Van Stockum, sinds 1833
177 jaar boekhandel, veilinghuis, uitgeverij en literair leven in Den Haag. Van Stockum Boekverkopers, Hofleverancier sinds 1991, bestaat anno 2010 177 jaar. De van origine Haagse onderneming is inmiddels uitgegroeid tot een breed gesorteerde kwaliteitsboekhandel met winkels in Den Haag en Leiden elk met eigen specialisaties en een uitgebreide algemene internationale collectie boeken, de internetboekhandel en de internationale abonnementenservice.

 

Schrijvers op alfabetische volgorde

 

 1. Abendanon, J.H., De Nederlandsch-Indische rechtspraak en rechtsliteratuur van 1908 tot 1917; vervolg op het in 1908 uitgegeven werk loopende van 1849 tot 1907, 366 pag., geb., 1918. Co-productie met G. Kolff & Co te Batavia. 
 2. Abendanon, J.H., De Nederlandsch-Indische rechtspraak en rechtsliteratuur van 1917 tot 1930; vervolg op het in 1908 en 1918 uitgegeven werk, loopende van 1849 tot 1917, 274 pag., geb., 1930. Co-productie met N.V. Boekh. en Drukkerij v/h G.C.T. van Dorp & Co te Semarang, Soerabaja en Bandoeng.
 3. Ablaing van Giessenburg, W.J.d’, De ridderschap van het kwartier van Nijmegen. Namen en stamdeelen van de sedert 1587 verschenen edelen, 443 pag., geb., 1899
 4. Aldersmith, A., zie: Vecht, C.F.Ph.D. van der: ‘De steenen spreken’
 5. Alers, H.J.H., Rubberplantage: Indische roman uit de dagen van de grote uittocht, 143 pag., geb., 1958. 
 6. Allingham, C., De man van Mars, 145 pag., geb., 1956
 7. Alphen, H. van, Java en het kultuurstelsel; twee delen in één (moderne) band. Deel 1: 57 pag., 1869. Deel 2: 72 pag., 1870
 8. Altmeyer, J.J., Les précurseurs de la Réforme aux Pays-Bas; tome I: 343 pag., ing., 1886 tome II: 309 pag., ing., 1886
 9. Amsterdam in de zeventiende eeuw, Door A. Bredius, H. Brugmans, G. Kalff, G.W. Kernkamp, D.C. Meyer Jr., H.C. Rogge, D.F. Scheurleer en A.W. Weissman. 3 delen, 1897-1904 (1 ex. geb. en 1 ex. ing.)
 10. Andreae, J., Welvaart. Nieuwe gezichtspunten uit biologisch-economische beschouwingen, rakende de grondslagen der theoretische economie. Depressie. 56 pag., ing., 1933
 11. Andrejeff, Leonid, S.O.S. (Save Our Souls). Een noodkreet uit rampzalig Rusland. Naar de vertaling uit het Russisch in de Nieuwe Courant van Mej. E. en L. de Haas, 27 pag., ing., 1919
 12. Angoulvant, G., Les Indes Néerlandaises, leur rôle dans l’économie internationale, Tome I: 330 pag., geb., 1926 (Nummering loopt door!) Tome II: 512 pag., geb., 1926
 13. Ansée, J., Tijd voor geluk: Haagse roman, 146 pag., geb., 1958
 14. Antheunissen, W., Erasmus: een historische schets van Renaissance en Humanisme, 53 pag., ing., 1945
 15. Antwoord door B.B. Ouderlingen aan de weleerw. heeren afgevaardigden van het classicaal bestuur, gegeven op de vraag of er bezwaren waren in te brengen tegen leden van den Kerkeraad, bij gelegenheid der laatst gehouden persoonlijke Kerkvisitatie op den 5 Mei 11., 15 pag., ing., 1871
 16. Antwoord, Het, van A.Q.H. Dijxhoorn op de wisseling in het opperbevel van land- en zeemacht in februari 1940 van Generaal b.d. I. H. Reynders, 32 pag., geniet, 1946
 17. Arbeid en eigendom: publicatienummer 2 van het N.G.C. (Ned.Gesprek Centrum), 46 pag., geniet, 19??
 18. Arbeid, De, van de gehuwde vrouw buiten haar gezin: publicatienummer 13 van het N.G.C. (Ned.Gesprek Centrum), 27 pag., geniet, 1956
 19. Arkel, A.E. van, De bouw der moleculen volgens de theorie van Kossel; 2e verm.uitg., 215 pag., geb., 1936
 20. Arkel, A.E. van, Moleculen en kristallen: geheel herziene en aanzienlijk vermeerderde druk van ‘De bouw der moleculen’, 347 pag., geb., 1941
 21. Arkel, A.E. van, Moleculen en kristallen in de anorganische chemie, 3e dr., 216 pag., geb., 1949
 22. Arkel, A.E. van, Moleculen en kristallen van ionenverbindingen, 5e herz.dr., 652 pag., geb., 1961
 23. Arrêtés et proclamations de guerre Allemandes du 20 Aôut 1914 au 25 Janvier 1915. Documents historiques affichés à Bruxelles pendant l’occupation, 88 pag., ing., 1915
 24. Audier, J.A., Van Stockum’s centraal Naam- en Zaakregister op de Nederlandse Wetgeving 1813 – 1 juli1955, 1164 pag., geb., 1956
 25. Audier, J.A. en H.J. Jerphanion, Van Stockum's Naam- en Zaakregister op het Staatsblad 1813 tot 1936, 665 pag., geb., 1936
 26. Baas Becking, L.G.M., Geobiologie of inleiding tot de milieukunde, 263 pag., geb., 1934
 27. Barbosa, M. Ruy, Actes et discours dans la deuxième conférence de la paix, 332 pag., ing., 1907
 28. Barge, J.A.J.; F.J. Buytendijk en J.E. Schulte, Het ras morphologisch, physiologisch en psychologisch beschouwd: voordrachten gehouden op de studiedag over het rassenvraagstuk, georganiseerd door de R. K. Charitatieve Ver.voor Geestelijke Volksgezondheid en den Senaat van de R. K. Universiteit en gehouden te Nijmegen op 4 Februari 1939, 85 pag., ing., 1939 (2ex)
 29. Barger, G., De goddelijke zending van Emanuel Swedenborg tot het geluk van het menschdom, 72 pag., ing., 1915
 30. Barnett, L., Het heelal en Dr. Einstein, 147 pag., geb., 1950
 31. Bartels, C.J., Voogdij voor zwakzinnigen, 145 pag., ing., 1916
 32. Bartels, H., Tien jaren strijd om een belijdende kerk: de Nederlandsche Hervormde kerk van 1929 tot 1939, 337 pag., ing., 1946
 33. Baud-Bovy, D., l’Oberland Bernois, 179 pag., geb., 1926
 34. Beaufort, H.L. de, Het auteursrecht in het Nederlandsche en internationale recht, 490 pag., geb., 1909 (Proefschrift Utrecht)
 35. Beekink, S., Zijn occulte krachten duivelsche krachten? 2e gew.dr., 63 pag., ing., 1931 
 36. Beer Poortugael, J.C.C. den, Algemeen kiesrecht en revolutiegeest, 58 pag., ing., 1903
 37. Bemmelen, R.W. van, De geologische geschiedenis van Indonesië, 139 pag., geb., 1952 (3ex)
 38. Bemmelen, W. van, Brieven aan een onbekende: vierde bundel van de Wonderlijke geschiedenissen der stof, 159 pag., geb., 1931
 39. Bemmelen, W. van, Een droomer langs de Nijl, 111 pag., (1ex ing. en 1ex geb.), 1937
 40. Bemmelen, W. van, Egyptiana. Reisbrieven uit Egypte. 106 pag., geb., 1938
 41. Bemmelen, W. van, Het laatste oordeel en andere verhalen: zesde en laatste bundel van de Wonderlijke geschiedenissen der stof, 94 pag., geb., 1939
 42. Bemmelen, W. van, Nachten met Hulè: vijfde bundel van de Wonderlijke geschiedenissen der stof, 180 pag., ing., 1934
 43. Bemmelen, W. van, Phantasmen: derde bundel van de Wonderlijke geschiedenissen der stof, 158 pag., geb., 1929 
 44. Bemmelen, W. van, Het raadsel der groote Pyramide, 61 pag., ing., 1941 (2ex)
 45. Bense, C.L., Herinneringen: uit de jaren die voorbijgingen (1888 – 1938), 174 pag., geb., 1938
 46. Benthem van den Bergh, J.F. van, Aphorismen, 266 pag., geb., 1930
 47. Benthem van den Bergh, J.F. van, Door smart tot het licht, 73 pag., geb., 1929
 48. Benthem van den Bergh, J.F. van, Kloppende handen vanuit het ongeziene, 209 pag., ing., 1937
 49. Benthem van den Berg, J.F. van, De ster in het Westen, 79 pag., ing., 1930
 50. Bergh, S. J. van den, zie: 17e November, De
 51. Bergh-Marggraff, R. de, In het land van oostersche pracht. Indrukken uit Britsch- Indië en zwerftochten door Kashmir en Sikkim, 200 pag., geb., 1925 Opm. Met 64 illustraties en een kaart
 52. Bernard, R., Er wordt op U gewacht, 175 pag., geb., 1953
 53. Beschouwingen over de Vrijmetselarij van niet-vrijmetselaren. Overdenkingen van J. Lindeboom; J. J. Meyer; M. C. van Mourik Broekman en A. Vloemans, 128 pag., (2ex ing. en 1ex geb.), 1931
 54. “Bestevaer”, De regeering op den verkeerden weg! Het Wetsontwerp 510 tot coördinatie van het goederenvervoer, 37 pag., geniet, 1939 
 55. Beukema, J.J., De moderne bastille. Het Vredesvraagstuk, 44 pag., geniet, 1953
 56. Beukers, A.C.M., Het beroepsgeheim van den geneesheer, 155 pag., geb., 1915 (Proefschrift Amsterdam)
 57. Beversluis, M., Lijdende liefde: een levensbeeld van den mensch Jezus, 285 pag., geb., 1936
 58. Beversluis, M., Stil water: gedichten, 55 pag., geb., 1956 
 59. Beijnen, L.R., en S.J. van den Bergh, De 17de November. Feestrede en feestzang, voorgedragen in het Letterkundig Genootschap ‘Oefening Kweekt Kennis’ op den avond van den 16den November 1863, 32 pag., ing., 1863
 60. Bezitsvorming: publicatienummer 27 van het N. G. C. (=Ned. Gesprek Centrum), 26 pag., geniet, 1963 
 61. Biegel, A., “Ja, wij houden van dit land”, 102 pag, ing., 1938
 62. Bijleveld, W.J.J.C., Opmerkingen over de geslachten, behandeld in het Nederlands' Adelsboek; met aanhangsel "Veertig jaar Nederland's Adelsboek ", 225 pag., geb., 1949 
 63. Binnendijk, H.G., Het Israël-probleem: Efraim-Israel in schrift en historie, 170 pag., geb., 1947
 64. Björnson, B., Over den Duitschen volksaard: indrukken van een stamverwant, 1914-1917, 222pag., ing., 1918
 65. Bladergroen, W.J., Speel goed met speelgoed, 4e dr., 140 pag., geb., 1968
 66. Blink, H., 12 Februari 1852 – 12 Februari 1932. Een tijds- en levensbeeld. Autobiographie. Ora et labora, 248 pag., ing., 1932
 67. Bloema Charles, K.P., Dreigt er een nieuwe oorlog? De gevaarlijke toestand in de wereldpolitiek. 159 pag., ing., 1946
 68. Blok, P.J., Verslag aangaande een voorloopig onderzoek te Parijs naar archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, op last der regeering ingesteld, 54 pag., geb., 1897
 69. Blok, P. J., Verslag van onderzoekingen naar archivalia in Italië belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, op last der regeering ingesteld, 85 pag., geb., 1901
 70. Boef, G. den, Recente ontwikkelingen in de chemische analyse. (openbare les Univ. van Amsterdam, 19 december 1961), 18 pag., geniet, 1961
 71. Boek, Het, van Den Haag: ’s-Gravenhage vroeger en nu, 360 pag., geb., 1934
 72. Boellaard, W.A.H.C., Napoleon II (1811-1832), 151 pag., ing., 1932 
 73. Boer, H. de, Het naakt in de moderne Hollandse kunst, 46 pag., geb., 1919
 74. Boersma, H.L., Kunstindustrieele literatuur. Proeve van een historisch-bibliographisch overzicht van boek- en plaatwerken verschenen op het gebied der kunstnijverheid (van de oudheid tot in deze eeuw). Eerste gedeelte (Van de oudheid tot omstreeks 1700), 215 pag., ing., 1888
 75. Bois, G.C. Du, Geologisch-bergmännische Skizzen aus Surinam, 101 pag., ing., 1901
 76. Bom. E .de, Terugblik, 195 pag., ing., 1918
 77. Bommel, G. van den, Levensgeluk voor iedereen die kan, mag en wil nadenken, 68 pag., ing., 1922
 78. Bonger, H., Verdraagzaamheid: publicatienummer 37 van het N.G.C. (= Ned. Gesprek Centrum), 7 pag., geniet, 1970
 79. Booms, A.S.H., Neêrlands krijgsroem in Insulinde: schitterende daden van moed, beleid, trouw en zelfopoffering in de negentiende eeuw sedert de instelling van de Militaire Willemsorde. (2 delen in één band) Deel I, 392 pag. Deel II, 332 pag., geb., 1902
 80. Boomsma-Alma, A.L., Het belangrijkste gesprek. Over het wel of niet bestaan van de Goddelijke Geest en aanverwante levensvragen., ing., 53 pag., 1975
 81. Boomsma-Alma, A.L., De onweegbare mens, 76 pag., ing., 1969
 82. Borgese, G.A., De levenden en de dooden, (roman) 346 pag., ing., 1936
 83. Borgesius, A.H., De relativiteitsleer: vijf voordrachten, 167 pag., geb., 1923
 84. Borst, M.F.J., Hallo Afrika!: Belevenissen van een Nederlandsch planter in Oost- en Midden-Afrika, 189 pag., geb., 1946 
 85. Borst, M.F.J., Professor Mafuta, 15 pag., geb., 1946
 86. Bos, A.M. & Marie J. de Haas, Spel en lied, deel 3: Vrolijke Vrienden I, 80 pag., geb., 1943 Vrolijke Vrienden II, 106 pag., geb., 1948
 87. Bos, J.G., De mens als symbool in de vrijmetselarij, 28 pag., ing., 1950
 88. Bos, J.G., Religieuze taal in de vrijmetselarij, 43 pag., geniet, 1952
 89. Bos, J.G., Vrijmetselarij in de wereldcrisis, 45 pag., ing., 1951
 90. Bosch, J.H., De stichting ‘Pape-fonds’ te ’s-Gravenhage: een terugblik, 57 pag., ing., 1932
 91. Bosch, J.H. van den, Een viertal verhandelingen over de belangrijkste questies, thans omtrent Java aan de orde van de dag, 120 pag., ing, 1850
 92. Bouman, H., Spiritisme, wetenschap en geestelijk leven, 106 pag., geb., 1947 
 93. Bouwens, H.M., Ethiek en economie aan den loopenden band, 123 pag., ing., 1946 
 94. Bovene, G.A. van, Frikkadel, 125 pag., geb., 1923 
 95. Braam van Houckgeest, A.J. van, Inleiding tot en beschouwingen over het spiritisme, 120 pag., ing., 1934
 96. Brandeler, P. van den, De Groote- of St.Jacobskerk te ’s-Gravenhage, met afbeeldingen, 141 pag., ing., 1893 
 97. Brandt, W., Ik ben de jeugd; een gedicht, 14 pag., geb., 1947
 98. Brants-Nierstrasz, M.E.M., Overpeinzingen aan de oevers van de Tji Sintok. 92 pag., ing., 1935
 99. Brederode, P.C., Aphorismen, 2e verm. dr. 64 pag., ing., z.j. 1936?
 100. Brest van Kampen, C.P., Onderwijs en opvoeding aan de Koninklijke Militaire Academie, 263 pag., ing., 1926
 101. Brester Jz. A., Le soleil: ses phénomènes les plus importants, leur littérature et leur explication, 315 pag.,, 1924
 102. Breugel Douglas, R. de, La dent du midi, 66 pag., ing., 1913 
 103. Brill, W.G., De geschiedenis der volken in schetsen, deel I: Inleiding/ schets der geschiedenis van het Israelitische volk, 216 pag., geb., 1881
 104. Brill, W.G., De geschiedenis der volken in schetsen, deel II: Perzen - Grieken – Romeinen, 287 pag., ing., 1883
 105. Brinkman, R., Biochemie in vijf voordrachten, 90 pag., geb., 1948 
 106. Brion, M., Karel de Stoute: de grote hertog van het Westen, 309 pag., geb., 1950
 107. Broek, A.J.P. van den, Praehistorie van den mensch; ( naar een reeks voordrachten gehouden in het genootschap ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage 1926), 168 pag., geb., 1926
 108. Broekman, R.W., Eeuwigheid en oneindigheid: synthese tussen geloof en wetenschap, 204 pag., geb., 1952
 109. Bulthuis, R.J., Diederiks droeve dood: sprookje voor marionetten, 46 pag., geb., 1933
 110. Bulthuis, R.J., De stam der protestantse Polakken, 63 pag., geb., 1937 
 111. Burgerweeshuis, Het, en de Fundatie der vrijvrouwe van Renswoude te ’s- Gravenhage. Gedenkschrift 300 jarig bestaan burgerweeshuis, 76 pag., geb., 1864
 112. Busken Huet, G., Derde verslag van onderzoekingen naar archivalia te Parijs, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, op last der regeering ingesteld, 124 pag., ing., 1901
 113. Busken Huet, G., Tweede verslag van onderzoekingen naar archivalia te Parijs, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, op last der regeering ingesteld, 150 pag., ing., 1900
 114. Bussemaker, Th., Verslag van een voorloopig onderzoek te Lissabon, Sevilla, Madrid, Escorial, Simancas en Brussel naar archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, op last der regeering ingesteld, 207 pag., geb., 1905
 115. Cageling, M.A., Zeegaande vloot, 172 pag., geb., 1963
 116. Calcar, R.P. van, Over de psychologie van het rapport Welter en over reorganisatie, 126 pag., ing., 1932
 117. Carp, J.H., Spinoza en Goethe, 64 pag., ing., 1932
 118. Carthy, J.D., De stuurmanskunst der dieren: hoe dieren hun weg vinden, 148 pag., geb., 1958 
 119. Catalogus der bibliotheek van Constantyn Huygens verkocht op degroote zaal van het Hof te ’s-Gravenhage 1688, 62 pag., geb., 1903 ( opl.van 100 stuks)
 120. Catalogus van de tentoonstelling ter herinnering aan den 300-jarigen geboortedag van Constantijn Huygens 126 pag., ing., 1896
 121. Cauwenberg, W. van, Onze nationale koopvaardijvloot, 203 pag., ing., 1945. Een co-editie met Standaarduitgeverij te Antwerpen.
 122. Civis Batavus, Bedwing den dolleman; pleidooi voor bescherming van den weggebruiker, daad van sociale rechtvaardigheid, 45 pag., ing., 1938
 123. Clark, D.S., Grondbeginselen der hedendaagse psychiatrie, 263 pag., geb., 1965
 124. Clercq, le, Kaart van Java en Madoera; schaal 1: 1.000.000; formaat 120 x 46 cm; lithographische kaart in kleur door J. J. Bogaerts te Breda, 1850
 125. Cohen, E., zie Kruyt, H.R.
 126. Cohen, J.A., Het schilderij en zijn ontstaan philosophisch beschouwd, 106 pag., (1ex geb. en 1ex ing.), 1927
 127. Colenbrander, H.T., Nederland en België: proeve tot beter waardeering, 182 pag., geb., 1933 
 128. Colijn, A.W., Japan en het extremisme, 24 pag., geniet, 1946
 129. Compromis, Het:, publicatienummer 30 van het N.G.C. (= Ned. Gesprek Centrum), 32 pag. geniet, 1965
 130. Conceptieregeling: publicatienummer 8 van het N. G. C. (= Ned. Gesprek Centrum), 23 pag., geniet, 1953
 131. Conclusie in de teregtzitting van den Hoogen Raad der Nederlanden van den 8 december 1854, door den Procureur-Generaal genomen in de zaak van H.P. Hoevenaar, administrateur van de suiker-fabriek te Pangka, appellant tegen de regering van Nederlandsch-Indië, geïntimeerde. 31 pag., ing., 1855
 132. Conge Kleijn-Janssen, M. le, Den horizon voorbij, (verzen) 28 pag., geb., 1936
 133. Conge Kleijn-Janssen, M. le, Hemelsche steden, (verzen) 44 pag., geb., 1937
 134. Conge Kleijn-Janssen, M. le, Verzamelde gedichten: illegale verzen en nieuwe verzen 1913-1953, 140 pag., geb., 1953
 135. Cooper, James Fennimore, Het geheimzinnige hol. Verteld door Joost van Luyken, 62 pag., geb., 1950
 136. Cornelis, H.W., Schaakspel en samenleving, 82 pag., ing., 1931
 137. Cort van der Linden, J.R.A., Valschheid als vervalsching van bewijsmiddel, 204 pag., ing., 1881 (Proefschrift Leiden)
 138. Cort van der Linden, R.A.D., Het Fransche psalter: de ziel van het protestantsche verzet in Frankrijk, 18 pag., ing., 1947
 139. Cort van der Linden, R.A.D., De tijger die het rijk vaneenrijt: vijf artikelen over Nederlandsch-Indië, 16 pag., geniet, 1946.
 140. Dag, De, ligt nog voor ons. Essays van humanisten, 214 pag., geb., 1969 
 141. Damas (pseud. van Frederik, Baron van Hogendorp), Haagsche Omtrekken: 1886/87, deel I, afl. 1-26, 281 pag., ing., 1887
 142. Damas (pseud. van Frederik, Baron van Hogendorp), Haagsche Omtrekken: 1886/87, deel II, afl. 27-52, 241 pag., ing., 1887
 143. Damas (pseud. van Frederik, Baron van Hogendorp), Haagsche Omtrekken: 1886/87, afl.1-52, 524 pag., geb., 1887
 144. Damas (pseud. van Frederik, Baron van Hogendorp), Haagsche omtrekken: nieuwe bundel Maart 1885 – Augustus 1886, 354 pag., geb., 1886
 145. Davidson, D., zie: Vecht, C. F. Ph. D. van der: ‘De steenen spreken’
 146. Day, C., Nederlandsch beheer over Java gedurende drie eeuwen, 484 pag., ing., 1905
 147. Deledda, G., Elias Portolu, 221 pag., (2ex geb. en 1ex ing.), 1927
 148. Deledda, G., De moeder, 174 pag., ing., 1927 
 149. Deledda, G., De moeder, 3e dr., 174 pag., geb., 1930
 150. Demme, H.G., Pachter Martijn en zijn vader. 2 delen in één band. geb., deel 1: 214 pag., deel 2: 231 pag., 1838
 151. Democratie, publicatienummer 36 van het N. G. C. ( = Ned. Gesprek Centrum), 56 pag., ing., 1968
 152. Deventer, W.P.F. van , Führer durch Den Haag und seine Umgebung. Bearbeitet von Franz Dülberg. geb., 112 pag., 1927
 153. Deventer, W.P.F. van, Guide to The Hague (Scheveningen, Voorburg, Wassenaar), with 2 maps and 12 ill., 81 pag., geb., 1925
 154. Deventer, W.P.F. van, Van Stockum’s Gids voor Den Haag en omstreken, 100 pag., geb., 1924
 155. Deventer, W.P.F. van en H.E. van Gelder, Het boek van Den Haag: ’s-Gravenhage vroeger en nu, 360 pag., 1934
 156. Deventer, W.P.F. van en H.E. van Gelder, Van Stockum’s Gids voor Den Haag, 2e dr., 101 pag., geb., 1937
 157. Dirks, J., Insulinde, 140 pag., ing., 1933
 158. Dixi, Proeve ener niewe spêlling: bijdrage tot oplossing van en aktueel vraagstuk, 45 pag., ing., 1934
 159. Djawa, Tijdschrift van het Java- Instituut; 5e jrg. No.2 1925
 160. Djie Ting Ham, De algemeene banken in Nederlandsch Indië, 132 pag., ing., 1926
 161. Does de Bye, A.H. van der, Het goederenrecht der echtgenooten in tweede en verder huwelijk, 118 pag., ing., 1895
 162. Doesschate, M. ten, Wij en Gij. Kwatrijnen. 43 pag., geb., 1947
 163. Doorman, G., Over den adeldom van onzen geest, 99 pag., geb., 1929
 164. Doorninck, A. van, Magnetiseur, misdadiger? Of de boze geest der wetenschap?, 63 pag., geniet, 1955
 165. Dorsser, J.A. van, De millioenenstudie van den heer G. Roessingh van Iterson, 196 pag, ing., 1898
 166. Dort, Th.K.L. van, Richtlijnen voor een zeevischindustrie op Java, 114 pag., ing., 1936
 167. Douglas, H.F.K., Binnenlandsche politiek en buitenlandsche concurrentie bedreigen het voortbestaan van de Java-suikerindustrie, 126 pag., ing., 1920
 168. Douwes Dekker, A., De waarheid over Multatuli en zijn gezin, 520 pag., ing., 1939
 169. Drossaers, S.W.A., De archieven van de Delftsche Statenkloosters, 628 pag., geb., 1917
 170. Duitsche, Het, witboek betreffende Nederland en België, 104 pag., ing., 1940
 171. Dijk, G. van, Honderd jaar. Eeuwboek 1828-1928, bij het eeuw-feest der firma C. J. van Houten en Zoon in hare opdracht samengesteld, 331 pag., geb., 1928 
 172. Dijkhuis, P., Enkele gedachten: Thomas à Kempis - Altruïsme - Geloof - Huwelijk - Bunyan – Fascisme en Vrijmetselarij, 237 pag., geb., 1932
 173. Dijxhoorn, A.Q.H.
 174. Dijkstra, G.K., Het onderstammen-vraagstuk in de fruitteelt, 171 pag., geb., 1946
 175. Dyserinck, J., Dr. L.R. Beijnen, 95 pag., ing., 1906
 176. Eddington, A.S., Sterren en atomen, 150 pag., geb., 1928
 177. Eddington, A.S., Het uitdijend heelal, 153 pag., geb., 1932
 178. Eene maand in het kamp voor Sebastopol, door een toeschouwer. Naar het Engelsch, 91 pag., ing., 1855 ( auteur: Henry Jeffreys Bushby)
 179. Ehrenfest, P., Golfmechanika, 111 pag., (1ex geb. en 1ex. ing.), 1932
 180. Eigeman, J.A., De enquêtecommissie en de wisseling in het opperbevel in Februari 1940. Een militair-staatsrechtelijke studie. 100 pag., ing., 1949
 181. Eisler, M., Neuholländische Kunst: die Haager Schule. (Pag. 207-245 uit "Die Kunst unserer Zeit), ing. 1911
 182. Elias, G.J., Electrische ontladingen in verdunde gassen, 53 pag., ing., 1926 
 183. Elink Sterk Jr., A., Liberté du commerce. L’origine, le tort et la chûte prochaine du système entravant, 77 pag., geb., 1846
 184. Elout, C.K., ‘De groote Oost’: reisbrieven, 250 pag., geb., 1930
 185. Elout, C.K., Indisch dagboek, 2e uitg., 239 pag., geb., 1936 
 186. Elsas, D. van, Malaise: historisch-economisch bezien, 2e, dr., 178 pag., geb., 1932
 187. Endres, F.C., Het geheim van den vrijmetselaar, 226 pag., geb., 1929
 188. Endres, F.C., Het geheim van den vrijmetselaar, 2e dr. 226 pag., 226 pag., ing., 1932
 189. Endres, F.C., Levenslessen, 155 pag., geb., 1936
 190. Endres, F.C., De symbolen van den vrijmetselaar, 213 pag., geb., 1930
 191. Endres, F.C., De weg in het onbekende land: ons aardsche leven gezien door verhelderd’oogen, 187 pag., geb., 1936
 192. Engelberts, Ch.J., G. Vissering en Ph. B. Libourel, Inflatie en goud-clausule in Nederland. Briefwisseling met het hoofdbestuur van de Broederschap der Notarissen in Nederland, 59 pag., ing., 1922
 193. Ephraim, K.H., Medische aspecten van de atoomoorlogvoering, 189 pag., geb., 1952
 194. Ethische aspecten van het kernwapen, publicatienummer 33 van het N.G.C. (= Ned. Gesprek Centrum), 35 pag., ing., 1967
 195. Euwe, M., De beginselen van alle schaakspel: tevens 2e geh.herz.en aanz.verm.dr. van ‘De fundamenten van het schaakspel’, (met 64 diagrammen) 236 pag., geb., 1939
 196. Euwe, M., De bouwsteenen van de schaakkunst: bezien van het standpunt der practijk. Tevens 3e geh.herz. en aanz.verm.dr. van ‘De fundamenten van het schaakspel’, 219 pag., geb., 1947
 197. Euwe, M., De fundamenten van het schaakspel en hun beteekenis voor de praktijk, 220 pag., (2ex geb.en 2x ing.), 1931 (met 60 diagrammen)
 198. Euwe, M., Handboek voor de gevorderde schaker, deel I: de bouwstenen van de schaakkunst, 243 pag., geb., 1962
 199. Euwe, M., Handboek voor de gevorderde schaker, deel II: strategie en tactiek in het schaakspel, 4e dr., 182 pag., geb., 1956 
 200. Euwe, M., Handboek voor de gevorderde schaker, deel III: de praktijk van het schaakspel, 2e gew.dr. 236 pag., geb., 1966
 201. Euwe, M., Strategie en taktiek in het schaakspel, 1e dr., 244 pag., ing., 1935
 202. Euwe, M., Strategie en taktiek in het schaakspel, 2e bijg.dr., 243 pag., geb., 1950
 203. Evolutie, publicatienummer 38 van het N.G.C. (= Ned.Gesprek Centrum), 51 pag., geniet, 1970
 204. Ewers, H.H., Mieren, 384 pag., geb., 1931
 205. Eijkman, P.H., l’Internationalisme scientifique, ( sciences pures et lettres) 108 pag., ing., 1911
 206. Eysma, C.M., Smaragdjes. Gedichten, 47 pag., ing., 1970 (35 ex)
 207. Eysma, C.M., Thema van alledag. Gedichten, 50 pag., ing., 1969 (16 ex)
 208. F., Nadere beschouwingen omtrent de Nederlandsche levende strijdkrachten, 52 pag., ing., 1876
 209. Facetten van het accountantsberoep. Een bundel opstellen van registeraccountants, 106 pag., ing., 1969
 210. Falck, A.R., Ambtsbrieven, 1802-1842, 360 pag., ing., 1878
 211. Faubel, A.F.L., De geestelijke eenheid der menschen boven ras en nationaliteit, voordracht, 11 pag., ing., 1928
 212. Faubel, A. F. L., Leed en onrecht in Nederland: Mei 1940 – Mei 1945, 112 pag., ing., 1945
 213. Faubel, A.F.L., Vrijmetselarij en de orde van vrijmetselaren, 11e dr., 48 pag., ing., 1946 
 214. Faubel, A.F.L., De vrijmetselarij: oorsprong, wezen en doel, 2e herz.dr., 247 pag., geb., 1933 
 215. Feith, J., La Holanda contemporanea, 271 pag., geb., 1921
 216. Feith, J., Modern Holland, 202 pag., geb., 1923
 217. Feith, J., Nederland in het heden, 431 pag., (1ex ing.en 1ex geb.) 1922
 218. Fère, N. de la, Boeketje Spaghetti: Italiaanse schetsen, 151 pag., geb., 1959
 219. Ferguson, H., A critical investigation into relativism, 56 pag., ing., 1948
 220. Feuilletau de Bruyn, W.K.H., Het oude en het nieuwe leger, 66 pag., ing., 1946
 221. Feuilletau de Bruyn, W.K H., Welk aandeel heeft Dr. Van Mook gehad in de gezags-schemering in Nederlandsch Indië?, 31 pag., geniet, 1946
 222. Fijnje van Salverda, J.G.W., De luchtvaart, 120 pag., ing., 1892
 223. Filosofie en geloof, publicatienummer 7 van het N.G.C. (= Ned. Gesprek Centrum), 44 pag., geniet, 1953
 224. First, The, newspapers of England printed in Holland 1620-1621; a faithful reproduction made from the originals acquired in 1913, by the British Museum, London, and published on the occasion of the International Exhibition of Graphic Art, Leipzig, 1914, by W.P. van Stockum jr., honorary member of the Dutch Booksellers Association. (Verzameling in een map)
 225. Flora Hagana: proeve eener lijst van naam en vindplaats der wildgroeiende planten van ’s-Gravenhage, 45 pag., ing., 1895
 226. Florentijn (= W.C. Capel), Boven de smart, 91 pag., ing., 1922 
 227. Florentijn (= W.C. Capel), Noordzeekinderen, 253 pag., ing., 1892
 228. Florentijn (= W.C. Capel), Van blijder minne, 75 pag., (1ex geb.en 1 ex ing.), 1897
 229. Florentijn (= W.C. Capel), Van blijder minne: een bundel verzen, zeer verm dr., 97 pag., geb., 1910
 230. Fockema Andreae, J.P., De ontwikkeling der maatschappelijke samenleving in Nederland gedurende de regeering der Koningin. (Redevoering uitgesproken voor de Volksuniversiteit van 's-Gravenhage op 2 september 1938, ter gelegenheid van de Regeerings-herdenking van H.M. Koningin Wilhelmina), 24 pag., geniet, 1938
 231. Forest, E., Wij drieën en de Anderen, 136 pag., geb., 1948
 232. Frankenhuis, M., Mijn bezoek aan het kamp Westerbork en vraaggesprek met zijn commandant Gemmecke, gedetineerd in de strafgevangenis te Assen in 1948, 33 pag., geb., 1948
 233. Frederiks, K.J., Franco. Internationaal probleem van recht en beleid, 59 pag., ing., 1949
 234. Frederiks, K.J., Op de bres 1940-1944: overzicht van de werkzaamheden aan het Departement van Binnenlandsche Zaken gedurende de oorlogsjaren, 102 pag., ing., 1945
 235. Fremery, J. de, Californië. Uittreksels uit consulaire jaarverslagen : tweede bundel 1876-1890, 137 pag., ing., 1891
 236. Freud, A., Inleiding in de psycho-analyse voor pedagogen: vier voordrachten, 115 pag., ing., 1932
 237. Friso, Th.J.C., De afsluiting en drooglegging der Zuiderzee. Van toekomstbeeld tot werkelijkheid., ing., 62 pag., 1927
 238. Frijling, J., De leer Christi: opstellen in de geest van Hegel, Bolland en Hessing, 67 pag., geb., 1961
 239. Gaddis, Th.E., De vogelaar van Alcatraz, 242 pag., geb., 1957
 240. Galestin, A.A., Mijn maçonnieke geloofsbelijdenis, 3e verm dr., 231 pag., geb., 1951
 241. Gamow, G., Een, twee, drie oneindig: natuurwetenschappelijke feiten en beschouwingen, 357 pag., geb., 1950
 242. Gamow, G., Het ontstaan van het heelal, 152 pag., geb., 1953 
 243. Gamow, G., Het ontstaan en vergaan van de zon: subatomaire energie en de levensloop van de sterren, 257 pag., geb., 1949
 244. Gamow, G., Mr.Tompkins in wonderland of Verhalen van c, G, en h, 92 pag., geb., 1953
 245. Gedenkboek Gijzelaarskamp Haaren, 287 pag., geb., 1947 
 246. Gedenkschrift bij het 130-jarig bestaan der eerste school van het departement ’s- Gravenhage der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (1804-1934), 95 pag., ing., 1934 
 247. Geer, D.J. de, Als de avondklok luidt, 31 pag., ing. 1955
 248. Geer, D.J. de, Herinneringen, 137 pag., ing., 1959
 249. Geer, D.J. de, Van lang vervlogen dagen, 128 pag., ing., 1949
 250. Geerling, F.L., De provincie Suriname, 58 pag., geb., (goud op snee), 1887
 251. Geerlink, W., Moord bij eb, en andere Haagse en Wassenaarse detective-verhalen, 158 pag., geb., 1959
 252. Geestelijk, Het, leven der vrijmetselarij: proeve van beschrijving der wezenlijke beteekenis van het maçonnieke geestesleven, 63 pag., geb., 1937
 253. Geestelijk, Het, wezen der vrijmetselarij, 57 pag., ing., 1937
 254. Gelooft! Ons zieleleven. 14 pag., ing., 1931
 255. Gerretson, C., De historische vorming van den bestuursambtenaar; inaugurele rede dd.7 october 1925, Universiteit van Utrecht, ing., 41 pag., 1925
 256. Gerretson, C., Koninklijk kabinet of dictatuur?: Open schrijven aan Dr. H.Colijn nopens een actueel vraagstuk van staatkunde en staatsrecht, 105 pag., ing., 1933 
 257. Gerth van Wijk, D., Spraakleer der Maleische taal, 3e dr., 303 pag., geb., 1909
 258. Gibbes, E.B., De weg naar onsterfelijkheid, 237 pag., ing., 1934
 259. Giessen, J. van de, De opkomst van de democratie als leuze in Nederland, 283 pag., ing., 1948
 260. Gijn, A. van, Wat zal de naaste tijd brengen? (Herziene en verbeterde druk der Opstellen in "de Haagsche Post"), 40 pag., geniet, 1919
 261. Gilliard, P., Het tragische lot van Nikolaas II en zijn gezin: dertien jaren aan het Russische hof, 1905-1918, 248 pag., (1ex geb. en 1 ex ing.), 1922
 262. Giltay, H., De levende Epictetus, 56 pag., geb., 1946
 263. Gjelsvik, N., Iets over den volksziel, het volkerenrecht en de buitenlandsche politiek, 36 pag. ing., 1918
 264. Gobius, G., Herinneringen uit mijne loopbaan bij de Marine 1874-1908, 298 pag., geb., 1915
 265. Gobius, W.F., Uit vader’s prullemand: berijmde in- en uitvallen en “De Jungle”. Met teekeningen van Marian Gobius, 117 pag., ing., 1938
 266. Goltstein, W. van, Jhr.Mr. G.C.J. van Reenen als staatsman geschetst, 79 pag., geb., 1894
 267. Goltstein, W. van , Troonopvolging. Een ongevraagd advies, 27 pag., ing., 1887
 268. Goltstein, W. van, Het vaststellen der Indische begrooting bij de wet, 79 pag., ing., 1864
 269. Gomperz, H., Interpretation: logical analysis of a method of historical research. (Library of Unified Science; Monograph series, No.8-9), 85 pag., ing., 1939
 270. Goneim, M.Z., De verdwenen pyramide, 160 pag., geb., 1956
 271. Gonggrijp, G.L., zie Opheffer
 272. Gonggrijp, J.R.C., Overzicht van de economische ontwikkeling van Atjeh sedert de pacificatie (tijdperk 1923-1938), 20 pag., geniet, 1944
 273. Gorcum, W. van, Afbraak en opbouw: concrete beschouwingen over het wezen van het onstoffelijke, 165 pag., ing., 1934
 274. Gorter, W.S.A.N., Arbitration in Indonesia, (in three languages), 12 pag., ing., 1947
 275. Gosse, P., Geschiedenis van de zeeroverij: Deel I: Zeeroverij in de oudheid / De piraten van de Barbarijse kust Deel II: Vikingen en Hansen / Engelse, Hollandse en Franse kapers Deel III: De boekaniers / De zeerovers van Noord-Amerika Deel IV: De piraten van Afrika en Azië / Het einde der zeeroverij (4 delen in één band), 500 pag., geb., 1952
 276. Goudzwaard, B., Ongeprijsde schaarste: een onderzoek naar de plaats van expretiale of ongecompenseerde effekten in de theoretische economie en de leer der economische politiek, 180 pag., ing., 1970
 277. Graafland, J.L.M. en A. Stalins, Heraldische Encyclopedie (Frans en Nederlandstalig), 228 pag., geb., 1932 
 278. Gram, J., ’s-Gravenhage voorheen en thans, 274 pag., geb., 1905
 279. Greeve, M. (= P. Hekmeyer), Filosofie van den meervoudigen tijd in gemakkelijk begrijpenlijken vorm, 56 pag., geb., 1930
 280. Groen van Prinsterer, G., Aan G. Graaf Schimmelpenninck. Over de vrijheid van onderwijs, 117 pag., geb., 1848
 281. Grondijs, L.H., Asceten, Hellenen, Barbaren, 101 pag., ing., 1935
 282. Grondijs, L.H., Wat wil Japan? De aaneensluiting van het Verre Oosten, 183 pag., geb., 1933
 283. Groothoff, A.C., Spel en lied, deel I: Kleuters zingen en spelen, 2e dr., 71 pag., ing., 1942
 284. Groothoff, A.C., Spel en lied, deel II: Kleuters kijken en luisteren, 2e dr. 80 pag., ing., 1943
 285. Groth, K., De Eksterhof; met een inleidend woord van J. Kneppelhout, 114 pag., geb., 1873
 286. Gunning, C.P., “Naar grooter Nederland”, 312 pag., geb., 1926 
 287. Haag, Den, vroeger en nu, zie: Het boek van Den Haag
 288. Haagsche Stemmen: 1e jaargang, 52 no’s. (1887/88 ), door J. ten Brink, J. Gram, J. Margadant, H.J.A.M. Schaepman, J.H. Hora Siccama en C.A. van Sypesteyn, 629 pag., (2ex. ing., en 1ex geb.,) 1888 (Vervolg op het tijdschrift Haagsche Omtrekken)
 289. Haagsche Stemmen: 2e jaargang, 52 no’s. (1888/89), door dezelfde medewerkers als boven, 667 pag., geb., 1889
 290. Haagsche Stemmen: 2e jaargang, afl.19 t/m 52 , (pag. 227-681), geb., 1889
 291. Haagsche Stemmen: 3e jaargang, 52 no’s. (1890), door J. ten Brink, J. Ermerins, Florentijn, J. Margadant, H.J A.M. Schaepman, C.A. van Sypesteyn, E. van Tsoe-Meiren, Vosmeer de Spie en W.P. Wolters, 704 pag.1890 
 292. Haagsche Stemmen: 4e jaargang, 52 no’s. (1891), door dezelfde medewerkers als boven, 700 pag., ( geb., 1891 (Uitgave gestaakt)
 293. Haaxman Jr., P.A., Haagsche schetsen: personen en voorvallen, vijftig jaren geleden; herineringen van een journalist, 190 pag., ing., 1918
 294. Haaxman Jr., P.A., Haagsche schetsen: personen en voorvallen, herinneringen van een journalist, 2e dr., 191 pag., (2ex geb. en 1 ex ing.), 1923
 295. Häberlin, P., Het wonder: twaalf beschouwingen over den godsdienst, 164 pag., ing., 1935
 296. Haga, B.J., Indonesische en indische democratie, 286 pag., geb., 1924
 297. Ham, D.T., De Algemeene Banken in Nederlandsch Indië, 132 pag., ing., 1926
 298. Hans, D., Liberalisme en protestantisme. Iets over het verband tusschen de staatkundig-liberale beginselen en de religie, 62 pag., ing., 1930
 299. Hansen, Klaus, Het leven in een duikboot., 15 pag., geniet, 1915
 300. Harding, R., Doden spreken niet, 158 pag., ing., 1956
 301. Harst, A.L. van der, Alphabetische naamlijst der steden, gemeenten en plaatsen in het Koningrijk der Nederlanden, 168 pag., geb., 1846
 302. Hart, W.A. ’t en M.A. Cageling, Poker om Noord-Afrika, 113 pag., geb., 1959
 303. Hébrard, Frédérique, September. Parijse roman. 129 pag., geb., 1959
 304. Heel, C.J. van, De geschillen over banken van leening, nu twee eeuwen geleden in Nederland gevoerd, 136 pag., ing., 1858
 305. Heemskerck Düker, W.F. van, Welcome to Bulb-land – La féerie du printemps au pays des tulipes – Willkommen in den Tulpenfeldern – Welkom in Bollenland, ongepagineerd, geb., 1955
 306. Heering, P., De godsdienstige hervorming van het huisgezin, 16 pag., ing., 1911
 307. Heering, P., De hoop der toekomst. Rede gehouden 30 November 1890, bij gelegenheid van het overlijden van Z.M. Willem III, 24 pag., ing., 1890
 308. Heggen, W., Die Geschichte der Niederlande, 43 pag., ing., 1932
 309. Helvetius van den Bergh, P.F., De neven. Blijspel in vier bedrijven, 173 pag., ing., 1837
 310. ‘Hemelsche, De, leer’, Maandblad gewijd aan de Leer van het Echte Ware uit het door den Heer geopenbaarde Latijnsche Woord; jrg.1, nr.1, Januari 1930, 32 pag., ing.,
 311. Henriquez, P.C., De plantenteelt zonder aarde: nieuwe cultuurmethoden voor amateurs en kweekers, 179 pag., geb., 1941
 312. Herron, V., Pauwen en andere verhalen van Java, 321 pag., (1ex geb. en 1 ex ing.), 1928
 313. Hersey, J., Een klok voor Adano, 2e dr., 378 pag., geb., 1947
 314. Herwerden, M.A. van, Het organisme in wording, 347 pag., (2ex geb. en 1ex ing.), 1932
 315. Hettema, Y., De leer van het gezonde leven: de natuurgeneeskunde, haar wezen, bedoeling en methoden, 291 pag., geb., 1953 
 316. Hettema, Y., Water behandeling. Een handleiding voor het gebruik van water als geneesmiddel. 78 pag., ing., 1955
 317. Hettema, Y., Zuigelingenverzorging, 77 pag., ing., 1955
 318. Hettinga Tromp, J. van, Over ons parlementair twee-kamerstelsel. Plan tot het doen samenwerken van beide kamers, na daartoe geëigende reorganisatie der Eerste Kamer, 12 pag., geniet, 1950
 319. Heurn, J.A. van, Parijs gids, 90 pag., geb., 1937
 320. Heurn, J.A. van, Parijs, geïllustreerde gids, 58 pag., geb., 1937/38
 321. Heijden, C.A.M. van der, Enige beschouwingen aangaande het carcihoma colli uteri, 130 pag., ing., 1948 (proefschrift Leiden)
 322. Heyden, G.J. van der, Der ausländische Zahlungs-Verkehr in Holland vor und während des Krieges bis Ende 1917, 211 pag., ing., 1919
 323. Heijting, H.G., De koelie-wetgeving voor de buitengewesten van Nederlandsch-Indië, 197 pag., ing., 1925
 324. Hofmeyr, N., Zes maanden bij de commando’s, 344 pag., geb., 1903
 325. Hofstede de Groot, C., Echt of onecht? Oog of chemie? 92 pag., ing., 1925
 326. Hofstede de Groot, C., Kunstkennis: herinneringen van een kunstcriticus, 49 pag., ing., 1927
 327. Hogendorp, F. van, zie: Damas
 328. Holan, T.A., Relativity seen by T.A.Holan; a semi-popular geometrical presentation, 312 pag., geb., 1959
 329. Holberg, L., De onzichtbaren. Blijspel in drie bedrijven, 54 pag., ing., 1929
 330. Holland, A., In bondgenootschap met God. Een studie in wereldgeschiedenis op bijbelse grondslag, 372 pag., ing., 1949
 331. Homan, M.J., Tar: een oorspronkelijke roman, 311 pag., ing., 1927
 332. Homan van der Heide, J., Beschouwingen aangaande de volkswelvaart en het irrigatiewezen op Java in verband met de Solovalleiwerken, 295 pag., geb., 1899
 333. Homan van der Heide, J., Economische studiën en critieken met betrekking tot Java, 403 pag., ing., 1902
 334. Homosexualiteit: publicatienummer 31 van het N.G.C. (= Ned.Gesprek Centrum), 28 pag., geniet, 1965
 335. Hoogewerff, J.J., Gemengde vrijmetselarij: ordre maçonnique mixte international, ‘le droit humain’ co-masonry, 80 pag., ing., 1949
 336. Hoop Jr., A. van der, De Horoscoop. Treurspel in vier bedrijven, 76 pag., ing., 1838
 337. Hoorn, W.Th.E. van, Corporation-finance in Holland: a study on corporate legislation with a translation of the Dutch Code of Commerce and other laws, 306 pag., 1916
 338. Houbolt, E.C., Het Huis ten Bosch, van af zijn stichting tot heden, 80 pag., ing., 1939 
 339. Howard Baker, W., De man die teveel wist, 162 pag., ing., 1956
 340. Hubert van Blijenburgh, W.P., Eene poging tot bevordering van de schermkunst in Nederland, 155 pag.,  1908
 341. Huidige mensbeschouwing: publicatienummer 24 van het N.G.C. (=Ned.Gesprek Centrum), 24 pag., geniet, 1961
 342. Huis, Het, van Oranje en de Nederlandsche Orde van Vrijmetselaren, 64 pag., ing., 1937
 343. Hulsman, G., In en om Genève: reisherinneringen en beschouwingen, 95 pag.,1924
 344. Humanus, F., Philosophische overdenkingen van den wereldtoestand en hoe dien te verbeteren, 295 pag.,  1924
 345. Hutschenruyter, W., Consonanten en dissonanten: mijn herinneringen, 244 pag., (1ex geb. en 1ex ing.), 1930
 346. Huydecoper, T.C.R., Adres aan de Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, met een woord van waarschuwing en opwekking aan de gemeente te ’s-Gravenhage bij zijne zes-en-twintig-jarige Evangelie-bediening onder haar, 32 pag., ing., 1864
 347. Huyssen van Kattendijke, W.J.C., Uittreksel uit het dagboek van W. J. C. Ridder Huyssen van Kattendijke, kapitein-luitenant ter zee, gedurende zijn verblijf in Japan in 1857, 1858 en 1859, 236 pag., ing., 1860
 348. Huygens, C.
 349. Ibsen, H., Catilina: drama in drie bedrijven.1849., 95 pag., geb., 1928
 350. Idenburg, Ph.J., Les écoles des Pays-Bas, 82 pag., ing., 1937
 351. Idsinga, J.W.H.M., van, De administratieve rechtspraak en de constitutioneele monarchie, deel I, 200 pag., ing., 1893 deel II, 487 pag., ing., 1896
 352. Indië in woord en beeld (tekst in Nederlands en Engels), 176 pag., geb., 1924
 353. Iongh, D. de, Het krijgswezen onder de Oostindische Compagnie, 203 pag., ing., 1950
 354. Ising, A., Haagsche schetsen, 311 pag., geb., 1878
 355. Ising, A., Haagsche schetsen, derde bundel, 341 pag., geb., 1887
 356. Ising, A., Haagsche schetsen, vierde bundel, 371 pag., ing., 1895
 357. Ising, A., Het Hof te ’s-Gravenhage: de prinsen van Oranje op het stadhouderlijk kwartier, 109 pag., ing., 1898 
 358. Jaarboekje van het Koninklijke Conservatorium voor Muziek te ’s-Gravenhage voor 1915, eerste jaargang, 148 pag., geb., 1915 zesde jaargang, 16 pag., geniet, 1920
 359. Joad, C.E.M., Gids voor het moderne denken, 318 pag., geb., 1950
 360. Jochems, M. (= den ouden Hagenaar), Den Haag vóór 80 jaar, 16 pag., geniet, 1932
 361. Jochems, M. (= den ouden Hagenaar), Prins Willem van Oranje en een meineedig Koning, 13 pag., geniet, 1933
 362. Jochems, M. (= den ouden Hagenaar), De zonen Israëls: voorheen en thans – hier en elders, 20 pag., geniet, 1934
 363. Jonckbloet, W.J.A., zie Roman van Lancelot
 364. Jong, K.H.E. de, Heeft letterkundige kritiek waarde.....? 30 pag., ing., 1927
 365. Jong, K.H.E. de, Witte magie: geheimzinnige beïnvloeding door de eeuwen heen op de levenden en op het levenloze, 123 pag., geb., 1951
 366. Jongeneel, D.J., Het spel dat met Nederlandsch-Indië gespeeld wordt, 46 pag., geniet, 1946
 367. Jordan, H.J., De bewegingsmachine van het dier, 154 pag., (1ex geb. en 1ex ing.), 1930
 368. Josephus, P., In ’t heiligdom: een historische muziekroman, 420 pag., geb., 1933
 369. Josucks-Democh, I.A., Sprookjes voor groote menschen, 127 pag., geb., 1926
 370. Junod, A.E.F., Niet lichtschuw. Een antwoord op de vraag naar ‘meer licht’ over de vrijmetselarij en de orde van vrijmetselaren, 20 pag., ing., 1931
 371. Kaakebeen, C.G., Het letterkundig genootschap ‘Oefening Kweekt Kennis’ 1834-1924, 52 pag., ing., 1924
 372. Kaarsberg, H., Blank en Bruin: dagboekbladen, 246 pag., ing., 1923
 373. Kaehele, E., Durf te leven met kanker, 131 pag., geb., 1954
 374. Kalender voor alle jaren onzer tijdrekening. Oude en nieuwe stijl. Bewerkt door W.J.M. Michielsen, 12 pag., ing., 1913
 375. Kalma, J., De poenale sanctie. Kan zij afgeschaft worden?, 85 pag., ing., 1928
 376. Kampen, E.R. van, Die kombinatorische Topologie und die Dualitätssätze, 94 pag., ing., 1929 (Proefschrift Leiden)
 377. Kampen, H.C.A. van, en H. Kersken Hzn., Schepen die voorbijgaan. Een verzameling afbeeldingen en beschrijvingen van schepen de Nederlandsche binnenwateren bevaren, 2e dr., 351 pag., geb., 1927 (Uitgegeven in opdracht van de ANWB)
 378. Kampf, F., De Christusfiguur, van wijsgeerig humanistisch-standpunt, 30 pag., ing., 1931
 379. Kászon, T.B. de, Six weeks under ‘the red flag’: being the thrilling experiences of a well known Hungarian lady during the revolution of 1918-1919, 103 pag., ing., 1920
 380. Kate, J.J.L. ten, Parisina; een verhaal. Vrij naar Lord Byron gevolgd, 41 pag., gelijmd, 1838
 381. Katuin, M., Dotje Dons, 23 pag., geniet, 1946
 382. Kelsen, H., Vergeltung und Kausalität: eine soziologische Untersuchung, 542 pag., geb., 1941 (co-productie met de Univ.of Chicago Press)
 383. Keppel, G., Contemporary dates. Dutch painters of the 17th century and their times, 65 pag., geb., 1933
 384. Kepper, G.L., Gedenkboek koningin Wilhelmina in haar openbaar leven geschetst, 359 pag. geb., 1899
 385. Kepper, G.L., Het regentschap van koningin Emma, 194 pag., geb., 1899
 386. Kepper, G.L., Wapenfeiten van het Nederlandsch-Indische leger, voor het Nederlandsche volk beschreven, 506 pag., geb., 1902
 387. Kerdijk, F., Alles wel aan boord: spreekwoorden en zegswijzen ontleend aan het Nederlandse zeewezen, 65 pag., ing. 1935
 388. Kerdijk, F., Haagsche straatnamen, 103 pag., ing., 1935
 389. Kerdijk, F. en L.J. van der Haer, ’s-Gravenhage voor 100 jaar, 36 pag., ing., 1936
 390. Kerkhoven, J., De beschrijvingen van Mattheus, Marcus en Lucas en het boek Johannes, 336 pag., ing., 1934 
 391. Kernkamp, G.W., Verslag van een onderzoek in Zweden, Noorwegen en Denemarken naar archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, op last der regeering ingesteld, 376 pag., ing., 1903
 392. Keur van gedachten voor iederen dag van het jaar. Uit oude en nieuwe bronnen saamgelezen door Baronesse A.A.C. Brantsen van de Zijp, 368 pag., geb., 1915
 393. Khouw Keng Liem, De wisselkoers tusschen Indië en Nederland, 1854-1925, 201 pag., geb., 1929
 394. Kiersch, H.J.P.A., Iets over Oranje en den opstand tegen Filips II. Een antwoord aan X., 55 pag., ing., 1892
 395. Kinderen van ons eigen volk (Nationale uitgave over de repatriëring uit Indonesië), 230 pag., geb., 1959
 396. Kist, K., Lichtflitsen: mededelingen van gene zijde, 48 pag., geb., 1947
 397. Klein, W.C., Nieuw Guinea. Problemen. 16 pag., geniet, 1949
 398. Klein (van Dijk), W.C. en C.P. de Grient Dreux, Pittige verhalen uit onveilige tijden: schetsen van illegale werkers, hongerlijders enz. uit alle rangen en standen, 207 pag., geb., 1947
 399. Klerck, R.A., Nederland en België, 110 pag., ing., 1907
 400. Knapp, W.H L., Nederland’s ondergang of redding? Verstaat het Nederlandse volk de teekenen des tijds?, 78 pag., ing., 1932
 401. Kneppelhout, J. (= Klikspaan), l’Education par l’amitié, 47 pag., ing. (maar met versterkte rug), 1835
 402. Knuttel, F., Hector Berlioz, 284 pag., geb., 1948
 403. Knuttel, G., Japans aardewerk ten dienste van de theeceremonie, 92 pag., geb., 1948
 404. Knuttel Jr., G. en Theo van Hoytema, 40 pag., ing., 1953 
 405. Kock, W.H.W. de, Lebak en de Max Havelaar, 196 pag., ing., 1926
 406. Kock, W.H.W. de, Waarom de Max Havelaar geschreven werd. Met den brief aan Z.E. den Minister van Koloniën, 53 pag., ing., 1913
 407. Kooij, H.A., De tempel van de ziel. Kracht en wijsheid in astrologie en vrijmetselarij, 149 pag., geb., 1938
 408. Kooperberg, L.M.G., Erasmus als vredeskampioen, 40 pag., geniet, 1936 
 409. Koopmans, Tj., Alphabetisch register der plaatsnamen, behorende bij de Kaart van Nederland schaal 1:400.000, 23 pag., ing., 1922
 410. Koppius, M., De historie der vredesbeweging en hare verdere ontwikkeling, 37 pag., geniet, 1926
 411. Korthals Altes, J., Polderland in Engeland: de geschiedenis van een Zeeuwsch bedijker uit de gouden eeuw en zijne grootschte Hollandsch-Engelsche Onderneming, 415 pag., geb., 1924
 412. Korthals Altes, J., Polderland in Italië: de werkzaamheden der Nederlandsche bedijkers in vroeger eeuwen en het Italiaansche polderland voorheen en thans, 285 pag., ing., 1928
 413. Korthals Altes, J., Sir Cornelius Vermuyden: the lifework of a great Anglo-Dutchman in land-reclamation and drainage, 208 pag., (1ex geb.en 1 ex ing.), 1925
 414. Krekel, H., Grondslagen van het Duitsche Nationaal Socialisme, 32 pag., geniet, 1934
 415. Krienen, C., André de Zonderling. Jongensboek, 162 pag., geb., 1933 (Uitgegeven t.g.v. het 100-jarig bestaan van de uitgever)
 416. Krug, P., De ondergang van het Duitsche admiraalschip ‘Lützow’ na den zwaren zeestrijd bij Skagerrak, 27 pag., ing., 1917
 417. Krul, R., Haagsche doctoren, chirurgen en apothekers in den ouden tijd, 221 pag., geb., 1891
 418. Kruyt, H.R., Adsorptie, (samengevoegd met) Cohen, E., De gedaantewisseling van de stof, 81 pag., ing., 1926
 419. Kühn, J., Frankrijk’s oorlogsdoel. Annexatie ten behoeve van Frankrijk, België en Nederland, 47 pag., ing., 1918
 420. Kuipers, A.R., De strijd tusschen biet en riet, 39 pag., ing., 1934
 421. Kurpershoek-Scherft, T., De episode van ‘Het getij’: de Noordnederlandse dichtkunst van 1916 tot 1922, 181 pag., ing., 1956 
 422. Kwartierstaten, Genealogische, van Nederlandsche geslachten, onder redactie van M. A. van Rhede van der Kloot en R.N.G.M. Bär, 144 pag., geb., 1893
 423. Labberton, J.H., De Vlaamsche beweging, 93 pag., ing., 1916
 424. Lagerwerff, T.J., Beroepsofficier-pacifist. Brochure gericht tegen de volksmisleiding, 86 pag., ing., 1931
 425. Lake, A., Mens tegen dier: met geweer en camera op jacht door Afrika, 176 pag., geb., 1953
 426. Lammens, A.F., Gedachten over de emancipatie der negerslaven en de afschaffing van den slavenhandel, waardoor jaarlijks een aantal negers worden vervoerd uit Afrika naar Amerika ( door L....s), 32 pag., ing., 1844
 427. Landau, R., God heb ik gevonden: het getal ‘zeven’ in mijn leven, 314 pag., geb., 1937
 428. Langeveld, L.A., Der Graf van Saint-Germain: der abenteuerliche Fürstenerzieher des 18. Jahrhunderts, 311 pag., geb., 1930
 429. Langeveld, L.A., Land- en waterwegen der romeinen, 68 pag., ing., 1930
 430. Langhout, J., The economic conquest of Acheen by the Dutch, 170 pag., geb., 1924
 431. Langhout, J., Vijftig jaren economische staatkunde in Atjeh, 194 pag., (1ex geb. en 1ex ing.), 1923
 432. Lavater, J.C., Brieven over den staat der ziel na den dood, 61 pag., ing., 1859
 433. Leeuwen, A.J.H. van, Maçonnieke beschouwingen over de graden van de 4e tot en met de 16e van de oude en aangenomen Schotse ritus, 109 pag., ing., 1949
 434. Lenaerts, H., Snelheidsberekening: een handleiding om zonder ingewikkelde berekeningen in een oogwenk de vliegsnelheid van een postduif af te lezen uit de vliegtijd en de afstand, 138 pag., geb., 1956 
 435. Leslie, D. en George Adamski, De vliegende schotels zijn geland, 232 pag., geb., 1954
 436. Lette, J.R., Proeve eener vergelijkende studie van het grondbezit in Rusland zooals dit zich heeft ontwikkeld tot de Russische revolutie en op Java, 221 pag., ing., 1928
 437. Levinson, H.C., De wetenschap van het toeval: een uiteenzetting over de kansrekening en haar toepassingen in het dagelijks leven / in het spelen en in zaken, 255 pag., geb., 1953
 438. Libourel, Ph.B., Het vraagstuk der goud-clausule in Nederland, 64 pag., ing., 1932
 439. Ligten, J.W.L. van, Handleiding voor de kwalitatieve anorganisch-chemische analyse: (Microscopische en Druppelreacties), 50 pag., ing., ( 1963 en 1971 !!?)
 440. Limburg Stirum, P.H. de, Lettres du Comte P. H. de Limburg Stirum, Maréchal de la Cour du Prince Frédéric, Grand Maître du Roi, Chevalier de l’ordre militaire de Guillaume (1792-1875) à sa fianceé; recueillis par sa petite-fille, 110 pag., ing., 1928
 441. Lindeboom, J., zie: Beschouwingen over de Vrijmetselarij van niet-vrijmetselaren
 442. Lintum, C. te, Onze Schutter-Vendels en Schutterijen 1550-1908, in beeld en schrift, 72 pag. tekst; 50 platen en 34 ills., geb., 1910
 443. Lippmann, J.E.M., Verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid, 308 pag., (1 ex. geb. en 1 ex. ing.), 1951 ( Proefschrift Leiden)
 444. Löher, F. von, Jacoba van Beijeren en haar tijd, 3 dln. deel I: 366 pag., geb., 1863 deel II: 342 pag., geb., 1871 deel III: 267 pag., geb., 1871
 445. Long, J.A., Mens, vonk der eeuwigheid: beschouwingen over het levensraadsel, 232 pag., ing., 1967 
 446. Loon, E. van, De kantindustrie in Frankrijk en Italië, 2e dr., 130 pag., geb., 1907
 447. Lopez de Fonseca, A., La Haye par un habitant, vol.I: 282 pag., geb., 1853 vol II: 408 pag., geb., 1853
 448. Lorand, A., Voorkomen en genezen van kaal en grijs worden, 167 pag., geb., 1933
 449. Lutterveld, W.M.J. van, Effecten, 388 pag., geb., 1933
 450. Lycklama à Nijeholt, J.A., Beschouwingen over het verbod van subsidie aan bijzondere scholen en de verpligte schoolgeldheffing, opgenomen in art.3 en art.42 van het ontwerp van wet tot herziening der wet van 13 augustus 1857, staatsblad no. 103, tot regeling van het lager onderwijs, 38 pag., geb., 1877
 451. Maas, A.J., Nationale ontwapening? De lucht- en gasoorlog en Prof.Dr. D. van Embden. Eene weerlegging van de propaganda voor nationale weerloosheid, 94 pag., ing., 1924
 452. Maaten, K. van der, De rechteloosheid der landsdienaren, 15 pag., geniet, 1932
 453. Maclean, A., Het gebroken speelgoed, 151 pag., ing., 1957
 454. Mander, K. van, Het leven der doorluchtige Nederlandsche schilders, uit zijn schilderboek getrokken en voor den hedendaagschen lezer overgeschreven door Eug. De Bock, 127 pag., ing., 1918
 455. Manning-Foster, A.E., Contract bridge, 2e dr., 211 pag., ing., 1935 (met de volledige internationale bridgeregels 1932)
 456. Mantegazza, P., Onze zenuwachtige eeuw, 144 pag., ing., 1888
 457. Margadant, J., Fantasieën. (Verzamelde bijdragen van de auteur aan Haagsche Stemmen 1887-1890), n.g., ing., 1891
 458. Margadant, P.C., De Luciano aequalium suorum censore, 126 pag., geb., 1881 (Proefschrift Leiden)
 459. Marle, R. van, Bibliographie van ’s-Gravenhage, 48 pag., ing., 1905
 460. Martiensen, F., De kunst van het zingen getoetst aan Johannes Messchaert, 56 pag., ing., 1947
 461. Matla, J.L.W.P., De oplossing van het geheim van den dood: wenken bij het séanceeren, 104 pag., ing., 1930
 462. Matla, J.L.W.P., La solution du mystère de la mort, 283 pag., geb., 1930
 463. Matla, J.L.W.P., La solution définitive du problême de la mort, 46 pag., ing., 1933 (Co-productie met G. Doin & Cie te Parijs)
 464. Matla, J.L.W.P. en G.J. Zaalberg van Zelst, Het geheim van den dood, goedkoope uitgave, 97 pag., ing., 1930
 465. Matla, J.L.W.P. en G.J. Zaalberg van Zelst, Het geheim van den dood: bewustzijn, goedkoope uitgave, 169 pag., ing., 1930
 466. Matla, J.L.W.P. en G.J. Zaalberg van Zelst, Het geheim van den dood: identiteitsbepaling van een geest, goedkoope uitgave, 110 pag., ing., 1930 
 467. Matla, J.L.W.P. en G.J. Zaalberg van Zelst, Het geheim van den dood: de stoffelijke geest, goedkoope uitgave, 134 pag., ing., 1930
 468. Matla, J.L.W.P. en G.J. Zaalberg van Zelst, Le mystère de la mort, 2e ed., 227 pag., (1ex geb. en 1ex ing.), 1930
 469. Max, Mr., Passiebloemen. Een bundel gedichten 4 Mei 1955, 12 pag., geniet, 1955
 470. May, K., Winnetou´s dood. Voor de jeugd verteld door Hendrik van Luyken, 190 pag., geb., 1954
 471. Mededeelingen van de Vereeniging ter Beoefening der Geschiedenis van ’s-Gravenhage, deel I, 347 pag., geb., 1863 deel II, 352 pag., geb., 1876
 472. Mededeelingen van de Vereeniging ter Beoefening der Geschiedenis van ’s-Gravenhage, Nieuwe Uitgaaf; deel I, 349 pag., ing., 1880
 473. Meininger, J.V., Geloven en weten: een voorbereiding tot zelfstandig denken, 183 pag., geb., 1961
 474. Melis, J., Pension Bandoeng; een tropische symphonie, 349 pag., geb., 1949
 475. Melvill van Carnbee-Lowry-Edwards, E., Une hérésie aux Pays Bas, Tanchelin Raspoutin, un rapprochement historique, 30 pag. Ing., 1919
 476. Melville, J., Populism (U & I), 229 pag., ing., 1953 
 477. Merwe, P.J. van der, Die Noordwaartse beweging van die Boere voor die Groot Trek (1770-1842), 400 pag., ing., 1937
 478. Meuleman, B.A., Ibsen en Nederland: critische en bibliographische gegevens in chronologische volgorde bijeengebracht, 67 pag., ing., 1931
 479. Meijer, W., Wat is de staat (Naar Spinoza), 2e dr., 31 pag., geniet, 1928
 480. Meyer, J.J., zie: Beschouwingen over de Vrijmetselarij van niet-vrijmetselaren.
 481. Michelson, A. et M. Masoin, Les aspects financiers, fiscaux et budgetaires de développement des pays sous-développés, 274 pag., ing., 1951
 482. Michielsen, W.J.M., Kalender voor alle jaren onzer tijdrekening: oude en nieuwe stijl, 12 pag., ing., 1913
 483. Miedema, R., Hedendaagsche kerkelijke bouwkunst: van buiten- en binnenland en haar beteekenis voor liturgie en oecumenische beweging, 43 pag., 1936
 484. Minnaert, M., De natuurkunde van de zon, 157 pag., geb. , 1936
 485. Misdaad en straf: publicatienummer 34 van het N. G. C. (=Ned.Gesprek Centrum), 2e dr. 42 pag., geniet, 1968
 486. Mises, R. von, Kleines Lehrbuch des Positivismus. Einführung in die empirische Wissenschaftsauffassung, 467 pag., geb., 1939
 487. Modera, J., Wisseling van gedachten met den heer X: over maritieme onderwerpen, 64 pag., ing., 1855
 488. Moerman, C., De wedergeboorte van het Christendom, 391 pag., geb., 1956 
 489. Moll, F.G.E., Het verlies aan zeeschepen der Nederlandsche Koopvaardijvloot gedurende den Europeeschen oorlog 1914-1919, niet gepagineerd, geniet, 1919
 490. Moll Jacobsz., J., Avondoffer der ’s-Gravenhaagsche Hervormde Gemeente op het 3e eeuwfeest van 1 April 1572, 28 pag., ing., 1872
 491. Moll Jacobsz., J., Merkwaardigheden uit de geschiedenis van den Profeet Jeremia beschouwd in leerredenen, 212 pag., geb., 1840
 492. Moll Jacobsz., J., Merkwaardigheden uit de geschiedenis van den profeet Jeremia, beschouwd in leerredenen, 3e dr., 228 pag., ing., 1851
 493. Möller, W.H.J., Willem van Oranje: boek I: Ik zal handhaven, 231 pag., (1ex geb. en 1ex ing.), 1933
 494. Monchy, S.J.R. de, Bezetting en bevrijding: persoonlijke herinneringen van Mr. S.J.R. de Monchy, 71 pag., geb., 1953
 495. Montagu, A., De natuurlijke superioriteit van de vrouw, 181 pag., geb., 1956
 496. Montyn des Plantes, F., A strong government on a democratic basis by means of plural voting rights, 16 pag., geniet, 1954
 497. Montijn, A.E., Hoe voorkomen wij een herhaling van den toestand 1940-'45 in ons land?, 12 pag., geniet, 1945
 498. Montijn-Ziedses des Plantes, A.E., Un gouvernement fort sur une base démocratique grace au vote plural, 15 pag., geniet, 1954. 
 499. Morra, H.L., Wet op de N.V. met practischen uitvoerigen klapper, 99 pag., ing., 1932
 500. Motley, J.L., Hoe er gestreden werd en waarom! Tafreelen van burgertrouw en heldenmoed uit de opkomst van de Nederlandsche Republiek, 172 pag., 1861
 501. Motley, J.L., De opkomst van de Nederlandsche Republiek; 1e afd.,3 delen,1857-1860; 2e afd., deel 1-6, 1861-1869; 2e afd., deel 7-8, 1874
 502. Motley, J.L., De opkomst van de Nederlandsche Republiek. Herziene vertaling, 12 delen; geb., en ing., 1878-1882 ( De uitgaven van ‘Motley’ zijn zeer divers in druk en uitvoering )
 503. Mourik Broekman, M.C. van
 504. Muller, E.J., Constructieve welvaartspolitiek, 179 pag., ing., 1936
 505. Muller, Hendrik P.N., De Zuid-Afrikaansche republiek en Rhodesia, 66 pag., ing., 1896
 506. Muller, J.W., De uitbreiding van het Nederlandsch taalgebied, vooral in de zeventiende eeuw, 123 pag., ing., 1939
 507. Muralt, R.W.G. de, The problem of state succession with regard to treaties, 165 pag., ing., 1954
 508. Muriel, Joyce, Wat men vér haalt. Recepten uit vijf en twintig landen, voor Nederland bewerkt door R. Lotgering-Hillebrand, 118 pag., geb., 1957
 509. Naber, H.A., Van Theorema naar Sectio Divina, 227 pag., geb., 1939
 510. Natuurkundige Voordrachten; 47e serie, 1918-1919 133 pag., ing., 1919
 511. Nieuwe Reeks No. III (1924/25), 180 pag., ing., 1925
 512. Nieuwe Reeks No. IV (1925/26), 125 pag., ing., 1926
 513. Nieuwe Reeks No. V (1926/27), 137 pag., ing., 1927
 514. Nieuwe Reeks No. VI (1927/28), 160 pag., ing., 1928
 515. Nieuwe Reeks No. VII (1928/29), 148 pag., ing., 1929
 516. Nieuwe Reeks No. VIII (1929/30), 130 pag., ing., 1930
 517. Nieuwe Reeks No. IX (1930/31), 155 pag., ing., 1931
 518. Nieuwe Reeks No. X (1931/32), 129 pag., ing., 1932
 519. Nieuwe Reeks No. XI (1932/33), 162 pag., ing., 1933
 520. Nieuwe Reeks No. XII (1933/34), 136 pag., ing., 1934
 521. Nieuwe Reeks No. XIII (1934/35), 112 pag., ing., 1935
 522. Nieuwe Reeks No. XIV (1935.36), 180 pag., ing., 1936
 523. Nieuwe Reeks No. XV (1936/37), 128 pag., ing., 1937
 524. Nieuwe Reeks No. XVI (1937/38), 118 pag., ing., 1938
 525. Nieuwe Reeks No. XVII (1938/39), 163 pag., ing., 1939
 526. Nieuwe Reeks No. XVIII (1939/40), 183 pag., ing., 1940
 527. Nieuwe Reeks No. XIX (1940/41), 173 pag., ing., 1941
 528. Nieuwe Reeks No. 21/22 (1942/44), 172 pag., ing., 1946
 529. Nieuwe Reeks No. 25 (1945/46), 115 pag., ing., 1948
 530. Nieuwe Reeks No. 26 (1946/47), 151 pag., ing., 1949
 531. Nieuwe Reeks No. 26-36, 7 pag., geniet, 1959
 532. Nieuwe Reeks No. 27 (1947/48), 135 pag., ing., 1949
 533. Nieuwe Reeks No. 28 (1948/49), 171 pag., ing., 1950 
 534. Nieuwe Reeks No. 29 (1949/50), 155 pag., ing., 1951
 535. Nieuwe Reeks No. 30 (1950/51), 161 pag., ing., 1952
 536. Nieuwe Reeks No. 31 (1951/52), 153 pag., ing., 1953
 537. Nieuwe Reeks No. 32 (1953/54), 162 pag., ing., 1954
 538. Nieuwe Reeks No. 33 (1954/55), 152 pag., ing., 1955
 539. Nieuwe Reeks No. 34 (1955/56), 150 pag., ing., 1956
 540. Nieuwe Reeks No. 35 (1956/57), 123 pag., ing., 1957
 541. Nieuwe Reeks No. 36 (1957/58), 150 pag., ing., 1958
 542. Nieuwe Reeks No. 37 (1958/59), 156 pag., ing., 1959
 543. Nieuwe Reeks No. 38 (1959/60), 168 pag., ing., 1960
 544. Nieuwe Reeks No. 39 (1960/61), 166 pag., ing., 1961 
 545. Nieuwe Reeks No. 40 (1961/62), 170 pag., ing., 1962
 546. Nieuwe Reeks No. 41 (1962/63), 137 pag., ing., 1963
 547. Nieuwe Reeks No. 42 (1963/64), 158 pag., ing., 1964
 548. Nieuwe Reeks No. 43 (1964/65), 133 pag., ing., 1965
 549. Nieuwe Reeks No. 44 (1965/66), 169 pag., ing., 1966
 550. Nieuwe Reeks No. 45 (1966/67), 181 pag., ing., 1967
 551. Nieuwe Reeks No. 47 (1968/69), 210 pag., ing., 1969
 552. Nieuwe Reeks No. 48 (1969/70), 169 pag., ing., 1970
 553. Nieuwe Reeks No. 49 (1970/71) 149 pag., ing., 1971
 554. Nieuwe Reeks No. 50 (1971/72) 148 pag., ing., 1972
 555. Nieuwe Reeks No. 51 (1972/73) 158 pag., ing., 1973
 556. Nieuwe Reesk No. 52 (1973/74) 181 pag., ing., 1974
 557. Nieuwe Reeks No. 53 (1974/75), 138 pag., ing., 1975
 558. Nieuwe Reeks No. 54/55 (1975/77), 325 pag., ing., 1978
 559. Nederland te Parijs, 1931. Gedenkboek van de Nederlandsche deelneming aan de internationale koloniale tentoonstelling, 152 pag., geb., 1932
 560. Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift; 11e jrg. 1958, 370 pag., geb., 1959
 561. Nederlandsch Indië onder het regentschap van Koningin Emma 1890-1898, 351 pag., geb., 1898
 562. Neerlande, J. van, Jan van Dam in Zwitserland 'Nadat hij vanuit de hel naar de hemel vloog', 315 pag., geb., 1949
 563. Neerlande, J. van, en R. Allmendhof, Voordracht over de geschiedenis van Nederland en Zwitserland, gehouden te Bern in 1945, 294 pag., geb., 1953
 564. Nes, C. van, Over dood en leven, 194 pag., geb., 1958
 565. Nieuwenhuysen, P.W. van den, De Nationaal-Socialistische arbeidsdienst, 294 pag., ing., 1939 (Coproductie met Standaard Uitgeverij te Antwerpen)
 566. Nispen tot Sevenaer, O. van, Is het lidmaatschap van den Volkenbond een gevaar voor de kleinere mogendheden?, 93 pag., ing., 1938
 567. Nispen tot Sevenaer, O. van, De republiek Indonesia. Haar leiders en haar soldateska. De eer van het leger is de eer van het volk, 30 pag., geniet, 1949
 568. Nispen tot Sevenaer, O. van, De Ronde-Tafel-Conferentie inzake de overdracht der souvereiniteit aan Indonesië. Haar voorgeschiedenis en haar gevolgen, 93 pag., ing., 1950
 569. Noppen J. Hzn, Henry J. van, Eenige indrukken en beschouwingen over Hongarije en zijne bevolking, 119 pag., ing., 1925
 570. Nordau, M., De emancipatie van de Joden, 32 pag., ing., 1901
 571. Nota over de concessie-aanvrage tot ontginning van kolen uit het Ombiliënveld en anleg van een spoorweg van daar naar Padang, 36 pag, ing., 1872
 572. Nuijsink, P.A.I.J.M., De diepste oorzaken van de kankerziekte, en de daarop berustende behandeling, 48 pag., geb., 1962
 573. Oderwald, J., De ontwikkelingsgeschiedenis van de scheepvaart. "Het Schip". 51 pag., geb., 1929
 574. Olyslager, P.M., De localiseering der Belgische nijverheid, 285 pag., ing., 1947
 575. Open brief van een Oost-Indisch Hoofdambtenaar met verlof aan een lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 14 pag., geb., 1878
 576. Opheffer (= G.L. Gonggrijp), Honderd brieven van Opheffer aan de redactie van het Bataviaasch Handelsblad, 301 pag., ing., 1913
 577. Opheldering inzake vrijmetselarij en hare bestrijding, 59 pag., ing., 1936
 578. Opiumpolitiek, De, der regeering en de vrijheid der drukpers in Nederlandsch Indië: vervolging en veroordeeling van den gewezen hoofdredacteur van het ‘Bataviaasch Nieuwsblad’, J. F. Scheltema, onder artikel 24 van het Drukpersreglement (Stbl.,1856, No. 74), 152 pag., ing., 1903
 579. Orbigny, Charles d', Beschrijving der zoogdieren, volgens Buffon, in de volgorde van Cuvier. Met honderd en veertig afbeeldingen geteekend door Victor Adam, 272 pag., geb., 1843
 580. Ortt, F., Het droomleven, 226 pag., geb., 1951
 581. Ortt, F., Inleiding tot het pneumat-energetisch monisme: een beschouwing over God, wereld, het leven, mens en maatschappij, van het standpunt der natuurwetenschap, 3e d., 165 pag., ing., 1951
 582. Ortt, F., Het probleem der ziel, 2e dr., 336 pag., geb., 1951
 583. Ortt, F., De superkosmos: filosofie van het occultisme en het spiritisme, 328 pag., geb., 1949
 584. Ortt, F., Vertellingen uit de Bijbel voor jonge kinderen, 2e dr., 135 pag., geb., 1952
 585. Osorgin, M., De roman van een vrijmetselaar, 275 pag., ing., 1936
 586. Over het gebruik van ACTH en corticosteroiden in de dermatologie. Voordrachten georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Dermatologen op 30 Januari 1956. 68 pag., ing., 1956
 587. Overheid en Volksvoorlichting, publicatienummer 16 van het N.G.C. (= Ned. Gesprek Centrum), 20 pag., geniet, 1958
 588. Overzee, P. van, Het moderne humanisme in Nederland, 172 pag., ing., 1955
 589. Ovink, B.J.H., Philosophie und Sophistik, 268 pag., geb., 1940
 590. Palm- van der Made, A.P., De ondervindingen opgedaan in het heelal door Franchezzo, 167 pag., (1ex geb. en 1 ex ing.), 1935
 591. Pannekoek, A., De bouw en ontwikkeling der sterren, 186 pag., geb., 1927
 592. Paracelsus herdacht 1493-1541. Voordrachten van Dr.R.A.B. Oosterhuis en Dr. B.C.J. Lievegoed. Met een voorwoord van Prof. Dr. J.G. Sleeswijk, 55 pag., ing., 1941
 593. Pareau, A.H., Onze West: reisschetsen, 205 pag., geb., 1898
 594. Parsons, A., Het mysterie van de verdwenen geleerde, 154 pag., ing., 1956
 595. Patijn, J.G., De malaise en het protectionisme, 80 pag., ing., 1888
 596. Pauwels, Ach., Polders en waterwegen, 253 pag., ing., 1935 (co-productie met de Standaard-Boekhandel te Antwerpen)
 597. Peereboom Voller, D.H., Beknopte geschiedenis van het Kasteel te Breda en van de K.M.A., 23 pag., geniet, 1953
 598. Perkins, F., Roosevelt zoals ik hem gekend heb, 354 pag., geb., 1948 
 599. Persijn, J., Origine du mot violon, 11 pag., geniet, 1937
 600. Peters, A., Goud uit oude legenden, 249 pag., geb., 1951
 601. Peters, A., De twaalf staties, 65 pag., ing., 1932
 602. Peters, A., Villa de vijf populieren; een maandkroniek, 177 pag., geb., 1935 
 603. Pétillon, W., Het lichtend pad, 269 pag., geb., 1948
 604. Philips, F.C.A., Friedrich Nicolais literarische Bestrebungen, 320 pag., ing., 1926
 605. Pitcairn, T., Het Boek verzegeld met zeven Zegelen: een Uitnoodiging tot de Nieuwe Kerk, 94 pag., ing., 1926
 606. Plantes, F. des, Macht in een notedop, als U dictator was..., 107 pag., geb., 1949
 607. Plate, C., De autonomie en het zelfbestuur der provincie volgens de Grondwet, 110 pag., ing., 1894 (proefschrift Leiden)
 608. Plemp van Duiveland, L.J., Het veelbesproken verdrag met België: een uiteenzetting, 144 pag., ing., 1926
 609. Ploeg, J.G. van der, Geestelijke stromingen in Nederland, 116 pag., ing., 1963
 610. Ploeg, J.G. van der, Oriënteringspunten rond het sociale werk. Diesredevoeringen 1961/1966; peilingen door de Academie voor sociale wetenschappen en maatschappelijk werk, Rotterdam, 96 pag., ing., 1966
 611. Poel, W. van der, Leerboek der Japansche taal. Met bijvoeging van opgaaf der Katakana en Hiragana teekens, 396 pag., geb., 1943
 612. Poerbo Hadiningrat, R.M.A.A., Wat ik als Javaan voor geest en gemoed in de vrijmetselarij heb gevonden, 143 pag., geb., 1928
 613. Poggenbeek, A.F., De toekomst der liberale staatspartij: een inleidende beschouwing over hare herziening, 70 pag., ing., 1937
 614. Polak, J.C.W., Besluit op de winstbelasting 1940 (besluit van 26 juli 1940; Verordeningenblad No.16 van 3 Augustus 1940): Gids voor de praktijk, 194 pag., ing., 1940
 615. Poorter, B. de, De kunst en de kunst-akademie. Een woord naar aanleiding der ontworpen regeling voor het onderwijs in de beeldende kunsten van rijkswege. 64 pag., ing., 1870
 616. Pordea, G., Aperçu sur les relations diplomatiques entres les Royaumes des Pays-Bas et de Roumanie, 1881-1947, 92 pag., ing., 1948
 617. Pos, G.A., Reisboek voor Nederland, 312 pag., geb., 1922 
 618. Positief Christendom en huwelijkswetgeving: brochure no.1 van het Comité S.T.B. ( = Scheiding Tafel en Bed), 122 pag., ing., 1938 
 619. Posthumus Meyjes, C.B., Wat is het Schumanplan?: Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, 2e bijgew.dr., 62 pag., geb., 1953 
 620. Pot, J.H.J. van der, De periodisering der geschiedenis: een overzicht der theorieën, 307 pag., geb., 1951
 621. Poth, A., De ontwikkelingsgang der vioolmethodes tot omstreeks 1850, 159 pag., geb., 1949
 622. Praag, H. van, Inleiding tot de sociale wetenschappen, 223 pag., geb., 1957
 623. Praag, J.P. van, De dag ligt nog voor ons : essays van humanisten, 214 pag., ing., 1969
 624. Praag, M.M. van, Liefde en terreur: de levensroman van Madame Tallien, 242 pag., geb., 1957
 625. Praag, M.M. van, Maîtresses royales: drie eeuwen Franse geschiedenis uit de levens van vijf koninklijke maîtresses: Françoise de Châteaubriant, Diane de Poitiers, Gabrielle d’Estrées, Mademoiselle de la Vallière en Madame du Barry, 237 pag., geb., 1956
 626. Praag, M.M. van, De man met het droge hart: Monsieur Thiers, staatsman en publicist, 315 pag., geb., 1958
 627. Praag, M.M. van, Zo was Parijs, 149 pag., geb., 1958
 628. Prez, F. de, Sonnetten, 87 pag., ing., 1938
 629. Prezzolini, G., Het leven van den Florentijn Nicolò Machiavelli, 256 pag., ing., 1929
 630. Privat, E., Tragiek en triomf van Zamenhof; den vredesapostel (‘Vivo de Zamenhof’), 1e dr. 125 pag., geb., 1934
 631. Privat, E., Tragiek en triomf van Zamenhof; auteur van de wereldhulptaal Esperanto, 2e dr., 130 pag., ing., 1947
 632. Programma voor de feestviering van 17 November 1863 (Nationaal gedenkteeken voor November 1813,enz.), 5 pag., geniet, 1863
 633. Pronk, L., Japan en het Westen, 78 pag., ing., 1936
 634. Public Finance: International quarterly journal, devoted to the study of fiscal policy and related problems. Index of the year 1952 / Finances Publiques: Revue trimestrielle internationale d’études de finances publiques et de problèmes annexes. Index de l’année 1952, 442 pag., geb., 1952
 635. Pyttersen Tzn., H., Europeesche kolonisatie in Suriname: een geschiedkundige schets, 147 pag., ing., 1896
 636. Quanjer, Ph.C.A.J., Beknopte volkenkunde van Nederlandsch-Indië: over geboorte, huwelijk, overlijden en godsdiensten der inheemsche bevolking, 287 pag., geb., 1932
 637. R., De laatste groote oorlog, 40 pag., ing., 1914
 638. Ranitz, L. de, Een viertal op den Montparnasse: Parijsche schetsen, 179 pag., ing., 1908 
 639. Raskin, P.M., Theorie en politiek van de dumping, 238 pag., ing., 1941
 640. Reithinger, A., Frankrijks biologische en economische zelfmoord in den Engelschen oorlog tegen Duitschland, 47 pag., ing., 1940
 641. Reitsma, S.A., Van Stockum’s travellers’ handbook for the Dutch East Indies, 613 pag. (met index), 1 ex. geb., 1930 / 1ex. 569 pag., geb., (zonder index) 1930
 642. Rethaan Macaré, A.J., Art.6 der Beurswet 1914. Her-beleening, her-prolongatie en oversluiting, 62 pag., ing., 1914
 643. Reijn, T. van, Vorm, 24 pag., ing., 1946
 644. Reynders, I.H., Nogmaals: de wisseling in het opperbevel van Land- en Zeemacht: antwoord aan de critiek, 55 pag., ing., 1946
 645. Reynders, I.H., De wisseling in het opperbevel van Land- en Zeemacht in Februari 1940: hare oorzaken en hare gevolgen, 78 pag., ing., 1945
 646. Rhede van der Kloot, M.A. van, De gouverneurs-generaal en commissarissen-generaal van Nederlandsch-Indië 1610-1688. Historisch-genealogisch beschreven., 355 pag., geb., 1891
 647. Riemens-Reurslag, J., Het jeugdboek in de loop der eeuwen, 255 pag., geb., 1949
 648. Riemens-Reurslag, J., Klaas Arlekino en het paardje Beyaard, 24 pag., geb., 1948
 649. Riemens-Reurslag, J., Lui Jetje in Luilekkerland, 24 pag., geb., 1948
 650. Riemens-Reurslag, J., Van haver tot gort: het boek van het graan, 48 pag., ing., 1952 
 651. Riemens-Reurslag, J., Wat het harte boeit: mijn liefste gedichten, 64 pag., geb., 1948
 652. Roessingh van Iterson, G., zie: Dorsser, J.A. van
 653. Roman van Lancelot, (XIIIe eeuw). Naar het (eenig bekende) handschrift der Koninklijke Bibliotheek, op gezag van het gouvernement uitgegeven door Dr. W. J. A. Jonckbloet; deel I, 282 pag., geb., 1846 deel II, 323 pag., geb., 1850
 654. Roosevelt, T., Sayings of social wisdom together with an address to the Dutch, his kinsfolk, delivered in Amsterdam on the 29th April 1910, 36 pag., geb., 1910 
 655. Ros-Vrijman, W.A.L., Een misleidend boek: een korte weerlegging van Professor Verhaar’s boek ‘ De moderne theosofische beweging’, 46 pag., ing., 1933
 656. Rosse, H., Plan voor den wederopbouw van de badplaats Scheveningen: een ontwerp, 71 pag., geb., 1945 
 657. Rossem, C.P. van, Een reis naar het hiernamaals langs den weg van de psychical research en het spiritisme, 2e herz.en verm.dr., 264 pag., geb., 1930
 658. Rossem, C.P. van, Twee occulte problemen: De mensch buiten zijn lichaam (Uittredingsverschijnselen) en: De mensch in den horoscoop (Experimenten op het gebied der astrologie), 213 pag., geb., 1933
 659. Rossum. J.P. van, Oorlog en beschaving, 58 pag., ing., 1916
 660. Rouw, T. en P.A. Raat, Wat ieder Nederlander van onze landsverdediging moet weten, 130 pag., ing., 1940 
 661. Royen, H.J.B. van, De wereldoorlog, zijn ontstaan en de Slavische politiek, 72 pag., ing., 1915
 662. Royen, M. van, De Schemervogel. Gedichten, 52 pag., 1927
 663. Rutgers, J., Les guerres et la densité de la population. Etude pacifique. (Thèse soutenue le 8 août 1907 au Cercle International de la Haye), 16 pag., geniet, 1907
 664. Rutten, L.M.R., De geologie van Nederlandsch-Indië, 218 pag.,  1932
 665. Ruys-Heger, H., Djonoko: eine Hindu-Javanischr Heldensage, 65 pag., ing., 1925 
 666. Ruijs de Beerenbrouck, G.A.M.J., Souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië, 55 pag., ing., 1950
 667. Ruyter-de Zeeuw, Ch.A. de; J. Zeelenberg en C. J. H. Verboom, Drie bekroonde opstellen over huwelijkswetgving, 53 pag., ing., 1938
 668. Ruyven, J.H. van, Het probleem der staatstekorten en der werkloosheid verklaard: een pleidooi voor algehele herziening van ons belastingstelsel, 80 pag., ing., 1936 
 669. Saher, A.E. von, Nederland-Duitschland: handelspolitieke beschouwingen met een volledige tekst-uitgave van de belangrijkste Nederlandsch-Duitsche handelsverdragen, 156 pag., ing., 1935
 670. Samenleven, Het, in Nederland,publicatienummer 9 van het N.G.C. (= Ned.Gesprek Centrum), 39 pag., geniet., 1954
 671. Santwijk, H. van, Eenige opmerkingen over het waterschap Opak Progo, 36 pag., ing., 1930
 672. Schadee, M.C., La coutume de la chasse aux têtes et le sacrifice chez les Dayaks de Landak et Tayan, 29 pag., ing., 1931 
 673. Schade van Westrum, A.W., Een blik in Nederlands toekomst. Overdenkingen gedurende den bezettingstijd, 63 pag., ing., 1945
 674. Schaepman, H.J.A.M., Chronica (Verzamelde bijdragen van de auteur aan Haagsche Stemmen 1887-90), ing., 1891
 675. Schaepman, H.J.A.M., Daniel O’Connell. Rede uitgesproken op 16 November 1888 32 pag., ing., 1888
 676. Schaepman, H.J.A.M., Jan Pieterszoon Coen. Rede uitgesproken te Hoorn op 30 Mei 1893, 19 pag., geniet, 1893
 677. Schell, J.A., Uit de dagen van Tempo Doeloe bij onze Koninklijke Marine van 1872 tot 1907: gebeurtenissen van allerlei aard, aan boord en aan wal, 234 pag., (1ex geb. en 1ex ing.), 1930
 678. Schelven, Th. van, Moderne zielkunde: wat iedereen van Freud, Adler en Jung begrijpen en toepassen kan, 231 pag., geb., 1930
 679. Schierbeek, A., De wonderwereld van het mikroskoop, 3e verm. dr., 236 pag., geb., 1935
 680. Schierbeek, A., De wonderwereld van het mikroskoop, 131 pag., geb., 1929 
 681. Schierbeek, A., De wonderwereld van het mikroskoop, 2e dr., 131 pag., geb., 1933
 682. Schierbeek, A., De wonderwereld van het mikroskoop, 4e verm. dr., 181 pag., geb., 1946
 683. Schmid, L.M.A. von, De permanente inrichting van de Stelling van Amsterdam, 67 pag., ing., 1896
 684. Schmid, L.M.A. von, Van defensie I: Contingent, instructie-scholen, organisatieplan, ploegen-stelsel en opleidingen van de militie, 104 pag., ing., 1920
 685. Schmid, L.M.A. von, Wachtforten voor de Stelling van Amsterdam. Gevraagde inlichtingen en schetsen., 62 pag., ing., 1897
 686. Schmidt, P., Nooit meer moe zijn: de strijd tegen de moeheid, 103 pag., ing., 1931
 687. Schmidt auf Altenstadt, A. von, Van het land van de rijzende zon, 254 pag., geb., 1903
 688. Schoch, C.F., De heerendiensten op Java en Madura volgens het Regeerings-reglement van 1854, 281 pag., geb., 1891  (Proefschrift Utrecht)
 689. Schoemaker, J.P., Nederlandsch-Indische krijgsverhalen, 160 pag., geb., 1894
 690. Schoemaker, J P., Schetsen uit den Atjeh-oorlog, 2e herz.dr., 144 pag., ing., 1888
 691. Schoemaker, J.P., Schetsen uit den Atjeh-oorlog, tweede bundel, 2e dr., 247 pag., ing., 1894
 692. Schoemaker, J.P., Verhalen uit den grooten en kleinen oorlog in Nederlandsch-Indië, 191 pag., geb., 1897
 693. Schoemaker, J.P., Het verraad van Lombok, 145 pag., geb., 1895
 694. Scholtens, H.J..J., Uit het verleden van Midden-Kennemerland, 314 pag., geb., 1947
 695. Schoonhoven, J. & K.C. Snijtsheuvel, De Indo-Nederlandse volksgroep in de branding, 31 pag., geniet, 1951
 696. Schouwenburg, J.C. van, Afkomst en Toekomst: driemaandelijks tijdschrift voor Anthropobiologie en Eugenetika, tevens orgaan van de Eugenetische Vereeniging in Nederlandsch-Indië; 3e jrg. 1937, 397 pag., geb., 1937
 697. Schouwenburg, J.C. van, Erfelijkheid bij de mens: driemaandelijks tijdschrift voor Anthropobiologie en Eugenetika, tevens orgaan van de Eugenetische Vereeniging in Nederlandsch-Indië; 2e jrg., 1936, 393 pag., geb., 1936
 698. Schouwink, J.B., De geestelijke waarde van de vrijmetselarij: vrijmetselarij nog?...of juist nu?, 200 pag., geb., 1939
 699. Schouwink, J.B., De geestelijke waarde van de vrijmetselarij: vrijmetselarij nog?... of juist nu? 3e verm.dr., 213 pag., geb., 1956
 700. Schouwink, J.B., Voor een rustig ogenblik: overdenkingen in vrijzinnige geest,94 pag., geb., 1947
 701. Schuré, E., De profeten van de Renaisance (Dante – Leonardo – Raphael – Michel Angelo – Correggio), 279 pag.,  1929
 702. Schuring, H., Buffelstoot en Altijd-raak, 164 pag., ing., 1935
 703. Setelik, J., zie: M. van Stavenisse
 704. Sibinga, Abel Viëtor, Stellingen ter verkrijging van den graad van Doctor in het Romeinsch en hedendaagsch Regt aan de Hoogeschool te Leiden op gezag van den rector magnificus Dr. H.J. Halbertsma, hoogleeraar in de faculteit der geneeskunde, voor de faculteit te verdedigen op Woensdag den 19den october 1864, des namiddags ten 2 ure, 11 pag., geb., 1864
 705. Sienkiewicz, H., Quo Vadis: een verhaal uit den tijd van Nero, deel I, 320 pag., ing., 1898 
 706. Sienkiewicz, H., Quo Vadis: een verhaal uit den tijd van Nero, 2e dr. 499 pag., geb., 1901
 707. Siethreezo, M., Van ooievaar tot werkelijkheid, 25 pag., geb., 1968
 708. Sinclair, C., Olivia, of hedendaagsche beschaving, deel I., 233 pag., geb., 1842
 709. Sinclair, C., Olivia, of hedendaagsche beschaving, deel II, 252 pag., geb., 1842
 710. Sitter, W. de, Kosmos, 231 pag., geb., 1934
 711. Slekow, R., Flammen in Palästina: eine Urenkelin der Katharina von Bora zwischen Arabern und Juden, 178 pag., geb., 1936
 712. Sleeswijk, J.G., Deutschland und Holland als Nachbarn, ein Vortrag, 28 pag., geniet, 1921
 713. Slothouwer, J.G., Inleiding in de symboliek der vrijmetselarij, 355 pag., geb., 1947
 714. Smedes, E., De religie van den kosmische God. Als grondslag van een nieuwe cultuur. 2e verm. druk, 129 pag., ing., 1937
 715. Smeding, H.A.H., Een woord van verweer tegen de rede van minister Staal, 33 pag., ing., 1907
 716. Smit Sibinga, G.L., Nog niet te laat. Landbouwproducten en steenkolen, 16 pag., geniet, 1918
 717. Snijders, C.J., De ontwapenings- en weerloosheidspropaganda van Prof.Dr. D. van Embden; rede, 76 pag., ing., 1924
 718. Sodenkamp, W.A., De “Bevorderingswet voor de Landmacht” in hare toepassing, 347 pag., ing., 1927
 719. Soesman, F.J., Oorlogspsychologie. Duitsche cultuur. Oorlogspsyche. Interneeringskamp. Oorlogs-neurosen. Oorlogsverdwazing, 53 pag., ing., 1915
 720. Soeterbroek, L.P.A., Tussen twee landen: gedichten in twee talen/ Between two countries: poems in two languages, 32 pag., ing., 1953
 721. Solonewitsj, I.L., Het “ proletarische paradijs”: Rusland één concentratiekamp , 291 pag., ing., 1937
 722. Spanjer, A., Het liberale socialisme. Uiteenzetting van en beschouwingen over de stelsels van Eugen Dühring, Theodor Hertzka en Franz Oppenheimer, 336 pag., ing., 1921
 723. Spiegel, M., De avonturen van ‘Bando’ het aapje, (met tekeningen van Sary Heykoop), 31 pag., geniet, 1951
 724. Spruijt, C.A.M., De postduif van A tot Z: theorie en praktijk. Handboek voor de postduivenliefhebber, 5e dr., 533 pag., geb., 1964
 725. Spruijt, C.A.M., De postduivenrassen. Volledige beschrijving van alle rassen met uitvoerige standaard, 2e dr., 192 pag., geb., 1948
 726. Spruijt, C.A.M., Onze duivenrassen in woord en beeld. Platenatlas met beschrijvende tekst van 174 algemeen erkende rassen, 387 pag., geb., 1955
 727. Spruijt, C.A.M., Praktische duiventeelt, 296 pag., geb., 1949
 728. Spyri, J., In de bergen, 61 pag., geb., z.j.
 729. Srimpi- en Bedajdansen aan het Soerakartasche hof (tekst in de Engelse en de Nederlandsche taal), 16 pag. tekst en 22 platen in portefeuille, ing., 1925
 730. Staat en cultuur, publicatienummer 4 van het N.G.C. (=Ned.Gesprek Centrum), 47 pag., geniet, 19??
 731. Standaardplan van ’s-Gravenhage en omliggende gemeenten (Monster, Wassenaar, Voorschoten, Veur, Leidschendam, Voorburg en Rijswijk); schaal 1:20.000; met straatnamenlijst, 1933
 732. Stapel, F.W., De Gouverneurs-Generaal van Nederlandsch-Indië in beeld en woord, 127 pag., ing., 1941
 733. Stappershoef, H. van, Het apriorisme der economisten Adam Smith, E. de Condillac en Othmar Spann, 17 pag., ing., 1950
 734. Stavenisse, M. van, Holland, a.o. 3 aquarels by Jaroslav Setelik, 65 pag., geb., 1923
 735. Stavenisse, M. van, ‘La Hollande’, avec 3 aquarelles de Jaroslav Setelik, 65 pag., geb., 1922
 736. Sterftecijfers van de stad ’s-Gravenhage over de jaren 1866-1884, 93 pag., ing., 1889 
 737. Sterftecijfers van de stad 's Gravenhage over de jaren 1885-1894 met sterftekaart en eene Grafische Voorstelling., geb., 160 pag., 1897
 738. Stevenson, W.G., Dertien maanden in het leger der Zuidelijke staten van Noord-Amerika, 162 pag., ing., 1863 
 739. Stibbe, M., Gezonde kindervoeding: sprookjes; een boek voor ouders en opvoeders, 91 pag., ing., 1937 
 740. Stibbe, M., Kinderen die geschiedenis maken, 259 pag., ing., 1938
 741. Stieve, F., Wat de wereld niet wilde aanvaarden: Hitler’s vredesvoorstellen 1933-1939, 16 pag., geniet., 1940 (Volgens KB een uitgave van Van Stockum!)
 742. Stipriaan Luïscius, J.M. van, Karakter, 15e verb.dr. 62 pag., ing., 1925
 743. Stipriaan Luïscius, J.M. van, Karakter, 18e verb.dr., 64pag., ing., 1932
 744. Stockum, D.J. van, Beschouwingen over de zakelijke rechten, 110 pag., ing., 1884 (Proefschrift Leiden)
 745. Stockum jr., W.P. van, Dutch merchants and sailors of the past, 11 pag., ing., 1913
 746. Stockum jr., W.P. van, La librairie, l’imprimerie et la presse en Hollande à travers quatre siècles. Documents pour servir à l’histoire de leurs relations internationales recueillis et annotés, 218 pag., geb., 1910
 747. Stockum sr., W.P. van, ’s-Gravenhage in den loop der tijden. Met een kaart van 1570., deel I: 240 pag., ing., 1889 deel II: 309 pag., ing., 1889
 748. Stockum sr., W.P. van, ’s-Gravenhage in den loop der tijden. Goedkope uitgave, 549 pag., geb., 1911
 749. Stockum's, van, Automobiel- en Fietskaarten. Schaal 1:300.000. Op linnen (zakformaat): Noord-Holland. z.j. (waarschijnlijk rond 1930)
 750. Stomps, T.J., Vijf en twintig jaren mutatietheorie, 166 pag., 1930
 751. Streef, N., Van altijd en allerlei, 31 pag., ing., 1939
 752. Stuers, V. de, Het Binnenhof en ’s landsgebouwen in de residentie, 56 pag., ing., 1891
 753. Stuers, V. de, De minister Mr. Louis Regout in de Eerste Kamer der Staten Generaal, 22 pag., ing., 1913
 754. Stuers, V. de, Mr. N. de Roever en de minister Heemskerk, 71 pag., ing., 1892
 755. Stultiens, Toos, Oelie en Djum: een vertelling. Ill. van Jan Goeting, (45) pag., geb., 1946
 756. Swaay, H. van, Het Nica-plan voor den economischen opbouw van Nederlandsch-Indië, 32 pag., ing., 1945
 757. Swedenborg, E., Hemelsche Verborgenheden in de Heilige Schrift of het woord des Heeren onthuld, deel I: 627 pag., geb., 1926 deel II: 640 pag., geb., 1927
 758. Swedenborg, E., De leer van het Nieuwe Jeruzalem over het Geloof, 43 pag., ing., 1915
 759. Swedenborg, E., Over de aardbollen in ons zonnestelsel, planeten genoemd en over andere hemellichamen, 142 pag., ing., 1919
 760. Swedenborg, E., De ware Christelijke Godsdienst, bevattende de geheele theologie der Nieuwe Kerk, 1179 pag., geb., 1932
 761. Sypesteyn, C.A. van, Historische Schetsen. (Verzamelde bijdragen van de auteur aan Haagsche Stemmen 1887-1890), n.g., ing, 1891
 762. Sypesteyn, C.A. van, Holland in vroegere tijden: merkwaardige personen en schetsen uit het maatschappelijk leven, 248 pag., geb., 1888
 763. Sypesteyn, C.A. van, Het merkwaardig beleg van Ostende, 5 Juli 1601 – 22 September 1604, 132 pag., geb., 1887
 764. Sypesteyn, C.H.C.A. van, Cornelis en Johan de Witt: gegraveerde portretten en historieprenten, 127 pag., geb., 1929( no.71 van een oplage van 100)
 765. Taets van Amerongen, M.J.L., Hooge en vrije heerlijkheid van Renswoude en Emmickhuysen, 90 pag., ing., 1914
 766. Talbot, D.A., Haile Selassie I, Silver Jubilee, 489 pag., geb., 1965
 767. Taverne de Saint-André, J., Een welkom geschenk/ Un cadeau bien accueilli, 99 pag., ing., 1957
 768. Teirlinck, H., Johan Doxa. Vier herinneringen aan een Brabantschen Gothieker, 171 pag., ing., 1917
 769. Tets, D.A.W. van, De nationaliteit van personen en goederen naar het oorlogsrecht, 358 pag., ing., 1870 (proefschrift Leiden)
 770. Thieme, W.L., Muziekphilosophische studies, 108 pag., ing., 1960
 771. Thieme, W.L., Spelen en lachen: drie aesthetische opstellen, 81 pag., geb., 1962
 772. Thieme, W.L., Spraak, taal en rede. Proeve ener redelijke ontwikkeling van het taalbegrip. 142 pag., geb., 1961
 773. Thöenes, G.M., Intuïtie en reflectie, 108 pag., (1ex geb. en 1ex ing.), 1946
 774. Thöenes, G.M., De paedagogiek als geesteswetenschap, 112 pag., geb., 1948
 775. Thomas, L.C., Misdrijf bij maanlicht: Provençaalse detectiveroman, 161 pag., geb., 1959
 776. Tien jaren in Rusland: schetsen van hedendaagsche zeden en gewoonten der Moscovieten, door eene Engelsche dame, deel I, 198 pag., ing., 1855 deel II, 200 pag., ing., 1855
 777. Tillema, J.A.C., Richtlijnen voor de beoordeeling van het nieuwe Haagsche Raadhuis: een beschouwing over bouwkunst, 68 pag., ing., 1938
 778. Tjoeng, T.F., Arbeidstoestanden en arbeidsbescherming in Indonesië, 165 pag., ing., 1948
 779. Tollens Cz., H. en J. Brandt, Volksliederen, in muziek gebragt door I. W. Wilms volgens programma van den Admiraal J. H. van Kinsbergen, 7 pag., ing., 1863
 780. Tom, K., Verloren duel, 59 pag., ing., 1945
 781. Tombe, I. W. des, Het geslacht Van Renesse, van den oorsprong tot 1430, 155 pag., ing., 1897
 782. Torley Duwel, C.L., Opper- Silezië: een nieuw vraagstuk in de Europeesche politie, 91 pag., ing., 1922
 783. Troseé, J.A.G.C., Historische Studiën, 318 pag., ing., 1924
 784. Tutein Nolthenius, R.P.J., Volkskunst als heemschut. Opwekking tot het weder-invoeren van den handenarbeid in de huiskamer en wat daarvan de gevolgen zullen zijn voor jong en oud, 16 pag., ing., 1914
 785. Tydeman, G.F., Verbleekte films: herinneringen van een oud-zeeofficier, 175 pag., (1ex geb. en 1ex ing.), 1937
 786. Ubertalli, R., De beginselen der natuurlijke rijkunst, 157 pag., (1ex geb., en 1ex ing.), 1934
 787. Valentin, L., De vogelmens, 159 pag., geb., 1954
 788. Vecht, C.F.Ph.D. van der, Israël: Daniël’s laatste wereldrijk: de Angel-Saksische volken voortzetting van Israël?, 225 pag., geb., 1946
 789. Vecht, C.F.Ph.D. van der, De steenen spreken: de goddelijke boodschap der Groote Pyramide, 3e dr., 498 pag. (met 15 pag. kritiek), geb., 1940
 790. Vecht, C.F.Ph.D. van der, De stenen spreken: zes radiolezingen, 32 pag., geniet, 1950
 791. Vecht, C.F.Ph.D. van der, Het ‘Teeken’ in Egypteland: de groote pyramide in het licht van den modernen tijd, 2e dr., 187 pag., geb., 1939
 792. Vecht, C.F.Ph.D. van der, Het ‘Teeken’ in Egypteland: verkorte uitgave van ‘De steenen spreken’, 3e dr., 272 pag., geb., 1947
 793. Vecht, C.F.Ph.D. van der, Het ‘Teeken’ in Egypteland: een verkorte uitgave van ‘De steenen spreken’, 4e dr., 268 pag., geb., 1952
 794. Veegens, D., Historische Studiën, 2 dln. deel I: 313 pag., geb., 1884 deel II: 365 pag., geb., 1884
 795. Veeken-Bakker, J.W., Koentje Kikkerbeet, 21 pag., geb., (1 uitgave uit 1943 en 1 uitgave uit 1945). Met tekeningen van Hermien IJzerman.
 796. Veeken-Bakker, J.W., Mie-Aagje en Minetje, 27 pag., geb., 1947 . Met tekeningen van Hermien IJzerman.
 797. Veeken-Bakker, J.W., Spel en lied, deel 7: Vrouwen voor ’t voetlicht: samenspraken en toneelstukjes voor vrouwen en jonge meisjes, 127 pag., ing., 1947
 798. Veeken-Bakker, J.W., Spel en lied, deel 7A: Vrouwen voor ’t voetlicht: samenspraken en toneelstukjes voor vrouwen en jonge meisjes (met volledige muziek), 26 pag., geniet, 1947 
 799. Veldhuizen, A.C.W., Het geheim van de ’Hoop van China’, 122 pag., geb., 1946
 800. Veranderend levensbesef: publicatienummer 28 van het N. G. C. (Ned. Gesprek Centrum), 43 pag., ing., 1964
 801. Verdraagzaamheid, publicatienummer 37 van het N.G.C. (= Ned. Gesprek Centrum), 45 pag., geniet, 1969 
 802. Vereeniging “Oranje Nassau Museum”, gevestigd te ’s-Gravenhage: Jaarverslag over 1925, 32 pag., ing., 1926 Jaarverslag over 1928, 63 pag., ing., 1929 Jaarverslag over 1931, 63 pag., ing., 1932 Jaarverslag over 1932, 57 pag., ing., 1933 Jaarverslag over 1937, 48 pag., ing., 1938
 803. Verkade, E., Aanteekeningen over tooneelkunst, 39 pag., ing., 1916
 804. Verlenging van het leven, De: publicatienummer 29 van het N.G.C. (=Ned. Gesprek Centrum), 2e dr., 32 pag., geniet, 1964
 805. Veth, C.; J.A.C. Tillema en J. Jans, De ontluistering van ons land, 104 pag., geb., 1936
 806. Vintcent, J., Bijdragen ter bevordering der beoordeeling van het kadaster, 122 pag., geb., 1835
 807. Visser, H., Het rijden in jachten en spring-concoursen in Nederland, 95 pag., ing., 1905
 808. Vissering, C.M., Het land van Jan Pieterszoon Coen, 266 pag., geb., 1925 
 809. Vissering, G., De goudquaestie: antwoord aan prof.dr. C.A. Verrijn Stuart, 63 pag., ing., 1918
 810. Vissering, G., Internationale Wirtschafts- und Finanzprobleme, 92 pag., ing., 1920
 811. Vissering, G., Opmerkingen over het duurte-vraagstuk; rede gehouden in de Kon. Academie van Wetenschappen, 76 pag., ing., 1919
 812. Vissering, G., Over den internationalen financieelen en economischen toestand, 115 pag., ing., 1920
 813. Vissering, G., Over den internationalen financieelen en economischen toestand, 4e dr., 115 pag., ing. 1920
 814. Vissering. G., De problemen van geldwezen en wisselkoersen op de finatieele conferentie te Brussel ( Sept.-Oct. 1920), 80 pag., ing., 1920
 815. Vloemans, A., zie: Beschouwingen over de Vrijmetselarij van niet-vrijmetselaren
 816. Vloemans, A., Inleiding tot Spinoza, 4e herz.dr., 174 pag., geb., 1953
 817. Vlugt, E. van der, Azië in vlammen: het communisme in het Oosten, 299 pag., geb., 1951
 818. Vollenhoven, M.W.R. van, Is de wereld een gekkenhuis? Critiek op de politieke en diplomatieke waanzin en kwade trouw 1919-1950, 253 pag., geb., 1950
 819. Vosmeer de Spie (= Maurits Wagenvoort), Veertig zwervers, 245 pag., geb., 1890
 820. Vreedzame coëxistentie in de jaren zeventig, publicatienummer 39 van het N.G.C. (= Ned. Gesprek Centrum), 51 pag., geniet, 1971
 821. Vries, J.G.A.N. de, Porselein: Chineesch en Europeesch porselein, 121 pag., ing., 1923
 822. Vries Broekman, G.H. de, Beschouwing over Staatsinrichting, Godsdienst, Wereldbebeuren en Economisch stelsel, 36 pag., geniet, 1951
 823. Vrijheid, De: publicatienummer 21 van het N. G. C. (=Ned. Gesprek Centrum), 28 pag., geniet, 1961
 824. Vrijzinnig-democratische Bond: Gedenkboek 17 Maart 1901- 1926, 184 pag., ing., 1926
 825. Vijf-en-twintig jaren Duinoordkerk: 17 December 1920 – 17 December 1945, 76 pag., geb., 1945 
 826. Vijver, L.D. van der, Leerboek van het biljartspel, 412 pag., ing., 1925
 827. Wagner, J.C., Mecklenburgsche troepen in Nederlandschen dienst 1788-1796, bew. naar brieven en gedenkschriften van generaal O.B. von Pressentin, diens gemalin en zoon en andere Nederlandsche en Mecklenburgsche bescheiden, 262 pag., geb., 1901
 828. Walch, J.L., Goeden Morgen ( 9 Febr.-4 Juni 1929), 160 pag., geb., 1932
 829. Walt, H.P. van, Aan U, kinderen der eeuwigheid, 121 pag, 1927
 830. Walterskirchen, Die, zu Wolfsthal, Gesammelte Nachrichten über dieses Geschlecht, Band II, 520 pag., ing., 1893 (Als Manuscript gedrukt)
 831. Ware, William, Zenobia of de val van Palmyra, 3dln in één band; dl.1 219 pag., dl.2 249 pag., dl.3 257 pag., geb., 1847
 832. Wat het Belgisch leger deed voor de verdediging van het land en de eerbiediging zijner onzijdigheid. Verslag van het opperbevel van het leger (31 Juli tot den 31en Dec.1914), 103 pag., geb., 1916
 833. Wehrt, R. van, Beteekenisvolle uren: zoo ontstond de oorlog, 162 pag., geb., 1940
 834. Wells, D.A., Het geld van Robinson Crusoe: populaire uiteenzetting omtrent den oorsprong en het gebruik van geld als ruilmiddel, 2e dr., 154 pag., ing., 1919
 835. Wells, D.A., Het geld van Robinson Crusoe, 4e dr., 154 pag., geb., 1968
 836. Wester, D.H., Speelbal of heerser: de invloed van de stof op onze gedragingen, 146 pag., geb., 1962
 837. Weyand, J., Een huis op het Smidswater. Roman uit het artisten-leven, in het einde van de 19e eeuw, 420 pag., ing., 1943
 838. Weyand, J., De roman van een orkest: Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het veertig jarig jubileum van het Residentie-orkest, 219 pag., geb., 1947
 839. Wickevoort Crommelin, H.S.M. van, Wereldwetgevers: de internationale arbeidsorganisatie aan het werk, 126 pag., geb., 1931
 840. Wienecke, C.A., Liedjes van liefde van ver en nabij, 31 pag., ing., 1931
 841. Wienecke, C.A., Xanthippe. Drama in vijf bedrijven. 2e herz.uitg., 57 pag., ing., 1931
 842. Wijnaendts van Resandt, W., Geschiedenis en genealogie van het geslacht Van Middachten 1190-1901 Bronnenstudie, 207 pag., geb., 1913
 843. Wijnholds, H.W.J., Inflatie voor allen. Een eenvoudige benadering van het probleem der inflatie en de daarmede samenhangende vraagstukken., 152 pag., geb., 1966
 844. Wilhelmus, Het, van Nassouwe, 40 pag., ing., 1912
 845. Willering, A., Ongevallenverzekering: beschouwingen over de persoonlijke ongevallenverzekering in Nederland, 144 pag., ing., 1924
 846. Willink, L., De gekken van G: een bespiegelende roman., 153 pag., geb., 1959 
 847. Wintgens, W., De pligt van Nederland jegens eigene zelfstandigheid en Java’s nationaliteit. Redevoeringen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal (1866-1867), 98 pag., geb., 1870
 848. Wintgens, W., Redevoeringen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1873-1875, 228 pag., ing., 1875
 849. Wirix-van Mansvelt, J.C., Dante’s veelzijdigheid, 89 pag., ing., 1929
 850. Wit, A. de, Java, facts and fancies, 3e.dr., 321 pag., geb., 1912
 851. Wit, A. de, Java, feiten en fantasiën, 299 pag., geb., 1907
 852. Witte van Citters, J. de, Handleiding tot het aanvankelijk onderrigt in het regtlijnig teekenen en tot het zamenstellen van symmetrische figuren met toepassing van de vormleer, 2e dr., 128 pag., ing., 1876
 853. Wittert, E.J.M., Militair ceremonieel, 2e verb. en verm.dr., 272 pag., ing., 1939
 854. Wittert van Hoogland, E.B.F.F., De Nederlandsche Adel, omvattende alle Nederlandsche adellijke geslachten in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden met een historisch overzicht, voorafgegaan door de genealogiën van het Koninklijk Huis; deel I, 810 pag., geb., 1913
 855. Wittert van Hoogland, E.B.F.F., Portret-album van den Nederlandschen adel; de portretten uit het Nederland’s Adelsboek met biografische aanteekeningen, 119 pag., geb., 1937
 856. Woelderen, C.A. van, zie: Xenophon: paardrijden
 857. Woestijne, K. van de, Goddelijke verbeeldingen, 193 pag., ing., 1918 (co-productie met De Nederlandsche Boekhandel te Antwerpen)
 858. Woltjer, R.H., Plan voor den wederopbouw van de badplaats Scheveningen: een ontwikkelingsplan, 92 pag., geb., 1945
 859. Xenophon Atheniensis, Paardrijden: eene handleiding voor den ruiter; naar het Grieksch van Xenophon door C. A. van Woelderen, 85 pag., geb., 1915
 860. Xenophon Atheniensis, Paardrijden: eene handleiding voor den ruiter, naar het Grieksch van Xenophon door C. A. van Woelderen, 3e dr., 110 pag., ing., 1928
 861. Xenophon Atheniensis, Paardrijden, een handleiding voor de ruiter, uit het Grieks vertaald door C. A. van Woelderen, 4e dr., 118 pag., ing., 1950
 862. IJsselsteijn, G.T. van, Europees porselein: de geschiedenis van een geheim en zijn toepassingen, 110 pag., geb., 1949
 863. IJzerman, H., zie Veeken-Bakker
 864. Zeevalking, H.J., Vrijmetselarij: een Westeuropees cultuurverschijnsel, 40 pag., ing., 1965
 865. Zeggelen, W.J. van, De valkenvangst, 83 pag., geb., 1841
 866. Zeggelen, W.J. van, en A. Ising, In de speeluren 1850, 68 pag., geb., 1857
 867. Zin, De, van de Zondag: publicatienummer 18 van het N.G.C. (= Ned.Gesprek Centrum), 28 pag., geniet, 1959
 868. Zuylen van Nijevelt, J.A.H. van, Muzikale studiën, 234 pag., geb., 1892
 869. Zwart-Van den Bergh, E.M., Marjo’s dwalingen, 2e dr., 151 pag., geb., 1956
 870.