Uitgaven v.d. Tol Jz

 • 1.Zalig worden : weinigen? velen? en u dan? : radiotoespraak over Lucas 13 : 22 - 30 voor de N.C.R.V. op maandag 27 januari 1964 Stolk, H. / J.P. van den Tol Jz. / 1964 
 • 2.De goedertierenheden des Heeren Bijkerk, A. / Boekhandel-Uitgeverij J.P. van den Tol Jz. / [1964] 
 • 3.Het geheimzinnige pakket Zeeuw, P. de / J.P. van den Tol Jz / 1960 
 • 4.Met eeuwige liefde Dijk, J. van / J. P. van den Tol Jz. / 1959 
 • 5.Het moedige meisje Janse, L. / J.P. van den Tol Jz. / 1958 
 • 6.De vijf studenten van Lausanne Graaff, B.J.W. de / J.P. van den Tol Jz. / 1958 
 • 7.De man met de gouden mond Graaff, B.J.W. de / J.P. van den Tol, Jz. / 1958 
 • 8.Totiac, het Indiaanse meisje Zeeuw J.Gzn, P. de / J.P. van den Tol Jz. / 1958 
 • 9.De nieuwe hemel en de nieuwe aarde Schaap, D.C. / J.P. van den Tol Jz. / 1957 
 • 10.De vreugde Uws heils : prakticale verhandeling over Psalm 51:14a Wisse, G. /   J.P. van den Tol Jz. / 1954 
 • 11.Gebedsbeproeving : radio-toespraak naar aanleiding van Matth. 15:21-28, uitgesproken voor de N.C.R.V. Treure, C. / J.P. van den Tol Jz. / 1952 
 • 12.Willy en het hertejong Overeem, Jac. / J.P. v.d. Tol Jz.-uitgever / [tussen 1950 en 1953?] 
 • 13.Gerard van Dussen en de pater : een bladzijde uit de 80-jarige oorlog Vergers, P. / J.P. van den Tol Jz. / 1949 
 • 14.De puntenslijper : verhaal voor de jeugd Schouten, H. / J.P. van den Tol Jz. / 1949 
 • 15.Waarschuwing des hemels, aan alle zondaren op aarde, zijnde een bizonder bericht van het verwonderenswaardige, hetgeen den Weleerwaarde Godzalige Heer Mr. Chambertain, leeraar in de gemeente Jezus Christus te Lovert, 13 mijlen ten zuidwesten van Glochester, kort voor zijn dood is ontmoet. Met zijn laatste woorden of eigen lijkpredikatie, kort voor zijn afsterven gedaan Chambertain / Van den Tol Jz. / [1949] 
 • 16.De jonge panter : verhaal voor de jeugd Schouten, H. / J.P. van den Tol Jz. / 1949 
 • 17.Maarten de apotheker uit Haarlem en de pastoor Vergers, P. / Van den Tol Jz. / 1949 
 • 18.De bekeering v.e. dominé, beloofde dominé, oude dominé en nieuwe dominé en andere verhalen J.P. van den Tol Jz. / 1948 
 • 19.Van Advent tot Pinkstertriumf : (de Heilsfeiten) Wisse, G. / J.P. van den Tol Jz / 1947 
 • 20.Een toonbeeld van vrije genade : leven, arbeid, dood en begrafenis van William Perkins J.P. van den Tol Jz. / [tussen 1946 en 1955?] 
 • 21.Dertien ogen : een wonder Gods betoond aan Hendrik Lichtenberg : een waar verhaal uit de tijd van de regering van de grote keurvorst Friedrich Wilhelm 1640-1688 J.P. van den Tol Jz. / [tussen 1945 en 1960?] 
 • 22.Een middernachtelijk avontuur : de bekering van een stervende rover J.P. van den Tol Jz / [na 1944?] 
 • 23.De wonderen van Gods vrije genade : getoond in de bekering van Grietje Hendriks, op 91 jarige leeftijd in de tijd van 16 weken door den Heere geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd en verheerlijkt, gestorven 22 januari 1702 Uitgeverij en Boekhandel J.P. van den Tol Jz / [1940?] 
 • 24.Het leven en sterven van Willem Slootmaker  Slootmaker, Willem /   J.P. v.d. Tol Jz. / 1939
 • 25.Een waardige feestviering : tijdwoord over Psalm 81:9 op het 40-jarig Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin Leeuwen, W. van / J.P. v.d. Tol Jz. / 1938 
 • 26.Salomo's bede bij ambtsaanvaarding : intreepredikatie over 1 Koningen 3: 9a Marchie van Voorthuijsen, du /  J.P. v.d. Tol Jz. / 1938 
 • 27.De Bijbelsche geschiedenis aan kinderen verhaald Donner, J.H. /   J.P. van den Tol Jz. / 1936 
 • 28.Vreugd en vreeze : "een stemme Gods te midden van Neêrlands feestvreugde" : tijdwoord bij de verloving van Prinses Juliana en Prins Bernhard Dubois, A. /   J.P. v.d. Tol Jz. / 1936 
 • 29.In het heiligdom des lijdens Christi Wisse, G. / Van den Tol Jz. / 1936 
 • 30.Alle uren in gevaar  Schalekamp, J.A. / J.P. v. d. Tol Jz. / 1935 
 • 31.Strijd en zegepraal : historisch verhaal door N. Weeda Weeda, N. / J.P. van den Tol Jz. / [1935?] 
 • 32.Hollandsche geloofshelden : het leven en sterven van onze oudvaders J.P. v.d. Tol Jz. / 1935 
 • 33.Een trouwhoudend God, of De weg dien de drieeenige God gehouden heeft met een zijner uitverkorenen Willem Hendriks Hendriks, Willem / J.P. v.d. Tol Jz. / 1935 
 • 34.Gedachtenis of een kort verhaal van het leven en de bekeering met eenige gedichtjes van Adriana Boender wed. van H. Stuip, overleden den 3 Maart 1935, in den gezegenden ouderdom van ruim 86 jaar te Nieuw-Beijerland Boender, Adriana / J. P. van den Tol Jz. / 1935 
 • 35.De bekeering en hemelsch leven van Michelina van Bergeijk : geschiedenis van een meisje van vijf tot negen jaar Bergeijk, ... van / J.P. v. d. Tol Jz. / 1934 
 • 36.Het blijde vooruitzicht en het zalig afsterven van Hendrikje de Wit, geboren 24 Januari 1858 en overleden 30 October 1881 te Ambt-Vollenhove Wit, Adriaan de / J.P. v.d Tol Jz. / 1934 
 • 37.De genade-leiding Gods : gehouden met Jantje van Bruxvoort, overleden te Ede, 7 mei 1918, door haar zelve medegedeeld Bruxvoort, Jantje van / J.P. v.d. Tol Jz. / 1934 
 • 38.Kanousky de jeugdige indiaan : een waar en treffend verhaal Zweden, J. van / J.P. v.d. Tol Jz. / 1934 
 • 39.Blaast de bazuin te Sion : ernstige overdenkingen op de tegenwoordige tijdsomstandigheden n.l. op de crisis, christelijke regeering, kamerontbinding, a.s. verkiezingen, kerstmis, oud- en nieuwjaar 1933 enz. Kooij, K. / J.P. v.d. Tol Jz. / 1933 
 • 40.Veiligheid en rust te midden van de stormen van dezen tijd : drietal oefeningen op Kerstmis, Oud en Nieuwjaar Leeuwen, W. van / J. P. van den Tol Jz / 1932 
 • 41.De genade roemende tegen een welverdiend oordeel : predikatie over Romeinen 5:20, uitgesproken 19 juli 1931 Dijke, A. van / V.d. Tol Jz / 1931 
 • 42.Gods voorzienigheid, blijkbaar in de wonderlijke leiding, bewaring en bekeering van Ebe Rinders Kooistra ... bevattende: een kort verhaal van zijne lotgevallen in Nederland, Frankrijk, Italië en Afrika Kooistra, Ebe Reinders / opnieuw uitgegeven door J. van den Tol Jz. / [na 1931] 
 • 43.Des Heeren wegen in de uitredding uit de grootste nooden in de ure der beproeving bewezen aan Daniël Brouwer Los, P. / J.P. v.d. Tol Jz. / 1931 
 • 44.Het godslasterlijke beest en het overwinnende lam : een tijdwoord over Openb. 17:3 en 14 in verband met de Russische geloofsvervolging Wisse, G. /  J.P. v.d. Tol Jz. / 1931 
 • 45.Eenige aanteekeningen uit het leven en sterven van Kaatje Eikelenstam ... Bruin-Vermeulen, Kaatje de / J.P. v.d. Tol Jz. / 1931 
 • 46.Zion's breuken grooter dan de zee : drie be langrijke onuitgegeven brieven Ledeboer, L.G.C. / J.P. v.d. Tol Jz. / 1931 
 • 47.Onderscheidene gangen des geestelijken levens van des Heeren volk : voorgesteld in De vijf zalen van Bethesda : met eenige overdenkingen over Rom. 7 Kleijn, Pl. / J.P. van den Tol Jz. / 1931 
 • 48.De kracht, werking en nuttigheid des geloofs : uit de Handelingen der Apostelen : drietal predikatiën over de bekeering en doop van den Moorman door Filippus uit Hand. 8:27-39 Brunings, D. / J.P. v.d. Tol Jz. / [tussen 1930 en 1940?] 
 • 49.De roepende stem in de woestijn : naar aanleiding van Johannes I:23a verklaard en toegepast en eene leerrede of nieuwjaarspredikatie Oever, C. van den / Opnieuw uitgegeven / J. van den Tol Jz. / [1930?] 
 • 50.Viertal leerredenen Leenmans, H.A. / Nieuw-Beijerland (Z.-H.) / 1930 
 • 51.Schadelykheid der weereld-liefde : getoont uit de onvolmaaktheid en nietigheid der weereldse goederen, en de brosheid des menselijken leevens Brit, Geesje / Onveranderde uitgave volgens 1699 / J.P. van den Tol Jz / 1930 
 • 52.Een onschuldig spel voor kinderen in de genade of Uitspanning voor kinderen aan het hol van een adder, benevens Het dagelijksch werk van den heilige en zijn tegenwoordige uitbetaling : tweetal leerredenen Huntington, William / Onveranderde uitgave / J.P. van den Tol Jz. / [193X] 
 • 53.Een Spiegel voor dezen Tijd : naar aanleiding van Richteren 5:6-7a "De dagen van Samgar en Jael" Leeuwen, W. van / J.P. v.d. Tol Jz. / 1929 
 • 54.De brief Christi naar den hemel : naar aanleiding van 2 Cor. III:3 Oever, Cs. van den / opnieuw uitgegeven door J. van den Tol Jz. / [1927?] 
 • 55.Wat is het dat een zondaar zalig maakt? : samenspraak tusschen een kappersknecht, Methodistenpredikant en den heer Easterman met een antwoord op die gewichtige vraag van den weleerw. heer J.C. Philpot, waarin de leer onzer dagen in velerlei gedaanten, en daartegenover die van vrije, souvereine genade, in het klaarste licht wordt geplaatst en de laatste van de beschuldiging van antinomianisme gezuiverd  Philpot, J.C. / J. van der Tol Jz. / 1926 
 • 56.Gebed om Gods genade : oudejaarspredikatie over Job 9:15b ; Het gewennen aan God doet vrede bezitten : nieuwjaarspredikatie over Job 22:21 Du Cloux, A.P.A. / Opnieuw uitgegeven door J. van den Tol Jz. / [ca. 1925] 
 • 57.Gesprek tusschen eene godvruchtige moeder en hare dochter, over hare zichtbare verandering veroorzaakt door middel der opwekkingen, en door het voorbeeldig afsterven van eene geliefde vriendin Detmar, D.A. / J. van den Tol Jz / [1925] 
 • 58.Gods arm niet verkort, of De rijkdom zijner genade heerlijk geopenbaard in het behoud van Bartholomeus de Jong, algemeen bekend onder den naam van "De Koddeboer" overleden 14 Januari 1861 Kousbroek, Th. / [Herdruk] / opnieuw uitgegeven door J. van den Tol Jz. / [1861?] 
 • 59.Twee Paasch- en twee Pinksterstoffen 
  • Smijtegeld, B. / Nieuwe onverandere uitgave / J.P. van der Tol Jz. / [tussen 1859 en 1900?]