Friese achternamen

Friese voornamen en familienamen

BETEKENIS & DEFINITIE

 

HOE DE FRIEZEN HETEN EN WAAR ZIJ WONEN Friesland is rijk aan namen: aan antroponiemen, dit zijn voornamen en familienamen, en aan toponiemen, dit zijn water-, land- en (woon-)plaatsnamen. Ze maken een aanzienlijk deel van de Friese woordenschat uit en zijn daarvan ook het vroegst overgeleverd.

In Friesland, Groningen (zelf grotendeels oorspronkelijk Fries gebied) en bij uitbreiding met Drenthe was gangbaar de sibbenaam, die verwees naar de groep afstammelingen waartoe men behoorde. (Het woord sibbe is de Nederlandse tegenhanger van het leenwoord clan.) Sibbenamen kwamen voor in verscheidene vormen. Bij een daarvan werd eveneens het achtervoegsel -ing gebruikt, doch dan in meervoud. Zo konden de afstammelingen van ene Menna zich gezamenlijk onderscheiden als de Menningar. Voor iedere afzonderlijke van die afstammelingen verscheen deze toevoeging in de tweede naamval meervoud: Menninga betekent letterlijk ‘van de Menningar’ oftewel ‘van de lieden van Menna’. Men vergelijke hoe dat ging in het Oudengels, dat zeer nauw verwant was aan het Oudfries: hoe de krijger Béowulf in het gelijknamige heldendicht wordt voorgesteld als Béowulf Scyldinga. Hij is immers één der Scyldingas, de afstammelingen van Scyld.

Bekende Friese voorbeelden zijn:

Andhere (later Ander) – Andheringa ‘van de lieden van Andhere’ → Andringa
Eisa (later Eise) – Eisinga ‘van de lieden van Eisa’ → Eisinga, Eizinga
Eppa (later Eppe) – Eppinga ‘van de lieden van Eppa’ → Eppinga
Folkhere (later Folker) – Folkheringa ‘van de lieden van Folkhere’ → Folkeringa, Folkringa
Hidda (later Hidde) – Hiddinga van de lieden van Hidda’ → Hiddinga
Mensa (later Mense) – Mensinga ‘van de lieden van Mensa’ → Mensinga
Nanna (later Nanne) – Nanninga ‘van de lieden van Nanna’ → Nanninga
Offa (later Offe) – Offinga ‘van de lieden van Offa’ → Offinga
Penta (later Pente) – Pentinga ‘van de lieden van Penta’ → Pentinga
Poppa (later Poppe) – Poppinga ‘van de lieden van Poppa’ → Poppinga
Tamma (later Tamme) – Tamminga ‘van de lieden van Tamma’ → Tamminga
Wyba (later Wiebe) – Wybinga ‘van de lieden van Wyba’ → Wiebinga

In Groningen is de -a veelal verdoft tot een stomme e. Vandaar bekende Groningse sibbenamen als Ebbinge (‘van de lieden van Ebba’), Folkinge (‘van de lieden van Folka’) en Haddinge (‘van de lieden van Hadda’).

Maar ook hier, gezien de oorspronkelijk ruimere betekenis van het achtervoegsel -ing (‘behorende bij’), hoeft niet iedere tegenwoordige achternaam die op -inga (of -inge) eindigt noodzakelijkerwijs de naam van een vader of voorvader te bevatten. Een naam als Veninga bijvoorbeeld betekent letterlijk ‘van de lieden van het veen’ en is dus te vergelijken met Vening en Van der Veen hierboven.

Een ander slag sibbenaam werd gevormd met Oudfries man/mon ‘man’. De telgen van ene Aga zouden tezamen de Aga man zijn, de ‘mannen van Aga’. Een van deze telgen, bijvoorbeeld Poppa, zou dan heten Poppa Aga manna ‘Poppa van de mannen van Aga’. In de tegenwoordige achternamen die uit dergelijke sibbenamen zijn ontstaan is zonder uitzondering het einde afgesleten. Enkele voorbeelden ter verluchting:

Ada (later Ade) – Ada manna ‘van de mannen van Ada’ → Adama, Adema
Aga (later Age) – Aga manna ‘van de mannen van Aga’ → Agema
Brand  Brandes manna ‘van de mannen van Brand’ → Brandsma, Brandsema
Hrólf (later Roelf) – Hrólfes manna ‘van de mannen van Hrólf’ → Roelfsma, Roelfsema
Lyckla (later Lykle) – Lyckla manna ‘van de mannen van Lyckla’ → Lycklama
Sicka (later Sikke) – Sicka manna ‘van de mannen van Sicka’ → Sikkama, Sikkema

En ook hier hoeven niet alle tegenwoordige achternamen die op -ma eindigen noodzakelijkerwijs de naam van een vader of voorvader te bevatten. Om bij een inmiddels bekend voorbeeld te blijven: Venema betekent ‘van de mannen van het veen’, en is dus in wezen hetzelfde als Veninga hierboven, en te vergelijken met Vening en Van der Veen. En dan is er ook nog Veenstra. De uitgang -stra is ook kenmerkend Fries en vermoedelijk een verbastering van -sittera/-setera/-satera, oftewel ‘van de bewoners van’. Aangezien dergelijke namen nooit afgeleid zijn van een vader of voorvader worden die hier verder niet besproken.

Een derde slag Friese sibbenaam is wat eigenaardiger en ook veel zeldzamer, meer te vinden in Oost-Friesland. Het lijkt erop dat hier de naam van de vader of voorvader zelf in de tweede naamval meervoud werd gezet. Mogelijk betreft dit sibben waarvan de oudste zoon altijd vernoemd werd naar de vader. Maar in sommige gevallen is er wellicht eerder sprake van enerhande bijnaam voor de sibbe. Vier voorbeelden:

Falka (later Falke) – Falkena ‘van de Falka’s’ of ‘van de valken’ → Falkena
Fokka (later Fokke) – Fokkena ‘van de Fokka’s’ → Fokkena
Franka (later Frank) – Frankena ‘van de Franka’s’ of ‘van de vrijmoedigen’ → Frankena
Otta (later Otte) – Ottena ‘van de Otta’s’ → Ottena

Ten slotte, in de Friese gebieden gebruikte men weliswaar sibbenamen, maar iedere man of vrouw stond evengoed bij diens vadersnaam bekend. Zelfs toen sibbenamen en herkomstnamen versteend waren tot achternamen kon men alsnog een vadersnaam gebruiken. Een bekend voorbeeld is de naam Pieter Jelles Troelstra. Deze Pieter was namelijk de zoon van Jelle, van de familie Troelstra

 

De oudste persoonsnamen zijn bij Tacitus (Annales XIII. 54) te vinden: Verritus en Malorix, namen van Fr. koningen, die naar expansie streefden. Voornamen. Aanvankelijk had men bij de Friezen, evenals bij de andere Germaanse volksstammen, slechts één naam. Het is de hedendaagse, meer of minder sterk vervormde, voornaam, waarvan een groot aantal familienamen en ook talrijke plaatsnamen afgeleid zijn. Deze oudste persoonsnamen zijn kennelijk tweestammig, dat wil zeggen het zijn samenstellingen of samenkoppelingen van twee woorden. Ze werden oorspronkelijk met een zeker rituaal gegeven en hielden een wens in. De meeste naamstammen komen zowel in mansnamen (masculina) als in vrouwennamen (feminina) voor; vele kunnen zowel begin als eindstam zijn; enkele komen alleen als beginstam, andere slechts als eindstam voor.

In namen van verwanten kan een gelijke begin of eindstam, en ook alliteratie voorkomen, bijv. Hrodhard et Hrothger frater eius (gelijke beginstam), Flilderat (lees: Hildred) filius Geldredis (gelijke eindstam), Hera filia Habonis (alliteratie), ego Friesgart (vrouwennaam) et due filie mee Friduwih et Friesburc et filius meus Fridolf (alliteratie). Wij zien hierin duidelijk opzet in de oude naamgeving. Sommige stammen zijn uitsluitend of zo goed als uitsluitend eindstam van feminina: burch, lind, wi, gard, bijv. Friburch, Gerlind, Geldwi, Hildegard. Er zijn naamstammen, die, ook als afzonderlijk woord, in het Oudfries

voorkomen : si (zege), wich (strijd), her (leger), ger (speer), win (vriend); er zijn er ook, die zelfs in het Nieuwfries bewaard zijn gebleven: moed, ried, man, folk, frede, swiid, hurd, leaf, adel, edel.

Maar er zijn er ook vele, die in Nieuw noch Oudfries zijn overgeleverd: bad (strijd), hild (strijd), hrod (roem), mer (beroemd). Het is van het grootste belang, ter opsporing van de Friese naamstammen van de oudst overgeleverde vormen uit te gaan. Van niet minder belang is de vergelijking met de overeenkomstige stammen en namen in andere Oudgermaanse dialecten; strikt noodzakelijk is dit voor de Friese naamstammen, die niet als afzonderlijk woord in Oud- en Nieuwfries gevonden worden.

Uit het voorgaande is het duidelijk dat oorspronkelijk elke naam een bepaalde betekenis had. Samenstellingen als Liafwin (lief + vriend), Bernhard (beer + hard, d.i. sterk), Alger (adel + ger, d.i. speer); samenkoppelingen als Liafhard (Hef + hard, d.i. sterk), Wolfraban (wolf + raaf), zijn gemakkelijk herkenbaar. Echter verduistert die betekenis vroeger of later. Het gevolg hiervan is vormverandering in de tweestammige volle namen. De vormverandering is talloze malen zo groot, dat vele namen onkenbaar zijn geworden. Behalve een gewijzigd vocahsme en consonantisme in de beginstammen en vooral in de eindstammen, merken wij op: reductie en verdoffing van de eindstam, zodat die soms het karakter van een suffix krijgt: Meindert (uit megin, d.i. raad, en hard), Folkert (uit folk + hard, d.i. sterk); samentrekking, bijv.
Tsjerk (uit thiad, d.i. volk + rik, d.i. machtig of heerser), Gelf (uit ger, d.i. speer, + wolf); afval van de eindstam, hetzij van de gehele stam, bijv. Sia (uit si, d.i. zege, met afval van brand of een andere stam), hetzij met behoud van de aanvangsconsonant van de eindstam, bijv. Siba (uit si + een met b beginnende eindstam, als brand, bod, berht); Tsjalle (uit thiad, d.i. volk + een met 1 beginnende eindstam, bijv. lef, d.i. zoon, nazaat). Enkele malen afval van de beginstam: Brand uit Hildebrand. Gevolg van dit alles is: vergroting van de naamvoorraad. Naast Hildebrand komen dan ook: Oudfr.

Hilla, Hidda, Hibba, Nieuwfr. Hille, Hidde, Hibbe in gebruik. Wij mogen aannemen, dat deze naamsverkorting tot namen op -a aan affectie is toe te schrijven: het zijn in oorsprong ‘lieve’ namen.

Een paar opmerkingen moeten hierbij gemaakt worden. Verscheidene Friese achternamen vinden wij ook met de uitgang -o, bijv. Halbo, Otto, Wibo. Deze uitgang is aan de invloed van het Latijn te danken. Naast de a-namen komen ook verkortingen van de oorspronkelijke tweestammige namen voor, die op een consonant uitgaan: Harm, Roel; ze zijn éénlettergrepig. Dubbelvormen met en zonder -a: Awa-Aef, Doda-Doed.

Opmerkelijk zijn voorts de dubbelvormen met lange en korte vocaal, en met enkele en dubbele consonant: Aba-Abba, Teta-Tetta, Oda-Odda, Ona-Onna; evenzo die met zachte en met scherpe middenconsonant: Abba-Appa, Teda-Teta, Odda-Otta. Ook dit is een affectisch verschijnsel. Verder werd de naamvoorraad nog zeer vergroot door talloze in oorsprong ook affectische verkleiningsvormen van mannelijke en vrouwelijke namen. Hierbij worden vnl. l- en k-suffixen gebezigd: Andele, Eelke, Wytse (uit Wittia), zelfs met dubbel suffix: Yme-Ymke-Ymkje, Auwe-Auke-Aukje. Het suffix -ing, bijv. Waling, Tsjalling, Eling, kan behalve verkleining ook afkomst te kennen geven.

Deze verkleinvormen worden dikwijls weer afgekort: Aukje-Auk, Joukje-Jouk, Antsje-Ant-An; Klaaske-Klas; Sipke-Sip, TsjipkeTsjip, Jintsje-Jint, enz. Een kleine vermeerdering van de Fr. naamvoorraad zijn de namen, afkomstig uit het Oudfries recht: Skelte, Eazge, Keimpe, uit Oudfr. Skelta, Asega, Kempa, en die uit de familieverhouding: Broar, Broer, Moder, Suster.


Een zeer aanzienlijke vergroting vormen de christelijke namen, uit het Nieuwe testament en Oude testament, de kerkvaders, pausen, heiligen, martelaren. Het begin hiervan kan kort na de kerstening gesteld worden. Aanvankelijk worden maar weinige dergelijke namen overgenomen; allengs echter vermeerdert het gebruik. Deze christelijke namen verschillen in vorm, klank, lengte, accent zeer van de oorspronkelijke Fries.

De betekenis ervan was alleen bij de geestelijkheid bekend. Allerlei vormveranderingen konden er in voorkomen: reducering, verkorting aan het eind en ook aan het begin, verkleining, klankwijziging, bijv. Johannes: Johan, Jan, Johanna, Johantsje, Jo, Joke, Hannes, Hans, Hanne; Nicolaas: Nico, Nyk, Klaas, Klaaske, Nykle, Lykle, Laas; Jacob, Jacobus: Jaap, Kobus, Koop, Japke, Japik, Japikje, enz.

Familienamen. Sedert onheuglijke tijden werden personen nader aangeduid met de vadernaam of met de plaats van herkomst. Dit was en is in vele en velerlei talen het geval. Zo komen Friese namen in Latijnse stukken voor, bijv. als: Gerbraht filius Ecci, Esacha filia Avonis (met alliteratie), dus met de vadersnaam in de (Latijnse) genitief singularis en met de toevoeging van filius (zoon) of filia (dochter). Hetzelfde moet natuurlijk ook zeer vroeg in de volkstaal het geval zijn geweest. De toevoeging filius, filia (zoon, dochter) wordt daarna weggelaten, en de vadersnaam in de genitief wordt eerst patronymicum, daarna familienaam, wanneer hij gebruikt wordt van zoon op zoon.

Zo ontstaan namen met Latijnse uitgang, als Gerbrandy, Jacobi, Wilhelmy, en vooral met de Friese zwakke genitief-uitgang, als Algera, Sjaerda, Roorda, Herbranda, Jaerla, Menalda. Evenzo met de sterke genitief-uitgang, bijv. Ids Sippis, Low Buwis, Poppes, Boetes, Huppes, Foppes. Soms blijft de toevoeging ‘zoon’ in toonloze vorm bewaard, bijv. Jansen, Pietersen, Klaassen. Met toevoeging van de plaats of streek van herkomst of inwoning vinden wij in Latijnse stukken bijv.

Wolfbraht de Fresia, Engilmar de Westerriche (Westergo). In het Fries bijv. in appositionele vorm: Jella Hoxwier, Epa Kee, evenzo Dronrijp, Deinum, Dokkum, Van Slooten, Van Wieren, Van Dijk, Van der Woude. Vroeger ook met de preposities to, toe, in, bijv. Botta to Heerwey, Epa to Bosum, Jella in Eslum. Ook gelatiniseerd: Schotanus, Winsemius, Vomelius (= Van Wommels), Hempenius. Met de Fries zwakke genitief-uitgang -a worden niet alleen van voornamen (zie boven), maar ook van plaatsnamen familienamen gevormd, bijv.

Baarda, Haga, Holwerda, IJlstra, Tirnsa. Dikwijls zijn dit plaatsnamen op -um: Bieruma, Hallema, Jellema, of op -sum: Tolsma, Reitsma, Jelsma. Vandaar dat het suffix -a werd uitgebreid tot -ma en -sma, die ook weer van persoons- en andere plaatsnamen familienamen vormen, en zelfs in groten getale. Bijv. op -ma: Abbema, Atema, Eisma, Feikema, Gratama, Galama, Harkema, Bouma, Fenema, Fennema, Dikema; of op -sma: Sjoerdsma, Sybesma, Tjalsma, Tietnersma, Hoeksma, Meindertsma, Wielsma, Grondsma, Klynsma, Bleeksma, Brinksma. Tot de vorming van het suffix -sma heeft zonder twijfel ook de sterke genitief singularis (op -s, -is, -es) bijgedragen: Jelles-Jelsma, Jouwes-Jousma, SjoerdsSjoerdsma. In zulke namen is het suffix dus een stapelvorm.

De uitgangen -a, -ma, -sma zijn speciaal kenmerkend voor het Fries. Daarbij komt het opmerkelijke suffix -stra, dat gevormd is van het substantief sater, sitter; sater, ontstaan uit saté met verlenging van -(e)r. Wij hebben hier dus te doen met oorspr. samenstellingen, waarvan het eerste deel een plaatsnaam is, en -sater, sitter bewoner betekent: Keestra, Keegstra, Groustra, Wierstra, Hofstra, Heemstra. In het boek van Sipma, Nammekunde I, wordt een vrij uitvoerig onderzoek ingesteld naar plaats en tijd van ontstaan, en de vorming door middel van suffixen van de boven behandelde familienamen. Het begint met die op -a, tweede helft 12de eeuw in het Westerlauwerse Friesland: Tammonis est Thiadmera, dus nog patronymicum. De verschillende vormen, ook van Oosterlauwers en Oostereems Fries worden dan verder nagegaan.

De suffixen zijn meermalen stapelvormen: -sma, -na, -sna, -ns, bijv. Frederiksma, Ukena, Tyardisna, Ellens. Het suffix -inga (genitief pluralis) vormt de oudste familienamen, meestal, maar niet uitsluitend, van persoonsnamen. Voorbeelden: Abbinga, Hottinga, Tsjallinga, Wieringa; veel jonger: Hieminga, Schuringa, Huizinga. Het komt ook in plaatsnamen voor: Dockinga, Mantinga, Makkinga, Goïnga; speciaal in de zgn. inga-heemnamen: Mantinga-heem (Mantgum), Ferdingaheem(Firdgum), Berlinga-heem (Berlikum). Ook in: Dockynchirica (Dockinga-chirica), Edinga-wier, Goïngarijp, Papingastins, en vele andere. Dit suffix -inga wordt ook vervormd tot -ia, -je: Burmania, Winia, Stania; Burmanje, Hanje, Tanje.

Opgemerkt moet nog worden, dat familienamen dikwijls ontstaan zijn uit namen van beroep en bedrijf: Kuiper, Smid, Bakker, Ymker, De Boer, oorspr. als appositie bij een voornaam, daarna ook uit vadersnaam plus beroepsnaam in een groepsgenitief: Rinke Kuiper-Jan Rinke KuipersJan Kuipers. Soms met suffix: Molnersma, Skroorsma, dikwijls uit gereedschapsnaam als Boorsma, Bijlsma, enz. Ook naar een of ander kenmerk: Krul, Kroeze, De Swart, De Groot; uit een bijnaam, schimp- of spotnaam: Mud, Poep; naar een huisnaam of uithangteken: Van der Valk, Bogtstra, Bontekoe; naar afkomst: Hollander, Groninger, zeer vaak: De Vries. Deze namen zijn betrekkelijk jong; vele dagtekenen uit de Napoleontische tijd, toen bij keizerlijk decreet ieder verplicht werd een familienaam aan te nemen.

 

Veel voorkomende namen in Friesland

A

 • Aa, van der
 • Aalsma
 • Aardema
 • Aartsma
 • Abbema
 • Abbenga
 • Abbinga
 • Abelsma
 • Abenga
 • Abma
 • Ackema
 • Adama
 • Addinga
 • Adema
 • Adzema
 • Aeilkema
 • Agema
 • Aikema
 • Aitzema
 • Akkeringa
 • Akkerma
 • Akkersma
 • Aksema
 • Albada
 • Albarda
 • Albeda
 • Alberda
 • Alberga
 • Alberta
 • Albertema
 • Albertsma
 • Albronda
 • Aldersma
 • Alema
 • Algera
 • Algra
 • Alkema
 • Alleda
 • Allegra
 • Allema
 • Allersma
 • Alma
 • Alsema
 • Alserda
 • Alssema
 • Alta
 • Altena
 • Altinga
 • Alzerda
 • Amama
 • Amsenga
 • Amsinga
 • Andala
 • Andela
 • Andersma
 • Andriesma
 • Andringa
 • Anema
 • Aninga
 • Anjema
 • Ankringa
 • Annega
 • Annema
 • Anninga
 • Antema
 • Antuma
 • Apma
 • Arema
 • Arendsma
 • Arensma
 • Arentsma
 • Arkema
 • Arsema
 • Asinga
 • Asma
 • Atama
 • Atema
 • Atma
 • Atsema
 • Atsma
 • Attema
 • Attinga
 • Atzema
 • Aukema
 • Ausema
 • Ausma
 • Autsema
 • Auwema
 • Auwerda

 

B

 • Baaima
 • Baama
 • Baanstra
 • Baarda
 • Baarsma
 • Baayma
 • Bajema
 • Bakema
 • Balkema
 • Ballema
 • Ballestra
 • Balsma
 • Balstra
 • Balta
 • Banda
 • Bandringa
 • Bandsema
 • Bandsma
 • Bandstra
 • Banga
 • Bangma
 • Banninga
 • Bansema
 • Bansenga
 • Banstra
 • Bantega
 • Bantema
 • Bardega
 • Barendsma
 • Bargstra
 • Baringa
 • Barkema
 • Barla
 • Barma
 • Barsema
 • Bartlema
 • Bartsma
 • Bartstra
 • Basstra
 • Batema
 • Batstra
 • Baukema
 • Bauma
 • Bazegra
 • Bearda
 • Beekema
 • Beekma
 • Beeksma
 • Beerda
 • Beersma
 • Beerstra
 • Beerta
 • Beertema
 • Beertsema
 • Beertsma
 • Beetsma
 • Beetstra
 • Beijma
 • van Beijma
 • Beilsma
 • Beima
 • Beinema
 • Beintema
 • Beista
 • Beitsma
 • Bekema
 • Bekkema
 • Belkega
 • Belkerma
 • Belksma
 • Bellinga
 • Bennema
 • Benima
 • Bennenga
 • Benninga
 • Bentema
 • Berga
 • Bergama
 • Bergema
 • Bergsma
 • Bergstra
 • Berisha
 • Bersma
 • Beswerda
 • Betsema
 • Bettama
 • Betzema
 • Beukema
 • Beukinga
 • Beyma
 • Bezema
 • Bielsma
 • Bierema
 • Bierenga
 • Bieringa
 • Bierma
 • Biersma
 • Biesma
 • Biesta
 • Biewenga
 • Biewinga
 • Bijkersma
 • Bijlenga
 • Bijlsma
 • Bijlstra
 • Bijma
 • Bijsma
 • Bijstra
 • Bilstra
 • Biltsma
 • Bindenga
 • Bindinga
 • Bingsma
 • Binksma
 • Binnema
 • Binsma
 • Birza
 • Blankena
 • Blanksma
 • Bleeksma
 • Bleijenga
 • Bleijenga
 • Bleijinga
 • Bleinsma
 • Blesma
 • Blessinga
 • Blijstra
 • Blinksma
 • Bloema
 • Bloemena
 • Bloemsma
 • Bloemstra
 • Bloksma
 • Blomsma
 • Blonska
 • Bodema
 • Boekema
 • Boelema
 • Boelsma
 • Boelstra
 • Boensma
 • Boenstra
 • Boerema
 • Boeringa
 • Boerma
 • Boersema
 • Boersma
 • Boerstra
 • Boeyenga
 • Boeysma
 • Bogema
 • Bogtstra
 • Bokkema
 • Bokkinga
 • Bokma
 • Boksma
 • Bolkema
 • Bollema
 • Bonda
 • Bonema
 • Bonema
 • Bonga
 • Bonnema
 • Bonninga
 • Bonsema
 • Bonsma
 • Bonstra
 • Bontjema
 • Bontsema
 • Booisma
 • Boomsema
 • Boomsma
 • Boomstra
 • Boonsma
 • Boonstra
 • Boorsma
 • Bootsma
 • Bootzema
 • Bordenga
 • Boringa
 • Bornstra
 • Boschga
 • Boschma
 • Bosga
 • Bosgra
 • Boska
 • Boskma
 • Bosma
 • Bosscha
 • Bossema
 • Bossenga
 • Bossina
 • Bossinga
 • Botenga
 • Botha
 • Botinga
 • Botma
 • Botstra
 • Bottema
 • Bottinga
 • Boukema
 • Bouma
 • Bousema
 • Bousma
 • Boutisma
 • Boutsema
 • Boutsma
 • Bouwma
 • Bouwsema
 • Bouwsma
 • Bouwstra
 • Bovenga
 • Bovinga
 • Boxma
 • Braaksma
 • Brakema
 • Brama
 • Brandinga
 • Brandsema
 • Brandsma
 • Brantsma
 • Brassinga
 • Brattinga
 • Breeksema
 • Breeuwsma
 • Breitsma
 • Brilstra
 • Brinkema
 • Brinksma
 • Brinxma
 • Broekema
 • Broeksema
 • Broeksma
 • Broersema
 • Broersma
 • Broksma
 • Brokstra
 • Brolsma
 • Brommersma
 • Bronda
 • Brondsema
 • Brongersma
 • Bronkema
 • Bronsema
 • Brontsema
 • Bruggema
 • Bruinenga
 • Bruininga
 • Bruinja
 • Bruinsma
 • Bruna
 • Brunia
 • Bruulsema
 • Bruursema
 • Buffinga
 • Buikema
 • Buikstra
 • Buirma
 • Buisma
 • Buitenga
 • Buivenga
 • Bullema
 • Bullinga
 • Bulstra
 • Bultema
 • Bultena
 • Bultsma
 • Bultstra
 • Buma
 • Buninga
 • Bunnema
 • Buntsma
 • Burema
 • Burenga
 • Burgsma
 • Burgstra
 • Burmania
 • Buruma
 • Buurema
 • Buurma
 • Buursema
 • Buursma
 • Buurstra
 • Buwalda
 • Byma

 

C

 • Cammenga
 • Camminga
 • Camstra
 • Canninga
 • Cirksena
 • Clarema
 • Cleveringa
 • Copinga
 • Coslinga

 

 

D

 

 • Dalinga
 • Dallenga
 • Dallinga
 • Dalstra
 • Damminga
 • Damsma
 • Damstra
 • Dantuma
 • Datema
 • Deelsma
 • Deelstra
 • Deenstra
 • Deinema
 • Dekema
 • Dekenga
 • Dekinga
 • Dekkema
 • Dekkinga
 • Delfsma
 • Delfstra
 • Denkema
 • Derksema
 • Diekema
 • Diekstra
 • Diepstra
 • Dijkema
 • Dijkenga
 • Dijkinga
 • Dijkma
 • Dijksma
 • Dijkstra
 • Dikkema
 • Dillema
 • Djurrema
 • Dobbenga
 • Dobbinga
 • Dobma
 • Doddema
 • Dokkuma
 • Dolfsma
 • Dolsma
 • Dolstra
 • Domna
 • Donga
 • Dongstra
 • Donia
 • Doorga
 • Doringa
 • Dotinga
 • Douma
 • Douna
 • Dousma
 • Douwenga
 • Douwma
 • Douwsma
 • Douwstra
 • Draaijsma
 • Draaisma
 • Draaistra
 • Dragstra
 • Dragtsma
 • Dragtstra
 • Draisma
 • Drielsma
 • Drilsma
 • Drollenga
 • Droogsma
 • Dubblinga
 • Duimstra
 • Duinstra
 • Duizendstra
 • Duursema
 • Duursma
 • Duurtsema
 • Dyksma
 • Dykstra

 

E

 • Ebbinga
 • Eckringa
 • Edema
 • Edinga
 • Eedema
 • Eekema
 • Eekma
 • Eelkema
 • Eelssema
 • Eemstra
 • Eenkema
 • Eenshuistra
 • Eeringa
 • Eeuwema
 • Eijma
 • Eijsinga
 • Eijzenga
 • Eikema
 • Eisema
 • Eisenga
 • Eisinga
 • Eisinga
 • Eisma
 • Eizenga
 • Elema
 • Elenga
 • Elgersma
 • Elgersma
 • Elinga
 • Elsenga
 • Elsinga
 • Elsma
 • Elzema
 • Elzenga
 • Elzinga
 • Endema
 • Endstra
 • Engelsma
 • Engwerda
 • Engwirda
 • Ennema
 • Ennenga
 • Enninga
 • Enuma
 • Epema
 • Eppenga
 • Eppinga
 • Erenga
 • Eringa
 • Ettema
 • Eyma
 • Eysenga
 • Eysinga
 • Eysma
 • Eyzenga
 • Eyzinga
 • Ezinga

 

F

 • Falkena
 • Feddema
 • Feenema
 • Feenstra
 • Feeringa
 • Feersma
 • Feikema
 • Feima
 • Feitsma
 • Fellinga
 • Fenema
 • Fenenga
 • Fennema
 • Fenstra
 • Feringa
 • Ferweda
 • Ferwerda
 • Fielstra
 • Fierstra
 • Fijlstra
 • Fijma
 • Finnema
 • Flieringa
 • Flietstra
 • Flikkema
 • Flokstra
 • Fluitsma
 • Fockema
 • Foekema
 • Fokkema
 • Fokkena
 • Fokma
 • Fokstra
 • Folbarda
 • Folbeda
 • Folkema
 • Folkeringa
 • Folkersma
 • Folkertsma
 • Folkringa
 • Forma
 • Formsma
 • Frankema
 • Frankena
 • Fransema
 • Freerkstra
 • Fridsma
 • Fridzema
 • Friesema
 • Frietema
 • Friezema
 • Frijda
 • Froma

 

G

 • Gaaikema
 • Gaastra
 • Gaijkema
 • Gaikema
 • Galama
 • Galema
 • Galjema
 • Gankema
 • Ganzinga
 • Gatsma
 • Gaykema
 • Geerdsema
 • Geerdzema
 • Geersema
 • Geersinga
 • Geerssinga
 • Geertruida
 • Geertsema
 • Geertsma
 • Geldersma
 • Gelsema
 • Gerbranda
 • Gercama
 • Gerkema
 • Gerlofsma
 • Gerlsma
 • Gerringa
 • Gerritsma
 • Geukema
 • Gielstra
 • Gietema
 • Gjaltema
 • Gjeltema
 • Glastra
 • Glazema
 • Glinstra
 • Goelema
 • Goslinga
 • Graafsma
 • Graafstra
 • Graanstra
 • Graatsma
 • Gramsma
 • Gratama
 • Grevinga
 • Griepsma
 • Griepstra
 • Grijpdtra
 • Grijpma
 • Grijpsma
 • Grimmenga
 • Groefsema
 • Groenema
 • Groenia
 • Groeninga
 • Groensma
 • Groesema
 • Grondsma
 • Grondstra
 • Gropstra
 • Grozema
 • Gruisinga
 • Gruizinga
 • Grunstra
 • Grypma
 • Grypstra
 • Gudema
 • Guikema

 

 

H

 • Haadsma
 • Haagsma
 • Haagsma
 • Haaijema
 • Haaima
 • Haaisma
 • Haaitsma
 • Haakina
 • Haakma
 • Haaksema
 • Haaksma
 • Haalstra
 • Haanstra
 • Haarsma
 • Haaxma
 • Habbema
 • Haersma
 • Van Haersma
 • Hafma
 • Haga
 • Haijema
 • Haijema
 • Haijenga
 • Haijma
 • Haijtema
 • Haijtsma
 • Haima
 • Haisma
 • Haitjema
 • Haitsma
 • Hajema
 • Hakma
 • Halbersma
 • Halbertsma
 • Halbesma
 • Halkema
 • Hallema
 • Halma
 • Halsema
 • Hamersma
 • Hammenga
 • Hammersma
 • Hamminga
 • Hamringa
 • Hamstra
 • Hana
 • Handema
 • Hanema
 • Hania
 • Hannema
 • Hansma
 • Harenga
 • Haringa
 • Haringsma
 • Harinxma
 • Harkema
 • Harmsma
 • Harsema
 • Harsma
 • Harssema
 • Harsta
 • Harstra
 • Harstra
 • Hartsema
 • Hartstra
 • Hartzema
 • Hasinga, van
 • Hastra
 • Hattinga
 • Hatuma
 • Hatumena
 • Havenga
 • Havinga
 • Hayema
 • Heddema
 • Heegsma
 • Heegstra
 • Heemenga
 • Heemstra
 • Van Heemstra
 • Heerema
 • Heerenga
 • Heeresma
 • Heeringa
 • Heerma
 • Heeroma
 • Heersema
 • Heida
 • Heidema
 • Heidsma
 • Heidstra
 • Heijda
 • Heijenga
 • Heijlema
 • Heijma
 • Heikema
 • Heininga
 • Heinsma
 • Heinstra
 • Heistra
 • Heitinga
 • Hekkema
 • Hekkinga
 • Hekma
 • Hekstra
 • Hellema
 • Helena
 • Hellinga
 • Helmersma
 • Helmsma
 • Heloma
 • Helwerda
 • Hemmega
 • Hemmema
 • Hemmenga
 • Hemminga
 • Hemrika
 • Hemstra
 • Hendriksma
 • Hensema
 • Henstra
 • Hepkema
 • Heratema
 • Herbranda
 • Herema
 • Heringa
 • Herrema
 • Herresma
 • Heslinga
 • Hettema
 • Hettenga
 • Hettinga
 • Hevinga
 • Hibma
 • Hiddema
 • Hiddenga
 • Hiddinga
 • Hidma
 • Hielema
 • Hielkema
 • Hielkema
 • Hiemerda
 • Hieminga
 • Hiemstra
 • Hijdra
 • Hijenga
 • Hijlkema
 • Hijma
 • Hijmersma
 • Hijna
 • Hilenga
 • Hilgena
 • Hilgenga
 • Hillenga
 • Hillinga
 • Hilstra
 • Hilverda
 • Hilwerda
 • Hinkema
 • Hittema
 • Hobbema
 • Hobma
 • Hoeijtema
 • Hoekema
 • Hoekenga
 • Hoeksema
 • Hoeksma
 • Hoekstra
 • Hoekzema
 • Hofma
 • Hofstra
 • Hogema
 • Hoitema
 • Hoitenga
 • Hoitinga
 • Hoitsema
 • Hoitsma
 • Hokwerda
 • Holdinga
 • Holema
 • Holkema
 • Hollema
 • Hollenga
 • Hollinga
 • Holmersma
 • Holtsema
 • Holverda
 • Holwarda
 • Holwerda
 • Homma
 • Hommema
 • Hommenga
 • Homminga
 • Homsma
 • Hondema
 • Hooghiemstra
 • Hoogma
 • Hoogstra
 • Hooijenga
 • Hooijsma
 • Hooisma
 • Hoolsema
 • Hoonstra
 • Hoornstra
 • Hopma
 • Hoppema
 • Hoppinga
 • Hora Adema
 • Horenga
 • Horensma
 • Horinga
 • Horkstra
 • Hornstra
 • Horringa
 • Horstra
 • Hotinga
 • Hotsma
 • Hottinga
 • Houkema
 • Houtema
 • Houtsma
 • Houtstra
 • Hovenga
 • Hovinga
 • Hoytema
 • Huijninga
 • Huijsenga
 • Huijsinga
 • Huisinga
 • Huisma
 • Huistra
 • Huitema
 • Huitenga
 • Huizenga
 • Huizinga
 • Hukema
 • Hulsinga
 • Hulzenga
 • Hulzinga
 • Humalda
 • Huttema
 • Huttenga
 • Huttinga
 • Hijlckama
 • Hylkema
 • Hyma

 

I

 • Idema
 • Idserda
 • Idsinga
 • Idskema
 • Idzenga
 • Idzerda
 • Idzinga
 • Iedema
 • Iepema
 • Iepma
 • Iepsma
 • Iepstra
 • IJbema
 • IJdema
 • IJedema
 • IJlkema
 • IJlstra
 • IJnema
 • IJntema
 • IJpema
 • IJpenga
 • IJpma
 • IJsinga
 • IJska
 • IJszenga
 • IJtsema
 • IJtsma
 • IJzinga
 • Immenga
 • Imminga
 • Ingenra
 • Inia
 • Inja
 • Insenia
 • Intema
 • Inthiema
 • Ipema
 • Itsma
 • Iwema

J

 • Jaarsma
 • Jaasma
 • Jacobsma
 • Jaerla
 • Jagersma
 • Jakma
 • Jama
 • Janga
 • Jannenga
 • Jansema
 • Jansma
 • Japenga
 • Jarigsma
 • Jedema
 • Jeeninga
 • Jelderda
 • Jelgersma
 • Jelkema
 • Jellema
 • Jellesma
 • Jelluma
 • Jelsma
 • Jeltema
 • Jenema
 • Jeninga
 • Jenninga
 • Jensema
 • Jensma
 • Jepkema
 • Jepma
 • Jilderda
 • Joekema
 • Joha
 • Johannesma
 • Joldersma
 • Joldertsma
 • Jolsma
 • Jongema
 • Jongema
 • Jongma
 • Jongsma
 • Jongstra
 • Joostema
 • Jorna
 • Jorritsma
 • Jorwerda
 • Jouersma
 • Joukema
 • Jouksma
 • Jousma
 • Joustra
 • Jouta
 • Jouwersma
 • Jouwsma
 • Jubbema
 • Jubbinga
 • Juistenga
 • Juistinga
 • Jukkema
 • Julsingha
 • Jurma
 • Jurrema
 • Jurritsma
 • Jutstra
 • Juursema
 • Juwinga

 

K

 • Kaastra
 • Kainama
 • Kalkema
 • Kalkisima
 • Kalksma
 • Kalma
 • Kalverda
 • Kalverla
 • Kamma
 • Kammenga
 • Kamminga
 • Kampenga
 • Kampinga
 • Kampstra
 • Kamsma
 • Kamstra
 • Kanninga
 • Kapinga
 • Kapma
 • Kappinga
 • Kasma
 • Kaspersma
 • Katsma
 • Katstra
 • Keegstra
 • Keekstra
 • Keesstra
 • Keestra
 • Keija
 • Keimpema
 • Keimpena
 • Kema
 • Kempinga
 • Kerkstra
 • Kerstma
 • Ketema
 • Keulstra
 • Kiela
 • Kielema
 • Kielstra
 • Kienstra
 • Kiestra
 • Kijlstra
 • Kikstra
 • Kimsma
 • Kimstra
 • Kingma
 • Klasinga
 • Klaveringa
 • Klaversma
 • Klazema
 • Klazenga
 • Kleefsma
 • Kleinsma
 • Kleinstra
 • Kleisma
 • Kleistra
 • Kleiverda
 • Kleveringa
 • Klevringa
 • Klijnsma
 • Klijnstra
 • Klimstra
 • Kloetstra
 • Klompsma
 • Klompstra
 • Kloosstra
 • Kloostra
 • Klootsema
 • Klopma
 • Klopstra
 • Kluifstra
 • Kluiwstra
 • Kniepstra
 • Knijpenga
 • Knijpinga
 • Knijpsta
 • Knollema
 • Knorringa
 • Koelma
 • Koelstra
 • Koersma
 • Koetstra
 • Koezema
 • Koksma
 • Kolkema
 • Kolkena
 • Kooijenga
 • Kooijinga
 • Kooijstra
 • Kooima
 • Kooistra
 • Koolma
 • Koolstra
 • Koonstra
 • Koopsma
 • Koopstra
 • Koornstra
 • Koorstra
 • Koostra
 • Kootstra
 • Kooyenga
 • Kooystra
 • Kopenga
 • Kopinga
 • Korenstra
 • Korringa
 • Kortstra
 • Kraaienga
 • Kraaijema
 • Kraaijema
 • Kraaijenga
 • Kraaijinga
 • Kraaima
 • Kraima
 • Kroezenga
 • Kroezinga
 • Kroijenga
 • Kromminga
 • Kroodsma
 • Krooijenga
 • Kruisenga
 • Kruisinga
 • Kruizenga
 • Kruizinga
 • Kubbenga
 • Kubbinga
 • Kuikstra
 • Kuilema
 • Kuilma
 • Kuindersma
 • Kuizenga
 • Kuizinga
 • Kundersma
 • Kuurstra
 • Kylstra

 

L

 • Laadstra
 • Laansma
 • Laanstra
 • Lammersma
 • Lamminga
 • Lamsma
 • Lamstra
 • Landstra
 • Langma
 • Langstra
 • Laninga
 • Lankelma
 • Lantema
 • Lantinga
 • Laversma
 • Leefsma
 • Leegsma
 • Leegstra
 • Leeksma
 • Leeninga
 • Leensma
 • Leenstra
 • Leerstra
 • Leeuwinga
 • Leeuwma
 • Lefferinga
 • Leffertstra
 • Leijsma
 • Leijstra
 • Leinenga
 • Leininga
 • Leisma
 • Leistra
 • Lemmersma
 • Lemminga
 • Lemsma
 • Lemstra
 • Lenstra
 • Lepstra
 • Letema
 • Lettenga
 • Lettinga
 • Levenga
 • Levinga
 • Leysma
 • Leystra
 • Libbenga
 • Libbinga
 • Liekelema
 • Liestra
 • Lieuwma
 • Liezenga
 • Liezinga
 • Lijkelema
 • Lijklama
 • Lijnema
 • Lijzenga
 • Lijzinga
 • Lingsma
 • Linstra
 • Loddema
 • Lodema
 • Loijenga
 • Lolkama
 • Lolkema
 • Lollinga
 • Londema
 • Looijenga
 • Loonsma
 • Loonstra
 • Loopstra
 • Lootstra
 • Looxma
 • Lousma
 • Ludema
 • Luersma
 • Luimstra
 • Luinstra
 • Luurtsema
 • Lycklama
 • Lyklema

 

M

 • Makkinga
 • Malda
 • Mandema
 • Mantinga
 • Marra
 • Martena
 • Matla
 • Mecima
 • Meckema
 • Medema
 • Meedema
 • Meekma
 • Meerema
 • Meerenga
 • Meeringa
 • Meersma
 • Meerstra
 • Meestra
 • Meestringa
 • Meetsma
 • Meijma
 • Meijnema
 • Meilsma
 • Meindersma
 • Meindertsma
 • Meinema
 • Meinsma
 • Meintema
 • Meintsma
 • Melinga
 • Mellema
 • Mellinga
 • Memerda
 • Menalda
 • Menkema
 • Mennega
 • Mennenga
 • Menninga
 • Mensinga
 • Menzinga
 • Merema
 • Meringa
 • Meruma
 • Meulema
 • Miedema
 • Mienstra
 • Minderaa
 • Mindertsma
 • Minkema
 • Minnema
 • Minnesma
 • Molema
 • Mollema
 • Mollinga
 • Molnersma
 • Mondria
 • Moninka
 • Monsma
 • Montsma
 • Moria
 • Morrema
 • Munniksma
 • Munstra
 • Muntinga
 • Musschenga

 

 

N

 • Nadema
 • Nammensma
 • Namminga
 • Nannenga
 • Nanninga
 • Napstra
 • Nauta
 • Nestra
 • Nieuwbeerta
 • Niewsma
 • Nolta
 • Noorda
 • Norda
 • Nouta
 • Nuininga
 • Nuninga
 • Nutma

 

O

 • Obbema
 • Ockema
 • Ockinga
 • Odinga
 • Oedsma
 • Oegema
 • Oenema
 • Offenga
 • Offeringa
 • Offinga
 • Offringa
 • Okkema
 • Oldersma
 • Olijnsma
 • Olinga
 • Omta
 • Ondersma
 • Ongena
 • Ongersma
 • Oostema
 • Oostenga
 • Oosterga
 • Oostinga
 • Oostra
 • Oppersma
 • Ornia
 • Ortega
 • Osenga
 • Osinga
 • Ottema
 • Ottenga
 • Ottinga
 • Oudega
 • Ourensma
 • Ousema
 • Ouwinga
 • Ozenga
 • Ozinga
 • Ozinga

 

P

 • Paanstra
 • Padma
 • Palijama
 • Palma
 • Palsma
 • Palstra
 • Pama
 • Panstra
 • Papa
 • Papma
 • Pasma
 • Paulusma
 • Pausma
 • Pauzenga
 • Pebesma
 • Peenstra
 • Peeringa
 • Peetsma
 • Pekelsma
 • Pekema
 • Pelsma
 • Pelstra
 • Pennema
 • Penninga
 • Pentenga
 • Pentinga
 • Pera
 • Peringa
 • Pertenga
 • Petrusma
 • Petstra
 • Pettinga
 • Piebenga
 • Piekema
 • Piersma
 • Pietersma
 • Pijpstra
 • Pitstra
 • Plantema
 • Plantenga
 • Plantinga
 • Plekkringa
 • Plinsinga
 • Ploegsma
 • Ploegstra
 • Poelma
 • Poelsema
 • Poelsma
 • Poelstra
 • Poetsema
 • Poetsma
 • Poldersma
 • Pollema
 • Polsema
 • Polsma
 • Polstra
 • Pompstra
 • Pomstra
 • Poorta
 • Poortema
 • Poortenga
 • Poortinga
 • Poortstra
 • Popkema
 • Popma
 • Poppema
 • Poppinga
 • Popta
 • Porrenga
 • Porringa
 • Portema
 • Portena
 • Portinga
 • Portma
 • Posma
 • Postema
 • Posthuma
 • Postiena
 • Postma
 • Postra
 • Postuma
 • Potma
 • Potstra
 • Pottinga
 • Poutsma
 • Praamsma
 • Praamstra
 • Prangsma
 • Proemsma
 • Propsma
 • Propstra
 • Pruiksma

 

Q

geen

 

R

 

 • Raadersma
 • Raadsma
 • Radema
 • Radersma
 • Radsma
 • Ramkema
 • Ratsema
 • Ratsma
 • Raukema
 • Rauwerda
 • Reenalda
 • Reetra
 • Reetraa
 • Reidinga
 • Reidsma
 • Reigena
 • Reijenga
 • Reijinga
 • Reina
 • Reinalda
 • Reindersma
 • Reineta
 • Reininga
 • Reinsma
 • Reinstra
 • Reintsema
 • Reisma
 • Reitema
 • Reitsema
 • Reitsma
 • Reitzema
 • Remmenga
 • Remminga
 • Remptema
 • Renalda
 • Renema
 • Renia
 • Renkema
 • Rensema
 • Rensma
 • Rentema
 • Renzema
 • Retera
 • Retra
 • Retsema
 • Retzema
 • Reukema
 • Reverda
 • Reversma
 • Rewiersma
 • Reyenga
 • Rhala
 • Riddersma
 • Riedstra
 • Riegstra
 • Rieksma
 • Riemersma
 • Riemsma
 • Rienksma
 • Riensema
 • Rienstra
 • Rientstra
 • Riepema
 • Riepma
 • Riepstra
 • Rietema
 • Rietra
 • Rietsema
 • Rietstra
 • Rijnja
 • Rijpema
 • Rijpsma
 • Rijterma
 • Rijtma
 • Rijzenga
 • Rijzinga
 • Rikkengaa
 • Riksma
 • Rillema
 • Rindertsma
 • Ringersma
 • Ringia
 • Ringma
 • Ringnalda
 • Ringsma
 • Rinkema
 • Rinksma
 • Rinsema
 • Rinsema
 • Rinsma
 • Rinsma
 • Rintjema
 • Rinzema
 • Ripperda
 • Risselada
 • Ritsema
 • Ritsma
 • Ritsma
 • Rittersma
 • Ritzema
 • Roeda
 • Roedema
 • Roefstra
 • Roelenga
 • Roelfsema
 • Roelfsma
 • Roelfstra
 • Roelfszema
 • Roelfzema
 • Roelinga
 • Roelofsma
 • Roelsma
 • Roemersma
 • Roersma
 • Roggema
 • Roijenga
 • Roijinga
 • Rollema
 • Rolsma
 • Romkema
 • Ronda
 • Rondema
 • Rooda
 • Roona
 • Roorda
 • Roosma
 • Rosema
 • Rosinga
 • Rotsma
 • Roukama
 • Roukema
 • Rouwkema
 • Rozema
 • Rozenga
 • Rozinga
 • Ruitenga
 • Ruitinga
 • Runia
 • Rurenga
 • Ruringa
 • Rustema
 • Ruurda
 • Ruwersma
 • Rypkema
 • Rypma

 

S

 • Saakstra
 • Saeckma
 • Salverda
 • Sandstra
 • Sanna
 • Sannema
 • Sanstra
 • Santema
 • Santinga
 • Sappema
 • Schaafsma
 • Schaafstra
 • Schaalma
 • Schalema
 • Schansema
 • Schanssema
 • Schanstra
 • Scharmga
 • Scharringa
 • Schattinga
 • Schavinga
 • Scheemda
 • Scheenstra
 • Scheepsma
 • Scheepstra
 • Scheeringa
 • Scheerstra
 • Scheidema
 • Schelfsma
 • Schellinga
 • Schelpinga
 • Scheltema
 • Scheltinga
 • Schengenga
 • Scheninga
 • Schensema
 • Scheringa
 • Scherstra
 • Schijfsma
 • Schilstra
 • Schingenga
 • Schinginga
 • Schipma
 • Schipstra
 • Schollema
 • Scholma
 • Schoolstra
 • Schoorstra
 • Schootstra
 • Schorea
 • Schotema
 • Schoustra
 • Schoutema
 • Schouwstra
 • Schra
 • Schraa
 • Schrama
 • Schrijfsma
 • Schrikkema
 • Schripsema
 • Schripsma
 • Schuilenga
 • Schuiringa
 • Schuitema
 • Schultinga
 • Schurenga
 • Schuringa
 • Schuttinga
 • Schuursma
 • Schweringa
 • Seepma
 • Seffinga
 • Seijnstra
 • Seinema
 • Seinstra
 • Sekema
 • Selsma
 • Sennema
 • Seuninga
 • Seunnenga
 • Seunninga
 • Sevensma
 • Severina
 • Sevinga
 • Sibersma
 • Sibma
 • Sibranda
 • Siccama
 • Sickinga
 • Siebenga
 • Siebesma
 • Siebinga
 • Siebma
 • Siedsma
 • Siegersma
 • Sielstra
 • Siemensma
 • Siemonsma
 • Sienema
 • Siennema
 • Siepelinga
 • Sieperda
 • Sierdsema
 • Sierdsma
 • Sierksma
 • Sierkstra
 • Siersema
 • Siersma
 • Siertsema
 • Sieswerda
 • Sietinga
 • Sietsema
 • Sietsma
 • Sietzema
 • Siezenga
 • Sigtema
 • Sijbenga
 • Sijbersma
 • Sijbertsma
 • Sijbesma
 • Sijbinga
 • Sijbranda
 • Sijmensma
 • Sijmonsma
 • Sijnja
 • Sijperda
 • Sijpersma
 • Sijsma
 • Sijswerda
 • Sijtema
 • Sijtsema
 • Sijtsinga
 • Sijtsma
 • Sijtstra
 • Sijttema
 • Sijtzema
 • Sikkema
 • Sikkenga
 • Sikma
 • Siksma
 • Simonsma
 • Sina
 • Singelsma
 • Sinia
 • Sinnama
 • Sinnega
 • Sinnema
 • Sipkema
 • Sipma
 • Sipsma
 • Sitenga
 • Sixma
 • Sjaarda
 • Sjaardema
 • Sjaerdema
 • Sjearda
 • Sjobbema
 • Sjoerdsma
 • Sjoerdstra
 • Sjollema
 • Sjoorda
 • Sjoordema
 • Sjoukema
 • Skroorsma
 • Slenema
 • Slofstra
 • Slootstra
 • Slopsema
 • Slopsma
 • Slopstra
 • Slotema
 • Smedema
 • Smedinga
 • Smidstra
 • Smilda
 • Sminia
 • Smitstra
 • Snoekstra
 • Soetenga
 • Soetinga
 • Solckema
 • Sonnega
 • Sonnema
 • Sonsma
 • Soolsma
 • Soorsma
 • Spaanstra
 • Spanninga
 • Sparringa
 • Speerstra
 • Speulstra
 • Spieksma
 • Spiekstra
 • Spienstra
 • Spijksma
 • Spijksma
 • Spijkstra
 • Spijkstra
 • Spoelma
 • Spoelstra
 • Spriensma
 • Sprietsma
 • Staa
 • Stallinga
 • Stalma
 • Stania
 • Stapensea
 • Stapersma
 • Stastra
 • Statema
 • Stavenga
 • Stavinga
 • Stawenga
 • Stedema
 • Steegenga
 • Steegstra
 • Steeksma
 • Steekstra
 • Steensma
 • Steenstra
 • Steentsma
 • Stegenga
 • Steggerda
 • Steginga
 • Steigenga
 • Steiginga
 • Steigsama
 • Steigstra
 • Stellema
 • Stellinga
 • Stellingsma
 • Stelma
 • Stelpstra
 • Stelstra
 • Stenstra
 • Steringa
 • Sterringa
 • Steursma
 • Stiekema
 • Stielstra
 • Stiemsma
 • Stiemstra
 • Stienstra
 • Stienstra
 • Stiksma
 • Stilma
 • Stinstra
 • Stoelenga
 • Stoelinga
 • Stoffelsma
 • Stollenga
 • Straatsma
 • Strandstra
 • Strankinga
 • Streekstra
 • Striensma
 • Strijkstra
 • Strijkstra
 • Strikwerda
 • Stroetenga
 • Stroetinga
 • Strooisma
 • Stroosma
 • Stropsma
 • Struikema
 • Struiksma
 • Struikstra
 • Stuivenga
 • Stuivinga
 • Stuursma
 • Suidema
 • Suitela
 • Suringa
 • Suurdsma
 • Swaagstra
 • Swama
 • Swierenga
 • Swieringa
 • Swiersema
 • Swierstra
 • Sybenga
 • Sybesma
 • Sybranda
 • Sytema
 • Sytsema
 • Sytsma
 • Sytstra
 • Sytzama
 • Sytzema

 

T

 • Taberima
 • Tacoma
 • Tadema
 • Taekema
 • Takema
 • Talma
 • Talsma
 • Talstra
 • Tammenga
 • Tamminga
 • Tamsma
 • Tania
 • Tasma
 • Teekema
 • Teeninga
 • Teensma
 • Teenstra
 • Teerenstra
 • Teernstra
 • Teertstra
 • Teijema
 • Teijma
 • Teinsma
 • Teitsma
 • Tekelema
 • Tekstra
 • Telenga
 • Tellinga
 • Telstra
 • Teppema
 • Terenstra
 • Ternstra
 • Terpsma
 • Terpstra
 • Terwisga
 • Terwisscha
 • Thedinga
 • Thijsma
 • Tholema
 • Thoma
 • Tibbertsma
 • Tibbesma
 • Tibma
 • Tiedema
 • Tiekstra
 • Tielsema
 • Tiemensma
 • Tiemersma
 • Tiemstra
 • Tienstra
 • Tiersema
 • Tiersma
 • Tiesinga
 • Tiesjema
 • Tiesma
 • Tietema
 • Tietsma
 • Tiezema
 • Tijarderma
 • Tijema
 • Tijmensma
 • Tijmersma
 • Tijmstra
 • Tijsma
 • Tijtsma
 • Tilkema
 • Tillema
 • Tilma
 • Tilstra
 • Timersma
 • Timmenga
 • Tinga
 • Tippersma
 • Tirnsa
 • Titahena
 • Tjaarda
 • Tjaardstra
 • Tjaberinga
 • Tjabringa
 • Tjaerda
 • Tjallema
 • Tjalma
 • Tjalsma
 • Tjeerdema
 • Tjeerdsma
 • Tjepkema
 • Tjerkstra
 • Tjipkema
 • Togtema
 • Tolsma
 • Tolstra
 • Tonnema
 • Toolsema
 • Toomstra
 • Toonstra
 • Toornstra
 • Topma
 • Toppinga
 • Torenga
 • Torensma
 • Torenstra
 • Torpstra
 • Torrenga
 • Torringa
 • Touma
 • Triemstra
 • Troelstra
 • Tsjallinga
 • Tuinema
 • Tuininga
 • Tuinenga
 • Tuinsma
 • Tuinstra
 • Tuizenga
 • Tuma
 • Turksema
 • Turksma
 • Turkstra
 • Twerda
 • Twijnstra
 • Tyema
 • Tymstra
 • Tysma

 

U

 • Ubeda
 • Udema
 • Udenga
 • Udinga
 • Uildersma
 • Uilkema
 • Ukema
 • Ukena
 • Ulgersma
 • Ullersma
 • Unema
 • Ungersma
 • Uringa
 • Uuldersma
 • Uwema
 • Uzima

 

 

V

 • Vaatstra
 • Valkema
 • Vallenga
 • Vallinga
 • Veelema
 • Veenema
 • Veeninga
 • Veenma
 • Veennema
 • Veensma
 • Veenstra
 • Veersema
 • Veersma
 • Velda
 • Veldema
 • Veldsema
 • Veldstra
 • Velema
 • Velinga
 • Vellema
 • Vellenga
 • Vellinga
 • Velsma
 • Velstra
 • Veltema
 • Veltsema
 • Veltstra
 • Venema
 • Veninga
 • Vennema
 • Venstra
 • Veringa
 • Ververda
 • Viersma
 • Vierstra
 • Vijsma
 • Vijverda
 • Vijversma
 • Vijverstra
 • Vissinga
 • Vitringa
 • Vlagsma
 • Vlasma
 • Vlassinga
 • Vlastra
 • Vlietstra
 • Voersma
 • Voetstra
 • Volbeda
 • Volberda
 • Vollema
 • Vollenga
 • Vollinga
 • Voolstra
 • Voorda
 • Voorma
 • Vossema
 • Vostra
 • Vriesema
 • Vriesenga
 • Vriesinga
 • Vriesma
 • Vriezema
 • Vriezenga
 • Vriezinga
 • Vrijma
 • Vuilma

 

W

 • Waaksma
 • Waalkema
 • Waarma
 • Wafa
 • Wagema
 • Wagena
 • Walda
 • Walinga
 • Wallega
 • Wallema
 • Wallinga
 • Walma
 • Walsma
 • Walstra
 • Walta
 • Wanga
 • Wansema
 • Wapstra
 • Warda
 • Warringa
 • Warta
 • Wartena
 • Wartna
 • Wattimena
 • Watzema
 • Weda
 • Wedda
 • Wedema
 • Wedzinga
 • Weeda
 • Weema
 • Weemstra
 • Weersinga
 • Weersma
 • Weerstra
 • Weidema
 • Weijdema
 • Weijdema
 • Weijma
 • Weijtsema
 • Weima
 • Weistra
 • Wekema
 • Wellema
 • Wereldsma
 • Weringa
 • Werkema
 • Werksma
 • Wesstra
 • Westera
 • Westerga
 • Westinga
 • Westra
 • Wetsema
 • Wetzinga
 • Weynma
 • Wiarda
 • Wibalda
 • Wibena
 • Wiebenga
 • Wiebinga
 • Wiedema
 • Wiegersma
 • Wiekema
 • Wiekstra
 • Wielema
 • Wielenga
 • Wielinga
 • Wielsma
 • Wielstra
 • Wienema
 • Wienia
 • Wienija
 • Wienstra
 • Wiepkema
 • Wiepstra
 • Wierda
 • Wierdsma
 • Wierema
 • Wierenga
 • Wieringa
 • Wieringsma
 • Wiersema
 • Wiersinga
 • Wiersma
 • Wierstra
 • Wiertsema
 • Wiertzema
 • Wietsema
 • Wietsma
 • Wigarda
 • Wigersma
 • Wiglema
 • Wijbinga
 • Wijckelsma
 • Wijga
 • Wijkenga
 • Wijksma
 • Wijkstra
 • Wijma
 • Wijmenga
 • Wijminga
 • Wijmstra
 • Wijna
 • Wijnalda
 • Wijnenga
 • Wijnia
 • Wijninga
 • Wijnja
 • Wijnsema
 • Wijnsma
 • Wijnstra
 • Wijpkema
 • Wijsma
 • Wijstma
 • Wijtema
 • Wijtsma
 • Willemsma
 • Wilpstra
 • Wilstra
 • Wina
 • Windsma
 • Winia
 • Wiringa
 • Wissema
 • Wittema
 • Wobbema
 • Wobma
 • Woddema
 • Woelinga
 • Wogma
 • Wolda
 • Woldenga
 • Woldinga
 • Wollinga
 • Wolma
 • Woltema
 • Woltha
 • Wouda
 • Woudsma
 • Woudstra
 • Woustra
 • Wubbema
 • Wubbena
 • Wynia
 • Wytsma

 

X

geen

 

Y

 • Ydema
 • Yedema
 • Yestra
 • Yetsenga
 • Yetsinga
 • Ykema
 • Ylstra
 • Ynema
 • Ynia
 • Yntema
 • Ypema
 • Ypenga
 • Ypinga
 • Ypma
 • Yska
 • Ytsma

 

Z

 • Zaadstra
 • Zaagsma
 • Zaagstra
 • Zagema
 • Zahra
 • Zalmstra
 • Zanda
 • Zandinga
 • Zandstra
 • Zanstra
 • Zantema
 • Zantinga
 • Zarkema
 • Zeijlstra
 • Zeilinga
 • Zeilstra
 • Zeinstra
 • Zetsema
 • Zetsma
 • Zetstra
 • Zevinga
 • Zeylstra
 • Zielstra
 • Zielstra
 • Zietsma
 • Zigtema
 • Zijlema
 • Zijlema
 • Zijlma
 • Zijlstra
 • Zijnstra
 • Zijta
 • Zilstra
 • Zingstra
 • Zittema
 • Zoodsma
 • Zoutema
 • Zoutsma
 • Zuidema
 • Zuidenga
 • Zuidersma
 • Zuidinga
 • Zuidstra
 • Zuininga
 • Zwaagstra
 • Zwaanstra
 • Zwaga
 • Zwaginga
 • Zwalua
 • Zwama
 • Zweistra
 • Zwemstra
 • Zwieringa
 • Zwierstra
 • Zwikstra
 • Zylstra

 

 

De meest voorkomende namen in Friesland 

1 - de Vries 
2 - de Jong 
3 - Dijkstra 
4 - de Boer 
5 - Visser 
6 - Hoekstra 
7 - Postma 
8 - Bakker 
9 - van der Veen 
10 - van der Meer 
11 - van der Meulen 
12 - Veenstra 
13 - van der Wal 
14 - Zijlstra 
15 - van Dijk 
16 - de Haan 
17 - Wiersma 
18 - Faber 
19 - de Groot 
20 - Boersma 
21 - Bosma 
22 - Terpstra 
23 - Bouma 
24 - Brouwer 
25 - Kuipers 
26 - Westra 
27 - Feenstra 
28 - Koopmans 
29 - Hiemstra 
30 - van der Zee 
31 - Mulder 
32 - Meyer 
33 - Kooistra 
34 - Boonstra 
35 - Miedema 
36 - Bijlsma 
37 - Bergsma 
38 - Douma 
39 - Bruinsma 
40 - van der Werf 
41 - van der Heide 
42 - Bos 
43 - van der Woude 
44 - Reitsma 
45 - van der Ploeg 
46 - Kramer 
47 - Smit 
48 - Elzinga 
49 - Posthumus 
50 - Kingma
51 - Jansma 
52 - Nauta
53 - Hofstra 
54 - van der Veer 
55 - Post 
56 - van der Schaaf 
57 - van der Velde 
58 - Jongsma 
59 - Wagenaar 
60 - Huisman 
61 - van den Berg 
62 - Ferwerda
63 - Adema 
64 - de Graaf 
65 - Stienstra 
66 - Swart 
67 - Jager 
68 - Sytsma 
69 - Schaafsma 
70 - Molenaar 
71 - Wassenaar
72 - Spoelstra 
73 - Gorter 
74 - Woudstra 
75 - van der Molen 
76 - Roorda 
77 - Tolsma
78 - Brandsma 
79 - Riemersma 
80 - de Bruin 
81 - Zwart 
82 - Kuiper
83 - Vellinga 
84 - Buwalda 
85 - Zandstra 
86 - Krol 
87 - Tuinstra 
88 - Venema 
89 - Posthuma 
90 - de Wit 
91 - Jonker 
92 - Jellema 
93 - Jansen 
94 - Kuperus 
95 - Osinga 
96 - Braaksma 
97 - de Jager 
98 - Hofman 
99 - Broersma 
100 - van der Laan 
101 - Koster 
102 - Boomsma 
103 - Kamstra 
104 - Huizinga
105 - Kuiken
106 - van der Weide
107 - van der Sluis 
108 - Schaap 
109 - van der Kooi 
110 - Smits 
111 - Prins 
112 - Talsma 
113 - Bosch 
114 - Veltman 
115 - Nijdam 
116 - Ypma 
117 - Plantinga 
118 - Kloosterman 
119 - de Roos 
120 - Andringa 
121 - Wybenga 
122 - Bootsma 
123 - Fokkema 
124 - Akkerman 
125 - Steensma 
126 - Wielinga 
127 - Wouda
128 - Huitema 
129 - Sikkema
130 - de Ruiter 
131 - Koning 
132 - Nieuwenhuis 
133 - Bokma
134 - Hamstra 
135 - Schotanus 
136 - van der Hoek 
137 - van der Ley 
138 - Oosterhof 
139 - Boorsma 
140 - Hylkema 
141 - Bleeker 
142 - Wierda 
143 - Holwerda 
144 - Sinnema 
145 - Fennema 
146 - Zondervan 
147 - Algra 
148 - van der Werff 
149 - Witteveen 
150 - Heeringa 
151 - Wijma 
152 - Heida 
153 - van der Mey 
154 - Haarsma 
155 - Jorna 
156 - Keuning 
157 - Groen 
158 - Kamminga 
159 - Anema 
160 - van der Zwaag 
161 - Blom 
162 - Jorritsma 
163 - Zuidema 
164 - Klaver 
165 - Kok 
166 - Poelstra
167 - Keizer
168 - van der Goot 
169 - de Leeuw 
170 - Hoeksma 
171 - Jaarsma 
172 - Haagsma
173 - Nicolai 
174 - Walstra 
175 - Hof 
176 - van der Bij 
177 - Joustra 
178 - Schuurmans 
179 - van Houten 
180 - de Vos 
181 - Steenstra 
182 - Dam 
183 - Monsma 
184 - Pool
185 - Piersma 
186 - Tigchelaar 
187 - Hornstra
188 - Wynia 
189 - Vonk 
190 - Rienstra 
191 - Tromp 
192 - Vos 
193 - Pietersma 
194 - Kootstra 
195 - Rypkema 
196 - Buma 
197 - Smeding 
198 - Cuperus
199 - van der Wey 
200 - Veldman 
201 - Elsinga 
202 - Rodenhuis 
203 - Postmus
204 - Tichelaar
205 - Smid 
206 - Westerhof 
207 - Yntema 
208 - Attema 
209 - Hellinga
210 - Wijngaarden 
211 - Minnema 
212 - Stellingwerf 
213 - Loonstra 
214 - Rinsma 
215 - Dekker 
216 - Haanstra 
217 - Damstra 
218 - Alkema
219 - Groeneveld 
220 - van der Plaats
221 - Jonkman 
222 - Snijder 
223 - Bonnema 
224 - Nijholt 
225 - de Haas 
226 - de Wilde 
227 - Stoker 
228 - de Beer 
229 - Oosterbaan 
230 - Feitsma 
231 - Baarda 
232 - Kroes 
233 - Alberda 
234 - de Hoop 
235 - Drost 
236 - Rijpma 
237 - Hibma 
238 - Koopman 
239 - Knol 
240 - Sikma 
241 - Geertsma 
242 - Draaisma 
243 - Cnossen 
244 - Tjepkema
245 - Vlietstra 
246 - Krikke 
247 - Bloemsma 
248 - Schilstra
249 - Sybesma 
250 - Mellema 
251 - van Dam 
252 - van der Wijk 
253 - Kalsbeek 
254 - Klein 
255 - van Veen 
256 - Meester 
257 - van der Lei 
258 - Annema 
259 - Gaastra 
260 - Ykema 
261 - Glas 
262 - Rijpstra 
263 - Heslinga 
264 - Boelens
265 - Duursma 
266 - Bron 
267 - Hollander 
268 - Fortuin 
269 - Halma 
270 - Blaauw
271 - Lautenbach 
272 - van der Mei 
273 - Wieringa 
274 - Roos 
275 - Jongbloed 
276 - Hoogland 
277 - Leistra 
278 - Fokkens 
279 - Schippers 
280 - Donker 
281 - Schaaf 
282 - Bottema 
283 - Elgersma
284 - Algera 
285 - Zeilstra 
286 - Meinsma 
287 - Jelsma 
288 - van Tuinen 
289 - Abma 
290 - Holtrop 
291 - Ringnalda 
292 - Sipma 
293 - Hannema
294 - Deinum 
295 - Tamminga 
296 - Groenewoud 
297 - Kalma 
298 - Pasma 
299 - Blok 
300 - Mast