Uitgaven van der Post

1.Mijn herontdekking van pater Piet Lommerse Post, Henk van der / Henk van der Post / voorjaar 2018 

2.Handboek voor tijd : de tijd is je vriend! Gabriëls, Kees / Eerste druk / Caroline van der Post / oktober 2017  

3.Volkstuinvereniging Ruurlo Post van der Molen, Gerard / [Post van der Molen] / 2013 

4.Prettige feestdagen & een onthaast en voorspoedig 2013 Post van der Molen, Gerard / [Post van der Molen] / [2012] 

5.Handboek voor talent : het grootste talent ben jij!  Gabriëls, Kees /  Van der Post / 2012  

6.Geïllustreerd uitspanningsboek voor jongens Keller, Gerard / Gebr. Van der Post [= Krommenie : Erik Schots] / 1984 

7.Zaaien en oogsten : het bedrijf der levensverzekeringsmaatschappijen populair verklaard aan het Nederlandsche publiek Schevichaven, J. van / Van der Post / 1906 

8.Van leven en sterven : het verleden en heden der levensverzekering Schevichaven, J. van /   Van der Post / 1905 

9.Latijnsch leesboek Jacobs, F. /  Gebr. Van der Post / 1904 

10.Edel metaal : tooneelspel in 5 bedrijven Schevichaven, J. van / Gebr. Van der Post / 1902 

11.Help u zelf op reis met Zweedsch : een handboekje voor hen, die Zweedsch moeten of willen spreken Bruin, Servaas de /   Gebr. van der Post / 1901 

12.Schipbreuk : drama in 5 bedrijven Schevichaven, Jak. van / Van der Post / 1901 

13.Grondbeginselen der levensverzekerings-wiskunde Schouten, P. / Van der Post / 1901 

14.Elzassers en Vogezers Erckmann / Gebr. van der Post / 1896 

15.Help u zelf op reis met Engelsch : een handboekje voor hen, die Engelsch moeten of willen spreken Bruin, Servaas de /  Gebr. Van der Post / [1895] 

16.Mr. E. de Breul van Oosthuijzen Sorgen, W.G.F.A. van / Van der Post / 1895 

17.Kristallijntje : eene kerstvertelling Doorman, Chr. / Gebr. Van der Post / 1894 

18.Indische tooversprookjes voor jongens en meisjes Doorman, Chr. / Van der Post / 1894 

19.Woordenboek op de Anabasis van Xenophon Mehler, E. / Van der Post / 1894 

20.Wat het was en hoe het werd : een blik op het maatschappelijk leven in de laatste zestig jaren Nagtglas, F. / Van der Post / 1894 

21.Help U zelf op reis met Italiaansch : een handboekje voor hen, die Italiaansch moeten of willen spreken Bruin, Servaas de /   Van der Post / [1894] 

22.Het recht van hypotheek met aanteekeningen ontleend aan rechtspraak en practijk Uye Pieterse, Th. van / Van der Post / 1893 

23.Van het wonderland : schetsen voor jongens en meisjes Doorman, Christine / Van der Post / 1892 

24.Elsje bij de visschen : een sprookje J.A.S.Z.D.K. / Gebr. van der Post / [1892] 

25.Help u zelf op reis met Spaansch : een handboekje voor hen, die Spaansch moeten en willen spreken Bruin, Servaas de / Van der Post / [1892] 

26.De regeering van koning Lodewijk Napoleon, 1806-1810 : grootendeels naar oorspronkelijke en onuitgegeven bescheiden bewerkt Wichers, L. / Van der Post / 1892 

27.Eind goed, al goed : drie oorspronkelijke vertellingen Agatha / 3e dr / Gebr. Van der Post / [1891] 

28.Reintje de Vos : het oorspronkelijke vrij naverteld Laurillard, E. /   Van der Post / 1891 

29.De spectatoriale geschriften van 1741-1800 : bijdrage tot de kennis van het huiselijk, maatschappelijk en kerkelijk leven onder ons volk, in de tweede helft der 18de eeuw Hartog, J. /  Gebr. Van der Post / 1890 

30.Porcelein Sorgen, Willem George Frederik Adriaan van / Van der Post / 1890 

31.Geïllustreerd uitspanningsboek voor jongens Keller, Gerard /  Gebr. van der Post / [1889] 

32.Het hout : bouw, eigenschappen en toepassing in het dagelijksch leven Stam, G.J. / Gebr. Van der Post / 1888 

33.XII sprookjes uit de oude doos Wina / Van der Post / 1886 

34.Voor honderd jaren : uit de papieren van een tijdgenoot [Cornelis Johannes Nagtglas] Nagtglas, Cornelis Johannes / Van der Post / 1886 

35.Wat ik zag en hoorde : zes verhalen voor de jeugd Cédé / Gebr. Van der Post / 1886 

36.Geïllustreerd uitspanningsboek voor meisjes Leske, Marie /  Gebr. Van der Post / [1886] 

37.Dag aan dag : bloemlezing van aphorismen : bijeengegaard uit "Het boek der natuur" Meulen, B. van der / Gebr. Van der Post / [tussen 1885 en 1920?] 

38.Iets over staatsschulden Loeff, Johannes Jacobus / Van der Post / 1885 

39.Overzicht der staathuishoudkunde Rees, O. van /   Gebr. Van der Post / 1885 

40.Catalogus der tentoonstelling van boeken, handschriften, portretten enz. betrekking hebbende op Elizabeth Wolff geb. Bekker en Agatha Deken, gehouden te Vlissingen bij de onthulling van het gedenkteeken op 23, 24 en 25 juli 1884 Os, W. van der / Gebr. van der Post / 1885 

41.Hoe raar een knikker rollen kan : een kluchtig verhaal dat Hollandsche jongens wel lezen mogen 3e dr / Van der Post / [1884] 

42.Vermaak er u meê! : een drietal leerzame vertellingen voor kinderen 3e dr / Van der Post / [1884] 

43.Weerkunde naar het standpunt der hedendaagsche meteorologische wetenschap Klein, Hermann J. / Gebr. van der Post / 1884 

44.Koddige avonturen van den vos en den ooievaar, of Leer om leer, fop je mij, ik fop je weer Gebr. van der Post / [1883]  

45.Levensschets van G. J. Mulder, door hem zelven geschreven en door drie zijner vrienden  uitgegeven Mulder, G.J. /   van der Post / 1883 

46.Het vertelsel van den tijger en de ton Goeverneur, J.J.A. /  Gebr. van der Post / [1882] 

47.Vademecum voor den student : liederboek Jong, Corstiaan de /   Van der Post / 1882 

48.Zangerslust : Nederlandsche, Engelsche, Fransche, Hoogduitsche en Italiaansche liederen Jong, Corstiaan de /  Van der Post / 1882 

49.Het goed recht der Transvaalsche Boeren Roorda Smit, J.A. / Gebr. van der Post / 1881 

50.Beknopt leerboek der Hebreeuwsche taal, ten dienste van gymnasiën en seminariën en van hen, die zich tot het propaedeutisch examen in de theologie voorbereiden Italie, H. / Gebr. Van der Post / 1881 

51.Oost en West : natuurtafereelen en reisontmoetingen, voor jongelieden geschetst Dielitz, Th. /   Van der Post / [ca. 1880] 

52.Beginsel en meeningen : proeve van beandwoording der vraag: 'Hoe gaat vastheid van beginsel met wisseling van meeningen samen?' Gunning, J.H. /  Van der Post / 1880 

53.Winteravond-uitspanning, of verzameling van uitgezochte raadsels Zesde druk / Gebr. van der Post / [tussen 1880 en 1900] 

54.Zonderlinge lotgevallen en reisavonturen van den trouwen hond Fidel Gebr. van der Post / [188-?] 

55.Kluchtige avonturen van Baron von Münchhausen Raspe, R.E. / Gebr. van der Post / [188-?] 

56.Eind goed, al goed : drie oorspronkelijke vertellingen Agatha /  Gebr. van der Post / [188X] 

57.Onderwijs en maatschappij : een voorlezing Beaufort, W.H. de / gebr. van der Post / 1880 

58.De christen slavin in dienst bij heidensche meesters gedurende de eerste drie eeuwen Borret, Th. / Van der Post / 1879 

59.De twee vrienden, of Peters reis naar Japan : eene geschiedenis voor de jeugd Goeverneur, J.J.A. /   Gebr. van der Post / [1879] 

60.Rusland en de Russen Wallace, D. Mackensie / Van der Post / [1879] 

61.Opmerkingen en gissingen naar aanleiding van een der onlangs uitgegeven Brieven van Georg Tanner Wal, J. de / Van der Post / 1879 

62.De macht des konings tot het vaststellen van algemeene maatregelen van bestuur, volgens art. 72 der grondwet Nooten, N.F. van / Van der Post / 1879 

63.Virginis maturioris querelae. Homo-simia Esseiva, Petrus / Van der Post / 1879 

64.Aan Neêrlands Koningin Hofdijk, W.J. / C. van der Post, Jr. / 1879 

65.De kluchtige en zonderlinge avonturen van Sim-Simse, een aap der apen / Van der Post / [ca. 1878] 

66.Vogels : alphabetisch berijmd voor jonge kinderen Goeverneur, J.J.A. / Gebr. van der Post / [1878 ] 

67.Het Nederlandsche faillitenregt Holtius, A.C. /   Van der Post / 1878 

68.Geïllustreerd uitspanningsboek voor meisjes Leske, Marie /   Gebr. Van der Post / [1878] 

69.De insubrum agricolarum in transatlanticas regiones demigratione Pavesi, Franciscus / Van der Post / 1878 

70.Bloemen op het pad des levens : gedichten van F.H. van Leent Leent, F.H. van / Gebr. van der Post / 1877 

71.De eerste coalitie en de republiek der Vereenigde Nederlanden Jorissen, Theod. / Van der Post / 1877 

72.Pastor bonus. Fasti insubrici : tetralogia historico-lyrica cum prologo et epilogo. ... Esseiva, Petrus / Van der Post / 1877 

73.Quaestiones Homericae Naber, S.A. / Van der Post / 1877 

74.Over de Oudjavaansche vertaling van 't Mahâbhârata Kern, H. / Van der Post / 1877 

75.Eene Indische sage in Javaansch gewaad Kern, H. / Van der Post / 1877 

76.Een woord van drie Nederlandsche bisschoppen aan hunne landgenooten, naar aanleiding van een adres aan den Koning Heykamp, J. / Gebr. Van der Post / 1877 

77.In Leiden en Vlaanderen : een verhaal uit het jaar 1600, voor jonge lieden Gerdes, E. /  Van der Post / [1876] 

78.Het dijks- en molenbestuur in Holland's Noorderkwartier onder de grafelijke regeering en gedurende de Republiek Vries, G. de / Van der Post / 1876 

79.Handleiding tot het wetboek van koophandel ; Eerste gedeelte : Inleiding, schets. - x, 214 p. Tweede gedeelte : Aanteekeningen. - 615 p Pinto, A. de /   C. van der Post / 1876 

80.Eenige aanteekeningen op de artt. 1-9 der wet van 9 april 1875 (staatsblad no. 67), houdende regeling van de dienst en het gebruik der spoorwegen Pouw, Hendrik / C.G. van der Post / 1876 

81.Duurzame verdediging van Nederland binnen het bereik van kracht en financiën V.D.S. / Gebr. Van der Post / 1876 

82.Verpligtingen van voogden en toeziende voogden, voorgeschreven bij het burgerlijk wetboek : voorafgegaan door eenige bepalingen omtrent minderjarigheid en voogdij in het algemeen Uije Pieterse, Th. van /   C. van der Post / 1876 

83.Toespraak bij de opening van drie nieuwe laboratoria Tilanus, J.W.R. / C.G. van der Post / 1876 

84.Hollandia Pavesi, Franciscus / apud C.G. Van der Post / 1876 

85.De Latijnsche brieven van Constantijn Huygens, bewaard in een handschrift der Kon. Akademie van Wetenschappen Huygens, Constantijn / Van der Post / 1875  

86.Handleiding tot het burgerlijk wetboek Pinto, A. de /   Van der Post / 1875 

87.Het klooster te Windesheim en zijn invloed Acquoy, J.G.R. / Gebr. Van der Post / 1875-1880 

88.Geest en hart : historische beelden in de lijst van hunnen tijd Schmidt, Ferdinand / Van der Post / [ca. 1875] 

89.Over de jaartelling der zuidelijke Buddhisten en de gedenkstukken van Açoka den Buddhist Kern, H. / Van der Post / 1875 

90.Ad procum satira Esseiva, Petrus / Van der Post / 1875 

91.Het Romeinsch grafteeken van Dodewaard Leemans, C. / Van der Post / [1875] 

92.Catalogus van de boekerij der Koninklijke Akademie van Wetenschappen gevestigd te Amsterdam Boot, J.C.G. / Nieuwe uitgaaf / C.G. van der Post / 1874-... 

93.Mijne reis naar Java in 1869 en terugkeer over Engelsch Indië, Palestina enz., in 1870 Chijs, J. van der / C. van der Post / 1874 

94.Schets voor eene reorganisatie van den Geneeskundigen dienst voor het Leger hier te lande Van der Post / 1874 

95.Musa Esseiva, Petrus / Van der Post / 1874 

96.Geschiedenis der Noordsche Compagnie Muller, S. / Gebr. van der Post / 1874 

97.De vita et scriptis Petri Wesselingii Boot, I.C.G. / fratres Van der Post / 1874 

98.De vrijbuiters van Leiden : tafereelen ontleend aan de geschiedenis van Leidens beleg en ontzet in 1574 : voor jonge lieden Meijer, D.H. / Van der Post / 1873 

99.De historiographie der kerkgeschiedenis ; Tweede deel of III. stuk: Vierde of laatste tijdperk, van Schröckh tot op onze dagen Haar, B. ter / Van der Post / 1873 

100.De Latijnsche brieven van Constantijn Huygens, bewaard in een handschrift der Kon. Akademie van Wetenschappen Huygens, Constantijn / Van der Post / 1873 

101.Van waar en waarheen? : eeuwrede op den jubeldag van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 24 Junij 1873 Oosterzee, J.J. van / Gebr. van der Post / 1873 

102.Over den diamant Baumhauer, E.H. von / C.G. van der Post / 1873 

103.Frederik Schiller Schmidt, Ferdinand / Gebr. van der Post / [1873] 

104.Gedichten van Rosalie Loveling en Virginie Loveling Loveling, Rosalie / Van der Post / [1873] 

105.Oost en west : natuurtafereelen en reisontmoetingen, voor jongelieden geschetst Dielitz, Th. / Gebr. Van der Post / [1873] 

106.Rome contra Utrecht, ten tijde van Petrus Codde, aartsbisschop van Sebaste : een roman die geen roman is Chonia / Van der Post / 1873 

107.Gaudia domestica Esseiva, Petrus / Van der Post / 1873 

108.De spectatoriale geschriften van 1741-1800 : bijdrage tot de kennis van het huiselijk, maatschappelijk en kerkelijk leven onder ons volk, in de tweede helft der 18de eeuw Hartog, J. / Van der Post / 1872 

109.Uit de dierenwereld : humoristische legenden, in rijmelende kreupelverzen Ex-schoolmeester, Een /   Van der Post Jr / 1872 

110.Voor 't jonge volkje : versjes en rijmen voor kinderen Goeverneur, J.J.A. / Gebr. Van der Post / [1872] 

111.Reintje de Vos Hartmann, Julius Eduard /  Van der Post / [1872] 

112.Land en zee : natuurtafereelen en reisontmoetingen, voor jongelieden geschetst Dielitz, Th. /   Gebr. Van der Post / [1872] 

113.Het innemen van Den Briel door de Watergeuzen op den 1 April 1572, in herinnering gebracht Brink, B. ten / Van der Post / 1872 

114.Traditie en ideaal in het volksleven : rede Quack, H.P.G. / Gebr. van der Post / 1872 

115.Utrecht in 1672 : eene historische voorlezing ter opening der academische lessen Haar, B. ter / Gebr. van der Post / 1872 

116.Ad juvenem : satira Esseiva, Petrus / Van der Post / 1872 

117.Eene actio spolii volgens het kanonieke recht in het jaar 1229 : eene inleiding in erfgrond volgens het burgerlijke recht in het jaar 1243 Sloet, L.A.J.W. / Van der Post / 1872 

118.Oude muurschilderingen van de kerk te Bathmen in Overijsel Leemans, C. / van der Post / 1872 

119.Studia critica in poetas scenicos Graecorum Herwerden, Henricus van / Van der Post / [1872] 

120.Over de Bissoe's of heidensche priesters en priesteressen der BoeginezenMatthes, B.F. / Van der Post / 1872 

121.Memoria Ludovici Caspari Valckenarii Bergman, J.Th. / van der Post / 1871 

122.De historiographie der kerkgeschiedenis ; [Deel 1], II. stuk: Derde tijdperk, van Flacius tot Semler Haar, B. ter / Van der Post / 1871 

123.Leven en werken van Willem Jansz. Blaeu Baudet, P.J.H. / Van der Post Jr / 1871 

124.Georgius Everardus Rumphius : Ambonsch natuurkundige der zeventiende eeuw Leupe, P.A. / Van der Post / 1871 

125.De pokken kunnen geweerd worden : het resultaat eener veeljarige ondervinding Vos, F. / Van der Post / 1871 

126.Coniectanea critica ad C. Lucilii librorum decadem secundam et tertiam Francken, C.M. / Van der Post / 1871 

127.De anfang en de Slichte Clage umme varende have, naar het oud-Saksische recht (met een aanhangsel over de actiën om roerend goed naar het oud-Hollandsche recht) Fruin, J.A. / Van der Post / 1871 

128.Eenige opmerkingen met betrekking tot de denkbeelden van den dag in de richting van de emancipatie der vrouw Beets, Nicolaas / C. van der Post Jr / 1870 

129.Proeve eener geneeskundige plaatsbeschrijving van de gemeente Leeuwarden Asman, Pieter Hermanus / Van der Post / 1870 

130.Het leven van Michiel Adriaansz. de Ruyter, Luitenant-Admiraal van Holland en West-Friesland Horn, W.O. von /   Gebr. Van der Post / [ca. 1870] 

131.De historiographie der kerkgeschiedenis ; [Deel 1], I. stuk: Eerste en tweede tijdperk, van Eusebius tot Laurentius Valla Haar, B. ter / Van der Post / 1870 

132.De historiographie der kerkgeschiedenis Haar, B. ter / C. van der Post jr. / 1870-1873 

133.Onze volksgeest, vóór en na de Grondwetherziening van 1848 : teekenen des tijds : eischen van het oogenblik : eene verhandeling Vreede, G.W. / C. van der Post jr / 1870 

134.De kermis der dieren Gram, Johan / Gebr. van der Post / [187-?] 

135.De verkeerde wereld onder de dieren Gram, Johan / Gebr. van der Post / [tussen 1870 en 1880?] 1

36.Naald en draad : een verhaal voor meisjes Geertruida / Gebr. van der Post / [verscheen tussen 1870 en 1880?] 

137.Grappige en leerzame historie van Pietje Snaterbek Goeverneur, J.J.A. /   Gebr. van der Post / [187-?] 

138.De tafel van vermenigvuldiging : heel prettig in rijm gebracht Goeverneur, J.J.A. / Gebr. van der Post / [187-?]

139.Grappige en leerzame historie van Pietje Snaterbek Goeverneur, J.J.A. / Gebr. van der Post / [187-?] 

140.Vermaak er u meê : een drietal leerzame vertellingen voor kinderen Bos, G.J. /  Gebr. van der Post / [187-?] 

141.Vademecum voor den student : liederenboek Jong, Corstiaan de /   Van der Post / 1870 

142.Urania Esseiva, Petrus / Van der Post / 1870 

143.Vaders en zoons : een verhaal uit het moderne Russische leven Turgénjew, Iwan / Gebr. van der Post / 1870 

144.Juffrouw Ruffel en hare zeven geleerde poesjes Gebr. Van der Post / [187-?] 

145.Nederlands eerste betrekkingen met Oostenrijk, toegelicht uit de correspondentie der keizerlijke gezanten te 's Gravenhage, 1658-1678 Muller, P.L. / Van der Post / [1870] 

146.Coniectanea critica ad C. Lucilii librorum decadem primam Francken, C.M. / Van der Post / 1870 

147.De physiologie der spraakklanken, in het bijzonder van die der Nederlandsche taal Donders, F.C. / C. van der Post jr / 1870 

148.Ook een menschenleven, al was 't maar van een hondenjongen : eene vertelling voor al wie er naar luisteren wil Horn, W.O. von / Nieuwe uitg / Van der Post / 1870 

149.Levensbeschrijving van Rijklof Michaël van Goens Brink, B. ten / van der Post / 1869 

150.De warande : landschappen en dierengroepen uit alle werelddeelen Wagner, Hermann / Gebr. Van der Post / [1869] 

151.De warande ; Landschappen en diergroepen uit Sumatra, Sahara, aan den Nijl, Sudan Wagner, Hermann / Gebr. van der Post / [1869] 

152.De warande ; Landschappen en diergroepen uit de Siberische kust, Tibet, Voor-Indie, Achter-Indie Wagner, Hermann / Gebr. van der Post / [1869] 

153.De warande ; Landschappen en diergroepen uit Duitschland, Duitsch-Bergland, De Alpen, Litthauwen Wagner, Hermann / Gebr. van der Post / [1869] 

154.De warande Wagner, Hermann / Gebr. van der Post / 1869-... 

155.De warande ; Landschappen en diergroepen uit Guiana, Brazilie, Peru, Australie Wagner, Hermann / Gebr. van der Post / [1869]  

156.De warande ; Landschappen en dierengroepen uit het Kafferland, Kaapland, Canada, de Vereenigde Staten Wagner, Hermann / Gebr. van der Post / [1869] 

157.Kunst en poëzie : gedichten van J.C. Altorffer, N. Beets, S.J. van den Bergh C. van der Post Jr. / 1869 

158.De vrijmetselarij in tien vragen en antwoorden : eene verklaring voor hare vrienden en voor het volk Marbach, G.O. /  C. van der Post Jr / 1869 

159.Een twintigjarige strijd : volledige verzameling der vertoogen over 's Lands in- en uitwendigen toestand (Februarij 1848-December 1868) Vreede, G.W. / C. van der Post Jr / 1869  

160.Historisch-politische herinneringen en daarmede in verband staande beschouwingen, aan de beoordeeling der Nederlandsche natie onderworpen Opperdoes Alewijn, P. / C. van der Post / 1869 

161.Het Rotterdamsche oproer van 1690 Mees, G. / Van der Post / 1869 

162.De dierenwereld geschetst Blanchard, P. / C. van der Post Jr. / 1869 

163.Republiek of constitutionele monarchie? : toespraak bij het hervatten der lessen van Nederlandsch staatsregt Vreede, G.W. / C. Van der Post Jr. / 1869 

164.Les pasteurs en Égypte Chabas, F. / Van der Post / 1869 

165.Commentatio de Sulpiciae, quae fertur, satira Boot, Johan Cornelis Gerard / Van der Post / 1868 

166.Friederike Sophie Wilhelmine, gemalin van den stadhouder Willem V, en Laurens Pieter van de Spiegel, raadpensionaris eerst van Zeeland, daarna van Holland, vlugtig geschetst Vreede, G.W. / Van der Post / 1868 

167.Levensbericht van mr. O. van Rees Vissering, S. / Van der Post / 1868  

168.Het vertelsel van den tijger en de ton Goeverneur, J.J.A. / C. van der Post Jr / [1868] 

169.Inwijdingsrede over de opvolgende rigtingen bij de beoefening der heelkunde Tilanus, J.W.R. / C.G. van der Post / 1868 

170.Eerste beginselen der plantenkunde Oudemans, Corneille Antoine Jean Abraham / Van der Post [etc.] / 1868 

171.Grieksche spraakleer : uiteengezet en door ingevoegde vertalingen en themata in toepassing gebracht met de daarbij behoorende woordenlijsten en registers, benevens een aanhangsel over het verssoort en dialect van Homerus Kuehner, Raphael / Van der Post Jr. / 1868 

172.De historie van de drie jonge katjes Goeverneur, J.J.A. / Gebr. van der Post / [1868] 

173.Exeunte octobri : ad filiolum Ekker, Albertus Henricus Arnoldus / Van der Post / 1868 

174.Over de beide staatspartijen in de voormalige republiek der Vereenigde Nederlanden Koenen, H.J. / Van der Post / 1868 

175.Toelichting betreffende een gedeelte van den veldslag van Waterloo Knoop, W.J. / Van der Post / 1868 

176.Catalogus der archeologische verzameling van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen Vermeulen, P.J. / C. van der Post Jr. / 1868 

177.De wettelijke bewijsleer in strafzaken Modderman, W. / C. van der Post Jr / 1867 

178.Het wezen der straf Domela Nieuwenhuis, Françis Coenraad / C. van der Post Jr. / 1867 

179.Beschouwingen over art. 1919 Burgerlijk Wetboek Dentz, Henry / C.G. van der Post / 1867 

180.Akademieleven Pruys van der Hoeven, C. / C. van der Post Jr / 1866 

181.Reintje de Vos Hartmann, Julius Eduard / Van der Post / [1866] 

182.De feestelijke intocht te Brugge (28 Augustus 1477) van Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië, benevens de voorafgegane huwelijksplechtigheid, en Maria's spoedig gevolgde treurig uiteinde Bruin, Servaas de / Van der Post Jr / 1866 

183.Is onze ziel onsterfelijk? zoo ja, waar blijft zij dan? van der Post Jr. / 1866 

184.De bezeten man, of Het verbond met het spook Dickens, Charles / Nieuwe uitg / Van der Post / 1866 

185.Leerboek der plantenkunde Oudemans, C.A.J.A. / C. van der Post [etc.] / 1866-... 

186.Ter gedachtenis van Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink Bergh, L.Ph.C. van den / C.G. van der Post / 1866 

187.Logica : handboek ten gebruike van academiën, gymnasiën en instituten :ook voornamelijk ingerigt tot zelf-onderrigt Polak, Markus S. / Nieuwe onverand. uitg / C. van der Post Jr / 1866 

188.De ongelukkige krijgstogt tegen de Sarmaten, Tartaren, Scythen enz : Moskou : bij het feest van Waterloo herdacht C. van der Post Jr / [1865] 

189.De weesjongen van Leiden naar Moskou en voor Waterloo (1810-1815) : een verhaal voor jonge lieden Meijer, D.H. / C. van der Post, Jr / 1865 

190.Inwijdings-rede over de trapsgewijze ontwikkeling der verloskunde, als zelfstandige wetenschap, voornamelijk in Nederland Lehmann, Leopold / Van der Post / 1865 

191.Epistolarum ad T. Pomponium Atticum libri XVI Cicero, M. Tullius / apud C.G. van der Post / 1865-1866 

192.De martelaren van Gorkum : eene bladzijde uit de geschiedenis van den Tachtigjarigen OorlogToorenenbergen, Albert van / Van der Post / 1865 

193.Het duel : beschouwingen, meêgedeeld naar aanleiding van de uitdaging van Mr. W. Wintgens door Mr. H.J.A. Raedt van Oldenbarnevelt Linde, A. van der / C. van der Post Jr / 1865 

194.Een eisch van het natuuronderzoek toegelicht uit de geschiedenis der scheikunde Gunning, J.W. / Van der Post Jr. / 1865 

195.Rede ter nagedachtenis van Mr. John Bake Bakhuizen van den Brink, R.C. / C.G. van der Post / 1865 

196.Algemeen woordenboek of Nederlandsche tolk voor vreemde woorden en uitdrukkingen ... : benevens alphabetische naamlijst in 5 talen van landen, steden, rivieren, bergen, enz. Bruin, Servaas de / Van der Post / 1865 

197.Leven en reizen van Christophorus Columbus volgens de authentieke bescheiden, aan Spaansche en Italiaansche bronnen ontleend Roselly de Lorgues, ... / Van der Post / 1864 

198.De eischen der medewerking aan de ontworpen graadmeting in Midden-Europa, voor het Koningrijk der Nederlanden Kaiser, F. / C.G. van der Post / 1864 

199.Levensberigt van mr. I. A. NijhoffDelprat, G.H.M. / C.G. van der Post / [ca. 1864]

200.Oranjegezinden en patriotten : ernst en luim : tafereelen aan de nationale feestviering van november 1863 Dorpsschoolmeester, De / C. van der Post, Jr / 1864 

201.Vademecum voor den student : liederenboek Jong, Corstiaan de /   C. van der Post jr. / 1864 

202.Reis in Zwitserland Marmier, Xavier / Van der Post / 1864 

203.Nieuwe kerkgeschiedenis ; II: Van den Westphaalschen Vrede tot den Vrede van Parijs, 1648-1814 ; Kerkgeschiedenis der achttiende eeuw Gieseler, J.C.L. / Van der Post / 1864 

204.De kaart van Hollands Noorderkwartier in 1288 Vries, Gerrit de / C.G. van der Post / 1864 

205.Senis vota pro patria Leeuwen, Johannis van / Van der Post / 1864 

206.Lijst van Nederlandsche plaatsnamen naar de nieuwere regelen gespeld Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Letterkundige afdeeling / Van Der Post / 1864 

207.L'appareil épisternal des oiseaux Harting, P. / Van der Post / 1864 

208.Over de methode van onderzoek naar de echtheid of de onechtheid van de op naam van Cicero gestelde eerste Catilinaria Bake, J. / Van der Post / 1863 

209.De Hof te Voorst Sloet van de Beele, L.A.J.W. / Van der Post / 1863 

210.Oranje boven! Bergh, S.J. van den / Van der Post / 1863 

211.Mededeeling omtrent eene vooorgenomene nieuwe uitgave van Hoofts gedichten Beets, Nicolaas / C.G. van der Post / 1863 

212.Zangerslust : Nederlandsche, Engelsche, Fransche, Hoogduitsche en Italiaansche liederen Jong, Corstiaan de / C. van der Post jr. / 1863 

213.Over vrijheid en onvrijheid van het willen van den mensch : een leidraad voor zelfstandige denkers Tepe, Georg / Van der Post / 1863 

214.Nieuwe kerkgeschiedenis ; I: Van de Reformatie tot den Westphaalschen Vrede, 1517-1648 Gieseler, J.C.L. / Van der Post / 1863 

215.Zangen en beelden : Duitschlands dichters nagezongen en nageschetst Bergh, S.J. van den / C. van der Post jr. / 1863 

216.De Engelsche meester : een gemakkelijke leiddraad voor onderwijzers om aan hunne leerlingen spoedig en goed Engelsch te leeren en tevens een snelwerkend en veilig hulpboek tot eigen oefening Bruin, Servaas de / C. van der Post Jr. / 1863 

217.Over de Oostersche vertalingen van het beroemde geschrift van Hugo Grotius : de veritate religionis Christianae Millies, Hendrik Christiaan / C. G. van der Post / 1863 

218.Nieuw ontdekte muurschilderingen : eene bijdrage tot de geschiedenis der vaderlandsche kunst Leemans, C. / Van der Post / 1863 

219.De lebetis materie et forma eiusque tutela in machinis vaporis vi agentibus : carmen didascalicum Giacoletti, Josepho / Van der Post / 1863 

220.Muurschilderingen in het koor van de kerk der Hervormde gemeente te Driel in den Zalt-Bommelerwaard Leemans, C. / Van der Post / 1863 

221.Algemeene geschiedenis, geschetst voor gymnasiën Klerck, A.W. de / van der Post / 1863 

222.Over de pleitrede van Cicero voor Sex. Roscius Amerinus Karsten, S. / Van der Post / 1863 

223.De zijdelingsche verkromming der ruggegraat, haar oorsprong en behandeling Eulenburg, M. / C.G. van der Post / 1863 

224.Art. 23 der Wet tot regeling der zamenstelling en bevoegdheid van den Raad van State : voorafgegaan door een geschiedkundig overzigt van dat collegie Croockewit, Adriaan Eliza / C.G. van der Post / 1863 

225.De godgeleerdheid en hare beoefenaars in Nederland, gedurende het laatste gedeelte der vorige en in den loop der tegenwoordige eeuw : gemengde, historische herinneringen Bouman, Hermannus / C. van der Post Jr. / 1862 

226.Verzameling van de wetten en besluiten op het hooger onderwijs in de noordelijke provincien van het Konincrijk der Nederlanden 2e verbeterde en met een aanhangsel vermeerderde druk / Van der Post / 1862 

227.Reis naar Java : wenken betreffende de dienst bij het Nederl. Oost-Indisch leger Steck, F.G. / van der Post Jr. / [1862] 

228.Muurschilderingen in het koor van de kerk der Hervormde gemeente te Driel in den Zalt-Bommelerwaard Leemans, C. / Van der Post / 1862 

229.Vademecum voor den student : liederenboek J., ... d. / Van der Post / 1862 

230.Adviezen : 1838-1862  Pinto, A. de / C. van der Post / 1862 

231.Lassen's Geschiedenis van den Indischen Archipel Klerck, A.W. de / Van der Post / 1862 

232.Register van Hollandsche en Zeeuwsche oorkonden, die in de Charterboeken van Van Mieris en Kluit ontbreken : eerste afdeeling, tot het uitsterven van het Hollandsche Huis Bergh, L.Ph.C. van den / C.G. van der Post / 1861 

233.Amelia's dagboek : achttien maanden uit het leven eener achttienjarige Tourte-Cherbuliez, Maria Isaline / Van der Post jr. / 1861 

234.Praktisch zak-receptenboek voor de destillatie : 750 recepten tot het bereiden van alle soorten van likeuren, dubbele en enkele brandewijnen op den warmen zoowel als op den kouden weg; de bereiding van Zwitserschen absynth, maag-droppels, -essencen en -elixirs, punch- en grog-extracten, vruchtwijnen, rum's, arak's, cognac's en Fransche brandewijnen, vruchtsappen, aromatische essencen, eau de cologne, toiletwaters en reukazijnen. : Verder eene handleiding tot het destilleren, enz. benevens eene beschrijving der gewone destilleer-toestellen en van den nieuwsten fijne-spiritus-toestel, ten gebruike van brandewijnstokers, destillateuren, likeurstokers, kooplieden, suikerbakkers, kasteleins, herbergiers, enz. Schubert, Eduard / C. Van der Post Jr. / 1861 

235.Uit de diepten : gedenkschriften van eene gevallene Van der Post / 1861 

236.Claudius Civilis en zijne worsteling met de Romeinen in de jaren 69 en 70 : vrij bewerkt naar het geschiedverhaal van Tacitus en met figuren en kaartjes opgehelderd Ramaer, A.G.W. / Van der Post / 1861 

237.De prostitutie en hare regeling te Amsterdam C.G. van der Post / 1861 

238.Nieuwe kerkgeschiedenis Gieseler, J.C.L. / Van der Post / 1861-1864 

239.De vrijheid der gemeente : bezwaren tegen de ordeningen der Nederlandsche Hervormde kerk in onze dagen Gunning, J.H. / Van der Post / 1861 

240.Openbare brief aan de ouderlingen der Vrije Evangelische Gemeente te Amsterdam Gunning, J.H. / C. van der Post Jr. / 1860 

241.Beginsel en meeningen : proeve van beandwoording der vraag: 'Hoe gaat vastheid van beginsel met gedurige wisseling van meeningen zamen?' Gunning, J.H. / Van der Post / 1860 

242.Levensberigt van Hendrik Mertens Tip, inspecteur van het lager onderwijs in Utrecht, door eenige zijner vrienden Hoijtema, Willem Jacob van / Van der Post / 1860 

243.Het kritisch standpunt van Mr. C. W. Opzoomer Scholten, J.H. / Van der Post / 1860 

244.Keurlezing uit Vondel  Vondel / [Nieuwe uitg.] / Van der Post / 1860

245.De kust van Noord- en Zuid-Holland Storm Buysing, D.J. / Van der Post / 1860 

246.De wonderen van den nieuweren tijd Figuier, Louis / C. van der Post Jr / 1860-1861 

247.Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika Taylor, Isaac / 3e verbeterde dr / C. van der Post Jr. / [186-?] 

248.Nieuw ontdekte muurschilderingen : eene bijdrage tot de geschiedenis der vaderlandsche kunst Leemans, C. / Van der Post / 1860 

249.Overzigt van de boeken, kaarten, penningen, enz., ingekomen bij de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, van Junij 1857 tot 31 december 1904 Van der Post ; Mueller / 1860-[1905?] 

250.Verslag over den paalworm Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde / Van der Post / 1860-1869

251.Mededeeling van J. Hoffmann aangaande de Chinesche matrijzen en drukletters, krachtens magtiging van Z. M. den Koning en op last van Z. E. den Minister van Staat, Minister van Koloniën J.J. Rochussen, vervaardigd onder toezicht van ... Dr. J. Hoffmann Hoffmann, J. / Van der Post / 1860 

252.Redevoering over de wetenschap der statistiek Rees, O. van / C. van der Post, Jr. / 1860 

253.Justus van Effen geschetst in zijn leven en werken : bijdrage tot de geschiedenis der letterkunde in de 18de eeuw Bisschop, W. / C. van der Post jr / 1859 

254.Mijmeringen van Een Afgedankten krijgsknecht Afgedankte krijgsknecht, Een / C. van der Post Jr. / 1859 

255.Bijzondere dogmengeschiedenis Gieseler, J.C.L. / Van der Post / 1859-1860 

256.Inwijdingsrede over de plantkunde : beschouwd in hare trapsgewijze ontwikkeling, van de vroegste tijden tot op hedenOudemans, C.A.J.A. / Van der Post [etc.] / 1859

257.Over de methode van onderzoek naar de echtheid of de onechtheid van de op naam van Cicero gestelde Eerste Catilinaria Bake, J. / van der Post / 1859 

258.Phantasie en kunst : gedichten van S.J. van den Bergh, A.J. de Bull, W.J. Hofdijk ... [et al.] Bergh, S.J. van den / Van der Post jr. Gedrukt bij Gieben en Dumont / 1859 

259.Het schaakspel : dichtstuk Vida, Marcus Hieronymus / Van der Post / 1859 

260.Onze tijdgenooten : levensschetsen van voorname mannen en vrouwen uit alle landen der aarde Terwen, J.L. / C. van der Post Jr. / 1859-1860 

261.Chronologisch register op het vervolg van het Groot-Charterboek van Van Mieris, aanwezig op  het Rijks-archief te 's Hage Mieris, Frans van / van der Post / 1859 

262.Lessen uit België Philopatris /   van der Post / 1858 

263.De Novi Testamenti Pericopis ecclesiasticis ... Laatsman, Hermannus Carolus / van der Post / 1858 

264.Geneeskundige wenken omtrent het schoolwezen Schreber, D.G.M. / C. van der Post Jr / 1858 

265.Over de magt, die den regter ambtshalve in strafzaken toekomt Raalte, Eduard Salomon van / C.G. van der Post / 1858 

266.Lettres inédites de Juste Lipse concernant ses relations avec les hommes d'état des Provinces-Unies des Pays-Bas, principalement pendant les années 1580-1597 Lipse, Juste / Van der Post / 1858 

267.De Gorinchemsche muurschilderijen Janssen, L.J.F. / Van der Post / 1858 

268.Beschrijving van een handschrift, afkomstig van het klooster Bethlehem bij Doetinchem Nijhoff, Is. An. / Van der Post / 1858 

269.Bedenkingen tegen de echtheid van den zoogenaamden Peplos van Aristoteles Hulleman, J.G. / Van der Post / 1858 

270.Verslag over de verzakking te Nymegen : ingediend aan den Minister van Binnenlandsche Zaken, volgens besluit der Natuurkundige Afdeeling van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam Conrad, Frederik Willem / C. G. van der Post / 1858 

271.De uitkomsten der kina-kultuur in Nederlandsch-Indië, in 1856 Vriese, W.H. de / Van der Post / 1857 

272.Kleinigheden van P. van Limburg Brouwer Limburg Brouwer, P. van /   Van der Post / 1857 

273.Over de voogdij der regenten in de gestichten van weldadigheid Makkers, Abraham / C.G. van der Post / 1857 

274.Gedichten van Mr. H. A. Spandaw Spandaw, H.A. /   Van der Post Jr / 1857 

275.Handleiding tot het wetboek van burgerlijke regtsvordering Pinto, A. de /   C. van der Post Jr. / 1857 

276.Lessen uit België Philopatris / C. G. van der Post / 1857 

277.Rapport aan de Letterkundige Afdeeling der Akademie wegens een handschrift van Bilderdijk Lennep, J. van / [C.G. van der Post] / [1857] 

278.Verhandeling over het christelijk beginsel in het Lager Onderwijs Muntinga, H.D. / Van der Post / 1857 

279.De geneeskundige wetsontwerpen, door de regering aangeboden aan de Staten-Generaal Suerman, B.F. / C. van der Post, Jr. / 1857 

280.De onschendbaarheid van de leden der volksvertegenwoordiging Emden, Abraham Julius van / C.G. van der Post / 1857 

281.De boekerij van het St. Barbara-klooster te Delft, in de tweede helft der vijftiende eeuw : eene bijdrage tot de geschiedenis der middeneeuwsche letterkunde in Nederland Moll, W. / Van der Post / 1857 

282.Octaviae querela Leeuwen, Johannus van / Van der Post / 1857 

283.Levens-studiën Pruijs van der Hoeven, C. / C. van der Post, Jr / 1857 

284.De boekerij van het St. Barbara-klooster te Delft, in de tweede helft der vijftiende eeuw : eene bijdrage tot de geschiedenis der middeleeuwsche letterkunde in Nederland Moll, W. / Van der Post / 1857 

285.Brieven over den aard en de strekking van Hooger Onderwijs Heusde, Ph.W. van /   C. van der Post Jr / 1857 

286.Catalogus der tentoonstelling van voor Nederland belangrijke oudheden en merkwaardigheden in de stad en provincie Utrecht voorhanden, gehouden van wege het Provinciaal Utrechtsch Genootschap voor Kunst en Wetenschappen in de maanden Junij en Julij 1857, te Utrecht, in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen Provinciaal Utrechts Genootschap van kunsten en wetenschappen / Van der Post / [1857] 

287.Lycidas ecloga et Musae invocatio Leeuwen, Joannes van / apud C.G. Van Der Post / 1856 

288.Specimen philosophico-politicum inaugurale, de civitatis nostrae erga juventutis institutionem officiis, secundum art. 194 leg. fund. quod ... ex auctoritate ... Simonis Vissering ... Heijdenrijck, Christianus Joannes Antonius / apud C.G. van der Post / 1855 

289.Specimen juridicum inaugurale de monopoliis, quod ... ex auctoritate ... Simonis Vissering, ... Croockewit, Henricus / apud C.G. van der Post / 1855 

290.Oratio de vera fidei Christianae notione ... Vinke, Henricus Egbertus / Van der Post / 1855 

291.Lied aan Utrecht Helvetius van den Bergh, P.T. / C. van der Post, jr / 1855 

292.Een zang des tijds, bij het eindigen van de zomervacantie en de bestaande verdeeldheid, aan de Utrechtsche studenten toegewijd Hoop, Adriaan van der / Van der Post / 1855 

293.Twee wetten welker herziening en verbetering zeer noodzakelijk is C.G. van der Post / 1855 

294.Flora van Nederlandsch Indië Miquel, F.A.W. / C.G. van der Post [etc.] / 1855-1859 

295.Wijsgeerige aphorismen Bunsen, Chr.C.J. / Van der Post Jr / 1854 

296.Verhandeling over de verdiensten van Gijsbert Karel van Hogendorp, als staathuishoudkundige, ten aanzien van Nederland Rees, O. van / Van der Post Jr / 1854 

297.Gedichtjes voor kinderen Boer, Francijntje de /   C. van der Post / [1854?] 

298.Leerrede ter aandenking van Herman Johan Royaards Bouman, Hermannus / Van der Post Jr. / 1854 

299.Specimen juridicum inaugurale de quaestione an jure nostro, Donationes factae sub specie aliorum contractuum valeant, quamvis solemnitates in donationibus requisitae non sint adhibitae Gerrits, Ludovicus Antonius Nicolaus / apud C.G. van der Post / 1854 

300.Attila, koning der Hunnen : episoden uit de geschiedenis der vijfde eeuw Thierry, Amédée / C. Van der Post Jr / 1853 

301.De Heilige Schrift in hare verhouding tot het geloof Ruever Groneman, Sar. Adr. Jac. de / C. van der Post jr / 1853 

302.Specimen inaugurale juridicum de aestimatione rerum quarum nomine in avariam communem contribuitur Ploos van Amstel, Jacobus Petrus / C.G. van der Post / 1853 

303.Advies der Theologische Faculteit van Utrecht, betrekkelijk de medewerking aan eene nieuwe Bijbelvertaling : ingeleverd aan de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk in 1853 Bouman, H. / Van der Post / 1853 

304.Anthologie uit den Utrechtschen Studenten-Almanak, 1823-1847 Mees, M. / D. Post Uiterweer / 1853 

305.Gedichtjes voor kinderen Boer, Francijntje de /  / C. van der Post Jr / [1852] 

306.Het Koninklijk Instituut van de Marine in Nederland B. / Van der Post Jr / 1852 

307.Specimen juris gentium maritimi inaugurale de placito: Libera navi libera merx Royaards, Herman / C. van der Post Jun / 1852 

308.Specimen juridicum inaugurale de quaestione, possitne actio civilis de damno resarciendo coram judice poenali secundum art. 231. cod. de meth. proc. in caus. crim. institui adversus mulierem, marito auctoritatem suam non interponente ... Buijn, Lodovicus Antonius Petrus Franciscus / ex officina C.G. van der Post / 1851 

309.De hervormde diakoniën, en de concept-armenwet van 1851 : kerkregtelijke wenken Royaards, H.J. / C. van der Post jr / 1851 

310.Geschiedenis der ontdekkingen in de ontleedkunde van den mensch, gedaan in de Noordelijke Nederlanden, tot aan het begin der negentiende eeuw Boon, A. van der / C. van der Post Jr. / 1851 

311.Het Nederlandsch Wetboek van Koophandel, het Nederl. Wetboek van Kooph. van 1830 en de Code de Commerce, met verwijzingen naar elkander en naar de overige wetboeken ... benevens J.A. Rogron, Code de Commerce expliqué Rogron, J.A. / C. van der Post / 1851 

312.Voorlezing over den invloed van sterken drank op het ligchaam : voorgedragen in het Natuurkundig gezelschap te Utrecht Schroeder van der Kolk, J.L.C. /  / Van der Post / 1851 

313.Nadere toelichting van wetenswaardige bijzonderheden en geschilpunten, betreffende de vroegere en latere gesteldheid der heemraadschappen Elink Sterk, A. / Van der Post / 1851 

314.Neêrlands vrijheid bedreigd door het Ontwerp van Wetten op de Geneeskunde : een wenk voor het Nederlandsche volk C. van der Post Jr. / 1851 

315.Open brief, inhoudende: Bedenkingen omtrent het aanhangig wetsontwerp betreffende den suiker-accijns Voswinkel Dorselen, P.C. / Van der Post / 1851 

316.De vrouwen in Frankrijk, en haar invloed op maatschappij, wetenschappen en staatkunde, gedurende de achttiende eeuw Kavanagh, Julia / C. van der Post jr. / 1851 

317.Specimen juridicum inaugurale de quaestione, an non-usu tollatur legum vis Bosch Reitz, Guilielmus Jacobus Abrahamus / ex officina C.G. van der Post / 1850 

318.Specimen juridicum inaugurale de juris regula, non bis in idem Eeghen, Janus van / Van der Post / 1850 

319.Het Nederlandsche faillitenregt, volgens Het derde boek van het wetboek van koophandel Holtius, A.C. / bij C. van der Post, Jr. / 1850 

320.Geschiedkundige onderzoekingen aangaande het verblijf der Heidens of Egyptiërs in de noordelijke Nederlanden Dirks, J. / C. van der Post, Jr. / 1850 

321.Hulde van de onder-officieren en korporaals van het 1e Bataillon der dienstdoende schutterij van Amsterdam, aan hunnen oud-kapitein J. J. Kicherer, bij Koninklijk Besluit van 4 October 1850 n° 47 ontslagen Gilquin, J.H. / G.G. van der Post / 1850 

322.Woorden uit het hart aan vrienden van liefde en geloof Lavater, J. /  C. van der Post jr / 1850 

323.Het regtsgeding van den heer Johannes Jacobus Kicherer, ontslagen kapitein bij de schutterij van Amsterdam, in eersten aanleg voor den schuttersraad aldaar en in appel voor het kollegie van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gehouden Gilquin, J.H. / Van der Post / 1850 

324.Tafereelen uit het leven van belangrijke Nederlandsche mannen van vroegeren en lateren tijd Til, H.N. van / C. Van der Post Jr / 1850 

325.Articulum IX legis, quae generaliora exhibet praecepta Jacob, Eduardus Hermannus 's / Van der Post / 1850 

326.Memoria Joannis Clarisse, theologi Bouman, Hermanno / Van der Post / 1850 

327.Dissertatio juridica imauguralis de poena mulctae pecuniariae Backer, Cornelius Henricus / C.G. van der Post / 1849 

328.De poena exsilii Vriese, Gerardus Joannes / apud C.G. van der Post / 1849 

329.Handboek der pathologie en therapie Wunderlich, Carl August / C. van der Post Jr. / 1849-1860 

330.Opmerkingen en gedachten over de inrigting van het Hooger OnderwijsC. Van der Post Jr / 1849 

331.Sistens quaedam de tabulis status civilis secundum articulum 13 C.C.N.J Hoet, Gulielmus Joannes ten / Ex officina C.G. van der Post / 1849 

332.Het historische karakter der tegenwoordige Nederlandsche universiteiten, als waarborg voor haar voortdurend bestaan : voorlezing gehouden in het Leesmuseum te Utrecht, den 16 december 1848 Royaards, Herm. Joh. / Van der Post / 1849 

333.Eenige onuitgegevene voorstellen en beschouwingen betrekkelijk den accijns op de suiker, bij gelegenheid der laatste wetgeving aan de bevoegde magten ingezonden Voswinkel Dorselen, P.C. / C. van der Post / 1849 

334.Een ernstig woord betreffende het lager en middelbaar onderwijs in Nederland C. van der Post / 1849 

335.Geschiedenis van het gevestigde christendom en de christelijke kerk in Nederland, gedurende de Middeleeuwen Royaards, Herm. Joh. / Bij C. van der Post Jr. / 1849-1854 

336.De crimine aggeris rupti secundum leges populorum Europaeorum Mulder, Guilielmus / C.G. van der Post / 1848 

337.Specimen historico-juridicum inaugurale de historia juris gratiae in Hollandia inde a Carolo V° Jacob, Guilielmus Hugo s' / Van der Post / 1848 

338.Dissertatio juridica inauguralis de consilio nautico Bosch van Drakestein, Paulus Joannes / C.G. van der Post / 1848 

339.Leerboek der medicina forensis voor regtsgeleerden Bergmann, Carl Georg Lucas Christian / C. van der Post Jr. / 1848 

340.Zonderlinge reis van ridder Hypocras : een boekje met prenten voor jongens en meisjes West-Frisianus / Gebr. Van der Post / [tussen 1848 en 1852?] 

341.Redevoering, bij gelegenheid der overdragt van het rectoraat der Utrechtsche Hoogeschool, den 27 Maart 1848 uitgesproken, over de verbetering van het geneeskundig hooger onderwijs, als den voornaamsten grond, waarop de in ons vaderland in te voeren geneeskundige wetgeving behoort te rusten Suerman, Bernardus Franciscus / Van der Post / 1848 

342.Specimen historico-politicum inaugurale de institutionis procuratione ex antiquissimo jure publico in patria nostra Bosscha, Hermannus / Van der Post / 1848 

343.Ontwerp van wet voor de praejudiciële geschillen Gilquin, J.H. / Van der Post / 1848 

344.De vindicta privata Eys, Isaäcus Henricus van / Van der Post / 1848 

345.Specimen juridicum inaugurale de cura politica, cui subjiciuntur damnati, poenam passi Bosscher, Bernardus Didericus / Van der Post / 1848 

346.Handleiding tot de kennis van de physiologie van den mensch : voor de eerste studie en eigen onderrigt Valentin, G. / Van der Post / 1847 

347.De jurisdictione, quae dicitur administrativa in patria nostra ... Ploos van Amstel, Balduinus Jacobus / apud C.G. van der Post / 1847 

348.De beoordeelaars der begrooting van oorlog beoordeeld van der Post / 1847 

349.Gedichten Spandaw, H.A. / C. van der Post / 1847-.... 

350.De sententiis quibusdam politicis, quae in Sophoclis tragoediis occurrunt Ploos van Amstel, Balduinus Jacobus / van der Post / 1847 

351.Kormak, treurspel Bilderdijk, Willem /  J.C. van Kesteren & C.G. van der Post / 1847 352.Ter nagedachtenis van W. Wenckebach, math. mag., phil. nat. doct., hoogleeraar in de wiskunde aan de Hoogeschool te Utrecht, overleden 2 Januarij 1847 Rueb, A.S. / Van der Post / 1847 

353.Zevenjarige ondervinding in Noord-Amerika : wenken en waarschuwingen voor landverhuizers Vulpius, Friedrich / Van der Post / 1847 

354.Handleiding tot de beschouwende en werkdadige stuurmanskunst, Pilaar, J.C. /   bij de Wed. G. Hulst van Keulen, de Gebroeders Van Cleef en C. van der Post, Jr. / 1847 

355.Een woord in betrekking tot een onderwerp, rakende het krijgswezen van onzen staat Auzon de Boisminart, W.P. d' / Van der Post / 1847 

356.Staathuishoudkundige drogredenen ; [Eerste verzameling] Bastiat, Frédéric / Bij C. van der Post Jr / 1847 

357.Staathuishoudkundige drogredenen Bastiat, Frédéric / Bij C. van der Post Jr / 1847-1848 

358.Gedichten van Mr. H. A. Spandaw Spandaw, H.A. / Nieuwe uitg / C. van der Post jr. / 1846

359.De mercatorum libris Smit Kruisinga, Janus Guilielmus / Van der Post / 1846 

360.De beschuldigingen van Dr. J.H. Scholten uit de bronnen wederlegd Opzoomer, C.W. / Van der Post / 1846 

361.Geschiedkundig onderzoek van den koophandel der Friezen van de vroegste tijden tot aan den dood van Karel den Grooten Dirks, Jacob / C. van der Post jr / 1846 

362.Bijdrage tot de kennis der hoogheemraadschappen en waterschappen in de provincie Utrecht Rijckevorsel, P.A.M.V.O. van / C. van der Post / 1846 

363.De concept-wet omtrent de ondersteuning van behoeftigen, in hare betrekking tot de diakoniën kerkregtelijk beschouwd : benevens het Reglement op de diakonie-administratie, gearresteerd door de Algemeene Synode der Ned. Hervormde Kerk in 1844 Royaards, H.J. / C. van der Post jr. / 1846 

364.De dominio gentium aquatico Boer, Guilielmus Richardus / apud C. van der Post, Juniorem / 1846 

365.Exempla quaedam variorum argumentorum quibus in interpretandis legibus jurisconsulti uti solent Blaauw, Gerardus Cornelius / C.G. van der Post / 1846 

366.Nederlands muntwezen : inwisseling der oude munten voor papier Ackersdijck, J. / Van der Post / 1845 

367.De causis praescriptionem interrumpentibus Lewe van Aduard, Everardus Justus / apud C.G van der Post / 1845 

368.De conventione cum creditoribus, quam jure nostro mercatores qui foro Dykers, Guilielmus Fredericus / Van der Post / 1845 

369.Brieven en gedachten : lectuur voor jonge godgeleerden en beschaafde christenen Stöckhardt, K.G.F. / C. van der Post / 1845 

370.Een enkel woord over het administratief beheer der Marine in Nederland, vergeleken met dat van andere landen C.G. van der Post / 1845 

371.De uitoefening der geregtelijke geneeskunde in Nederland, hare gebreken, middelen tot herstel derzelve Broecke, J.C. van den / C. van der Post / 1845 

372.Neerlands volksaard en staatswezen, in verband beschouwd : eene voorlezing ... Hora Siccama, J. / Bij C. van der Post Jr. / 1844 

373.Quaestiones quasdam e jure registrationis Vliet, Guilielmus van der / Apud C.G. van der Post / 1844 

374.Geschiedenis der invoering en vestiging van het Christendom in Nederland Royaards, Herm. Joh. / 3e, verm. en verb. uitg / Van der Post / 1844 

375.Uittreksel uit de meteorologische waarnemingen, gedaan aan boord van Z.M. Korvet Boreas, op eene reis naar Oost-Indie en terug Boelen, Jacobus / C. van der Post / 1844 

376.Betoog der noodzakelijkheid eener spoedige herziening der Grondwet Hees van Berkel, J.J. van / Van der Post Jr / 1843 

377.Wetboek van strafvordering : met aanteekeningen Schüller, C.L. / van der Post / 1843 

378.Hollands muze : een woord tot ieder, wien het vaderland en de kunst ter harte gaan Kate, J.J.L. ten / C. van der Post Jr / 1843 

379.Geschiedenis der Jezuiten Duller, E. / Van der Post Jr. / 1843 

380.Litis contestatio esse contractus Haastert, Casparus Josephus van / van der Post / 1843 

381.Voorlezingen over het verband en de werking tusschen ligchaams- en zielskrachten bij mensch en dieren, uitgesproken in het Natuurkundig Genootschap te Utrecht Schroeder van der Kolk, J.L.C. / Van der Post / 1843 

382.Het gebruik en misbruik der geestrijke dranken, benevens de middelen tot wering van dezelve Duparc, H.M. / C. Van der Post Jr. / 1843 

383.Over het onmatig gebruik van sterken drank, en de middelen om hetzelve te keer te gaan Herckenrath, A.W.F. / C. van der Post / 1843 

384.Geschiedenis der Joden in Nederland Koenen, H.J. / C. Van der Post Jr / 1843 

385.Betoog der noodzakelijkheid eener spoedige herziening der Grondwet Hees van Berkel, I.J. van /  bij C.van der Post Jr. / 1843 

386.Academisch legaat van een oud-student Bromminck, Joris / C. van der Post jr / 1842 

387.Gedichten Bellamij, J. /  Van der Post / 1842 

388.Democritische tafelliedjes Walré, Jan van / bij C. van der Post Jr. / [1842] 

389.J. K. Lavater, woorden uit het hart aan vrienden van liefde en geloof : na zijnen dood bijeenverzameld Lavater, J.C. / C. van der Post jr. / 1842 

390.Toelichtingen tot het Chronologisch overzigt der Nederlandsche vorsten Visscher, L.G. / Van der Post / 1842 

391.Gedichte Bürger, Gottfried August / Van der Post / 1842 

392.Brief aan de heeren P. Hendriksz., J. van Deen en J. P. Heije, over de stukken betreffende de herziening der geneeskundige wetten en verordeningen in 1841-1842 Van der Post / 1842 

393.Verordeningen op het Lager Onderwijs, waarbij het besluit van den 2den Januarij 1842 : met een alphabetisch register Hasselt, W.J.C. van / Van der Post / 1842 

394.Het gevoelen van professor Heringa, over het brengen van meer ouderlingen in de besturen der Hervormde Kerk, herinnerd en verdedigd Hofstede de Groot, Petrus / C. van der Post Jr. / 1842

395.Ahasverus op den Grimsel : een gedicht Kate, J.J.L. ten / Van der Post Jr / 1841 

396.Christelijke wekker Steiger, Karl / Van der Post Jr. / 1841 

397.De Obligationibus dividuis et individuis Smits, Carolus Gisbertus Henricus / Van der Post / 1841 

398.De Jesu in vitam reditu Doedes, Jacobus Isaäcus / apud C. van der Post / 1841 

399.Redevoeringen van Esaias Tegnér Tegnèr, Esaias / Van der Post Jr / 1840 

400.De Socratische school of wijsbegeerte voor de negentiende eeuw Heusde, Ph.W. van /   C. van der Post Jr. / 1840-1841 

401.Historiae juris romani lineamenta, quibus in academica institutione uteretur Holtius, Adr. Cath. / Editio altera auctior et emendatior / Apud C. van der Post / 1840 

402.De Telchinibus Sicherer, Car. Aug. Xav. Theoph. Frid. / apud C. van der Post, Juniorem / 1840 

403.Toespraak van J. L. C. Schroeder van der Kolk aan zijne leerlingen op den 17den februarij na het afsterven van zijnen hooggeachten vriend en ambtgenoot A. C. G. Suerman Schroeder van der Kolk, J.L.C. / C. van der Post jr. / 1840 

404.De Demetrio Poliorcete Wit, Janus Carolus de / Van der Post / 1840 

405.De obligationibus, quae secundum codicem civilem neêrlandicum oriuntur ex factis illicitis Machielsen, Henricus / apud C. van der Post / 1840 

406.Dissertatio juridica inauguralis de usufructu, imprimis secundum codicem civilem Neerlandicam Bilt, Janus Cornelius Regnerus van der / apud C. van der Post Juniorem / 1840 

407.De Socratische school of wijsgeerte voor de negentiende eeuw ; Vierde deel: De metaphysica Heusde, Ph.W. van / Bij C. van der Post Jr. / 1839 

408.Rozen Kate, J.J.L. ten / Van der Post / 1839 

409.Anti-Gerusiomachia : tragico- comisch- dramatisch en episch dichtstuk Kate, J.J.L. ten / Van der Post Jr / 1839 

410.Uitgelezene redevoeringen uit het gebied der bespiegelende wijsbgeerte en letteren Adèr, F.B. / C. van der Post jr. / 1839 

411.Critische aanmerkingen op academische geschriften Van der Post / 1839 

412.Nieuwe rozen Kate, J.J.L. ten / van der Post / 1839 

413.Uitheemsche bloemen : vertalingen en navolgingen in poezy Bergh, S.J. van den / C.van der Post / 1839 

414.De legibus et institutis in commodum mente alienatorum Schröder, Janus / Van der Post / 1838 

415.Redevoering over de verwaarlozing der vereischte zorg ter leniging van het lot der krankzinnigen, en ter genezing derzelven in ons vaderland, uitgesproken bij gelegenheid van de overgave van het rectoraat der Hoogeschool te Utrecht, op den 16den maart 1837 Schroeder van der Kolk, J.L.C. / Van der Post / 1838 

416.Diatribe in T. Pomponium Atticum Hulleman, Janus Gerardus / apud C. van der Post Jun / 1838 

417.Raadgeving aan moeders, voortvloeijende uit de beschouwing der oorzaken van de onnatuurlijke sterfte der kinderen, gedurende het eerste levensjaar Rau, W. / Van der Post / 1837 

418.De jure circa aggerum circa aggerum aquarumque curam in insula walacriae constituto Snouck Hurgronje, Guilielmus Adrianus / apud C. van der Post, Jrem. / 1837 

419.L'ère critique ou L'art et le culte Kneppelhout, J. / Van der Post / 1837 

420.Copeaux Kneppelhout, J. / Van der Post / 1837 

421.Treurspelen Bilderdijk, Willem / 2e dr / C. van der Post / 1836 

422.Mr. Willem Bilderdijk's treurspelen ; Derde deel Bilderdijk, Willem /   C. van der Post, Jr. / 1836 

423.Mr. Willem Bilderdijk's treurspelen ; Tweede deel Bilderdijk, Willem /   C. van der Post, Jr. / 1836 

424.Mr. Willem Bilderdijk's treurspelen ; Eerste deel Bilderdijk, Willem /  / C. van der Post, Jr. / 1836 

425.Mr. Willem Bilderdijk's treurspelen Bilderdijk, Willem / C. van der Post, jr / 1836 

426.Simson : dramatisch dichtstuk in vier tafereelen Middelkoop, Dion. / van der Post / 1836 

427.Ifigenia in Aulis : treurspel (na Racine) ; Treurspelen Racine, ... /  C. van der Post, Jr. / 1836 

428.Cinna : treurspel (na Corneille) ; Treurspelen Corneille, ... /  C. van der Post, Jr. / 1836 

429.Het treurspel : verhandeling ; Treurspelen Bilderdijk, Wm.  / C. van der Post Jr. / 1836 

430.Elfriede : treurspel ; Treurspelen Bilderdijk, K.W. /   C. van der Post Jr. / 1836 

431.Willem van Holland : treurspel ; Treurspelen Bilderdijk, Wm. / C. van der Post Jr. / 1836 

432.Optogt des Nederlandschen legers naar Ostende, onder het bevel van Z. Exc. Prins Maurits van Nassau, den 3den July 1600, den dag na de overwinning bij Nieuwpoort, welke voorgesteld zal worden door de studenten der Utrechtsche Hoogeschool, den 16den Juny 1836 C. van der Post, jr / 1836 

433.De imperii formis, quae in patria nostra sive tentatae sive institutae fuerunt a conversa republica anno MDCCXCV ad ejus cum Francia conjunctionem, quod ... Scholten tot Gansoijen, Guilielmus Folkertius / Van der Post / 1836 

434.Aux étudians d'Utrecht, à l'occasion de la seconde fête séculaire, célébrée le 15 Juin 1836 en mémoire de la fondation de l'université de cette ville van der Post / 1836 

435.Specimen historico-medicum, de cholerae asiaticae itinere per Belgium septentrionale Suerman, Alexander Carolus Guilielmus / Van der Post / 1835 

436.Nieuwe mengelingen Bilderdijk, W. /  C. van der Post, junior / 1835 

437.De muis- en kikvorsch-krijg Bilderdijk, Willem /   C. van der Post, Jr / 1835 

438.Eene voorlezing over het verschil tusschen doode natuurkrachten, levenskrachten en ziel Schroeder van der Kolk, J.L.C. / Van der Post / 1835 

439.Dissertatio medica de sabinae usu in osteocopis Pepfenhauser, Henricus / apud C. van der Post, jr / 1835  

440.Mengelpoëzy Bilderdijk, Willem / C. v.d. Post, jr. / [1835] 

441.Convivium Plato / Apud C. van der Post, Juniorem / 1834 

442.De iis, quae codice civili circa famulos et ancillas, singularia sunt sancita Ablaing van Giessenburg, Vincentius Matthias d' / C. van der Post, Jr / 1834 

443.Ter nagedachtenis van den hoogleeraar A. Simons D.M. / C. van der Post, Jr / 1834 

444.Overzigt der Euangelien van Mattheüs, Markus en Lukas, benevens de gelijkluidende plaatsen van Johannes Griesbach, J.J. / Van der Post / 1834 

445.Iets over den laatsten en heerlijken staat der gemeente van Christus hier op aarde : voorgedragen naar den Bijbel C. van der Post, Jr / 1834 

446.Schets der geschiedenis van het mercantiele stelsel in Nederland A.R. / Van der Post / 1834 

447.Briefwisseling tusschen twee hoogbejaarde vrienden, Filekklezius en Alethofilus, over de tegenwoordige geschilvoeringen in de Nederlandsche Hervormde kerk Filekklezius / Van der Post / 1834  

448.Woorden van eenen Geloovige Lamennais, de / Van der Post / 1834 

449.Dissertatio juridica inauguralis de actionibus, quae ex delicto nascuntur Daems, Otto Wilhelmus Dominicus / C. van der Post, jr / 1834 

450.Toelichtingen tot het chronologisch overzigt der Nederlandsche vorsten Visscher, L.G. / bij C. van der Post, Jr / 1833 

451.Opwekking tot moed en volharding in deze dagen : dichtstuk Thouars, G.A.C.W. de / C. van der Post Jr. / 1832 

452.Chronologisch overzigt der Nederlandsche vorsten : van Caesar tot den jare 1830 Visscher, L.G. / C. van der Post Jr. / 1832 

453.Specimen juridicum inaugurale de delictis agrariis Metman, Leonardus / apud C. van der Post Jrem / 1832 

454.Aanspraak aan de letterlievende studenten der Utrechtsche Hoogeschool, den 27sten januarij 1829 Heusden, Ph.W. van / C. van der Post Jr. / 1831 

455.Meditatio seria super tabacatione pipali, rejecta nasali et anathematizata knablativa C. van der Post Jr. / [1831] 

456.Mein Glaube : als das Gerücht wollte, dass der König nach Preussen sei Marchand, Ludwig / C. van der Post Jr. / 1830 

457.Aan den hoogedelen gestrengen heer, den heere luitenant kolonel Roijen, kommandeerende het depot van het regement lanciers Ober Schorffheide, J.A.H. / C. v.d. Post Jr. / [1830] 

458.Anklänge der Zeit  Marchand, Ludwig / C. van der Post Jr. / 1830