Allart

1.Geschiedenis van de Fransche heerschappij in Europa Kampen, N.G. van / J. Allart / 1815-1823

2.Lessen over de algebra of stelkunst : ten gebruike der Latijnsche scholen Bemmelen, A. van / erven J. Allart / 1817-1818

3.Grieksche spraakkunstWeytingh, Henr. / Erven J. Allart / 1817-1818

4.Nederlandsche pandecten, of Verzameling van wetten, in het Koningrijk der Nederlanden Hamelsveld, W.Y. van / bij de weduwe J. Allart / 1827-1844

5.Appendix op de Notitie van eenige konstige en buitengemeene slegte belachlyke en barbaarsche schilderyen [...] gevonden in het kabinet van den gedeserteerde generaal prins Willem de Vyfde. Alle welke [...] te koop [...] ten huize van de kasteleins Barkmeyer en Klingenspoor, in de Kalverstraat [...]. Ten overstaan van de makelaars. A. van Ketweg [...] en E. Seburg? / 1795

6.Notitie van eenige konstige en buitengemeene slegte belachlyke en barbaarsche schilderyen [...] gevonden in het kabinet van den gedeserteerden generaal prins Willem de Vyfde. Alle dewelke [...] te koop [...] zyn ten huize van de kasteleins Berkemeyer en Klingenspoor, in de Kalverstraat [...]. Ten overstaan van de makelaars A. van Ketweg [...] en E. Seeburgh? / 1795

7.Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders, Bekker, wed. A. Wolff, E. /  Te Amsterdam, / 1780

8.Verhandeling over het eigenlijk denkbeeld, 't welk de heilige schrijvers hechten aen de vergeving der zonden Lotze, Johannes Antony / J. Allart / [1804]

9.Betoog, behelzende eene wederlegging van het gevoelen der genen, die voorgeven, dat de apostelen in sommige wezenlijke stukken van de leere hunnes meesters aengaende den weg der zaligheid zijn afgeweken, en slegts hunne eigene denkbeelden daeromtrend, waerin de een van den anderen zelfs verschilde, voorgedraegen en aengedrongen hebben, zoo dat de leere der apostelen voor christenen, die alleen Jesus volgen, geen verbindend gezag zoude hebben Lotze, Johannes Antony / J. Allart / [1803]

10.De regte betrachting des doods voorgesteld en aangeprezen Kerkhof, Abraham / [J. Allart] / [1808]

11.Verhandeling ten betooge, dat volgens de doorgaande leere des Bijbels de Heere Jesus in Zijne gehoorzaamheid, lijden en sterven, moet worden aangemerkt als borg van zondaaren, die daar door in hunne plaats aan Gods gerechtigheid genoeg gedaan en hun het eeuwig leven verworven heeft : met wederlegginge van hedendaagsche daar van verschillende gevoelens Harmsen, Dirk Karel / J. Allart / [1806]

12.Beredeneerd register op het Crimineel wetboek voor het Koningrijk Holland Linden, Joannes van der / 2e uitgave, overgezien en verbeterd / Johannes Allart / 1809

13.Afbeeldingen der fraaiste, meest uitheemsche boomen en heesters, die tot versiering van Engelsche bosschen en tuinen op onzen grond kunnen geplant en gekweekt worden : benevens de beschrijving van derzelver kenmerken, voortkweeking, nuttigheden en andere bijzonderheden, ingericht om aan de liefhebbers van zoodanige bosschen of tuinen, de kennis van dezelve zoo aangenaam als nuttig te maken Krauss, J.C. / bij Johannes Allart / 1802-[1808]

14.Verhandeling ten betooge, dat de berigten des Nieuwen Testaments aangaande Jezus hemelvaart, en daarop gevolgden verhoogden staat, geenszins als kunstig opgesierde fabelen aangemerkt, maar eigenlijk verstaan moeten worden, en volkomen waarachtig zijn Hengel, Wessel Albertus van / J. Allart / [1810]

15.Verdediging der geschiedenis van den wonderdadig opgewekten Lazarus Hengel, W.A. van / J. Allart / [1809]

16.Strena Pauli van Hemert, ad Daniëlem Wyttenbach missa ipsis kalendis Januariis 1815 Hemert, Paulus van / J. Allart / 1814

17.De Hollandsche natie, in zes zangen Helmers, J.F. / Wed. J. Allart en comp. / 1821

18.De Hollandsche natie, in zes zangen Helmers, J.F. /   bij Johannes Allart / 1814

19.Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland Kemper, J.M. / bij Johannes Allart / 1809

20.Bijvoegselen voor het tiende deel van de Bijdragen tot de huishouding van staat in het Koningrijk der Nederlanden Hogendorp, Gijsbert Karel van / Wed. Johannes Allart / 1825

21.Grondwettige herstelling, van Nederlands staatswezen zo voor het algemeen bondgenootschap, als voor het bestuur van elke byzondere provincie; geschikt om het voornaam doelwit aan te toonen, waar toe de poogingen van goede regenten en de requesten van vaderlandlievende burgers moeten strekken Swildens, J.H. / by Johannes Allart / 1784-1786

22.Gedenkschriften van de Koninklijke Orde der Unie, voor de jaren 1807, 1808 en 1809 Koninklijke Orde der Unie / Allart / 1810

23.Orationum pro Tullio, in Clodium Cicero, M. Tullius / Vidua J. Allart / 1830

24.Verhandeling over de kindschheid der wereld, ter beantwoording van het voorstel: "Daar men in onze dagen zoo veel spreekt van de kindschheid des menschdoms in de eerste tijden der wereld, is de vraag, in hoe verre dezelve volgens de berigten der heilige schrijveren kan aangenomen of moet verworpen worden?" Folmer, Lucretius Bernard / J. Allart / 1809

25.Verhandeling behelzende eene aanwijzinge van eigenlijk genoemde voorspellingen des Ouden Testaments, die rechtstreeks op onzen Heere Jezus Christus zien Folmer, Lucretius Bernard / J. Allart / 1805

26.Verhandeling over de waare en eeuwige godheid van den persoon des Heiligen Geestes Lotze, Johannes Antony / J. Allart / [1805]

27.Schriftmaatig onderzoek: welk belang wij hebben in de rechte kennisse van Christus Jesus onzen Heer? : en hoe wij ons jegens Hem gedragen moeten?Heringa, Johannes / J. Allart / [1805]

28.Alexander de Veroveraar Fessler, Ignatius Aurelius / J. Allart / 1801

29.Kerkelyke historie van het psalm-gezang der christenen, van de dagen der apostelen af, tot op onzen tegenwoordigen tyd toe; en inzonderheid van onze verbeterde Nederduitsche psalmberyminge: Iperen, Josua van / by de wed. Loveringh en Allart / 1777-1778

30.Catalogus van eene fraaije partij geschreven, cursiefsche, Romeinsche, Hoog- en Nederduitsche, Hebreeuwse, Grieksche, Arabische en Syrische letteren, volgens de proeven daarvan gegeven; benevens tien kapitale drukpersen, eene groote partij ijzere ramen voor alle formaten, letterkassen, bokken of stellingen, corrigeersteenen, fournuis met kopere ketel, loogbak met ijzere plaat en zwaar met lood bekleedde natmout en verder tot eene compleete boekdrukkerij behoorende gereedschappen; nagelaten door wijlen den heere J. Allart, al hetwelke zal worden verkocht vrijdag en zaturdag den 13den en 14den maart 1818, in 's Gravenhage, ten huize van de erven J. Allart Erven J. Allart / 1818

31.Het Boek der Psalmen, nevens de gezangen, bij de Hervormde Kerk in Nederland in gebruik, door last van de hoog mogende heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren met de noodige daarin gemaakte veranderingen : mitsgaders De christelijke catechismus, formulieren en gebeden der Gereformeerde Kerken Erven J. Allart / 1817

32.Het boek der Psalmen, nevens de gezangen, bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; bij Johannes Allart / 1808

33.Het boek der Psalmen, nevens de gezangen, bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik Voet, Johannes Eusebius / Johannes Allart / 1807

34.Het boek der Psalmen, nevens de gezangen, by de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; by Johannes Allart / 1806

35.Code militaire pour l'armée de terre des Pays-Bas J. Allart / 1816

36.Uittreksels uit de verhandelingen over de waare en eeuwige godheid van den persoon des Heiligen Geestes Corstius, Melchior / J. Allart / 1805

37.Verhandeling tot betoog der kracht van het bewijs voor de waarheid en goddelijkheid der Evangelie-leere : ontleend van de wonderwerken van Jesus Christus en de apostelen Clarisse, Joannes / J. Allart / [1801]

38.Verhandeling, behelzende een kortbondig betoog en verdediging van de kracht van het bewijs voor den goddelijken oorsprong en verbindend gezag van het evangelie : ontleend uit den voortreffelijken aart van deszelfs zedenleer en haaren gezeegenden invloed op de verbetering en het geluk der menschen Clarisse, Johannes / J. Allart / [1804]

39.De Hollandsche natie, in zes zangenHelmers, J.F. / 7e dr / Allart / 1829

40.Byvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige naleezingen voor de Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar. Wyn, H. van / by Johannes Allart / 1797-1801

41.Een vertoog van den voordeligen of nadeligen invloed onzer hartstogten op het geloof en de zeden, met een onderricht, hoe dezelven naar het evangelie moeten bestierd worden Boot, Johannes Cornelis / J. Allart / 1804

42.Verhandeling over den waaren aart en voortreffelijkheid van de christelijke gelatenheid, en hoe die van ongevoeligheid onderscheiden zij Boot, Diederik / [J. Allart] / [1801]

43.Verhandeling over de Nederduitsche spelling, ter bevordering van eenparigheid in dezelve Siegenbeek, Matthys / 2e dr / J. Allart / 1805

44.De regte betrachting des doods voorgesteld en aangeprezen Broek, Cornelis Adrianus van den / [J. Allart] / [1808]

45.Redevoering over den echten Godgeleerde, een uitlegger der Heilige Schriften, gehouden te Amsterdam in de kerk der remonstranten, bij het aanvaarden van het hoogleeraarambt in de Godgeleerdheid en kerkelijke historie aan derzelver kweekschool, op den 28 van november des jaars MDCCCXXVII Des Amorie van der Hoeven, Abr. / Wed. J. Allart / 1828

46.Woerden in slagtmaand MDCCCXIII Meulman, Jan / Johannes Allart / 1814

47.Verhandeling ter beandwoording der vrage, vorderende ene duidelijke ontwikkeling van de leere des bijbels, inzonderheid des Nieuwen Testaments, aangaande het laatste algemeen gericht, welk Jesus Christus over de wereld houden zal, met wederlegging der hedendaagsche wangevoelens Benthem Reddingius, Gerardus / J. Allart] / [1805]

48.Kort onderwijs in de geografij of aardrijkskunde Martinet, J.F. / Johannes Allart / 1801

49.Verhandeling, behelzende de voorstelling van Jezus Christus, in het vereenigen van voorzigtigheid en opregtheid, als een voorbeeld van navolging voor den christen Beekhuis, Willem / [J. Allart] / [1806]

50.Verhandeling over het gebruik der Apokrijfe Boeken des Ouden Testaments Beckhaus, M.J.H. / J. Allart / [1808]

51.Brieven en briefwisseling Lublink de Jonge, Joan. / J. Allart / 1803

52.Instructiën voor de hooge staats-collegiën, en rechtbanken der Bataafsche Republiek J. Allart / 1802

53.Verhandeling over den invloed van den schouwburg op het zedenlyk karakter Woestenberg, J. van / J. Allart / 1802

54.Verzameling van stukken, raakende de procedures, voor den Hove van Gelderland geventileerd, op en tegen Jonkheer G. W. van Zuylen van Nieveldt. Beschreven in de Ridderschap des Quartiers van Veluwe, enz. enz By Johannes Allart / 1790

55.Huishoudkundig handboek voor den stedeling en landman, of Chomel, Huishoudelijk woordenboek verkort. : In vier deelen .. Chomel / bij Johannes Allart / 1800-1803

56.Kort begrip der algemeene geschiedenis : van de schepping der wereld af, tot het einde der agttiende eeuw Hamelsveld, Ysbrand van / Johannes Allart / 1802

57.Brieven en negotiatien, van Mr. L. P. van de Spiegel, als raadpensionaris van Holland. Geduurende den jongsten oorlog van dezen staat met de Fransche Republiek. ; Waarbij gevoegd zijn veele authentique stukken, strekkende tot beter verstand van dezelve brieven ..Spiegel, L.P. van de / bij Johannes Allart / 1803

58.De nieuwe wyze van vroedmeesters te maaken, en het eerste geval van den ongelukkigen uitslag Bree, Jan de / Johannes Allart / 1802

59.Betoog van de kracht van 't bewijs voor de waarheid en goddelijkheid der evangelie-leere : ontleend uit de wonderwerken van Jesus Christus en de apostelen Feith, R. / J. Allart / [1801]

60.Levensbeschrijvingen van beroemde kinderen, of Voorbeelden voor de jeugd, om te dienen tot een leesboek, en tot onderwijs voor kinderen, Freville, A.F.J. / by Johannes Allart / 1800-1801

61.Antenors reize door Griekenland en Asie Lantier, E.F. / Johs. Allart / 1802

62.Nieuw geschenk voor de jeugd Martinet, J.F. / J. Allart / [1791-1801]

63.Nieuwe reize naar de binnenste gedeelten van Afrika, door Egypte, Syrie en le Darfour, waar nimmer te voren eenig Europeaan heeft gereisd : gedaan in den jaare 1792-1798 Browne, W.G. / J. Allart / 1800-1801

64.Zendelings-reis naar den Stillen Oceaan, onder het bevel van James Wilson Wilson, J. / Blussé / 1801-1802

65.Tafereelen uit het huiselijk leven Starke, G.W.C. / Johannes Allart / 1803-1804

66.Het mededogen : in vier zangen Delille, ... / J. Allart / 1804

67.Geschiedkundig verslag van de landingen op de Britsche eilanden, zinds Willem den Veroveraar tot op dezen tydGirardin, St. de / J. Allart / 1803

68.Nederduitsche spraakkonst ten dienste der scholen Weiland, P. / J. Allart / 1806

69.Reis van een Britsch gezantschap naar het koningrijk Ava, in het jaar 1795 Symes, Michael / Johannes Allart / 1802-1804

70.De leer van Gall, over de herssenen en schedel, ontwikkeld Leune, J.C.F. / J. Allart / 1804

71.Aan Rutger Jan Schimmelpenninck, in mei 1805 Feith, Rhijnvis / Johannes Allart / 1805

72.Proeve van eenige gezangen voor den openbaaren godsdienst Feith, Rhijnvis / J. Allart / 1804

73.Het leven van Jan Kasper Lavater Gessner, G. / Johannes Allart / 1802-1805

74.Legaat aan Helene, van haren vader G.F. Niemeyer Niemeyer, G.F. / J. Allart / 1806

75.Verdeediging van den geopenbaarden godsdienst, tegen deszelfs hedendaagsche bestrijders Regenbogen, J.H. / J. Allart / 1802-1803

76.De Bijbel Hamelsveld, IJ. van / bij Johannes Allart / 1805

77.Beknopt handboekje der vaderlandsche geschiedenissen : aanvang neemende met de komst van Karel de Vde tot de graaffelijke waardigheid over deeze landen, tot den tegenwoordigen tijd Aa, Cornelis van der / Johannes Allart / 1800-1803

78.Choix de lecture pour la jeunesse, ou Mélange de plusiers morceaux tirés des meilleurs auteurs auxquels on a joint l'explication en hollandais des phrases et des mots : ouvrage destiné à faciliter aux jeunes gens l'étude de la langue française J. Allart / 1805

79.Engelsche spraakkonst : gevolgd naar de leerwijze van Meidinger, volgens de beginzelen der waare uitspraak van Sheridan en Walker Lehman, G.W. / Johannes Allart / 1805

80.Verantwoording van Samuel Story wegens zijn gehouden gedrag als commandant van 's lands esquader, voor, op, en na den 30. augustus 1799, nevens zijne wederlegging van de op den 16. januarij 1804 tegen hem uitgesprokene criminele sententie Story, Samuel / bij Johannes Allart / 1805

81.De onsterflijkheid der ziel Delille, Jacques / Johannes Allart / 1803

82.Romeinsche geschiedenissen van Martinus Stuart Stuart, Martinus / J. Allart / 1803-1806

83.Brieven aan Sophië : [over den geest van de Kantiaansche wijsbegeerte, vooral met betrekking tot het christendom : in verzen, met aanteekeningen] Feith, Rhijnvis / J. Allart / 1806

84.Geschiedenis van den oorlog der drie Europeesche keizers, in den jaare MDCCCV J. Allart / 1806

85.Geschiedenis van Clarissa Harlowe Richardson, ...  / bij Johannes Allart / 1797-1805

86.Geschiedenis van Karel Grandison, Richardson  / bij Johannes Allart / 1797-1802

87.Jesaïas Palm, J.H. van der / J. Allart / 1805-[1806]

88.De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken, Plutarchus / by Johannes Allart / 1789-1809

89.Lijkgedachtenis van zijne Doorluchtige Hoogheid, Prins Willem den Vijfde Francq van Berkhey, Joannes le / Johannes Allart / 1806

90.De brief van Jakobus in leerredenen Stuart, Mart. / J. Allart / 1804-1805

91.Alphabetisch register op de decreten van Zijne Majesteit den Koning van Holland, mitsgaders op de notificatien van hoogstdeszelfs ministers : bevattende den zakelijken inhoud van al het merkwaardige, 't welk daar bij is besloten en vastgesteld J. Allart / 1806-1810

92.Berichten van den predikant Kicherer, aangaande zijne zending tot de heidenen Kicherer / J. Allart / 1805

93.Ontwaakte zang-lust, van E.M. Overdorp geb. Post ; [met gegrav. tit. en vign. van Vinkeles] Overdorp geb. Post, E.M. / bij Johannes Allart / 1807

94.Aan mr. Johan Meerman, heer van Dalem en Vuren, ten antwoord op zijnen brief, over de vokaalverdubbeling in het Nederduitsch Siegenbeek, Matthys / bij Johannes Allart / 1807

95.Frederica Weisz en haare dochters Garve, Christian / Johannes Allart / 1806

96.Het leven van Buonaparte Linden, J. van der / J. Allart / 1801-1802

97.Bonaparte en de algemene vrede : met plaaten Nieuwenhuizen, B. / Johannes Allart / 1802

98.Zak-bibliotheek van vernuft en smaak Johannes Allart / 1797-1804

99.Beginselen der Nederduitsche spraakkunst, ontleend uit de Nederduitsche spraakkunst : uitgegeeven in naam en op last van het staatsbestuur der Bataafsche Republiek Weiland, P. / J. Allart / 1805

100.Nederduitsche spraakkunst Weiland, P. / J. Allart / 1805

101.Woordenboek voor de Nederduitsche spelling Siegenbeek, Matthijs / J. Allart / 1805

102.Verhandeling over de Nederduitsche spelling, ter bevordering van eenparigheid in dezelve Siegenbeek, Matthys / bij Johannes Allart / 1804

103.Reize van De La Pérouse in de jaaren 1785, 1786, 1787 en 1788 La Pérouse, J.F.G. de / J. Allart / 1801-1804

104.Reize in Opper- en Neder-Egipte, gedurende den veldtocht van BonaparteDenon, Vivant / Johannes Allart (deel 3) / 1803-1805

105.De Belgen vóór, gedurende en na den opstand Kist, W. / Wed. J. Allart / 1832

106.Zangwijzen der Evangelische gezangen bij de Hervormde kerk in gebruik : geschikt voor het orgel, forte-piano of clavier Ruppe, C.F. / Johannes Allart / 1806

107.Lodewijk van Landen, of De twee bronnen Kist, W. / Wed. J. Allart / 1831-1832

108.Czaar Peter III : treurspel Kraft, A. / J. Allart / 1801

109.Verhandelingen en waarneemingen over de natuurlijke historie, meerendeels van ons vaderland Martinet, Joannes Florentius / bij Johannes Allart / 1795

110.Handwoordenboek voor de spelling der Hollandsche taal Weiland, P. / Allart / 1812

111.Mijne uitspanning : in eenige dichtstukjes Kronenberg, H.G. / J. Allart / 1808

112.Engelsche chrestomatie, of Verzameling van stukken, getrokken uit de beste Engelsche schrijvers : met de klankteekening van ieder woord, benevens de uitspraak en de verklaring der moeijelijkste woorden op elke bladzijde : voor de scholen Lehman, G.W. / J. Allart / 1808

113.Wetboek van den koophandel voor het Fransche rijk Linden, J. van der / J. Allart : J. Ruijs / 1808

114.Reis in het noordoostelijke Siberie, en op de Yszee en den Noordoostelijken oceaan Sarytschew, Gawrila / J. Allart / 1808

115.De monarchale regering van het Koningrijk Holland, onder Lodewijk Napoleon, den eersten koning van Holland (politike magt) Vermaard rechtsgeleerde, Een / Allart / 1808

116.Romeinsche geschiedenissen Stuart, M. /   by Johannes Allart / 1794

117.Evangelische gezangen, om nevens Het boek der Psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden,bij Johannes Allart / 1808

118.Rome en Londen, of Over de gesteldheid der naastvolgende algemeene monarchie Schrijver des Nieuwen Leviathans, De / J. Allart / 1808

119.Romeinsche geschiedenissen ; 12: Twaalfde deel, behelzende de geschiedenis van het Gemeenebest van den dood der Gracchussen tot aan dien van Marius Stuart, M. / bij Johannes Allart / 1798

120.Romeinsche geschiedenissen ; 11: Elfde deel, behelzende de geschiedenis van het Gemeenebest van den ondergang van Carthago tot aan den dood der Gracchussen Stuart, M. / bij Johannes Allart / 1797

121.Romeinsche geschiedenissen ; 10: Tiende deel, behelzende de geschiedenis van het Gemeenebest van het begin des tweeden Macedonischen krijgs tot aan den ondergang van Carthago Stuart, M. / bij Johannes Allart / 1797

122.Romeinsche geschiedenissen ; 27: Zeven en twintigste deel, behelzende de geschiedenis der alleenheersching onder Antoninus, Marcus Aurelius, Commodus, Pertinax, Didius Julianus en Septimius Severus Stuart, M. / bij Johannes Allart / 1807

123.Romeinsche geschiedenissen ; 22: Twee en twintigste deel, behelzende de geschiedenis der alleenheersching onder Tiberius Stuart, M. / bij Johannes Allart / 1803

124.Romeinsche geschiedenissen ; 13: Dertiende deel, behelzende de geschiedenis van het Gemeenebest van den dood van Marius tot aan de mededinging tusschen Crassus en Pompejus Stuart, M. / bij Johannes Allart / 1798

125.Romeinsche geschiedenissen ; 29: Negen en twintigste deel, behelzende de geschiedenis der alleenheersching onder Decius, Gallus, Valerianus, Gallienus, Claudius II, Aurelianus, Tacitus, Probus, Carus, Carinus, Numerianus en Diocletianus Stuart, M. / bij Johannes Allart / 1809

126.Romeinsche geschiedenissen ; 8: Agtste deel, behelzende de geschiedenis van het Gemeenebest van den dood van Hannibal's broeder tot aan het einde van den oorlog tegen Philippus Stuart, M. / bij Johannes Allart / 1796

127.Romeinsche geschiedenissen ; 28: Acht en twintigste deel, behelzende de geschiedenis der alleenheersching onder Caracalla, Macrinus, Heliogabalus, Alexander Severus, Maximinus, de Gordianussen, Maximus en Balbinus, Gordianus III en Philippus Stuart, M. / bij Johannes Allart / 1808

128.Romeinsche geschiedenissen ; 21: Een en twintigste deel, behelzende de geschiedenis der alleenheersching onder Augustus Stuart, M. / bij Johannes Allart / 1802

129.Romeinsche geschiedenissen ; 18: Agttiende deel, behelzende de geschiedenis van het Gemeenebest van den dood van Pompejus tot na dien van Cæsar Stuart, M. / bij Johannes Allart / 1801

130.Romeinsche geschiedenissen ; 19: Negentiende deel, behelzende de geschiedenis van het Gemeenebest van den Mutijnschen oorlog tot na den Perusijnschen krijg Stuart, M. / bij Johannes Allart / 1801

131.Romeinsche geschiedenissen ; 16: Zestiende deel, behelzende de geschiedenis van het Gemeenebest van de nieuwe zamenspanning van het eerste driemanschap tot aan den burgerkrijg tusschen Pompejus en Cæsar Stuart, M. / bij Johannes Allart / 1800

132.Romeinsche geschiedenissen ; 5: Vijfde deel, behelzende de geschiedenis van het Gemeenebest van het tweede vredeverbond met de Samniten tot aan het einde van den eersten Carthaagschen oorlog Stuart, M. / bij Johannes Allart / 1794

133.Romeinsche geschiedenissen ; 15: Vijftiende deel, behelzende de geschiedenis van het Gemeenebest van den ondergang van Catilina tot aan de nieuwe zamenspanning van het eerste driemanschap Stuart, M. / bij Johannes Allart / 1799

134.Romeinsche geschiedenissen ; 14: Veertiende deel, behelzende de geschiedenis van het Gemeenebest van de mededinging tusschen Crassus en Pompejus tot aan den ondergang van Catilina Stuart, M. / bij Johannes Allart / 1799

135.Romeinsche geschiedenissen ; 6: Zesde deel, behelzende de geschiedenis van het Gemeenebest van het einde van den eersten Carthaagschen oorlog tot aan den dood van koning Hiëro Stuart, M. / by Johannes Allart / 1795

136.Romeinsche geschiedenissen ; 7: Zevende deel, behelzende de geschiedenis van het Gemeenebest van den dood van koning Hiëro tot aan de nederlaag en dood van Hannibal's broeder Stuart, M. / bij Johannes Allart / 1795

137.Romeinsche geschiedenissen ; 17: Zeventiende deel, behelzende de geschiedenis van het Gemeenebest geduurende den burgerkrijg tusschen Pompejus en Cæsar Stuart, M. / bij Johannes Allart / 1800

138.Romeinsche geschiedenissen ; 23: Drie en twintigste deel, behelzende de geschiedenis der alleenheersching onder Cajus, Claudius en den aanvang der regeering van Nero Stuart, M. / bij Johannes Allart / 1803

139.Romeinsche geschiedenissen ; 9: Negende deel, behelzende de geschiedenis van het Gemeenebest van het einde des eersten Macedonischen krijgs tot aan het begin van den tweeden Stuart, M. / bij Johannes Allart / 1796

140.Romeinsche geschiedenissen ; 20: Twintigste deel, behelzende de geschiedenis der verkeering van het Gemeenebest in eene alleenheersching Stuart, M. / bij Johannes Allart / 1802

141.Romeinsche geschiedenissen ; 24: Vier en twintigste deel, behelzende de geschiedenis der alleenheersching onder Nero, Galba en Otho Stuart, M. / bij Johannes Allart / 1804

142.Romeinsche geschiedenissen ; 25: Vijf en twintigste deel, behelzende de geschiedenis der alleenheersching onder Vitellius en Vespasianus Stuart, M. / bij Johannes Allart / 1804

143.Romeinsche geschiedenissen ; 26: Zes en twintigste deel, behelzende de geschiedenis der alleenheersching onder Titus, Domitianus, Nerva, Trajanus en Hadrianus Stuart, M. / bij Johannes Allart / 1805

144.Romeinsche geschiedenissen ; 30: Dertigste deel, behelzende de geschiedenis der alleenheersching onder Constantius, Galerius, Licinius en Constantius den Grooten tot aan de verplaatsing van den rijkszetel Stuart, M. / bij Johannes Allart / 1810

145.Hoe leert men kinderen in het boek der natuur lezen?, of Gesprekken over voorwerpen der natuurPöhlmann, J.P. / J. Allart / 1809

146.Het feest van de orde der unie, gevierd in Amsterdam, den XXV April MDCCCVIII Vinkeles, Reinier / Johannes Allart / [1808]

147.Bladwijzer der voorvallen en ontmoetingen van den kapitein James Cook, op zijne drie togten, en der onderscheidene landen, enz. door hem, op die togten waargenomen of nieuwelings ontdekt. : Beschreven in de dertien deelen der Reizen rondom de wereld, door James Cook.Chevallerau, W. / bij Johannes Allart / 1809

148.Katechismus der natuurMartinet, J.F. / J. Allart / 1809

149.Geheime brieven over de inwendige gesteldheid van het Pruissische hof, na den dood van Frederik den II Cölln, Friedrich von / J. Allart / 1807-1809

150.Algemeene aardrijksbeschrijving Guthry, William / bij Johannes Allart / 1803-1808

151.Aardrijkskundige beschrijving van het Koningrijk Holland : ten geleide van eene nieuwe aardrijkskundige kaart van dit rijk, in deszelfs geheel grondgebied, met het voormalig Oost-Friesland, Jeverland, Kniphuizen en Varel : naar de jongste staats-verdragen Gelder, Jacob de / J. Allart ; J. Ruys / 1809

152.Bijbeloefening over de Brieven van Paulus aan de ThessalonicensenHeijningen, H. van / Wed. J. Allart / 1831

153.Proeve eener dichterlijke vertaling van de Ilias van Homerus Homerus / J. Allart / 1807

154.Geschiedkundige beschrijving van het vermaarde stadhuis van Amsterdam Fokke, Jan / Johannes Allart / 1808

155.Volledige syntaxis der Fransche taal, of Handleiding tot eenen zuiveren Franschen stijl, door eene menigte van doelmatige en uitgezochte voorbeelden uit de oude en nieuwe Fransche schrijvers opgehelderd : een, voor onderwijzers en leerlingen even nuttig en bijzonder voor de Fransche scholen zeer geschikt werk Quedenfeld, J.C. / J. Allart / 1809

156.Handboek ter aanwijzing van het regt van jagen, vogelen en visschen, binnen het Koningrijk Holland, gegrond op de decreten en resolutien daaromtrent : naar eene alphabetische orde te zamengesteld J. Allart / 1809

157.Boeren goudmijn, of Handleiding tot de kunst om van verschillende soorten van landerijen het meest mogelijke nut te trekken, meer vee te kunnen houden dan naar gewoonte en hetzelve over 't geheel beter te kunnen voeden, en doelmatiger behandelen : benevens een aantal wetenswaardige bijzonderheden tot den landbouw betrekkelijk : alles met voorbeelden, op ondervinding berustende, opgehelderd Thaer, Albrecht / Allart / 1807

158.Géographie des enfans, selon tous les changemens arivés jusqu'à ce jour : accompagnées de XXI cartes Dautun, D.H. / J. Allart / 1809

159.Verhalen van verschillenden inhoud Zschokke, H. / Wed. J. Allart / 1831

160.Evangelische gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den openbaren Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden; op uitdrukkelijken last van alle de synoden der voornoemde gemeenten J. Allart / 1816

161.Bijbeloefening over den Brief van Paulus aan de Kolossers Heyningen, H. van / Wed. J. Allart / 1831

162.Geschiedenis der menschheid naar den bijbel Muntinghe, Herman / Nieuwe uitg / Wed. J. Allart / 1831-1835

163.Repertorium of generaal register over de negen deelen van het groot placaatboek : zoo volgens de jaar- en dag-teekeningen, als volgens de orde van het alphabet, eerst over de zes deelen in den jaare 1752 uitgegeven: en nu over de verdere deelen aangevult en verbetert Linden, Joannes van der / Bij Johannes Allart / 1797

164.Verhandeling over de verbreiding der evangelieleer over den aardbodem Feith, Rhijnvis / Johannes Allart / 1809

165.Wetten voor voogden, executeurs en curators : volgens het Fransche recht J. Allart / 1810

166.Bijbeloefening over den Brief van Paulus aan de Philippiërs Heijningen, H. van / Wed. J. Allart / 1831

167.Mengelingen Bilderdijk, Willem / Johannes Allart / 1804-1808

168.Wetten ten aanzien der huwelijksverbindtenissen, in het Fransche keizerrijk, gegrond op het wetboek Napoleon bij J. Allart / 1810

169.Leydens ramp Bilderdijk, Willem / by Joh. Allart, en Jac. Ruys / 1808

170.Fingal : in zes zangen naar Ossiaan gevolgd MacPherson, James / bij Johannes Allart / 1805

171.Code des douanes de l'empire français : suivi du tarif des douanes = Wetboek der douanes van het Fransche keizerrijk : gevolgd van het tarif der inkomende en uitgaande regten bij Johannes Allart / 1810

172.De ziekte der geleerden Bilderdijk, Willem / Johannes Allart en gebr. Van Cleef / 1807

173.Het buitenleven : in vier zangen Delille, ... / bij Johannes Allart / 1803

174.Poëzij Bilderdijk, Willem / Johannes Allart / 1803-1807

175.Floris de Vijfde : treurspel Bilderdijk, Willem / Johannes Allart / 1808

176.C. C. Plinius Secundus Hall, M.C. van / by Johannes Allart / 1809

177.Tafereelen van Napels Rehfues, P.J. / Johannes Allart / 1810

178.Tafereelen der menschelijke hartstochten Inchbald née Simpson, Elizabeth / Johannes Allart / 1806-1810

179.Het kind des oorlogs Johannes Allart / 1810

180.Proeve eener geschiedenis der Nederduitsche dichtkunde Vries, Jeronimo de / bij Johannes Allart / 1810

181.Reize rondom de waereld Cook, James / Bij Honkoop, Allart en van Cleef / 1795-1809

182.Natuurlyk toverboek, behelzende de verbaazendste geheimen van natuur en konst, opgehelderd met plaaten Decremps, Henri / by Allart / 1791-1794

183.Bijbeloefening over den brief van Paulus aan de Epheziërs Heyningen, H. van / Wed. J. Allart / 1830

184.Historien en zonderlinge gevallen, uit geloofwaardige schrijvers bijeen verzameld en uitgegeven om den leeslust in de jeugd op te wekken Arrenberg, R. / G.A. Arrenberg / 1793-1810

185.Onderzoek aangaande het geen in de leeringen en voorschriften van Jezus en de apostelen, tijdelijk en plaatselijk, of voor alle tijden en van een algemeen geldend gezag is Meijer, J. Andr. Georg / bij Johannes Allart / 1811

186.Handboek voor eigenaars, huurders en pachters van huizen, landhoeven en vee : met formulieren voor allerleië soort van huurcedels en acten, betreklijk verhuringen, volgens de Fransche wetten Léopold / J. Allart / 1811

187.Christelijke gebeden en overdenkingen Sailer, J.M. / J. Allart / 1808-1810

188.Nouveau guide des maires, des adjoints et des commissaires de police = Nieuwe gids der mairen en adjunkten, en der kommissarissen van politie Kinker, J. / H. Gartman : J. Allart / 1811-1812

189.Praktikale verhandeling over alle soorten van overeenkomsten, contracten, obligatiën en verbindtenissen, die het geoorloofd is onderhands en tusschen partikuliere personen te passeren : met een daarbij gevoegd formulierboek voor ieder der daartoe behoorende akten Daubanton, A.G. / Bij Johannes Allart / 1811

190.De volmaakte deurwaarder, of Algemeen en beredeneerd formulierboek der vier wetboeken Delaporte, J.B. / J. Allart / 1811

191.Verzameling der Fransche wetten, die bij onderscheidene decreten van Zijne Majesteit den Keizer en Koning, in de Hollandsche en andere vereenigde departementen verbindende verklaard zijn = Collection des lois françaises, qui par divers décréts de Sa Majesté l'Empereur et Roi, sont déclarées exécutoires dans les départemens de la Hollande et autres réunis à la FranceOp de keizerlijke drukkery, voor rekening van Johannes Allart / 1811-1814

192.Verdeeling van Holland in departementen, arrondissementen en vredegeregten = Division de la Hollande en départemens, arrondissemens et justices de paix Johannes Allart / 1811

193.Dichterlijke zedelessen voor de jeugd, uit Cats en anderen verzameld, en tot een geregeld zamenstel gebragt : ten schoolgebruike Siegenbeek, M. / J. Allart / 1811

194.Theorie der hedendaagsche muzijkRuppe, C.F. / J. Allart / 1809-1810

195.Fannij Feith, Rhijnvis / J. Allart / 1808

196.Tableau général des réductions de monnaies hollandaises en francs, et des monnaies de l'empire français en florins de Hollande = Algemeen tafereel van de berekeningen der Hollandsche munten in franken, en van de munten des Franschen keizerrijks in Hollandsche guldens Lehuby, J.F. / Johannes Allart / 1811

197.Geschiedkundig verslag der dijkbreuken en overstroomingen, langs de rivieren in het Koningrijk Holland, voorgevallen in louwmaand MDCCCIX Ewijk, Hendrik / Joh. Allart : Jac. Ruys / 1809

198.Organisatie der geregten van koophandel, bij wege van uittreksel uit het Wetboek van koophandel voor het Fransche rijk = Organisation des tribunaux de commerce, ou Extrait du Code de commerce de l'empire français J. Allart / 1810

199.Tarif van rechtskosten in het Fransche rijk, zoo bij de vredegerechten en vrederechters, als bij de rechtbanken van eerste instantie en de hoven van appél, derzelver griffiers, deurwaarders, praktizijns, notarissen, zaakkundigen, getuigen en toezienders : benevens de kosten van alle acten, rekwesten, tegenspraken, pleidooijen, verhooren, vonnissen, vacatien, kopijen en uitleggingen van stukken : alles naar de waarde van het Hollandsche geld berekend bij Johannes Allart / 1811

200.Manuel des justice de paix = Handboek der vredegeregten : officieele uitgave Le Vasseur, A.F.N. / J. Allart / 1811

201.Formulaire du code de procédure civile : avec la traduction hollandaise = Formulierboek van het wetboek der civiele regtsvordering : met het Fransch oorspronkelijk Johannes Allart / 1811

202.Code de procédure civile : edition officielle = Wetboek der civiele regtsvordering : officieele uitgave Bilderdijk, Willem / J. Allart / 1811

203.Verhandeling van het ambt der notarissen; Linden, Joannes van der / bij Johannes Allart / 1809

204.Keur van dichterlijke zedelessen, voornamelijk uit J. Cats Siegenbeek, Matthijs / J. Allart / 1810

205.Evangelische gezangen om nevens het Boek der Psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden ... : bijeenverzameld ... in de jaren 1803, 1804 en 1805 Hauff, W.G. / J. Allart / 1810

206.Stukken rakende het Hervormd Kerkgenootschap in dit Koningrijk, zoo van deputaten van de Noordhollandsche synode, als van de classis en den grooten kerkenraad van Amsterdam J. Allart ; J. Ruijs / 1810

207.Natuurlijke godgeleerdheid, of bewijzen voor het aanwezen en de volmaaktheden der godheid, afgeleid uit de verschijnselen der natuur Paley, William / J. Allart / 1810

208.Reize te voet door het eiland CeilonHaafner, J. / J. Allart / 1810

209.Frankrijk, beschouwd in alle de deelen van deszelfs inwendig bestaan en regeering : met opgave der constitutie en van alles, wat behoort tot het staats-, krijgs-, rechts- en finantie-wezen, ...bij Johannes Allart / 1810-1811

210.Leerredenen Borger, E.A. /  Wed. J. Allart / 1825

211.Provisionele instructie voor het Hoog Militair Geregtshof Hoog Militair Geregtshof / Allart / 1814

212.Delphine Stael Holstein, van / Johannes Allart [etc.] / 1808-1819

213.Code organique des départements de la Hollande = Verzameling van wetten en decreten, betrekking hebbende tot de inlijving en organisatie der Hollandsche departementen Kemper, J.M. / bij Johannes Allart / 1812

214.Handboek der manier van procederen, in lijfstraffelijke zaken Bourguignon / J. Allart / 1811-1812

215.Verhandeling van het regt of de belasting op de successie, volgens de Fransche wetten Linden, J. van der / bij Johannes Allart / 1812

216.Tafereelen van Konstantinopel Murhard, Friedrich / J. Allart / 1809-1812

217.De doorluchtige vorsten uit den Huize van Oranje-Nassau, en derzelver uitmuntende daaden, ten nutte van het vaderland verrigt, in tafereelen geschetst Aa, Cornelis van der / bij Johannes Allart / 1814

218.Berigt omtrent het leven, het karakter en de laatste godsdienst-aandoeningen der beruchte vergiftigster Hester Rebekka Nepping, met hare medepligtigen ter doodstraffe veroordeeld, om den moord van hare bijwoneresse, en van haren echtgenoot : tot leering en waarschuwing Broes, W. / Johannes Allart / 1812

219.Geschiedenis van het verval en den ondergang des Romeinschen Rijks Gibbon, E. / J. Allart / 1810-1811

220.Nederduitsch taalkundig Woordenboek Weiland, P. / bij Johannes Allart / 1799-1811

221.Wetten voor voogden, executeurs en curators : volgens het Fransche recht : in artikels verdeeld, en met een uitvoerig register voorzien2e dr., omgewerkt, verb. en met form. vermeerderd / bij J. Allart / 1811

222.De schatkamer voor kinderen Blanchard, P. / Johannes Allart / 1812

223.Code d'instruction criminelle = Wetboek van strafvordering Bilderdijk, Willem / Édition officielle / voor rekening van Johannes Allart / 1811

224.Verhandeling van de hypotheken en preferentiën, volgens de nieuwe Fransche wetgeving : ten nutte van rechters, advocaten, notarissen, practizijns, voogden, executeuren, en voor alle de bezitters van vaste goederen en eigendommen Guichard, A.C. / J. Allart / 1811-1812

225.Plegtig dank- en biduur wegens de inhuldiging van Zijne Koninklijke Hoogheid Willem den Eerste, Prins van Oranje en Nassau enz. enz. enz., als Souverein Vorst der Vereenigde Nederlanden : als mede leerrede en dank-uur wegens den gesloten vrede Krieger, W.L. / Johannes Allart / 1814

226.Uitgerekende tafelen, dienstig tot gemak voor alle handelaars in effecten, en voor de ingezetenen van de Vereenigde Nederlanden bij J. Allart / 1814

227.Iets nopens den Brief aan een vriend, betrekkelijk het godsdienstig vieren van Leydens ramp, en de aanmerkingen op denzelven Borger, E.A. / J. Allart / 1813

228.Nederlands verlossing gevierd op den 29en van lentemaand MDCCCXIV Loots, Cornelis / J. Allart / 1814

229.Ode aan God en het vaderlandKasteele, R.P. van de / Allart / 1814

230.Jeugdige dichtproeven van Johanna Constantia Cleve, oud elf jaren Cleve, Johanna Constantia / Johannes Allart / 1813

231.De driften : in zes zangen Klijn, Hendrik Harmen / J. Allart / 1812

232.De Hollandsche natie, in zes zangen Helmers, J.F. / Bij J. Allart / 1814

233.Staatkundige verlossing van de Vereenigde Nederlanden in den jare 1813 : in gesprekken voor de aankomende jeugd J. Allart / 1814

234.LeerredenenBroes, Wilhelm / J. Allart [etc.] / [1810]-1815

235.Bij de herstelling van Utrecht's Hooge School Simons, A. / Joh. Allart / 1815

236.De geschiedenis van Samuël : naar den Bijbel : een christelijk huisboek Sprenger van Eijk, J.P. / J. Allart / 1815

237.Sermons relatifs aux circonstances de la patrie Chevallier, P. / Jean Allart / 1814

238.Kunstelooze taal van het hart, bij het overlijden van mijnen oudsten vriend, den wel eerw. zeer gel. heer Jacobus Groeneveld, predikant in 's-Gravenhage : voorgelezen in de vergadering van het Genootschap: Kunstliefde spaart geen vlijt, in 's-Gravenhage, den 5den van wijnmaand 1815 Scharp, J. / J. Allart / 1815

239.Verzameling van stukken, betrekkelijk de wederinvoering der belastingen, bekend onder den naam van het dienstboden geld, paarden-, plaisier- en passage-geld, en de modificatie in den ophef van het regt der patenten in de Vereenigde Nederlanden Johannes Allart / 1814

240.Hulde aan Christian Gottlob Heyne Heeren, A.H.L. / Johannes Allart / 1816

241.Brief, inhoudende eenige onpartijdige aanmerkingen, op eene memorie, onlangs in het licht verschenen, onder den titel van: Staat der Nederlandsche Oostindische bezittingen, onder het bestuur van den gouverneur generaal Herman Willem Daendels, ridder, luitenant-generaal, & c. in den jaren 1808-1811 Bosch, Jan van den / Johannes Allart / 1815

242.Leerrede over Psalm CXVIII vs. 23, 24 en 25 : uitgesproken op den namiddag van den plegtigen dank- en biddag den 5den julij 1815 Roeloffs, Jacob / Johannes Allart / 1815

243.Verzameling van publicatien, notificatien en besluiten, betreffende de onbeschrevene middelen, welke zijn ingevoerd in de Vereenigde Nederlanden, op den eersten Januarij 1814 bij Johannes Allart / 1814

244.Beschouwende vergelijking tusschen de watermolens, met hellende en met staande schepraders, zoo als dezelve in deze landen gebruikt worden tot het drooghouden en droogmaken van polders, waarin deze twee werktuigen getoetst worden aan de wezenlijke vereischten, waaraan alle water-werktuigen behooren te voldoen Eckhardt, A.G. /  bij Johannes Allart / 1816

245.Het dierlijk magnetismus beknopt in deszelfs verschijnselen en manier van aanwending voorgesteld : volgens de ervaring van vele verdienstelijke mannen, met derzelver eigene waarnemingen vermeerderd Beeler, A. / J. Allart / 1814

246.Ordonnantie op het regt van successie, met de daarbij behorende bijlagen en instructien in de Vereenigde Nederlanden in te vorderen : aanvang nemende op den eersten januarij 1814 : uitgegeven met voorkennis van het gouvernement J. Allart / 1814

247.Grondwettige staatsinrigtingen van het Koningrijk der Nederlanden Koningrijk der Nederlanden / J. Allart / 1816

248.Leerredenen op de verlossing des vaderlands,Dermout, I.J. / bij Johannes Allart / 1814

249.Geestelijke wapenrusting van een' christelijken krijgsman; of Verzameling van overdenkingen, gebeden, enz., in verschillende omstandigheden waarin hij zich kan bevinden Scheibler, M.F. / J. Allart / 1816

250.De levens van gedenkwaardige mannen en vrouwen uit de 18e eeuw Baur, S. / J. Allart / 1808-1815

251.Plegtige dank- en bidstond na de heuchelijke terugkomst van zijne doorluchtige hoogheid Willem VI, prinse van Oranje en Nassau, enz., enz.,enz., in Nederland : gehouden op den 1sten december, 1813 Verwey, Bernardus / J. Allart / 1813

252.Staatkundige Geschriften, betreffende eenige gewigtige gebeurtenissen in de Vereenigde Nederlanden, gedurende de jaren MDCCLXXXVI, MDCCLXXXVII, en vervolgens Tollius, Herm. / bij Johannes Allart / 1814-1816

253.Gedenkzuil van den Nederlandschen krijgsroem in junij MDCCCXV Scharp, J. / Johannes Allart / 1816

254.Bundel van gewijde poëzij in Hollandsche dichtmaat gebragt Messchert van Vollenhoven, Jan / J. Allart / 1814

255.Tafereel der wreedheden, door de Franschen te Woerden gepleegd op den vier en twintigsten november van het jaar 1813 : in gesprekken voor de jeugd J. Allart / 1815

256.België, waaronder het Luxemburgsche, het land van Luyk, en de aangrenzende Fransche vestingen, en andere bezittingen Bruining, G. / J. Allart / 1815

257.Nadere bijvoegselen en verbeteringen tot het Nationaal gedenkboek der hernieuwde Nederlandsche Unie, van den jare MDCCCXIII Konijnenburg, J. / Erven J. Allart / 1817

258.Over de magt der vorsten op de kerk in hunne staten Rioust, M.N. / Erven J. Allart / 1817

259.Het Nieuwe Testament, of Alle boeken des Nieuwen Verbondts onses Heeren Jesu Christi de Erven J. Allart / 1817

260.Buonaparte's laatste ondernemingen, en derzelver naaste gevolgen, meestal op grond van wederzijds geleverde, en in het verhaal voorkomende oorspronkelijke stukken Bruining, G. / Johannes Allart / 1815

261.Volledig zamenstel van indirecte belastingen voor het Koningrijk der Nederlanden Erve J. Allart / [1816-1817]

262.Geschiedenis van Oud-Griekenland Del. de Sales, J. / J. Allart / 1808-1817

263.English phraseology, or dictionary of English phrases and proverbs, with their translation into Dutch : compiled from the best authorities Pijl, R. van der / J. Allart / 1816

264.Publicatie van Zijne Koninklijke Hoogheid, inhoudende de ordonnantie volgens welke het regt van patent op alle handel, neringen, beroepen en bedrijven, en eenige andere objecten van weelde of vermaak, in de Vereenigde Nederlanden, zal geheven worden, gearresteerd den 9den maart 1815, no. 7J. Allart / 1815

265.Het magnetismusPellecom, A.N. van / Allart / 1816

266.Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden Martinet, J.F.   / Johannes Allart / 1807

267.Leerreden, gehouden op het derde eeuwfeest der hervorming, des avonds in de Groote Kerk, in 's-Gravenhage Woudenberg, H. van / Erven J. Allart / 1817

268.Tafereel der oorlogen van Napoleon Buonaparte, derzelver oorzaken en gevolgen Michaud, L.G. / Johannes Allart / 1814

269.Geregtelijke geneeskunde Metzger, Joh. Daniel / J. Allart / 1815

270.Reglementen, vervaardigd door het Nationaal Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, en goedgekeurd door Zijne Majesteit den Koning, den 30sten Julij 1816 Johannes Allart / 1816-1820

271.Kerkelijke redevoeringen en aanspraken bij de opening en sluiting van het Nationaal of Algemeen Synode van de Hervormde Kerk in het Koningrijk der Nederlanden Repelaer van Driel, O. / Johannes Allart / 1816

272.Vaderlandsch krijgslied Tollens, H. / Johannes Allart / 1815

273.Vaderlandsche wapenkreet in Maart, 1815 Tollens, H. / Johannes Allart / 1815

274.Bij de verheffing van zijne koninklijke hoogheid Willem Frederik, prins van Oranje en Nassau, op den troon der Nederlanden : lierzang Tollens, H. / Johannes Allart / 1815

275.Lentebloemen Cleve, Johanna Constantia / Erven J. Allart / 1817

276.Aan mijne landgenooten, bij de landing van Napoléon Dassevael, S. / Johannes Allart / 1815

277.Vaderlandsliefde, godsvrucht, eerbied voor den koning : een hartelijk woord aan het volk, bij de beklimming van den troon der Nederlanden, door Z.K. Hoogheid Willem Frederik, prins van Oranje-Nassau, in het plegtige dank- en biduur den 29 maart 1815 uitgesproken Verwey, Bernardus / Johannes Allart / 1815

278.De fontein van St. Katharina Ducray-Duminil, ... / Johannes Allart / 1814-1815

279.Maria, of De Hollandsche vrouwen Louis Bonaparte / J. Allart / 1814

280.Naamteekeningen der leden van de vergadering der aanzienlijken, ter goed- of afkeuring der grondwet voor de Vereenigde Nederlanden Joh. Allart / 1814

281.De regeringsvorm der Vereenigde Nederlanden, na de verheffing van Prins Willem Frederik van Oranje-Nassau tot souvereinen vorst Metelerkamp, R. / J. Allart / 1814

282.Redevoering over de lotgevallen van onzen leeftijd, een voorbeeld opleverende, hetwelk de volken, en inzonderheid de Nederlanders, nimmer moeten verwaarlozenKemper, J.M. / J. Allart / 1816

283.Nationaal gedenkboek der hernieuwde Nederlandsche Unie, van den jare MDCCCXIII Konijnenburg, J. / Johannes Allart / 1816

284.Kerkelijke redevoering ter inleiding van het algemeen synode der Hervormde Kerk in het Koningrijk der Nederlanden, gehouden in 's-Gravenhage in de Kloosterkerk, op den 2den Julij 1817. Dermout, I.J. / bij de Erven Johannes Allart / 1817

285.De constanti et aequabili Jesu Christi indole, doctrina, ac docendi ratione, sive Commentationes de Euangelio Joannis, cum Matthaei, Marci et Lucae Euangeliis comparato Borger, E.A. / J. Allart / 1816

286.Naamlijst van heeren directeuren, thesauriers, secretarissen en verdere leden van het Nederlandsche Bijbelgenootschap, opgericht in 's-Gravenhage, den 10 augustus 1814J. Allart / [1814]

287.Rosaura Morano, of De belangrijke geschiedenis eener voorbeeldige vrouw, gedurende den laatsten oorlog in Spanje Hildebrandt, C. / Erven J. Allart / 1817

288.Woordenboek voor de Nederduitsche spelling Siegenbeek, Matthijs /  Allart / 1817

289.Kerkelijke rede bij den Heiligen Doop van den eerstgeboren zoon van Zijne Koninklijke Hoogheid den Heer Prins van Oranje en Hare Keizerlijke Hoogheid Mevrouwe de Prinses van Oranje, geboren Grootvorstin van Rusland, in de Nederduitsche Protestantsche Kerk te Brussel, op den 27 Maart 1817 Krieger, W.L. / Erven J. Allart / 1817

290.Feestzang bij het huwelijk van zijne koninklijke hoogheid den Prins van Oranje en hare keizerlijke hoogheid Anna Paulowna, grootvorstin van Rusland, gesloten te St. Petersburg, op den 21 van sprokkelmaand, 1816 Tollens, H. / Erven J. Allart / 1816

291.Kleine catechismus der natuur voor kinderen Martinet, J.F. / Erven J. Allart / 1816

292.Gedenkschriften ter kennis en waardéring van het Heilig Verbond der Europesche mogendheden Wed. J. Allart en comp. / 1818

293.De aloude staat en geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden Engelberts, E.M. / by Johannes Allart / 1784-1799

294.Rouwklagt op het afsterven van H.K.H. Frederika-Louiza-Wilhelmina, hertoginne douarière van Brunswijk-Lunenburg, geb. prinses van Oranje-Nassau, op den 15 oct. 1819 Roeloffs, J. / Wed. J. Allart en comp. / 1819

295.Leerredenen bij bijzondere gelegenheden en eenige andere Voorst, J. van / Wed. J. Allart en comp. / 1819

296.Leerredenen Borger, E.A. / Allart / 1814-1821

297.Over den eenparigen en zich zelven steeds gelijken aard, leer en leerwijs van Jezus Christus, of Aanmerkingen over de drie eerste hoofdstukken van het Evangelie van Joannes, met de Evangeliën van Mattheus, Markus en Lukas vergeleken Borger, E.A. / Wed. J. Allart en comp. / 1821

298.Amsteldam en zyne geschiedenissen, in 't kort By Johannes Allart / 1788-1792

299.De evangelische wijsheid onzer vaderen in het formulier des heiligen avondmaals, nog in gezegend gebruik bij de hervormden in Nederland Jorissen, M. / Wed. J. Allart en comp. / 1821

300.Nagelaten poëzij van Ambrosius Justus Zubli Zubli, Ambrosius Justus / Wed. J. Allart en comp. / 1821

301.Bijbeloefening over den Brief van Paulus aan de Romeinen Heyningen, H. van / Wed. J. Allart en comp. / 1821

302.Leerrede ter aanprijzing van het leeraarsambt Dermout, I.J. / Wed. J. Allart en comp / 1819

303.Reis naar Perzie met het Russisch keizerlijk gezantschap, in den jare 1817 Kotzebue, Moritz von / Wed. J. Allart en comp. / 1819

304.Perikles van Athene Assen, C.J. van / Allart / 1819

305.Leerredenen over de geschiedenis van Elias Verwey, B. / J. Allart / 1815-1818

306.Nagelaten gedichten Helmers, J.F. /   Wed. J. Allart en comp. / 1821

307.Geschiedenis en merkwaardigheden der stad Vlaardingen Sprenger van Eijk, P.G.Q. / Allart / 1831-1832

308.De Gardes d'Honneur : in vier zangen Kate van Loo, D.H. ten / Johannes Allart / 1815

309.Oden en gedichten van Mr. Rhijnvis Feith Feith, Rhijnvis / bij Johannes Allart / 1796-1814

310.Geschiedenis der menschheid naar den Bijbel Muntinghe, Herman / J. Allart / 1801-1819

311.Geschiedkundig onderzoek over de vereeniging der protestanten in de Nederlanden Leeraar bij de afdeeling der hervormden, Een / Wed. Allart en comp. / 1822

312.Leerrede ter viering van den vijf en twintigjarigen dienst in de gemeente van 's Gravenhage, gehouden op woensdag den 17 januarij 1821 Noordink, Joh. Bern. / Wed. J. Allart en comp. / 1821

313.Nieuwe leerredenen Dermout, I.J. / Wed. J. Allart en comp / 1823-1827

314.Nagelaten gedichten Helmers, Jan Frederik /   Wed. J. Allart en comp / 1823

315.Notice sur le cabinet des médailles et des pierres gravées de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas Jonge, J.C. de / Veuve Allart et comp. / 1823-1824

316.Alexander, keizer aller Russen : in drie zangen Simons, Adam / Allart / 1815

317.Advijs van den grave Van Hogendorp, uitgebragt den 21 junij 1821 in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, over het ontwerp van een algemeen stelsel van belastingen Hogendorp, Van / bij de weduwe J. Allart en Comp. / 1821

318.Evangeliesch avondmaals boekje voor protestantsche christenen Verweij, Bernardus / Weduwe J. Allart en comp. / 1823

319.Tafereelen uit het rijk der waarheid en verdichting Wed. J. Allart / 1829

320.Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. : Voor de vaderlandsche jeugd ..Kok, Jacobus / by Johannes Allart / 1783-1795

321.Levens-beschrijving van Johan en Cornelis Evertsen : luitenant-admiralen van Zeeland Jonge, J.C. de / Wed. J. Allart en comp. / 1820

322.De Egyptische tooverstaf, of Karakterschetsen en tafereelen des menschelijken levens Schrijver van Den ring van Gyges wedergevonden, De / Weduwe J. Allart en comp. / 1822-1823

323.De beoefeningsleer des christendoms, naar den bijbel gehandhaafd, bij de wederlegging van het werkje van mejufvrouw Maria Aletta Hulshoff, getiteld: Gevolgen der voldoening Hoogendorp, Maria / Wed. J. Allart en comp. / 1822

324.Bijbeloefening over het Evangelie van Mattheus Heijningen, H. van / Wed. J. Allart en comp. / 1819-1820

325.Geschiedenis van Griekenland : uit oude en latere schrijvers zamengesteld Kampen, N.G. van / Wed. J. Allart / 1827-1834

326.Hendrik en Karel, of Wat men zaait, oogst men Maarseveen, G. van / Wed. J. Allart / 1830

327.Indische tafereelen, voor reizigers aan den haard Sherer, Moyle / Wed. J. Allart / 1830

328.Beknopte geschiedenis der letteren en wetenschappen in de Nederlanden, van de vroegste tijden af, tot op het begin der negentiende eeuw Kampen, N.G. van / weduwe J. Allart en comp / 1821-1826

329.Reis in de binnenlanden van Afrika, door Hugo Clapperton, gedurende de jaren 1825, 1826 en 1827 : benevens het reisverhaal van Richard Lander, zijn bediende, van daar terug naar Engeland Clapperton, Hugo / Wed. J. Allart / 1830-1831

330.Tooneel- en mengelpoëzyBeeloo, A. / Wed. J. Allart en comp. / 1820

331.Bijdragen tot de wetenschap der strafregtspleging Weiland, J.A. / Wed. J. Allart / 1826

332.Bijbeloefening over den Eersten brief van Paulus aan de Korinthiers Heijningen, H. van / Weduwe J. Allart / 1826

333.Pleitredenen in de zaak van den officier van justitie bij de regtbank van eersten aanleg te Haarlem als prokureur des konings, gedaagden, tegen Lodewijk Bonaparte, graaf van St. Leu, eischer : uitgesproken voor de regtbank van eersten aanleg te Haarlem in derzelver zittingen van 25 en 26 April, en 29 Mei 1820 Jonge, M.W. de / Wed. J. Allart en comp. / 1820

334.Aanspraken en leerrede bij de stichting van een nieuw kerk-gebouw Pellecom, A.N. van / Wed. J. Allart en comp. / 1820

335.Synodale leerrede, gesloten met een kort afscheidswoord aan de 's-Gravenhaagsche Gemeente : uitgesproken in de Kloosterkerk, op den 9den julij 1826 Verwey, Bernardus / Wed. J. Allart / 1826

336.Levensschets van den Generaal Foy : benevens eene beschouwing van deszelfs kenmerkende hoedanigheden als redenaar en eenige zijner adviezen in de Kamer der afgevaardigden Foy, M.S. / Wed. J. Allart / 1826

337.Beknopt overzigt van de algemeene geschiedenis van het Genootschap van Jezus : gevolgd van de Monita secreta Scheffer, Arnold / Wed. J. Allart / 1825

338.Levensgeschiedenis en lotgevallen van Robinson Crusoe, : behelzende, onder andere ongehoorde uitkomsten, een verhaal van zijn agt-en-twintig jaarig verblijf op een onbewoond eiland, gelegen op de kust van America, bij den mond van de rivier Oronoque:Defoe, Daniel / Nieuwe verbeterde uitgave. Uit het Engelsch vertaald, en met nieuwe plaaten, benevens een nette kaart van zijne omzwervinge verrijkt / bij J. Allart en D. Vis / 1791

339.Verhandelingen over onderwerpen uit het gebied der oudheidkunde en godenleer Westendorp, Nicolaas / Allart / 1826

340.Consultatieve memorie betrekkelijk een godsdienstig en staatkundig systema, strekkende tot omverwerping van godsdienst, maatschappij en troon Montlosier, de / Wed. J. Allart / 1826

341.Choice reading pieces for Dutch young learners of the English language : to which are added: easy pieces of poetry, a discrimination of synonyms, patterns of Englisch style, a compendious analytic view of English grammer, models of conjugation and a table for the accentuation Olivier, William John / Widow of John Allart / 1826

342.De lijdende verlosser : een stichtelijk passieboekje ten gebruik in de weken voor Paschen Verwey, Bernardus / Weduwe J. Allart / 1826

343.Nieuwe bundel leerredenen Bemmelen, A. van / Weduwe J. Allart / 1826

344.De Brief aan de Hebreën : op nieuws vertaald en door korte aanmerkingen opgehelderd : eene bijdrage voor de bijbeloefeningen en huisselijke godsdienst Lotze, J.A. / Weduwe J. Allart / 1826

345.Bijbeloefening over den Brief van Paulus aan de Galatiërs Heijningen, H. van / Wed. J. Allart / 1830

346.Verbaal der vergadering van aanzienlijken in Amsterdam, den 29sten Maart MDCCCXIV bij Johannes Allart / 1814

347.Natuurlijke historie van den St. Pieters berg bij Maastricht Faujas Saint Fond, B. / Allart / 1802-1804

348.Romeinsche geschiedenissen ; 4: Vierde deel, behelzende de geschiedenis van het gemeenebest, van den inval der Galliërs tot aan het tweede vredeverbond met de Samniten Stuart, M. / Bij Johannes Allart / 1794

349.Salomo Palm, J.H. van der /  Wed. J. Allart en comp. / 1821-1824

350.Zelfsopleiding aanbevolen, of Wenken voor jongelingen, die de school verlaten Taylor, Isaac / Wed. J. Allart / 1825

351.Karakterschets van lord Byron, als mensch en als dichter : benevens (uit het dagverhaal van graaf Pietro Gamba getrokken), merkwaardige bijzonderheden van lord Byron's laatste verblijf in Griekenland Gamba, Pietro / Wed. J. Allart / 1825

352.Mexiko in 1823, of Beschrijving eener reis door Nieuw Spanje : naauwkeurige en weinig bekende bijzonderheden behelzende nopens de plaatselijke, zedelijke en staatkundige gesteldheid van dat land Beulloch / Wed. J. Allart / 1825

353.De Engelsche Hervormde Kerk, benevens haren invloed op onze Nederlandsche, van den tijd der Hervorming aan Broes, Wilhelm / Wed. J. Allart / 1825

354.Woordenboek der Nederduitsche synonimen Weiland, P. / Allart / 1821-1825

355.De Psalmen Muntinghe, Herman /   Wed. J. Allart en comp. / 1820-1821

356.Aanleiding tot huisselijke godsdienstoefening ; 1e dl., 1e stukje Clarisse, J. / Wed. J. Allart en comp. / 1822

357.De mensch zoo als hij voorkomt op den bekenden aardbol Stuart, Martinus / Allart / 1802-1807

358.Wandeling in Nieuw Griekenland, en schets van Parga's en Rhiga's lotgevallen Byron / Wed. J. Allart / 1825

359.Der christenen Goede Vrijdag, of Kort overzigt van het geheele lijden en sterven van onzen Heere Jezus Christus Jorissen, M. / Wed. J. Allart en comp. / 1820

360.Over de verkeering met menschen Knigge, van /   By Johannes Allart / 1794-1795

361.Herman van Giessen en zijne lotgenooten, of De gevolgen des oorlogs en der staatsomwentelingen Schrijver van Den ring van Gyges wedergevonden, De / Wed. J. Allart / 1824-1825

362.Bijzonderheden over Japan, : behelzende een verslag van de huwelijks plegtigheden, begrafenissen en feesten der Japanezen, de gedenkschriften der laatste Japansche keizers, en andere merkwaardigheden nopens dat rijk Titsingh / bij de weduwe J. Allart / 1824-1825

363.De bijbel, eene bron van goddelijk onderwijs voor den mensch, in zijne dagelijksche levensbetrekkingen Ockerse wed. Kleijn, A. / Wed. J. Allart / 1824-1825

364.Over den invloed van het christendom op de ontwikkeling van het menschelijke geslacht Tittmann, Joh. Aug. Heinrich / Wed. J. Allart / 1824

365.Nieuwe zedelijke verhalen Adriaan, Michiel / Wed. J. Allart en comp. / 1823-1824

366.Rodrigo de Goth, Koning van Spanje Southey, ... / Wed. J. Allart en Comp. / 1823-1824

367.Bijbeloefeningen over het Evangelie van Lukas Heijningen, H. van / Wed. J. Allart / 1824

368.Aanteekeningen gehouden op eene reis om de wereld; met het fregat de Maria Reigersberg en de korvet de Pollux, in de jaren 1824, 1825, en 1826 Troost, P. / Allart / 1829

369.Het Hartzgebergte, een der fraaiste en belangrijkste gedeelten van noord-westelijk Duitschland, bezocht op eene reis in 1828 Sprenger van Eijk, J.P. / Wed. J. Allart / 1829

370.Bij de doopplegtigheid der jonge prinses van Oranje, Wilhelmina Maria Sophia Louisa, gevierd in 's Gravenhage, den 4den mei 1824 Beeloo, A. / Wed. J. Allart / 1824

371.Lektuur voor vrouwen in den beschaafden stand Wed. J. Allart en comp. / 1820

372.Florus Stam en zijne dochter, of De gevolgen van de zucht tot het overdrevene Maarseveen, G. van / Wed. J. Allart / 1829

373.Zendelingsreis : voorafgegaan door eene beknopte schets uit de geschiedenis van zijn leven door hem zelven beschreven Wolff, Joseph / Wed. J. Allart / 1829

374.Tweede advijs uit het hoofd uitgesproken door Gijsbert Karel grave Van Hogendorp, tot slot van de beraadslagingen over de tienjarige begrooting, in de zitting van den 24 december 1819 = Second discours, improvisé par le comte De Hogendorp, pour la clôture de la discussion du budget décennal, dans la séance du 24 décembre 1819 Hogendorp, Gijsbert Karel van / bij de weduwe J. Allart en Comp. / 1820

375.Advijs van Gijsbert Karel, grave van Hogendorp op de tienjarige begrooting : uitgebragt den 24 december 1819 = Opinion du comte de Hogendorp sur le budget décennal : émise le 24 décembre 1819 Hogendorp, Gijsbert Karel van / bij de weduwe J. Allart en Comp. / 1819

376.Verzameling van gewijsden van het Hoog Geregtshof te 's-Gravenhage : (beginnende met het jaar 1814) Hamelsveld, W.Y. van / Wed. J. Allart / 1827-1834

377.Verzameling van gewijsden van het Hoog Geregtshof te 's-Gravenhage : [beginnende met het jaar 1823] Hamelsveld, W.Y. van / Wed. J. Allart / 1826-1835

378.Aanleiding tot huisselijke godsdienstoefening Clarisse, J. / Wed. J. Allart / [1822-1839]

379.Ook iets over de Nederlandsche spraakleer van mr. Willem Bilderdijk; over zeker kort begrip van het zamenstel onzer taal; en over meer ander geschrijf Bruining, G. / Wed. J. Allart / 1827

380.Leerredenen Heijningen, H. van / Wed. J. Allart / 1827

381.Bescheidene bedenkingen, briefswijze voorgedragen aan den hoogleraar den heer mr. J. Kinker, wegens eene, in zijne Brieven over het natuurregt, voorgeslagene nadere wijziging der Critische Wijsbegeerte LeRoy, J.J. / Wed. J. Allart / 1827

382.Bijbeloefening over den Tweeden brief van Paulus aan de Korinthiers Heijningen, H. van / Wed. J. Allart / 1827

383.Leerredenen ter verklaring van het Evangelie van Johannes Messchaert, N. / Wed. J. Allart / 1825-1831

384.Handboek der dierkunde, of Grondbeginsels der natuurlijke geschiedenis van het dierenrijk Hoeven, J. van der / Wed. J. Allart [etc.] / 1827-1833

385.De geopenbaarde godsdienstleer des bijbels : getrokken uit H. Muntinghe's Geschiedenis der menschheid naar den bijbel Cramer von Baumgarten, G.J.F. / Wed. J. Allart / 1827-1830

386.Anekdoten uit de groote wereld Wed. J. Allart / 1827

387.Gedichten van L. van den Broek Broek, L. van den / Wed. J. Allart / 1828

388.Eduard : eene ware geschiedenis Schrijver van Ourika, De / Wed. J. Allart / 1827

389.Gregorius van Nazianzus, de theologus : eene bijdrage tot de geschiedenis der kerke en des leerstelsels in de vierde eeuw Ullmann, Carl / Wed. J. Allart / 1828-1830

390.Bijbeloefening over Lukas tweede boek, de Handelingen der apostelenHeijningen, H. van / Wed. J. Allart / 1828-1829

391.Nagelatene redevoeringen Stuart, M. / Wed. J. Allart / 1828

392.Handboek der dichtkunde en welsprekendheid Eschenburg, J.J. / Wed. J. Allart / 1828-1829

393.Merkwaardige tafereelen van Egypte en Italie Britsch oud-officier, een / Wed. J. Allart / 1827

394.Algemeen register der voornaamste zaken, voorkomende in het wetboek Napoleon, wetboek van civiele regtsvordering, wetboek van koophandel, wetboek van strafvordering en het wetboek van strafregt = Table générale alphabétique et raisonnée des matières contenues dans les codes Napoleon, de procédures civile, de commerce, d'instruction criminelle et pénal Linden, Joannes van der / Johannes Allart / 1813

395.Geschiedenis der goddelijke openbaring des Bijbels Bemmelen, A. van / Wed. J. Allart / 1827

396.Zestal leerredenen Rinteln, K. van / Wed. J. Allart / 1828

397.De mensch beschouwd in zijnen aanleg als een denkend, zedelijk, en daarbij gevoelig wezen : ter ontwikkeling der grondbeginselen van alle voor hem mogelijke kennis, in verband met zijne ware bestemming Le Roy, J.J. / Wed. J. Allart / 1827

398.De nagedachtenis van Jo. Herm. Krom, gehuldigd op den 15den januarij 1828, in het Goudasche departement der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen La Lau, Joh. / Wed. J. Allart / 1828

399.Verhandelingen en onuitgegeven stukken, betreffende de geschiedenis der Nederlanden Jonge, J.C. de / Bij de Weduwe J. Allart ; bij de gebroeders Van Cleef / 1825-1827

400.De ongehuwde en gehuwde Nederlandsche vrouwen, of Karakterschetsen en voorbeelden, bijeenverzameld zoo wel tot voorbereiding als ter bevordering van het ware huwelijks geluk Kist, W. / Weduwe J. Allart / 1826

401.Reize te voet door het Russische Rijk en Siberië Cochrane, J.D. / Wed. J. Allart / 1826

402.Dagboek, gehouden op eene reize langs de kusten van Chili, Peru en Mexico, gedurende de jaren 1820, 1821 en 1822 Hall, Basil / Wed. J. Allart / 1826

403.Geschied- en letterkundige nasporingen omtrent de afkomst en verspreiding der talen van de onderscheidene volkeren : met eene inleiding tot de algemeene taalkunde, bearbeid voor ongeleerden Le Jeune, J.C.W. / Wed. J. Allart / 1826-1827

404.Oude aardrijkskunde, met de nieuwe vergeleken : een leer- en leesboek, inzonderheid voor zoodanigen ingerigt, welke in die wetenschap niet geheel onervaren zijn, en zich met ernst op de klassieke studien toeleggen Sickler, F.C.L. / Wed. J. Allart / 1828

405.Zeden en gebruiken der bewindslieden Ymbert / Wed. J. Allart / 1827

406.Verhandeling over Jezus laatste toekomst, of Betoog, dat de apostelen niet hebben verwacht, de laatste terugkomst van hunnen Heer te zullen beleven, noch aanleiding tot zoodanige verwachting door het onderwijs van hunnen Heer hebben ontvangen Lotze, J.A. / Wed. J. Allart / 1826

407.Briefwisseling tusschen jonge lieden uit den beschaafden stand, gehouden vóór en nà hun huwelijk Witte, Jacob Eduard de / Wed. J. Allart / 1827

408.Dix-huit soirées à la campagne L., L. / Veuve J. Allart / 1827

409.Proeve over den zedenlijken invloed van het tooneelspel en den roman Wessenbergh, J.H. van / Wed. J. Allart / 1826

410.Oordeelkundige geschiedenis van het Pausdom : de voorlezingen gevolgd van den beroemden hoogleeraar Lod. Tim. Spittler Spittler, Lod. Tim. / Wed. J. Allart / 1827-1830

411.Guillaume Tell et la révolution de 1307, ou Histoire des trois premiers cantons, jusqu'au traité de Brunnen 1315, et réfutation de la fameuse brochure Guillaume Tell, fable danoise répetée dans cet ouvrage Hisely, J.J. / Veuve J. Allart / 1826

412.Afscheid van mijne hartelijk geliefde Rotterdamsche Gemeente op Zondag den 28 October 1827 Des Amorie van der Hoeven, Abm. / Weduwe J. Allart / 1827

413.De godsdienst der rede : aanleiding tot de kennis eener echte godsdienst-wijsbegeerte Bouterwek, Frederik / Wed. J. Allart / 1827

414.De rozenknopjes : een oorspronkelijk Nederlandsch familietafereel O..... / Wed. J. Allart / 1827

415.Reinhart, of natuur en godsdienst ..Post, Elisabeth Maria / bij Johannes Allart / 1791-1792

416.Bijvoegselen en verbeteringen op de Unie van Brussel, des jaars 1577 Jonge, J.C. de / bij de weduwe J. Allart / 1827

417.Over de vereeniging der christenenLeeraar bij de afdeeling der hervormden, Een / Wed. J. Allart / 1827

418.Het evangelie der Jezuiten, uit de theorie en practijk dezer vaderen zamengesteld, en den christenen, op nieuws, ter behartiging voorgedragen Gerhardt, Frans / De Weduwe J. Allart / 1824

419.Kunstwoordenboek of Verklaring van allerhande vreemde woorden, benamingen, gezegden en spreekwijzen, die uit verschillende talen ontleend, in de zamenleving en in geschriften, betreffende alle vakken van kunsten, wetenschappen en geleerdheid voorkomen Weiland, P. / Bij de Wed. J. Allart / 1824-1832

420.Levensschets van Arnold Herrmann Heeren, Ridder der Guelfen-Orde, hofraad en hoogleeraar in de geschiedenis, te Göttingen Heeren, Arnold Herrmann Ludwig / Allart / 1822

421.Oratio de Germano theologo, literarum sacrarum interprete Des Amorie van der Hoeven, Abr. / Allart / 1828

422.Zegezang ter eere der Nederlandsche helden op Palembang Kruyff, J. de / Allart / 1821

423.Fruitkundig woordenboek : behelzende al hetgeen betrekking heeft tot de kennis en het huishoudelijk gebruik der verschillende soorten van fruiten; tot het aankweeken, veredelen, snoeijen en behandelen van vruchtboomen; tot het aanleggen van broeibakken, trekkassen en oranjehuizen enz. Christ, J.C. / bij Johannes Allart / 1805-1806

424.Nederlandsch placaat- en rechtskundig woordenboek; : behelzende al het geen, door de hoog mog. heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en de edele groot mog. heeren Staaten van Holland, Zeeland en West-Vriesland, zedert de vroegste tijden, over allerleije zaaken, bij placaaten, resolutien en ordonnantien vastgesteld is ..bij Johannes Allart / 1791-1797

425.De Hollandsche natie : in zes zangen Helmers, J.F. / 6e dr / Wed. J. Allart en comp. / 1822

426.L'union de Bruxelles, année 1577 Jonge, J.C. de / Veuve Allart / 1829

427.Beredeneerd register op het Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koningrijk Holland Linden, Joannes van der / Johannes Allart / 1809

428.Het lijden, van den jongen Werther. : Uit het Hoogduitsch Goethe, Johann Wolfgang von / bij Johannes Allart / 1793

429.Joannes Chrysostomus : voornamelijk beschouwd als een voorbeeld van ware kansel-welsprekendheid Des Amorie van der Hoeven, Abm / Weduwe J. Allart / 1825

430.De ouderdom, : in zes zangen, Feith, Rhijnvis / bij Johannes Allart / 1802

431.Disputatio de historia pragmatica Borger, E.A. / Editio altera / Allart / 1818

432.Brieven over Oostindiën Best, C.C. / bij Johannes Allart / 1808

433.Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk : inhoudende de belangrijkste gebeurtenissen welke van den oorsprong der monarchij tot de groote staatsomwenteling zijn voorgevallen Stuart, M. / bij Johannes Allart / 1794-1809

434.Het Nederlandsch AB-boek : behelzende in het kort voor de jeugd alle de voornaamste merkwaardigheden onzes vaderlands, van deszelfs opkomst af tot heden toe Velijn, P. / Wed. J. Allart en Comp. / 1823

435.Proeve eener Hollandsche prosodia, oordeelkundig gegrond op, en door het gehoor getoetst aan de uitspraak onzer taal, door het beschaafde gedeelte onzer natie, en toegepast op het rythmus en metrum der ouden, in zoo verre beiden in onze Hollandsche dichtkunde zouden kunnen worden ingevoerd Kinker, J. / Allart / [1810]

436.Kort begrip der verhandeling over de Nederduitsche spelling, uitgegeven in naam en op last van het staatsbewind der Bataafsche Republiek; mitsgaders eene woordenlijst, ten dienste der scholen Siegenbeek, Matthys / Allart / 1805

437.De mensch : Popes Essay on men Pope, ... / Johannes Allart / 1808

438.Huiszittend leeven : bevattende eenige mengelstoffen over afzonderlijke en, voorheen, weinig of niet bewerkte onderwerpen, betreklijk tot de letter-, historie- en oudheidkunde van Nederland Wyn, Henrik van / J. Allart / 1801-1812

439.Beschryving van den Watersnood, van't jaar MDCCXCIX. in verscheidene gedeelten van ons vaderland door ysverstoppingen veroorzaakt; met kunst-plaaten en een rivier-kaart. Zillesen, Cornelis / bij Johannes Allart / 1800

440.Keizerlijke besluiten, betrekkelijk de berekening der kosten in regtszaken : in het Fransch en Hollandsch Linden, J. van der / Allart / 1811

441.Code pénal = Wetboek van het strafregt Bilderdijk, Willem / Édition officielle / Joh. Allart en Immerzeel en Comp / 1811

442.Het wetboek der burgerlijke regtspleging, door formulieren in practijk gebragt, of Verhandeling over de nieuwe manier van burgerlijke regtspleging voor de vrederegters, de regtbanken ter eerster instantie, die van koophandel en voor de Hoven van appelJ. Allart / 1810-1811

443.Historische en letterkundige avondstonden, ter ophelderinge van eenige zeden der Nederlanderen, byzonderlyk in derzelver daaglyksch en huislyk leeven en van den stand der nederduitsche dichtkunde, sedert de vroegste tyden tot aan het begin der zestiende eeuwe, doormengd met eene opgaave van hier te lande gevondene maar nog niet beschreevene Romeinsche overblyfzelen enz. Wyn, Henrik van / Allart / 1800

444.Militair wetboek der Vereenigde Nederlanden Johannes Allart / 1814-1815

445.Het vaderland, met geheel nieuw geteekende en gekleurde kaarten van iedere provincie, de generaliteits-landen en de geheele republiek, en zeer gewigtige vaderlandsche afbeeldingen Martinet, Joannes Florentius / bij Johannes Allart / 1791

446.Proeve over de vrijheid des zeehandels en de waarde der nationale nijverheid, in verband beschouwd met de grondbeginselen eener nieuwere verlichte staatshuishoudkunde en de gelukkige uitkomsten daaruit voortvloeijende, tot vereeniging en bloei van alle belangen Vreede, Pieter / Weduwe Johannes Allart / 1824-1825

447.Regtsgeleerd, practicaal en koopmans handboek : ten dienste van regters, practizijns, kooplieden en allen, die een algemeen overzicht van regtskennis verlangen Linden, Joannes van der / Allart / 1806

448.De Unie van Brussel des jaars 1577 Jonge, J.C. de / bij de Weduwe J. Allart / 1825

449.De belegering en verdediging van de Willemstad, in maart MDCCXCIII. Oldenborgh, Pieter van / bij A. Blussé en zoon en J. Allart / 1793

450.Wetboek Napoléon = Code Napoléon Bilderdijk, W. / Officieele uitg / J. Allart / 1811

451.Practikale verhandeling van het wetboek van strafvordering, met formulieren : ingerigt voor alle ambtenaaren van regterlijke politie, griffiers der keizerlijke geregtshoven, de Hoven van zittingen en bijzondere geregtshoven, practizijns, advocaten, gezworenen en deurwaarders, concierges, bewaarders der gijzelhuizen, gevangenis en anderen Daubanton, Antoine Grégoire / bij Johannes Allart / 1811

452.Bijdragen tot de huishouding van staat in het Koningrijk der Nederlanden, verzameld ten dienste der Staten Generaal Hogendorp, Gijsbert Karel van / bij de Erven Johannes Allart / 1818-1825

453.Over de staats-omwenteling in Frankryk in brieven Campe, J.H. / by Johannes Allart / 1790

454.De geschiedenis der Vereenigde Nederlanden, en derzelver buitenlandsche bezittingen, geduurende de staats- en erfstadhouderlijke regeerwijze, ten tijde van Willem den Vierden, de Vrouwe gouvernante Anna en Willem den Vijfden, of van 1747-1794 Aa, Cornelis van der / Johannes Allart, voor rekening van de schrijver / 1804-1810

455.Geschiedenis van den jongst-geëindigden oorlog, tot op het sluiten van den Vrede te Amiëns, bijzonder met betrekking tot de Bataafsche Republiek : uit de beste authentique stukken, berichten, aanteekeningen en andere echte bronnen bijëengezameld en in order gebragt Aa, Cornelis van der / Johannes Allart / 1802-1808

456.Geschiedenis van het leven, character en lotgevallen van wijlen Willem den Vijfden, prinse van Oranje en Nassau Aa, C. van der / Allart / 1806-1809

457.De Hollandsche natie, in zes zangen Helmers, J.F. / Johannes Allart / 1812

458.De evangelische wijsheid onzer vaderen in het formulier der heiligen doops, nog in gezegend gebruik bij de hervormden in Nederland Grijsaard, Een / Wed. J. Allart en comp. / 1821

459.Het leven van Paulus den Apostel, in kerkelijke redenvoeringen, uitgesprooken, in de Hervormde Gemeenten van Breda en Amsteldam Haack, Petrus / Johannes Allart [etc.] / 1797-1801

460.Disputatio de mysticismo Borger, E.A. / [Ed. altera] / vidua J. Allart, et Soc. / 1820

461.Alle de werken van Flavius Josephus, Josephus, Flavius / by Allart en Holtrop / 1783-1787

462.Het Vereenigd Nederland, Martinet, J.F. / by Johannes Allart / 1790

463.St. Domingo, of Het land der zwarten in Hayti en deszelfs omwenteling Rainsford, Marcus / Johannes Allart / 1806

464.Evangelische gezangen, om nevens het Boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche hervormde gemeenten gebruikt te wordende Erven Johannes Allart / 1817

465.Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert het begin van het jaar MDCCLXXX. Zevende deel by Johannes Allart / 1790

466.Romeinsche geschiedenissen ; 21: Een en twintigste deel, behelzende de geschiedenis der alleenheersching onder Augustus Stuart, M. / bij Johannes Allart / 1803

467.Verzameling van mengelschriften door den heere J.A. Unzer. M.D. schrijver van Den artz [...] 5 deelen in gr. 8 vo [Johannes Allart] / [c. 1778]

468.De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd. Nuys Klinkenberg, J. van / J. Allart / 1788

469.Liederen voor den landman,Eyk, Jan van /  bij Johannes Allart / 1794

470.Historiettes et conversations a l'usage des enfans, qui commencent a épeler, et de ceux qui commencent a lire un peu couramment : suivies de Lydie de Gersin, Histoire d'une jeune angloise de huit ans, pour servir à d'instruction & à l'amusement des jeunes hollandoises du même âgeV......, de / Nouvelle édition / chez Jean Allart / 1801

471.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. ; Acht-en-veertigste deel: Algemeen register op de vaderlansche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie Loosjes, Petrus Adriaanszoon / by Johannes Allart / [Niet voor 1811]

472.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. ; Zeven-en-veertigste deel: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Loosjes, Petrus Adriaanszoon / by Johannes Allart / 1811

473.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. ; Zes-en-veertigste deel: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Loosjes, Petrus Adriaanszoon / by Johannes Allart / 1811

474.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. ; Vijf-en-veertigste deel: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Loosjes, Petrus Adriaanszoon / by Johannes Allart / 1810

475.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. ; Vier-en-veertigste deel: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Loosjes, Petrus Adriaanszoon / by Johannes Allart / 1810

476.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. ; Drie-en-veertigste deel: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Loosjes, Petrus Adriaanszoon / by Johannes Allart / 1809

477.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. ; Twee-en-veertigste deel: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Loosjes, Petrus Adriaanszoon / by Johannes Allart / 1809

478.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. ; Een-en-veertigste deel: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Loosjes, Petrus Adriaanszoon / by Johannes Allart / 1808

479.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. ; Veertigste deel: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Loosjes, Petrus Adriaanszoon / by Johannes Allart / 1808

480.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. ; Negen-en-dertigste deel: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Loosjes, Petrus Adriaanszoon / by Johannes Allart / 1807

481.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. ; Acht-en-dertigste deel: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Loosjes, Petrus Adriaanszoon / by Johannes Allart / 1807

482.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. ; Zeven-en-dertigste deel: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Loosjes, Petrus Adriaanszoon / by Johannes Allart / 1806

483.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. ; Zes-en-dertigste deel: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Loosjes, Petrus Adriaanszoon / by Johannes Allart / 1806

484.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. ; Vyf-en-dertigste deel: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Loosjes, Petrus Adriaanszoon / by Johannes Allart / 1805

485.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. ; Vier-en-dertigste deel: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Loosjes, Petrus Adriaanszoon / by Johannes Allart / 1805

486.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. ; Drie-en-dertigste deel: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Loosjes, Petrus Adriaanszoon / by Johannes Allart / 1804

487.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. ; Twee-en-dertigste deel: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Loosjes, Petrus Adriaanszoon / by Johannes Allart / 1804

488.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. ; Een-en-dertigste deel: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Loosjes, Petrus Adriaanszoon / by Johannes Allart / 1803

489.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. ; Dertigste deel: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Loosjes, Petrus Adriaanszoon / by Johannes Allart / 1803

490.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. ; Negen-en-twintigste deel: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Loosjes, Petrus Adriaanszoon / by Johannes Allart / 1802

491.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. ; Acht-en-twintigste deel: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Loosjes, Petrus Adriaanszoon / by Johannes Allart / 1802

492.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. ; Zeven-en-twintigste deel: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Loosjes, Petrus Adriaanszoon / by Johannes Allart / 1801

493.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. ; Zes-en-twintigste deel: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Loosjes, Petrus Adriaanszoon / by Johannes Allart / 1801

494.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. ; Vierde deel: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Loosjes, Petrus Adriaanszoon / by Johannes Allart / 1790

495.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. ; Eerste deel: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Loosjes, Petrus Adriaanszoon / by Johannes Allart / 1786

496.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie.Loosjes, Petrus Adriaanszoon / by Johannes Allart / 1786-1811

497.Almanach, voor jonge heeren en juffers. Voor het jaar MDCCXC bij Johannes Allart / [1790]

498.Aan de hoogwelgeboren vrouwe, mevrouwe de baronesse Bigot de Vilandrie, geboren van Herzeele Bilderdyk, ... / [Johannes Allart] / [1803]

499.De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd. : Part 4.Nassau la Leck, Lodewijk Theodorus van / J. Allart [and] W. Holtrop / 1781

500.De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd. : Part 5.Nassau la Leck, Lodewijk Theodorus van / J. Allart [and] W. Holtrop / 1782

501.De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd. : Part 6.Nassau la Leck, Lodewijk Theodorus van / J. Allart [and] W. Holtrop / 1783

502.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. ; Vierentwintigste deel: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Loosjes, Petrus Adriaanszoon / by Johannes Allart / 1800

503.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. ; Drieentwintigste deel: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Loosjes, Petrus Adriaanszoon / by Johannes Allart / 1799

504.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. ; Tweeentwintigste deel: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Loosjes, Petrus Adriaanszoon / by Johannes Allart / 1799

505.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. ; Eenentwintigste deel: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Loosjes, Petrus Adriaanszoon / by Johannes Allart / 1798

506.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. ; Twintigste deel: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Loosjes, Petrus Adriaanszoon / by Johannes Allart / 1798

507.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. ; Negentiende deel: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Loosjes, Petrus Adriaanszoon / by Johannes Allart / 1797

508.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. ; Achtiende deel: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Loosjes, Petrus Adriaanszoon / by Johannes Allart / 1797

509.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. ; Zeventiende deel: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Loosjes, Petrus Adriaanszoon / by Johannes Allart / 1796

510.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. ; Zestiende deel: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Loosjes, Petrus Adriaanszoon / by Johannes Allart / 1796

511.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. ; Vijftiende deel: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten [...]. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Loosjes, Petrus Adriaanszoon / by Johannes Allart / 1795

512.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der