Uitgaven Venus (uitgeverij)

1.65 graden ; Stroom : vriendendoos voor Peter Duijf Wensveen, Pauline van / Vette Venus Pers / november 2018

2.Een deftige mijnheer belt Escortbedrijf De Zomer en ; Kist voor Kees Wensveen, Pauline van / Vette Venus Pers / 2016

3.Een wonder opgetekend voor Bubb ; Het goede leven : opgedragen aan Bubb Kuyper als dank voor zijn inspirerend voorzitterschap van de Stichting Drukwerk in de Marge, 15 november 2014 Kuyper, Bubb / Vette Venus Pers / [2014]

4.And to: Route 66 ; Voor Dick en voor elkaar : jubeldoos voor Dreestrekker Dick Jalink aangeboden op 1 december 2013 Jalink, Dick / Vette Venus Pers / 2013

5.De klaai is griis novimber Boomsma, Joop / Venus / 2009

6.De acht foar achten trein : splitscreenroman Riemersma, Tr. / Venus / 2009

7.Papieren geritsel Moormann, George / Vette Venus Pers / [2008]

8.As wurden slipe wurde Beekman, Hendrik / Venus / 2008

9.Eeltsje & ik Huisman, Bennie / Venus / 2008

10.Noardlike nachten Leest, R.R. van der / Venus / 2008

11.Sitebuorren, myn eigen paradys Peanstra, Auck / 3e pr / Venus / 2008

12.Boomsma bliuwt omt jo dat wolle Boomsma, Joop / Venus / 2008

13.Genesis abbekatekantoar Borger, Sjieuwe / Venus / 2008

14.Minskrotten-rotminsken : (nachtboek) Riemersma, Tr. / Venus / 2008

15.De kul oer it skouder Riemersma, Tr. / Venus / 2008 [i.e. 2007]

16.Anna Mossel : 'Ana Mexilhão' Portugal 2005 Grabyn, Annelies / [Annelies Grabyn] / 19 mei 2007

17.Eilânreis Hiemstra, Klaske / Venus / 2007

18.Kidelstiennen heine en slaan : literatuerkritiken, analyses, polemiken en oar proaza Haan, Josse de / Venus / 2007

19.Wol-komm' freugde fenne wrâd Abma, Willem / Venus / 2007

20.Ieneach kening Cnossen, Gerrit / Venus / 2007

21.Sitebuorren, myn eigen paradys Peanstra, Auck / Venus / 2007

22.80 bollen Winters, Willem / Venus / 2007

23.Hûs oan see = Huis aan zee Huisman, Bennie / Venus / 2007

24.Yn piama de dyk oer Peanstra, Auck / Venus / 2007

25.Kopkewoartel Oeloff, Nico / Venus / 2007

26.De Commissie Grensverleggend Buitenland serveert Het Beschreven Blad / Vette Venus Pers / [2006]

27.O.e.s.a ; Hans 75 Rombouts Vogel, Wim / s.n.] / 2006

28.Wat hoort bij de allerfijnste ; Hans 75 Rombouts Wensveen, Pauline van / Vette Venus Pers] / [2006]

29.Elja : de skepping fan Gummykut, in film : roman Haan, Josse de / Venus / 2006

30.Hoe binne de helten fallen Riemersma, Tr. / Venus / 2006

31.De fûgel Riemersma, Tr. / Venus / 2006

32.Beabuorster monologen Hylkema, Jouke / Venus / 2006

33.It liket op fleanen Atsma, Wobbe / Venus / 2006

34.Youmir, soan fan in túnslang Wolf, Henk / Venus / 2006

35.Om fan dit lân te hâlden... : Fokke Sierksma oer Fryslân yn brief en petear Boomsma, Joop / Venus / 2006

36.Doar boek Hut, Arjan / Venus / 2006

37.It tal mooglikheden is sawat ûneinich Veen, Durk van der / Venus / 2006

38.Dyn brune eagen taheakke Kaspersma, Jelle / Venus / 2006

39.Tajefte : sân gedichten Leest, R.R. van der / Venus / 2006

40.(He)art RONI / BeliaBoeken / 2005

41.Fred Wensveen, Pauline van / BeliaBoeken / 2005

42.Heet Boven RONI / BeliaBoeken / 200543.V lied Holvoet-Hanssen, Peter / BeliaBoeken / 2005

44.Talisman voor het geluk Wensveen, Pauline van / BeliaBoeken / 2005

45.Op 'e barrikaden en der by del : (litêrere striidskriuwerij 1965-1970) Riemersma, Tr. / Venus / 2005

46.Wurk yn útfiering : teksten en tekeningen 1969-1972 Leest, R.R. van der / Venus / 2005

47.De fûgel yn dy : 35 jier Fryske folk- en poplietteksten 1969-2004 Oosterhaven, Beart / Venus / 2005

48.It ferrin fan de tiid Borger, Sjieuwe / Venus / 2005

49.Rachlan : ferhalen Bonnema, Neeltje / Venus / 2005

50.It feest Vinterberg, Thomas / Venus / 2005

51.Kastanjes poffe : opstellen/essays oer ('oare') literatuer : analyses fan proazawurken en poëzy Haan, Josse de / Venus / 2005

52.De greate wrakseling Miedema, Hessel / Tredde, justjes bearbeide print / Venus / 2005

53.De teloargong fan Eden : ferhalen Holtrop, Benny / Venus / 2005

54.De tiid stie even stil : ferhalen Leij, Jan van der / Venus / 2005

55.Bêst minske-iten Willemsma, Ids / Venus / cop. 2004

56.De lije side fan 'e tiid : in kar Kaspersma, Jelle / Venus / 2004

57.De nije Sineeske muorre : polityk-ynkorrekte roman Riemersma, Tr. / Venus / 2004

58.Feuilles mortes : de Anna's Haan, Josse de / Venus / 2004

59.De swalkjende partij : in byldferhaal Leest, R.R. van der / Venus / 2004

60.Op 'e nekke fan 'e wrâld : (in kar út de kollums fan 1992-2002) Riemersma, Tr. / Venus / 2004

61.Retoer Skylge : roman Hiemstra, Klaske / Venus / 2004

62.It griisstiennen wurd : ferhalen Schotanus, Elske / Venus / 2004

63.Skalder en it swurd Wal, Cornelis van der / Venus / 2004

64.De Hoed, Petje & de Maas Lojen Deur Pers / 2003

65.De tuinman en de dood Eyck, P.N. van / Augustijn Pers / 2003

66.De boer droomde Wensveen, Pauline van / 1e dr / Vette Venus Pers / 2003

67.Famke yn Frjentsjer Kuperus, Hyke Sophia / Venus / 2003

68.It echte kado stiet yn 'e sliepkeamer Gratama, Geart / Venus / 2003

69.De skaadfrou Hiemstra, Klaske / Venus / 2003

70.In dynamyske diskusje Wind, Harmen / Venus / 2003

71.It moaiste famke fan Antarctica : roman Leest, R.R. van der / Venus / 2003

72.Healwize oanslaggen : filmsenario Riemersma, Tr. / Venus / 2003

73.Liefde uit wraak Melius, W.L. / Uitgeverij "Venus" / [1969?]