Schoolboekjes uit de negentiende eeuw

Een vrijwel complete overzicht van uitgaven

Aardrijkskunde van Nederland, ten dienste van het voortgezet lager onderwijs en vooral ook tot zelfonderricht.

Maker Have, J.J. ten Vervaardigingsjaar 1890

Aardrijkskundig leer- en leesboek; ten gebruike der scholen

Maker Muyt, P.N. Vervaardigingsjaar 1849

Aardrijkskundig schoolboek ten dienste der Nederlandsche jeugd, naar het fransch bewerkt door een Rooms Catholieke priester

Maker Priester Vervaardigingsjaar 1844

Theoretisch-practische handleiding ten gebruike bij het onderwijs in de Nederlansche taal inzonderheid aan hoogere burgerscholen. Eerste cursus.

Maker Duijser, J.L.Ph . Vervaardigingsjaar 1883 

Het levende woord; stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen. Tweede stukje.

Maker Boswijk, D. Vervaardigingsjaar 1886 

Nederlandsche spraakkunst, ten dienste van studeerende onderwijzers; met ophelderingen en aanteekeningen. Deel I.

Maker Jacobs, H. Vervaardigingsjaar 1892 

Het levende woord; stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen. Eerste stukje.

Maker Boswijk, D. Vervaardigingsjaar 1886  

Het levende woord; stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen. Derde stukje.

Maker Boswijk, D. Vervaardigingsjaar 1893 

Het levende woord; stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen. Vierde stukje.

Maker Boswijk, D.Vervaardigingsjaar 1893 

Handleiding voor houderessen van kleine kinderscholen, uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

Maker Visser, H.W.C.A. Vervaardigingsjaar 1823 

De geschiedenis van Jozef, voor kinderen, uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

Maker Oosterwijk Hulshoff, Willem van Vervaardigingsjaar 1829 

Levenslessen van vaderlandsche mannen en vrouwen; een schoolboek, uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

Vervaardigingsjaar 1791 

Prijsverhandeling over den omvang en de inrigting van het onderwijs in de openbare en armenscholen, vergeleken met dat volgens de Bell-Lancastersche leerwijze.

Maker Görlitz, P.K. Vervaardigingsjaar 1820 

Nieuw en door de ondervinding, goedgekeurd Nederduitsch A.B.C. boek, volgens de spelling van den hoogl. M. Siegenbeek; bevattende eene leerwijze, door welke de jeugd gemakkelijk en binnen weinig tijds kan leeren lezen.

Vervaardigingsjaar 1806 

Wie kijkt er mee? Leerzaam prentenboek.

Maker Degenhardt, W. Vervaardigingsjaar 1872 

Trap der jeugd; uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

Vervaardigingsjaar 1801 

Twee- en driestemmige zangstukjes voor school en huiselijk gebruik. Eersten bundel.

Vervaardigingsjaar 1834 

Eerste gronden der Nederduitsche taal; ten dienste der scholen

Maker Hagoort, A. Vervaardigingsjaar 1851 

Een leesboek voor verstand en hart; ten dienste der lagere school.

Maker Wint, R.S. van de Vervaardigingsjaar 1863 

Moeder Anna en hare kindertjes; een schoolboekje. Compleet in 2 dln.

Maker Heijningen Bosch, M. van Vervaardigingsjaar 1847 

Negental lees- en leerlesjes, over de natuurlijke historie en nog wat anders voor de lieve jeugd in Rederijkers- en Huiskamers; door een Neefje van "den Schoolmeester".

Maker Dercksen, J.M.E. Vervaardigingsjaar 1859 

Kunstmatig leesboek voor de hoogste klasse, hoogste afdeling eener lagare school. Deel III.

Maker Sandwijk, G. van Vervaardigingsjaar 1862 

Leesboek ter vevordering van den natuurlijken leestoon; ten dienste der scholen. Naar het Hoogduuitsch van J.F. Schlez; geheel herzien door B. Brugsma.

Maker Schlez, J.F. Vervaardigingsjaar 1855 

Lees-stof voor de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, in proza en poëzij.

Maker Brink, A. van Vervaardigingsjaar 1855 

Nederlandsche spraakleer; leer van den volzin (syntaxis); ten vervolge van de hollandsche spraakleer, ten gebruike bij inrichtingen van hooger onderwijs

Maker Brill, W.G. Vervaardigingsjaar 1852 

De moedertaal; een leesboek met taaloefeningen. Eerste reeks. Achtste deeltje.

Maker Raaf, H. de Vervaardigingsjaar 1892  

De moedertaal; een leesboek met taaloefeningen, (eerste reeks). Zesde deeltje.

Maker Raaf, H. de Vervaardigingsjaar 1900C 

De moedertaal; een leesboek met taaloefeningen (Eerste reeks). Tweede deeltje.

Maker Raaf, H. de Vervaardigingsjaar 1905  

De moedertaal; een leesboek met taaloefeningen (Eerste reeks). Zevende deeltje.

Maker Raaf, H. de Vervaardigingsjaar 1905 

Ons rekenonderwijs; een volledig stel rekenboeken met handleiding voor de lagere school. Derde rekenboek.

Maker Zernike, C.F.A. Vervaardigingsjaar 1920 

Handleiding bij het onderwijs in het hoofdrekenen in de lagere school.

Maker Bok, J. Vervaardigingsjaar 1893 

Het eerste leesonderwijs; in zeven stukjes en eene uitvoerige handleiding, bevattende gehoor-, uitspraak- en leesoefeningen. Eerste stukje

Maker Schoonbrood, M. Vervaardigingsjaar 1897 

Het eerste leesonderwijs; in zeven stukjes en eene uitvoerige handleiding, bevattende gehoor-, uitspraak- en leesoefeningen. Achtste stukje. Handleiding.

Maker Schoonbrood, M. Vervaardigingsjaar 1896  

Ons rekenonderwijs; een volledig stel rekenboeken met handleiding voor de lagere school. Handleiding.

Maker Zernike, C.F.A. Vervaardigingsjaar 1894 

Het eerste leesonderwijs; in zeven stukjes en eene uitvoerige handleiding, bevattende gehoor-, uitspraak- en leesoefeningen. Tweede stukje.

Maker Schoonbrood, M. Vervaardigingsjaar 1897 

Het eerste leesonderwijs; in zeven stukjes en eene uitvoerige handleiding, bevattende gehoor-, uitspraak- en leesoefeningen. Zesde stukje.

Maker Schoonbrood, M. Vervaardigingsjaar 1898 

Het eerste leesonderwijs; in zeven stukjes en eene uitvoerige handleiding, bevattende gehoor-, uitspraak- en leesoefeningen. Zevende stukje.

Maker Schoonbrood, M. Vervaardigingsjaar 1898 

Het eerste leesonderwijs; in zeven stukjes en eene uitvoerige handleiding, bevattende gehoor-, uitspraak- en leesoefeningen. Vijfde stukje.

Maker Schoonbrood, M. Vervaardigingsjaar 1898 

Het eerste leesonderwijs; in zeven stukjes en eene uitvoerige handleiding, bevattende gehoor-, uitspraak- en leesoefeningen. Vierde stukje.

Maker Schoonbrood, M. Vervaardigingsjaar 1898 

Het eerste leesonderwijs; in zeven stukjes en eene uitvoerige handleiding, bevattende gehoor-, uitspraak- en leesoefeningen. Derde stukje.

Maker Schoonbrood, M. Vervaardigingsjaar 1898 

Tijdtafel der geschiedenis van het vaderland; in twintig lessen ingerigt voor de lagere scholen

Maker Best, P. Vervaardigingsjaar 1846 

Kinderspelen en vermakelijkheden; een geschenk voor de lieve jeugd.

Vervaardigingsjaar 1840

Grondbeginselen der aardrijkskunde / Eléments de géographie

Maker Ippel, J.W.L.F. Vervaardigingsjaar 1842 

C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid. Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën, ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen door J. van Wijk Roel

Maker Perk, C. Vervaardigingsjaar 1840 

Rekenboek voor jongens; ontleend uit de wetenschappen, geschiedenissen en den koophandel; ten dienste der scholen. Tweede deel.

Maker Wessels, H.L. Vervaardigingsjaar 1842 

Leesboek voor de hoogste klasse der scholen ten platten lande, in proza en poezij; ingerigt voor leerlingen van verschillende godsdienstgezindheid.

Maker Sluyters, H. Vervaardigingsjaar 1844 

Nommerkransje; een geschenk voor kinderen die gaarne willen leeren tellen.

Maker Müller, J.F.L. Vervaardigingsjaar 1845  

Kort begrip der Romeinsche geschiedenis in themata, ten gebruike der Fransche scholen; verbeterd en vermeerderd door J. Bomhoff.

Maker Glaser, J. Vervaardigingsjaar 1843 

Korte schets der aardrijkskunde van de provincie Vriesland

Vervaardigingsjaar 1845 

De volmaaktheden van den Schepper, aangewezen in verschillende landen, volken, enz. des aardbols.

Maker Mars Jz., J. Vervaardigingsjaar 1844 

Grootmoeder en haar kindje, of Derde leeslesjes.

Maker Heijningen Bosch, M. van vervaardigingsjaar 1845 

Verkorte beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee voor schoolgebruik; met drie afbeeldingen van het eiland.

Maker Boers, B. Vervaardigingsjaar 1845 

Fransche oefeningen met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd. Tweede stukje.

Maker Baudet, P.J. Vervaardigingsjaar 1845

Handleiding tot het leeren stellen van brieven, ingerigt voor kinderen uit den fatsoenlijken stand, ten einde hen, van de eerste beginselen af, in het stellen te oefenen; voor jonge jufvrouwen

Maker Andriessen, P.J. Vervaardigingsjaar 1845 

Verscheidenheden; een leesboek voor de hoogste klasse

Maker Anslijn, P.D. Vervaardigingsjaar 1846 

Gemakkelijk leesboekje voor kinderen van de laagste klasse eener goed ingerigte school

Maker Prinsen, P.J. Vervaardigingsjaar 1846 

Practisch rekenboek, ten dienste der scholen. Eerste stukje, tweede gedeelte bevattende de toepassing van de vier hoofdregelen der rekenkunde in zamengestelde en benoemde getallen.

Maker Schoolonderwijzers-gezelschap Vervaardigingsjaar 1843C 

Practisch rekenboek, ten dienste der scholen. Vierde stukje bevattende de gewone breuken.

Maker Schoolonderwijzers-gezelschap Vervaardigingsjaar 1842 

Korte en nuttige leeslesjes, naar de vatbaarheid en den smaak van kleine kinderen; een schoolboek

Maker Wester, H. Vervaardigingsjaar 1847 

Practisch rekenboek, ten dienste der scholen. Tweede stukje, bevattende de toepassing van de vier hoofdregelen der rekenkunde in de behandeling der tiendeelige breuken.

Maker Schoolonderwijzers-gezelschap Vervaardigingsjaar 1846 

Nieuwe verzameling van uitgezochte fabelen voor de jeugd, ten dienste der scholen

Maker Noorda, H.C.C. van Vervaardigingsjaar 1847 

De kleine speelgenooten, of derde leesboek voor de lieve kleinen; met prentjes

Maker Zelling, E.J. Vervaardigingsjaar 1849 

Vaderlandsche geschiedenis; een leer- en leesboekje voor kinderen

Maker Hemkes kz, H. Vervaardigingsjaar 1848 

Geschiedenis des vaderlands tot op onze tijden; ten behoeve van meer gevorderde leerlingen ingerigt.

Maker Knuivers, T. Vervaardigingsjaar 1849 

Anleiding tot de Nederduitsche spraakkunst voor eerstbeginnenden

Maker Anslijn, N. Vervaardigingsjaar 1849 

Kleine gedichten voor kinderen

Maker Alphen, H. van Vervaardigingsjaar 1849 

Alphabetisch letterkransje

Maker Muller, J.F.L. Vervaardigingsjaar 1845 

De Dierenwereld in rijmpjes voor jonge kinderen

Maker Hoop, A. van der Vervaardigingsjaar 1850 

Handboekje der aardrijkskunde van Noord-Holland, inzonderheid ten dienste van jonge lieden, die eene beschaafde opvoeding ontvangen

Maker Witkamp, P.H. Vervaardigingsjaar 1849 

Belangrijk leesboek, vooral voor de laagste afdeeling der hoogste klasse eener lagere school

Maker Prinsen, P.J. Vervaardigingsjaar 1851 

Grondbeginselen van de opvoedkunde en het onderwijs voor ouders, opvoeders en onderwijzers. Deel 1. Eerste stuk.

Maker Niemeijer, A.H. Vervaardigingsjaar 1854 

Och, wat lieve prentjes; een geschenkje [van Elise].

Maker Calcar, E.C.F. van Vervaardigingsjaar 1857 

Ferdinand en Francijntje, of Vijfde leesboekje; naar de leerwijze van P.J. Prinsen

Maker Hemkes kz, H. Vervaardigingsjaar 1859 

Grondbeginselen van de opvoeding en het onderwijs voor ouders, opvoeders en onderwijzers. Deel 2. Eerste stuk.

Maker Niemeijer, A.H. Vervaardigingsjaar 1857 

Allereerst aardrijkskundig schoolboekje, door H. Scheerder. Op nieuws nagezien, en naar de tegenwoordige staatkundige verdeeling ingerigt door H.G. Witlage.

Maker Scheerder, H. Vervaardigingsjaar 1858 

Eenige aantekeningen betreffende Neerlands Indië, omtrent zijne geschiedenis en plaatsbeschrijving; in verband met d'algemene historie. Deel I. Geschiedenis.

Vervaardigingsjaar 1860 

Engelsch leesboek in proza en poëzij, bijeenverzameld door D. Bomhoff. Deel 1. Proza

Maker Bomhoff Hz., D. Vervaardigingsjaar 1856 

Aardrijkskunde der Nederlandsche bezittingen buiten Europa; voorafgegaan door een geschiedkundig overzigt; ten dienste der middelbare scholen.

Maker Krooneman, H.A. Vervaardigingsjaar 1860 

Stille werkzaamheden voor de middelste klasse eener lagere school.

Maker Sandwijk, G. van Vervaardigingsjaar 1862 

Praktisch cijferboek voor de Nederlandsche jeugd.

Maker Veenendaal, J.H. Vervaardigingsjaar 1864 

Aardrijkskundige beschrijving van het Koningrijk der Nederlanden; een leer- en leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen.

Maker Brugsma, B. Vervaardigingsjaar 1863 

Ontdekkingsreizen in de woonkamer. Vrij naar het Hoogduitsch van H. Wagner door J.F. Jansen.

Maker Wagner, H. Vervaardigingsjaar 1865 

Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter, luitenant-generaal van Holland en West-Friesland.

Maker Linschoten, H.J. van Vervaardigingsjaar 1866 

Tweede leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen en normaallessen.

Maker Baarschers, H. Vervaardigingsjaar 1867 

Beginselen der cijferkunst; bepaaldelijk ten dienste van hen, die zich verder op de wiskunst willen toeleggen. Deel II.

Maker Strootman, H. Vervaardigingsjaar 1866 

De overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de jaren 1596 en 1597. Uitgegeven door de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen.

Maker Tollens, H. Vervaardigingsjaar 1868 

Beginselen der cijferkunst; bepaaldelijk ten dienste van hen, die zich verder op de wiskunst willen toeleggen. Deel I.

Maker Strootman, H. Vervaardigingsjaar 1866 

Handleiding tot de kennis der algemeene geschiedenis; naar de vijfde Hoogduitsche uuitgave voor Nederland omgewerkt; ten gebruike op de scholen voor meer uitgebreid lager en middelbaar onderwijs.

Maker Oeser, Chr. Vervaardigingsjaar 1867

Nieuwe leerwijze der Fransche taal. Tweede cursus.

Maker Gerdes, E. Vervaardigingsjaar 1869 

De kinderen van den buitenman; een schoolboekje, bevattende korte lessen over landhuishouding. Eerste stukje.

Maker Baarschers, H. Vervaardigingsjaar 1875 

Onze geschiedenis in schetsen en beelden. Eerste stukje.

Maker Duyl, Ch.F. van Vervaardigingsjaar 1881 

Handleiding bij 't gebruik der platen en leesboekjes voor het aanvankelijk leesonderwijs.

Maker Raaf, H. de Vervaardigingsjaar 1882 

Volledige leercursus der Engelsche taal. Derde stukje.

Maker Valkhoff, J.N. Vervaardigingsjaar 1878 

Noordbrabant; een leesboekje voor de leerlingen der lagere school. Met 1 kaart.

Maker Eck, W.A. van Vervaardigingsjaar 1884 

De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen; volgens een geheel nieuwe methode, en vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica".

Maker Bruggencate, K. ten Vervaardigingsjaar 1887 

Wiskundige aardrijkskunde.

Maker Millingen, G. van Vervaardigingsjaar 1884 

Kleine spraakkunst.

Maker Boswijk, D. Vervaardigingsjaar 1887 

Engelsch leesboek; verzameld en toegelicht door C. Stoffel. I. Moderne prozastukken. II. Moderne prozastukken en gedichten.

Maker Stoffel, C. Vervaardigingsjaar 1890 

Verhalen en schetsen; geïllustreerd leesboek ten gebruike bij het aardrijkskundig onderwijs in de lagere school.

Maker Have, J.J. ten Vervaardigingsjaar 1892 

Belooning voor vlijt en goed gedrag op de Stads Armen-scholen te Amsterdam 9 platen van R.J. van Arum)

Maker Arum, R.J. van Vervaardigingsjaar 1850 

Evangelieboek voor kinderen; met verklarende aanteekeningen. I. De evangeliën van alle zondagen en van eenige der voornaamste feestdagen. II. De evangeliën van sommige andere dagen door het jaar.

Maker Muré, J.C.H .Vervaardigingsjaar 1878

Frijlink's kleine school-atlas

Maker Frijlink, H .Vervaardigingsjaar 1850 

Raadgevingen en onderrigtingen voor kinderen, ten dienste der scholen. Tweede leesboek.

Maker Anslijn, N .Vervaardigingsjaar 1846 

Grondbeginselen der aardrijkskunde, in drie afdeelingen, als: 1. De Nederlanden, 2. Europa, 3. De geheele aarde.

Maker Best, P. Vervaardigingsjaar 1853 

Gij en ik, of eerste leesboek voor kinderen

Maker Kuijpers Hz., J. Vervaardigingsjaar 1848 

De schoolladder; leesboekje voor de jeugd in scholen en huisgezinnen. Derde stukje.

Maker Gerdes, E. Vervaardigingsjaar 1858 

Bezoek aan Nederlandsch Oost- en West-Indië; leesboek voor de lagere school, burger-avondschool en het huisgezin. Met een voorrede van P. Veth.

Maker Wijma, J. Vervaardigingsjaar 1875 

Belangrijk leesboek, voor de laagste afdeeling der hoogste klasse eener lagere school.

Maker Prinsen, P.J.   

Tijdrekenkundige tafel voor de geschiedenis des vaderlands

Maker Julius, W. Vervaardigingsjaar 1853 

Gemakkelijk overzicht der leerstof van de vrije oefeningen.

Vervaardigingsjaar 1892 

Eerste leesoefeningen overeenkomstig de leerwijze van P.J. Prinsen; ten gebruike van scholen in Nederlandsch-Indië. Tweede stukje.

Maker Prinsen, P.J. Vervaardigingsjaar 1862 

Leonardo Serano en zijn gezin, of God verlaat de zijnen niet; een verhaal voor de jeugd.

Maker H.S.J. Vervaardigingsjaar 1888 

Het nieuwe haakboekje, voor huis- en schoolgebruik. Eerste stukje

Maker Leander, Ch. Vervaardigingsjaar 1848 

Mengelingen in proza en poezy; een leesboek voor de hoogste klasse, tot verdere oefening voor leerlingen die in het vlug en natuurlijk lezen reeds tamelijk bedreven zijn.

Maker Sandwijk, G. van Vervaardigingsjaar 1854 

Zuid-Holland; een handboekje ten dienste der lagere scholen.

Maker Christiaans, C.C.C. Vervaardigingsjaar 1871 

Eerste leesboekje voor kinderen, naar aanleiding van de leerwijze des heeren P.J. Prinsen. Vijfde een laatste stukje.

Maker Prinsen, P.J. Vervaardigingsjaar 1845 

Eerste leesboekje voor kinderen, naar aanleiding van de leerwijze des heeren P.J. Prinsen. Vierde stukje.

Maker Prinsen, P.J. Vervaardigingsjaar 1846 

De arme Jakob; een leesboek voor de scholen

Maker Anslijn, N .Vervaardigingsjaar 1847 

Eerste leesboekje voor kinderen, naar aanleiding van de leerwijze des heeren P.J. Prinsen. Tweede stukje

Maker Prinsen, P.J. Vervaardigingsjaar 1845 

Eerste leesboekje voor kinderen, naar aanleiding van de leerwijze des heeren P.J. Prinsen. Derde stukje

Maker Prinsen, P.J. Vervaardigingsjaar 1847

Uit de kinderwereld; vertellingen en versjes

Maker Mets, W. Vervaardigingsjaar 1890 

Eenvoudig onderwijs in den godsdienst; met eenige uitgedrukte bijbelplaatsen vermeerderd.

Maker Brink, A. Vervaardigingsjaar 1843 

De practische taalmeester; een geregeld stel taaloefeningen voor de volksschool. Deel III. Het bijvoeglijk naamwoord en voornaamwoord.

Maker Bruins, F. vervaardigingsjaar 1875 

Rekenkundige opgaven voor kweekelingen en hulponderwijzers. Derde stukje.

Maker Woltering, F.A.R. Vervaardigingsjaar 1874 

Driemaal den aardbol om; aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen. Deel I.

Maker Bruins, F. Vervaardigingsjaar 1875 

Driemaal den aardbol om; aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen. Deel II.

Maker Bruins, F. Vervaardigingsjaar 1876 

Kindergedichten; uitgegeven door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen

Maker Heije, J.P. Vervaardigingsjaar 1849 

Onze spreekwoorden; korte verhalen voor de middelste klassen der lagere school.

Maker Wijma, J. Vervaardigingsjaar 189 

Raadgevingen en onderrigtingen voor kinderen, ten dienste der scholen

Maker Anslijn, N. Vervaardigingsjaar 1847 

Bijbelsche voorbeelden, ter bevordering van godsvrucht en deugd; een leesboek voor jonge lieden, zoo voor de derde klasse in de scholen als tot bijzonder gebruik

Maker Anslijn, N. Vervaardigingsjaar 1840 

Spreekoefeningen ter vertaling in het Fransch, om daarna uit het hoofd geleerd te worden, tot herhaling van het behandelde in de beide eerste stukjes van A. van der Hoeven, en tot meerdere oefening in de verandering der werkwoorden, voorkomende in het 3e

Maker Helten, W.L.M. van Vervaardigingsjaar 1866 

Theoretisch en practisch rekenboek voor de Nederlandsche jeugd; bijzonderlijk toegepast op voorbeelden, getrokken uit den koophandel en het dagelijksleven, naar de nieuwe munten, maten en gewigten. Eerste stukje.

Maker Krol, J.G. Vervaardigingsjaar 1840 

Premier livre de lecture, ou choix de plusieurs historiettes amusantes et morales, destineés à faciliter aux commencants l'étude de la langue francaise, avec la version en hollandais des phrases et des mots.

Maker Engelberts Gerrits, G. Vervaardigingsjaar 1843 

De grammatische figuren en de tropen

Maker Vonk, Th.J. Vervaardigingsjaar 189?

Exercises de style, à l'usage des écoles moyennes et des gymnases (classes inférieures) dans les écoles normales et des écoles primaires supérieures.

Maker Vermeulen, L.P.J. Vervaardigingsjaar 1895 

Exercises de style, à l'usage des écoles moyennes et des gymnases (classes inférieures) dans les écoles normales et des écoles primaires supérieures.

Maker Vermeulen, L.P.J. Vervaardigingsjaar 1896  

Het lijstertje; verzameling van twee-, drie- en vierstemmige kinderliederen voor scholen en huisgezinnen; woorden van Ic. Bikkers.

Maker Bikkers, Ic. Vervaardigingsjaar 1859 

Verdichting en geschiedenis, een leesboek voor de lagere scholen, ten dienste van de verst gevorderde leerlingen der hoogste klasse. Eerste deel.

Maker Liefde, J. de Vervaardigingsjaar 1848 

Fransch lees- en vertaalboekje voor eerstbeginnenden; geschikt om de leerlingen tevens in de regels der taal te oefenen. Eerste gedeelte.

Maker Pijl, R. van der Vervaardigingsjaar 1848  

Het nachtegaaltje; verzameling van twee- en driestemmige kinderliederen voor scholen en huisgezinnen.

Maker Bikkers, Ic. Vervaardigingsjaar 1857 

Gemakkelijke voorstellen uit de algebra of stelkunst; ten dienste der scholen en bij bijzondere lessen.

Vervaardigingsjaar 1856 

B. Brugsma's schetsen uit het natuurleven; herzien door K. Hofkamp.

Maker Brugsma, B. Vervaardigingsjaar 1879 

Eerste grondbeginselen der natuurkunde, strekkende tot leesboek voor alle standen, hoofdzakelijk tot zelfonderrigt van jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers.

Maker Burg, P. van der Vervaardigingsjaar 1844

Handboekje der aardrijkskunde van Europa, inzonderheid ten dienste van jonge lieden, die eene beschaafde opvoeding ontvangen. Tweede stukje, eerste afdeeling.

Maker Witkamp, P.H. Vervaardigingsjaar 1856 

De kleine rekenmeester, of gemakkelijk rekenboekje voor eerstbeginnenden. Deel 1 Geheele getallen

Maker Hemkes kz, H. Vervaardigingsjaar 1849 

De kleine rekenmeester, of gemakkelijk rekenboekje voor meergevorderden. Deel 3. Stelsel van munten, maten en gewigten

Maker Hemkes kz, H. Vervaardigingsjaar 1850  

Beknopte aardrijkskunde van Nederland, voorafgegaan door eenige algemeene aardrijkskundige opgaven, en gevolgd door een kort plaatselijk overzicht van Europa, ten dienste der lagere scholen.

Maker Rutgers, C.J. Vervaardigingsjaar 1860 

Geschiedenis des vaderlands; een leesboek in 48 afdeelingen, voor de hoogste klasse der volksscholen

Maker Wieringhen Borski, G. van Vervaardigingsjaar 1845 

De beminnaar van het rekenen, of gemakkelijk rekenboekje voor verdergevorderden. Vierde stukje

Maker Hemkes kz, H. Vervaardigingsjaar 1851 

Ons verleden; de geschiedenis des vaderlands in schetsen en tafereelen. Deel I. Van de vroegste tijden tot de Munstersche Vrede.

Maker Erhatz, B.A. Vervaardigingsjaar 1881 

Ons verleden; de geschiedenis des vaderlands in schetsen en tafereelen. Deel II. Van de Munstersche Vrede tot op onzen tijd.

Maker Erhatz, B.A. Vervaardigingsjaar 1882 

Kollewijn's Algemeene wereldgeschiedenis voor huis en school. Deel 2. De Middeleeuwen.

Maker Kollewijn, A.M. Vervaardigingsjaar 1895 

Kollewijn's Algemeene wereldgeschiedenis voor huis en school. Deel 3. Geschiedenis van den Nieuwen Tijd tot de Fransche omwenteling.

Maker Kollewijn, A.M. Vervaardigingsjaar 1896  

Algemeene geschiedenis ten dienste der katholijke jeugd. Deel 1. Oude geschiedenis.

Maker Annegarn, J. Vervaardigingsjaar 1862 

Algemeene geschiedenis der katholijke jeugd. Deel 2. Middeleeuwen.

Maker Annegarn, J. Vervaardigingsjaar 1863 

Vader Jakob en zijne kindertjes; een schoolboekje

Maker Heijningen Bosch, M. van Vervaardigingsjaar 184?

De schoolvriend; een leesboekje voor de laagste klasse, door den schrijver van de mensch en de dieren. Tweede afdeling, eerste stukje

Maker Schmid, J.N.C.F. von, Vervaardigingsjaar 1848  

De kracht der Christelijke godsdienst; in karakterschetsen uit de Nederlandsche geschiedenis

Vervaardigingsjaar 1850 

Voorbeelden tot aanmoediging en waarschuwing voor kinderen, bijeenverzameld door J. van den Bos.

Maker Bos, J. van den Vervaardigingsjaar 1860 

Leesboek voor jonge lieden over de merkwaardigste gebeurtenissen uit de geschiedenis des vaderlands. Eerste stukje. Vroegste geschiedenis.

Maker Burggraaff, P. Vervaardigingsjaar 1840 

Leesboek voor jonge lieden over de merkwaardigste gebeurtenissen uit de geschiedenis des vaderlands. Tweede stukje. Volgende geschiedenis.

Maker Burggraaff, P.   

Vaderlandsche geschiedenis; een leer- en leesboekje voor kinderen

Maker Hemkes kz, H. Vervaardigingsjaar 1845  

Christelijk onderwijsboekje ten gebruike bij katechizatiën voor min- en meergevorderde leerlingen. Eerste stukje. Bijbelsche en kerkelijke geschiedenis.

Vervaardigingsjaar 1854 

Handleiding bij Teekenoefeningen voor de lagere school

Maker Bakker, S.P. Vervaardigingsjaar 1891  

Inleiding tot den tweeden druk der leesboekjes voor het aanvankelijk leesonderwijs.

Maker Jongejan, W.J. Vervaardigingsjaar 1895 

Zesde leesboekje.

Maker Hoogeveen, M.B. Vervaardigingsjaar 1905 

Teekenoefeningen voor de lagere school.

Maker Bakker, S.P. Vervaardigingsjaar 1900 

Leesboekje voor het aanvankelijk leesonderwijs. Zesde stukje.

Maker Jongejan, W.J. Vervaardigingsjaar 1899 

Leesboekje voor het aanvankelijk leesonderwijs. Vijfde stukje.

Maker Jongejan, W.J. Vervaardigingsjaar 1899 

Leesboekje voor het aanvankelijk leesonderwijs. Derde stukje.

Maker Jongejan, W.J. Vervaardigingsjaar 1899 

Leesboekje voor het aanvankelijk leesonderwijs. Tweede stukje.

Maker Jongejan, W.J. Vervaardigingsjaar 1899 

Toelichting bij Hoogeveen's leesplankje en klassikale leesplank.

Maker Hoogeveen, M.B. Vervaardigingsjaar 1905 

Leesboekje voor het aanvankelijk leesonderwijs. Eerste stukje.

Maker Jongejan, W.J. Vervaardigingsjaar 1899 

Leesboekje voor het aanvankelijk leesonderwijs. Vierde stukje.

Maker Jongejan, W.J. Vervaardigingsjaar 1901 

Leesboekje voor het aanvankelijk leesonderwijs. Zevende stukje.

Maker Jongejan, W.J. Vervaardigingsjaar 1901 

Nieuw leesboek voor katholieke scholen. Deel II.

Maker Tielemans, L.J. Vervaardigingsjaar 1896 

Nieuw leesboek voor katholieke scholen. Deel I.

Maker Tielemans, L.J. Vervaardigingsjaar 1896  

Nieuw leesboek voor katholieke scholen. Deel IV.

MakerTielemans, L.J. Vervaardigingsjaar 1899 

Nieuw leesboek voor katholieke scholen. Deel V.

Maker Tielemans, L.J.Vervaardigingsjaar 1900 

Nieuw leesboek voor katholieke scholen. Slotbundel C.

Maker Tielemans, L.J. Vervaardigingsjaar 1902  

Nieuw leesboek voor katholieke scholen. Deel III.

Maker Tielemans, L.J. Vervaardigingsjaar 1902 

Beknopte handleiding, behoorende bij de platen voor het klassikaal aanschouwelijk onderwijs ten dienste van bewaar- en lagere scholen. Eerste reeks.

Maker Lummel, H.J. van Vervaardigingsjaar 1878 

Korte geographische oefeningen voor het eerste onderwijs in de kennis der gehele aarde, ten dienste der lagere scholen

Maker Prinsen, P.J. Vervaardigingsjaar 1838 

Het groot ABC boek; zeer bekwaam voor de jonge kinderen te leeren want: Men moet in 't ABC zeer wel geoefend wezen, eer men in eenig boek iets kan verstaan of lezen. Op nieuws overgezien en verbeterd naar de nieuwe overzettinge des Bijbels.

Vervaardigingsjaar 1820 

Voorname personen en merkwaardige voorvallen uit de geschiedenis des vaderlands.

Maker Knuivers, T. Vervaardigingsjaar 1859  

Beknopte verhalen uit de geschiedenis des vaderlands; leesboekje voor leerlingen van de tweede klasse eener lagere school.

Maker Zeilmaker, H. Vervaardigingsjaar 1875 

De brave Hendrik; een leesboekje voor jonge kinderen.

Maker Anslijn Nz., N. Vervaardigingsjaar 1870 

Dichtgeschenkje; verhaaltjes en versjes voor de jeugd, met 10 plaatjes.

Vervaardigingsjaar 1837 

De hulpwerkwoorden voor de Fransche taal; met eenige opstellen tot toepassing van dezelve; ten vervolge op de verbuiging der zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden

Maker Wijk Rz., J van Vervaardigingsjaar 1828 

Christelijk onderwijs.

Vervaardigingsjaar 1832 

Schetsen uit de geschiedenis van ons vaderland.

Maker Tielemans, L.J. Vervaardigingsjaar 1896 

Leesboekje voor leerlingen der laagste klasse, die volgens de leerwijze van den heer P.J. Prinsen hebben leeren lezen.

Maker Kroese Ramaker, H. Vervaardigingsjaar 1868 

Kijkjes in onze geschiedenis; leesboek voor de christelijke school. Derde stukje.

Maker Borg, J. ter Vervaardigingsjaar 1890  

Kijkjes in onze geschiedenis; leesboek voor de christelijke school. Tweede stukje.

Maker Borg, J. ter Vervaardigingsjaar 1890 

Kijkjes in onze geschiedenis; leesboek voor de christelijke school. Eerste stukje.

Maker Borg, J. ter Vervaardigingsjaar 1890 

Knoppen; lessen en versjes voor de laagste afdeeling van de middelste klasse der volksschool.

MakerBos, H.Vervaardigingsjaar1874CollectieSchoolboekjes uit de negentiende eeuw

Jeugd en vreugd

Maker Vletter, W. de Vervaardigingsjaar 1871 

Korte schets der vaderlandsche geschiedenis; een leer- en leesboekje voor jonge kinderen

Maker Hemkes kz, H. Vervaardigingsjaar 1851  

Beschouwingen over het heelal; een leesboek voor de hoogste klasse

Vervaardigingsjaar 1852  

Korte leerwijze der algemeene geschiedenis

Maker Florij, H.C. Vervaardigingsjaar 1847 

Algemeene geschiedenis; leesboek voor de christelijke scholen. Derde deel.

Maker Vergers, P. Vervaardigingsjaar 1866 

Geschiedenis des vaderlands tot op onze tijden; ten behoeve van meer gevorderde leerlingen ingerigt.

Maker Knuivers, T. Vervaardigingsjaar 1862 

Schetsen en tafereelen uit de geschiedenis der oudheid. Tweede deel.

Maker Grube, A.W. Vervaardigingsjaar 1876  

Schetsen en tafereelen uit de geschiedenis der oudheid. Eerste deel.

Maker Grube, A.W. Vervaardigingsjaar 1876  

Onze historie; een leesboek voor de volksschool.

Maker Baas, O. Vervaardigingsjaar 1872 

De kleine vaderlander; iets uit de geschiedenis van Nederland voor de middelste klasse der lagere school.

Maker Wijma, J. Vervaardigingsjaar 1871 

Geschiedenis der Nederlanden; voor de jeugd.

Maker Wees, L.J. van Vervaardigingsjaar 1854 

Een boekje met liedjes; voor twee stemmen. Verzameld door J. Worp; woorden van H. Bouman.

Maker Bouman, H. Vervaardigingsjaar 1868