter christianos nostra aetate serpentis, noxis ac remediis Nahuys, Gerardus Johannnes / apud S. et J. Luchtmans / 1781

523.Eergierige en patriottische contra-redevoering, op de gedaane redevoering van eenen Engelschman[sold by] A. [and] J. Honkoop [...], Middelburg, [sold by] W. Abrahams [...], Rotterdam, [sold by] J. Bosch [... [etc.]] / [1780]

524.Dionysii van de Wynpersse Oratio de recta philautia, ejusque usu in vita et doctrina morali : ..Wynpersse, Dionysius van de / apud S. et J. Luchtmans / 1780

525.Dissertatio philosophica inauguralis, de aestu marino : quam ... publicae ac solemmi disquisitioni submittet : ad diem XXVI. Sept. MDCCLXXX ...Wynpersse, Samuel Joannes van de / apud Sam. et Joann. Luchtmans / 1780

526.Diss. jur. inaug. de heredibus voluntariis instituendis Huygens, Jac. Briell / apud Sam. et Joann. Luchtmans, et fratres Murray / 1780

527.Grondbeginselen der bouwkunstige reekenkunde, op de gemaklijkste wijze voorgesteld Campen, Pieter van / Bij S. en J. Luchtmans, en D. du Mortier / 1780

528.Hymnus in Cererem Homerus / Luchtmans / 1780

529.Libri quatuor Strategematicon Frontinus, S.Julius / Editio altera, multo auctior & emendatior / apud Sam. et Joann. Luchtmans / 1779

530.Quae supersunt ex Historiae Romanae Velleius Paterculus, C. / apud Samuel. et Joann. Luchtmans ... / 1779

531.Bibliotheca Burmanniana, sive Catalogus librorum [...] Petri Burmanni Secundi [...]. Quorum publica fiet auctio per S. [and] J. Luchtmans, die lunæ 27. septembris & seqq. diebus 1779 apud S. [and] J. Luchtmans ubi catalogi distribuuntur / 1779

532.Brief van eenen eendragt-minnaer aen zynen vriend, by gelegenheid der tegenwoordige tyds-omstandigheeden[sold by] Bouvink [...], Delft, [sold by] V.D. Smout, Groningen, [sold by] Huizing [[etc.]] / [1779]

533.Veilingcatalogus, boeken van Pieter Burman, 27 september tot 16 oktober 1779 S. & J. Luchtmans / S. & J. Luchtmans / 1779

534.Resolutie nopens de gyzelingen onder 't Raedhuis dezer Stad Malnöe, Anthony Cornelis de / Samuel en Johannes Luchtmans / 1779

535.Dissertatio theologica IIa de justificatione peccatoris, partem elencticam complectens Kist, Justus Gerardus / apud Sam. et Joa. Luchtmans / 1779

536.Dissertatio juridica inauguralis de praerogativis vitae honestae : quam ... ex auctoritate ... Dionysii van de Wynpersse ...Poll, Petrus van de / apud Sam. et Joann. Luchtmans / 1779

537.Institutiones logicæ, : in usum academicum Wynpersse, Dionysius van de / Editio altera / apud S. & J. Luchtmans / 1779

538.Het jagt-regt onpartydig beschouwd, : in drie brieven aan den heer Mr. J. D. By gelegenheid van deszelfs aanmerkingen op de Verhandeling van den heer Mr. J. Rendorp, over het regt van de jagt.P.V.D. / by Blussé / [1779]

539.Specimen juridicum inaugurale exhibens instar spicilegii stricturas quasdam tertii juris objecti Hoeufft, Janus Didericus / apud Sam. et Joan. Luchtmans / 1778

540.Provisionele Ordre, waar na de Voerluiden, sorterende onder 't Voermans Gilde binnen deze Stad, zoo wel des Winters by besloote Water, als op andere tyden, zich zullen hebben te gedragen Dam, Ysbrand van / Samuel en Johannes Luchtmans / 1778

541.Alteratie van het 23ste Articul van de Ordonnantie op het Hooykeuren, Meeten, Weegen, Mennen, en over de Hooy-Marct, op den 30. Juny 1733. gearresteerd Dam, Ysbrand van / Samuel en Johannes Luchtmans / 1778

542.De kantoor-subordonatie, of De Mof meer gewild als de Hollander. : Een tafereel van derzelver afhangelyk en ongelukkig leven, in tegenstelling van de eersten, die de inboorlingen uit hunne plaats dringen. : Opgestelt by wyze van eene drammaby Bom ... / [1778]

543.Pharus Hungarico-Batava, in memoriam triennalis beneficii, quod Leydae in collegio theologico Hungaris constitutum est, musarum Hungaricarum nomine exstructa. Nanasi, Stephanus / Lugduni Batavorum, apud S. [and] J. Luchtmans typs / 1777 [= 1778]

544.Resolutie betrekkelyk tot het inventariseeren en opschryven &c., der getouwen, onder de baayhalle gehoorende[s.n.] / 1778

545.Dissertatio theologica prima, de justificatione peccatoris, partem dogmaticam complectens : quam ... sub præsidio Ewaldi Hollebeek ...Kist, Justus Gerardus / Lugduni Batavorum / 1778

546.Tegenbericht der jongst afgegaane superintendenten van de Lakenhal te Leyden nopens het verleenen van Attestatien aan de Leydsche lakens, dienende tot beantwoording van het Bericht der Dirigeerende leden van den oeconomischen tak van het departement te Leyden, enz Halteren, H.B. van / bij S. en J. Luchtmans / 1778

547.Het Boek der Psalmen ... door last van de Hoog. Mog. Heeren Staaten Generaalbij Samuel en Johannes Luchtmans / 1778

548.Elementa rhetorica, oratoriis ejusdem partitionibus, accommodata; inque usum scholarum Hollandiae, & West-Frisiae emendatius edita Vossius, Ger. Jo. / Editio emendatior / apud Samuel: et Joh: Luchtmans ... / 1778

549.Stricturas quasdam tertii juris objecti ...Hoeufft, Joh. Paul / apud Sam. et Joan. Luchtmans / 1778

550.Specimen philosophico ivridicvm de anthropologia ivrisconsultorvm Romanorvm qvatenus Stoica est Boers, Fridericus Guilielmus / apud Sam. et Ioan. Lvchtmans / 1778
551.Dissertatio juridica inauguralis de notis quibus naturale ac civile justi et honesti discrimen dignoscitur,Teding van Berkhout, Jan / apud Sam. et Joan. luchtmans, et Petrum Delfos / 1778

552.Fabularum Aesopiarum libri V Phaedrus / Editio quarta emendatior / apud Sam. et Joan. Luchtmans ... / 1778

553.Thesaurus dissertationum, programmatum, aliorumque opusculorum selectissimorum, ad omnem medicinæ ambitum pertinentium.Sandifort, Eduardus / apud S. et J. Luchtmans; P. v.d. Eyk, et D. Vygh / 1778

554.Oratio de differentiis praecipuis in veteri et recentiori gentium Europaearu

m politicaPestelius, Fridericus Wilhelmus / apud S. et J. Luchtmans / 1778555.Colloquia selecta, & Timon.. Tabula. Lucianus / [3rd edition] / apud S. [and]

J. Luchtmans / 1777

556.Ampliatie en Alteratie van het 46ste. Articul van de vernieuwinge van de Keuren, Ordonnantien en Ampliatien, gemaakt op 't stuk van de Draperye en Reedinge der Laakenen, Carsayen, Stametten, &c Dam, Ysbrand van / Samuel en Johannes Luchtmans / 1777

557.Brief van een heer te London aan zijn vriend te Amsterdam. Waar in overwogen wordt: I. Of de Amerikanen van eenige mogendheid van Europa hulp hebben te wagten. II. ... VI. ..bij de erven van Houttuyn ... / [1777]

558.Alteratie en ampliatie van de [...] vernieude 128{ste} burgerlyke keure, op het verkoopen en koopen van aardappelen en aardpeeren? / 1777

559.Lijkzang op het zalig afsterven van den hoogeerwaerdigen en hooggeleerden heere Nikolaes Hoogvliet, leeraer en hoogleeraer der heilige godgeleerdheid op 's lands hoogeschool, en bedienaar des Euangeliums in de gemeente te Leiden, overleden den 29sten van Grasmaend 1777 Assendelft, A. van / [s.n.] / [1777]

560.Spec. jur. inaug. de fine poenarum ...Honoré, Samuel Franc. l' / apud Sam. et Joann. Luchtmans / 1777
561.Dissertatio juridica inauguralis de pacto debitoris obæraticum majore parte creditorum, ex jure romano ac Zelandico Sandra, Abrahamus / apud Samuelem et Joannem Luchtmans / 1777

562.Specimen juridicum inaugurale de jurejurando judiciali ... ex auctoritate ... Friderici Guilielmi Pestel ...Huyghens, Henricus / apud Sam. et Joan. Luchtmans [etc.] / 1777

563.Institutiones historiae ecclesiae Veteris TestamentiVenema, Hermannus / apud Samuelem et Johannem Luchtmans / 1777-1783

564.Fundamenta jurisprudentiae naturalis, Pestel, Frider. Guilielmus / Editio tertia aucta / apud Sam. et Joh. Luchtmans / 1777

565.Dissertationes Latinæ et Belgicæ ad theologiam naturalem spectantes. Pro præmio legati Stolpiani conscriptæ. : [Part 2]apud S. [and] J. Luchtmans / 1776

566.Vrye gedachten van een jong welmeenend patriot, over het berugte Advys van jonkheer Johan Derk van der Capellen tot den Pol[sold by] J. Thirry [...], Amsterdam, [sold by] G. Bom [...], Rotterdam, [sold by] R. Arrenberg [... [etc.]] / [1776]

567.Veilingcatalogus, boeken van Job Baster, 18 tot 22 maart 1776S. & J. Luchtmans / S. & J. Luchtmans / 1776

568.Spec. inaug. de specie boni civis qui in praeceptore conspicitur ...Turcq, Bonav. Joh. / apud Sam. et Joan. Luchtmans / 1776

569.Specimen academicum inaugurale exhibens regalia comitibus Hollandiae, et Zeelandiae in fluminibus publicis competentiaLange van Wijngaerden, Cornelis Johan de / apud Sam. et Joan. Luchtmans, et Joannem Le Mair / 1776

570.Dissertatio juris publici Hollandici inauguralis de juribus quibusdam singularibus Academiæ Lugduno-Batavæ, quam ...Hasselaer, Gerardus Nicolaus Petrus / apud Sam. et Joan. Luchtmans / 1776

571.Opuscula philologica critica Ernesti, Jo.Aug. / Editio secunda multis partibus locupletior / apud Samuelem et Johannem Luchtmans ... / 1776

572.Specimen juridicum inaugurale exhibens doctrinam de interpretatione juris, ad leges criminales applicatam ... ex auctoritate ... Nicolai Hoogvliet ...Byleveld, Casparus / apud Samuelem et Joannem Luchtmans / 1776

573.Ordonnantie, waar naa de heeren burgemeesteren en regeerders der stad Leyden goedgevonden hebben, dat deezer steede bier excyns voortaan zal werden geheeven? / 1775

574.Naamregister der predikanten, zo van de Nederduitsche, als Walsche en Engelsche kerken [...]. Mitsgaders [...] der [...] professoren van de [...] hooge schoolen [...]. Verandert tot den eersten january 1775 Leiden, an Damme / 1775

575.Carmen seculare in natalem ducentesimum academiae Batavae quae est Leidae. Royen, Adrianus van / apud S. [and] J. Luchtmans typs / [1775]

576.Oratio panegyrica in auspicium seculi tertii academiae Batavae quae Leidae est. Gaubius, Hieron. David. / apud S. [and] J. Luchtmans typs / [1775]

577.Oratio panegyrica in auspicium seculi tertii academiae Batavae quae Leidae est. Gaubius, Hieron. David. / apud S. [and] J. Luchtmans typs / [1775]

578.Cento Orthodoxus. Of De Nederlandsche bibliotheek, byzonder het beruchte N. 2. III. deel. beoordeeld volgens de uitspraak van [...] P. Hofstede, de advokaat der vaderlandsche kerk, P. Dortsma, en [...] P. Nieuwland Luzac [...], Rotterdam, Bothal [...], 'sHage, J. Thierry [... [etc.]] / 1775

579.Catalogus librorum juridicorum, historicorum, et miscellaneorum [...] quos reliquit [...] Govert Couwenburg du Bois [...]. Quorum omnium fiet auctio in officina Luchtmanniana, ad diem 16. octobris & seqq. 1775 apud S. [and] J. Luchtmans, ubi catalogi distribuuntur / 1775

580.Reglement op de schouwe van de huurkoetsen S. [and] J. Luchtmans [printers] / 1775

581.Specimen juridicum inaugurale, quo quaeritur, in quibus causis traditio non sit dominio transferendo necessaria. Kasteele, Leonardus van de / apud Sam. et Joan. Luchtmans / 1775

582.Solennia d. IX Februarii MDCCLXXV. peracta, cum ad concelebranda sacra academiae Lugduno-Batavae secularia quatuor doctores more majorum in aede divi Petri crearentur Pestel, F.W. / apud Samuelem et Joannem Luchtmans ... / [1775]

583.Feestrede van Hieronymus David Gaubius by den heuglyken aanvang der derde eeuwe van Hollands Hooge Schoole te Leyden, den agsten van Sprokkelmaand 1775 Gaubius, Hieronymus David / By Sam. en Joh. Luchtmans / 1775

584.Specimen juridicum inaugurale de jure summorum inperantium et civium singulorum, per solam usus intermissionem non pereunte : quod ... ex auctoritate ... Hieronymi Davidis Gaubii ...Brantsma, Pieter / apud S. et J. Luchtmans, et Joann. Le Mair / [1775]

585.Specimen juris Belgici inaugurale de Potestate Ordinum Hollandiae sub comitibus posterioribus, atque regiminis mutatione sub Gulielmo primo usque ad discessium Leicestrii facta : quod ... ex auctoritate ... Dideri van der Kemp ... pro gradu doctoratus ...Blok, Bernardus / apud Sam. et Joan. Luchtmans et Jac. Murray / 1775

586.Beschryving der plegtigheden by het tweede eeuwfeest van de Leydsche Akademie. Bosch, Pieter van den / By S. en J. Luchtmans / 1775

587.Fundamenta jurisprudentiae naturalisPestel, Frider. Guilielmus / Editio secunda / Apud Sam. et Joh. Luchtmans / 1774

588.Metamorfōseōn sunagōgē Antoninus Liberalis / apud Sam. et Joan. Luchtmans ... / 1774

589.Disquisitio homini innatus sit aliquis sensus, quo dirigatur ad dignoscendum et impellatur ad faciendum bonum morale? Quae praemium ex Instituto Stolpiano ... ; Accedunt de eodem argumento dissertationes IX a Johanne Jacobo Hottinger ... Abrahamo Ledeboer ..Hennert, Joan Frederik / apud Sam. et Joh. Luchtmans / 1774

590.Specimen juris publici de solutione vinculi, quod olim fuit inter S.R. imperium et foederati Belgii respublicas. Meerman, Joannes L.B. de / apud S. [and] J. Luchtmans / 1774

591.Naamregister der predikanten, zo van de Nederduitsche, als Walsche en Engelsche kerken [...]. Mitsgaders [...] der [...] professoren van de [...] hooge schoolen [...]. Verandert tot den eersten january 1774 Leiden, van Damme / 1774

592.Ordonnantie en lijste, van't vracht-loon der markt-schippers tusschen Leyden en Rotterdam varende S. [and] J. Luchtmans [printers] / 1774

593.Fragmenta libri singularis regularum et incerti auctoris collatio legum Mosaicarum et Romanarum Ulpianus / apud Sam. et Joh. Luchtmans. Trajecti ad Rhenum, apud Abrahamum van Paddenburg, et J. van Schoonhoven, & socios / 1774

594.Specimen juridicum inaugurale de jure retractus : quod ... ex auctoritate ... Hieronymi Davidis Gaubii ...Cleverskerke et Brakel, Johannes Adrianus Wilhelmius de / apud Sam. et Joh. Luchtmans / 1774

595.Dissertatio juridica inauguralis de jurisdictione militari in praesidiis Belgicis, quam, ...Hopman, Joannes Regnerus / apud Sam. et Joan. Luchtmans / 1774

596.Kerkreden op het tweede eeuwfeest van Leydens ontzet, uitgesproken in de Pieters kerk op den III October CCLXXIV Streso, Clemens / By Samuel en Johannes Luchtmans / 1774

597.Specimen academicum de inofficiosis donationibus ... praeside ... Dionysio Godefrido van der Keessel ... publice defendendum suscipit Byleveld, Casparus / a