De Vries Amsterdam

1.Aan het volk van Holland, bijzonder op het platte land1786 ([printed covers:] Amst. [sold by] J. Verlem, Alkm., [sold by] Dischler [...], Amsterdam, [sold by] Borchers [... [etc.]]) / 1786

2.Gemeenzame briev van Philippus Verbrugge, schrijver van [...] de Post naar den Neder-Rhijn [...] houdende een [...] verhaal van de drukkende bezwaren, die hij [...] in zijne detentie, heeft moeten ondergaanVerbrugge, Philippus / ? / 1784

3.Consept publicatie wegens de heffing van penningen bij forme van taxatie en quotisatieProvisionele Representanten van het Volk van Holland / by J. Meerburg en L. Herdingh / [1795]

4.Concept publicatie, wegens de heffing van penningen bij forme van taxatie en quotisatie[3rd impression] / [sold by] J. Meerburg [...], Dordr., [sold by] Blussé [...], Amsterdam, [sold by] Keyzer [... [etc.]] / [1795]

5.Concept publicatie, wegens de heffing van penningen bij forme van taxatie en quotisatie[2nd impression] / [sold by] J. Meerburg [...], Dordr., [sold by] Blussé [...], Amsterdam, [sold by] Keyzer [... [etc.]] / [1795]

6.[Memorie van de Provisionele Raad van Leiden aan de Provisionele Representanten van Holland tegen het afleggen van de eed van trouw aan de Hollandse natie, gedagtekend 21-03-1795]? / 1795

7.Verzogte onderrigting en opheldering, Ontrent eenige Gewigtige Zwaarigheeden of Bedenkingen, Over het bekende Zogenaamde Leidsche Ontwerp,Poelman en Zoon / [1786]

8.Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot nut van't algemeen. : [Part 1]Schouten, Petrus / H. Keijzer, A. Fokke S.z. [and] C. de Vries / [not before 1795]

9.De algemeene stem der waare vaderlanders, met naame die der Amstellaaren, tot God, in bede om de herstelling van den [...] voorstander der Bataafsche vrijheid, Abraham Valentijn, thans op het ziekbed neêrgeslagende Vries, van Laa Mahuët, Langeveld, Brongers / [1786?]

10.Orion, odeNieuwland, P. / Ten Brink et De Vries / 1836

11.Prijsverhandelingen, over de beste theörie van straffen en belooningen in de schoolen.Floh, Jacob Hendrik / bij Harmanus Keijzer, Cornelis de Vries, en Hendrik van Munster / 1794

12.Zangen, bij het openen van de algemeene vergadering der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen [...] den 11den van oogstmaand 1807Hall, M.C. van / C. de Vries : H. van Munster : J. van der Heij / [1807]

13.De heer Roze en zijne vrienden, in gesprekken en raadgevingenWarnsinck, W.H. / C. de Vries : H. van Munster en zoon : J. van der Hey en zoon / 1824

14.De drie gebroeders Belesteijn, of de zucht tot standsverwisselingMesschert, Willem / Corn. de Vries ; Hends. van Munster en zoon ; Johannes van der Hey / 1822

15.Aanwijzing van de geschiktste en tevens best uitvoerlijke middelen, om de losheid in grondbeginselen en zeden te stuiten en den eerbied voor den openbaaren godsdienst, en deszelfs gezag, te herstellenClarisse, Joannes / Corns. de Vries : Hendk. van Munster : Johannes van der Hey / 1802

16.De ondervinding is de beste leermeesteres : eene huisselijke zamenspraak, waarin de inenting der koepokken beknopt en bevattelijk wordt behandeldLoosjes Pz., A. / Cornelis de Vries, Hendk. van Munster en Johannes van der Hey / 1806

17.Volks-liedjensNieuwenhuijzen, M. / Nieuwe uitg. / C. de Vries : H. van Munster : J. van der Heij / 1803

18.Verzameling van merkwaardige gebeurtenissen uit de ongewijde geschiedenis : een volks-leesboekArrenberg, R. / C. de Vries : H. van Munster : J. van der Heij / 1805

19.Het onweêr : eene gemeenzame zamenspraak ; Zamenspraken, over de oorzaken van het onweder en het nut der afleidersBataafsche Maatschappij: Tot nut van 't algemeen / C. de Vries : H. van Munster : J. van der Heij] / [1805]

20.Zamenspraak tusschen een landheer en zijn' tuinman over het onweder ; Zamenspraken, over de oorzaken van het onweder en het nut der afleidersBataafsche Maatschappij: Tot nut van 't algemeen / C. de Vries : H. van Munster : J. van der Heij] / [1805]

21.Huishoudkundig handboekjen voor de huismoeders van den zoogenaamden gemeenen manTuuk, G. van der / C. de Vries : H. van Munster : J. van der Heij / 1805

22.Levensgeschiedenis van eenen christen, of Eens christens reize naar de eeuwigheidSwaan, J.S. / C. de Vries : H. v. Munster : J. v.d. Hey / 1807

23.De voor- en nadeelen der middelen ter opwekking van den naijver overwogen, de voordeelen der eersten betoogd, en derzelver juiste grenzen aangewezenVisser, H.W.C.A. / C de Vries : H. van Munster : J. van der Heij / 1806

24.Prijsverhandeling over het nationaal Nederlandsch gezangReiden, Dirk van der / bij Corns. de Vries, Hendk. van Munster en Johannes van der Hey / 1802

25.Eelhart, de menschenvriend, of Gemeenzaame onderrichtingen ter leering en waarschouwing, inzonderheid van den landmanBataafsche Maatschappij: Tot nut van 't algemeen / Cornelis de Vries, Hendk. van Munster en Johannes van der Hey / 1804-1807

26.Wilhelmina : een handboek voor het vrouwelijke geslachtGreuve, G.C. de / Corns. de Vries, Hendk. van Munster en Johannes van der Hey / 1808

27.Waarschuwing tegen het gevaar van alle zulke spelen, waarin, tegen eene groote doch onzekere winst, een, al is het slechts gering, verlies overstaatSwaan, Johannes Samuël / C. de Vries ; H. van Munster ; J. van der Heij / 1809

28.Zangen ter gelegenheid van de vijf-en-twintigste algemeene vergadering der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, op dingsdag, den 8sten van oogstmaand 1809Hall, M.C. van / C. de Vries : H. van Munster : J. van der Heij / [1809]

29.Beschrijving van de merkwaardigste voortbrengselen der natuur, met aanwijzing van derzelver nut, bijzonder voor den mensch : een volks-leesboekUilkens, J.A. / C. de Vries : H. van Munster : J. van der Hey / 1805-1807

30.Gedenkschriften der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, voor de eerste vijfentwintig jaren van haar bestaanMaatschappij tot Nut van 't Algemeen / Cornelis de Vries, Hendrik van Munster en Johannes van der Hey / 1809
31.Het schadelijke en gevarelijke van het onbevoegd beoordeelen van zijnen naasten aangewezenBerg, J. van den / C. de Vries : H. van Munster en zoon : J. van der Heij / 1811

32.Aanwijzing van het schadelijke en gevaarlijke gelegen in het raadplegen van kwakzalvers, oliekoopen en dergelijken, of voor zich zelven, of voor de zijnen : als mede in het gebruiken van geneesmiddelen, die men onder den naam van universeel uitventSebastian, J.F.C. / C. de Vries : H. van Munster en zoon : J. van der Heij / 1810

33.Het wijze en weldadige der schoolverordeningen, door 's lands hooge magten, vastgesteld in het jaar 1806Visser, H.W.C.A. / C. de Vries : H. van Munster en zoon : J. van der Heij / 1810

34.Volkslees, of onderwijzers handboekGreuve, G.C. de / Corns. de Vries : Hendk. van Munster : Johannes van der Heij / 1807-1808

35.Drie schuitpraatjesLoosjes Pz., A. / Cornelis de Vries, Hendrik van Munster en zoon en Johannes van der Hey / 1814

36.De voortreffelijkheid van den menschBrand, Johan Arnold / C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij / 1814

37.Verklaring der Bergrede van JezusHeringa, Jodocus / Cornelis de Vries : Hendrik van Munster en zoon : Johannes van der Heij / 1814

38.Zedekundig handboek voor den militairen standHanewinckel, Stephanus / C. de Vries : H. van Munster en zoon : J. van der Heij / 1815

39.De invloed en de grenzen der Vermakelijkheden voor de jeugd: leesboekSwaan, J.S. / C. de Vries ; H. van Munster en zoon ; J. van der Heij / 1815

40.Pligt en belang, vereenigd in de groote les: Wat gij wilt dat U de menschen zullen doen, doe hen ook alzooValk, Lucas / C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij / 1814

41.Natuur- en huishoudkundig handboekStant, C. / C. de Vries : H. van Munster en zoon : J. van der Heij / 1814

42.De ware en valsche schaamte, in derzelver verschillende waarde en gevolgenRees, B. van / C. de Vries : H. van Munster en zoon : J. van der Heij / 1816

43.Het nut en voordeel der insekten, bijzonder der zoodanige, die schadelijk genoemd worden en van dewelken vele menschen eenen natuurlijken afkeer schijnen te hebbenUilkens, J.A. / C. de Vries ; H. van Munster en zoon ; J. van der Hey / 1816

44.Zedekunde in voorbeelden en verhalen, voor huisgezinnenPischon, J.C. / C. de Vries ; H. van Munster ; J. van der Hey / 1808-1816

45.Betoog van het schadelijke der vooröordeelen omtrend het horoscooptrekken en planeetleezen : benevens betoog: dat noch comeeten, noch planeeten, op de lotgevallen der menschen eenigen onmiddelijken invloed hebbenVos, Willem de / bij Corns. de Vries, Hendk. van Munster en Johannes van der Hey / 1802

46.Volks-scheikunde, of onderwijzingen en raadgevingen tot nuttig gebruikBeets, Martinus Nicolaas / C. de Vries / 1815

47.De ondervinding is de beste leermeesteres : eene huisselijke zamenspraak, waarin de inenting der koepokken beknopt en bevattelijk wordt behandeldLoosjes Pz., A. / 2e dr / Corn. de Vries, Hendk. van Munster en zoon en Johannes van der Hey / 1815

48.Huisselijke godsdienst-oefening, nuttig en noodzakelijkHurau, Carel Stephanus / C. de Vries : H. van Munster en zoon : J. van der Heij / 1819

49.Raadgevingen bij het aangaan van een huwelijkHeppener, Henricus / C. de Vries ; Hk. van Munster en zoon ; Joh. van der Hey / 1821

50.Technologisch handboek, of Beschrijving van het gebruik, hetwelk de mensch van de voortbrengselen der natuur maaktUilkens, J.A. / C. de Vries : H. van Munster : J. van der Heij / 1809-1819

51.De uitbreiding der wetenschappen en verbetering der kunsten, heilrijk voor de burgerlijke maatschappijWal, G. de / C. de Vries : H. van Munster en zoon : J. van der Heij / 1817

52.Pieter Schijn en zijne dorpgenooten : een volksleesboekSwart, Nicolaas / Corns. de Vries : Hendk. van Munster en zoon : Johannes van der Hey / 1819

53.Handboek voor, of Gids des gedrags van jonge liedenWal, Meinardus Siderius de / Corns. de Vries : Hendr. van Munster en zoon : J. van der Hey en zoon / 1823

54.De kracht en invloed der gewoonteWilligen, P. van der / Corns. de Vries : Hendr. van Munster en zoon en Johannes van der Hey / 1820

55.De eed in deszelfs hooge en gewigtige waardeBenthem Reddingius, Gerardus / C. de Vries : H. van Munster en zoon : J. van der Heij en zoon / 1826

56.Zedekundig handboek voor den zeemansstandMaatschappij tot Nut van 't Algemeen / C. de Vries : H. van Munster en zoon : J. van der Heij en zoon / 1826

57.Voorbeelden van deugdzame bedrijvenEwald, J.L. / Corn. de Vries : Hendrik van Munster en zoon : J. van der Hey / 1812-1823

58.De oorsprong en het nadeel van het vooroordeelHeppener, H. / C. de Vries ; H. van Munster en zoon ; J. van der Heij / 1819

59.Een spreekwoord, niet altijd een waar woord : in voorbeeldenWilligen, P. van der / Cornelis de Vries ; Hendrik van Munster en zoon ; Johannes van der Hey en zoon / 1825

60.Tafereel van een gelukkig burger-gezin : dichtstukWarnsinck, W.H. / C. de Vries ; H. van Munster en zoon ; J. van der Heij en zoon / 1824
61.De gevolgen van huisselijke achteloosheid, wanorde en verkwisting, in voorbeeldenRobidé van der Aa, C.P.E. / Cornelis de Vries : Hendrik van Munster en zoon : Johannes van der Heij en zoon / 1827

62.Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakterLastdrager, Abraham Johannes / Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey / 1820

63.Pligten omtrent stervenden en gestorvenenKanter, J. de / Corns. de Vries ; Hendk. van Munster en zoon ; Johannes van der Hey / 1818

64.Onderzoek naar de gegrondheid of ongegrondheid der klagten over toenemend zedebederfKeizer, S.D. de / C. de Vries : H. van Munster en zoon : J. van der Heij / 1818

65.Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot nut van't algemeen. : [Part 5]H. Keijzer, C. de Vries [and] H. van Munster / [not before 1798]

66.Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot nut van't algemeen. : [Part 4]H. Keijzer, A. Fokke S.z. [and] C. de Vries / [not before 1796]

67.Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot nut van't algemeen. : [Part 3]H. Keijzer, A. Fokke S.z. [and] C. de Vries / [late 18th century]

68.De vermaaklyke horologie-almanach; bevattende alles wat tot een compleeten almanach behoort ... Voor het jaar 1795 ..by De Vries, van Delden, Banse ... / [1795]

69.Volkslees, of onderwijzers handboekGreuve, G.C. de / Corns. de Vries : Hendk. van Munster : Johannes van der Heij / 1807-1808

70.Zamenspraken, over de oorzaken van het onweder en het nut der afleidersBataafsche Maatschappij: Tot nut van 't algemeen / Cornelis de Vries : Hendk. van Munster : Johannes van der Hey / 1805

71.Het spel en de wellust, in derzelver schadelijke gevolgen geschetst : een leesboekje in drie stukjesLoosjes Pz., A. / Corns. de Vries : Hendk. van Munster : Johannes van der Hey / 1806

72.Onderzoek naar de oorzaken van het vervloeijen van aangeleerde kundigheden bij jonge lieden, na het verlaten der scholen, met aanwijzing van gepaste middelen, ter voorkoming daarvanSuringar, Willem Hendrik / Corn. de Vries ; Hendr. van Munster en zoon ; Johannes van der Hey / 1822

73.Schoolboekjen van vaderlandsche deugden. : Naar den zevenden druk. Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van 't algemeenNieuwenhuyzen, Martinus / bij Harmanus Keijzer, Cornelis de Vries en Hendrik van Munster ... / 1798

74.Prijsverhandeling over de beste middelen, om den ijver en werkzaamheid bij den minvermogenden burger op te wekkenFeenstra, Pieter / bij Harmanus Keijzer, Cornelis de Vries, en Hendrik van Munster / 1798

75.Volks-liedjensRavekes, Hendrik / C. de Vries : H. van Munster : J. van der Hey / [1804]

76.Volks-meetkunde, of Onderwijs tot nuttig gebruikKarsten, J.W. / C. de Vries : H. van Munster en zoon : J. van der Hey en zoon / 1824

77.De godsdienst geen beletsel voor geöorloofd vermaak : met aanwijzing van de middelen om vóór te komen dat dit vermaak zondig wordeVerwey, Bernardus / C. de Vries : H. van Munster : J. van der Heij / 1803

78.De pligten der samenleeving : een volksboekStronck, C.W. / bij C. de Vries ; H. van Munster ; Johannes van der Hey / 1801

79.Zelfkennis, de bron van tijdlijk en eeuwig gelukReddingius, Wibrs Gerardus / Bataafsche Maatschappij Tot nut van 't algemeen / 1805

80.Verhandeling over Gods bestaanSchouten, Petrus / 5e dr / Bij Harmanus Keijzer, Arend Fokke, Simonsz. en Cornelis de Vries / 1792

81.Karakterschetsen van eenige der hoofdpersonen in den bijbel voorkomendeTuuk, G. van der / C. de Vries ; H. van Munster ; J. van der Heij / [1808-1809]

82.De eer van Jezus Christus gehandhaafd, tegen J.G. Le Sage ten Broek [...] waarbij een woordje over den hr. J. Cramer, aartspriester van Holland, Zeeland en Westvriesland, die deszelfs werkje heeft goedgekeurdHervormd godgeleerde te Amsterdam, Een / 2e dr / A. Vink : G. van Dijk : W. Brave / 1816

83.De pligten van handwerks-lieden en dienstbooden.Boing, Dirk / Tweede druk / bij Hermanus Keijzer, Corns. de Vries, en Hendrik van Munster / 1799

84.Volks-liedjensMeurs, J. van / bij Harmanus Keijzer, Cornelis de Vries, en Hendrik van Munster ... / 1789-1807

85.Schets van den voor- en nadeeligen invloed van het gedrag des werkmans op den bloei en de welvaart der fabrijken, trafijken en handwerkenBoing, Dirk / Cornelis de Vries, H. van Munster, J. van der Hey / 1804

86.Anecdoten van Fredrik den Grooten, koning van Pruissen, en van eenige persoonen, die gemeenzaam met hem verkeerden.Nicolai, Frederik / bij Emenes en De Vries / 1788-1790

87.Volks-liedjens ; Derde stukjenMaatschappij: Tot nut van 't algemeen / Derde druk / bij Harmanus Keijzer, Arend Fokke, Simonsz. en Cornelis de Vries ... / 1790

88.Volks-liedjens ; Vijfde stukjenMaatschappij tot Nut van 't Algemeen / bij Cornelis de Vries, H. van Munster en zoon en Johannes van der Hey ... / 1807

89.Volks-liedjens ; Derde stukjenMaatschappij: Tot nut van 't algemeen / Zesde druk / bij Cornelis de Vries, Hendk. van Munster en Johannes van der Hey ... / 1794

90.Volks-liedjens ; Tweede stukjenMaatschappij: Tot nut van 't algemeen / Zesde druk / bij Harmanus Keijzer, Cornelis de Vries, en Hendrik van Munster / 1794

91.Volks-liedjens ; Eerste stukjenMaatschappij: Tot nut van 't algemeen / Vierde druk / Harmanus Keijzer, Arend Fokke, Simonsz. en Cornelis de Vries / 1790

92.Volks-liedjens ; Eerste stukjenMaatschappij: Tot nut van 't algemeen / bij Harmanus Keijzer, Arend Fokke, Simonsz. en Cornelis de Vries ... / 1789

93.Volks-liedjens ; Eerste stukjenMaatschappij: Tot nut van 't algemeen / Zevende druk / bij Harmanus Keijzer, Cornelis de Vries, en Hendrik van Munster ... / 1794

94.Volks-liedjens ; Vijfde stukjenMaatschappij tot Nut van 't Algemeen / bij Cornelis de Vries, Hendk. van Munster en Johannes van der Hey ... / 1807

95.Volks-liedjens ; Derde stukjenMaatschappij: Tot nut van 't algemeen / Zesde druk / bij Cornelis de Vries, Hendk. van Munster en Johannes van der Hey ... / 1794

96.Volks-liedjens ; Tweede stukjenMaatschappij: Tot nut van 't algemeen / Zesde druk / bij Harmanus Keijzer, Cornelis de Vries en Hendrik van Munster ... / 1794

97.Volks-liedjens ; Vierde stukjenMaatschappij: Tot nut van 't algemeen / Derde druk / bij Cornelis de Vries, Hendk. van Munster en zoon en Johannes van der Hey en zoon... / [ca. 1825]

98.Volks-liedjens ; Tweede stukjenMaatschappij: Tot nut van 't algemeen / Zesde druk / bij Cornelis de Vries, Hendk. van Munster en Johannes van der Hey ... / 1794

99.Volks-liedjens ; Eerste stukjenMaatschappij: Tot nut van 't algemeen / Zevende druk / bij Cornelis de Vries, Hendk. van Munster en Johannes van der Hey ... / 1794

100.Prijsverhandelingen op de vraage: Welke zijn de beste middelen, om den minvermogenden burger met den inhoud des bijbels [...] bekend te maaken?Krom, Johannes Hermanus / H. Keijzer, C. de Vries [and] H. van Munster / 1798

101.Prijsverhandelingen, over den invloed der naarstigheid. Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeenJelgersma, Wiltetus Bernardus / H. Keijzer, C. de Vries [and] H. van Munster / 1796

102.Prijsverhandeling op de vraag: Waar aan zullen ouderen best kunnen weeten tot welke ambachten [...] hunne zoonen [...] behooren opgeleid te worden? Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen.Laar, Joannes van / H. Keijzer, C. de Vries [and] H. van Munster [booksellers] / 1795

103.Prijsverhandelingen, behelzende de verpligtingen van eenen braaven huisvader, en zulk eene huismoeder, in't gemeen burgerlijk leven [...]. Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeenBodisco, Martinus / H. Keijzer, C. de Vries [and] H. van Munster [booksellers] / 1795

104.Beandwoording der vraage: voor welke zedelijke verbeteringen [...] zijn de ambagten, kunsten, neeringen en vooräl de koophandel, vatbaar? Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen.Manen, Jacob van / H. Keijzer, C. de Vries [and] H. van Munster / 1793

105.Verhandeling over het onwrikbaar verband [...] tusschen de deugd en het waaragtig geluk. Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen.Floh, Jacob Hendrik / H. Keijzer, C. de Vries [and] H. van Munster / 1793

106.Verhandelingen over de beste wijze om de jeugd, reeds in de schoolen, tot gezellige deugden opteleiden. Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeenSpoelstra, Bernardus / [2nd impression] / H. Keijzer, C. de Vries [and] H. van Munster / 1798

107.Brief aan de schoolhouderen in Nederland, uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen.Boing, Dirk / H. Keijzer, A. Fokke Simonsz.[and] C. de Vries [booksellers] / 1791

108.Schoolboekjen van Nederlandsche deugden,Nieuwenhuyzen, Martinus / Vijfde druk / bij Harmanus Keijzer, Arend Fokke, Simonsz. en Cornelis de Vries / 1791

109.Volks-liedjens ; Vierde stukjenMaatschappij: Tot nut van 't algemeen / bij Harmanus Keijzer, A. Fokke, Simonsz. en Cornelis de Vries ... / 1791

110.Volks-liedjens ; Tweede stukjenMaatschappij: Tot nut van 't algemeen / Derde druk / bij Harmanus Keijzer, Arend Fokke Simonsz. en Cornelis de Vries ... / 1790

111.Schoolboekjen van Nederlandsche deugden.Nieuwenhuyzen, Martinus / Vierde druk / bij Harmanus Keyzer, Arend Fokke, Simonsz. en Cornelis de Vries ... / 1790

112.Schoolboekjen van Nederlandsche deugden.Nieuwenhuyzen, Martinus / bij Harmanus Keyzer, Arend Fokke Simonsz en Cornelis de Vries / 1788

113.Volks-liedjens ; Vierde stukjenMaatschappij: Tot nut van 't algemeen / bij Harmanus Keijzer, A. Fokke, Simonsz. en Cornelis de Vries / 1791

114.Prijsverhandelingen over de natuurlijke opvoeding der kinderen, in de tweede eerste jaaren van hun levenBakker, Gerbrand / bij Harmanus Keijzer, Cornelis de Vries en Hendrik van Munster / 1797

115.Volks-liedjens ; Eerste stukjenMaatschappij: Tot nut van 't algemeen / Vijfde druk / bij Harmanus Keijzer, Arend Fokke, Simonsz. en Cornelis de Vries ... / 1790

116.Volks-liedjens ; Tweede stukjenMaatschappij: Tot nut van 't algemeen / Zesde druk / bij Harmanus Keijzer, Cornelis de Vries, en Hendrik van Munster ... / 1794

117.Verhandeling over de landëigene goede en kwaade zeden der NederlanderenHinloopen, Dirk van / Tweede druk / bij Harmanus Keijzer, Cornelis de Vries en Hendrik van Munster / 1795

118.Nadrukkelijk betoog, dat ongodsdienstigheid de bron zij van tijdelijk en eeuwig ongeluk, godsdienstigheid in tegendeel de bron van tijdelijk en eeuwig geluk ; uitgegeeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't AlgemeenClarisse, Johannes / bij Hermanus Keijzer, Corns. de Vries, en Hendrik van Munster / 1799

119.Beschrijving van het godsdienstig en zedelijk karakter van Jesus ChristusTinga, Eelco / bij Harmanus Keijzer, Corns. de Vries, en Hendrik van Munster / 1798

120.Prijsverhandelingen, over de gebreken in de burgerschoolenWester, Hendrik / Tweede druk / bij Harmanus Keijzer, Cornelis de Vries, en Hendrik van Munster / 1799

121.Verhandeling over de landëigene goede en kwaade zeden der NederlanderenHinloopen, Dirk van / bij Harmanus Keijzer, A. Fokke, Simonsz. en Cornelis de Vries / 1791

122.Verhandeling over de goddelijkheid der Heilige Schrift,Wigeri, Johannes / Vierde druk / bij Harmanus Keijzer, Cornelis de Vries, en Hendrik van Munster / 1799

123.Schoolboekjen van Nederlandsche deugden,Nieuwenhuijzen, M. / Zevende druk / bij Harmanus Keijzer, Cornelis de Vries, en Hendrik van Munster ... / 1795

124.Verhandeling over het kunstmaatig leezenNieuwenhuijzen, Martinus / Derde verbeterde druk / bij Harmanus Keyzer, Arend Fokke, Simonsz. en Cornelis de Vries / 1791

125.Onderzoek of men de kinderen behoore te leeren bidden en dankenStatius Muller, J.W. / bij Hermanus Keijzer, Corns. de Vries, en Hendrik van Munster / 1799

126.Volks-liedjens ; Vijfde stukjenMaatschappij tot Nut van 't Algemeen / bij Cornelis de Vries, H. van Munster en zoon en Johannes van der Hey ... / 1807

127.Volks-liedjens ; Vierde stukjenMaatschappij tot Nut van 't Algemeen / Derde dr / bij Cornelis de Vries, Hendk. van Munster en zoon en Johannes van der Hey en zoon / [ca. 1825]

128.Volks-liedjens ; Vierde stukjenMaatschappij: Tot nut van 't algemeen / Derde druk / Harmanus Keijzer, Cornelis de Vries en Hendrik van Munster / 1794

129.Volks-liedjens ; Vierde stukjenMaatschappij tot nut van 't algemeen / Tweede druk / bij Harmanus Keijzer, A. Fokke, Simonsz. en Cornelis de Vries .. / 1791

130.Volks-liedjens ; Tweede stukjenMaatschappij tot nut van 't algemeen / 4e dr / Harmanus Keijzer : Arend Fokke, Simonsz. : Cornelis de Vries / 1790

131.Volks-liedjens ; Eerste stukjenMaatschappij: Tot nut van 't algemeen / Vierde druk / Harmanus Keijzer, Arend Fokke, Simonsz. en Cornelis de Vries / 1790

132.Hendrik en Anna : Een volksboek.Hartman, Pieter / H. Keijzer, A. Fokke, Sz. en C. de Vries / 1792

133.Prijsverhandelingen over de wijze, op welke men de minkundigen, ten klaarste en gemakkelijkste, den schepper kan leeren kennen in zijne volmaaktheden uit zijne werkenOever, H.H. ten / C. de Vries ; H. van Munster ; Johannes van der Heij / 1801

134.De cykloop : saterspelEuripides / Ten Brink en De Vries / 1828

135.HartspiegelSpieghel, H.L. / Ten Brink & De Vries / 1828

136.Alwin en Theodoor : voor kinderenJacobs, F. / J. ten Brink Gz. en J. de Vries / 1810

137.Handleiding tot de natuurlijke opvoeding, of Robinson Crusoë, ten dienste der jeugd : gevolgd naar de spelling van den hoogleeraar M. SiegenbeekCampe, J.H. / 3e dr / J. ten Brink Gz. & J. de Vries / 1815

138.Bijbel-geschiedenisHamelsveld, Y. van / 2e en verb. dr / Wed. H. Gartman : Ten Brink en De Vries / 1819

139.Handboek voor reizenden, tot redewisseling op weg, te water en te land, en in steden en plaatsen, waar men zich ophoudtGenlis, de / bij Mortier, Cóvens en zoon en Ten Brink & De Vries / 1819

140.Het ontwerp van het godsrijk, open gelegd voor bijbelverklarers en bijbellezersVoigtländer, J.F. / Mortier-Covens en zoon : Ten Brink en De Vries / 1822

141.De kanarie en Het duifje : twee belangrijke verhalen voor de jeugdSchmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1836

142.GedichtenHall, M.C. van / Johannes van der Heij ; Ten Brink & De Vries / 1818-1839

143.Reize van den jongen Anacharsis door GriekenlandBarthelemy, J.J. / bij de Erven H. Gartman ; Ten Brink & De Vries / 1824-1826

144.Eereprijs voor de jeugd : ter bevordering van vlijt, deugd en kennisWilmsen, F.P. / Ten Brink en De Vries / 1828

145.Kort begrip van de verbetering der Amsterdamsche regeerings-form.*** / Emenes [and] De Vries / 1787

146.Leesboek voor landschoolen, over de waarde, de voorrechten, de bestemming, en de bijzondere pligten van den boerenstand. Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen.Benthem Reddingius, Gerhard / wed. H. Keijzer, C. de Vries [and] H. van Munster / 1800

147.Betoog van het ongegronde [...] der vooroordeelen, omtrent de waarzeggerijen [...]. Benevens eene oplossing der twijffelingen, die tot staaving van deeze vooroordeelen uit de Heilige Schrift gewoonlijk worden bijgebragt. Uitgegeeven door de Bataafsche Maatschappij: tot nut van't algemeenBakker, Gerbrand / wed. H. Keijzer, C. de Vries [and] H. van Munster / 1800

148.Reisboek door het Koningrijk der Nederlanden : met platen en platte gronden van steden : provincien Holland en Utrechtbij Mortier Covens & Zoon, Ten Brink & de Vries / 1821

149.Mijne minderjaarige zangsterKinker, Johannes / 2e dr / by H. van Emenes / 1786

150.Prijsverhandelingen over de zedelijke opvoeding der kinderenOever, H.H. ten / Keyzer [etc.] / 1789

151.De godlicke vierschare. Dat is: Ontdeckinge der hemelsche oordelen. : Part 4.Corput, Abraham van de / Amsterdam, J. Ianssonius van Waesberge, wed. E. Weyerstraet / 1669

152.Bibliotheek van oude letterkundeBrink, Jan ten / by Jan ten Brink, Gz. / 1802-1826

153.Levi en Sara : eene Joodsche familie-geschiedenis in PolenNiemczewicz, Julian / Te Amsterdam, bij Ten Brink en De Vries / 1825

154.Geschiedenis van den landman KlugeSalzmann, C.G. / 3e verb. dr / Ten Brink en De Vries / 1818

155.De tweeling-zusters, of De voordeelen van den godsdienstSandham, ... / 2e dr / Ten Brink en De Vries / 1826

156.De dankbare wees-kinderen : een leesboekje voor de jeugdHazeu, Johannes / 2e dr / Ten Brink en De Vries / 1820

157.Hendrik en Maria, of De ouderlooze kinderen : eene treffende en leerzame geschiedenis voor de jeugdSchoppe-Weise, Amalia / bij Ten Brink & De Vries / [1832]

158.Nagelaten verhandelingen en stukken van onderscheidenen aard, voorafgegaan door eene korte schets van zijn karakter en levenFokke, A. / 2e dr / Ten Brink en De Vries / 1831

159.Verzameling van eenige, hier te lande gebruikelijke, spreekwoorden, op eene vrolijke, onderhoudende en gemeenzame wijze verklaard en opgehelderdFokke, A. / 2e dr. / Ten Brink en De Vries / 1831

160.Aanwijzing der oude en nieuwere dichters door mr. W. Bilderdijk en vrouwe K.W. Bilderdijk overgebragt of nagevolgd : met aanteekeningen en eene voorlezing over de voortreffelijkheid van Bilderdijk in het navolgen en overbrengen der oude dichters, bijzonder van HoratiusPan, J. / Ten Brink & De Vries / 1839

161.Levensbijzonderheden der Apostelen, voor kinderenBeekhuis, W. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1836

162.Historisch handboekje van den BijbelHamelsveld, IJsbrand van / 4e dr / Ten Brink & De Vries / 1830

163.Fabelen uit het dierenrijk, in dichtmaat : voor onderzoekende kinderenHazeu, J. / Ten Brink & De Vries / 1830

164.Nuttige uitspanningen voor de Nederlandsche jeugdMuller, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1829

165.Leerzame verhalen en onderrigtingen, voor de Nederlandsche jeugdMuller, C. / Ten Brink en De Vries / [1834

166.De meisjesjaren van Sofia Walter, de dochter van eenen landman te Gronouw : een zedelijk verhaal voor meisjesTweede druk / bij Ten Brink & De Vries / 1836

167.De reizen en lotgevallen van kapitein John Ross, op zijne ontdekkings togten naar de Noordpools gewesten : voor jonge liedenRoss, John / bij Ten Brink & De Vries / 1837

168.Handleiding tot de natuurlijke opvoeding, of Robinson Crusoë : ten dienste der jeugdCampe, J.H. / 4e dr., op nieuws nagezien en verb. naar den twaalfden Hoogduitschen dr / Ten Brink & De Vries / 1820

169.Kleinigheden voor kinderenLöhr, J.A.C. / 2e dr / Ten Brink en De Vries / 1818

170.De jonge trommelslager, of De goede zoon : een tafereel uit Napoleons togt naar Rusland in het jaar 1812 : voor de jeugdNieritz, G. / Ten Brink & de Vries / 1839

171.Zangen, ter gelegenheid van de algemeene vergadering der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, op dingsdag, den 12den van oogstmaand, 1817Hall, M.C. van / C. de Vries [etc.] / [1817]

172.Redevoering ter eeuwfeestviering der stichting van het Corvershof, uitgesproken in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, den 23sten julij 1823Weezelenburg, J.J. van / Ten Brink en De Vries [etc.] / 1823

173.Verzameling van stukken, betrekkelijk het verongelukte schip Columbus, gevoerd geweest door kaptn. J. GrevelinkDe Vries & Co / Ten Brink & De Vries / 1823

174.Uitstorting mijns gevoels, na den brand in de Luthersche Nieuwe Kerk, op den 18e September 1822G.H.R. / Ten Brink & De Vries / 1822

175.De burgerwapening voorgesteld als pligt, in eene redevoering, op den tienden van Slagtmaand, in de vergadering van Amsterdams tweede departement der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, gehoudenTeissèdre l'Ange, J. / Ten Brink & De Vries / 1830

176.Leerrede door Wilhelm Broes, predikant te Amsterdam, gehouden bij aanleiding van het afsterven des beroemden Leydschen hoogleeraars Elias Annes Borger : text Joh. XXI: 22Broes, Wilhelm / 2e dr. / Ten Brink en De Vries / 1820

177.Gedenkstuk der verlossing en herstelling van Nederland, in den jare 1813Lastdrager, Abraham Johannes / bij C. de Vries ; H. van Munster en Zn ; J. van der Hey ; D. du Mortier en Zn [etc.] / 1817-1818

178.Herinneringen uit het leven van Rosalia : voor vrouwen en meisjesGlatz, Jakob / Ten Brink en De Vries / 1821

179.Hulde aan de nagedachtenis van den alom beroemden geneesheer, den weled. heer Nicolaas Wilhem Rauwenhoff, gestorven binnen Amsterdam, den 6den Februarij 1818Warnsinck, J.W. / Ten Brink en De Vries / [1818]

180.Jella, het Kroatenmeisje : gevolgd van: De liefde is het hoogste goed des levens en Elsi van SolothurnClauren, H. / Ten Brink en De Vries / 1821

181.Het dorp der goudmakers : eene ware geschiedenisZschokke, Heinrich / Ten Brink en De Vries / 1822

182.Pieter, of De gevolgen der onkunde : een leerzaam, vermakelijk en nuttig onderrigt voor kinderenTobler, J.G. / Ten Brink en De Vries / 1822

183.Alwin en Theodoor, of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderenJacobs, F. / 2e verm. dr / Ten Brink en De Vries / 1822

184.Ferdinand Dulder, of De kracht van geloof en liefde : een geschenk voor kinderen, die God vereeren en hunne ouders gehoorzaam zijnTobler, J.G. / Ten Brink en De Vries / 1822

185.Merkwaardige schipbreuken en andere lotgevallen ter zeeTen Brink en De Vries / 1822

186.Leerrede over het heil eener gelukkige vereeniging van gemeente en leeraar : ter viering van zijnen vijf en twintig jarigen dienst als leeraar in de Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te AmsterdamStuart, Martinus / Ten Brink en De Vries / 1819

187.Tweede honderdtal leerzame verhalen, voor kinderen : een leesboek voor de scholenSchrijver van den Kers-avond, De / 4e, verb. dr / Ten Brink & De Vries / 1837

188.Eerste honderdtal leerzame verhalen, voor kinderen : een leesboek voor de scholenSchrijver van den Kers-avond, De / 2e, verb. dr / Ten Brink & De Vries / 1830

189.De Paascheijeren : een geschenk voor kinderenSchmid, C. / 4e dr / Ten Brink & De Vries / 1838

190.De Paascheijeren : een geschenk voor kinderenSchmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1832

191.Lodewijk, de jonge kluizenaar : een verhaal voor kinderenSchmid, C. / Ten Brink & De Vries / 1831

192.De kanarie, De glimworm, Het duifje en Het lam : vier belangrijke verhalen voor de jeugdSchmid, C. / Ten Brink & De Vries / [183-?]

193.Nuttig en leerzaam onderhoud, in fraaije verhalen voor de lieve jeugdCampe, J.H. / 2e verm. en verb. dr / Ten Brink & De Vries / 1827

194.Belangrijke verhalen voor de jeugd : de christelijke familie, het stomme kind en het oude kasteelSchmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / [1847]

195.Leerrede ter godsdienstige viering des vijftigjarigen bestaans van het diaconie, wees-, oude-mannen en vrouwenhuis der Luthersche Gemeente te AmsterdamRoll, J.M.L. / Ten Brink en De Vries / 1822

196.Leerredenen over de lijdensgeschiedenis van onzen Heer Jezus ChristusMosche, G.C.B. / Ten Brink en De Vries / 1820-1821

197.Dagboek eener reize door Zuid-Afrika : benevens eenige berigten over de broedergemeente te Groenekloof en Genadendal aan de Kaap de Goede HoopLatrobe, C.J. / Ten Brink en De Vries / 1823

198.Oorsprong, uitbreiding en ontaarding der christelijke kerk, tot op de kerkhervorming, benevens derzelver weldadige gevolgenRiedel, Ernst / Ten Brink en De Vries / 1829

199.De christen-leeraar in navolging van zijnen grooten meesterTöbler, J.G. / Ten Brink en De Vries / 1823

200.Leerrede door Wilhelm Broes, predikant te Amsterdam, gehouden bij aanleiding van het afsterven des beroemden Leijdschen Hoogleeraars Elias Annes BorgerBroes, Wilhelm / Ten Brink en De Vries / 1820

201.De onderwijzende landman met zijne kinderen : in leerzame gesprekken over den landbouw en de landhuishoudkundeHazeu, Johannes / Ten Brink en De Vries / 1820

202.Belangrijke verhalen van A. Lafontaine, F. Kind, A.F.E. Langbein en anderenLafontaine, A. / Ten Brink en De Vries / 1818-1820

203.Konstantinopel in het jaar 1821, of Schildering der bloedige en afgrijsselijke gebeurtenissen, die in deze hoofdstad, sedert de uitbarsting van den krijg tusschen Turkije en Griekenland, zijn voorgevallenOoggetuige, Een / Ten Brink en De Vries / 1822

204.Eugenia, of Het leven in geloof en in liefdeWilmsen, F.P. / Ten Brink en De Vries / [1820]

205.Levensbijzonderheden der Apostelen, voor kinderenBeekhuis, W. / Ten Brink & De Vries / 1820

206.Eustachius, of De zegepraal van het christendom : eene geschiedenis der vroegere christelijke eeuwSchmid, H.C. / Ten Brink en De Vries / 1828

207.Korte beschrijving van het tegenwoordig GriekenlandSommer, J.G. / Ten Brink en De Vries / [1830]

208.De Kersavond : een verhaal voor kinderenSchmid, H.Ch. / Ten Brink & De Vries / 1826

209.Dagboek voor mijne vrouwelijke landgenootenMoens, Petronella / Ten Brink en De Vries / 1826-1831

210.Kerkelijke geschiedenis der Waldensen, in de valleijen van Piemont, tot op het jaar 1775Martinet, Johannes Florentius / Derde druk / Ten Brink & De Vries / 1826

211.Gedenkteeken der goddelijke voorzienigheid, zigtbaar in de lotgevallen en redding uit de Turksche gevangenschap van Claudius Angeli de Martelli, Roomsch keizerlijk generaal adjudant en oversten luitenantEsper, J.F. / Ten Brink en De Vries / 1826

212.Klein geschenk aan de lieve Nederlandsche jeugdMoens, Petronella / Ten Brink en De Vries / 1825

213.Herman en Susanna, of Tafereel van een gelukkig burger huisgezinMoens, Petronella / Ten Brink en De Vries / 1825

214.Karaktertrekken en merkwaardige gebeurtenissen uit de lijdensgeschiedenis van Jezus, voorgesteld in eenige homilienBartels, G.J. / Ten Brink en De Vries / 1825

215.Uren aan den godsdienst gewijdZschokke, J.H.D. / Ten Brink en De Vries / 1819-1825

216.Geluk en ongeluk, of De onderscheidene gevolgen van huisselijkheid en uithuizigheidHeusden, Cornelis Johannes van / Corns. de Vries [etc.] / 1824

217.De zeelieden, of Zonderlinge lotgevallen van kapitein van der Roest en Frederik : een romantisch tafereelSchrijver van Keus en leiding, De / Ten Brink en De Vries / 1824-1825

218.Geschiedenis en schriften der apostelen van JezusHess, J.J. / Ten Brink en De Vries / 1829-1831

219.Lazarus, voor troostbehoevende christenen : volgens het elfde hoofddeel van het Evangelie van JoannesHanstein, G.A.L. / Ten Brink en De Vries / 1824

220.Het verloren kind, en De kapel in het bosch : twee belangrijke verhalenSchmid, C. / Ten Brink & De Vries / 1829

221.De arme Hendrik, of De pelgrimshut op den Weissenstein : een geschenk voor de jeugdBarth, C.G. / Ten Brink & De Vries / 1829

222.Legaat aan mijne vrouwelijke landgenootenMoens, Petronella / Ten Brink en De Vries / 1829

223.De avondklok, of Opwekkingen tot geloof en godzaligheidGessner, Georg / Ten Brink en De Vries / 1829-1832

224.Johan Tenczynski : een verhaal uit de geschiedenis van Polen in de XVIde eeuwNiemczewicz, Julian / Ten Brink en De Vries / 1829

225.Voorbeelden uit de geschiedenis en het dagelijksche leven : een leesboek voor de scholenPetiscus, A.H. / Ten Brink en De Vries / 1827

226.De reis naar het vaderlandHolst, A.F. / Ten Brink en De Vries / 1827

227.Merkwaardige bijzonderheden, inhoudende de nieuwste ontdekkingen in de natuurkunde, natuurlijke historie, land- en volkenkunde, op alle gedeelten van den aardbolSommer, J.G. / Ten Brink en De Vries / 1825-1827

228.Beschrijving der nieuwe staten van Amerika : voorafgegaan door een algemeen overzigt der nieuwste en belangrijkste aardrijkskundige nasporingenSommer, J.G. / Ten Brink en De Vries / 1828

229.Vruchten van geheugen en verbeelding, of Tafereelen uit het menschelijk levenMoens, Petronella / Ten Brink en De Vries / 1828

230.Schoonheden uit de Nederlandsche dichters der XVIIde, XVIIIde en XIXde eeuw : voor mijne jeugdige landgenootenEngelberts Gerrits, G. / Ten Brink en De Vries / 1828

231.Godsdienstig en zedekundig handboek voor gevangenen : geschikt voor zon- en feestdagenSuringar, W.H. / Hendrik van Munster en zoon : Johannes van der Heij en zoon : de weduwe C. de Vries / 1828

232.Redevoering over den strijd der Grieken, als een schouwspel, de deelneming van Europa dubbel waardigRoskes, H.T. / Ten Brink & De Vries / 1827

233.Lykrede over Martinus Stuart, gehouden in de Remonstrantsch-Gereformeerde Kerk te Amsterdam, op den 31sten van Wintermaand 1826Westerbaen, Cornelis Willem / Ten Brink & De Vries / 1827

234.Hugo de Groot en Maria van ReigersbergenVries, Jeronimo de / Ten Brink en De Vries / 1827

235.Gedichtjes en nuttige gesprekken voor kinderenMoens, Petronella / Ten Brink & De Vries / 1826

236.Julius, of De naarstige jongelingLanglois, L.P. / Ten Brink en De Vries / 1826

237.Legaat aan Helene, van haren vader G.F. NiemeyerNiemeyer, G.F. / 2e dr. / Ten Brink en De Vries / 1826

238.Overzigt der ambachten, der handwerken en der kunsten, aan welke de meetkunde tot nut verstrektDupin, Charles / Ten Brink en De Vries / 1826

239.De apostelen en eerste belijders van Jezus, of De geschiedenis der apostelen en hunne brieven in zamenhang en opvolging van tijd, ter bevordering van een rein christendom, grondigere bijbelkennis en huisselijke godsdienstWilhelmi, Karl / Ten Brink en De Vries / 1826

240.Kinderspelen in leerzame gedichtjesHazeu, Johs. / 2e dr / Ten Brink en De Vries / [1837]

241.De waarde der kleinigheden, in zedelijke verhalen, voor de jeugd en derzelver vriendenSchmid, H.Ch. / Ten Brink & De Vries / 1827

242.Palmbladen, of Uitgelezene oostersche vertellingen voor de jeugdHerder, J.G. / 3e dr / Ten Brink en De Vries / 1827

243.Het leven, de bedrijven en lotgevallen van Willem den Eersten, prins van Oranje, grondlegger van Neêrlands vrijheid en onafhankelijkheid : in gesprekken tusschen eenen onderwijzer en zijne leerlingenEngelberts Gerrits, G. / Ten Brink & De Vries / 1827

244.De meisjesjaren van Sofia Walter, de dochter van eenen landman te Gronouw : een zedelijk verhaal voor meisjesKruger, E.F. / bij Ten Brink & De Vries / 1824

245.'s Menschen begin, midden en eindeMoens, Petronella / Ten Brink & De Vries / 1824

246.GedichtenBrink, Jan ten / Ten Brink en De Vries / 1823

247.Kaspar Hauser : voorbeeld eener misdaad gepleegd tegen de geestvermogens of het zieleleven eens menschenFeuerbach, Anselm von / Ten Brink & De Vries / 1832

248.Belangrijke verhalen voor de jeugdSchmid, C. / bij Ten Brink & De Vries / [1838]

249.Eerste honderdtal leerzame verhalen, voor kinderen : een leesboek voor de scholenSchrijver van den Kers-avond, De / Vijfde, verbeterde druk / bij Ten Brink & De Vries / 1837

250.De oorzaak der toenemende natuurlijke en zedelijke bedorvenheid der menschenBrink, Jan ten / [Ten Brink & De Vries] / [1823]

251.Propositie: gedaen by zijn hoogheydt, den prins van Oranjen, in de vergaderinghe van hare ed. ho. mog. de heeren Staten van Hollant, den 30 iunius. 1650S. de Vries / [1650]

252.Houlijcks letter-reeckx. 'tsamen gheschaeckelt op de huwelijcks versellinghe, van [...] Hans Bertholomeus Stern met [...] Geertruydt Dumberchs.Colevelt, Jacob Jansz. / [for] H.t. de Vries / 1644

253.Belangrijke verhalen voor de jeugdSchmid, C. / Ten Brink & De Vries / [ca. 184-?]

254.Het godsrijk op aarde, : van het begin der wereld tot de vestiging en uitbreiding der christelijke kerk, verklaard naar den inhoud en het heilrijk doel des BijbelsVoigtländer, J.F. / Nieuwe uitgaaf / ten Brink & de Vries / 1828

255.Kaspar Hauser : voorbeeld eener misdaad gepleegd tegen de geestvermogens of het zieleleven eens menschenFeuerbach, Anselm von / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1833

256.Propositie gedaen by Syne Hoocheyt inde vergaderinghe vande ..by Symon de Vries / 1650

257.Propositie gedaen by Syne Hoocheyt inde vergaderinghe vande ..by Symon de Vries / 1650

258.Propositie gedaen by Syne Hoocheyt inde vergaderinghe vande ..by Symon de Vries / 1650

259.Propositie gedaen by sijne hoogheyt, in de vergaderinghe van de ed: mog: heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt. Gedaen op den 30 iuny 1650.gedr. by Symon de Vries / 1650

260.De holbollige Bvskon : Met Den karigen ridder ; Vyt het Spaens vertaelt door D.V.RQuevedo Villegas, Francisco de / by Henderik tJerksz de Vries / 1642

261.Utrechts zang-prieeltjen : daerinne de aerdighste liedekens uyt 't Amsterdams Minne-Beeckje, ..by Lucas de Vries / 1649

262.Zeven nieuwe verhalen voor de jeugdSchmid, C. / 3e dr / Ten Brink & De Vries / 1842

263.Eerste honderdtal leerzame verhalen, voor kinderen : een leesboek voor de scholenSchrijver van den Kers-avond, De / 3e, verb. dr / Ten Brink & De Vries / 1832

264.De teekenen des tijds in Nederland : een woord aan mijne mede-protestantenPosthumus Meyjes, R. / bij Ten Brink & De Vries / 1841

265.Kinderspelen in leerzame gedichtjesHazeu, Johs. / Ten Brink en De Vries / 1827

266.Klein geschenk aan de lieve Nederlandsche jeugdMoens, Petronella / 2e dr / Ten Brink en De Vries / [183-?]

267.De dankbare Willem, of Het huisgezin van den heer LausbachMoens, Petronella / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1822

268.Verhandeling, uitgegeeven door't Edamsch Genootschap tot nut van't algemeen, ter beantwoordinge der voorgestelde vraag: zijn de bewijzen [...] eener Godlijke openbaaringe te vinden in de boeken des Ouden en Nieuwen Verbonds?Wigeri, Johannes / A. Tolk, Amsterdam, C. de Vries / 1787

269.De kleine Dumourier, verrader van zyn huishouden: tooneelspel, voor de Batavische jeugdby Hendrik de Vries / [1793]

270.De mensch : een gezangNieuwenhuyzen, M. / bij C. de Vries / 1789

271.Verdediging van Lodewyk : Naar een echt origineel uit het Fransch vertaaldDeseze / by Hendrik de Vries ... / 1793

272.Fabelen en vertellingen voor de jeugd : een schoolboekKeyzer, J. de / 6e dr / Ten Brink & de Vries / 1861

273.De godsdienst zonder bygeloof, bevattende het geloof der deïstenHuizinga Bakker, Pieter / J. de Vries / 1752

274.Repetitieboek voor aankomende onderwijzers en inrichtingen van onderwijsBerthelt, August / Ten Brink & de Vries / 1865

275.Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur : een leesboek voor de scholenKeyzer, J. de / Ten Brink en De Vries / 1852

276.Schetsen en verhalen uit de geschiedenis van ons vaderland : leesboek voor de scholenHolst, A.A. / Ten Brink & de Vries / 1850

277.Kinderspiegel in leerzame vertellingenKindervriend, Een / 2e dr / Ten Brink & De Vries / [ca. 1835]

278.De Paascheieren : een geschenk voor kinderenSchmid, C. / 12e dr / Ten Brink & De Vries / [1872]

279.Lodewijk, de jonge kluizenaar : een verhaal voor de jeugdSchmid, C. / 4e dr / Ten Brink & De Vries / [185-?]

280.De kleine Jack : een geschenk voor de jeugdDay, Thomas / Vierde druk / bij Ten Brink & De Vries / [tussen 1850 en 1860?]

281.Roza van TannenburgSchmid, C. / Derde druk / Ten Brink & De Vries / [tussen 1845 en 1878?]

282.Tweede honderdtal leerzame verhalen voor kinderenSchmid, C. / 20e dr / Ten Brink & De Vries / 1884

283.Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderenSchmid, C. / 25e dr / Ten Brink & De Vries / 1886

284.Twaalf nieuwe verhalenSchmid, C. / Ten Brink & de Vries / [1851]

285.De Paascheijeren : een geschenk voor kinderenSchmid, C. / 12e dr / Ten Brink & De Vries / [1872]

286.Roza van Tannenburg : een verhaal voor de jeugdSchmid, C. / 5e dr / Ten Brink & De Vries / [187-?]

287.De levensgeschiedenis van Robinson CrusoëDefoe, Daniel / [2e dr.] / Ten Brink & De Vries / [1879]

288.Roza van Tannenburg : een verhaal voor de jeugdSchmid, C. / 5e dr / Ten Brink & De Vries / [187-?]

289.Resolutie by de ... Staten van Zeelandtgedr. by Nic. de Vries / 1653

290.Versjes voor kinderenMoens, Petronella / Ten Brink & De Vries / [185-?]

291.De kleine Jack : eene geschenk voor de jeugdDay, Thomas / 5e dr / Ten Brink & de Vries / [185-?]

292.De levensgeschiedenis van Robinson CrusoëDefoe, Daniel / [2e dr.] / Ten Brink & De Vries / [1879]

293.Twaalf nieuwe verhalenSchmid, C. / Ten Brink & de Vries / [1851]

294.Honderd jaren B.I de Vries, 1847-1947Rooze, J.A. / [De Vries] / 1947

295.De kleine RudolfLeeuw, Aart van der / De Vries-Brouwers / [1986]

296.Hoe een boek gemaakt wordtAliki / De Vries-Brouwers / cop. 1986

297.Lucrezia : A.D. 1500, Jubeljaar van Paus Alexander VICouperus, Louis / De Vries-Brouwers / cop. 1986

298.Gedenksteen voor Rosa : Rosa Luxemburgs levensverhaalMussche, Achilles / De Vries-Brouwers / cop. 1986

299.De kleine marskramer : een verhaal uit de oorkonden van den huize ArkelSchrijver van "De deugdzame wees", de / Ten Brink & de Vries / 1842

300.Het schaap dat anders was : een sprookjesachtig verhaalHeck, Elisabeth / De Vries-Brouwers / cop. 1986

301.Johannes Colerus en de groote twisten in de Nederlandsche Luthersche kerk zijner dagenBlase, J.E.B. / Ten Brinke & de Vries / 1920

302.Marianne denkt aan oma : een verhaal van Bettina EggerEgger, Bettina / De Vries-Brouwers / cop. 1986

303.Het godsdienstig onderwijs der negerslaven en de bloei der kolonie Suriname in groot gevaar : een bedenkelijk voorval in de mogelijke gevolgen beschouwdOuwerkerk de Vries, J. van / Ten Brink & De Vries / 1841

304.Het wassenbeeldenspel, voorstellende: de nieuwe ministers en de nieuwe bisschoppenAsmodé / J. de Vries / 1853

305.Kohier van den tweehonderdsten penning voor Amsterdam en onderhoorige plaatsen over 1631, uitgegeven vanwege het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te AmsterdamFrederiks, J.G. / Ten Brink & De Vries / 1890

306.Gedachten over de beoefening en toepassing der aanstaande Nederlandsche wetgeving, voornamelijk in betrekking tot de tegenwoordige Fransche regtsgeleerdheidBosch Kemper, J. de / Bij Ten Brink en De Vries / 1838

307.'Wat zeg je?' zei de giraffeWest, Colin / De Vries-Brouwers / cop. 1986

308.De niesWegner, Fritz / De Vries-Brouwers / cop. 1986

309.Een avond bij AlfieHughes, Shirley / De Vries-Brouwers / cop. 1986

310.Kleine Muis maakt een tuintje ; Kleine Muis maakt...Cartlidge, Michelle / De Vries-Brouwers / cop. 1986

311.Kleine Muis maakt een mobile ; Kleine Muis maakt...Cartlidge, Michelle / De Vries-Brouwers / cop. 1986

312.Het hele jaar rond met de vissenRitter, Jürgen / De Vries-Brouwers / cop. 1986

313.BollebeerGantschev, Ivan / De Vries-Brouwers / cop. 1986

314.Iki en het wolkenschaapjeFonteyne, Edith / De Vries-Brouwers / [1986]

315.De pinnige prinsesWaddell, Martin / De Vries-Brouwers / cop. 1986

316.Het wassenbeeldenspel, voorstellende: de nieuwe ministers en de nieuwe bisschoppenAsmodée / 3e dr / J. de Vries / 1853

317.Van Hall weêr aan 't laadtje : oud en nieuwAsmodée / De Vries / 1854

318.Een standbeeld in een zakAsmodée / J. de Vries / 1854

319.Dank je, Linda ; VerhaaltjesDaly, Niki / De Vries-Brouwers / cop. 1986

320.Moet je kijken! ; VerhaaltjesDaly, Niki / De Vries-Brouwers / cop. 1986

321.Net als Keesje ; VerhaaltjesDaly, Niki / De Vries-Brouwers / cop. 1986

322.De weg naar ElysiumCasier, Hervé J. / De Vries-Brouwers / cop. 1986

323.Ferdinand Dulder, of De kracht van geloof en liefde : een geschenk voor kinderen, die God vereeren en hunne ouders gehoorzaam zijnTobler, J.G. / 2e druk / Ten Brink & De Vries / 1831

324.Adres van den breeden Kerkeraad der Nederduitsche Hervormde gemeente te Amsterdam aan de 2de Kamer der Staten-Generaal over de voorgestelde wet op het armbestuurBruinier, J.B.H. / Ten Brink & de Vries / [1852]

325.Kleine Muis maakt kaarten ; Kleine Muis maakt...Cartlidge, Michelle / De Vries-Brouwers / cop. 1986

326.Kleine Muis maakt snoepjes ; Kleine Muis maakt...Cartlidge, Michelle / De Vries-Brouwers / cop. 1986

327.Kleine Muis maakt...Cartlidge, Michelle / De Vries-Brouwers / 1986-...

328.Vrolijke prins, guitige meidDoorne, Geert van / De Vries-Brouwers / [1986]

329.Kleine verhalen voor de lieve jeugdDoll Egges, Catharina Maria / 3e dr / Ten Brink & De Vries / [ca.1835]

330.En de nacht belooft geen dageraadAchmatova, Anna / 3e dr / De Vries-Brouwers / [1986], cop. 1985

331.America : catalogue of books, maps, prints, portraitsR. W. P. de Vries / De Vries / 1909

332.AvondDeel, T. van / Peter Yvon de Vries / 1986

333.Nieuwe schoenen ; Kleuter- en peuterserieHughes, Shirley / De Vries-Brouwers / cop. 1986

334.Kleuren ; Kleuter- en peuterserieHughes, Shirley / De Vries-Brouwers / cop. 1986

335.Vormen en maten ; Kleuter- en peuterserieHughes, Shirley / De Vries-Brouwers / cop. 1986

336.Arbeid en gelukzaligheid : zangstuk, ter gelegenheid van de acht en twintigste Algemeene vergadering der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, op Dingsdag, den 11den van Oogstmaand, 1812Hall, M.C. van / Cornelis de Vries, Hendrik van Munster en Zoon en Johannes van der Hey / [1812]

337.Waarom er geen hemel op aarde bestaatSevela, Ephraim / De Vries-Brouwers / cop. 1986

338.Fotograferen graag... maar hoe?Cop, Ronald / 2e herz. dr / De Vries-Brouwers / 1985

339.De "echte" ElvisGripe, Maria / De Vries-Brouwers / cop. 1985

340.Zo'n lekker paddestoelenhoekje bij mij thuis : beknopte paddestoelenteelthandleidingVerfaillie, Magda / 2e dr / De Vries-Brouwers / cop. 1986

341.Verhandeling over den titel des Burgerlijken Wetboeks, van het regt van beklemming, als onderwerp eener nadere WetgevingHouten, B.A. van / Ten Brink en De Vries / 1838

342.Artikel LI Wetboek van StrafrechtLennep, Frank Karel van / Ten Brink & De Vries / 1887

343.Domme gans ; Kleine boekjes van Jan OrmerodOrmerod, Jan / De Vries-Brouwers / cop. 1986

344.Onze Wouter ; Kleine boekjes van Jan OrmerodOrmerod, Jan / De Vries-Brouwers / cop. 1986

345.Net als ik ; Kleine boekjes van Jan OrmerodOrmerod, Jan / De Vries-Brouwers / cop. 1986

346.Wat Jelle wil ; Kleine boekjes van Jan OrmerodOrmerod, Jan / De Vries-Brouwers / cop. 1986

347.Kleine boekjes van Jan OrmerodOrmerod, Jan / De Vries-Brouwers / 1986-...

348.Ben en de beerRiddell, Chris / De Vries-Brouwers / cop. 1986

349.De kat van TomVoake, Charlotte / De Vries-Brouwers / cop. 1986

350.De stopwatchLloyd, David / De Vries-Brouwers / cop. 1986

351.Beer en hondHayes, Sarah / De Vries-Brouwers / cop. 1986

352.Lawines razenRutgers van der Loeff-Basenau, A. / Ploegsma / 1954

353.Twintig gedichtenNeruda, Pablo / 2e herz. dr / De Vries-Brouwers / [1986]

354.BladerenTesta, Fulvio / De Vries-Brouwers / cop. 1980

355.Jacob heb ik liefgehadPaterson, Katherine / De Vries-Brouwers / cop. 1985

356.Het fortuinKé, André de / De Vries-Brouwers / cop. 1985

357.Fotograferen graag... maar hoe?Cop, Ronald / 3e dr / De Vries-Brouwers / 1985

358.RoxanneHall, Lynn / De Vries-Brouwers / cop. 1985

359."België behoeft een kolonie" : de ontstaansgeschiedenis van Kongo VrijstaatFoeken, Dick / De Vries-Brouwers / cop. 1985

360.De wereld van de slakkenOberländer, Gerhard / De Vries-Brouwers / cop. 1981

361.De aardklok : met planten en dieren het aardjaar rondJacobs, Una / De Vries-Brouwers / cop. 1985

362.Belinda en BellamantNesbit, E. / De Vries-Brouwers / 1982

363.Het verhaal van Kipje SnipOrmerod, Jan / De Vries-Brouwers / cop. 1985

364.Djadja-em-anch redde de dagManniche, Lise / Ploegsma / cop. 1976

365.Het partijtjeBrandenberg, Franz / De Vries-Brouwers / cop. 1985

366.10 kleine muzikanten : een prentenboek om te bekijken, lezen, zingen en spelen. Voor vossen, leeuwen, spoken, oom, oma's, kleuterleidsters, vaders, broertjes & zusjes, vriendjes en vriendinnetjes, en voor kleine muzikanten die zelf hun instrument willen maken. Maar vooral natuurlijk - voor jou!Kreusch-Jacob, Dorothée / De Vries-Brouwers / cop. 1985

367.Vickie en de sterke mannenJonsson, Runer / 2e dr / De Vries-Brouwers / 1975

368.Wout de brandweerjongenPothast-Gimberg, C.E. / 2e herz. dr / Ploegsma / 1954

369.Het leven van Lazarillo de Tormes : schelmenroman naar het Spaans bewerktDecorte, Bert / 3e dr / De Vries-Brouwers / [1985]

370.De verlegen draakStrnad, Jindra / De Vries-Brouwers / cop. 1985

371.Vlucht Wassilis, vlucht!Rutgers van der Loeff-Basenau, An / Ploegsma / 1962

372.En dat voor twee dubbeltjesHeld, Kurt / Ploegsma / 1956

373.Snuffel gaat uit speurenIngves, Gunilla / De Vries-Brouwers / cop. 1981

374.Geluiden ; Kleuter- en peuterserieHughes, Shirley / De Vries-Brouwers / cop. 1985

375.Herinnering van Nederlands verlossing en herstelling, in 1813, en de overwinning bij Waterloo, in 1815 : (een leesboek voor de jeugd)Hoonaard, W. van den / Nieuwe uitg / Ten Brink & de Vries / 1837

376.Het leven van Jezus, voor kinderenBeekhuis, W. / 3e dr / Ten Brink & De Vries / 1839

377.Gods wijsheid en goedheid in de schepping : een leesboek voor de hoogste klasse over verschillende natuurkundige onderwerpenMars, J. / 4e dr / Ten Brink & de Vries / 1846

378.Olifant baadt ; OpgroeienHall, Derek / De Vries-Brouwers / cop. 1985

379.Gorilla bouwt ; OpgroeienHall, Derek / De Vries-Brouwers / cop. 1985

380.De val van Antwerpen in 1585Verhoef, C.E.H.J. / De Vries-Brouwers / cop. 1985

381.Kleuter- en peuterserieHughes, Shirley / De Vries-Brouwers / 1985-...

382.Badwater is warm ; Kleuter- en peuterserieHughes, Shirley / De Vries-Brouwers / cop. 1985

383.Wandeling in het park ; Kleuter- en peuterserieHughes, Shirley / De Vries-Brouwers / cop. 1985

384.Nachtdieren : levensgrootLilly, Kenneth / De Vries-Brouwers / cop. 1985

385.Dagdieren : levensgrootLilly, Kenneth / De Vries-Brouwers / cop. 1985

386.Zij zochten een Nieuwe Wereld : het verhaal van de Europese immigratie in Noord-AmerikaKurelek, William / De Vries-Brouwers / cop. 1985

387.Zo zijn monsters! ; VerhaaltjesDaly, Niki / De Vries-Brouwers / cop. 1985

388.Beertjes oor ; VerhaaltjesDaly, Niki / De Vries-Brouwers / cop. 1985

389.Bens taaipop ; VerhaaltjesDaly, Niki / De Vries-Brouwers / cop. 1985

390.VerhaaltjesDaly, Niki / De Vries-Brouwers / 1985-...

391.IJsbeer springt ; OpgroeienHall, Derek / De Vries-Brouwers / cop. 1985

392.DVB Benelux snelgids : afstanden en best te volgen wegen naar de verschillende steden en gemeenten van België, Nederland en Groot Hertogdom Luxemburg ; Vertrekpunt RotterdamAmmann, H. / De Vries-Brouwers / cop. 1985

393.DVB Benelux snelgids : afstanden en best te volgen wegen naar de verschillende steden en gemeenten van België, Nederland en Groot Hertogdom LuxemburgDe Vries-Brouwers / 1985-...

394.Zoo spelen en leeren de kinderenSchrijver van de Altijddurende Almanak, De / Altmann & Van der Palm / [ca. 1856]

395.Vertellingen en oefeningen voor Nederlandsche kinderenMuller, C. / 5e dr / Ten Brink & De Vries / 1838

396.Keur uit de drie honderdtallen leerzame verhalen van C. Schmid : een leesboek voor de scholenSchmid, C. / 4e dr / Ten Brink & de Vries / 1878

397.Geschenk voor de Nederlandsche jeugdMuller, C. / 9e dr / Ten Brink & De Vries / 1849

398.Zes nieuwe oorspronkelijk Nederduitsche verhalen voor kinderenSchrijfster van de Kleine Pligten, de / 3e dr / Ten Brink & De Vries / 1843

399.Gods wijsheid en goedheid in de schepping : een leesboek voor de hoogste klasse over verschillende natuurkundige onderwerpenMars, J. / 7e dr. / Ten Brink & de Vries / 1859

400.Maria en Flora, of Ernst en luimTytler, Ann Fraser / Ten Brink & De Vries / 1838

401.Acht oorspronkelijk Nederduitsche verhalen voor de jeugdSchrijfster van: Zes oorspronkelijk Nederduitsche verhalen, De / Ten Brink & De Vries / 1840

402.De jonge Hollander, en andere tafereelen voor de jeugdDóll Egges, C.M. / Ten Brink & de Vries / [1834]

.Schetsen en verhalen uit de geschiedenis van ons vaderland : leesboek voor de scholenHolst, Anthoon Albertus / 8e dr / Ten Brink & De Vries / 1862

404.De kleine marskramer : een verhaal uit de oorkonden van den huize ArkelSchrijver van "Het goudvinkje", de / 6e dr / Ten Brink & De Vries / [1871]

405.Leerzame vertellingen en deugdlievende voorbeelden voor kinderen, benevens eenige merkwaardigheden uit het rijk der dieren6e dr / Ten Brink & de Vries / [1834]

406.Gumal en Lina : eene geschiedenis tot nut en vermaak der jeugd : inzonderheid dienende om haar de eerste en voornaamste grondwaarheden van den godsdienst in te prentenLossius, Kaspar Friedrich / 5e Nederduitsche dr / Ten Brink & De Vries / 1841

407.Kinderspiegel : leerzame vertellingen door een KindervriendKindervriend, Een / 4e dr / Ten Brink & de Vries / [1868]

408.Uren van uitspanning, of Vertellingen, geschikt om de jeugd gedurende haren speeltijd aangenaam en nuttig bezig te houdenSchoppe-Weise, Amalia / Ten Brink & De Vries / [1835]

409.Gumal en Lina : een verhaal voor de jeugd, tot voorbereidend onderwijs in de waarheden der godsdienstLossius, K.F. / 6e Nederduitsche dr. / Ten Brink & de Vries / 1856

410.Robinson Crusoë : een verhaal voor jeugdige lezersCampe, J.H. / 7e dr / bij Ten Brink & De Vries / [1867]

411.Robinson CrusoëCampe, J.H. / 5e dr / Ten Brink & de Vries / 1836

412.De kersavond : een verhaal voor kinderenSchmid, C. / [Nieuwe uitg.] / Ten Brink & De Vries / [ca. 1845]

413.Helga's bruidsschat : een Trol-liefdesgeschiedenisPaola, Tomie de / De Vries-Brouwers / 1979

414.Noord-Hollandsche oudhedenArkel, G. van / Ten Brink & De Vries / 1891-1905

415.De stroom : een verhaal voor de jeugdSchubert, G.H. v. / Nieuwe uitg. met platen / Ten Brink en de Vries / 1843

416.Het huis van den huisvester op den Mauritsberg of: de straf treft den boosdoener : eene gebeurtenis uit den Dertigjarigen oorlogKörber, Philipp / Ten Brink & de Vries / 1846

417.Tweede honderdtal leerzame verhalen voor kinderen : een leesboek voor de scholenSchmid, C. / 14e dr / Ten Brink & De Vries / 1861

418.Zomerverlustiging, in verhalen voor de leerzame jeugdNieuwe uitgave / Ten Brink & De Vries / 1843

419.DoesBreuss, Edgar / De Vries-Brouwers / cop. 1980

420.Het groot schouwburg boek : een uitklapbaar theater-boek met beweegbare figuren in vier toneelvoorstellingen voor de jeugdBraun, Isabella / Ploegsma / [1981]

421.Henk en OegieWeiss, Nicki / C. de Vries-Brouwers / cop. 1985

422.Egeltje, word eens wakkerBinder, Eberhard / De Vries-Brouwers / cop. 1976

423.Over plassen spring ik graagAppelmann, Karl-Heinz / De Vries-Brouwers / cop. 1980

424.Avondvertellingen van Tante Agatha : een tweede leesboek, volgend op Hilda's vertellingenAndriessen, P.J. / 3e dr / Ten Brink & de Vries / 1879

425.Onverwacht bezoekBrandenberg, Franz / De Vries-Brouwers / cop. 1984

426.Pappa is er ; Jan Ormerod's peuterboekjesOrmerod, Jan / De Vries-Brouwers / cop. 1985

427.Slapen ; Jan Ormerod's peuterboekjesOrmerod, Jan / De Vries-Brouwers / cop. 1985

428.Rommel maken ; Jan Ormerod's peuterboekjesOrmerod, Jan / De Vries-Brouwers / cop. 1985

429.Lezen ; Jan Ormerod's peuterboekjesOrmerod, Jan / De Vries-Brouwers / cop. 1985

430.Jan Ormerod's peuterboekjesOrmerod, Jan / De Vries-Brouwers / cop. 1985-....

431.Ik wil naar de maan kijken!Baum, Louis / De Vries-Brouwers / cop. 1985

432.VerstoppertjeDubanevich, Arlene / De Vries-Brouwers / cop. 1984

433.Voor de kunstsmid : ontwerpen, werktekeningen, foto'sSchmirler, Otto / De Vries-Brouwers / cop. 1984

434.Er was eens een koningGrimm, Jacob / De Vries-Brouwers / cop. 1985

435.De wereld anders bekeken : het verhaal van een moeder over haar doof autistisch kindJanssens-Vanoppen, Simonne / De Vries-Brouwers / cop. 1984

436.De regtvaardige voorzienigheid : leerzame tafereelen uit het leven van lijdenden en zwaarbeproefdenSchmid, C. / Nieuwe uitgave / Ten Brink & De Vries / 1843

437.Zeven nieuwe verhalen voor de jeugdSchmid, C. / 5e dr / Ten Brink & De Vries / 1868

438.Het verloren kind, en De kapel in het bosch : twee belangrijke verhalenSchmid, C. / 3e dr / Ten Brink & De Vries / 1839

439.De Paascheieren : een geschenk voor kinderenSchmid, C. / 13e dr / Ten Brink & De Vries / [ca. 1875]

440.De Paascheijeren : een geschenk voor kinderenSchmid, C. / 3e dr / Ten Brink & De Vries / 1836

441.Nieuwe verhalen voor de jeugdSchmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / [1871]

442.Nieuwe verhalen voor de jeugdSchmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1837

443.Nieuwe verhalen voor de jeugd : De beschadigde schilderij, de drukfout en de bruidsring/ door C. Schmid ; met platenSchmid, C. / Ten Brink & De Vries / 1845

444.Lodewijk, de jonge kluizenaar : een verhaal voor de jeugdSchmid, C. / 5e dr / Ten Brink & De Vries / [1882]

445.Het lammetje, en De glimworm : twee belangrijke verhalen voor de jeugdSchmid, C. / 4e dr / Ten Brink & De Vries / 1879

446.Het lammetje, en De glimworm : twee belangrijke verhalen voor de jeugdSchmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1836

447.De Kerstavond : een verhaal voor kinderenSchmid, C. / 10e dr / Ten Brink & De Vries / [ca. 1860]

448.Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen : een leesboek voor de scholenSchmid, C. / 7e dr / Ten Brink & de Vries / 1841

449.De kersavond : een verhaal voor kinderenSchmid, C. / 4e dr / Ten Brink & De Vries / 1842

450.De kersavond : een verhaal voor kinderenSchmid, C. / 3e dr / Ten Brink & De Vries / 1837

451.De kanarie en Het duifje : twee belangrijke verhalen voor de jeugdSchmid, C. / 4e dr / Ten Brink & De Vries / [1875]

452.De kanarie en Het duifje : twee belangrijke verhalen voor de jeugdSchmid, C. / [3e] dr / Ten Brink & De Vries / [184-?]

453.Het huzarenkind, of God helpt altijd de zijnenSchmid, C. / 5e dr. / Ten Brink & De Vries / [1871]

454.Hendrik en Maria, of De ouderlooze kinderen : eene treffende en leerzame geschiedenis voor de jeugdSchoppe, geb. Weise, Amalia / 2e druk / Ten Brink & De Vries / [1836]

455.Het huzarenkind, of God helpt altijd de zijnenSchmid, C. / 2 dr / Ten Brink & De Vries / 1837

456.Het huzarenkind, of God helpt altijd de zijnenSchmid, C. / Ten Brink & De Vries / [1833]

457.De hoppebloesems, of De ontmoeting op den Slotberg : eene merkwaardige proeve van Gods vaderlijke voorzienigheidSchmid, C. / 3e dr / Ten Brink & De Vries / [1847]

458.De hoppebloesems, of De ontmoeting op den Slotberg : eene merkwaardige proeve van Gods vaderlijke voorzienigheidSchmid, C. / Ten Brink & De Vries / [1834]

459.GenovevaSchmid, C. / Ten Brink & De Vries / 1840

460.Fernando, de jonge Spaansche graafSchmid, C. / 3e dr / Ten Brink & De Vries / [1879]
461.Eustachius : een verhaal uit de eerste eeuwen des ChristendomsSchmid, C. / 4e dr / Ten Brink & De Vries / [ca. 1875]

462.Alphonsus, de kleine emigrant : een verhaal uit den tijd der Fransche omwentelingSchmid, C. / 4e dr / Ten Brink & De Vries / 1868

463.Selim en SuzanneKirchberg, Ursula / De Vries-Brouwers / cop. 1984

464.Alphonsus, de kleine emigrant : een verhaal uit den tijd der Fransche omwentelingSchmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1839

465.Er was eens een draak... : een kerstverhaalSchulenburg, Bodo / De Vries-Brouwers / cop. 1984

466.OpgroeienHall, Derek / De Vries Brouwers / 1984-...

467.Alfie gaat het eerst naar binnenHughes, Shirley / De Vries-Brouwers / cop. 1984

468.Kwidriaan : een zoekboek van Sita JuckerJucker, Sita / De Vries-Brouwers / cop. 1984

469.Bernoulli's vademecum : een handboek voor berekeningen, dagelijks voorkomende in de bouw- en werktuigkunde ...Bernoulli, Christoph / 6e dr. / Ten Brink & De Vries / 1911

470.Amsterdamsche stadsgezichten van Jan van der HeydenHooft, C.G. 't / ten Brink & de Vries / 1912

471.Klankleer van het Noord-BevelandschVerschuur, Andries / Ten Brink & De Vries / 1902

472.Jacob de ooievaarGantschev, Ivan / De Vries-Brouwers / cop. 1984

473.Panda klimt ; OpgroeienHall, Derek / De Vries-Brouwers / cop. 1984

474.Tijger rent ; OpgroeienHall, Derek / De Vries-Brouwers / cop. 1984

475.De nonGheeraert, John / De Vries-Brouwers / cop. 1983

476.De geschiedenis van het muizenvolkJacobs, Una / C. De Vries-Brouwers / 1979

477.Een roek vliegt naar de stadJacobs, Una / De Vries-Brouwers / cop. 1980

478.Mummies uit het oude EgypteAliki / De Vries-Brouwers / cop. 1980

479.AnneArnold, Katrin / De Vries-Brouwers / cop. 1981

480.Keur van gedenkwaardigheden, uit de geschiedenis van Nederlands Oost- en West-Indische bezittingen : voor jonge liedenBuren Schele, A.D. van / Ten Brink & De Vries / [1844]

481.Schoon herenhuis met hof te koopHermans, Louis / De Vries-Brouwers / cop. 1983

482.Een middeleeuws feestmaalAliki / De Vries-Brouwers / cop. 1984

483.De bescherming van de collectieve arbeidsovereenkomst door het rechtHaersolte, Willem Fred.Ant. van / s.n.] / 1931

484.Alfie's voetenHughes, Shirley / De Vries-Brouwers / 1983

485.Bier en andere verhalenHoste, Jacques / De Vries-Brouwers / 1983

486.Woensdag, maar vanavond niet...Heyden, Gil Vander / De Vries-Brouwers / 1983

487.Alfie geeft een handHughes, Shirley / De Vries-Brouwers / cop. 1983

488.Elvis en zijn vriendenGripe, Maria / De Vries-Brouwers / cop. 1983

489.En toch hoor je er bijSpence, Eleanor / C. De Vries-Brouwers / cop. 1983

490.Van raadhuis tot paleis : documenten betreffende den overgang van het Amsterdamsche stadhuis tot koninklijk paleisBrugmans, H. / Ten Brink & De Vries ; [voor het] Genootschap Amstelodamum / 1913

491.Regtsgeleerde verhandelingen en losse geschriftenHall, M.C. van / Johannes van der Hey en Zoon / 1838

492.TommieWeiss, Nicki / De Vries-Brouwers / cop. 1983

493.The Anthocorm theory : a summaryMeeuse, A.D.J. / Hugo de Vries-Laboratorium / [1981]

494.Reize naar de Oost- en Westkust van Zuid-Amerika, en van daar naar de Sandwichs- en Philippijnsche eilanden, China enz. gedaan, in de jaren 1826, 1827, 1828 en 1829 met het koopvaardijschip Wilhelmina en MariaBoelen, J. / Ten Brink & De Vries / 1835-1836

495.Karate ; Dl. 2: Karatepraktijk in afbeeldingen : grondtechnieken, gevecht, kata'sPflüger, Albrecht / De Vries Brouwers / cop. 1980

496.KaratePflüger, Albrecht / De Vries Brouwers / 1980-...

497.Haasje KlaasjeFromm, Lilo / De Vries-Brouwers / cop. 1983

498.Je kan me toch niet krijgen : hoe dieren zich in de natuur beschermenJacobs, Una / De Vries-Brouwers / cop. 1982

499.Ik vang een grote vis voor jouGünther, Bernd / De Vries-Brouwers / cop. 1982

500.Ilka : een dag uit het leven van een bunzingFeustel, Günther / De Vries-Brouwers / cop. 1982

501.Het zandkasteelAppelmann, Karl-Heinz / De Vries-Brouwers / cop. 1982

502.Gastronomisch Antwerpen 1982/1983 : menukaarten en recepten van de beste restaurants in AntwerpenMahlman, P. / De Vries-Brouwers / cop. 1982

503.Kom binnen! Kom binnen! : op weg met het rondreizend circusAllin, John / De Vries-Brouwers / cop. 1982

504.Water vuur lucht en aarde : een prentenboek over de natuurelementenZacharias, Veronika / De Vries-Brouwers / cop. 1983

505.De avond na sinterklaasStevenson, James / De Vries-Brouwers / cop. 1983

506.AmadeusLepscky, Ibi / De Vries-Brouwers / cop. 1982

507.De weide-klok : een jaar in de weiLucht, Irmgard / De Vries-Brouwers / cop. 1983

508.Het brood-dieet : een vermageringskuur zonder hongerenMenden, Erich / De Vries-Brouwers / 1982

509.Dorp in BourgogneGuffens, Jean-Marie / De Vries-Brouwers / 1982

510.Mundial '82Howe, Don / De Vries-Brouwers / cop. 1982

511.De bezetter bespiedWeverbergh, Julien / De Vries-Brouwers / [1980]

512.Gideons reizenRutgers van der Loeff, An / 5e, vernieuwde dr / Ploegsma / 1982

513.Over de ware beteekenis van het Oranje boven : een woord aan den Heer J.A. Alberdingk Thym, over zijne brochure getiteld: "Een weinig Amsterdamsche kritiek"Chr. / Ten Brink & De Vries / 1863

514.Zij danste maar één zomer : romanEkström, Per Olof / De Vries Brouwers / 1981

515.De geschiedenis van kantSimeon, Margaret / De Vries-Brouwers / cop. 1981

516.Werk en werktuigen van de kunstsmidSchmirler, Otto / De Vries-Brouwers / cop. 1981

517.De bende van Peter PostBerghmans, Lucien / De Vries-Brouwers / [1981]

518.Water overalSacher, Rainer / De Vries-Brouwers / cop. 1981

519.Teken en betekenis = Signe et signification = Zeichen und BedeutungClaes, Fa / De Vries-Brouwers / 1981

520.Morgen wordt het beterHolman, Felice / De Vries-Brouwers / cop. 1981

521.Elvis KarlssonGripe, Maria / De Vries-Brouwers / cop. 1981

522.Dinosaurussen opgraven : "en ze weer in elkaar zetten"Aliki / De Vries-Brouwers / cop. 1981

523.Paardjes uit PolenGheeraert, John / De Vries-Brouwers / [1982]

524.Leven en liegenCôme-Prinsen, Dorris / De Vries-Brouwers / cop. 1981

525.Het vermoeide modelRoggeman, Walter K. / De Vries-Brouwers / [1981]

526.Ben je laf, Alfons Alfrink?Bergström, Gunilla / de Vries -Brouwers / cop. 1981

527.JeftaKerckhoven, Irene van / De Vries-Brouwers / [1981]

528.Wie redt Alfons Alfrink?Bergström, Gunilla / De Vries-Brouwers / cop. 1981

529.De Nikanordeuren : verhalen en legenden uit vroegere tijden voor kinderen naverteldTaubes, Hella / De Vries-Brouwers / cop. 1981

530.Alfons en het monsterBergström, Gunilla / De Vries-Brouwers / cop. 1981

531.Cornelis Ploos van Amstel et ses élèves : essai d'une iconographie : catalogue à prix marquésPloos van Amstel, Corn. / De Vries / 1915

532.Klederdrachten en kostuums : uit Europa, Afrika en Azië in vorm, snit en kleurTilke, Max / De Vries-Brouwers / 1980

533.Album academicum van het Athenaeum Illustre en van de Universiteit van Amsterdam : bevattende de namen der curatoren, hoogleeraren en leeraren van 1623-1913, der rectores magnifici en secretarissen van den senaat der Universiteit van 1877-1913, der leden van den illustrissimuo senatus studiosorum Amstelodamensis van 1851 tot 1913 en der studenten van 1799-1913Winkel, J.W. te / De Vries / 1913

534.De Nederlandsche emblemata : geschiedenis en bibliographie tot de 18e eeuwVries, Anne Gerard Christiaan de / Ten Brink & De Vries / 1899

535.Patrick Sercu superstarBerghmans, Lucien / De Vries-Brouwers / cop. 1980

536.De familie Kleine Witte OlifantFrankel, Alona / De Vries-Brouwers / cop. 1980

537.Hap, hap...Mari, Iela / De Vries-Brouwers / cop. 1980

538.De boom die gafSilverstein, Shel / De Vries-Brouwers / cop. 1980

539.Vandaag regen. Morgen zon?Linke, Siegfried / De Vries-Brouwers / cop. 1980

540.Het groot dierentuin boek : een dagje tussen de dieren, naar de werkelijkheid getekendPloegsma / cop. 1980

541.De vlinder in de appelboomMari, Iela / De Vries-Brouwers / 1977

542.De rode ballonMari, Iela / De Vries-Brouwers / 1977

543.PatatracLoup, Jean Jacques / De Vries-Brouwers / 1975

544.Winter op de prairieKurelek, William / De Vries-Brouwers / 1978

545.DragonHall, Lynn / De Vries-Brouwers / [1976]

546.Nieuwe vaderlandsche kookkunst : bevattende een volledig en grondig onderricht, om, naar den hedendaagschen smaak, toetebereiden allerleie soorten van spyzen, ...De Vries-Brouwers / 1976

547.De architectLoup, ... / C. de Vries-Brouwers / 1977

548.Ik weet toch iets wat jij niet weetAgostinelli, Maria / De Vries-Brouwers / [1977]

549.Diepvriezen en conserveren van A tot ZCosiva, Germaine / De Vries-Brouwers / 1975

550.Tok tok tok... een eiMari, Iela / De Vries-Brouwers / 1975

551.De gesel van Warschau : veroordeeld om verder te levenLangfus, Anna / De Vries-Brouwers / 1976

552.Het sprookje van het gouden haantjePoesjkin, Alexander / De Vries-Brouwer / 1975

553.De pereboomGantschev, Ivan / De Vries-Brouwers / 1977

554.De expeditieBaum, Willi / De Vries-Brouwers / 1975

555.De boom , de vogels en de zevenslaperMari, Iela / 2e dr / C. de Vries-Brouwers / 1977

556.De politie waakt : uit het Antwerpsch politie-archief 1790-1880De Lattin, A. / 2e dr / De Vries-Brouwers / 1976

557.Crazy crazyMordillo, Guillermo / C. de Vries-Brouwers / 1977

558.Zo was... ErpeD'hoker, Albert / 2e dr / De Vries-Brouwers / 1978

559.De knotse kapriolen van een kloek piratenschipMordillo, Guillermo / 2e dr / De Vries-Brouwers / cop. 1978

560.Wickie en de indianen ; WickieJonsson, Runer / De Vries-Brouwers / [1977]

561.De gastScholem Aleichem / De Vries-Brouwers / [1977]

562.Boeken en krantenCeserani, Gian Paolo / De Vries-Brouwers / cop. 1977

563.Het meten van de tijdCeserani, Gian Paolo / De Vries-Brouwers / cop. 1977

564.Het sprookje van RozeblaadjeBrentano, Clemens / De Vries-Brouwers / cop. 1978

565.Taro, de olifant van de koningGantschev, Ivan / De Vries-Brouwers / cop. 1978

566.Wickie en de dikke koning ; WickieJonsson, Runer / De Vries-Brouwers / [1977]

567.Slake duikt onderHolman, Felice / De Vries-Brouwers / 1977

568.De wereld van de bijenOberländer, Gerhard / De Vries-Brouwers / cop. 1978

569.Samen overlevenNorman, Lilith / C. De Vries-Brouwers / [1978]

570.Kom, haas, komBaumann, Hans / De Vries-Brouwers / cop. 1978
571.Kano, de vuurspuwende draakBilsen, Rita Van / C. de Vries-Brouwers / 1978

572.Van woud tot houtSacher, Rainer / De Vries-Brouwers / 1978

573.Een grote donkere wolkAppelmann, Karl-Heinz / De Vries-Brouwers / cop. 1978

574.Kristel, Snor en KnorKoči, Marta / De Vries-Brouwers / 1978

575.Ticho, de vogelGantschev, Ivan / De Vries-Brouwers / cop. 1978

576.Crazy cowboyMordillo, Guillermo / C. de Vries-Brouwers / [1977]

577.De wereld van de mierenOberländer, Gerhard / De Vries-Brouwers / cop. 1978

578.Als de zon er niet zou zijn : een prentenboek over het weerZacharias, Veronika / De Vries-Brouwers / cop. 1978

579.De Sargasso zee : een oceaanwoestijnJacobs, Francine / De Vries-Brouwers / cop. 1978

580.Kinderen tekenen JeruzalemKaye, Danny / De Vries-Brouwers / cop. 1978

581.Adoni en zijn schaduwStrebelle, Jean-Marie / De Vries-Brouwers / cop. 1978

582.De boom, de vogels en de zevenslaperMari, Iela / 3e dr / De Vries-Brouwers / cop. 1978

583.De oude Bijloke, een middeleeuws abdijhospitaal : Gentse hospitalen en ziekenverzorging 1146-1797Van Heddeghem, Alfred / De Vries-Brouwers / [1978]

584.De vliegende muisGantschev, Ivan / De Vries-Brouwers / cop. 1978

585.Het sneeuwt! ; Altan-boekjesAltan, di / De Vries-Brouwers / cop. 1978

586.De ontdekker die iets ontdekteBaum, Willi / De Vries-Brouwers / cop. 1979

587.Jonas DorsvlegelKoči, Marta / C. de Vries-Brouwers / 1979

588.De zwaluwen komen terug ; Altan-boekjesAltan, di / De Vries-Brouwers / cop. 1978

589.Zomer op de prairieKurelek, William / De Vries-Brouwers / 1979

590.Het gebroken uurKogan, Sonia / De Vries-Brouwers / 1979

591.Mechelen : oude hoofdstad van de NederlandenHammée, F.O. van / 2e dr / De Vries-Brouwers / 1979

592.De hemel van KazakstanKonsalik, Heinz G. / De Vries-Brouwers / [1978]

593.Kijk, de heuvel is weer groen!Mirtschin, Jutta / De Vries-Brouwers / cop. 1979

594.KaasElsschot, Willem / 14e dr / De Vries-Brouwers / [1979]

595.Het boek van geweld en passieClaes, Fa / 2e dr / De Vries-Brouwers / 1979

596.Akupressuur : zelf toepassenLeibold, Gerhard / De Vries-Brouwers / cop. 1979

597.Net een parapluFerro, Beatriz / De Vries-Brouwers / cop. 1979

598.Lang geleden toen de aarde nog vlak was : drie legenden uit AfrikaCaboara Luzzatto, Paola / C. de Vries-Brouwers / cop. 1979

599.De wereld van de kikkersOberländer, Gerhard / De Vries-Brouwers / cop. 1979

600.Het wordt herfst ; Altan-boekjesAltan, di / De Vries-Brouwers / cop. 1978

601.Hans en GrietjeGrimm, Jacob / De Vries-Brouwers / cop. 1979

602.Catalogus van de Vondel verzameling bijeengebracht door den heer A. Th. Hartkamp, waarvan de veiling zal plaats hebben Maandag 11 November 1901 en volgende dagen des avonds ten zeven ure bij de firma R.W.P. de Vries te AmsterdamHartkamp, A.Th. / De Vries / 1901

603.Immortellen voor BlanquinaBallegeer, Johan / C. de Vries-Brouwers / cop. [1977]

604.De misdaad van abortusWall Arnemann, Rudolph Willem Carel van den / Ten Brink & De Vries / 1879

605.'t Amsterdamsch hoerdom : behelzende de listen en streeken, daar zich de hoeren en hoere-waardinnen van dienen ; benevens der zelver maniere van leeven, dwaaze bygelovigheden, en in 't algemeen alles 't geen by dese juffers in gebruik isVries, Simon de / Nwe uitg / De Vries-Brouwers / 1976

606.Mokum aan de Amstel : een goed huwelijkPraag, Siegfried E. van / De Vries-Brouwers / [1976]

607.Geheym der wynen ontdekt : of, Kunst om alle blaauwe, rosse, lange verwaayde en andere onzuyvere wynen, binnen korten tyd, zonder mangel schoon te maken : alsmede een volkome onderrechting on Eau des Carmes, Aqua Vitae, Pest-en wind-water en veele andere soorten van de beste wateren to distileeren : zynde al 't gene hier aan den leezer mede gedeeld wordt, door eyge ondervinding goed bevonden, en nooyt in 't licht gegeevenDe Vries-Brouwers] / [1976]

608.Kiki leert op schoolDaans, Ceranza / Uitgeverij Daans-De Vries / [2020] / 2020

609.[Antiquariaatscatalogus van R.W.P. de Vries, Amsterdam en C. Weddepohl, Amsterdam]R.W.P. de Vries / R.W.P. de Vries / 1870

610.[Antiquariaatscatalogus van R.W.P. de Vries, Amsterdam]R.W.P. de Vries / R.W.P. de Vries / 1930

611.[Antiquariaatscatalogus van R.W.P. de Vries, Amsterdam]R.W.P. de Vries / R.W.P. de Vries / 1930

612.[Antiquariaatscatalogus van R.W.P. de Vries, Amsterdam]R.W.P. de Vries / R.W.P. de Vries / 1929

613.[Antiquariaatscatalogus van R.W.P. de Vries, Amsterdam]R.W.P. de Vries / R.W.P. de Vries / 1929

614.[Antiquariaatscatalogus van R.W.P. de Vries, Amsterdam]R.W.P. de Vries / R.W.P. de Vries / 1917

615.[Antiquariaatscatalogus van R.W.P. de Vries, Amsterdam]R.W.P. de Vries / R.W.P. de Vries / 1911

616.[Antiquariaatscatalogus van R.W.P. de Vries, Amsterdam]R.W.P. de Vries / R.W.P. de Vries / 1909

617.[Antiquariaatscatalogus van R.W.P. de Vries, Amsterdam]R.W.P. de Vries / R.W.P. de Vries / 1907

618.[Antiquariaatscatalogus van R.W.P. de Vries, Amsterdam]R.W.P. de Vries / R.W.P. de Vries / 1907

619.[Antiquariaatscatalogus van R.W.P. de Vries, Amsterdam]R.W.P. de Vries / R.W.P. de Vries / 1887-1930

620.[Antiquariaatscatalogus van R.W.P. de Vries, Amsterdam]R.W.P. de Vries / R.W.P. de Vries / 1887-1930

621.[Antiquariaatscatalogus van R.W.P. de Vries, Amsterdam]R.W.P. de Vries / R.W.P. de Vries / 1897

622.[Antiquariaatscatalogus van R.W.P. de Vries, Amsterdam]R.W.P. de Vries / R.W.P. de Vries / 1887

623.[Antiquariaatscatalogus van N. de Vries jr., Amsterdam]N. de Vries jr. / N. de Vries jr. / 19XX

624.[Antiquariaatscatalogus van N. de Vries, Amsterdam]N. de Vries / N. de Vries / 1959

625.[Antiquariaatscatalogus van N. de Vries, Amsterdam]N. de Vries / N. de Vries / 19XX

626.[Antiquariaatscatalogus van N. de Vries, Amsterdam]N. de Vries / N. de Vries / 19XX

627.[Antiquariaatscatalogus van N. de Vries, Amsterdam]N. de Vries / N. de Vries / 19XX

628.[Antiquariaatscatalogus van N. de Vries, Amsterdam]N. de Vries / N. de Vries / 19XX

629.[Antiquariaatscatalogus van N. de Vries, Amsterdam]N. de Vries / N. de Vries / 19XX

630.[Antiquariaatscatalogus van N. de Vries, Amsterdam]N. de Vries / N. de Vries / 19XX
631.[Antiquariaatscatalogus van N. de Vries, Amsterdam]N. de Vries / N. de Vries / 19XX

632.[Antiquariaatscatalogus van N. de Vries, Amsterdam]N. de Vries / N. de Vries / 19XX

633.Het huis Hofmann Schöffer & Co. : eene schets bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der firmaSchöffer, C. / Boekhandel van Ten Brink & De Vries / [1888]

634.Heidi en PeterSpyri, Johanna / 2e druk / Uitgeverij Ploegsma / 1955

635.HeidiWinkler-Vonk, Annie / Vierde druk / Uitgeverij Ploegsma / 1954

636.1:1:1 : documentaries in print by Niessen & de VriesKuijpers, Els / [Niessen & De Vries] / [2016]

637.[Veilingcatalogus 1 maa 1864Roos, Cornelis François / Cornelis François Roos ; Gerrit de Vries Jz. ; Willem Judocus Matthias Engelberts / 1864

638.[Veilingcatalogus van boeken van Josephus Augustinus Brentano 3 apr 1822Vries, Jeronimo de / Jeronimo de Vries ; Albertus Brondgeest ; Engelbert Michael Engelberts / 1822

639.[Veilingcatalogus 29 maa 1881Vries, R.W.P. de / R.W.P. de Vries / 1881

640.[Veilingcatalogus van boeken van F. Schermacher, F.W.H. Carp 16-17 apr 1860Vries, Jeronimo de / Gerrit de Vries Jz. ; Willem Judocus Matthias Engelberts ; Cornelis François Roos ; De Brakke Grond / 1860

641.[Veilingcatalogus van boeken van I. van Idsinga 2 nov 1840Vries, Jeronimo de / Het Huis met de Hoofden ; Jeronimo de Vries ; Albertus Brondgeest ; Engelbert Michael Engelberts ; Cornelis François Roos / 1840

642.[Veilingcatalogus 24 apr 1860Vries, Jeronimo de / Gerrit de Vries Jz. ; Willem Judocus Matthias Engelberts ; Cornelis François Roos / 1860

643.[Veilingcatalogus van boeken van Jacobus Vollenhoven 11-12 feb 1822Vries, Jeronimo de / Jeronimo de Vries ; Albertus Brondgeest ; Engelbert Michael Engelberts ; Cornelis François Roos / 1822

644.[Veilingcatalogus van boeken van M.G. Brakell, van Delen tot Druten en den Lakenburg 21-22 dec 1829Vries, Jeronimo de / Jeronimo de Vries ; Albertus Brondgeest ; Engelbert Michael Engelberts ; Cornelis François Roos / 1829

645.[Veilingcatalogus van boeken van A. van Bijnkershoek van Hoogstraten 16 okt 1827Vries, Jeronimo de / Jeronimo de Vries ; Albertus Brondgeest ; Engelbert Michael Engelberts ; Cornelis François Roos / 1827

646.[Veilingcatalogus van boeken van Aarnout Haarsma van Oucoop 10 jan 1831Vries, Jeronimo de / Jeronimo de Vries ; Albertus Brondgeest ; Engelbert Michael Engelberts ; Cornelis François Roos / 1831

647.[Veilingcatalogus 3-6 jan 1831Vries, Jeronimo de / Jeronimo de Vries ; Albertus Brondgeest ; Engelbert Michael Engelberts ; Cornelis François Roos / 1831

648.[Veilingcatalogus van boeken van Isaäc Prins, J. van der Spek 12-13 mei 1879Vries, R.W.P. de / R.W.P. de Vries ; C. Weddepohl / 1879

649.[Veilingcatalogus 7-8 apr 1834Vries, Jeronimo de / Jeronimo de Vries ; Albertus Brondgeest ; Engelbert Michael Engelberts ; Cornelis François Roos / 1834

650.[Veilingcatalogus van boeken van G.H. Bast, F.H. Maschhaupt 15-27 nov-1880Vries, R.W.P. de / R.W.P. de Vries / 1880
651.[Veilingcatalogus van boeken van A. Borgeld, H.A. de Vos tot Nederveen Cappel, S. van Menk, H. Snellen Jr., P. Botke 25-30 nov 1929Vries, R.W.P. de / R.W.P. de Vries ; A.G.C. de Vries / 1929

652.[Veilingcatalogus van boeken van Willem Carel Esdré 13 sep 1842Dorper, S. / S. Dorper ; Jeronimo de Vries ; Albertus Brondgeest ; Engelbert Michael Engelberts ; Cornelis François Roos / 1842

653.[Veilingcatalogus 22 apr 1844Vries, Jeronimo de / Het Huis met de Hoofden ; Jeronimo de Vries ; Albertus Brondgeest ; Willem Judocus Matthias Engelberts ; Cornelis François Roos / 1844

654.[Veilingcatalogus 31 jul 1845Vries, Jeronimo de / Het Huis met de Hoofden ; Jeronimo de Vries ; Albertus Brondgeest ; Willem Judocus Matthias Engelberts ; Cornelis François Roos / 1845

655.[Veilingcatalogus van boeken van Andries Stadnitski 16 dec 1839Vries, Jeronimo de / Het Huis met de Hoofden ; Jeronimo de Vries ; Albertus Brondgeest ; Engelbert Michael Engelberts ; Cornelis François Roos / 1839

656.[Veilingcatalogus van boeken van S. Tak Rekker 5 maa 1866Weddepohl, C. / C. Weddepohl ; R.W.P. de Vries / 1866

657.[Veilingcatalogus 19 okt 1838Vries, Jeronimo de / Het Huis met de Hoofden ; Jeronimo de Vries ; Albertus Brondgeest ; Engelbert Michael Engelberts ; Cornelis François Roos / 1838

658.[Veilingcatalogus van boeken van E.J. Everwijn Lange, P.J.G. van der Muelen, M.L.H.S. Menko 11-13 maa 1929Vries, R.W.P. de / R.W.P. de Vries / 1929

659.[Veilingcatalogus van boeken van R. Sissingh, H. Snellen, E.A. Lösener 3-5 jul 1928Vries, R.W.P. de / R.W.P. de Vries ; A.G.C. de Vries / 1928

660.[Veilingcatalogus van boeken van P.E. van den Bossche, W.A. Rosedale, H.J.M. Schoo, J.L. Wijsman 6-13 jun 1922Vries, R.W.P. de / R.W.P. de Vries / 1922

661.[Veilingcatalogus van boeken van B.C.E.. Zwart, H.P. Duwaer, een bekend Amsterdamsch verzamelaar 24-26 okt 1922Vries, R.W.P. de / R.W.P. de Vries / 1922

662.Houtvrij illustratiedruk "Briljant"Hollandsche Papierindustrie E. de Vries & Co / De Hollandsche Papier Industrie E. de Vries & Co / augustus 1918

663.ASKO, 1954-2004 : vijftig jaar katholiek onderwijs in AmsterdamHuenting, E.V. / ASKO, Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek Onderwijs / maart 2005 / 2005

664.Pain intranslationVries, Nadia de / First edition, first printing / [Nadia de Vries] / [2017] / 2017

665.Stella omslag : fraaie tinten, prachtige structuur, geschikt voor 't fijnste handelsdrukwerk, 8 kleuren - 2 formatenHollandsche Papierindustrie E. de Vries & Co / De Hollandsche Papierindustrie E. de Vries & Co / [tussen 1920 en 1930?]

666.Erfpacht : 25 jaar "totaal idioot" : grondpolitiek van de PvdA in de bananen republiek BijlmermeerSieswerda-de Vries, N. / [N. Sieswerda-de Vries] / dec. 2009

667.Roza van Tannenburg : een verhaal voor jonge liedenSchmid, C. / Nieuwe uitgave / bij Ten Brink & De Vries / 1843

668.De hoppebloesems, of De ontmoeting op den Slotberg : eene merkwaardige proeve van Gods vaderlijke voorzienigheidSchmid, C. / Derde druk / bij Ten Brink & De Vries / 1847

669.SisterhoodVries, Nadia de / First edition, first printing / [Nadia de Vries] / [2016] / 2016

670.Zangen bij het openen van de algemeene vergadering der Bataafsche Maatschappij; Tot nut van 't algemeen. Op dinsdag, den 12den van oogstmaand, 1800Hall, Maurits Cornelis van / bij de wed. H. Keijzer, : C. de Vries : en H. van Munster / [1800]

671.Ivoorcarton albastHollandsche Papierindustrie E. de Vries & Co / De Hollandsche Papierindustrie E. de Vries & Co / [tussen 1920 en 1930?]

672.Bristolcarton excellentHollandsche Papierindustrie E. de Vries & Co / De Hollandsche Papierindustrie E. de Vries & Co / [tussen 1920 en 1930?]

673.RIP Nadia de VriesVries, Nadia de / First edition, first printing / [Nadia de Vries] / [2016] / 2016

674.Volks-liedjens ; Vijfde stukjeMaatschappij tot Nut van 't Algemeen / bij Cornelis de Vries, Hendk. van Munster en Johannes van der Hey / 1806

675.Als herborenVries, Dorien de / Dorien de Vries / [2015] / ©2015

676.Nieuwe Nederlandsche chrestomatie, of voorbeelden van verschillende soorten van schrijfstijl in proza en poëzijKeyzer, J. de / Zesde druk / Ten Brink & De Vries / 1857

677.Acht verzen van Walter Wolf-Dietrich Baerson de Vries : gered uit de brand van 1984Wolf-Dietrich Baerson de Vries, Walter / W. de Vries / [1995] / 1995

678.First communionVries, Nadia de / First edition, first printing / [Nadia de Vries] / [2015] / 2015

679.Vraagen over de geschiedenissen van den Bybelby Cornelis de Vries / 1792

680.Gereformeerde bloem-hof, versierd met verscheidene christelyke gebeden en gezangen, als mede de gebeden en gezangen op ieder dag van de weeke :