Jaarverslag 2016

Stichting Behoud Van T Oud Fiets En Wandelroute Rondje Wierden
Word – 34,2 KB 146 downloads

Beschrijvend jaarverslag 2015


Samenstelling van beschrijvend jaarverslag 2015 door:
mevr. Carina Boom, voorzitter
dhr. Harry Garrelds, vicevoorzitter
dhr. Henk Hekman, voorzitter commissie collectiebeheer
dhr. Bertus Jeunink, penningmeester en voorzitter commissie fondsenwerving
dhr. Jos Kruiper, secretaris en collectiebeheerder
dhr. Harry Weghorst, Ambassadeur van onze stichting
dhr. Albert Zwart, algemeen bestuurslid en pr

Vormgeving en eindredactie: secretariaat Stichting Behoud van 't Oud en concerndrukkerij Almelo
Drukwerk: Concerndrukkerij Almelo
Uitgave: februari 2016, Stichting Behoud van 't Oud
Het gebruikte beeldmateriaal is afkomstig uit archieven van / of uit collectie die worden beheerd door Stichting Behoud van 't Oud.`
Fotografie: Mevr. Gerda Jaarsveld
dhr. Johan Braakman
dhr. Wim Dijkstra
dhr. Harry Garrelds
dhr. Frans Rosink ( film- en fotoarchief )
dhr. Jan Sterk
en fotoclub Wierden

Stichting Behoud van 't Oud
Waar verleden en toekomst elkaar ontmoeten ......

Inhoudsopgave

Inleiding en voorwoord

1 Bestuur verslag
2 Algemeen
3 Doelstelling
4 Bestuur
5 Commissie Collectiebeheer
6 Commissie Fondsenwerving
7 ANBI keurmerk
8 Werkzaamheden
9 Algemene toelichting
10 Lijst schenkingen 2015
Stichting Behoud van 't Oud

Inleiding en voorwoord

Inleiding
Onze stichting streeft naar absolute transparantie. Deze openheid van zaken vindt u terug in onze jaarverslagen. Want als geen ander begrijpen wij dat iedereen die betrokken is bij het behouden van dagelijkse gebruiks- en siervoorwerpen voor het nageslacht het recht heeft om te weten hoe onze organisatiestructuur in elkaar zit, wat onze doelstellingen zijn en wat er gebeurt met de opbrengsten uit fondsenwervende acties of donaties.
Met publicatie van dit jaarverslag, voldoet de Stichting Behoud van ' t Oud aan haar statutaire verplichting. Het beschrijft de resultaten die de Stichting Behoud van ' t Oud in 2015 heeft bereikt en schetst waar Stichting Behoud van 't Oud zich in 2016 en daaropvolgend jaren zal richten.
Het draait altijd om de geschiedenis en behoud van (oude) dagelijkse gebruiks- en siervoorwerpen.
Ons zesde jaarverslag is af !!!
We hebben er voor gekozen om het beknopt te houden en met extra veel foto's te werken. Dat leest wel zo prettig. Alles wat er gebeurt binnen de stichting staat immers ook op onze website.

Vanaf de oprichting van onze stichting is er veel gebeurt.
Een kleine greep:
- Ons openingsfeest in mei 2009,
met expositie van verschillende hamers in bibliotheek te Wierden,
officieel geopend door wethouder Theo Putter.
- Uitwerking van ons eerste plan en uitvoering om ook in verzorgingshuizen enz. te gaan exposeren.
- ANBI keurmerk toekenning vanaf oprichtingsdatum
- Exposities in instellingen, momenteel exposeren wij in de gemeentes:
Wierden, Almelo, Hellendoorn, Twenterand en Rijssen
- Lezingen
- Wissellijsten exposities
- Filmvoorstellingen
- Maatschappelijke activiteiten
- Plaatsing van eerste bijenhotel in gemeente Wierden op landgoed de Barkel
- In gebruik name van wandelroute rondje Wierden
- Lustrumfeest in 2014 met onze vrijwilligers
- In gebruik name van fietsroute rondje Wierden in 2015

Wij zijn heel trots op de gezette stappen en kijken uit naar het vervolg.

Stichting Behoud van 't Oud is door de Belastingdienst Heerlen aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Onze jaarrekening is in overeenstemming met de Richtlijn voor Jaarverslag legging voor Fondsenwervende Instellingen (RJ650).

Het verslagjaar loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.
Beste vrijwilliger, donateur, en geïnteresseerde lezer,
Het jaar 2015 was voor Behoud van ´t Oud in vele opzichten een jaar van vooruitgang en een kijk op de toekomst; een jaar waarin vele vrijwilligers zich met nieuwe perspectieven ingezet hebben op het delen van historie met het publiek, gebruik makend van ieders specialistische kennis en onze groeiende collectie aan historische voorwerpen. Voor 2016 zijn we weer een stap dichter bij ons streven om dit doel te verwezenlijken in de vorm van een eigen museum.
Met plezier geef ik u ons jaarverslag 2015 in handen, na opstelling hiervan door het dagelijks bestuur en anderen. De verhalen in dit jaarverslag geven een beeld van het enthousiasme en de betrokkenheid van iedereen binnen de stichting en die met ons samen bouwen aan een beter behoud van historische objecten voor de toekomst.
Wij werken graag samen met u verder hieraan, want met gezamenlijke kennis en kunde kunnen we meer steentjes bijdragen aan een levendig beeld van het verleden creëren in heden en toekomst.
Carina Boom
Voorzitter Stichting Behoud van ‘t Oud

1 Bestuur verslag
Als thema kiezen wij evenals in 2014 voor het jaar 2015 en daaropvolgende jaren: "Verantwoorde ontwikkeling binnen realistische grenzen"
In mei 2009 is stichting Behoud van 't Oud opgericht en stelt zich ten doel de belangstelling voor en de bestudering van de geschiedenis van dagelijkse gebruiks- en siervoorwerpen en alles wat daar mee verband houdt te bevorderen.

Stichting Behoud van 't Oud tracht dit doel te bereiken door onder meer:
- eigen werkzaamheid van de vrijwilligers
- verkrijgen van dagelijkse gebruiks- en siervoorwerpen
- exposeren van dagelijkse gebruiks- en siervoorwerpen
- wissellijsten exposities
- filmvoorstellingen
- lezingen
- maatschappelijke activiteiten, zoals het uitzetten van wandel- en fietsroutes enzovoort.
In 2015 hebben opnieuw vele vrijwilligers van Stichting Behoud van ‘t Oud samen met het bestuur enthousiast gewerkt om geschiedenis van dagelijkse gebruiks- en siervoorwerpen, gereedschappen en beeld- en geluidsmateriaal uit grootmoederstijd bekend te maken bij de vele belangstellenden, exposities enzovoort. Werkgroepen, individuele vrijwilligers hebben weer het onderste uit hun kan gehaald om de geschiedenis levend en levendig te maken. En velen, heel velen hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt, niet in het minst door de exposities, lezingen en filmvoorstellingen.
We willen graag nog eens benadrukken dat onze stichting bestaat bij de gratie van haar vrijwilligers. Zij brengen nieuwe feiten uit de geschiedenis van dagelijkse gebruiks- en siervoorwerpen, gereedschappen en beeld- en geluidsmateriaal uit grootmoederstijd aan het licht. Maar zij organiseren ook exposities, filmvoorstellingen, lezingen, wandelingen, fietstochten, enzovoorts.
Afgelopen jaar zijn er oriënteerde gesprekken geweest om eventueel samen te werken. Bestuur van Stichting Behoud van ’t Oud is unaniem van mening dat een samenwerking nooit uitgesloten mag worden, doelstellingen van Stichting Behoud van ’t Oud niet verloochend en gerespecteerd moet blijven. Bestuur denkt zelf aan een juridische fusie door een nieuw te vormen stichting waarbinnen samenwerkende stichtingen onder komen te vallen.
Stichting Behoud van ‘t Oud staat midden in de samenleving . Wij zien onszelf als één van de partijen in het maatschappelijk middenveld. Wij werken graag waar nodig, wenselijk en mogelijk samen met andere partijen. Enerzijds om vernieuwing en innovatie te bewerkstelligen, anderzijds om continuïteit en voortgang te houden in bestaande, zinvolle projecten

De financiering van de activiteiten bestaat uit donaties en schenkingen. Deze geldmiddelen maakten het in de loop der jaren mogelijk om in instellingen te exposeren en lezingen, filmvoorstellingen enzovoort te organiseren.

Schenkingen en legaten
Zij die de stichting bij testamentaire beschikking met geld of goederen willen gedenken, kunnen zich het beste tot een notaris wenden. De tenaamstelling dient te geschieden aan: Stichting Behoud van 't Oud, Wierden. Ook onze penningmeester of secretaris kunnen u behulpzaam zijn.

Fiscaal is het ook voordelig om te schenken want Stichting Behoud van 't Oud heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).


Huisvesting
De collectie dagelijkse gebruiks- en siervoorwerpen bevindt zich op diverse locaties. Stichting Behoud van ''t Oud is eigenaar van de collectie. Daarnaast bezit de stichting ook ruim veertig tal vitrinekasten.
Zo exposeren wij in volgende locaties / plaatsen:

Wierden:
- Zorginstelling Botterhof met 4 vitrinekasten
- Zorginstelling Holtinck met 2 vitrinekasten
- Zorginstelling residentie de AA met 2 vitrinekasten
- Dagverblijf ouderen Eikenlaan met 2 vitrinekasten
- Gemeentehuis Wierden met 1 vitrinekast
- Bibliotheek Wierden met 1 vitrinekast
- Bakkerij Kamphuis met 1 vitrinekast
- Schoenmakerij Brouwer met 1 vitrinekast
- Scholengemeenschap de Passie met 1 vitrinekast
- Zorginstelling Wedervoort met 1 vitrinekast
- Moluks wijkcentrum Kandjoli met 1 vitrinekast
- Stichting Duurzaam Energie Wierden/ Enter met 2 vitrinekasten
- Buitenvitrinekast bij gasterij de Oale Marckt
- Etalage aan de kerspel

Buitengebied van gemeente Wierden
- Kulturhus Akkerwal Rectum / Ypelo met 1 vitrinekast
- Kulturhus Irene Notter / Zuna met 1 kast
- Kulturhus Hoge Hexel met 1 kast
- Zorgboerderij Piet Rectum / Ypelo met 1 kast ( tot 1e kwartaal 2015)
- Informatiecentrum de Oude schaapskooi met 1 vitrinekast
- Diepvrieshuisje Grimbergerweg met 1 wandvitrinekast
Vriezenveen:
- Zorginstelling de Weemenlanden met 2 vitrinekasten
- Zorginstelling Vriezenhof met 2 vitrinekasten

Enter:
- Zorginstelling Anthoniushof met 3 vitrinekasten
- Zorginstelling het Reggedal met 2 vitrinekasten

Rijssen:
- Zorginstelling de Schutse met 2 vitrinekasten en twee kleine wandvitrinekasten

Almelo
- Zorginstelling Hoog Schuilenburg met 2 vitrinekasten
- Zorginstelling Friso met 4 vitrinekasten
- Zorginstelling Buurstede met 4 vitrinekasten
- Zorginstelling Weidehof met 2 vitrinekasten

Nijverdal
- Scholengemeenschap Reggesteyn met 1 vitrinekast

Depots
In depot Almelo worden dagelijkse gebruiks- en siervoorwerpen opgeslagen waarmee niet direct geëxposeerd kan worden.
In depot Wierden zijn dagelijkse gebruiks- en siervoorwerpen opgeslagen waar direct mee geëxposeerd kan worden, maar in verband met gebrek aan ruimte en / of expositiemogelijkheden tijdelijk opgeslagen worden. Beeld- en geluidsmateriaal liggen opgeslagen bij betreffende vrijwilligers.

Vrijwilligers
De organisatie die stichting Behoud van 't Oud beheert, bestaat volledig uit vrijwilligers. Deze vrijwilligers werken autonoom daarin neemt de stichting Behoud van 't Oud gerelateerd aan de activiteiten die het ontplooit, een unieke plaats in binnen de Nederlandse ( museum) wereld. De stichting wordt gedragen door het enthousiasme van deze vrijwilligers.
De permanente beschikbaarheid van nieuwe lichtingen vrijwilligers is een voorwaarde voor de continuïteit van de activiteiten in de huidige vorm. Een doorlopend punt van aandacht van het bestuur is daarom in een regelmatige aanvulling van de gelederen met jongeren of jongere ouderen te voorzien. Zo hebben wij afgelopen jaar: dhr. Jan v.d. Berg. dhr.. Heinz Menge, dhr. Wim Nijenhuis, dhr. Harm Roelofsen en dhr. Siebold Schipper als nieuwe vrijwilliger kunnen verwelkomen . Helaas hebben wij van één vrijwilliger, mevr. Els Bredewoud, in september afscheid moeten nemen.

Algemeen
Door het maken van tentoonstellingen, publicaties middels website, lezingen en filmvoorstellingen en maatschappelijke activiteiten heeft stichting Behoud van 't Oud zich een plaats weten te veroveren in de Nederlandse expositie en / of museumwereld.

Afgelopen jaar is bestuur van stichting Behoud van 't Oud tweemaal bijeengekomen. Wederom kan bestuur terugkijken op een goed jaar.
In afgelopen jaar zijn door onze stichting wederom nieuwe expositie locaties gevonden waar vitrinekasten geplaatst konden worden:
- Stichting duurzaam energie Wierden-Enter, twee vitrinekasten
- Moluks wijkcentrum Kandjoli Wierden, een vitrinekast
- Informatiecentrum de Oude schaapkooi op Hoge Hexel Enter, een vitrinekast
- Diepvrieshuisje Grimbergerweg Wierden met een wandvitrinekast
- Bakkerij Kamphuis Wierden een vitrinekast
- Schoenmakerij Brouwer Wierden een vitrinekast
Ondanks de hoogtepunten van afgelopen jaar blijft er ook altijd wensen over. Een van de wensen is een eigen permanente expositieruimte. Komend jaar willen wij alle objecten voorzien van diepte informatie en nog toegankelijker maken. Zo houden wij ons bezig met een veelheid van zaken die allemaal belangrijk zijn om cultureel erfgoed voor Nederlanders en toeristen open te stellen. Zodat iedereen trots kan zijn op Nederlands erfgoed.

Bestuur is bewust van de bijdrage van vrijwilligers en wil daarom uitdrukkelijk iedereen bedanken voor hun inzet en creativiteit.


2 Algemeen
Hierbij presenteren wij u het jaarverslag van de Stichting Behoud van 't Oud. Statutair gevestigd te Wierden, ingeschreven als stichting in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Twente onder nummer 08196357.
Ook in ons zesde levensjaar, in 2015, zijn alle doelstellingen welke waren geformuleerd bij oprichting en uit ons strategisch plan ruimschoots gerealiseerd.

Algemene gegevens

Statutaire naam: Stichting Behoud van 't Oud
Contactpersoon: Secretaris en collectiebeheerder Jos Kruiper
Contactadres: P/a Aanslagdwarsstraat 27, 7641 BP Wierden
Telefoonnummer: 06-43120921
Web site: www.stichtingbvho.nl
E mail: stichtingbvho@hotmail.com
Inschrijvingsnummer KvK: 08196357000
Oprichtingsdatum Mei 2009
Anbi status: Sinds mei 2009
Statutaire vestigingsplaats: Wierden
De belangrijkste momenten in 2015 waren:
- Verwelkoming van nieuwe vrijwilligers:
dhr. Jan v.d. Berg, dhr. Heinz Menge, dhr. Harm Roelofsen en dhr. Siebold Schipper
- In gebruik name van eerste bijenhotel in gemeente Wierden op landgoed De Barkel
- Het verwerven van vaste donateurs en eenmalige bijdragen voor onze bijzondere projecten
- Het verwerven van een aanzienlijke hoeveelheid losse giften
- Verwerving collectie elektrische broodroosters en waterketels van voor 1950
- In gebruik name van fietsroute "Rondje Wierden" en officiële opening door:
locoburgemeester Rick Schasfoort en onze ambassadeur dhr. Harry Weghorst
- Uitbreiding van aantal expositielocaties
- ( Financiële- ) bijdragen van o.a.:
Tankstation Schasfoort B.V. Wierden
Cellie glas(groothandel ) Almelo
Armen GSM Service Almelo
Projectenfonds gemeente Wierden
Galerie Tolg'art Wierden
Stichting Duurzaam Energie Wierden Enter
Duplicase Wierden
Bloemen bij Bas Wierden
Etos Wierden
La difference Wierden
Rabo Bank Noord West Twente
Party Service, restaria Sterk langs de lijn Wierden
Wijngaard Baan, rustpunt en camperplaats Wierden

Engberts & Olthuis Wierden

Catsburg Dak- en Gevelbekleding Almelo

Way Point Notter

Kringloopbedrijf en -winkel 2Switch Wierden

Concerndrukkerij Almelo
- Enzovoort

Wij kunnen ook in 2015 stellen dat Stichting Behoud van 't Oud niet meer weg te denken is uit de
( Wierdens) samenleving. Onze stichting kende ook in het afgelopen jaar een goede ontwikkeling. Het initiatief en onze ideeën uit 1998 met oprichting in 1999 van een stichting heeft direct en indirecte navolging gekregen.

Daarnaast heeft onze aanwezigheid andere initiatieven, maar ook anderen, geïnspireerd en gestimuleerd. Daar zijn wij eigenlijk best wel een beetje trots op, maar we zijn nog lang niet uitgegroeid.
Start van ons vervolg project met verbijzondering van ons fietsroute Rondje Wierden langs dorpen Wierden, en Enter en haar buurtschappen, houden van lezingen, exposeren met wissellijsten en geven van filmvoorstellingen en maatschappelijke activiteiten zijn verdere aanzetten van nieuwe ontwikkelingen en groei.
Het verhaal van en achter Stichting Behoud van 't Oud, behoud van dagelijkse gebruiks- en siervoorwerpen is veelomvattend. Het is niet alleen het dagelijkse gebruiks- en siervoorwerpen maar ook het verhaal van dagelijkse gebruiks- en siervoorwerpen en het behoud ervan. Alle gemusealiseerde dagelijkse gebruiks- en siervoorwerpen die in onze vitrinekasten worden tentoongesteld zijn nooit gemaakt om in een museum geplaatst te worden. Het zijn dagelijkse gebruiks- en siervoorwerpen die stuk voor stuk een verhaal van de gebruiker vertellen. Vrijwel iedereen die onze vitrines ziet, herkent wel iets uit zijn jeugd en begint daarover te vertellen. Bij het zien van bijvoorbeeld een koektrommel waarin oma haar zelfgebakken koekjes bewaarde, de snijboonmolen waar je als kind aan draaide. Herkenning aan toen doen de herinneringen aan vroeger herleven is de rode draad waaraan wij dagelijks werken.

Wij hebben dit verslag met uiterste zorg samengesteld, maar mochten bepaalde aspecten niet duidelijk zijn of heeft u aanbevelingen voor het volgende jaar dan kunt u deze schriftelijk richten aan onze secretaris.

3 Doelstelling
Doelstelling
Stichting Behoud van 't Oud is in mei 2009 opgericht naar aanleiding van signalen uit de verzamelaarswereld dat dagelijkse gebruiks- en siervoorwerpen verloren dreigden te gaan voor het nageslacht. Vandaar onze naam stichting Behoud van 't Oud.
"Onze stichting wil een instelling zijn, ten dienste van de gemeenschap, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen".

Als erfgoedinstelling steunt Stichting Behoud van 't Oud op twee peilers.
- Enerzijds wil Stichting Behoud van 't Oud centraal een eigen museum beheren, terwijl wij ook decentraal willen blijven exposeren.
- Anderzijds beheert de stichting, een verzameling huisraad, gebruiks- en siervoorwerpen en werktuigen die typisch waren voor het leven en werken in Nederland.
Stichting Behoud van 't Oud onderscheidt zich van meer traditioneel opgezette musea in het feit, dat het zwaartepunt van de activiteiten is gericht op het exposeren van genoemde dagelijkse gebruiks- en siervoorwerpen.
Stichting Behoud van ' t Oud heeft vele unieke cultuur historische gebruiks- en siervoorwerpen / verzamelingen van aantoonbaar museale waarde in haar bezit !!!
Deze dagelijkse gebruiks- en siervoorwerpen / verzamelingen zijn allemaal verkregen van verzamelaars en / of erfgenamen of anderszins. Onze stichting heeft volgende resultaten geboekt en vorm gegeven aan volgende onderdelen:
* Het verwerven dagelijkse gebruiks- en siervoorwerpen, collecties, archiefstukken, film-, beeld- en geluidsmateriaal
* Het in goede orde, geordend en in toegankelijk staat brengen van objecten, collecties, archiefstukken, film-, beeld- en geluidsmateriaal
* Het beheren en behouden van objecten, collecties, film-, beeld- en geluidsmateriaal en archiefstukken
* Het beschikbaar stellen en vergroten van publieksbereik * Educatie en promotie
Ook in 2015 stond in teken van inspanningen rondom het digitaal toegankelijk maken van onze collectie. Dat het uiteindelijk zover gekomen is dat de collectie beschikbaar en bruikbaar te raadplegen is op internet, is te danken aan zeer veel werk door betrokkenen, binnen en buiten het bestuur. Digitalisering van het collectie bestand bleek heel veel aanpassingen en verbeteringen te vergen voordat het voor ieder toegankelijk op de website kon worden geplaatst. Mede door en inzet van een groep betrokken vrijwilligers is dit gelukt.


4 Bestuur

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Behoud van 't Oud bestaat volledig uit 5 permanente posities
In Dagelijks Bestuur zitten:
- Voorzitter mevr. Carina Boom, sinds mei 2014.
- Secretaris is dhr. Jos Kruiper, sinds oprichting.
- Penningmeester is dhr. Bertus Jeunink, sinds oprichting.

Algemene Bestuursleden zijn:
- Algemeen bestuurslid is dhr. Harry Garrelds, sinds oprichting..
- Algemeen bestuurslid is dhr. Albert Zwart, sinds april 2010.

En sinds 2014 kent stichting Behoud van 't Oud ook een viertal toegevoegde bestuursfuncties en zijn als toegevoegd bestuurslid zodanig actief.
- dhr. Wim Dijkstra, sinds 2014
- dhr. Henk Hekman, sinds 2014
- dhr. Jan Sterk, sinds 2014
- dhr. Harry Weghorst Ambassadeur van onze stichting, sinds 2014
En dhr. Henk Hommers is sinds 2014 contactpersoon technische zaken.

5 Commissie Collectiebeheer
Het bestuur heeft twee commissies in het leven geroepen: commissie collectiebeheer en commissie fondsenwerving.
Voorzitter van commissie collectiebeheer is dhr. Henk Hekman en dhr. Bertus Jeunink is benoemd als voorzitter van commissie fondsenwerving.
Volgende vrijwilligers zitten in commissie collectiebeheer:
Dhr. Jan v.d. Berg
Mevr. Ans. Bertelink
Dhr. Hans Bertelink
Dhr. Johan Braakman
Mevr. Els Bredewoud
Dhr. Wim Dijkstra
Dhr. Harry Garrelds
Dhr. Henk Hekman
Dhr. Henk Hommers
Mevr. Gerda Jaarsveld
Dhr. Jos Kruiper
Dhr. Wim Nijenhuis
Dhr. Johan van Nuenen
Dhr. Harm Roelofsen
Dhr. Frans Rosink
Dhr. Siebold Schipper
Dhr. Henk Smelt
Dhr. Wim Schutte
Dhr. Jan Sterk
Dhr. Hans Teernstra

Commissie collectiebeheer kent volgende subcommissies en taakverdelingen:

Commissie Collectievorming >> Commissie collectiebeheer
- Dhr. Henk Hekman, voorzitter commissie collectiebeheer
- Jos Kruiper, collectiebeheerder

Commissie Onderhoud / restauratie en conservering >> Commissie collectiebeheer
- Dhr. Harry Garrelds, algemeen
- Dhr. Henk Hekman, voorzitter commissie collectiebeheer
- Mevr. Ans Bertelink, restauratie en conservering algemeen
- Dhr. Hans Bertelink, restauratie en conservering algemeen
- Dhr. Wim Dijkstra, restauratie en conservering algemeen
- Dhr. Harry Garrelds, algemeen
- Dhr. Henk Hommers, technische zaken en 1e contactpersoon, o.a. onderhoud
- Dhr. Rokus Huizer, restauratie en conservering algemeen
- Dhr. Albert Kroeze, laswerk metaalbewerking
- Dhr. Jos Kruiper, collectiebeheerder
- Dhr. Johan van Nuenen, restauratie en conservering algemeen
- Dhr. Harm Roelofsen, restauratie en conservering radio’s
- Dhr. Frans Rosink, restauratie en conservering algemeen
- Dhr. Siebold Schipper, restauratie en conservering klokken en uurwerken
- Dhr. Henk Smelt, restauratie en conservering algemeen
- Dhr. Wim Schutte, algemeen
- Dhr. Dhr. Jan Sterk, restauratie en conservering algemeen
- Dhr. Hans Teernstra, algemeen
Commissie Tentoonstellingen >> Commissie collectiebeheer
- Dhr. Harry Garrelds, contactpersoon: Maatschappelijke activiteiten, filmvoorstellingen en lezingen
- Dhr. Henk Hekman, voorzitter commissie collectiebeheer
- Mevr. Ans Bertelink, verzorgt tentoonstellingen in gemeente Wierden
- Dhr. Hans Bertelink, verzorgt tentoonstellingen in gemeente Wierden en buitgebied
- Dhr. Johan Braakman, verzorgt tentoonstellingen in gemeente Hellendoorn, Zuna en Enter
- Dhr. Wim Dijkstra, verzorgt tentoonstellingen in gemeente Almelo
- Dhr, Jos Kruiper, collectiebeheerder
- Dhr. Henk Smelt, verzorgt tentoonstellingen in gemeente Twenterand
- Dhr. Jan Sterk, verzorgt wissellijstenexposities

Commissie Digitaal >> Commissie collectiebeheer
- Dhr. Hans Bertelink, algemeen
- Dhr. Jos Kruiper, algemeen stichtingbvho@hotmail.com 0546-574196 of 06-43120921
- Dhr. Frans Rosink, film en foto en algemeen archief
Commissie Fotografie >> Commissie collectiebeheer
- Mevr. Els Bredewoud (reserve)
- Mevr. Gerda Jaarsveld, object fotografie
- Dhr. Frans Rosink, algemeen, filmarchief.
- Dhr. Harry Garrelds, fotograaf >> foto-impressies locaties
Activiteitenverslag
Onderstaand treft u een overzicht van activiteiten die wij hebben ontplooid. Wij benadrukken dat een aantal activiteiten zowel ten goede van de continue als projectmatige is verricht.
Activiteiten welke wij hebben ontplooid:
􀂄 Inrichten van exposities bibliotheek Wierden
􀂄 Inrichten van exposities Botterhof Wierden
􀂄 Inrichten van exposities zorgboerderij Piet Wierden
􀂄 Inrichten van exposities Wedervoort Wierden
􀂄 Inrichten van exposities gemeentehuis Wierden
􀂄 Inrichten van exposities Kulturhuis Akkerhus Rectum / Ypelo
􀂄 Inrichten van exposities Kulturhuis Irene Notter / Zuna
􀂄 Inrichten van exposities Kulturhuis Hoge Hexel
􀂄 Inrichten van exposities dagopvang Eikenlaan
􀂄 Inrichten van exposities Moluks wijkcentrum Kandjoli Wierden
􀂄 Inrichten van exposities Stichting Duurzaam Energie Wierden Enter
􀂄 Inrichten van exposities informatiepunt de oude schaapskooi Hoge Hexel
􀂄 Inrichten van exposities Residentie de AA Wierden
􀂄 Inrichten van exposities Hoog Schuilenburg Almelo
􀂄 Inrichten van exposities Huize Friso Almelo
􀂄 Inrichten van exposities Weidehof Almelo
􀂄 Inrichten van exposities Buurstede Almelo
􀂄 Inrichten van exposities Meulenbelt Almelo
􀂄 Inrichten van exposities Vriezenhof Vriezenveen
􀂄 Inrichten van exposities Weemenlanden Vriezenveen
􀂄 Inrichten van exposities buitenvitrinekast Wierden
􀂄 Inrichten van exposities etalage aan de Kerspel Wierden
􀂄 Inrichten van exposities scholengemeenschap Reggesteyn Nijverdal
􀂄 Inrichten van exposities de Schutse Rijssen
􀂄 Inrichten van exposities diepvrieshuisje Grimbergerweg Wierden
􀂄 Inrichten van exposities bakkerij Kamphuis Wierden
􀂄 Inrichten van exposities schoenmakerij Brouwer Wierden
􀂄 Wissellijsten exposities in bibliotheek Wierden
􀂄 Wissellijsten exposities in Botterhof Wierden
􀂄 Wissellijsten exposities in Wedervoort Wierden
􀂄 Wissellijsten exposities in Holtinck Wierden
􀂄 Wissellijsten exposities in de Schutse Rijssen
􀂄 Wissellijsten exposities in Titus Brandsma Almelo
􀂄 Wissellijsten exposities in Kulturhuis Hoge Hexel
􀂄 Wissellijsten exposities in informatiepunt oude schaapskooi Hoge Hexel
􀂄 Uitlenen van materiaal Kringloopbedrijf 2 Switch
􀂄 Uitlenen van object Engberts en Olthuis Wierden
􀂄 Uitlenen van objecten aan erfgoedinstellingen of historische verenigingen
􀂄 Deelname bejaardenmiddag met lezing en filmvoorstelling het Holtinck Wierden
􀂄 Deelname bejaardenmiddag met lezing en filmvoorstelling Kulturhuis Akkerhus Rectum / Ypelo
􀂄 Deelname bejaardenmiddag met lezing en filmvoorstelling Hoog Schuilenburg Almelo
􀂄 Deelname bejaardenmiddag met lezing en filmvoorstelling Pniélkerk Almelo
􀂄 Deelname bejaardenmiddag met lezing en filmvoorstelling Leger des Heils Nijverdal
􀂄 Deelname taxatie dag dagopvang Eikenlaan Wierden
􀂄 Deelname taxatiedag Reggedal Enter
􀂄 Deelname taxatiedag Hoog Schuilenburg
􀂄 Deelname bevrijdingsfeest Wierden met film en versiering enzovoort
􀂄 Fietsroute rondje Wierden door dorpen Wierden, Enter en haar buurtschappen
􀂄 Uitgeven nieuwsbrieven
􀂄 Uitgeven van ons beschrijvend jaarverslag
􀂄 Uitgeven van wandel- en fietsfolders Rondje Wierden
Jaarverslag van commissie collectiebeheer

Het afgelopen jaar is er wederom veel werk verzet met het plaatsen en inrichten van vitrines. Weliswaar is de doelstelling om per 3-4 maanden de inhoud van de vitrines te wisselen voor een aantal vitrines is dit streven niet gehaald,
In Vriezenveen is vrijwilliger dhr. Henk Smelt verantwoordelijk om de vitrines bij Vriezenhof en De Weemenlanden te wisselen en het resultaat mag er wezen. In Wierden is vrijwilligster mevr. Ans Bertelink samen met haar man dhr. Hans Bertelink verantwoordelijk voor het inrichten van vitrinekasten en ook dit resultaat mag er wezen.
Evenals voor dhr. Wim Dijkstra die verantwoordelijk voor de vitrinekasten in gemeente Almelo en de heer Johan Braakman die in gemeente Hellendoorn. Zuna en Enter opgestelde vitrinekasten verzorgt. Chapeau voor deze vrijwilligers
In Rijssen hebben wij nog geen vrijwilliger gevonden die aldaar opgestelde vitrinekasten wil verzorgen.
Jan Sterk is bereidt gevonden om exposities met wissellijsten te verzorgen, zo is in afgelopen jaar met wissellijsten tentoongesteld in verzorgingshuis Botterhof, Holtinck, Wedervoort in Wierden, Bibliotheek Wierden, Titus Brandsma in Almelo, Kulturhuis Hoge Hexel en informatiepunt oude Schaapskooi op Hoge Hexel
We ontvangen nog steeds verzoeken van andere instellingen om ook mee te mogen liften met ons systeem.
Wij zijn daarom nog op zoek naar vaste vrijwilligers die een instelling onder hun hoede willen nemen.
De resultaten zijn duidelijk zichtbaar. Mensen komen graag naar onze vrijblijvende en gratis toegankelijke exposities / activiteiten. Mede door deze positieve resultaten zijn in de loop van 2015 de betrokkenheid, de collectie en de mogelijkheid tot exposeren gegroeid. Wij hebben duidelijk het vertrouwen gewonnen en door de goede contacten hebben wij onze doelstelling meer dan waar gemaakt.
De steun is in de loop van 2015, zoals gezegd, meteen gegroeid. Wij streven er naar om donateurs te betrekken bij de "Stichting Behoud van 't Oud". Er zijn ook andere activiteiten ontwikkeld op verschillende locaties, ook buiten de gemeentegrenzen van Wierden, waarbij we blij verrast waren door het feit dat ook hier de bezoekers ons lieten merken dat zij het erg op prijs stellen en waarderen.
De heer Harry Garrelds is afgelopen jaar contactpersoon voor Maatschappelijke activiteiten geworden.
Het werk van de "Stichting Behoud van 't Oud" is alleen mogelijk dankzij de belangeloze steun van onze grote groep vrijwilligers maar ook onbekende en enthousiaste mensen die ons helpen en steunen bij onze acties. Bedrijven en instellingen die onze stichting een handje helpen, onze bestuursleden en vele anderen. We vertrouwen erop, dat onze stichting ook in 2016 op deze steun mag rekenen.
Het vele werk achter de schermen was niet mogelijk zonder de hulp van velen. In financiële zin ontvingen we toezeggingen tot incidentele bijdragen.
Namens commissie collectiebeheer
Henk Hekman voorzitter commissie collectiebeheer
Stichting Behoud van 't oud heeft zich in 2015 op verschillende publieke podia actief gemanifesteerd met het oog op het bouwen aan naamsbekendheid en het opdoen van ervaring.

Als maatschappelijke organisatie en als cultuurbedrijf is een goede relatie met de omgeving van groot belang voor een goed functioneren van stichting Behoud van 't Oud . Het actief participeren in netwerken op het gebied van onder meer toerisme / recreatie, musea, cultuurmarketing en Sciences centra heeft dan ook een belangrijke plaats in het beleid van onze stichting. In 2015 zijn hiertoe bestaande contacten verder aangehaald en ook nieuwe contacten ontwikkeld.

Stichting Behoud van 't Oud wil een actieve en betrokken rol vervullen in de samenleving en wil deze doelen onder meer realiseren door middel van samenwerking.
Alle dagelijkse gebruiks- en siervoorwerpen welke zijn verkregen en in onze collectie passen worden zo nodig schoongemaakt, geconserveerd, gefotografeerd, en van een barcode voorzien en wordt vervolgens digitaal vastgelegd door onze vrijwilligers. Bijna dagelijks wordt onze web site www.stichting.bvho geactualiseerd

Even voorstellen:
Het jaarverslag 2015, is geen gewoon jaarverslag. Het is het verslag van en over mensen. Mensen die met passie en betrokkenheid werken aan behouden van gebruiks- en siervoorwerpen en ander materiaal voor ons nageslacht. Met trots vertellen deze gemotiveerde mensen binnen onze organisatie hun verhaal.. De rode draad is duidelijk herkenbaar, gemotiveerd werken aan het behouden van gebruiks- en siervoorwerpen en ander materiaal voor het nageslacht.
Even voorstellen: Harry Weghorst, ambassadeur van Stichting Behoud van ’t Oud. Het is alweer bijna drie jaar geleden dat ik door Jos Kruiper gevraagd werd als ambassadeur van de Stichting te fungeren in de Commissie fonds verwerving. De taak om sponsoren te verwerven voor activiteiten zoals rondje Wierden, wandelroute en fietsroute en niet te vergeten de vitrines die geplaatst worden in de verzorgingshuizen waar wij als stichting veel leuke reacties van krijgen. Daardoor geeft het ons een kick om hiermee door te gaan. Daarbij niet te vergeten onze vrijwilligers die deze vitrines regelmatig vervangen door nieuwe verzamelingen. Door de prettige samenwerking van het bestuur en de vele vrijwilligers kunnen wij als fondsverwerving de stichting zo positief naar buiten dragen. Het is mij dan ook een eer om ambassadeur van deze Stichting Behoud van ’t Oud te zijn.
Even voorstellen: Jos Kruiper, geboren 15 augustus 1955 in gemeente Hellendoorn. Ruim 35 jaar gehuwd met Mia en hebben samen een dochter die gehuwd is en vier kinderen heeft en onze zoon die ook gehuwd is heeft drie kinderen. Daarnaast hebben wij vele jaren een pleegzoon in onze huishouding opgenomen. Momenteel als gedetacheerde op projectbasis of anderszins werkzaam bij Soweco N.V. Almelo. Mijn hobby's: fietsen / wielrennen, tennissen, verzamelen en Stichting Behoud van 't Oud. Sinds oprichting van Stichting Behoud van 't Oud belast met secretariaat en collectiebeheer. Probeer op verzoek ondersteuning te geven aan commissieleden van Stichting Behoud van 't Oud.
Toen ik een jaar of tien was, vertelde onderwijzer Höften tijdens geschiedenis les, van mijn lagere school in Wierden, iets over ontdekking van Amerika, door Columbus in 1492. Een klasgenoot van mij, Jeroen Reehuis vertelde: “ dat hij ook een munt had van 1492”. Maandenlang heb ik hem gevraagd: “of ik deze munt kon zien en wel wilde ruilen! “. Maandenlang was het vruchteloos totdat hij op een morgen met deze munt op schoolplein kwam en mij deze gekoesterde munt liet zien. Vele leerlingen kwamen deze kleinood bewonderen en onderwijzer Höften vertelde tijdens les: “ dat het inderdaad een munt was uit 1492”. Heb deze munt uiteindelijk kunnen ruilen en dat was feitelijk het begin van mijn verzameling en fascinatie voor geschiedenis. Jaren later toen ik gevorderd was met verzamelen ontdekte ik dat deze munt helemaal niet uit 1492 stamde, dit even terzijde.

Ook mijn opa was een boeiende verteller, elk keer wanneer ik op bezoek was bij mijn opa en oma, vertelde mijn opa iets van vroeger en over zijn werkzaamheden bij de Volkskrant. Mijn opa had ook in 1940 - 1945 verzetswerkzaamheden verricht en daardoor kwam vaak een Joodse man, de heer de Haas op bezoek en als deze man op bezoek was werden altijd de kamerschuifdeuren gesloten en luisterde ik stiekem hun gesprekken af. Telkenkeer waren het gesprekken die op fluistertoon werden gevoerd over de gruwelijkheden die in jaren 1940 tot en met 1945 en daarna hun hadden getroffen. Deze gesprekken over geschiedenis boeide mij enorm en mijn interesse in geschiedenis nam alleen maar toe.

Toen in Wierden een verzamelclub (C.V.V.V.) werd opgericht heb ik mij direct aangesloten en deze club mede opgericht enzovoort. Na ruim 25 jaar heb ik deze verzamelclub verlaten. Bij deze verzamelclub verzorgde ik o.a. de redactie en organiseerde jaarlijks twee grote ruilbeurzen en maandelijks een kleine ruilbeurs. Samen met drie andere verzamelaars (dhr. Bert Leus, dhr. Fons Groothuis en dhr. Bertus Jeunink) hebben wij in 2004 verzamelclub Verzamelvrienden opgericht met als doelstelling het ruilen onderling te bevorderen. Al gauw kwamen aanbiedingen om complete verzamelingen onder te brengen in een museum of iets dergelijks. Deze verzamelaars hadden met passie verzamelingen opgebouwd en wilden het liefst deze verzamelingen voor het nageslacht behouden. Omdat hun erfgenamen niet geïnteresseerd waren in deze verzamelingen, kwam alras het idee naar voren om een stichting in het leven te roepen. Want niet alleen deze verzamelingen maar ook het verhaal achter deze verzamelingen en objecten dreigden verloren te gaan. Samen met een aantal verzamelaars ( o.a. mevr. Paula ter Laak, mevr. Maaike Hoek, dhr. Bertus Jeunink, dhr. Hans Teernstra, dhr. Wijnand Veenendaal) hebben wij in mei 2009 Stichting Behoud van 't Oud opgericht en hier vervul ik vanaf oprichting de functie van secretaris en collectiebeheerder. Wij hebben als doelstelling in onze statuten staan dat wij niet alleen dagelijkse gebruiks- en siervoorwerpen uit het dagelijks leven en die feitelijk nooit zijn gemaakt om in een vitrinekast tentoongesteld te worden te behouden voor het nageslacht maar ook het verhaal van de gebruiker. Vrijwel dagelijks ontvangen wij een schenkingen van gewone gebruiks- en sierobjecten uit grootmoederstijd. Wij exposeren deze objecten uit grootmoederstijd in vele zorginstellingen in deze regio en bewoners en bezoekers van deze instellingen waarderen dit enorm. Ook organiseren wij filmvoorstellingen, lezingen en andere Maatschappelijke activiteiten.

Door jarenlang ervaring in verzamelaars wereld ben ik geen onbekende meer en is mijn interesse in geschiedenis alleen maar toegenomen. Zelf geef ik graag lezingen over deze normale gebruiks- en sierartikelen uit huiskamer, keuken of gereedschappen uit werkplaatsen enzovoort uit grootmoederstijd. En af toe verleen ik medewerking aan tussen Kunstvol en Kitsch taxatie dagen.
Even voorstellen: Hans Teernstra, als oud voorzitter maar nog wel vrijwilliger bij de stichting en woonachtig in Amsterdam, krijg ik steeds van mensen uit het verre westen wel altijd nog attributen voor de stichting, om de collectie uit te breiden.
Ook vragen de ze mij wat dat voor een stichting is en dan leg ik het de mensen maar weer uit,
Na dat ik het ze heb uitgelegd geef ik hun mijn kaartje en zeg tegen ze dat als het beter is om,
de website even te gaan bekijken.
Ook krijg ik dan de vraag hoe ik er bij kwam, dat ik als voorzitter bij een stichting terecht kwam,
helemaal in het Oosten van het land. Ondanks dat ik het heb uitgelegd blijven de mensen het raar vinden. Het logo en de Naam vinden de Mensen wel bij elkaar en de stichting passen.
Ik wens het bestuur en alle vrijwilligers nog heel veel SUCCES toe.
Even voorstellen: Wim Nijenhuis. Mijn naam is Wim Nijenhuis, of zoals ze mij in Enter ook kennen: Wim van Binnegais Wil’m. Ik ben 67 jaar jong en ben getrouwd met Toos Nijenhuis-Leppink, de dochter van de voormalige smid op de Braandputte. Ik heb 41 jaar in het onderwijs gewerkt, waarvan 37 jaar op het Erasmus in Almelo. De laatste 20 jaar als unitleider van de onderbouw VMBO. Ik heb een zoon, die getrouwd is met Linda en samen hebben ze geweldige dochter van 11 jaar. Mijn hobby is nu het vrijwilligerswerk. Zo ben in bestuurslid van de oudheidkamer “Buisjan” , welke ook onder haar beheer het klompen- en zompenmuseum heeft. Hier geef ik rondleidingen en demonstraties machinaal klompen boren. Ik ben schipper op de prachtige zomp in Enter en verzorg daar ook de planning van de gastvrouwen voor de bijeenkomsten op ’n Waarf. Tevens geef ik daar rondleidingen. Ook ben ik verbonden aan de Enterse SportFederatie (ESF), waar ik de voorzittershamer mag hanteren. Maar……… mijn grootste hobby is het harmonicaspelen. Ik verzorg elke maand een middag harmonicaspel met oudhollandse liedjes uit de jaren 50- 60- en 70-tig. Deze middagen spelen zich af op: Eugeria en Weidehoek in Almelo, in Enter op het Reggedal en in Goor op de Stoevelaar. Soms komen daar andere momenten bij zoals op de Holtinck in Wierden en Titus Brandsma in Almelo, maar ook wel voor de Zonnebloem en dergelijke organisaties. Door stom toeval, omdat ik nieuwsgierig was naar een middag op de Anthoniushof in Enter waar de Stichting Behoud van het Oud kwam vertellen, ben ik met de Stichting in aanraking gekomen. Daar wist ik het weer beter dan de verteller en ja, dan ben je de sigaar!!! Heel af en toe verzorg ik voor deze stichting ook een presentatie. Het mag vanzelfsprekend klinken dat deze presentaties gaan over ons prachtige dorp Enter en haar roemrijke geschiedenis van de zompenschipperij. Een druk bestaan dus na mijn pensionering, maar in elk geval beter dan achter de geraniums zitten te vervelen. Good goan.
Even voorstellen: Gerda van Jaarsveld-Rijke, geboren 6 juli 1939 te Fort de Kock ( Sumatra ). Ben in 1950 voorgoed met mijn ouders en broertje naar Nederland gekomen. Ik kom uit de gezondheidzorg. Ik ben in 1959 getrouwd en in Gouda gaan wonen. Hier zijn mijn 4 kinderen geboren. In 1979 zijn wij in Wierden komen wonen. In Wierden veel vrijwilligerswerk gedaan en nog. Op dit moment leid ik een geheugenclub met veel plezier. Fotografie heeft altijd mijn belangstelling en als zodanig ben ik gevraagd om als kleine amateurfotograaf foto`s te maken voor de Stichting Behoud van Oud.
Even voorstellen: Rokus Huizer getrouwd met Riet en wij hebben drie kinderen en tien kleinkinderen. Mijn vrouw Riet is ook bekend met vrijwilligerswerk in Wierden o.a. bij Botterhof. Ik ben in 1948 geboren in Ridderkerk en wij wonen nu al weer twintig jaar in Wierden. Wegens gezondheid ben ik vanaf mijn 35 jaar arbeidsongeschikt geraakt. Vandaar dat ik mijn oude hobby: speldjes verzamelen heb opgepakt en ben daar dagelijks als mijn gezondheid het toelaat druk mee bezig. Sinds een aantal jaren probeer ik Hand en spandiensten voor stichting Behoud van ’t Oud te verrichten zo heb ik onder andere een oude fiets, handkar opgeknapt. Nu ben ik bezig om alle hand- en trapnaaimachines uit collectie van stichting Behoud van ’t Oud na te kijken en te restaureren. En dat bevalt goed.
Even voorstellen: Henk Hommers: Ik ben in Wierden in de buurtschap Ypelo opgegroeid. Na de lagere school in Ypelo ben ik naar Almelo gegaan voor een technische opleiding. Na Almelo ben ik in dienst getreden bij de Firma Stork in Hengelo voor een vervolg opleiding. Tussentijds ben ik in militaire dienst geweest als dienstplichtige. Mijn werkbare leven ben ik bij Stork gebleven. In 2010 ben ik met de vut gegaan. Wekelijks zijn we nog met een paar oud collega’s in het archief van Stork om het te archiveren. Dinsdag is het voor ons Oma en Opa dag.

Even voorstellen: Frans Rosink: Vind de Stichting Behoud van ’t Oud leuk, omdat het mij een stukje vrijwilligerswerk biedt welke ik zelf kan invullen en ook anderen iets laat zien wat vroeger allemaal gangbaar was. Hou mij voornamelijk bezig met presenteren van foto’s, PPS’s en oude films die vaak met een lezing afgedraaid worden. Vaak voor een groep mensen die bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis of bejaardentehuis verblijven. Verder restaureer ik objecten en maak ze weer toonbaar voor vitrinekasten. Al met al een leuke bezigheid waar je creativiteit en voldoening in kwijt kunt.
Even voorstellen: Johan Braakman: Mijn naam is Johan Braakman ( 1947 ) en woon sinds 1984 in Wierden. Ik ben 43 jr. getrouwd met Ans en hebben samen een dochter Ellen.
Mijn loopbaan ligt bij Coca-Cola, hier heb ik 40 dienstjaren opgebouwd o.a. als Rayon/District Manager. Taak als District Manager bestond vooral uit het begeleiden / opleiden van een vijftal jonge Rayon Managers. Vrijwilligerswerk zit in mijn bloed net als Coca-Cola. Bij WTC Beukersweide (tennisclub) heb ik vele functies als vrijwilliger vervuld o.a. Penningmeester, voorzitter Algemeen Beheers Commissie, Pret en Plezier Commissie en Bouwcommissie. Tevens heb ik bij de Tennisclub een kaartclub ( klaverjassen )opgericht en nu reeds 42 deelnemers telt. Ook draag ik een warm hart voor Stichting Behoud Van Het Oud, ik mag de vitrines verzorgen bij Verzorgingshuizen Sint Antonius en het Reggedal in Enter, Kulturhus in Notter / Zuna en Scholengemeenschap Reggestein in Hellendoorn. Daarnaast zorg ik regelmatig voor opslag van goederen.
Stichting Behoud van ‘t Oud is een prachtige stichting / organisatie om de historie onder jong en oud levend te houden. Hier doe ik dan ook graag mee als vrijwilliger. Het is voor mij een leuke bezigheid om alle oude gebruiks- en siervoorwerpen uit grootmoederstijd enz. te bekijken en te mogen tonen in de vele vitrinekasten van Stichting Behoud van ‘t Oud.
Tevens geeft dit veel voldoening aan je 2e leven en blijf je lekker onder de mensen. Het woord VERVELING staat niet in mijn woordenboek.
Even voorstellen: Bertus Jeunink, geboren 31-07-1941 in de gemeente Weerselo.
Wij zijn dit jaar precies 48 jaar getrouwd. Wij hebben twee kinderen: Monique en Erwin en drie kleinkinderen (alle 3 jongens) Mijn hobby’s naast het penningmeesterschap van stichting Behoud van ’t Oud zijn o.a. jet verzamelen van munten, wereld munten die in de roulatie zijn geweest of komen, fietsen, tuinwerk (voornamelijk groentetuin), zingen in een kerkkoor, het mede verzorgen van de soort zang in de liturgie. In de jaren negentig heb ik Jos Kruiper leren kennen via verzamelclub Culturele Vereniging van Verzamelaars in Wierden. Met gevolg dat ik met plezier de financiële administratie van de Stichting Behoud van ’t Oud vanaf 2009 door mij wordt uitgevoerd en eventuele ondersteuning voor andere zaken binnen de stichting.
Even voorstellen: Harry Garrelds, Al vanaf mijn 12e levensjaar heb ik een passie voor verzamelen van oude spullen en dit is na 58 jaren nog onveranderd. Het is wel zo dat ik al tijden bezig ben alles wat bij elkaar gesprokkeld is een nieuwe bestemming te geven.
Toen zich de gelegenheid voordeed om een Stichting op te richten met als doel om oud materiaal wat weggegooid wordt te bewaren voor toekomstige generaties, heb ik me aangemeld als bestuurslid. Inmiddels is er enorm veel veranderd binnen de Stichting en zijn in vele instellingen vitrines geplaatst met voorwerpen zodat de bewoners daar op hun eigen manier van kunnen genieten.
Ik vind het namelijk prachtig om de oudere generatie voorwerpen te tonen waaraan zij ook herinneringen hebben. Daarbij laat ik vele verzamelvoorwerpen rondgaan met het doel om de herinneringen weer tot leven te brengen. In een moeilijk woord heet dit reminiscentie hetgeen volgens google wordt omschreven als: Ouderen hebben een natuurlijke behoefte om aan het eind van hun leven terug te blikken. Het is een sociale activiteit voor het welbevinden van ouderen om het verleden te kunnen delen met anderen een geeft bovendien een gevoel van eigenwaarde.
Even voorstellen: Siebold Schipper, geboren op 17 juli 1959 te Almelo. Na de gebruikelijke schoolgang in de lagere fases van het onderwijs, heb ik vervolgens een technische opleiding gedaan in Almelo (MTS, werktuigbouwkunde) en in Schoonhoven (Vakschool ‘Schoonhoven’, uurwerk maken). Bij gebrek aan toekomstperspectieven - de uurwerkbranche stortte volledig in begin jaren ’80 van de 20ste eeuw door de opkomst van de elektronica - heb ik mij bezonnen op de toekomst. Ik had ook veel belangstelling voor een studie theologie. In het jaar 1985-1986 deed ik met goed resultaat de vooropleiding theologie in Utrecht, omdat ik geen VWO had gevolgd. In de jaren 1989-1998 studeerde ik in het buitenland, in België. Door een slechte organisatie van de studie, inclusief financiële problemen van de instelling waar ik studeerde, mislukte deze. Ik behaalde overigens wel mijn universitair diploma, doch nu ook weer zonder toekomstperspectieven. Sinds september 1998 ben ik weer in Nederland.
Eén van mijn hobby’s is klokkenmaken. Ik repareerde altijd al klokken voor andere mensen en wilde daar aanvankelijk mijn beroep van maken. Dit was niet mogelijk, vanwege de afnemende markt voor (antieke) uurwerken en de opkomst van de elektronische klokken. Tegenwoordig zitten in vele apparaten tijdsaanduidingen die mechanische klokken vrijwel overbodig maken, zodat zeer veel klokken afgedankt worden en o.a. op ‘Marktplaats’ en ‘Ebay’ terechtkomen, waar ze meestal door handelaren worden opgekocht en naar het buitenland verdwijnen. Daarnaast zijn de kosten zo hoog opgelopen en de mankementen zo ernstig, dat reparatie te kostbaar wordt. Een uitvoerige reparatie is alleen nog in het hobbycircuit mogelijk.
Naast klokken is daar het verzamelen van speeldozen en orgeltjes bijgekomen. De reparatie en het onderhoud daarvan vereist zo mogelijk een nog grotere kunde en doorzettingsvermogen en is daarom een zeer specialistisch werk dat vrijwel onbetaalbaar is geworden, gezien het aantal uren dat dáár in gaat zitten. (Alleen het vervangen van één afgebroken tand van de speelkam van een speeldoos kost tegenwoordig al zo’n 100 euro.)
Omdat ik bij mijn vader thuis woon, en hij op hoge leeftijd is gekomen (88 jaar), ben ik nu mantelzorger. De mantelzorg is overigens al begonnen eind 2000, toen mijn moeder ziek werd. Zij overleed in oktober 2007. Omdat ik een autistische stoornis heb, is dit nu zo’n zware opgave geworden, dat vele activiteiten in mijn leven het veld hebben moeten ruimen, zodat ik aan het repareren van klokken, speeldozen e.d. nauwelijks meer toe kom. Daarnaast ben ik organist in de Hersteld Hervormde gemeente van Westerhaar en de Pollenkerk in Vriezenveen. Via een arbeidsbemiddelingstraject ben ik nog één dag in de week, maandag, werkzaam op de Theologische Universiteit in Kampen.
Een opmerkelijke gebeurtenis wil ik nog wel vertellen. Het is zaterdag 9 maart 2013. Vanwege de mantelzorg is zaterdag voor mij een dag met de meeste huishoudelijke werkzaamheden. Op die dag was ik vroeg klaar, en ik dacht: ik ga eens de laptop nemen om op ‘Marktplaats’ te kijken of er nog bijzondere klokken worden aangeboden. (Normaal gesproken, neem ik de computer pas rond een uur of vijf.) Het was kwart over vier. Tot mijn grote verbazing verscheen juist op dát tijdstip een advertentie waarin een Bilderuhr werd aangeboden. ’Bilderuhr’ is de Duitse benaming voor een klok met een voorstelling in de vorm van een schilderij inclusief lijst, waarvan de voorstelling op linnen of op metaal is geschilderd. Meestal gaat het om een dorps- of stadsgezicht met een toren. Achter het schilderij bevindt zich een grote, holle ruimte waarin de meest uiteenlopende mechanieken te vinden zijn. (Zie daarvoor ‘Google’ en typ vervolgens ‘Bilderuhr’ in en klik daarna op ‘afbeeldingen’. Een keur aan mooie schilderijklokken verschijnt dan.)
Omdat de advertentie nog geen paar minuten oud was, reageerde ik meteen. De klok werd aangeboden vanuit Maastricht, met als onderschrift: ‘even scoren voor de Tefaf’. (De Tefaf is de jaarlijkse antiekbeurs in Maastricht, die vele bezoekers trekt, ook vanuit het buitenland.) De prijs: 850 euro, een koopje en een buitenkansje dus.
Ik bedacht mij geen moment en pakte de telefoon. De teller linksboven die bijhield hoeveel mensen de advertentie bezochten, liep op. Het telefoonnummer dat erbij stond, belde ik en ik kreeg direct contact; de eigenaar zat schijnbaar al in de wacht. De kast van de klok was in een niet al te beste staat. Ik probeerde nog wat van de prijs af te krijgen en ik kreeg 50 euro korting. Voor 800 euro was de klok de mijne. Vervolgens alle formaliteiten geregeld en binnen een week was de schilderijklok, via de plaatselijke transporteur, in huis. Trouwens, ik had niet moeten wachten, want na een half uur na het verschijnen van de advertentie was het bod al opgelopen tot 1200 euro, terwijl de klok al aan mij verkocht was. De verkoper zei later tegen mij, dat men dan eerder had moeten bellen, eerlijk is eerlijk. Deze klokken zijn, nl. zeer gewild bij verzamelaars. Onder de 1000 euro worden deze nooit aangeboden. Voor bijzondere klokken, zoals deze, is er altijd een markt, en daarvoor worden prijzen op hoog niveau betaald, en ze blijven op niveau.
Toen ik de klok in huis had, keek ik mijn ogen uit. Ik heb er wel een half uur naar staan kijken, zo mooi deze klok was. Het binnenwerk was ook interessant. Het bevatte drie werken: een groot en zwaar uurwerk, gaande werk en slagwerk op een grote gong voor de klok zelf; een raderwerk voor de repetitieslagen op een kleine gong; en als klap op de vuurpijl, een vrij groot speelwerk met zes melodieën. Alles nog in een behoorlijk goede conditie. De ouderdom van de klok taxeer ik rond 1840, en zij is van Franse herkomst.
De kast is inmiddels gerestaureerd en de klok hangt in de woonkamer, en loopt goed. De prijzen die er nu voor betaald worden, lopen in veel gevallen in de duizenden euro’s, vooral in Duitsland.
Inmiddels zijn vele, mooie voorwerpen waar muziek in zit, aangeschaft om ze te bewaren voor het nageslacht i.v.m. de grote cultureel-historische waarde ervan.
Even voorstellen: mijn naam is Henk Hekman, geboren 4 maart 1954. Al meer dan dertig jaar getrouwd met Tineke. Samen hebben we 2 kinderen, Marina en Thijs, die inmiddels allebei uit huis wonen. Zo zijn we na ruim dertig jaar weer met z’n tweetjes. Ik ben bijna veertig jaar werkzaam geweest (het meest) in de bouw. Sinds enkele jaren zit ik in de WAO en heb zo behoorlijk meer vrije tijd gekregen. Vervelen doe ik me nooit. Ik heb vele hobby’s, het Sportschieten met lucht- en vuurwapens beoefen ik al vanaf 1973.
Ook verzamel ik speldjes van alles wat met vervoer te maken heeft, zoals autospeldjes. Tevens verzamel ik ansichtkaarten van mijn woonplaats Vroomshoop en door de jaren heen is hier de hele regio bijgekomen, ook tuinier ik graag en daarnaast ben ik al 25 jaar lid van de Kreidler Club Oost Nederland in Haaksbergen, samen met mijn oldtimer Kreidler eitank uit 1965 waarmee ik als het mooi weer is nog door de regio toer. Hoe raakt iemand uit Vroomshoop nou verzeild bij de Stichting Behoud van ’t Oud in Wierden? Omdat ik al vanaf de jaren zestig/zeventig speldjes verzamel, (wel stilgelegen tot eind jaren tachtig) bezocht ik nog wel eens de verzamelbeurzen in den lande en natuurlijk ook in de regio. Zo kwam ik op een keer op de verzamelbeurs van Verzamelvrienden Wierden bij De Marke, zoals welbekend opgericht door o.a. Jos Kruiper. Op een bepaald moment liet Jos weten dat hij met plannen rondliep om een stichting in
het leven te roepen omdat hij vaak aanbiedingen kreeg van mensen die niet wisten waar ze heen moesten met een verzameling van een overleden verzamelaar uit de familie of van verzamelaars die om een of andere reden wilden stoppen. Ook voor andere oude spullen uit erfenissen, waarmee mensen geen weg wisten, zag Jos toen al een bestemming. Hij vroeg mij of ik geïnteresseerd was om als vrijwilliger te willen helpen in deze stichting. Zijn ideeën die hieraan ten grondslag liggen spraken mij wel aan: Verzamelingen en andere waardevolle en minder waardevolle gebruiksartikelen en andere objecten ontvangen, inventariseren, registreren en eventueel restaureren. Daarna deze spullen weer terug brengen in de maatschappij middels tentoonstellingen en exposities in vitrinekasten bij openbare gebouwen, (zorg)instellingen en daarnaast voor de toekomst eventueel een permanent museum. Zoiets kun je niet alleen runnen en daarom heb ik me toen aangemeld als vrijwilliger. Inmiddels ben ik formeel door de stichting gebombardeerd tot voorzitter van de commissie collectiebeheer.
De activiteiten van onze stichting hebben zich inmiddels uitgebreid met filmvoorstellingen en lezingen over onze stichting en de artikelen/objecten. Als je dan ziet hoe de mensen, vooral de ouderen, dit weten te waarderen, dan weet je waar je het allemaal voor doet. Maar ook de samenwerking met de andere vrijwilligers geeft veel genoegdoening en plezier. Dan doet de afstand Vroomshoop-Wierden er niet toe!
Ik hoop voor ons vrijwilligers in het algemeen en voor de stichting in het bijzonder, dat we nog heel lang dit werk mogen en kunnen doen en zo op deze manier een breed publiek kunnen bedienen dat ook steeds meer het “Behoud van ’t Oud” weet te waarderen.
KORTE TERUGBLIK EN EVALUATIE 2009 - HEDEN


Collectie
Aanname- en afstotingsbeleid. De verwerving van dagelijkse gebruiks- en siervoorwerpen geschiedt vrijwel uitsluitend door middel van schenkingen door het publiek en of instellingen / ondernemingen en anderszins aan Stichting Behoud van 't Oud. Voorzitter van commissie collectiebeheer de heer Henk Hekman en secretaris collectie beheerder Jos Kruiper, hebben deze taak op zich genomen. Zij voeren gezamenlijk het aanname- en afstotingsbeleid.

Aannamebeleid.
De schenker wordt verzocht telefonisch of per mail of anderszins contact op te nemen met Stichting Behoud van 't Oud, waarna contact volgt met iemand van commissie collectiebeheer. Indien het aangebodene past in de collectie, neemt collectiebeheer het graag aan. Door selectief dagelijkse gebruiks- en siervoorwerpen aan te nemen, wordt voorkomen dat het depot overvol raakt en dat de voorwerpen misschien nooit tentoongesteld zullen worden. Zo mogelijk worden de geschonken dagelijkse gebruiks- en siervoorwerpen opgenomen in de vaste tentoonstelling. En zo mogelijk direct in roulatiesysteem van wisselexposities. In het andere geval worden de dagelijkse gebruiks- en siervoorwerpen opgeslagen. Op web site worden alle objecten en indien gewenst ook de schenker genoemd. Met een omschrijving van het geschonkene. De schenkers zijn niet direct daarbij te herleiden.

Afstotingsbeleid
Aan de schenker wordt gevraagd of zaken mogen worden doorgegeven aan een ander museum indien het dagelijkse gebruiks- en siervoorwerpen niet in de collectie van onze Stichting Behoud van 't Oud past. Commissie collectiebeheer bepaalt of een schenking al dan niet in de collectie van Stichting Behoud van 't Oud past.
Tevens beoordeelt Commissie collectiebeheer bij herinrichting van een deel van de vaste collectie of de dagelijkse gebruiks- en siervoorwerpen nog relevant zijn. Hierbij wordt ook de voorraad aan dagelijkse gebruiks- en siervoorwerpen in het depot betrokken.
Er wordt niets in bruikleen genomen, behalve voor wisseltentoonstellingen. Soms leent Stichting Behoud van 't Oud objecten uit.
De penningmeester en/ of secretaris verzorgt de bruikleenovereenkomsten.
Sinds 2009 is Stichting Behoud van 't Oud ingeschreven bij de belastingdienst als zijnde een ANBI-instelling. Deze Algemeen Nut Beogende Instellingen hebben ook een verplichting: hun beleidsplan en hun jaarverslag, ook het financiële, moet via de website openbaar
zijn. Als schenker aan een ANBI weet je dat je iets schenkt aan een betrouwbare instelling.

Registreren en behouden
Bij Stichting Behoud van 't Oud worden alle nieuwe dagelijkse gebruiks- en siervoorwerpen geregistreerd en netjes verzorgd c.q. gerestaureerd. Indien een schenking meteen in de vaste collectie kan worden opgenomen, wordt het dagelijkse gebruiks- en siervoorwerpen na registratie, meteen door middel van een roulatie systeem in meerdere instellingen voor een bepaalde periode getoond.
Alle dagelijkse gebruiks- en siervoorwerpen in het depot zijn geregistreerd. Dagelijks / wekelijks worden de geschonken dagelijkse gebruiks- en siervoorwerpen in het systeem bijgewerkt.
Van bijna alle dagelijkse gebruiks- en siervoorwerpen in het depot zijn afgelopen jaar foto's gemaakt. Deze kunnen worden toegevoegd aan de objectenregistratie.

Informatie
Indien bezoekers aanvullende informatie hebben over een object, wordt dit genoteerd en op-
genomen zoals bijvoorbeeld op onze web site. Bedoeling is dat in komende periode ook informatiekaarten worden gemaakt die in de buurt van het object hangen, zodat het publiek er kennis van kan nemen.
Presentatie, tentoonstellingsbeleid.
De tentoonstelling wordt systematisch door vrijwilligers gewisseld van objecten en fotografisch vastgelegd hoe de kast is ingericht.
Afgelopen jaar is in verschillende instellingen ook tentoongesteld met wissellijsten en in sommige instellingen mogen wij het hele jaar door met wissellijsten exposeren. Ook is door vrijwilligers van commissie collectiebeheer filmvoorstellingen en lezingen verzorgt.

Bezoekers
Ook in 2015 konden wij het bezoekersaantal niet exact meten, maar afgaande op informatie die wij krijgen te horen blijkt dat onze tentoonstellingen en activiteiten door bewoners en bezoekers van deze instellingen zeer worden gewaardeerd evenals voorgaande jaren.

Educatie
Afgelopen jaar hebben wij scholen en instellingen op informele wijze laten weten dat onze stichting lesbrieven en anderszins wil verzorgen maar daar is geen gebruik van gemaakt. In 2009 en 2010 hebben wij in totaal 7 lesbrieven uitgegeven. Mogelijk dat wij in 2016 onderwijsinstellingen opnieuw zullen benaderen hierover.
Lezingen vaak met film- en of diavoorstelling en soms met een bepaald educatief karakter worden in instellingen zeer gewaardeerd en deze werkwijze willen wij verder uitbouwen.
De website www.stichtingbvho.nl wordt zeer goed bezocht en zal op bepaalde onderdelen worden verbeterd.
Stichting Behoud van 't Oud is ook op diverse websites geplaatst met een link.

Activiteiten in 2015 / 2016
In januari hadden wij voor alle vrijwilliger een vrijwilligers bijeenkomst.
De jaarvergadering met vrijwilligers in 2015 vond plaats op locatie de Barkel.
In mei heeft loco burgemeester dhr. Rick Schasfoort samen met onze ambassadeur dhr. Harry Weghorst fietsroute Rondje Wierden geopend.
In 2016 zal de aandacht van commissie collectiebeheer gericht zijn op voortzetting van de ingeslagen weg
Daarnaast is het van groot belang om de communicatie met de vrijwilligers goed te verzorgen. Een
goede communicatie is van het grootste belang om een werkende organisatie te verkrijgen
en te behouden. Hieraan zal bestuur en commissie collectiebeheer zeker aandacht besteden en zal moeten leiden dat onze stichting van betekenis gaat worden.

Nieuwe aanwinsten voor onze stichting
Ook dit jaar is onze stichting verrijkt met nieuw (museale) stukken. Zo ontvingen wij een leuke collectie broodroosters en elektrisch waterketels van voor 1950. Op de site zijn (dagelijks) alle nieuwe aanwinsten te zien.
Maandelijks ontving onze stichting van kringloopbedrijf 2Switch een object uit handen van bedrijfsleider van genoemde instelling.

Dankwoord
Velen hebben zich dit jaar weer in gezet voor onze stichting. Dank aan
- Bestuursleden en vrijwilligers die hulp hebben geboden op velerlei gebied
- Alle begunstigers
- Alle donateurs, fondsen, sponsoren en anderen die op een of andere manier ons steunden, financieel en mentaal.
Tenslotte
Dezelfde zorg die in het vorige jaarverslag is uitgesproken, blijft van kracht: wij bereiken de groep mensen die al in instellingen wonen en bezoeken maar daar blijft het bij. Graag zouden we meer mensen met onze activiteiten en stichting in aanraking willen brengen, maar dat lukt nauwelijks, ondanks de vele inspanningen. Zeker zijn er mensen die via via kennis hebben gemaakt met onze activiteiten en stichting en hebben ontdekt hoe belangrijk dat werk is voor de Nederlandse Cultuur. Maar het aantal is niet groot. Meer kan commissie collectiebeheer ook nauwelijks doen.
Het zou de moeite waard zijn als onze stichting, samen met geïnteresseerden initiatieven weet te ontplooien om meer bekendheid te geven aan ons werk. Er zijn wel ideeën en plannen gemaakt. Voor een win win situatie.
Voorzichtige verkenningen hebben nog niets opgeleverd. Commissie collectiebeheer maar ook onze bestuursleden zijn van goede wil, maar onze mogelijkheden zijn te beperkt.
Wij blijven hopen.

6 Commissie Fondsenwerving

Dhr. Bertus Jeunink is vanaf oprichting voorzitter van commissie collectiebeheer.
Volgende vrijwilligers zitten in commissie fondsenwerving.
- Mevr. Els Bredewoud (reserve) (tot 1 september 2015)
- Mevr. Gerda Jaarsveld
- Dhr. Bertus Jeunink
- Dhr. Jos Kruiper
- Dhr. Albert Zwart
- Dhr. Harry Weghorst

Commissie fondsenwerving kent volgende subcommissies en taakverdelingen:
Commissie Financiële administratie >> Commissie fondsenwerving·
- Dhr. Bertus Jeunink, penningmeester en voorzitter commissie fondsenwerving
Commissie fondsenwerving >> Commissie fondsenwerving
- Dhr. Bertus Jeunink, fondsen en donateurs
- Dhr. Jos Kruiper, ondersteuning
- Dhr. Albert Zwart, PR algemeen

Ambassadeur >> Commissie fondsenwerving
- Dhr. Harry Weghorst, ambassadeur
Commissie Donateurs >> Commissie fondsenwerving
- Dhr. Bertus Jeunink, penningmeester en voorzitter commissie fondsenwerving
- Dhr. Jos Kruiper, ondersteuning


Commissie Publiekscontacten >> Commissie fondsenwerving
- Mevr. Els Bredewoud, (reserve) ( tot 1 september)
- Mevr. Gerda Jaarsveld, fotografe
- Dhr. Albert Zwart, pr en archief
- Dhr. Harry Weghorst, ambassadeur
- Dhr. Jos Kruiper, ondersteuning
Jaarverslag Commissie fondsenwerving
Verslag commissie fondsenwerving
Voornaamste activiteit van commissie fondsenwerving is de continuïteit van Stichting Behoud van 't Oud te waarborgen. Daarnaast geeft commissie fondsenwerving ondersteuning maar ook de middelen om vrijwilligers de gelegenheid te geven hun activiteiten uit te voeren c.q. te ontplooien. Met bestuur, commissie collectie beheer en commissie fondsenwerving zijn duidelijke (taak) afspraken gemaakt
Afgelopen jaar is er actief beroep gedaan op externe fondsen met als resultaat dat bijna alle aanvragen zijn gehonoreerd. Volgens een vast verdeelsleutel komen er gelden vrij die door commissie collectiebeheer of bestuur aangewend kan worden. Er worden daarnaast reserveringen gedaan waaruit projecten gefinancierd kunnen worden.
Commissies bepalen zelf welke behoeftes eerst vervuld moeten worden na het beschikbaar komen van gelden. Commissies gaan over tot aanschaf als het saldo toereikend is en leggen achteraf verantwoording af aan het bestuur.
Zo heeft afgelopen jaar commissie collectiebeheer vitrinekasten kunnen aanschaffen.
Mede dankzij donatie van projecten fonds Wierden en Waypoint Rijssen kon fietsroute Rondje door dorpen Wierden, Enter en haar buurtschappen worden gerealiseerd en worden uitgevoerd. Met laatst genoemde projecten wil Stichting Behoud van 't Oud graag voldoen aan haar maatschappelijk betrokkenheid en verantwoordelijkheid.
Tevens zijn dankzij verschillende donaties vitrinekasten en andere technische zaken door commissie collectiebeheer aangeschaft.
Stichting Behoud van 't Oud houdt geen beleggingen aan, saldo's worden tijdelijk tegen zo'n hoog mogelijke rentepercentage bij Rabobank Noord Twente in Almelo gestald.
Dankzij een vaste verdeelsleutel kon in afgelopen jaar ook een begin worden gemaakt met reserveringen. Er is een beleid geformuleerd met betrekking tot fondsenwerving en mede door benoeming van Harry Weghorst als ambassadeur van onze stichting heeft dit al tot resultaten geleid. Het beleid is erop gericht om jaarlijks inkomsten te besteden aan de geformuleerde doelen al dan niet opgemaakt door bestuur en /of commissies. Gegeven het feit dat inkomsten achteraf bekend worden gemaakt, kan pas na verkrijging van deze gelden vooraf geformuleerde doelen na verkrijging van gelden worden gerealiseerd. Soms moesten er meerdere financiële bronnen worden aangeboord.
Stichting behoud van 't Oud heeft een actief vrijwilligersbeleid. Wij hebben ruim twintig vrijwilligers. In de loop der jaren, nu alweer zes jaar, is door groeiende omvang van de stichting een behoefte ontstaan om de stichting meer te professionaliseren. Zo is in kader van giftenregeling, lees bezoldiging- en vergoedingsbeleid een aanvang gemaakt om een bedragen hiervoor te gaan reserveren, welke de fiscus noodzakelijk acht om deze te reserveren. In percentage uitgedrukt is in 2015 slechts minder dan 10% van het wenselijk bedrag nu ook daadwerkelijk gereserveerd, komende jaren proberen wij deze reservering op te krikken zodat wij aan wettelijke verplichtingen kunnen voldoen. Ons streven is om binnen tien jaar genoemde dit resultaat te bereiken. Alle commissieleden zijn voor onbepaalde tijd als onbezoldigde vrijwilliger direct of indirect actief in onze commissies.
Voor 2015 is een beleid ingezet om inkomsten te genereren. Het is de bedoeling meer inkomensgroepen te onderscheiden met elk een eigen manier van benadering. In verband met groei van onze collectie is dit mede noodzakelijk en wenselijk dat daarom onze inkomsten zullen gaan stijgen. In besteding is geen verandering te zien en voor 2016 geldt hetzelfde takenpakket voor commissie collectiebeheer en commissie collectiebeheer. De hoofdvelden van bestedingen blijven ook voor 2016 als eerder aangegeven
Het bestuur van Stichting Behoud van 't Oud stelt het beleid van de stichting vast en houdt toezicht op de uitvoering van zijn besluiten, eenmaal per jaar leggen de commissies bij monde van hun voorzitters rekenschap af.
Het bestuur ziet erop toe dat jaarlijks een begroting en / of een meerjaren begroting wordt gemaakt en wordt vastgesteld. Verder dat investeringsvoorstellen tijdig worden ingediend en door de vergadering of door twee dagelijkse bestuursleden worden goedgekeurd. Dat de financiële jaarrekening in concept wordt aangeboden. En dat een meerjarenbeleid wordt vastgesteld, geëvalueerd
Omdat penningmeester van Stichting Behoud van 't Oud ook onder commissie fondsenwerving valt, werkt genoemde commissie en penningmeester intensief samen aan continue bewaking van kosten om de ontvangen donaties optimaal te benutten en wordt op een verantwoorde manier de besteding van middelen mogelijk gemaakt. Op eigen initiatief ontplooit commissie fondsenwerving aanboring van financiële bronnen / mogelijkheden voor verwerven van financiële middelen.

Stichting Behoud van t Oud en haar commissie fondsenwerving en commissie collectiebeheer hebben vrijwel dagelijks te maken met diverse belanghebbenden. Dit zijn in de eerste plaats de donateurs, daarnaast de vrijwilligers, leveranciers, banken, collega instellingen enzovoort. Om deze groepen van adequate informatie te voorzien, is onze stichting versterkt met het aantrekken van Harry Weghorst als ambassadeur. Naast inschakeling van onze ambassadeur Harry Weghorst gebeurt dat ook door uitgifte van onze nieuwsbrief en uitgifte van ons jaarverslag. De website is opnieuw ontwikkeld, sterk gemoderniseerd en wordt bijna dagelijks bijgewerkt. Klachten, opmerkingen worden zoveel mogelijk dagelijks behandeld en beantwoord. Afgelopen jaar zijn wij evenals voorgaande jaren verstoken geweest van klachten. De complete financiële jaarrekening van 2014 welke door penningmeester is opgemaakt wordt bij hem ter inzage gelegd.
Onze donateurs ontvangen elk jaar ons beschrijvend jaarverslag, Giftgevers van objecten en of financiële middelen ontvangen van penningmeester altijd een bevestiging brief van gift. En indien op prijs gesteld ook ons jaarverslag.
Het onderhouden van de web site maar ook aanschaf en beheer van vitrinekasten is een kostbare zaak, gelukkig vinden wij telkenkeer donateurs en begunstigers bereid om ons hier in te steunen. Zo hebben wij afgelopen jaar van projectenfonds Wierden en Rabobank Noord West Twente een bedrag mogen ontvangen. Wij hebben wederom bij diverse instellingen een verzoek liggen voor bijdrage in bijzondere projecten.
Als stichting proberen wij transparant en toegankelijk zijn en ook onze commissies willen dat ook uitdragen, de inrichting van informatie is beschrijvend en eventueel voorzien van relevantie foto's zowel in onze verslagen als op website.
Belangrijkste activiteiten van commissie fondsen werving van 2015 waren en zijn ook voor 2016 identiek :
- Verwerving, uitbouwen en continuering van donateurs
- Verwerving, uitbouwen en continuering van fondsen
- Presentatie jaarverslag
- Website beheer
- Promotie en presentatie
Sponsor- en fondsenwerving
Voor de realisatie van de huidige en toekomstige projecten van Stichting Behoud van 't Oud, is fondsen- en sponsorwerving een belangrijk middel om 2e en 3e geldstromen te genereren.
Dagelijkse kosten
Onder kosten verstaan we die kosten die gemaakt moeten worden om de Stichting Behoud van 't Oud in zijn huidige omvang, in stand te houden.
Voorbeelden van continue kostenposten van Stichting Behoud van 't Oud zijn:
􀂄 Aanschaf- en onderhoudskosten vitrinekasten
􀂄 Kosten van (barcode) registratiesysteem
􀂄 Web hosting
􀂄 Expositiekosten
Het financieren van deze kosten blijkt problematisch. Donateurs financieren bij voorkeur projecten met een tastbaar en zichtbaar resultaat. Bij deze meer reguliere kosten is het resultaat minder zichtbaar en spreekt daarom minder tot de verbeelding. Om toch te komen tot een duidelijke bestemming voor door donateurs geschonken gelden, hebben wij een idee bedacht. Kern van dit idee is dat donateurs een bedrag schenken wat aanschaf van bijvoorbeeld voorwerpen en kasten mogelijk maakt en waar tegenover staat dat wij middels vermelding van naam en / of logo vermelding op ons website enzovoort aanbieden. Verder worden begunstigers geïnformeerd middels nieuwsbrieven. Om de kosten te kunnen dekken, zijn soms meerdere donateurs noodzakelijk. Voor de financiering van de structurele kosten van Stichting Behoud van 't Oud streven wij naar het om onze donateurs bestand jaarlijks uit te breiden. Zoals blijkt hebben wij onze doelstelling voor 2015 redelijk gehaald.
Eenmalige kosten en giften
Onder deze kosten verstaan wij die kosten die gemaakt worden voor eenmalige activiteiten ten behoeve van die zaken die binnen onze doelstelling vallen.

Voorbeelden van projectmatige kosten zijn natuurlijk zeer divers maar gedacht kan worden aan
- Aanschaf van vitrinekasten in bejaarden en verzorgingsinstellingen
- Aanschaf van fotografisch materiaal
- Aanschaf van displays
- Aanschaf van expositiemateriaal / benodigdheden
- Aanschaf van wissellijsten
- Aanschaf van technisch materiaal
Uiteraard is deze lijst niet uitputtend. Wij hanteren hierbij het vertrekpunt dat wij vraag gestuurd werken. Dit wil zeggen dat wij alleen die projecten tot stand zullen brengen waar naar gevraagd wordt en deze passen binnen onze doelstelling en niet onbelangrijk ons beschikbaar budget.
Giften
In 2015 hebben wij diverse kleine maar ook wat grotere giften mogen ontvangen zodat wij nu thans in zeventien instellingen permanent met door ons verkregen objecten exposeren.
Belangrijke (financiële-) bijdragen kwamen van:
􀂄 De vele kleine begunstigers
􀂄 En grote (financiële-) giften zoals van:
Tankstation Schasfoort B.V. Wierden
Cellie glas(groothandel ) Almelo
Armen GSM Service Almelo
Projectenfonds gemeente Wierden
Galerie Tolg'art Wierden
Stichting Duurzaam Energie Wierden Enter
Duplicase Wierden
Bloemen bij Bas Wierden
Etos Wierden
La difference Wierden
Rabo Bank Noord West Twente
Party Service, restaria Sterk langs de lijn Wierden
Wijngaard Baan, rustpunt en camperplaats Wierden

Engberts & Olthuis Wierden

Catsburg Dak- en Gevelbekleding Almelo

Way Point Notter

Kringloopbedrijf en -winkel 2Switch Wierden

Concerndrukkerij Almelo
En niet te vergeten:
- Gemeente Wierden
- Tourist Info Wierden
- Concerndrukkerij Almelo
- Gasterij de Oale Marckt Wierden
- Catsburg Almelo
- Stichting Duurzaam Energie Wierden Enter
- Duplicase Wierden
- Stichting Reggestreek
- Stichting Ontdek de Reggestreek
- en vele andere begunstigers
Financiën
Stichting Behoud van 't Oud vindt het belangrijk om op een verantwoorde wijze met haar ontvangen giften om te gaan. In ons jaarverslag kunt u globaal lezen hoe Stichting Behoud van 't Oud haar giften heeft besteed, onze complete jaarrekening is wel opvraagbaar/in te zien bij onze penningmeester.

 

7 Anbi keurmerk
.....................................................................................................................................................................


Anbi keurmerk
Najaar 2009 is een verzoek gericht aan de belastingdienst Heerlen. Deze heeft ons met terugwerkende kracht, en wel met ingang van datum oprichting ons aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.


8 Werkzaamheden
Het afgelopen jaar hebben wij veel initiatieven genomen. Niet alleen op het gebied van organisatieontwikkeling, ook op het gebied van fondsenwerving is het nodige gebeurd. In de volgende paragrafen kunt u lezen wat we hebben ondernomen en waarin dit heeft geresulteerd. Veel aandacht is in 2015 besteed aan registratieproject met barcode etiketten. Ook is in 2015 fietsroute Rondje Wierden uitgevoerd en in zijn geheel gepresenteerd en officieel in gebruik genomen. Ook willen wij niet onvermeld laten onze maatschappelijke activiteiten zoals het plaatsen van een bijenhotel op landgoed de Barkel. Ook onze exposities met wissellijsten in instellingen waren een groot succes en hebben meerdere instellingen zich aangemeld voor het komende jaar.
Organisatie – ontwikkeling
Onderstaand beschrijven wij welke activiteiten plaats hebben gevonden.
Organisatiestructuur
Eind 2011 is de nieuwe organisatiestructuur vastgesteld. In 2012 is stapsgewijs gewerkt aan de invoering van de structuur. Deze was vanaf 2015 operationeel. Zo zijn onze vrijwilligers autonomer geworden binnen commissies.
Website
Onze website www.stichtingbvho.nl wordt in steeds grotere getale bezocht en blijkt een uitstekend en goedkoop medium om te communiceren met alle betrokkenen. Afgelopen jaar is ons achterstand in registratie fors ingelopen.
Vrijwilligers
Ook in 2015 konden wij nieuwe vrijwilligers verwelkomen bij onze stichting. Wij vragen hen diverse werkzaamheden ten behoeve van de stichting te verrichten al dan niet in samenwerking met commissie collectiebeheer en / of commissie fondsenwerving. In 2015 werken alle vrijwilligers maar ook bestuursleden op projectbasis en / of afgebakende gebieden en zijn autonoom in handelen.
Er wordt getracht aan deskundigheidsbevordering te doen. De vrijwilligers vormen de sleutel voor het succes van onze stichting.
Financiën
De penningmeester heeft afgelopen jaar verschillende activiteiten verricht. Een van de activiteiten is het ontwikkelen en beheren van een systeem voor het donateurbestand en schenkingen aan de stichting Behoud van 't Oud. Met in 2009 verkregen Anbikeurmerk zijn giften aan onze stichting aftrekbaar voor de belasting.
Een uitgekiende combinatie van gelden uit fondsen, sponsors en donaties maakt onze plannen voor de komende 5 jaar financieel mogelijk. De continuïteitsreserve is in 2015 lichtelijk gestegen. De hoogte van de continuïteitsreserve is door de stichting Behoud van 't Oud vastgesteld aan de hand van de jaarlijkse lasten.
In 2015 voldoet de stichting Behoud van 't Oud niet geheel aan de richtlijn 'Reserves jaarverslag en jaarrekening", die de vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (vfi) heeft vastgesteld (1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie). In afgelopen jaren zijn een aantal bestemmingsreserves opgebouwd. Wanneer er door derden een specifieke besteding is gegeven aan de bijdrage die ter beschikking wordt gesteld, dan wordt deze bijdrage aangemerkt als bestemmingsfonds verhouding kosten en baten eigen fondsenwerving. De verhouding tussen de kosten van eigen fondsenwerving ten opzichten van de baten uit eigen fondsenwerving in 2015 bleef de Stichting Behoud van 't Oud onder de norm die het Centraal Bureau voor Fondsenwerving hiervoor heeft gesteld. Algemene grondslagen voor de opstelling van jaarrekening
De Stichting Behoud van 't Oud is houder van het keurmerk van het Algemeen Nut Beogende Instelling (Anbi ) en heeft haar jaarrekening opgesteld volgens de richtlijn 650 Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. baten uit fondsenwerving
Onder baten uit eigen fondsenwerving wordt verstaan: de ontvangen donatiegelden, giften van organisaties, opbrengsten van sponsorgelden, nalatenschappen, legaten en al het andere dat door vrijgevigheid wordt ontvangen. Verder verantwoorden we ook de nalatenschappen, legaten en toegezegde schenkingen deze worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden.
Kosten beheer en administratie
De nieuwe richtlijn 650 schrijft een nieuwe post in de staat van baten en lasten voor: de kosten voor beheer en administratie. Deze kosten bestaan uit de (doorbelaste) kosten van bestuur en de commissie administratie. We hebben bij de bepaling van de kosten de aanbevelingen gevolgd van de VFI.
In 2015 was de verhouding tussen de kosten beheer en administratie ten opzichte van de totale lasten van de stichting minder dan 10%. Dit kengetal hebben we in 2014 voor het eerste bepaald. In de komende jaren zullen we een eigen norm hanteren voor dit kengetal. Verhouding kosten en baten eigen fondsenwerving. De verhouding tussen de kosten van eigen fondsenwerving ten opzichten van de baten uit eigen fondsenwerving bleef de Stichting Behoud van 't Oud ver onder de norm van 25% die het Centraal Bureau voor Fondsenwerving hiervoor heeft gesteld besteding aan doelstelling en bedraagt minder dan 5%.
De (statutaire) doelstelling van de stichting is het geven van behoud van dagelijkse gebruiks- en siervoorwerpen, voorlichting geven over en van en educatie. Aan deze doelstelling is in 2015 een bedrag uitgegeven waarvan het grootste deel bestond uit collectie beheers- en verwervingskosten van vitrinekasten.

9 Algemene toelichting
Het beleid van Stichting Behoud van het Oud is gericht op transparantie, gratis toegankelijkheid tot exposities en duurzaamheid. De kracht van de stichting is directheid en laagdrempeligheid en niet onbelangrijk met alle verkregen gebruiks- en siervoorwerpen zal worden geëxposeerd. Ook vinden wij dat wij maatschappelijk betrokken moet zijn en dat doen wij door activiteiten te ontplooien welke niet rechtstreeks verband houden met de doelstelling van onze stichting. Dit jaarverslag geeft u volledig inzicht hoe de Stichting Behoud van ' t Oud er ( financieel) voor staat. Onze donateurs en begunstigers moeten er zeker van kunnen zijn dat hun geld en / of gebruiks- en siervoorwerpen zich in goede handen bevinden en dat er zeer zorgvuldig mee wordt omgegaan. Wij blijven streven naar zo laag mogelijk overheadkosten. Hetgeen alleen mogelijk is door de belangloze inzet van betrokkenen vrijwilligers.
De "Stichting Behoud van 't Oud" is een stichting waarbij je meteen thuis voelt en die vertrouwen geeft. Doelstelling van de stichting is niet alleen objecten en verzamelingen in ontvangst te nemen, maar ze wil deze ook beheren, conserveren en ermee exposeren. Ook het informeren over verzamelingen vinden wij belangrijk. Om deze doelstelling te bereiken zoeken wij expositieruimtes en willen wij exposeren.
Stichting Behoud van 't Oud heeft in de afgelopen jaren een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Het aantal tentoonstellingen en publieksactiviteiten en het educatieve aanbod zijn sterk gestegen, collectie is enorm toegenomen, de organisatie is geprofessionaliseerd en er is geïnvesteerd in beheer en behoud van de collectie. Stichting Behoud van 't Oud heeft zijn plek binnen Nederlandse samenleving versterkt en volop geïnvesteerd in betrokkenheid van Nederlandse samenleving bij onze stichting en in samenwerking binnen het culturele veld en daarbuiten; met scholen, overheid en bedrijven.
Stichting Behoud van 't Oud vormt, sinds 1999, samen met haar commissies collectiebeheer en fondsenwerving één organisatie. Positief en bijzonder is dat Stichting Behoud van 't Oud niet gesubsidieerd wordt door de Gemeente of het Rijk.

Wij richten ons op een breed publiek en bevorderen de overdracht van cultuur, waarin onderzoek naar, kennis over en liefde voor dagelijkse gebruiksvoorwerpen centraal staan. Wij stellen mensen in staat zelf een actieve rol te vervullen bij het geven van betekenis aan de geschiedenis van dagelijkse gebruiksvoorwerpen en collectie en stimuleren zodoende hun betrokkenheid daarbij.’ functies en positionering". Stichting Behoud van 't Oud is beheerder van de historische collectie en is tentoonstellingsmaker en aanbieder van educatieve programma’s en publieksactiviteiten. Onze visie ten aanzien van functie en positie van het Museum is in collectieplan beheer vastgelegd in een aantal beleidsuitgangspunten:

- Stichting Behoud van 't Oud wil een actief middelpunt zijn met jaarlijks een programma van attractieve, kwalitatief hoogwaardige tentoonstellingen en activiteiten. Met deze activiteiten verduidelijken wij de nationale betekenis als ook de lokale geschiedenis en cultuur.

- Stichting Behoud van 't Oud ontsluit en geeft betekenis aan de bredere collectie door activiteiten in instellingen en daarbuiten, op locaties enz. Stichting Behoud van 't Oud betrekt het publiek hierbij en werkt samen met erfgoedinstellingen, musea en andere partners.
- Voor scholen biedt Stichting Behoud van 't Oud gevarieerd aanbod van lessen en lesmateriaal en ondersteuning bij het invoeren van de geschiedenis-canon in het onderwijs.

- Stichting Behoud van 't Oud is een actieve samenwerkingspartner bij de ontwikkeling van maatschappelijke activiteiten zoals bij sint Maartensmarkt in Wierden en herdenkingsjaren enz.

Stichting Behoud van 't Oud is erin geslaagd om in de periode 2009 - heden een attractief en wisselend programma van tentoonstellingen en publieksactiviteiten te organiseren. Het aantal wisseltentoonstellingen is gestegen van 1 à 2 per jaar in de periode vóór 2015 naar 4 wisseltentoonstellingen in 2015. Tevens waren in 2015 8 presentaties. Het beleidsvoornemen om aandacht te besteden aan de rijk geschakeerde facetten van de geschiedenis is met de uitvoering van het tentoonstellingsprogramma in de periode 2009 tot nu ruimschoots gerealiseerd.
In 2009 is een Collectieplan uitgebracht. Het Collectieplan is eind 2009 geactualiseerd.

Het digitaliseren van de collectie is vanaf 2009 voortvarend opgepakt; via de website kan het publiek inmiddels tientallen stukken uit de collectie bekijken. Topstukken zijn minutieus vastgelegd volgens eigen ontwikkelde methode.
Stichting Behoud van 't Oud bevordert de collectiemobiliteit en voert een intensief bruikleenverkeer. In 2010 is gestart met een proef om objecten uit de collectie in bruikleen te geven aan bedrijven en instellingen die Stichting Behoud van 't Oud op een bijzondere manier ondersteunen.

De sterke toename in aantal activiteiten en -zeer positief- de stijging van onder meer expositielocaties, hebben consequenties voor Stichting Behoud van 't Oud. Het aanbod voor het publiek is gevarieerd maar soms minder overzichtelijk. Door het succes en het groeiend aantal bezoekers gaat het soms knellen. Bij succesvolle activiteiten zoals wissellijstenexposities creëert dit problemen bij beperkte capaciteit. Wegens ruimtegebrek wordt een deel van collectie noodgedwongen opgeslagen. Een aantal problemen is de afgelopen jaren aangepakt met kleine ingrepen, maar dit is niet afdoende om de hiervoor geschetste problemen op te lossen. Nadat Stichting Behoud van 't Oud bij oprichting in financieel opzicht een bijzonder moeilijke tijd doormaakte is inmiddels, mede dankzij steun, thans een financieel gezonde organisatie die succesvol is in het werven van projectbijdragen van fondsen maar constateert wel dat dit moeilijker wordt omdat vanuit het culturele veld een steeds groter beroep op deze fondsen/ instellingen en ondernemingen wordt gedaan. Gegeven de groei van de eigen activiteiten van Stichting Behoud van 't Oud , waardoor de behoefte aan externe financiering is gegroeid, begint dit te knellen. Financiële risico’s bij uitvoering van projecten heeft Stichting Behoud van 't Oud kunnen bufferen dankzij reserveringen.

De betrokkenheid is versterkt door een groeiende- groep bedrijven en instellingen die betrokken willen zijn bij Stichting Behoud van 't Oud en de beleidsdoelstellingen en activiteiten steunen. De kwaliteit van de organisatie is in 2009 actief aangepakt met een professionaliseringsproject, mogelijk gemaakt door financiële steun van fondsen. De strategische positie en het interne en externe functioneren van de organisatie zijn hierdoor versterkt. Dit kwaliteitstraject is inmiddels verankerd binnen de organisatie. Vrijwilligers vervullen een belangrijke rol binnen Stichting Behoud van 't Oud , ook op functies De inzet van vrijwilligers is positief en opmerkelijk, ook waar het gaat om vitale functies. Kern is ‘lean and mean’. Dat is goed en dat willen we zo houden, maar de organisatie is daardoor meer kwetsbaar dan organisaties met veel ‘vet op de botten’. Steunend op een geweldig team van vrijwilligers, en met hulp van een aantal fondsen en de Gemeente Wierden is het de afgelopen jaren gelukt Stichting Behoud van 't Oud te profileren en de ambities uit het Beleidsplan 2009-heden te realiseren. Stichting Behoud van 't Oud heeft een positief toekomstperspectief.

 

 


10 Lijst schenkingen 2015
Schenkingen december 2015:
- Twee veenspaden , periode 1850 -1925, schenking van 't Oever
- Twee vlashekels, periode 1850 - 1925, schenking van 't Oever
- Vlaskam, periode 1850 - 1925, schenking van 't Oever
- Foto met lijst van verdwenen boerderij (Wierden) , periode 1900 - 1925, schenking Velten
- Boeken, periode 1900 -2000, schenking Scholten
- King wereldatlas, periode 1958, schenking Scholten, barcode 00005369
- Ha...! Lezen!, deel 1a/1B, periode 1950/1950, schenking Scholten, barcode 00005358 en 00005359
- Ha...! Lezen!, deel 2a/2B, periode 1955 /1956, schenking Scholten, barcode 00005360 en 0005361
- Ha...! Lezen!, deel 3a/3B, periode 1946 /1946, schenking Scholten, barcode 00005362 en 0005363
- Ha...! Lezen!, deel 4a/4B, periode 1960 /1961, schenking Scholten, barcode 00005364 en 00005365
- Ha...! Lezen!, deel 5a/5B, periode 1956 /1953, schenking Scholten, barcode 00005366 en 00005367
- Ha...! Lezen!, deel 7, periode 1953, schenking Scholten, barcode 00005368
Schenkingen november 2015
Maandelijkse schenking van 2Switch kringloopwinkel Wierden:
- Kinderboek, periode 1950 - 1975
Schenkingen:
- Waldorp schietmasker, periode 1950 - 1975, schenking Aalbers barcode 00005209
- Aardappelsnijder, periode 1950 -1975, schenking Stiggelbout, barcode 00005211
- Snijbonenmolen, periode 1950 -1975, schenking Stiggelbout, barcode 00005210
- Wandbord Delfts Blauw, 1953 -1983, H. te Morsche Veevoederhandel Wierden,
periode 1983
- Snijbonenmolen, periode 1925-1950, schenking Rosink, barcode 00005205
- Vleesmolen, periode 1925 -1950, schenking Rosink, barcode 0005206
Schenkingen oktober 2015
Maandelijkse schenking van 2Switch kringloopwinkel Wierden:
- AEG strijkijzer, periode 1950 -1975
Schenkingen:
- Landkaart Zuid Afrikaansche republiek, periode 1899, schenking Slettenhaar,
barcode 00005111
- Broodrooster, periode 1950
- Vier speelgoedauto's, periode 1950 -1975
- Stallantaarn, periode 1900 - 1950
- ANWB routekaarten, periode 2015, barcode 0005086 t/m 00005089
- Stoffeerders gereedschap, periode 1950 -1975, schenking Koopman
- Drie psalmenboekjes, periode 1925 - 1950, schenking Eeftink
barcode 00005079 t/m 00005081
- Waterketel uit fornuis, periode 1900, schenking Garrelds, barcode 00005066
- Friese doorlopers, periode 1950 - 1975
- Album Onze voetbalclubs, periode 1959, barcode 00005084
- Deventer vrij, barcode 00005082
- Diverse gebruiks- en siervoorwerpen, periode 1900 - 2000, schenking Eeftink
Schenkingen september 2015
Maandelijkse schenking van 2Switch kringloopwinkel Wierden:
- Beddepan, periode 1900 -1925
Schenkingen:
- 3 drieweg stekkers (zgn. dubbele stekkers) periode 1925 - 1975, Schenking v. Lochem
- 1 stuk 4-kleuren ballpoint, periode 1975 -2000, Schenking v. Lochem
- 1 Philips ventilatorkachel, periode 1975 -2000, Schenking v. Lochem
- 1 hygrostat (thermostaat (relatieve vochtigheid), periode 1975 -2000, Schenking v. Lochem
- 1 analoge portable radio, periode 1975 -2000, Schenking v. Lochem
- 1 digitale fotocamera, periode 1975 -2000, Schenking v. Lochem
- 1 looplamp, periode 1975 -2000, Schenking v. Lochem
- 15 verschillende merken weckglazen, periode, 1900 - 1950
- Marmeren elektrisch montagebord, periode 1900. schenking T. Arts
- Oormerktang (varkens), periode 1950 - 1975 schenking H. Smelt
- Snijboonmolen, periode 1925 - 1950
- Blok met 5 messing knopgewichten, periode 1900 - 1950 schenking de Vries
- Blok met 5 messing knopgewichten, periode 1900 - 1950 schenking de Vries
- IJzeren metrisch gewicht, periode 1900 - 1950 schenking de Vries
- IJzeren metrisch gewicht, periode 1900 - 1950 schenking de Vries
- Blaasbalg, periode 1900 - 1950 schenking de Vries
- Sigarenmal periode 1925 -1950 schenking de Vries
- Weegschaal, periode 1900 1925 schenking de Vries
- 4 Handwerken, periode 1950 -1975 schenking de Vries
- Acht verschillende digitale satellietontvangers, periode 2000 - 2015
- Bakkers zeefbeker, periode 1925 - 1950
- Rokspuit, periode 1950 - 1975, schenking J. Olthof
- Div. electriciteitsobjecten, periode 1959 - 2000, schenking J. Sterk
- Div. boeken, periode 1925 - 1975, schenking M. v.d. Beld
- Div. gereedschappen, periode 1900 -1950, schenking M. v.d. Beld
- 5 stuks Chinees porseleinen kop en schotel, periode 1800 -1900
- Knopgewicht 0.5 kilo, periode 1875 - 1950
- Bakkersspuit, periode 1925 - 1950
- Opmaakspuit, periode 1950 - 1975
- 10 verschillende kruisbeelden, periode 1950 - 2000
Schenkingen augustus 2015
Maandelijkse schenking van 2Switch kringloopwinkel Wierden:
- Snijboonsnijmachine, periode 1950 - 1975
Schenkingen:
- Diverse elektriciteit objecten, periode 1950 - 2000
- Diverse soorten weck flessen, periode 1950 - 1975
- Weckketel, periode 1950 - 1975
- Radio, periode 1950 - 1975
- Kinderboeken, periode 1900 - 2000
- Collectie boeken, schenking M.v.d.Beld, periode 1900 - 2000
- Collectie wand- en/of wegenkaarten, schenking M.v.d.Beld, periode 1950 - 1975
- Singer handnaaimachine, schenking M.v.d. Beld, periode 1925 - 1950
- Wandelstokken, schenking M.v.d.Beld, periode 1950 - 1975
- Horloges, schenking M.v.d. Beld, periode 1950 - 1975
- Collectie broodroosters, schenking Jan v.d.Berg, periode 1900 - 1975
- Collectie waterketels, schenking Jan v.d. Berg, periode 1900 - 1975
- Beckson balans, Schenking Rien Bouwmeester, periode 1950 - 1975
- Sony TC-900 taperecorder, Schenking Rien Bouwmeester, periode 1950 - 1975
- LP 75 jaar leger des Heils, periode 1962, barcode 00011747
- LP Wim Kan, periode 1970, barcode 00011745
- Koffertje van Wim Kan, periode 1976, barcode 00011744
- LP Alles op één plaat, periode 1960, barcode 00011746


Schenkingen juli 2015
Maandelijkse schenking van 2Switch kringloopwinkel Wierden:
- Schenkkan, periode 1950 - 1975
Schenkingen:
- Stokhaak, bewerkt, periode 1900 - 1950, barcode 00011741
- Aardewerken Blankenheym's jeneverekruik, periode 1950 -1975, barcode 00011742
- Bijbel Nederlandsch Bijbelgenootschap, periode 1923, barcode 00011740
- Reclame asbak maisson Louis Maastricht, periode 1950 - 1975
- Handsikkel, periode 1900 - 1950
- Kruisbeeld, periode 1900 -1950
- Kruisbeeld, periode 1900 - 1950l
- Bloeddrukmeter, periode 1950 -1975, barcode 00011732
- Bloeddrukmeter, periode 1950 -1975, barcode 00011733
- Kinderboeken Pinkeltje, periode 1950 - 2000
- Kinderboeken. periode 1950 - 2000
Schenkingen juni 2015
Maandelijkse schenking van 2Switch kringloopwinkel Wierden:
- Philips Videorecorder Explorer VKR668, periode1970 - 1990, barcode 00011653
Schenkingen:
- Krumeich inmaakpot 2l, periode 1875 - 1925, barcode 00011705
- Gietijzeren plaquette, afbeelding ijzergieters, periode 1950 - 1975, barcode 00011704
- Borrelglas, miniatuur bierpul van Hengelo's Pils met spreuk, periode 1950 - 1975,
barcode 00011703
- Spinnewiel, periode 1900 -1925, barcode 00011693
- Koperen bedkruik, periode 1900 - 1950, barcode 0011884
- IJzeren turfschop, periode 1875-1925, barcode 00011892
- LP Wierdense revue, periode 1978, barcode 00011883
- Kinderboek Tijd voor Tuffy, periode 1961, barcode 00011880
- Aardewerk asbak de Gats, periode 1975 - 2000, barcode 00011881
- Chinees wandbord, periode 1850 - 1950, barcode 00011667 en 00011668
- Herdenkingsbord jubileum personeels lid Nijverdal ten Cate, periode 1950 - 1975,
barcode 00011665
- Twee Nien Hao borden, periode 1875 - 1925, barcode 00011663 en 00011664
- 2 Vaasjes Delft dec 500 b, periode 1950 -1975, barcode 00011661- 00011662
- 3 Wandtegels mangaan, met bijbelse voorstellingen,periode 17e-18e eeuw,
barcode 00011657-00011660
- Divers houtbewerkingsgereedschap, periode 1850 -2000
Schenkingen mei 2015
Maandelijkse schenking van 2Switch kringloopwinkel Wierden:
- Wafelijzer. periode 1900 - 1950, barcode 00011620
Schenkingen:
- Expositiemateriaal, paspop en bustes, barcode 00011626 - 00011633
- Schaar, F. Herder A.S., periode 1875 - 1925, barcode 00011625
- Blikje, Moor kroontjespennen, periode 1900 -1950. barcode 00011624
- Boek, Annandale Peerage, periode 1875. barcode 00011623
- Kruisbeeld, periode 17e /18e eeuw, barcode 00011622
- Beeldtelefoon, periode 1975- 2000, barcode
- Divers handgereedschap, periode 1900 - 1950, barcode
- Handzeis/-zicht, periode 1900 -1950, barcode 00011619
- Uitzettang, periode 1950 - 1975, barcode 00011618
- Boek. Geheim der tempelruïne, periode 1946, barcode 00011617
- Knopgewicht, messing, 5 ons, periode 1912 -1941, barcode 00011615
- Knopgewicht, zink, 400 g, periode 1941 - 1945, barcode 00011616
Schenkingen april 2015
Maandelijkse schenking van 2Switch kringloopwinkel Wierden:
- Philips buizenradio BX580A, periode 1949, barcode 000115600
Schenkingen:
- Boek Mathieu Smedts den Vaderland getrouwe, periode 1950 - 1975, barcode 00011597
- Boek, Zing, periode 1950- 1975, barcode 00011589
- Boek, Tot ziens Achmad, periode 1950- 1975, barcode 00011588
- Boek, Het nieuwe testament van onze heer Jezus Christus, periode 1950- 1975,
barcode 00011599
- Boek. Pieter Marits, periode 1950- 1975, barcode 00011598
- Boek, Pinkeltje op zoek naar de vurige ogen en de raket-auto, periode 1950- 1975,
barcode 00011592
- Boek, Pinkeltje op zoek naar Klaas Vaak, periode 1950- 1975, barcode 00011591
- Boek, Zomaar een dak ...., periode 1950- 1975, barcode 00011590
- Boek, Wat onze handen kunnen maken, periode 1950- 1975, barcode 00011596
- Boek, Het verhaal van Pieter Muis, , periode 1950- 1975, barcode 00011595
- Schietspoel, periode 1950 - 1975, barcode 00011567
- Brother typemachine, periode 1950 -1975, barcode 00011584
- Boek Biografie van de Bosatlas, periode 2005, barcode 00011585
- Handboormachine, periode 1900 -1925, barcode 00011586
Schenkingen maart 2015
Maandelijkse schenking van 2Switch kringloopwinkel Wierden:
- Bedkruik, periode 1900 - 1950, barcode 00011486
Schenkingen:
- Boek Oranje boven op Velsentin, periode 1950 - 1975, barcode 00011579
- Boek, fluisteringen van het verleden, Veluwsche sagen, periode 1940,barcode 00011570
- Diefjes, periode 1900 -1950, barcode 00011568 en 00011569
- Gasaansteker WL ( Wessanen Laan ), periode 1975 - 2000, barcode 00011567
- Bosatlas, periode 1967, barcode 00011565
- Boeken de Bijbelse geschiedenis aan onze kinderen verhaald, periode 1948-1949,
barcode 00011545 en 00011546
- Boeken Koninklijk huis, periode 1950 - heden, barcode 00011547 -00011556
- DVD Rotterdam, voor, tijdens en na WOII
- DVD Amsterdam, voor, tijdens en na WOII
- Westfalia vleessnijmachine, periode 1900 - 1925, barcode 00011510
- Adler typemachine in koffer, periode 1950 - 1975, barcode 00011517
- Voigtlánder fototoestel, periode 1950 - 1975, barcode 0001
Schenkingen februari 2015
Schenking voor commissie collectiebeheer:
- Lamineerapparaat en toebehoren
- Ultrasoonreiniger
Maandelijkse schenking van 2Switch kringloopwinkel Wierden:
- Balans / evenaar ofwel een unster, periode 1850 - 1900,
Schenkingen:
- Fototoestellen, periode 1900 - 1975
- Glaswerk, jeneverglazen, periode 1900 - 1975
- Weegschaal, periode 1800 - 1900
- Reiswieg, periode 1925 - 1950
- Boeken , periode 1900 - 1950
- Electriciteitsobjecten, periode 1900 - 2000
- Textiel, periode 1850 - 1950
- Unster, periode 1800 - 1900

Schenkingen januari 2015
Maandelijkse schenking van 2Switch kringloopwinkel Wierden:
- Pendule klok, periode 1950- 1975
Schenkingen:
- Kinderboeken, periode 1900 - 1950
- Fototoestellen, periode 1900 - 1975
- Gewichten , periode 1900 - 1950
- Strijkijzer, periode 1925 - 1950
- Electriciteitsobjecten, periode 1900 - 1925
- Boeken, periode 1900 - 1975
- Speelgoed, periode 1900 - 1950
- Keulse pot, periode 1900 - 1950
- Singles, periode 1975- 2000