Uitgaven Ten Brink en De Vries

1.Johannes Colerus en de groote twisten in de Nederlandsche Luthersche Kerk zijner dagen Blase, Johannes Ernst Bernard / Ten Brink en De Vries / 1920

2.Van raadhuis tot paleis : documenten betreffende den overgang van het Amsterdamsche stadhuis tot koninklijk paleis Brugmans, H. / Ten Brink & De Vries ; [voor het] Genootschap Amstelodamum / 1913

3.Amsterdamsche stadsgezichten van Jan van der Heyden Hooft, C.G. 't / ten Brink & de Vries / 1912

4.Bernoulli's vademecum : een handboek voor berekeningen, dagelijks voorkomende in de bouw- en werktuigkunde ... Bernoulli, Christoph / 6e dr. / Ten Brink & De Vries / 1911

5.Wat mogen onze kinderen lezen? : ruim 300 beoordeelingen van in de laatste jaren verschenen kinderboeken Commissie van het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap / Ten Brink & De Vries / 1904

6.Klankleer van het Noord-Bevelandsch Verschuur, Andries / Ten Brink & De Vries / 1902

7.Stedenschennis : naar aanleiding van de Reguliersgracht-kwestie Meijer, D.C. / Ten Brink en de Vries / 1901

8.De Nederlandsche emblemata : geschiedenis en bibliographie tot de 18e eeuw Vries, Anne Gerard Christiaan de / Ten Brink & De Vries / 1899

9.Wat mogen onze kinderen lezen? : een duizendtal beoordeelingen van in de laatste jaren verschenen kinderboeken Brugman, Lucie M.C. / Ten Brink & De Vries / 1899

10.De testamentis jure Attico : spec. litt. inaug. Hille, Gilles Ernst Willem van / Ten Brink & De Vries / 1898

11.Is afschaffing der plaatsvervanging bij de nationale militie, zoo als de regeering die voorstelt, in 's lands belang? Polenaar, B.J. / Ten Brink & De Vries / 1898

12.Bouton de rose Morgan de Groot, J. / Ten Brink & de Vries / 1895

13.Jacobus Revius, zijn leven en werken Posthumus Meyjes, Egbert Johannes Wernhard / Ten Brink en De Vries / 1895

14.De historische namen gegeven aan de nieuwe straten van Amsterdam volgens het beginsel aangenomen door den Gemeenteraad in zijne vergadering van den 20 April 1870 : opgave der personen, wier namen gegeven zijn aan de grachten, kaden, straten en pleinen, sedert 1866, met de dagteekening der Raadsvergadering, waarin daartoe het besluit genomen is Frederiks, J.G. / Ten Brink & de Vries / 1892

15.Noord-Hollandsche oudheden Arkel, G. van / Ten Brink & De Vries / 1891-1905

16.De gymnastiek zonder toestellen voor de lagere school : theoretisch-practische handleiding Eckhardt, J.A.H. / Ten Brink & De Vries / 1891

17.Artikel 424 wetboek van strafrecht Posthumus Meyjes, Fokke Eduard / Ten Brink & De Vries / 1891

18.Kohier van den tweehonderdsten penning voor Amsterdam en onderhoorige plaatsen over 1631, uitgegeven vanwege het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam Frederiks, J.G. / Ten Brink & De Vries / 1890

19.Het huis Hofmann Schöffer & Co. : eene schets bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der firma Schöffer, C. / Boekhandel van Ten Brink & De Vries / [1888]

20.Amsterdam in 1672 : historische schets der "bange dagen" Kroon, Anthonie Willem / Ten Brink en De Vries / 1888

21.Artikel LI Wetboek van Strafrecht Lennep, Frank Karel van / Ten Brink & De Vries / 1887

22.Art. 261 al. 3 Wetboek van Strafrecht Posthumus Meyjes, Leonard / Ten Brink & De Vries / 1887

23.Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen Schmid, C. / 25e dr / Ten Brink & De Vries / 1886

24.De navolging van ChristusThomas à Kempis / 4e dr / Ten Brink en De Vries / 1885

25.Jan ten Brink Gerritsz., J. ten Brink Gz. en J. de Vries, Ten Brink & De Vries : 1785 - 1 Mei - 1885 Vries, R.W.P. de / Ten Brink & De Vries / 1885

26.Tweede honderdtal leerzame verhalen voor kinderen Schmid, C. / 20e dr / Ten Brink & De Vries / 1884

27.Arend Fokke Simonsz. : zijn leven, denken en werken Frijlink, H. / Ten Brink & De Vries / 1884

28.Lodewijk, de jonge kluizenaar : een verhaal voor de jeugd Schmid, C. / 5e dr / Ten Brink & De Vries / [1882]

29.Boven lucht en wolken, of Een tochtje door het wereldruim Bernstein, A. / 4e herz. dr / Ten Brink & de Vries / 1880

30.De hoppebloesems, of De ontmoeting op den Slotberg : een belangrijk verhaal voor de jeugd Schmid, C. / 4e dr / Ten Brink & De Vries / 1880

31.Avondvertellingen van Tante Agatha : een tweede leesboek, volgend op Hilda's vertellingen Andriessen, P.J. / 3e dr / Ten Brink & de Vries / 1879

32.Het lammetje, en De glimworm : twee belangrijke verhalen voor de jeugd Schmid, C. / 4e dr / Ten Brink & De Vries / 1879

33.Fernando, de jonge Spaansche graaf Schmid, C. / 3e dr / Ten Brink & De Vries / [1879]

34.De misdaad van abortus Wall Arnemann, Rudolph Willem Carel van den / Ten Brink & De Vries / 1879

35.De blijde inkomsten van vorstelijke personen in Amsterdam, van de zestiende tot de negentiende eeuw Vries, R.W.P. de / Ten Brink en De Vries / 1879

36.De levensgeschiedenis van Robinson Crusoë Defoe, Daniel / [2e dr.] / Ten Brink & De Vries / [1879]

37.Keur uit de drie honderdtallen leerzame verhalen van C. Schmid : een leesboek voor de scholen Schmid, C. / 4e dr / Ten Brink & de Vries / 1878

38.Robinson Crusoë : een verhaal voor jeugdige lezers Campe, J.H. / 8e dr / bij Ten Brink & De Vries / [1878]

39.Iets over de erfdienstbaarheden van uitzicht en van licht Groote, Hendrik Albert / Ten Brink & De Vries / 1878

40.Catalogus der bibliotheek van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam Vries, R.W.P. de / Ten Brink & De Vries / 1878

41.Zeven nieuwe verhalen voor de jeugdSchmid, C. / [6e dr.] / Ten Brink & De Vries / 1877

42.Liederen en gebeden Molster, J.A.D. / 5e dr / Ten Brink & de Vries / 1877

43.De Paascheieren : een geschenk voor kinderen Schmid, C. / 13e dr / Ten Brink & De Vries / [ca. 1875]

44.De kanarie en Het duifje : twee belangrijke verhalen voor de jeugd Schmid, C. / 4e dr / Ten Brink & De Vries / [1875]

45.Eustachius : een verhaal uit de eerste eeuwen des Christendoms Schmid, C. / 4e dr / Ten Brink & De Vries / [ca. 1875]

46.De oudste regten van Amsterdam Scheltema, P. / Ten Brink & De Vries / 1875

47.Beknopt chronologisch overzicht der algemeene geschiedenis : ten gebruike van burgerscholen en normaallessen Meulevelt, W.G. / 3e verm. dr / Ten Brink & De Vries / 1874

48.Kort begrip der aardrijkskunde Holst, Anthoon Albertus / 9e dr / Ten Brink & De Vries / 1873

49.De Paascheieren : een geschenk voor kinderen Schmid, C. / 12e dr / Ten Brink & De Vries / [1872]

50.De kleine marskramer : een verhaal uit de oorkonden van den huize Arkel Schrijver van "Het goudvinkje", de / 6e dr / Ten Brink & De Vries / [1871]

51.Nieuwe verhalen voor de jeugd Schmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / [1871]

52.Het huzarenkind, of God helpt altijd de zijnen Schmid, C. / 5e dr. / Ten Brink & De Vries / [1871]

53.Tweede honderdtal leerzame verhalen voor kinderen : een leesboek voor de scholen Schmid, C. / Ten Brink & De Vries / 1870

54.Roza van Tannenburg : een verhaal voor de jeugd Schmid, C. / 5e dr / Ten Brink & De Vries / [187-?]

55.Kinderspiegel : leerzame vertellingen door een Kindervriend Kindervriend, Een / 4e dr / Ten Brink & de Vries / [1868]

56.Zeven nieuwe verhalen voor de jeugd Schmid, C. / 5e dr / Ten Brink & De Vries / 1868

57.Alphonsus, de kleine emigrant : een verhaal uit den tijd der Fransche omwenteling Schmid, C. / 4e dr / Ten Brink & De Vries / 1868

58.Robinson Crusoë : een verhaal voor jeugdige lezers Campe, J.H. / 7e dr / bij Ten Brink & De Vries / [1867]

59.Het Evangelie van Johannes : bedenkingen tegen Scholten's kritisch historisch onderzoek Jonker, H. / Ten Brink & De Vries / 1867

60.Bijbelsche verhalen voor kinderen ; [1]: Oude Testament Schmid, C. von / 7e uitg / Ten Brink & De Vries en Schalekamp, van de Grampel & Bakker / 1867

61.Eerste honderdtal leerzame verhalen, voor kinderen : een leesboek voor de scholen Schmid, C. / Ten Brink en De Vries / 1866

62.Repetitieboek voor aankomende onderwijzers en inrichtingen van onderwijs Berthelt, August / Ten Brink & de Vries / 1865

63.Over de ware beteekenis van het Oranje boven : een woord aan den Heer J.A. Alberdingk Thym, over zijne brochure getiteld: "Een weinig Amsterdamsche kritiek" Chr. / Ten Brink & De Vries / 1863

64.Neêrlands bevrijder is God : toespraak over Exod. XX:2 : gehouden den 15den November 1863 des voormiddags in de Eilands Kerk te Amsterdam Meyjes, R. Posthumus / Ten Brink & De Vries / [1863]

65.Robinson Crusoë : een verhaal voor de jeugd Campe, J.H. / 6e dr / Ten Brink & de Vries / [1863]

66.Schetsen en verhalen uit de geschiedenis van ons vaderland : leesboek voor de scholen Holst, Anthoon Albertus / 8e dr / Ten Brink & De Vries / 1862

67.Twee vragen betreffende het Noord-Hollandsche Kanaal en de doorgraving van Holland op het smalst, gevolgd door: Eene beschouwing van de geprojecteerde haven en het kanaal van den Heer JägerEenige gezagvoerders van koopvaardijschepen / Ten Brink & De Vries / 1862

68.Fabelen en vertellingen voor de jeugd : een schoolboek Keyzer, J. de / 6e dr / Ten Brink & de Vries / 1861

69.Tweede honderdtal leerzame verhalen voor kinderen : een leesboek voor de scholen Schmid, C. / 14e dr / Ten Brink & De Vries / 1861

70.Eerste honderdtal leerzame verhalen, voor kinderen : een leesboek voor de scholen Schmid, C. / Ten Brink en De Vries / 1861

71.Nieuwe Nederlandsche Chrestomatie, of Voorbeelden van verschillende soorten van schrijfstijl en poëzij Keyzer, J. de / 7e dr / Ten Brink & De Vries / 1861

72.De Kerstavond : een verhaal voor kinderen Schmid, C. / 10e dr / Ten Brink & De Vries / [ca. 1860]

73.Gods wijsheid en goedheid in de schepping : een leesboek voor de hoogste klasse over verschillende natuurkundige onderwerpen Mars, J. / 7e dr. / Ten Brink & de Vries / 1859

74.Nadere beschouwing over de doorgraving van Holland op zijn smalst Diets, J.D. / Ten Brink & De Vries / 1859

75.Eerste honderdtal leerzame verhalen, voor kinderen : een leesboek voor de scholen Schmid, C. / 14e dr / Ten Brink en De Vries / 1858

76.Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen : een leesboek voor de scholen Schmid, C. / 14e dr / Ten Brink & de Vries / 1858

77.Beschouwing over de doorgraving van Holland op zijn smalst, en proeve tot wegneming der bezwaren hiertegen ingebragt Diets, J.D. / Ten Brink & De Vries / 1858

78.Nieuwe Nederlandsche chrestomatie, of voorbeelden van verschillende soorten van schrijfstijl in proza en poëzij Keyzer, J. de / Zesde druk / Ten Brink & De Vries / 1857

79.Gumal en Lina : een verhaal voor de jeugd, tot voorbereidend onderwijs in de waarheden der godsdienst Lossius, K.F. / 6e Nederduitsche dr. / Ten Brink & de Vries / 1856

80.Eerste honderdtal leerzame verhalen, voor kinderen : een leesboek voor de scholen Schmid, C. / 13e dr / Ten Brink en De Vries / 1856

81.Specimen exegetico-theologicum de loco tēs apokatastaseōs pantōn Steen, Paulus / apud Ten Brink & De Vries / 1856

82.Schetsen en verhalen uit de geschiedenis van ons vaderland : leesboek voor de scholen Holst, A.A. / Ten Brink & De Vries / 1855

83.Schoonheden uit de Nederlandsche dichters der XVIIde, XVIIIde en XIXde eeuw : voor mijne jeugdige landgenooten Engelberts Gerrits, G. / 4e verm. dr / Ten Brink en De Vries / 1855

84.Leerrede over Psalm CXVI: 7 Rauwenhoff, L.W.E. / Ten Brink & De Vries / 1854

85.De onwrikbare vastheid van het Godsgebouw : afscheidsrede over 2 Timotheus II: 19Haar, B. ter / bij Ten Brink & De Vries / 1854

86.De geschiedenis der Kerkhervorming, in tafereelen : een leesboek ter bevestiging der protestanten in hun christelijk geloof, bekroond door het Haagsche Genootschap tot Verdediging der Christelijke Godsdienst Haar, B. ter / Nieuwe uitg (in één boekdeel) [5e dr.] / bij Ten Brink & De Vries / 1854

87.Adres van den breeden Kerkeraad der Nederduitsche Hervormde gemeente te Amsterdam aan de 2de Kamer der Staten-Generaal over de voorgestelde wet op het armbestuur Bruinier, J.B.H. / Ten Brink & de Vries / [1852]

88.Bijbelsche verhalen voor kinderen ; [2]: Nieuwe Testament Schmid, C. von / 3e uitg / Ten Brink & De Vries en Schalekamp, van de Grampel & Bakker / 1852

89.Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur : een leesboek voor de scholen Keyzer, J. de / Ten Brink en De Vries / 1852

90.Nieuwe Nederlandsche chrestomatie, of voorbeelden van verschillende soorten van schrijfstijl in proza en poëzij Keyzer, J. de / 5e dr / Ten Brink & De Vries / 1852

91.Twaalf nieuwe verhalen Schmid, C. / Ten Brink & de Vries / [1851]

92.Schetsen en verhalen uit de geschiedenis van ons vaderland : leesboek voor de scholen Holst, A.A. / Ten Brink & de Vries / 1850

93.Lodewijk, de jonge kluizenaar : een verhaal voor de jeugd Schmid, C. / 4e dr / Ten Brink & De Vries / [185-?]

94.De kleine Jack : een geschenk voor de jeugd Day, Thomas / Vierde druk / bij Ten Brink & De Vries / [tussen 1850 en 1860?]

95.Liederen en gebeden Molster, J.A.D. / 3e dr / Ten Brink & De Vries / 1850

96.Versjes voor kinderen Moens, Petronella / Ten Brink & De Vries / [185-?]

97.Uren aan de godsdienst gewijd Zschokke, H. / 4e dr / bij Ten Brink & De Vries / 1850-1852

98.De kleine Jack : eene geschenk voor de jeugd Day, Thomas / 5e dr / Ten Brink & de Vries / [185-?]

99.Bijbelsche verhalen voor kinderen Schmid, C. von / Ten Brink & De Vries en Schalekamp, van de Grampel & Bakker / [ca. 1850]-...

100.De meisjesjaren van Sofia Walter, de dochter van eenen landman te Gronouw : een zedelijk verhaal voor meisjes3e dr / Ten Brink en De Vries / 1850

101.Geschenk voor de Nederlandsche jeugd Muller, C. / 9e dr / Ten Brink & De Vries / 1849

102.Fernando : de geschiedenis van eenen jongen Spaanschen graaf Schmid, C. / Tweede druk / bij Ten Brink & De Vries / 1849

103.Christelijk huisboek Zschokke, J.H.D. / Ten Brink en De Vries / 1849

104.De christen aan de bron van troost bij het verlies van dierbare betrekkingen Eylert, R.Fr. / Ten Brink en de Vries / 1849

105.De paascheijeren : een geschenk voor kinderen Schmid, C. / 6e dr / Ten Brink & De Vries / 1849

106.Dordrecht in strijd tegen Amsterdam, over de handhaving van een billijk deel in de Oost-Indische bevrachtingen en retouren, voor elk dezer beide steden bij Ten Brink & De Vries / 1849

107.Nog een vlugtige blik op den strijd van Dordrecht tegen Amsterdam Bij Ten Brink & De Vries / 1849

108.Oud en nieuw : de gevoelens van Mr. I. da Costa en Prof. Hofstede de Groot, gewogen op de weegschaal der onpartijdige kritiek Koorders, D. / Ten Brink & de Vries / 1848

109.Het verloren kind, en De kapel in het bosch : twee belangrijke verhalen Schmid, C. / 4e dr / Ten Brink & De Vries / 1848

110.Monnika en Augustinus, of De kracht van het Christendom Braune, Karl / Ten Brink en De Vries / 1848

111.De geschiedenis der Kerkhervorming in tafereelen : een leesboek ter bevestiging der protestanten in hun christelijk geloof, bekroond door het Haagsche Genootschap tot Verdediging der Christelijke Godsdienst Haar, B. ter / 4e verm. dr / Ten Brink & De Vries / 1848

112.Antwoord op Mr. Isaac da Costa's protest tegen eene zinsnede in het adres der Algemeene Synodale Commissie der Nederlandsche Hervormde Kerk aan Z.M. den Koning, ter zake van het gewijzigde ontwerp van Grondwet Ten Brink & de Vries / 1848

113.De hoppebloesems, of De ontmoeting op den Slotberg : eene merkwaardige proeve van Gods vaderlijke voorzienigheid Schmid, C. / 3e dr / Ten Brink & De Vries / [1847]

114.Belangrijke verhalen voor de jeugd : de christelijke familie, het stomme kind en het oude kasteel Schmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / [1847]

115.De hoppebloesems, of De ontmoeting op den Slotberg : eene merkwaardige proeve van Gods vaderlijke voorzienigheid Schmid, C. / Derde druk / bij Ten Brink & De Vries / 1847

116.Hendrik en Maria, of De ouderlooze kinderen : eene treffende en leerzame geschiedenis voor de jeugd Schoppe, Amalia / 3e dr / bij Ten Brink & De Vries / 1847

117.Gods wijsheid en goedheid in de schepping : een leesboek voor de hoogste klasse over verschillende natuurkundige onderwerpen Mars, J. / 4e dr / Ten Brink & de Vries / 1846

118.Het huis van den huisvester op den Mauritsberg of: de straf treft den boosdoener : eene gebeurtenis uit den Dertigjarigen oorlog Körber, Philipp / Ten Brink & de Vries / 1846

119.Lettergeschenk voor de Nederlandsche jeugd Nieuwenhuijzen, M. / 5e dr / Ten Brink & De Vries / 1846

120.Het huzarenkind, of God helpt altijd de zijnen Schmid, C. / 3e dr / Ten Brink & De Vries / 1846

121.De kersavond : een verhaal voor kinderen Schmid, C. / [Nieuwe uitg.] / Ten Brink & De Vries / [ca. 1845]

122.Nieuwe verhalen voor de jeugd : De beschadigde schilderij, de drukfout en de bruidsring/ door C. Schmid ; met platen Schmid, C. / Ten Brink & De Vries / 1845

123.Roza van Tannenburg Schmid, C. / Derde druk / Ten Brink & De Vries / [tussen 1845 en 1878?]

124.Leerzame vertellingen en deugdlievende voorbeelden voor kinderen, benevens eenige merkwaardigheden uit het rijk der dieren 7e dr / Ten Brink & de Vries / [ca. 1845]

125.Roza van Tannenburg Schmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1845

126.Keur van gedenkwaardigheden, uit de geschiedenis van Nederlands Oost- en West-Indische bezittingen : voor jonge lieden Buren Schele, A.D. van / Ten Brink & De Vries / [1844]

127.De kleine Jack : een geschenk voor de jeugd Day, Thomas / 2e dr / Ten Brink & de Vries / 1844

128.Schoonheden uit de Nederlandsche dichters der XVIIde, XVIIIde en XIXde eeuw : voor mijne jeugdige landgenooten Engelberts Gerrits, G. / 3e vermeerderde dr / Ten Brink & De Vries / 1844

129.Karakter-trekken en historische fragmenten uit het leven van den Koning van Pruissen Frederik Willem III Eylert, R.Fr. / Ten Brink & De Vries / 1844-1848

130.Zes nieuwe oorspronkelijk Nederduitsche verhalen voor kinderen Schrijfster van de Kleine Pligten, de / 3e dr / Ten Brink & De Vries / 1843

131.De stroom : een verhaal voor de jeugd Schubert, G.H. v. / Nieuwe uitg. met platen / Ten Brink en de Vries / 1843

132.Zomerverlustiging, in verhalen voor de leerzame jeugd Nieuwe uitgave / Ten Brink & De Vries / 1843

133.De regtvaardige voorzienigheid : leerzame tafereelen uit het leven van lijdenden en zwaarbeproefden Schmid, C. / Nieuwe uitgave / Ten Brink & De Vries / 1843

134.Roza van Tannenburg : een verhaal voor jonge lieden Schmid, C. / Nieuwe uitgave / bij Ten Brink & De Vries / 1843

135.Christelijke gedichten Lentz, Ludwig Carl / Ten Brink en de Vries / 1843

136.Christelijke verhalen voor de beschaafde jeugd Schoppe-Weise, Amalia / Nieuwe uitg / Ten Brink & De Vries / 1843

137.God in de natuur en in den mensch : een leesboek voor de lagere scholen Lossius, K.F. / Ten Brink en De Vries / 1843

138.De kleine marskramer : een verhaal uit de oorkonden van den huize Arkel Schrijver van "De deugdzame wees", de / Ten Brink & de Vries / 1842

139.De kersavond : een verhaal voor kinderen Schmid, C. / 4e dr / Ten Brink & De Vries / 1842

140.Michiel Adriaansz. de Ruiter : een leesboek voor scholen, in dertig lessen Altmann, H. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1842

141.De paascheijeren : een geschenk voor kinderen Schmid, C. / 5e dr / Ten Brink & De Vries / 1842

142.Zeven nieuwe verhalen voor de jeugd Schmid, C. / 3e dr / Ten Brink & De Vries / 1842

143.Tweede honderdtal leerzame verhalen, voor kinderen : een leesboek voor de scholen Schmid, C. / 7e dr / Ten Brink & de Vries / 1842

144.Het gesticht voor behoeftige Cretinen-kinderen : opgerigt door Dr. Guggenbühl, op den Abendberg bij Interlaken, in Zwitserland, der algemeene belangstelling aanbevolen Herckenrath, A.W.F. / Ten Brink & De Vries / 1842

145.Het godsdienstig onderwijs der negerslaven en de bloei der kolonie Suriname in groot gevaar : een bedenkelijk voorval in de mogelijke gevolgen beschouwd Ouwerkerk de Vries, J. van / Ten Brink & De Vries / 1841

146.Gumal en Lina : eene geschiedenis tot nut en vermaak der jeugd : inzonderheid dienende om haar de eerste en voornaamste grondwaarheden van den godsdienst in te prenten Lossius, Kaspar Friedrich / 5e Nederduitsche dr / Ten Brink & De Vries / 1841

147.Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen : een leesboek voor de scholen Schmid, C. / 7e dr / Ten Brink & de Vries / 1841

148.Bijbel voor kinderen : voor huisgezinnen en scholen Schmid, C. / 3e dr / Ten Brink & De Vries / 1841

149.Het lammetje, en De glimworm : twee belangrijke verhalen voor de jeugd Schmid, C. / 3e dr / Ten Brink & De Vries / 1841

150.De teekenen des tijds in Nederland : een woord aan mijne mede-protestanten Posthumus Meyjes, R. / bij Ten Brink & De Vries / 1841

151.Het goudvinkje : een oorspronkelijk verhaal Schrijver van "De deugdzame wees", de / Ten Brink & de Vries / 1841

152.Acht oorspronkelijk Nederduitsche verhalen voor de jeugd Schrijfster van: Zes oorspronkelijk Nederduitsche verhalen, De / Ten Brink & De Vries / 1840

153.De kanarie en Het duifje : twee belangrijke verhalen voor de jeugd Schmid, C. / [3e] dr / Ten Brink & De Vries / [184-?]

154.Genoveva Schmid, C. / Ten Brink & De Vries / 1840

155.Belangrijke verhalen voor de jeugd Schmid, C. / Ten Brink & De Vries / [ca. 184-?]

156.Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis voor de jeugd : met platen Oosterhuis, H.P. / Ten Brink & De Vries / 1840

157.Alexander Menzikof, of De gevaren des rijkdoms : een onderhoudend geschenk voor de jeugd Nieritz, G. / Ten Brink & De Vries / 1840

158.De hoppebloesems, of De ontmoeting op den Slotberg : eene merkwaardige proeve van Gods vaderlijke voorzienigheid Schmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1840

159.Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis voor de jeugd : met platen Oosterhuis, H.P. / Ten Brink & De Vries / 1840

160.Aanwijzing der oude en nieuwere dichters door mr. W. Bilderdijk en vrouwe K.W. Bilderdijk overgebragt of nagevolgd : met aanteekeningen en eene voorlezing over de voortreffelijkheid van Bilderdijk in het navolgen en overbrengen der oude dichters, bijzonder van Horatius Pan, J. / Ten Brink & De Vries / 1839

161.Het leven van Jezus, voor kinderen Beekhuis, W. / 3e dr / Ten Brink & De Vries / 1839

162.De jonge trommelslager, of De goede zoon : een tafereel uit Napoleons togt naar Rusland in het jaar 1812 : voor de jeugd Nieritz, G. / Ten Brink & de Vries / 1839

163.Het verloren kind, en De kapel in het bosch : twee belangrijke verhalen Schmid, C. / 3e dr / Ten Brink & De Vries / 1839

164.Alphonsus, de kleine emigrant : een verhaal uit den tijd der Fransche omwenteling Schmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1839

165.Marat : eene geschiedkundige roman Schoppe geb. Weise, Amalia / Ten Brink en de Vries / 1839

166.Eustachius, of De zegepraal van het christendom : eene geschiedenis der vroegere christelijke eeuw Schmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1839

167.Korte aardrijkskundige beschrijving van het koningrijk der Nederlanden, volgesn de laatste bepalingen Ippel, J.W.L.F. / 4e druk / Ten Brink en de Vries / 1839

168.Eendragt maakt magt : een woord van vrede Ouwerkerk de Vries, Jan van / Ten Brink & De Vries / 1839

169.Josafat, zoon eens konings van Indië Schmid, C. / Ten Brink & De Vries / 1839

170.Gedachten over de beoefening en toepassing der aanstaande Nederlandsche wetgeving, voornamelijk in betrekking tot de tegenwoordige Fransche regtsgeleerdheid Bosch Kemper, J. de / Bij Ten Brink en De Vries / 1838

171.Verhandeling over den titel des Burgerlijken Wetboeks, van het regt van beklemming, als onderwerp eener nadere Wetgeving Houten, B.A. van / Ten Brink en De Vries / 1838

172.Vertellingen en oefeningen voor Nederlandsche kinderen Muller, C. / 5e dr / Ten Brink & De Vries / 1838

173.Maria en Flora, of Ernst en luim Tytler, Ann Fraser / Ten Brink & De Vries / 1838

174.De Paascheijeren : een geschenk voor kinderen Schmid, C. / 4e dr / Ten Brink & De Vries / 1838

175.Regtsgeleerde verhandelingen en losse geschriften Hall, M.C. van / Johannes van der Hey en Zoon / 1838

176.Belangrijke verhalen voor de jeugd Schmid, C. / bij Ten Brink & De Vries / [1838]

177.De hoppebloesems, of De ontmoeting op den Slotberg : eene merkwaardige proeve van Gods vaderlijke voorzienigheid Schmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1838

178.Ferdinand Dulder, of De kracht van geloof en liefde : een geschenk voor kinderen, die God vereeren en hunne ouders gehoorzaam zijn Tobler, J.G. / 3e dr / Ten Brink & De Vries / 1838

179.Herinnering van Nederlands verlossing en herstelling, in 1813, en de overwinning bij Waterloo, in 1815 : (een leesboek voor de jeugd) Hoonaard, W. van den / Nieuwe uitg / Ten Brink & de Vries / 1837

180.De reizen en lotgevallen van kapitein John Ross, op zijne ontdekkings togten naar de Noordpools gewesten : voor jonge lieden Ross, John / bij Ten Brink & De Vries / 1837

181.Tweede honderdtal leerzame verhalen, voor kinderen : een leesboek voor de scholen Schrijver van den Kers-avond, De / 4e, verb. dr / Ten Brink & De Vries / 1837

182.Nieuwe verhalen voor de jeugd Schmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1837

183.De kersavond : een verhaal voor kinderen Schmid, C. / 3e dr / Ten Brink & De Vries / 1837

184.Het huzarenkind, of God helpt altijd de zijnen Schmid, C. / 2 dr / Ten Brink & De Vries / 1837

185.Kinderspelen in leerzame gedichtjes Hazeu, Johs. / 2e dr / Ten Brink en De Vries / [1837]

186.Eerste honderdtal leerzame verhalen, voor kinderen : een leesboek voor de scholen Schrijver van den Kers-avond, De / Vijfde, verbeterde druk / bij Ten Brink & De Vries / 1837

187.Carolina, of de zelfverloochening Hofland, Barbara / Ten Brink en de Vries / 1837

188.Nieuwe verscheidenheden, landen en volken betreffende : getrokken uit de belangrijkste reisbeschrijvingen Sommer, J.G. / Ten Brink en De Vries / 1837-1838

189.De ware kindervriend Herrmann, Otto / Ten Brink & De Vries / [1837]

190.De Nederlandsche burgerlijke wetgeving Houten, B.A. van / Ten Brink en De Vries / 1837-1838

191.Bijbel voor kinderen : voor huisgezinnen en scholen ; 2e stuk: De Profeten en Apocryphe Boeken Schmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1837

192.Bijbel voor kinderen : voor huisgezinnen en scholen ; 1e stuk: Genesis-de Koningen Schmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1837

193.Zeven nieuwe verhalen voor de jeugd Schmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1837

194.Nuttige en aangename vertellingen voor de jeugd Jais, A. / Ten Brink & De Vries / 1837

195.Bijbel voor kinderen : voor huisgezinnen en scholen Schmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1837

196.Levensbijzonderheden der Apostelen, voor kinderen Beekhuis, W. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1836

197.De meisjesjaren van Sofia Walter, de dochter van eenen landman te Gronouw : een zedelijk verhaal voor meisjes Tweede druk / bij Ten Brink & De Vries / 1836

198.Robinson Crusoë Campe, J.H. / 5e dr / Ten Brink & de Vries / 1836

199.De Paascheijeren : een geschenk voor kinderen Schmid, C. / 3e dr / Ten Brink & De Vries / 1836

200.Het lammetje, en De glimworm : twee belangrijke verhalen voor de jeugd Schmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1836

201.De kanarie en Het duifje : twee belangrijke verhalen voor de jeugd Schmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1836

202.Hendrik en Maria, of De ouderlooze kinderen : eene treffende en leerzame geschiedenis voor de jeugd Schoppe, geb. Weise, Amalia / 2e druk / Ten Brink & De Vries / [1836]

203.Zes nieuwe oorspronkelijk Nederduitsche verhalen voor kinderenschrijfster van De kleine pligten, De / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1836

204.Orion, ode Nieuwland, P. / Ten Brink et De Vries / 1836

205.Zou de tegenwoordige graanwet door geene andere kunnen worden vervangen; waardoor de bedenkingen, daar tegen ingebragt, konden weggenomen, en de landbouw meer regtstreeks kon ondersteund en verbeterd worden? Ouwerkerk de Vries, J. van / Ten Brink en De Vries / 1836

206.Elisabeth Basmooth, of eene Engelsche plant op Hollandschen bodem Schrijfster van de Kleine Pligten, De / Ten Brink en de Vries / 1836

207.Nuttig en leerzaam onderhoud, in fraaije verhalen voor de lieve jeugd Campe, J.H. / 3e verm. verb. dr / Ten Brink & De Vries / 1836

208.Kleine verhalen voor de lieve jeugd Doll Egges, Catharina Maria / 3e dr / Ten Brink & De Vries / [ca.1835]

209.Kinderspiegel in leerzame vertellingen Kindervriend, Een / 2e dr / Ten Brink & De Vries / [ca. 1835]

210.Uren van uitspanning, of Vertellingen, geschikt om de jeugd gedurende haren speeltijd aangenaam en nuttig bezig te houden Schoppe-Weise, Amalia / Ten Brink & De Vries / [1835]

211.Reize naar de Oost- en Westkust van Zuid-Amerika, en van daar naar de Sandwichs- en Philippijnsche eilanden, China enz. gedaan, in de jaren 1826, 1827, 1828 en 1829 met het koopvaardijschip Wilhelmina en Maria Boelen, J. / Ten Brink & De Vries / 1835-1836

212.Feestviering van het vijftigjarig bestaan der Maatschappij tot nut van 't algemeen te Amsterdam : den 12, 13 en 14den Augustus 1834 Ten Brink & De Vries / 1835

213.Het verloren kind, en De kapel in het bosch : twee belangrijke verhalen Schmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1835

214.Alphonsus, de kleine emigrant : een verhaal uit den tijd der Fransche omwenteling Schmid, C. / Ten Brink & De Vries / [1835]

215.Brief tot antwoord aan Prof. Wttewaal, op deszelfs stuk betreffende de Landbouw en Graanhandel ; tevens tot eenige toelichting op het rekwest van den Rotterdamsche handel kunnende verstrekken Ten Brink & De Vries / 183

216.Iets over Borgers kanselwelsprekendheid Tichler, J. / Ten Brink & De Vries / 1835

217.Reistogtje langs en in eenige havens aan de Spaansche, Fransche, Italiaansche en Barbarijsche kusten met de Neêrlandsche Korvet Dolfijn Talma, P.A. / Ten Brink & De Vries / 1835

218.Hebe's geschenk aan de jeugd : in belangrijke tafereelen Sluijter, Dirk / Ten Brink en De Vries / [1835]

219.Leerzame verhalen en onderrigtingen, voor de Nederlandsche jeugd Muller, C. / Ten Brink en De Vries / [1834]

220.De jonge Hollander, en andere tafereelen voor de jeugd Dóll Egges, C.M. / Ten Brink & de Vries / [1834]

221.Leerzame vertellingen en deugdlievende voorbeelden voor kinderen, benevens eenige merkwaardigheden uit het rijk der dieren 6e dr / Ten Brink & de Vries / [1834]

222.De hoppebloesems, of De ontmoeting op den Slotberg : eene merkwaardige proeve van Gods vaderlijke voorzienigheid Schmid, C. / Ten Brink & De Vries / [1834]

223.Bijbel voor kinderen : voor huisgezinnen en scholen Schmid, C. / Ten Brink & De Vries / 1834-1835

224.Handel en nijverheid, of proeve om derzelver uit- en inheemsche belangen in overeenstemming te brengen Ouwerkerk de Vries, J. van / Ten Brink en De Vries / 1834

225.Leerrede ter godsdienstige feestviering van het tweehonderdjarig bestaan der Lutherse oude kerk, te Amsterdam op den 26 december 1833 Roll, J.M.L. / Ten Brink & De Vries / 1834

226.Het huzarenkind, of God helpt altijd de zijnen Schmid, C. / Ten Brink & De Vries / [1833]

227.Kaspar Hauser : voorbeeld eener misdaad gepleegd tegen de geestvermogens of het zieleleven eens menschen Feuerbach, Anselm von / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1833

228.Aan J. C. Koopman bij zijne verwelkoming in den vriendenkring: Onder de roos, den 30sten Junij 1833 Simons, A. / Ten Brink & de Vries / 1833

229.Verscheidenheden landen en volken betreffende, getrokken uit de jongste en belangrijkste reisbeschrijvingen Sommer, J.G. / Ten Brink & De Vries / 1833

230.Gebeden voor kinderen Moens, Petronella / Ten Brink & De Vries / 1833

231.Kinderspiegel in leerzame vertellingen Kindervriend, Een / Ten Brink & de Vries / 1833

232.Hendrik en Maria, of De ouderlooze kinderen : eene treffende en leerzame geschiedenis voor de jeugd Schoppe-Weise, Amalia / bij Ten Brink & De Vries / [1832]

233.De Paascheijeren : een geschenk voor kinderen Schmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1832

234.Kaspar Hauser : voorbeeld eener misdaad gepleegd tegen de geestvermogens of het zieleleven eens menschen Feuerbach, Anselm von / Ten Brink & De Vries / 1832

235.Ferdinand Dulder, of De kracht van geloof en liefde : een geschenk voor kinderen, die God vereeren en hunne ouders gehoorzaam zijn Tobler, J.G. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1831

236.Nagelaten verhandelingen en stukken van onderscheidenen aard, voorafgegaan door eene korte schets van zijn karakter en leven Fokke, A. / 2e dr / Ten Brink en De Vries / 1831

237.Verzameling van eenige, hier te lande gebruikelijke, spreekwoorden, op eene vrolijke, onderhoudende en gemeenzame wijze verklaard en opgehelderd Fokke, A. / 2e dr. / Ten Brink en De Vries / 1831

238.Lodewijk, de jonge kluizenaar : een verhaal voor kinderen Schmid, C. / Ten Brink & De Vries / 1831

239.Historisch handboekje van den Bijbel Hamelsveld, IJsbrand van / 4e dr / Ten Brink & De Vries / 1830

240.Fabelen uit het dierenrijk, in dichtmaat : voor onderzoekende kinderen Hazeu, J. / Ten Brink & De Vries / 1830

241.De burgerwapening voorgesteld als pligt, in eene redevoering, op den tienden van Slagtmaand, in de vergadering van Amsterdams tweede departement der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, gehouden Teissèdre l'Ange, J. / Ten Brink & De Vries / 1830

242.Eerste honderdtal leerzame verhalen, voor kinderen : een leesboek voor de scholen Schrijver van den Kers-avond, De / 2e, verb. dr / Ten Brink & De Vries / 1830

243.De kanarie, De glimworm, Het duifje en Het lam : vier belangrijke verhalen voor de jeugd Schmid, C. / Ten Brink & De Vries / [183-?]

244.Korte beschrijving van het tegenwoordig Griekenland Sommer, J.G. / Ten Brink en De Vries / [1830]

245.Klein geschenk aan de lieve Nederlandsche jeugd Moens, Petronella / 2e dr / Ten Brink en De Vries / [183-?]

246.Nuttige uitspanningen voor de Nederlandsche jeugd Muller, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1829

247.Oorsprong, uitbreiding en ontaarding der christelijke kerk, tot op de kerkhervorming, benevens derzelver weldadige gevolgen Riedel, Ernst / Ten Brink en De Vries / 1829

248.Geschiedenis en schriften der apostelen van Jezus Hess, J.J. / Ten Brink en De Vries / 1829-1831

249.Het verloren kind, en De kapel in het bosch : twee belangrijke verhalen Schmid, C. / Ten Brink & De Vries / 1829

250.De arme Hendrik, of De pelgrimshut op den Weissenstein : een geschenk voor de jeugd Barth, C.G. / Ten Brink & De Vries / 1829

251.Legaat aan mijne vrouwelijke landgenooten Moens, Petronella / Ten Brink en De Vries / 1829

252.De avondklok, of Opwekkingen tot geloof en godzaligheid Gessner, Georg / Ten Brink en De Vries / 1829-1832

253.Johan Tenczynski : een verhaal uit de geschiedenis van Polen in de XVIde eeuw Niemczewicz, Julian / Ten Brink en De Vries / 1829

254.Eustachius, of De zegepraal van het christendom : eene geschiedenis der vroegere christelijke eeuw Schmid, H.C. / Ten Brink en De Vries / 1828

255.Eereprijs voor de jeugd : ter bevordering van vlijt, deugd en kennis Wilmsen, F.P. / Ten Brink en De Vries / 1828

256.Beschrijving der nieuwe staten van Amerika : voorafgegaan door een algemeen overzigt der nieuwste en belangrijkste aardrijkskundige nasporingen Sommer, J.G. / Ten Brink en De Vries / 1828

257.Vruchten van geheugen en verbeelding, of Tafereelen uit het menschelijk leven Moens, Petronella / Ten Brink en De Vries / 1828

258.De cykloop : saterspel Euripides / Ten Brink en De Vries / 1828

259.Hartspiegel Spieghel, H.L. / Ten Brink & De Vries / 1828

260.Schoonheden uit de Nederlandsche dichters der XVIIde, XVIIIde en XIXde eeuw : voor mijne jeugdige landgenooten Engelberts Gerrits, G. / Ten Brink en De Vries / 1828

261.Het godsrijk op aarde, : van het begin der wereld tot de vestiging en uitbreiding der christelijke kerk, verklaard naar den inhoud en het heilrijk doel des Bijbels Voigtländer, J.F. / Nieuwe uitgaaf / ten Brink & de Vries / 1828

262.Nuttig en leerzaam onderhoud, in fraaije verhalen voor de lieve jeugd Campe, J.H. / 2e verm. en verb. dr / Ten Brink & De Vries / 1827

263.Voorbeelden uit de geschiedenis en het dagelijksche leven : een leesboek voor de scholen Petiscus, A.H. / Ten Brink en De Vries / 1827

264.De reis naar het vaderland Holst, A.F. / Ten Brink en De Vries / 1827

265.Redevoering over den strijd der Grieken, als een schouwspel, de deelneming van Europa dubbel waardig Roskes, H.T. / Ten Brink & De Vries / 1827

266.Lykrede over Martinus Stuart, gehouden in de Remonstrantsch-Gereformeerde Kerk te Amsterdam, op den 31sten van Wintermaand 1826 Westerbaen, Cornelis Willem / Ten Brink & De Vries / 1827

267.Hugo de Groot en Maria van Reigersbergen Vries, Jeronimo de / Ten Brink en De Vries / 1827

268.De waarde der kleinigheden, in zedelijke verhalen, voor de jeugd en derzelver vrienden Schmid, H.Ch. / Ten Brink & De Vries / 1827

269.Palmbladen, of Uitgelezene oostersche vertellingen voor de jeugd Herder, J.G. / 3e dr / Ten Brink en De Vries / 1827

270.Het leven, de bedrijven en lotgevallen van Willem den Eersten, prins van Oranje, grondlegger van Neêrlands vrijheid en onafhankelijkheid : in gesprekken tusschen eenen onderwijzer en zijne leerlingen Engelberts Gerrits, G. / Ten Brink & De Vries / 1827

271.Kinderspelen in leerzame gedichtjes Hazeu, Johs. / Ten Brink en De Vries / 1827

272.De tweeling-zusters, of De voordeelen van den godsdienst Sandham, ... / 2e dr / Ten Brink en De Vries / 1826

273.De Kersavond : een verhaal voor kinderen Schmid, H.Ch. / Ten Brink & De Vries / 1826

274.Dagboek voor mijne vrouwelijke landgenooten Moens, Petronella / Ten Brink en De Vries / 1826-1831

275.Kerkelijke geschiedenis der Waldensen, in de valleijen van Piemont, tot op het jaar 1775 Martinet, Johannes Florentius / Derde druk / Ten Brink & De Vries / 1826

276.Gedenkteeken der goddelijke voorzienigheid, zigtbaar in de lotgevallen en redding uit de Turksche gevangenschap van Claudius Angeli de Martelli, Roomsch keizerlijk generaal adjudant en oversten luitenant Esper, J.F. / Ten Brink en De Vries / 1826

277.Gedichtjes en nuttige gesprekken voor kinderen Moens, Petronella / Ten Brink & De Vries / 1826

278.Julius, of De naarstige jongeling Langlois, L.P. / Ten Brink en De Vries / 1826

279.Legaat aan Helene, van haren vader G.F. Niemeyer Niemeyer, G.F. / 2e dr. / Ten Brink en De Vries / 1826

280.Overzigt der ambachten, der handwerken en der kunsten, aan welke de meetkunde tot nut verstrekt Dupin, Charles / Ten Brink en De Vries / 1826

281.De apostelen en eerste belijders van Jezus, of De geschiedenis der apostelen en hunne brieven in zamenhang en opvolging van tijd, ter bevordering van een rein christendom, grondigere bijbelkennis en huisselijke godsdienst Wilhelmi, Karl / Ten Brink en De Vries / 1826

282.Klein geschenk aan de lieve Nederlandsche jeugd Moens, Petronella / Ten Brink en De Vries / 1825

283.Herman en Susanna, of Tafereel van een gelukkig burger huisgezin Moens, Petronella / Ten Brink en De Vries / 1825

284.Levi en Sara : eene Joodsche familie-geschiedenis in Polen Niemczewicz, Julian / Te Amsterdam, bij Ten Brink en De Vries / 1825

285.Karaktertrekken en merkwaardige gebeurtenissen uit de lijdensgeschiedenis van Jezus, voorgesteld in eenige homilien Bartels, G.J. / Ten Brink en De Vries / 1825

286.Merkwaardige bijzonderheden, inhoudende de nieuwste ontdekkingen in de natuurkunde, natuurlijke historie, land- en volkenkunde, op alle gedeelten van den aardbol Sommer, J.G. / Ten Brink en De Vries / 1825-1827

287.Reize van den jongen Anacharsis door Griekenland Barthelemy, J.J. / bij de Erven H. Gartman ; Ten Brink & De Vries / 1824-1826

288.De zeelieden, of Zonderlinge lotgevallen van kapitein van der Roest en Frederik : een romantisch tafereel Schrijver van Keus en leiding, De / Ten Brink en De Vries / 1824-1825

289.Lazarus, voor troostbehoevende christenen : volgens het elfde hoofddeel van het Evangelie van Joannes Hanstein, G.A.L. / Ten Brink en De Vries / 1824

290.De meisjesjaren van Sofia Walter, de dochter van eenen landman te Gronouw : een zedelijk verhaal voor meisjes Kruger, E.F. / bij Ten Brink & De Vries / 1824

291.'s Menschen begin, midden en einde Moens, Petronella / Ten Brink & De Vries / 1824

292.Homilien over geschiedkundige gedenkwaardigheden uit het leven van Jezus, volgens de verhalen der evangelisten Bartels, G.J. / Ten Brink en De Vries / 1824

293.Gedichten en redevoeringen van Pieter Nieuwland Nieuwland, Pieter / bij Ten Brink & De Vries / 1824

294.Redevoering ter eeuwfeestviering der stichting van het Corvershof, uitgesproken in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, den 23sten julij 1823 Weezelenburg, J.J. van / Ten Brink en De Vries [etc.] / 1823

295.Verzameling van stukken, betrekkelijk het verongelukte schip Columbus, gevoerd geweest door kaptn. J. GrevelinkDe Vries & Co / Ten Brink & De Vries / 1823

296.Dagboek eener reize door Zuid-Afrika : benevens eenige berigten over de broedergemeente te Groenekloof en Genadendal aan de Kaap de Goede Hoop Latrobe, C.J. / Ten Brink en De Vries / 1823

297.De christen-leeraar in navolging van zijnen grooten meester Töbler, J.G. / Ten Brink en De Vries / 1823

298.Gedichten Brink, Jan ten / Ten Brink en De Vries / 1823

299.De oorzaak der toenemende natuurlijke en zedelijke bedorvenheid der menschen Brink, Jan ten / [Ten Brink & De Vries] / [1823]

300.Uitstorting mijns gevoels, na den brand in de Luthersche Nieuwe Kerk, op den 18e September 1822 G.H.R. / Ten Brink & De Vries / 1822

301.Het dorp der goudmakers : eene ware geschiedenis Zschokke, Heinrich / Ten Brink en De Vries / 1822

302.Pieter, of De gevolgen der onkunde : een leerzaam, vermakelijk en nuttig onderrigt voor kinderen Tobler, J.G. / Ten Brink en De Vries / 1822

303.Alwin en Theodoor, of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen Jacobs, F. / 2e verm. dr / Ten Brink en De Vries / 1822

304.Ferdinand Dulder, of De kracht van geloof en liefde : een geschenk voor kinderen, die God vereeren en hunne ouders gehoorzaam zijn Tobler, J.G. / Ten Brink en De Vries / 1822

305.Merkwaardige schipbreuken en andere lotgevallen ter zee Ten Brink en De Vries / 1822

306.Het ontwerp van het godsrijk, open gelegd voor bijbelverklarers en bijbellezers Voigtländer, J.F. / Mortier-Covens en zoon : Ten Brink en De Vries / 1822

307.Leerrede ter godsdienstige viering des vijftigjarigen bestaans van het diaconie, wees-, oude-mannen en vrouwenhuis der Luthersche Gemeente te Amsterdam Roll, J.M.L. / Ten Brink en De Vries / 1822

308.Konstantinopel in het jaar 1821, of Schildering der bloedige en afgrijsselijke gebeurtenissen, die in deze hoofdstad, sedert de uitbarsting van den krijg tusschen Turkije en Griekenland, zijn voorgevallen Ooggetuige, Een / Ten Brink en De Vries / 1822

309.Ferdinand Dulder, of De kracht van geloof en liefde : een geschenk voor kinderen, die God vereeren en hunne ouders gehoorzaam zijn Tobler, J.G. / Ten Brink en De Vries / 1822

310.Alwin en Theodoor : of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen Jacobs, Friedrich / Tweede verm. dr / Ten Brink & De Vries / 1822

311.De dankbare Willem, of Het huisgezin van den heer Lausbach Moens, Petronella / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1822

312.Herinneringen uit het leven van Rosalia : voor vrouwen en meisjes Glatz, Jakob / Ten Brink en De Vries / 1821

313.Jella, het Kroatenmeisje : gevolgd van: De liefde is het hoogste goed des levens en Elsi van SolothurnClauren, H. / Ten Brink en De Vries / 1821

314.Reisboek door het Koningrijk der Nederlanden : met platen en platte gronden van steden : provincien Holland en Utrecht bij Mortier Covens & Zoon, Ten Brink & de Vries / 1821

315.De dankbare wees-kinderen : een leesboekje voor de jeugd Hazeu, Johannes / 2e dr / Ten Brink en De Vries / 1820

316.Handleiding tot de natuurlijke opvoeding, of Robinson Crusoë : ten dienste der jeugd Campe, J.H. / 4e dr., op nieuws nagezien en verb. naar den twaalfden Hoogduitschen dr / Ten Brink & De Vries / 1820

317.Leerrede door Wilhelm Broes, predikant te Amsterdam, gehouden bij aanleiding van het afsterven des beroemden Leydschen hoogleeraars Elias Annes Borger : text Joh. XXI: 22 Broes, Wilhelm / 2e dr. / Ten Brink en De Vries / 1820

318.Leerredenen over de lijdensgeschiedenis van onzen Heer Jezus Christus Mosche, G.C.B. / Ten Brink en De Vries / 1820-1821

319.Leerrede door Wilhelm Broes, predikant te Amsterdam, gehouden bij aanleiding van het afsterven des beroemden Leijdschen Hoogleeraars Elias Annes Borger Broes, Wilhelm / Ten Brink en De Vries / 1820

320.De onderwijzende landman met zijne kinderen : in leerzame gesprekken over den landbouw en de landhuishoudkunde Hazeu, Johannes / Ten Brink en De Vries / 1820

321.Eugenia, of Het leven in geloof en in liefde Wilmsen, F.P. / Ten Brink en De Vries / [1820]

322.Levensbijzonderheden der Apostelen, voor kinderen Beekhuis, W. / Ten Brink & De Vries / 1820

323.Bijbel-geschiedenisHamelsveld, Y. van / 2e en verb. dr / Wed. H. Gartman : Ten Brink en De Vries / 1819

324.Handboek voor reizenden, tot redewisseling op weg, te water en te land, en in steden en plaatsen, waar men zich ophoudt Genlis, de / bij Mortier, Cóvens en zoon en Ten Brink & De Vries / 1819

325.Leerrede over het heil eener gelukkige vereeniging van gemeente en leeraar : ter viering van zijnen vijf en twintig jarigen dienst als leeraar in de Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Amsterdam Stuart, Martinus / Ten Brink en De Vries / 1819

326.Uren aan den godsdienst gewijd Zschokke, J.H.D. / Ten Brink en De Vries / 1819-1825

327.Geschiedenis van den landman Kluge Salzmann, C.G. / 3e verb. dr / Ten Brink en De Vries / 1818

328.Kleinigheden voor kinderen Löhr, J.A.C. / 2e dr / Ten Brink en De Vries / 1818

329.Hulde aan de nagedachtenis van den alom beroemden geneesheer, den weled. heer Nicolaas Wilhem Rauwenhoff, gestorven binnen Amsterdam, den 6den Februarij 1818 Warnsinck, J.W. / Ten Brink en De Vries / [1818]

330.Gedichten Hall, M.C. van / Johannes van der Heij ; Ten Brink & De Vries / 1818-1839

331.Belangrijke verhalen van A. Lafontaine, F. Kind, A.F.E. Langbein en anderen Lafontaine, A. / Ten Brink en De Vries / 1818-1820

332.Handleiding tot de natuurlijke opvoeding, of Robinson Crusoë, ten dienste der jeugd : gevolgd naar de spelling van den hoogleeraar M. Siegenbeek Campe, J.H. / 3e dr / J. ten Brink Gz. & J. de Vries / 1815

333.Alwin en Theodoor : voor kinderen Jacobs, F. / J. ten Brink Gz. en J. de Vries / 1810

334.Bibliotheek van oude letterkundeBrink, Jan ten / by Jan ten Brink, Gz. / 1802-1826

335.Concept publicatie, wegens de heffing van penningen bij forme van taxatie en quotisatie[3rd impression] / [sold by] J. Meerburg [...], Dordr., [sold by] Blussé [...], Amsterdam, [sold by] Keyzer [... [etc.]] / [1795]

336.Concept publicatie, wegens de heffing van penningen bij forme van taxatie en quotisatie[2nd impression] / [sold by] J. Meerburg [...], Dordr., [sold by] Blussé [...], Amsterdam, [sold by] Keyzer [... [etc.]] / [1795]

337.Consept publicatie wegens de heffing van penningen bij forme van taxatie en quotisatieProvisionele Representanten van het Volk van Holland / by J. Meerburg en L. Herdingh / [1795]

338.Aan het volk van Holland, bijzonder op het platte land1786 ([printed covers:] Amst. [sold by] J. Verlem, Alkm., [sold by] Dischler [...], Amsterdam, [sold by] Borchers [... [etc.]]) / 1786