Van Stockum, sinds 1833
177 jaar boekhandel, veilinghuis, uitgeverij en literair leven in Den Haag. Van Stockum Boekverkopers, Hofleverancier sinds 1991, bestaat anno 2010 177 jaar. De van origine Haagse onderneming is inmiddels uitgegroeid tot een breed gesorteerde kwaliteitsboekhandel met winkels in Den Haag en Leiden elk met eigen specialisaties en een uitgebreide algemene internationale collectie boeken, de internetboekhandel en de internationale abonnementenservice.

 

Schrijvers op alfabetische volgorde

 

 1. Abendanon, J.H., De Nederlandsch-Indische rechtspraak en rechtsliteratuur van 1908 tot 1917; vervolg op het in 1908 uitgegeven werk loopende van 1849 tot 1907, 366 pag., geb., 1918. Co-productie met G. Kolff & Co te Batavia. 
 2. Abendanon, J.H., De Nederlandsch-Indische rechtspraak en rechtsliteratuur van 1917 tot 1930; vervolg op het in 1908 en 1918 uitgegeven werk, loopende van 1849 tot 1917, 274 pag., geb., 1930. Co-productie met N.V. Boekh. en Drukkerij v/h G.C.T. van Dorp & Co te Semarang, Soerabaja en Bandoeng.
 3. Ablaing van Giessenburg, W.J.d’, De ridderschap van het kwartier van Nijmegen. Namen en stamdeelen van de sedert 1587 verschenen edelen, 443 pag., geb., 1899
 4. Aldersmith, A., zie: Vecht, C.F.Ph.D. van der: ‘De steenen spreken’
 5. Alers, H.J.H., Rubberplantage: Indische roman uit de dagen van de grote uittocht, 143 pag., geb., 1958. 
 6. Allingham, C., De man van Mars, 145 pag., geb., 1956
 7. Alphen, H. van, Java en het kultuurstelsel; twee delen in één (moderne) band. Deel 1: 57 pag., 1869. Deel 2: 72 pag., 1870
 8. Altmeyer, J.J., Les précurseurs de la Réforme aux Pays-Bas; tome I: 343 pag., ing., 1886 tome II: 309 pag., ing., 1886
 9. Amsterdam in de zeventiende eeuw, Door A. Bredius, H. Brugmans, G. Kalff, G.W. Kernkamp, D.C. Meyer Jr., H.C. Rogge, D.F. Scheurleer en A.W. Weissman. 3 delen, 1897-1904 (1 ex. geb. en 1 ex. ing.)
 10. Andreae, J., Welvaart. Nieuwe gezichtspunten uit biologisch-economische beschouwingen, rakende de grondslagen der theoretische economie. Depressie. 56 pag., ing., 1933
 11. Andrejeff, Leonid, S.O.S. (Save Our Souls). Een noodkreet uit rampzalig Rusland. Naar de vertaling uit het Russisch in de Nieuwe Courant van Mej. E. en L. de Haas, 27 pag., ing., 1919
 12. Angoulvant, G., Les Indes Néerlandaises, leur rôle dans l’économie internationale, Tome I: 330 pag., geb., 1926 (Nummering loopt door!) Tome II: 512 pag., geb., 1926
 13. Ansée, J., Tijd voor geluk: Haagse roman, 146 pag., geb., 1958
 14. Antheunissen, W., Erasmus: een historische schets van Renaissance en Humanisme, 53 pag., ing., 1945
 15. Antwoord door B.B. Ouderlingen aan de weleerw. heeren afgevaardigden van het classicaal bestuur, gegeven op de vraag of er bezwaren waren in te brengen tegen leden van den Kerkeraad, bij gelegenheid der laatst gehouden persoonlijke Kerkvisitatie op den 5 Mei 11., 15 pag., ing., 1871
 16. Antwoord, Het, van A.Q.H. Dijxhoorn op de wisseling in het opperbevel van land- en zeemacht in februari 1940 van Generaal b.d. I. H. Reynders, 32 pag., geniet, 1946
 17. Arbeid en eigendom: publicatienummer 2 van het N.G.C. (Ned.Gesprek Centrum), 46 pag., geniet, 19??
 18. Arbeid, De, van de gehuwde vrouw buiten haar gezin: publicatienummer 13 van het N.G.C. (Ned.Gesprek Centrum), 27 pag., geniet, 1956
 19. Arkel, A.E. van, De bouw der moleculen volgens de theorie van Kossel; 2e verm.uitg., 215 pag., geb., 1936
 20. Arkel, A.E. van, Moleculen en kristallen: geheel herziene en aanzienlijk vermeerderde druk van ‘De bouw der moleculen’, 347 pag., geb., 1941
 21. Arkel, A.E. van, Moleculen en kristallen in de anorganische chemie, 3e dr., 216 pag., geb., 1949
 22. Arkel, A.E. van, Moleculen en kristallen van ionenverbindingen, 5e herz.dr., 652 pag., geb., 1961
 23. Arrêtés et proclamations de guerre Allemandes du 20 Aôut 1914 au 25 Janvier 1915. Documents historiques affichés à Bruxelles pendant l’occupation, 88 pag., ing., 1915
 24. Audier, J.A., Van Stockum’s centraal Naam- en Zaakregister op de Nederlandse Wetgeving 1813 – 1 juli1955, 1164 pag., geb., 1956
 25. Audier, J.A. en H.J. Jerphanion, Van Stockum's Naam- en Zaakregister op het Staatsblad 1813 tot 1936, 665 pag., geb., 1936
 26. Baas Becking, L.G.M., Geobiologie of inleiding tot de milieukunde, 263 pag., geb., 1934
 27. Barbosa, M. Ruy, Actes et discours dans la deuxième conférence de la paix, 332 pag., ing., 1907
 28. Barge, J.A.J.; F.J. Buytendijk en J.E. Schulte, Het ras morphologisch, physiologisch en psychologisch beschouwd: voordrachten gehouden op de studiedag over het rassenvraagstuk, georganiseerd door de R. K. Charitatieve Ver.voor Geestelijke Volksgezondheid en den Senaat van de R. K. Universiteit en gehouden te Nijmegen op 4 Februari 1939, 85 pag., ing., 1939 (2ex)
 29. Barger, G., De goddelijke zending van Emanuel Swedenborg tot het geluk van het menschdom, 72 pag., ing., 1915
 30. Barnett, L., Het heelal en Dr. Einstein, 147 pag., geb., 1950
 31. Bartels, C.J., Voogdij voor zwakzinnigen, 145 pag., ing., 1916
 32. Bartels, H., Tien jaren strijd om een belijdende kerk: de Nederlandsche Hervormde kerk van 1929 tot 1939, 337 pag., ing., 1946
 33. Baud-Bovy, D., l’Oberland Bernois, 179 pag., geb., 1926
 34. Beaufort, H.L. de, Het auteursrecht in het Nederlandsche en internationale recht, 490 pag., geb., 1909 (Proefschrift Utrecht)
 35. Beekink, S., Zijn occulte krachten duivelsche krachten? 2e gew.dr., 63 pag., ing., 1931 
 36. Beer Poortugael, J.C.C. den, Algemeen kiesrecht en revolutiegeest, 58 pag., ing., 1903
 37. Bemmelen, R.W. van, De geologische geschiedenis van Indonesië, 139 pag., geb., 1952 (3ex)
 38. Bemmelen, W. van, Brieven aan een onbekende: vierde bundel van de Wonderlijke geschiedenissen der stof, 159 pag., geb., 1931
 39. Bemmelen, W. van, Een droomer langs de Nijl, 111 pag., (1ex ing. en 1ex geb.), 1937
 40. Bemmelen, W. van, Egyptiana. Reisbrieven uit Egypte. 106 pag., geb., 1938
 41. Bemmelen, W. van, Het laatste oordeel en andere verhalen: zesde en laatste bundel van de Wonderlijke geschiedenissen der stof, 94 pag., geb., 1939
 42. Bemmelen, W. van, Nachten met Hulè: vijfde bundel van de Wonderlijke geschiedenissen der stof, 180 pag., ing., 1934
 43. Bemmelen, W. van, Phantasmen: derde bundel van de Wonderlijke geschiedenissen der stof, 158 pag., geb., 1929 
 44. Bemmelen, W. van, Het raadsel der groote Pyramide, 61 pag., ing., 1941 (2ex)
 45. Bense, C.L., Herinneringen: uit de jaren die voorbijgingen (1888 – 1938), 174 pag., geb., 1938
 46. Benthem van den Bergh, J.F. van, Aphorismen, 266 pag., geb., 1930
 47. Benthem van den Bergh, J.F. van, Door smart tot het licht, 73 pag., geb., 1929
 48. Benthem van den Bergh, J.F. van, Kloppende handen vanuit het ongeziene, 209 pag., ing., 1937
 49. Benthem van den Berg, J.F. van, De ster in het Westen, 79 pag., ing., 1930
 50. Bergh, S. J. van den, zie: 17e November, De
 51. Bergh-Marggraff, R. de, In het land van oostersche pracht. Indrukken uit Britsch- Indië en zwerftochten door Kashmir en Sikkim, 200 pag., geb., 1925 Opm. Met 64 illustraties en een kaart
 52. Bernard, R., Er wordt op U gewacht, 175 pag., geb., 1953
 53. Beschouwingen over de Vrijmetselarij van niet-vrijmetselaren. Overdenkingen van J. Lindeboom; J. J. Meyer; M. C. van Mourik Broekman en A. Vloemans, 128 pag., (2ex ing. en 1ex geb.), 1931
 54. “Bestevaer”, De regeering op den verkeerden weg! Het Wetsontwerp 510 tot coördinatie van het goederenvervoer, 37 pag., geniet, 1939 
 55. Beukema, J.J., De moderne bastille. Het Vredesvraagstuk, 44 pag., geniet, 1953
 56. Beukers, A.C.M., Het beroepsgeheim van den geneesheer, 155 pag., geb., 1915 (Proefschrift Amsterdam)
 57. Beversluis, M., Lijdende liefde: een levensbeeld van den mensch Jezus, 285 pag., geb., 1936
 58. Beversluis, M., Stil water: gedichten, 55 pag., geb., 1956 
 59. Beijnen, L.R., en S.J. van den Bergh, De 17de November. Feestrede en feestzang, voorgedragen in het Letterkundig Genootschap ‘Oefening Kweekt Kennis’ op den avond van den 16den November 1863, 32 pag., ing., 1863
 60. Bezitsvorming: publicatienummer 27 van het N. G. C. (=Ned. Gesprek Centrum), 26 pag., geniet, 1963 
 61. Biegel, A., “Ja, wij houden van dit land”, 102 pag, ing., 1938
 62. Bijleveld, W.J.J.C., Opmerkingen over de geslachten, behandeld in het Nederlands' Adelsboek; met aanhangsel "Veertig jaar Nederland's Adelsboek ", 225 pag., geb., 1949 
 63. Binnendijk, H.G., Het Israël-probleem: Efraim-Israel in schrift en historie, 170 pag., geb., 1947
 64. Björnson, B., Over den Duitschen volksaard: indrukken van een stamverwant, 1914-1917, 222pag., ing., 1918
 65. Bladergroen, W.J., Speel goed met speelgoed, 4e dr., 140 pag., geb., 1968
 66. Blink, H., 12 Februari 1852 – 12 Februari 1932. Een tijds- en levensbeeld. Autobiographie. Ora et labora, 248 pag., ing., 1932
 67. Bloema Charles, K.P., Dreigt er een nieuwe oorlog? De gevaarlijke toestand in de wereldpolitiek. 159 pag., ing., 1946
 68. Blok, P.J., Verslag aangaande een voorloopig onderzoek te Parijs naar archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, op last der regeering ingesteld, 54 pag., geb., 1897
 69. Blok, P. J., Verslag van onderzoekingen naar archivalia in Italië belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, op last der regeering ingesteld, 85 pag., geb., 1901
 70. Boef, G. den, Recente ontwikkelingen in de chemische analyse. (openbare les Univ. van Amsterdam, 19 december 1961), 18 pag., geniet, 1961
 71. Boek, Het, van Den Haag: ’s-Gravenhage vroeger en nu, 360 pag., geb., 1934
 72. Boellaard, W.A.H.C., Napoleon II (1811-1832), 151 pag., ing., 1932 
 73. Boer, H. de, Het naakt in de moderne Hollandse kunst, 46 pag., geb., 1919
 74. Boersma, H.L., Kunstindustrieele literatuur. Proeve van een historisch-bibliographisch overzicht van boek- en plaatwerken verschenen op het gebied der kunstnijverheid (van de oudheid tot in deze eeuw). Eerste gedeelte (Van de oudheid tot omstreeks 1700), 215 pag., ing., 1888
 75. Bois, G.C. Du, Geologisch-bergmännische Skizzen aus Surinam, 101 pag., ing., 1901
 76. Bom. E .de, Terugblik, 195 pag., ing., 1918
 77. Bommel, G. van den, Levensgeluk voor iedereen die kan, mag en wil nadenken, 68 pag., ing., 1922
 78. Bonger, H., Verdraagzaamheid: publicatienummer 37 van het N.G.C. (= Ned. Gesprek Centrum), 7 pag., geniet, 1970
 79. Booms, A.S.H., Neêrlands krijgsroem in Insulinde: schitterende daden van moed, beleid, trouw en zelfopoffering in de negentiende eeuw sedert de instelling van de Militaire Willemsorde. (2 delen in één band) Deel I, 392 pag. Deel II, 332 pag., geb., 1902
 80. Boomsma-Alma, A.L., Het belangrijkste gesprek. Over het wel of niet bestaan van de Goddelijke Geest en aanverwante levensvragen., ing., 53 pag., 1975
 81. Boomsma-Alma, A.L., De onweegbare mens, 76 pag., ing., 1969
 82. Borgese, G.A., De levenden en de dooden, (roman) 346 pag., ing., 1936
 83. Borgesius, A.H., De relativiteitsleer: vijf voordrachten, 167 pag., geb., 1923
 84. Borst, M.F.J., Hallo Afrika!: Belevenissen van een Nederlandsch planter in Oost- en Midden-Afrika, 189 pag., geb., 1946 
 85. Borst, M.F.J., Professor Mafuta, 15 pag., geb., 1946
 86. Bos, A.M. & Marie J. de Haas, Spel en lied, deel 3: Vrolijke Vrienden I, 80 pag., geb., 1943 Vrolijke Vrienden II, 106 pag., geb., 1948
 87. Bos, J.G., De mens als symbool in de vrijmetselarij, 28 pag., ing., 1950
 88. Bos, J.G., Religieuze taal in de vrijmetselarij, 43 pag., geniet, 1952
 89. Bos, J.G., Vrijmetselarij in de wereldcrisis, 45 pag., ing., 1951
 90. Bosch, J.H., De stichting ‘Pape-fonds’ te ’s-Gravenhage: een terugblik, 57 pag., ing., 1932
 91. Bosch, J.H. van den, Een viertal verhandelingen over de belangrijkste questies, thans omtrent Java aan de orde van de dag, 120 pag., ing, 1850
 92. Bouman, H., Spiritisme, wetenschap en geestelijk leven, 106 pag., geb., 1947 
 93. Bouwens, H.M., Ethiek en economie aan den loopenden band, 123 pag., ing., 1946 
 94. Bovene, G.A. van, Frikkadel, 125 pag., geb., 1923 
 95. Braam van Houckgeest, A.J. van, Inleiding tot en beschouwingen over het spiritisme, 120 pag., ing., 1934
 96. Brandeler, P. van den, De Groote- of St.Jacobskerk te ’s-Gravenhage, met afbeeldingen, 141 pag., ing., 1893 
 97. Brandt, W., Ik ben de jeugd; een gedicht, 14 pag., geb., 1947
 98. Brants-Nierstrasz, M.E.M., Overpeinzingen aan de oevers van de Tji Sintok. 92 pag., ing., 1935
 99. Brederode, P.C., Aphorismen, 2e verm. dr. 64 pag., ing., z.j. 1936?
 100. Brest van Kampen, C.P., Onderwijs en opvoeding aan de Koninklijke Militaire Academie, 263 pag., ing., 1926
 101. Brester Jz. A., Le soleil: ses phénomènes les plus importants, leur littérature et leur explication, 315 pag.,, 1924
 102. Breugel Douglas, R. de, La dent du midi, 66 pag., ing., 1913 
 103. Brill, W.G., De geschiedenis der volken in schetsen, deel I: Inleiding/ schets der geschiedenis van het Israelitische volk, 216 pag., geb., 1881
 104. Brill, W.G., De geschiedenis der volken in schetsen, deel II: Perzen - Grieken – Romeinen, 287 pag., ing., 1883
 105. Brinkman, R., Biochemie in vijf voordrachten, 90 pag., geb., 1948 
 106. Brion, M., Karel de Stoute: de grote hertog van het Westen, 309 pag., geb., 1950
 107. Broek, A.J.P. van den, Praehistorie van den mensch; ( naar een reeks voordrachten gehouden in het genootschap ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage 1926), 168 pag., geb., 1926
 108. Broekman, R.W., Eeuwigheid en oneindigheid: synthese tussen geloof en wetenschap, 204 pag., geb., 1952
 109. Bulthuis, R.J., Diederiks droeve dood: sprookje voor marionetten, 46 pag., geb., 1933
 110. Bulthuis, R.J., De stam der protestantse Polakken, 63 pag., geb., 1937 
 111. Burgerweeshuis, Het, en de Fundatie der vrijvrouwe van Renswoude te ’s- Gravenhage. Gedenkschrift 300 jarig bestaan burgerweeshuis, 76 pag., geb., 1864
 112. Busken Huet, G., Derde verslag van onderzoekingen naar archivalia te Parijs, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, op last der regeering ingesteld, 124 pag., ing., 1901
 113. Busken Huet, G., Tweede verslag van onderzoekingen naar archivalia te Parijs, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, op last der regeering ingesteld, 150 pag., ing., 1900
 114. Bussemaker, Th., Verslag van een voorloopig onderzoek te Lissabon, Sevilla, Madrid, Escorial, Simancas en Brussel naar archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, op last der regeering ingesteld, 207 pag., geb., 1905
 115. Cageling, M.A., Zeegaande vloot, 172 pag., geb., 1963
 116. Calcar, R.P. van, Over de psychologie van het rapport Welter en over reorganisatie, 126 pag., ing., 1932
 117. Carp, J.H., Spinoza en Goethe, 64 pag., ing., 1932
 118. Carthy, J.D., De stuurmanskunst der dieren: hoe dieren hun weg vinden, 148 pag., geb., 1958 
 119. Catalogus der bibliotheek van Constantyn Huygens verkocht op degroote zaal van het Hof te ’s-Gravenhage 1688, 62 pag., geb., 1903 ( opl.van 100 stuks)
 120. Catalogus van de tentoonstelling ter herinnering aan den 300-jarigen geboortedag van Constantijn Huygens 126 pag., ing., 1896
 121. Cauwenberg, W. van, Onze nationale koopvaardijvloot, 203 pag., ing., 1945. Een co-editie met Standaarduitgeverij te Antwerpen.
 122. Civis Batavus, Bedwing den dolleman; pleidooi voor bescherming van den weggebruiker, daad van sociale rechtvaardigheid, 45 pag., ing., 1938
 123. Clark, D.S., Grondbeginselen der hedendaagse psychiatrie, 263 pag., geb., 1965
 124. Clercq, le, Kaart van Java en Madoera; schaal 1: 1.000.000; formaat 120 x 46 cm; lithographische kaart in kleur door J. J. Bogaerts te Breda, 1850
 125. Cohen, E., zie Kruyt, H.R.
 126. Cohen, J.A., Het schilderij en zijn ontstaan philosophisch beschouwd, 106 pag., (1ex geb. en 1ex ing.), 1927
 127. Colenbrander, H.T., Nederland en België: proeve tot beter waardeering, 182 pag., geb., 1933 
 128. Colijn, A.W., Japan en het extremisme, 24 pag., geniet, 1946
 129. Compromis, Het:, publicatienummer 30 van het N.G.C. (= Ned. Gesprek Centrum), 32 pag. geniet, 1965
 130. Conceptieregeling: publicatienummer 8 van het N. G. C. (= Ned. Gesprek Centrum), 23 pag., geniet, 1953
 131. Conclusie in de teregtzitting van den Hoogen Raad der Nederlanden van den 8 december 1854, door den Procureur-Generaal genomen in de zaak van H.P. Hoevenaar, administrateur van de suiker-fabriek te Pangka, appellant tegen de regering van Nederlandsch-Indië, geïntimeerde. 31 pag., ing., 1855
 132. Conge Kleijn-Janssen, M. le, Den horizon voorbij, (verzen) 28 pag., geb., 1936
 133. Conge Kleijn-Janssen, M. le, Hemelsche steden, (verzen) 44 pag., geb., 1937
 134. Conge Kleijn-Janssen, M. le, Verzamelde gedichten: illegale verzen en nieuwe verzen 1913-1953, 140 pag., geb., 1953
 135. Cooper, James Fennimore, Het geheimzinnige hol. Verteld door Joost van Luyken, 62 pag., geb., 1950
 136. Cornelis, H.W., Schaakspel en samenleving, 82 pag., ing., 1931
 137. Cort van der Linden, J.R.A., Valschheid als vervalsching van bewijsmiddel, 204 pag., ing., 1881 (Proefschrift Leiden)
 138. Cort van der Linden, R.A.D., Het Fransche psalter: de ziel van het protestantsche verzet in Frankrijk, 18 pag., ing., 1947
 139. Cort van der Linden, R.A.D., De tijger die het rijk vaneenrijt: vijf artikelen over Nederlandsch-Indië, 16 pag., geniet, 1946.
 140. Dag, De, ligt nog voor ons. Essays van humanisten, 214 pag., geb., 1969 
 141. Damas (pseud. van Frederik, Baron van Hogendorp), Haagsche Omtrekken: 1886/87, deel I, afl. 1-26, 281 pag., ing., 1887
 142. Damas (pseud. van Frederik, Baron van Hogendorp), Haagsche Omtrekken: 1886/87, deel II, afl. 27-52, 241 pag., ing., 1887
 143. Damas (pseud. van Frederik, Baron van Hogendorp), Haagsche Omtrekken: 1886/87, afl.1-52, 524 pag., geb., 1887
 144. Damas (pseud. van Frederik, Baron van Hogendorp), Haagsche omtrekken: nieuwe bundel Maart 1885 – Augustus 1886, 354 pag., geb., 1886
 145. Davidson, D., zie: Vecht, C. F. Ph. D. van der: ‘De steenen spreken’
 146. Day, C., Nederlandsch beheer over Java gedurende drie eeuwen, 484 pag., ing., 1905
 147. Deledda, G., Elias Portolu, 221 pag., (2ex geb. en 1ex ing.), 1927
 148. Deledda, G., De moeder, 174 pag., ing., 1927 
 149. Deledda, G., De moeder, 3e dr., 174 pag., geb., 1930
 150. Demme, H.G., Pachter Martijn en zijn vader. 2 delen in één band. geb., deel 1: 214 pag., deel 2: 231 pag., 1838
 151. Democratie, publicatienummer 36 van het N. G. C. ( = Ned. Gesprek Centrum), 56 pag., ing., 1968
 152. Deventer, W.P.F. van , Führer durch Den Haag und seine Umgebung. Bearbeitet von Franz Dülberg. geb., 112 pag., 1927
 153. Deventer, W.P.F. van, Guide to The Hague (Scheveningen, Voorburg, Wassenaar), with 2 maps and 12 ill., 81 pag., geb., 1925
 154. Deventer, W.P.F. van, Van Stockum’s Gids voor Den Haag en omstreken, 100 pag., geb., 1924
 155. Deventer, W.P.F. van en H.E. van Gelder, Het boek van Den Haag: ’s-Gravenhage vroeger en nu, 360 pag., 1934
 156. Deventer, W.P.F. van en H.E. van Gelder, Van Stockum’s Gids voor Den Haag, 2e dr., 101 pag., geb., 1937
 157. Dirks, J., Insulinde, 140 pag., ing., 1933
 158. Dixi, Proeve ener niewe spêlling: bijdrage tot oplossing van en aktueel vraagstuk, 45 pag., ing., 1934
 159. Djawa, Tijdschrift van het Java- Instituut; 5e jrg. No.2 1925
 160. Djie Ting Ham, De algemeene banken in Nederlandsch Indië, 132 pag., ing., 1926
 161. Does de Bye, A.H. van der, Het goederenrecht der echtgenooten in tweede en verder huwelijk, 118 pag., ing., 1895
 162. Doesschate, M. ten, Wij en Gij. Kwatrijnen. 43 pag., geb., 1947
 163. Doorman, G., Over den adeldom van onzen geest, 99 pag., geb., 1929
 164. Doorninck, A. van, Magnetiseur, misdadiger? Of de boze geest der wetenschap?, 63 pag., geniet, 1955
 165. Dorsser, J.A. van, De millioenenstudie van den heer G. Roessingh van Iterson, 196 pag, ing., 1898
 166. Dort, Th.K.L. van, Richtlijnen voor een zeevischindustrie op Java, 114 pag., ing., 1936
 167. Douglas, H.F.K., Binnenlandsche politiek en buitenlandsche concurrentie bedreigen het voortbestaan van de Java-suikerindustrie, 126 pag., ing., 1920
 168. Douwes Dekker, A., De waarheid over Multatuli en zijn gezin, 520 pag., ing., 1939
 169. Drossaers, S.W.A., De archieven van de Delftsche Statenkloosters, 628 pag., geb., 1917
 170. Duitsche, Het, witboek betreffende Nederland en België, 104 pag., ing., 1940
 171. Dijk, G. van, Honderd jaar. Eeuwboek 1828-1928, bij het eeuw-feest der firma C. J. van Houten en Zoon in hare opdracht samengesteld, 331 pag., geb., 1928 
 172. Dijkhuis, P., Enkele gedachten: Thomas à Kempis - Altruïsme - Geloof - Huwelijk - Bunyan – Fascisme en Vrijmetselarij, 237 pag., geb., 1932
 173. Dijxhoorn, A.Q.H.
 174. Dijkstra, G.K., Het onderstammen-vraagstuk in de fruitteelt, 171 pag., geb., 1946
 175. Dyserinck, J., Dr. L.R. Beijnen, 95 pag., ing., 1906
 176. Eddington, A.S., Sterren en atomen, 150 pag., geb., 1928
 177. Eddington, A.S., Het uitdijend heelal, 153 pag., geb., 1932
 178. Eene maand in het kamp voor Sebastopol, door een toeschouwer. Naar het Engelsch, 91 pag., ing., 1855 ( auteur: Henry Jeffreys Bushby)
 179. Ehrenfest, P., Golfmechanika, 111 pag., (1ex geb. en 1ex. ing.), 1932
 180. Eigeman, J.A., De enquêtecommissie en de wisseling in het opperbevel in Februari 1940. Een militair-staatsrechtelijke studie. 100 pag., ing., 1949
 181. Eisler, M., Neuholländische Kunst: die Haager Schule. (Pag. 207-245 uit "Die Kunst unserer Zeit), ing. 1911
 182. Elias, G.J., Electrische ontladingen in verdunde gassen, 53 pag., ing., 1926 
 183. Elink Sterk Jr., A., Liberté du commerce. L’origine, le tort et la chûte prochaine du système entravant, 77 pag., geb., 1846
 184. Elout, C.K., ‘De groote Oost’: reisbrieven, 250 pag., geb., 1930
 185. Elout, C.K., Indisch dagboek, 2e uitg., 239 pag., geb., 1936 
 186. Elsas, D. van, Malaise: historisch-economisch bezien, 2e, dr., 178 pag., geb., 1932
 187. Endres, F.C., Het geheim van den vrijmetselaar, 226 pag., geb., 1929
 188. Endres, F.C., Het geheim van den vrijmetselaar, 2e dr. 226 pag., 226 pag., ing., 1932
 189. Endres, F.C., Levenslessen, 155 pag., geb., 1936
 190. Endres, F.C., De symbolen van den vrijmetselaar, 213 pag., geb., 1930
 191. Endres, F.C., De weg in het onbekende land: ons aardsche leven gezien door verhelderd’oogen, 187 pag., geb., 1936
 192. Engelberts, Ch.J., G. Vissering en Ph. B. Libourel, Inflatie en goud-clausule in Nederland. Briefwisseling met het hoofdbestuur van de Broederschap der Notarissen in Nederland, 59 pag., ing., 1922
 193. Ephraim, K.H., Medische aspecten van de atoomoorlogvoering, 189 pag., geb., 1952
 194. Ethische aspecten van het kernwapen, publicatienummer 33 van het N.G.C. (= Ned. Gesprek Centrum), 35 pag., ing., 1967
 195. Euwe, M., De beginselen van alle schaakspel: tevens 2e geh.herz.en aanz.verm.dr. van ‘De fundamenten van het schaakspel’, (met 64 diagrammen) 236 pag., geb., 1939
 196. Euwe, M., De bouwsteenen van de schaakkunst: bezien van het standpunt der practijk. Tevens 3e geh.herz. en aanz.verm.dr. van ‘De fundamenten van het schaakspel’, 219 pag., geb., 1947
 197. Euwe, M., De fundamenten van het schaakspel en hun beteekenis voor de praktijk, 220 pag., (2ex geb.en 2x ing.), 1931 (met 60 diagrammen)
 198. Euwe, M., Handboek voor de gevorderde schaker, deel I: de bouwstenen van de schaakkunst, 243 pag., geb., 1962
 199. Euwe, M., Handboek voor de gevorderde schaker, deel II: strategie en tactiek in het schaakspel, 4e dr., 182 pag., geb., 1956 
 200. Euwe, M., Handboek voor de gevorderde schaker, deel III: de praktijk van het schaakspel, 2e gew.dr. 236 pag., geb., 1966
 201. Euwe, M., Strategie en taktiek in het schaakspel, 1e dr., 244 pag., ing., 1935
 202. Euwe, M., Strategie en taktiek in het schaakspel, 2e bijg.dr., 243 pag., geb., 1950
 203. Evolutie, publicatienummer 38 van het N.G.C. (= Ned.Gesprek Centrum), 51 pag., geniet, 1970
 204. Ewers, H.H., Mieren, 384 pag., geb., 1931
 205. Eijkman, P.H., l’Internationalisme scientifique, ( sciences pures et lettres) 108 pag., ing., 1911
 206. Eysma, C.M., Smaragdjes. Gedichten, 47 pag., ing., 1970 (35 ex)
 207. Eysma, C.M., Thema van alledag. Gedichten, 50 pag., ing., 1969 (16 ex)
 208. F., Nadere beschouwingen omtrent de Nederlandsche levende strijdkrachten, 52 pag., ing., 1876
 209. Facetten van het accountantsberoep. Een bundel opstellen van registeraccountants, 106 pag., ing., 1969
 210. Falck, A.R., Ambtsbrieven, 1802-1842, 360 pag., ing., 1878
 211. Faubel, A.F.L., De geestelijke eenheid der menschen boven ras en nationaliteit, voordracht, 11 pag., ing., 1928
 212. Faubel, A. F. L., Leed en onrecht in Nederland: Mei 1940 – Mei 1945, 112 pag., ing., 1945
 213. Faubel, A.F.L., Vrijmetselarij en de orde van vrijmetselaren, 11e dr., 48 pag., ing., 1946 
 214. Faubel, A.F.L., De vrijmetselarij: oorsprong, wezen en doel, 2e herz.dr., 247 pag., geb., 1933 
 215. Feith, J., La Holanda contemporanea, 271 pag., geb., 1921
 216. Feith, J., Modern Holland, 202 pag., geb., 1923
 217. Feith, J., Nederland in het heden, 431 pag., (1ex ing.en 1ex geb.) 1922
 218. Fère, N. de la, Boeketje Spaghetti: Italiaanse schetsen, 151 pag., geb., 1959
 219. Ferguson, H., A critical investigation into relativism, 56 pag., ing., 1948
 220. Feuilletau de Bruyn, W.K.H., Het oude en het nieuwe leger, 66 pag., ing., 1946
 221. Feuilletau de Bruyn, W.K H., Welk aandeel heeft Dr. Van Mook gehad in de gezags-schemering in Nederlandsch Indië?, 31 pag., geniet, 1946
 222. Fijnje van Salverda, J.G.W., De luchtvaart, 120 pag., ing., 1892
 223. Filosofie en geloof, publicatienummer 7 van het N.G.C. (= Ned. Gesprek Centrum), 44 pag., geniet, 1953
 224. First, The, newspapers of England printed in Holland 1620-1621; a faithful reproduction made from the originals acquired in 1913, by the British Museum, London, and published on the occasion of the International Exhibition of Graphic Art, Leipzig, 1914, by W.P. van Stockum jr., honorary member of the Dutch Booksellers Association. (Verzameling in een map)
 225. Flora Hagana: proeve eener lijst van naam en vindplaats der wildgroeiende planten van ’s-Gravenhage, 45 pag., ing., 1895
 226. Florentijn (= W.C. Capel), Boven de smart, 91 pag., ing., 1922 
 227. Florentijn (= W.C. Capel), Noordzeekinderen, 253 pag., ing., 1892
 228. Florentijn (= W.C. Capel), Van blijder minne, 75 pag., (1ex geb.en 1 ex ing.), 1897
 229. Florentijn (= W.C. Capel), Van blijder minne: een bundel verzen, zeer verm dr., 97 pag., geb., 1910
 230. Fockema Andreae, J.P., De ontwikkeling der maatschappelijke samenleving in Nederland gedurende de regeering der Koningin. (Redevoering uitgesproken voor de Volksuniversiteit van 's-Gravenhage op 2 september 1938, ter gelegenheid van de Regeerings-herdenking van H.M. Koningin Wilhelmina), 24 pag., geniet, 1938
 231. Forest, E., Wij drieën en de Anderen, 136 pag., geb., 1948
 232. Frankenhuis, M., Mijn bezoek aan het kamp Westerbork en vraaggesprek met zijn commandant Gemmecke, gedetineerd in de strafgevangenis te Assen in 1948, 33 pag., geb., 1948
 233. Frederiks, K.J., Franco. Internationaal probleem van recht en beleid, 59 pag., ing., 1949
 234. Frederiks, K.J., Op de bres 1940-1944: overzicht van de werkzaamheden aan het Departement van Binnenlandsche Zaken gedurende de oorlogsjaren, 102 pag., ing., 1945
 235. Fremery, J. de, Californië. Uittreksels uit consulaire jaarverslagen : tweede bundel 1876-1890, 137 pag., ing., 1891
 236. Freud, A., Inleiding in de psycho-analyse voor pedagogen: vier voordrachten, 115 pag., ing., 1932
 237. Friso, Th.J.C., De afsluiting en drooglegging der Zuiderzee. Van toekomstbeeld tot werkelijkheid., ing., 62 pag., 1927
 238. Frijling, J., De leer Christi: opstellen in de geest van Hegel, Bolland en Hessing, 67 pag., geb., 1961
 239. Gaddis, Th.E., De vogelaar van Alcatraz, 242 pag., geb., 1957
 240. Galestin, A.A., Mijn maçonnieke geloofsbelijdenis, 3e verm dr., 231 pag., geb., 1951
 241. Gamow, G., Een, twee, drie oneindig: natuurwetenschappelijke feiten en beschouwingen, 357 pag., geb., 1950
 242. Gamow, G., Het ontstaan van het heelal, 152 pag., geb., 1953 
 243. Gamow, G., Het ontstaan en vergaan van de zon: subatomaire energie en de levensloop van de sterren, 257 pag., geb., 1949
 244. Gamow, G., Mr.Tompkins in wonderland of Verhalen van c, G, en h, 92 pag., geb., 1953
 245. Gedenkboek Gijzelaarskamp Haaren, 287 pag., geb., 1947 
 246. Gedenkschrift bij het 130-jarig bestaan der eerste school van het departement ’s- Gravenhage der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (1804-1934), 95 pag., ing., 1934 
 247. Geer, D.J. de, Als de avondklok luidt, 31 pag., ing. 1955
 248. Geer, D.J. de, Herinneringen, 137 pag., ing., 1959
 249. Geer, D.J. de, Van lang vervlogen dagen, 128 pag., ing., 1949
 250. Geerling, F.L., De provincie Suriname, 58 pag., geb., (goud op snee), 1887
 251. Geerlink, W., Moord bij eb, en andere Haagse en Wassenaarse detective-verhalen, 158 pag., geb., 1959
 252. Geestelijk, Het, leven der vrijmetselarij: proeve van beschrijving der wezenlijke beteekenis van het maçonnieke geestesleven, 63 pag., geb., 1937
 253. Geestelijk, Het, wezen der vrijmetselarij, 57 pag., ing., 1937
 254. Gelooft! Ons zieleleven. 14 pag., ing., 1931
 255. Gerretson, C., De historische vorming van den bestuursambtenaar; inaugurele rede dd.7 october 1925, Universiteit van Utrecht, ing., 41 pag., 1925
 256. Gerretson, C., Koninklijk kabinet of dictatuur?: Open schrijven aan Dr. H.Colijn nopens een actueel vraagstuk van staatkunde en staatsrecht, 105 pag., ing., 1933 
 257. Gerth van Wijk, D., Spraakleer der Maleische taal, 3e dr., 303 pag., geb., 1909
 258. Gibbes, E.B., De weg naar onsterfelijkheid, 237 pag., ing., 1934
 259. Giessen, J. van de, De opkomst van de democratie als leuze in Nederland, 283 pag., ing., 1948
 260. Gijn, A. van, Wat zal de naaste tijd brengen? (Herziene en verbeterde druk der Opstellen in "de Haagsche Post"), 40 pag., geniet, 1919
 261. Gilliard, P., Het tragische lot van Nikolaas II en zijn gezin: dertien jaren aan het Russische hof, 1905-1918, 248 pag., (1ex geb. en 1 ex ing.), 1922
 262. Giltay, H., De levende Epictetus, 56 pag., geb., 1946
 263. Gjelsvik, N., Iets over den volksziel, het volkerenrecht en de buitenlandsche politiek, 36 pag. ing., 1918
 264. Gobius, G., Herinneringen uit mijne loopbaan bij de Marine 1874-1908, 298 pag., geb., 1915
 265. Gobius, W.F., Uit vader’s prullemand: berijmde in- en uitvallen en “De Jungle”. Met teekeningen van Marian Gobius, 117 pag., ing., 1938
 266. Goltstein, W. van, Jhr.Mr. G.C.J. van Reenen als staatsman geschetst, 79 pag., geb., 1894
 267. Goltstein, W. van , Troonopvolging. Een ongevraagd advies, 27 pag., ing., 1887
 268. Goltstein, W. van, Het vaststellen der Indische begrooting bij de wet, 79 pag., ing., 1864
 269. Gomperz, H., Interpretation: logical analysis of a method of historical research. (Library of Unified Science; Monograph series, No.8-9), 85 pag., ing., 1939
 270. Goneim, M.Z., De verdwenen pyramide, 160 pag., geb., 1956
 271. Gonggrijp, G.L., zie Opheffer
 272. Gonggrijp, J.R.C., Overzicht van de economische ontwikkeling van Atjeh sedert de pacificatie (tijdperk 1923-1938), 20 pag., geniet, 1944
 273. Gorcum, W. van, Afbraak en opbouw: concrete beschouwingen over het wezen van het onstoffelijke, 165 pag., ing., 1934
 274. Gorter, W.S.A.N., Arbitration in Indonesia, (in three languages), 12 pag., ing., 1947
 275. Gosse, P., Geschiedenis van de zeeroverij: Deel I: Zeeroverij in de oudheid / De piraten van de Barbarijse kust Deel II: Vikingen en Hansen / Engelse, Hollandse en Franse kapers Deel III: De boekaniers / De zeerovers van Noord-Amerika Deel IV: De piraten van Afrika en Azië / Het einde der zeeroverij (4 delen in één band), 500 pag., geb., 1952
 276. Goudzwaard, B., Ongeprijsde schaarste: een onderzoek naar de plaats van expretiale of ongecompenseerde effekten in de theoretische economie en de leer der economische politiek, 180 pag., ing., 1970
 277. Graafland, J.L.M. en A. Stalins, Heraldische Encyclopedie (Frans en Nederlandstalig), 228 pag., geb., 1932 
 278. Gram, J., ’s-Gravenhage voorheen en thans, 274 pag., geb., 1905
 279. Greeve, M. (= P. Hekmeyer), Filosofie van den meervoudigen tijd in gemakkelijk begrijpenlijken vorm, 56 pag., geb., 1930
 280. Groen van Prinsterer, G., Aan G. Graaf Schimmelpenninck. Over de vrijheid van onderwijs, 117 pag., geb., 1848
 281. Grondijs, L.H., Asceten, Hellenen, Barbaren, 101 pag., ing., 1935
 282. Grondijs, L.H., Wat wil Japan? De aaneensluiting van het Verre Oosten, 183 pag., geb., 1933
 283. Groothoff, A.C., Spel en lied, deel I: Kleuters zingen en spelen, 2e dr., 71 pag., ing., 1942
 284. Groothoff, A.C., Spel en lied, deel II: Kleuters kijken en luisteren, 2e dr. 80 pag., ing., 1943
 285. Groth, K., De Eksterhof; met een inleidend woord van J. Kneppelhout, 114 pag., geb., 1873
 286. Gunning, C.P., “Naar grooter Nederland”, 312 pag., geb., 1926 
 287. Haag, Den, vroeger en nu, zie: Het boek van Den Haag
 288. Haagsche Stemmen: 1e jaargang, 52 no’s. (1887/88 ), door J. ten Brink, J. Gram, J. Margadant, H.J.A.M. Schaepman, J.H. Hora Siccama en C.A. van Sypesteyn, 629 pag., (2ex. ing., en 1ex geb.,) 1888 (Vervolg op het tijdschrift Haagsche Omtrekken)
 289. Haagsche Stemmen: 2e jaargang, 52 no’s. (1888/89), door dezelfde medewerkers als boven, 667 pag., geb., 1889
 290. Haagsche Stemmen: 2e jaargang, afl.19 t/m 52 , (pag. 227-681), geb., 1889
 291. Haagsche Stemmen: 3e jaargang, 52 no’s. (1890), door J. ten Brink, J. Ermerins, Florentijn, J. Margadant, H.J A.M. Schaepman, C.A. van Sypesteyn, E. van Tsoe-Meiren, Vosmeer de Spie en W.P. Wolters, 704 pag.1890 
 292. Haagsche Stemmen: 4e jaargang, 52 no’s. (1891), door dezelfde medewerkers als boven, 700 pag., ( geb., 1891 (Uitgave gestaakt)
 293. Haaxman Jr., P.A., Haagsche schetsen: personen en voorvallen, vijftig jaren geleden; herineringen van een journalist, 190 pag., ing., 1918
 294. Haaxman Jr., P.A., Haagsche schetsen: personen en voorvallen, herinneringen van een journalist, 2e dr., 191 pag., (2ex geb. en 1 ex ing.), 1923
 295. Häberlin, P., Het wonder: twaalf beschouwingen over den godsdienst, 164 pag., ing., 1935
 296. Haga, B.J., Indonesische en indische democratie, 286 pag., geb., 1924
 297. Ham, D.T., De Algemeene Banken in Nederlandsch Indië, 132 pag., ing., 1926
 298. Hans, D., Liberalisme en protestantisme. Iets over het verband tusschen de staatkundig-liberale beginselen en de religie, 62 pag., ing., 1930
 299. Hansen, Klaus, Het leven in een duikboot., 15 pag., geniet, 1915
 300. Harding, R., Doden spreken niet, 158 pag., ing., 1956
 301. Harst, A.L. van der, Alphabetische naamlijst der steden, gemeenten en plaatsen in het Koningrijk der Nederlanden, 168 pag., geb., 1846
 302. Hart, W.A. ’t en M.A. Cageling, Poker om Noord-Afrika, 113 pag., geb., 1959
 303. Hébrard, Frédérique, September. Parijse roman. 129 pag., geb., 1959
 304. Heel, C.J. van, De geschillen over banken van leening, nu twee eeuwen geleden in Nederland gevoerd, 136 pag., ing., 1858
 305. Heemskerck Düker, W.F. van, Welcome to Bulb-land – La féerie du printemps au pays des tulipes – Willkommen in den Tulpenfeldern – Welkom in Bollenland, ongepagineerd, geb., 1955
 306. Heering, P., De godsdienstige hervorming van het huisgezin, 16 pag., ing., 1911
 307. Heering, P., De hoop der toekomst. Rede gehouden 30 November 1890, bij gelegenheid van het overlijden van Z.M. Willem III, 24 pag., ing., 1890
 308. Heggen, W., Die Geschichte der Niederlande, 43 pag., ing., 1932
 309. Helvetius van den Bergh, P.F., De neven. Blijspel in vier bedrijven, 173 pag., ing., 1837
 310. ‘Hemelsche, De, leer’, Maandblad gewijd aan de Leer van het Echte Ware uit het door den Heer geopenbaarde Latijnsche Woord; jrg.1, nr.1, Januari 1930, 32 pag., ing.,
 311. Henriquez, P.C., De plantenteelt zonder aarde: nieuwe cultuurmethoden voor amateurs en kweekers, 179 pag., geb., 1941
 312. Herron, V., Pauwen en andere verhalen van Java, 321 pag., (1ex geb. en 1 ex ing.), 1928
 313. Hersey, J., Een klok voor Adano, 2e dr., 378 pag., geb., 1947
 314. Herwerden, M.A. van, Het organisme in wording, 347 pag., (2ex geb. en 1ex ing.), 1932
 315. Hettema, Y., De leer van het gezonde leven: de natuurgeneeskunde, haar wezen, bedoeling en methoden, 291 pag., geb., 1953 
 316. Hettema, Y., Water behandeling. Een handleiding voor het gebruik van water als geneesmiddel. 78 pag., ing., 1955
 317. Hettema, Y., Zuigelingenverzorging, 77 pag., ing., 1955
 318. Hettinga Tromp, J. van, Over ons parlementair twee-kamerstelsel. Plan tot het doen samenwerken van beide kamers, na daartoe geëigende reorganisatie der Eerste Kamer, 12 pag., geniet, 1950
 319. Heurn, J.A. van, Parijs gids, 90 pag., geb., 1937
 320. Heurn, J.A. van, Parijs, geïllustreerde gids, 58 pag., geb., 1937/38
 321. Heijden, C.A.M. van der, Enige beschouwingen aangaande het carcihoma colli uteri, 130 pag., ing., 1948 (proefschrift Leiden)
 322. Heyden, G.J. van der, Der ausländische Zahlungs-Verkehr in Holland vor und während des Krieges bis Ende 1917, 211 pag., ing., 1919
 323. Heijting, H.G., De koelie-wetgeving voor de buitengewesten van Nederlandsch-Indië, 197 pag., ing., 1925
 324. Hofmeyr, N., Zes maanden bij de commando’s, 344 pag., geb., 1903
 325. Hofstede de Groot, C., Echt of onecht? Oog of chemie? 92 pag., ing., 1925
 326. Hofstede de Groot, C., Kunstkennis: herinneringen van een kunstcriticus, 49 pag., ing., 1927
 327. Hogendorp, F. van, zie: Damas
 328. Holan, T.A., Relativity seen by T.A.Holan; a semi-popular geometrical presentation, 312 pag., geb., 1959
 329. Holberg, L., De onzichtbaren. Blijspel in drie bedrijven, 54 pag., ing., 1929
 330. Holland, A., In bondgenootschap met God. Een studie in wereldgeschiedenis op bijbelse grondslag, 372 pag., ing., 1949
 331. Homan, M.J., Tar: een oorspronkelijke roman, 311 pag., ing., 1927
 332. Homan van der Heide, J., Beschouwingen aangaande de volkswelvaart en het irrigatiewezen op Java in verband met de Solovalleiwerken, 295 pag., geb., 1899
 333. Homan van der Heide, J., Economische studiën en critieken met betrekking tot Java, 403 pag., ing., 1902
 334. Homosexualiteit: publicatienummer 31 van het N.G.C. (= Ned.Gesprek Centrum), 28 pag., geniet, 1965
 335. Hoogewerff, J.J., Gemengde vrijmetselarij: ordre maçonnique mixte international, ‘le droit humain’ co-masonry, 80 pag., ing., 1949
 336. Hoop Jr., A. van der, De Horoscoop. Treurspel in vier bedrijven, 76 pag., ing., 1838
 337. Hoorn, W.Th.E. van, Corporation-finance in Holland: a study on corporate legislation with a translation of the Dutch Code of Commerce and other laws, 306 pag., 1916
 338. Houbolt, E.C., Het Huis ten Bosch, van af zijn stichting tot heden, 80 pag., ing., 1939 
 339. Howard Baker, W., De man die teveel wist, 162 pag., ing., 1956
 340. Hubert van Blijenburgh, W.P., Eene poging tot bevordering van de schermkunst in Nederland, 155 pag.,  1908
 341. Huidige mensbeschouwing: publicatienummer 24 van het N.G.C. (=Ned.Gesprek Centrum), 24 pag., geniet, 1961
 342. Huis, Het, van Oranje en de Nederlandsche Orde van Vrijmetselaren, 64 pag., ing., 1937
 343. Hulsman, G., In en om Genève: reisherinneringen en beschouwingen, 95 pag.,1924
 344. Humanus, F., Philosophische overdenkingen van den wereldtoestand en hoe dien te verbeteren, 295 pag.,  1924
 345. Hutschenruyter, W., Consonanten en dissonanten: mijn herinneringen, 244 pag., (1ex geb. en 1ex ing.), 1930
 346. Huydecoper, T.C.R., Adres aan de Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, met een woord van waarschuwing en opwekking aan de gemeente te ’s-Gravenhage bij zijne zes-en-twintig-jarige Evangelie-bediening onder haar, 32 pag., ing., 1864
 347. Huyssen van Kattendijke, W.J.C., Uittreksel uit het dagboek van W. J. C. Ridder Huyssen van Kattendijke, kapitein-luitenant ter zee, gedurende zijn verblijf in Japan in 1857, 1858 en 1859, 236 pag., ing., 1860
 348. Huygens, C.
 349. Ibsen, H., Catilina: drama in drie bedrijven.1849., 95 pag., geb., 1928
 350. Idenburg, Ph.J., Les écoles des Pays-Bas, 82 pag., ing., 1937
 351. Idsinga, J.W.H.M., van, De administratieve rechtspraak en de constitutioneele monarchie, deel I, 200 pag., ing., 1893 deel II, 487 pag., ing., 1896
 352. Indië in woord en beeld (tekst in Nederlands en Engels), 176 pag., geb., 1924
 353. Iongh, D. de, Het krijgswezen onder de Oostindische Compagnie, 203 pag., ing., 1950
 354. Ising, A., Haagsche schetsen, 311 pag., geb., 1878
 355. Ising, A., Haagsche schetsen, derde bundel, 341 pag., geb., 1887
 356. Ising, A., Haagsche schetsen, vierde bundel, 371 pag., ing., 1895
 357. Ising, A., Het Hof te ’s-Gravenhage: de prinsen van Oranje op het stadhouderlijk kwartier, 109 pag., ing., 1898 
 358. Jaarboekje van het Koninklijke Conservatorium voor Muziek te ’s-Gravenhage voor 1915, eerste jaargang, 148 pag., geb., 1915 zesde jaargang, 16 pag., geniet, 1920
 359. Joad, C.E.M., Gids voor het moderne denken, 318 pag., geb., 1950
 360. Jochems, M. (= den ouden Hagenaar), Den Haag vóór 80 jaar, 16 pag., geniet, 1932
 361. Jochems, M. (= den ouden Hagenaar), Prins Willem van Oranje en een meineedig Koning, 13 pag., geniet, 1933
 362. Jochems, M. (= den ouden Hagenaar), De zonen Israëls: voorheen en thans – hier en elders, 20 pag., geniet, 1934
 363. Jonckbloet, W.J.A., zie Roman van Lancelot
 364. Jong, K.H.E. de, Heeft letterkundige kritiek waarde.....? 30 pag., ing., 1927
 365. Jong, K.H.E. de, Witte magie: geheimzinnige beïnvloeding door de eeuwen heen op de levenden en op het levenloze, 123 pag., geb., 1951
 366. Jongeneel, D.J., Het spel dat met Nederlandsch-Indië gespeeld wordt, 46 pag., geniet, 1946
 367. Jordan, H.J., De bewegingsmachine van het dier, 154 pag., (1ex geb. en 1ex ing.), 1930
 368. Josephus, P., In ’t heiligdom: een historische muziekroman, 420 pag., geb., 1933
 369. Josucks-Democh, I.A., Sprookjes voor groote menschen, 127 pag., geb., 1926
 370. Junod, A.E.F., Niet lichtschuw. Een antwoord op de vraag naar ‘meer licht’ over de vrijmetselarij en de orde van vrijmetselaren, 20 pag., ing., 1931
 371. Kaakebeen, C.G., Het letterkundig genootschap ‘Oefening Kweekt Kennis’ 1834-1924, 52 pag., ing., 1924
 372. Kaarsberg, H., Blank en Bruin: dagboekbladen, 246 pag., ing., 1923
 373. Kaehele, E., Durf te leven met kanker, 131 pag., geb., 1954
 374. Kalender voor alle jaren onzer tijdrekening. Oude en nieuwe stijl. Bewerkt door W.J.M. Michielsen, 12 pag., ing., 1913
 375. Kalma, J., De poenale sanctie. Kan zij afgeschaft worden?, 85 pag., ing., 1928
 376. Kampen, E.R. van, Die kombinatorische Topologie und die Dualitätssätze, 94 pag., ing., 1929 (Proefschrift Leiden)
 377. Kampen, H.C.A. van, en H. Kersken Hzn., Schepen die voorbijgaan. Een verzameling afbeeldingen en beschrijvingen van schepen de Nederlandsche binnenwateren bevaren, 2e dr., 351 pag., geb., 1927 (Uitgegeven in opdracht van de ANWB)
 378. Kampf, F., De Christusfiguur, van wijsgeerig humanistisch-standpunt, 30 pag., ing., 1931
 379. Kászon, T.B. de, Six weeks under ‘the red flag’: being the thrilling experiences of a well known Hungarian lady during the revolution of 1918-1919, 103 pag., ing., 1920
 380. Kate, J.J.L. ten, Parisina; een verhaal. Vrij naar Lord Byron gevolgd, 41 pag., gelijmd, 1838
 381. Katuin, M., Dotje Dons, 23 pag., geniet, 1946
 382. Kelsen, H., Vergeltung und Kausalität: eine soziologische Untersuchung, 542 pag., geb., 1941 (co-productie met de Univ.of Chicago Press)
 383. Keppel, G., Contemporary dates. Dutch painters of the 17th century and their times, 65 pag., geb., 1933
 384. Kepper, G.L., Gedenkboek koningin Wilhelmina in haar openbaar leven geschetst, 359 pag. geb., 1899
 385. Kepper, G.L., Het regentschap van koningin Emma, 194 pag., geb., 1899
 386. Kepper, G.L., Wapenfeiten van het Nederlandsch-Indische leger, voor het Nederlandsche volk beschreven, 506 pag., geb., 1902
 387. Kerdijk, F., Alles wel aan boord: spreekwoorden en zegswijzen ontleend aan het Nederlandse zeewezen, 65 pag., ing. 1935
 388. Kerdijk, F., Haagsche straatnamen, 103 pag., ing., 1935
 389. Kerdijk, F. en L.J. van der Haer, ’s-Gravenhage voor 100 jaar, 36 pag., ing., 1936
 390. Kerkhoven, J., De beschrijvingen van Mattheus, Marcus en Lucas en het boek Johannes, 336 pag., ing., 1934 
 391. Kernkamp, G.W., Verslag van een onderzoek in Zweden, Noorwegen en Denemarken naar archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, op last der regeering ingesteld, 376 pag., ing., 1903
 392. Keur van gedachten voor iederen dag van het jaar. Uit oude en nieuwe bronnen saamgelezen door Baronesse A.A.C. Brantsen van de Zijp, 368 pag., geb., 1915
 393. Khouw Keng Liem, De wisselkoers tusschen Indië en Nederland, 1854-1925, 201 pag., geb., 1929
 394. Kiersch, H.J.P.A., Iets over Oranje en den opstand tegen Filips II. Een antwoord aan X., 55 pag., ing., 1892
 395. Kinderen van ons eigen volk (Nationale uitgave over de repatriëring uit Indonesië), 230 pag., geb., 1959
 396. Kist, K., Lichtflitsen: mededelingen van gene zijde, 48 pag., geb., 1947
 397. Klein, W.C., Nieuw Guinea. Problemen. 16 pag., geniet, 1949
 398. Klein (van Dijk), W.C. en C.P. de Grient Dreux, Pittige verhalen uit onveilige tijden: schetsen van illegale werkers, hongerlijders enz. uit alle rangen en standen, 207 pag., geb., 1947
 399. Klerck, R.A., Nederland en België, 110 pag., ing., 1907
 400. Knapp, W.H L., Nederland’s ondergang of redding? Verstaat het Nederlandse volk de teekenen des tijds?, 78 pag., ing., 1932
 401. Kneppelhout, J. (= Klikspaan), l’Education par l’amitié, 47 pag., ing. (maar met versterkte rug), 1835
 402. Knuttel, F., Hector Berlioz, 284 pag., geb., 1948
 403. Knuttel, G., Japans aardewerk ten dienste van de theeceremonie, 92 pag., geb., 1948
 404. Knuttel Jr., G. en Theo van Hoytema, 40 pag., ing., 1953 
 405. Kock, W.H.W. de, Lebak en de Max Havelaar, 196 pag., ing., 1926
 406. Kock, W.H.W. de, Waarom de Max Havelaar geschreven werd. Met den brief aan Z.E. den Minister van Koloniën, 53 pag., ing., 1913
 407. Kooij, H.A., De tempel van de ziel. Kracht en wijsheid in astrologie en vrijmetselarij, 149 pag., geb., 1938
 408. Kooperberg, L.M.G., Erasmus als vredeskampioen, 40 pag., geniet, 1936 
 409. Koopmans, Tj., Alphabetisch register der plaatsnamen, behorende bij de Kaart van Nederland schaal 1:400.000, 23 pag., ing., 1922
 410. Koppius, M., De historie der vredesbeweging en hare verdere ontwikkeling, 37 pag., geniet, 1926
 411. Korthals Altes, J., Polderland in Engeland: de geschiedenis van een Zeeuwsch bedijker uit de gouden eeuw en zijne grootschte Hollandsch-Engelsche Onderneming, 415 pag., geb., 1924
 412. Korthals Altes, J., Polderland in Italië: de werkzaamheden der Nederlandsche bedijkers in vroeger eeuwen en het Italiaansche polderland voorheen en thans, 285 pag., ing., 1928
 413. Korthals Altes, J., Sir Cornelius Vermuyden: the lifework of a great Anglo-Dutchman in land-reclamation and drainage, 208 pag., (1ex geb.en 1 ex ing.), 1925
 414. Krekel, H., Grondslagen van het Duitsche Nationaal Socialisme, 32 pag., geniet, 1934
 415. Krienen, C., André de Zonderling. Jongensboek, 162 pag., geb., 1933 (Uitgegeven t.g.v. het 100-jarig bestaan van de uitgever)
 416. Krug, P., De ondergang van het Duitsche admiraalschip ‘Lützow’ na den zwaren zeestrijd bij Skagerrak, 27 pag., ing., 1917
 417. Krul, R., Haagsche doctoren, chirurgen en apothekers in den ouden tijd, 221 pag., geb., 1891
 418. Kruyt, H.R., Adsorptie, (samengevoegd met) Cohen, E., De gedaantewisseling van de stof, 81 pag., ing., 1926
 419. Kühn, J., Frankrijk’s oorlogsdoel. Annexatie ten behoeve van Frankrijk, België en Nederland, 47 pag., ing., 1918
 420. Kuipers, A.R., De strijd tusschen biet en riet, 39 pag., ing., 1934
 421. Kurpershoek-Scherft, T., De episode van &lsquo