Bohn Haarlem

1.C.H. Bohn en zijn opvolgers, 1752-1952 De Erven F. Bohn / 1952

2.Aan het volk van Holland, bijzonder op het platte land 1786 ([printed covers:] Amst. [sold by] J. Verlem, Alkm., [sold by] Dischler [...], Amsterdam, [sold by] Borchers [... [etc.]]) / 1786

3.[Kennisgeving van burgemeester en wethouders van Haarlem betreffende het verbod op gebruik van sparren en andere takken uit de Hout en de bolwerken voor de versiering van huizen ter gelegenheid van het Costersfeest, gedateerd 8 julij 1856] gedrukt bij de erven François Bohn / [1856]

4.[Kennisgeving van burgemeester en wethouders van Haarlem betreffende veiligheidsmaatregelen bij de feestviering ter ere van Lourens Janszoon Coster, gedateerd 11 julij 1856] gedrukt bij de erven François Bohn / [1856]

5.Haarlem : twaalf steendrukken Alff, Paul van / Vereeniging "Haerlem" / 1916

6.Frans Hals tentoonstelling ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Gemeentelijk Museum te Haarlem op 30 juni 1937 Gratama, G.D. / De Erven F. Bohn / [1937]

7.Request van agtien leden der vroedschap van Haarlem, gepresenteerd aan de ... Staaten van Holland en Westvriesland, den 8 February 1759. : Met eene memorie, tot haare justificatie, tegen het bericht en de consideratien van wylen haare koninglyke hoogheid ... op het vorig request van de vroedschap, raakende de aanstelling van den heer Salomon van Echten, tot burgermeester der stad Haarlem by Isaak Tirion / 1759

8.Frans Hals Museum der gemeente Haarlem Gratama, G.D. / Bohn / [1913]

9.De geschiedenis der joden te Haarlem Wolff, M. / Erven F. Bohn / 1917-1919

10.De natuurlyke historie der insecten : voorzien met naar 't leven getekende en gekoleurde plaaten Rösel van Rosenhof, August Johan / By C.H. Bohn en H. de Wit / [1783]

11.Gids voor het Gemeentelijk Museum te Haarlem Kronig, J.O. / Erven F. Bohn / 1911

12.Gemeenzame briev van Philippus Verbrugge, schrijver van [...] de Post naar den Neder-Rhijn [...] houdende een [...] verhaal van de drukkende bezwaren, die hij [...] in zijne detentie, heeft moeten ondergaan Verbrugge, Philippus / ? / 1784

13.Levensgeschiedenis der graavin van Lichtenau, eener beroemde dame aan het Pruissische hof.[2nd impression] / [sold by] W. Wynands [...], Hoorn, [sold by] Vermandel, Haarlem, [sold by] Kampman [... [etc.]] / 1798

14.De meester van den scherpen zwaarde te Haarlem : bijdrage tot de geschiedenis der lijfstraffelijke rechtspleging Gonnet, C.J. / Bohn / 1917

15.De vriend der kinderen Weisse, Christian Felix / Derde druk / François Bohn / 1791-1792

16.De straat waarin wij wonen : alle Haarlemse straatnamen verklaard Kurtz, G.H. /  Schuyt / cop. 1999

17.Histoire d'Aboulhassan Ali Ebn Becar et de Schemselnihar favorite du calife Haroun al-Raschid : conte tiré des Mille et une nuits Galland, ... / De Erven F. Bohn / 1929

18.Catalogus Bibliothecae Publicae Harlemensis Vries, A. de / apud Johannem Enschedé et Filios / 1848

19.Nauwkeurig en egt berigt van de criminele proceduire door mr. J. Vermehr [...] auditeur militair [...] tegen Werner von Alvensleben, ritmeester A. van Goor, 1785 ([π2:] Alkmaar, [sold by] Harencarspel, Amsterdam, [sold by] Allart [...], Arnhem, [sold by] J.H. Möeleman [... [etc.]]) / 1785

20.Gesprek van Minerva, met den burger Eleutheriophilus Weetgraag, gehouden [...] in [...] augustus 1795 Schalenkamp [...], Haarlem, F. Bohn [...], Leijden, Cijfveer [... [etc.]] / [1795]

21.Leven en daaden van den hoog welgeboren weledelen gr. achtb. heer Joris van Narrenhuizen, voorheen burgemeester en raad te Schilda.Rebmann, Andreas Georg Friedrich von / by Molkman & comp. en Hand. Te Amsterdam, by van Santen, v. Kesteren, van Gulik, van Vliet, van der Hey, Sakes en van der Werven. Haarlem, Beets, Walre & comp. en Bohn. Leyden, Herdingh, v. Tiffelen, Onnekink en Cyfveer. 's Hage, Leeuwestyn en v. Cleef. Delft, Roelofswaart. Rotterdam, D. Vis, v.d. Dries, Pols en Meyer. Dordrecht, Blussé, de Haas en de Vlugt. Utrecht, Paddenburg, Emenes en Terveen / 1797

22.Beknopte geschiedenis van Haarlem Kurtz, G.H. / 3e herz. dr / Bohn / 1946

23.De vriend der kinderen. : Part 6.C.H. Bohn [and] zoon [booksellers] / 1782

24.De vriend der kinderen. : Part 7.C.H. Bohn [and] zoon [booksellers] / 1783

25.De vriend der kinderen. : Part 1.C.H. Bohn [and] zoon [booksellers] / 1782

26.De vriend der kinderen. : Part 2.  C.H. Bohn [and] zoon [booksellers] / 1784

27.De vriend der kinderen. : Part 3. / C.H. Bohn [and] zoon [booksellers] / 1785

28.Beschryving van het eiland Sumatra, inzonderheid ten aanzien van deszelfs koophandel ... Benevens eene origineele kaart van dat eiland, Eschels-Kroon, Adolph / by C.H. Bohn en zoon / 1783

29.Vrye gedachten van een' burger over het verval van 't gemeenebest der Vereenigde Nederlanden Bernard, François / [s.n.] / 1782

30.Met kijker en integraal Minnaert, M.G.J. / Bohn / 1950

31.Over de oudste geschiedenis van Haarlem : voordracht gehouden in een bijeenkomst van leden der vereeniging "Haerlem", op 15 Februari 1907 Huizinga, J. / Bohn / 1907

32.Tafereelen van Madrid Fischer, C.A. / bij François Bohn / 1805

33.Tafereelen van Valentia Fischer, C.A. / bij François Bohn / 1807

34.Het stadhuis van Haarlem : algemeen restauratieplan Royaards, C.W. / De Erven F. Bohn : H.D. Tjeenk Willink & Zoon / 1961

35.Leerryke verhaalen en zamenspraaken. : [Part 1]. Meiszner, A.G. / F. Bohn / 1795

36.De geschiedenis der joden te Haarlem ; [2]: 1815-1890 Wolff, M. / Erven F. Bohn / 1919

37.Lijk-oefening, ter nagedachtenis van Jacob Hofman, in leven onderwijzer in de godsdienst en krankbezoeker te Haarlem Polman, H. / Erven François Bohn / 1829

38.Redevoering voor de kinderen der stads-armen-scholen, bij gelegenheid van het vierde eeuwgetijde van de uitvinding der boekdrukkunst door Laurens Jansz. Koster : gehouden binnen Haarlem, den 11 julij 1823 Staveren, J.S. van / Erven F. Bohn / 1823

39.Wegwijzer voor de inwoners van Rotterdam, Schiedam, Delft en andere plaatsen in de nabijheid van den Hollandschen Spoorweg, welke zouden wenschen op één dag heen en weder, een uitstapje te doen, naar de omstreken van Haarlem Erven F. Bohn / 1847

40.Ueber die Vereinigung der geistlichen und weltlichen Obergewalt im Römischen Kirchenstaate Hasse, Hermann Gustav / bei den Erben F. Bohn / 1852

41.De "Hortus medicus" of Stads-kruidtuin van het collegium medico-pharmaceuticum te Haarlem : een en ander uit de notulenboeken van het collegium-medicum te Haarlem Bitter, H. / Bohn / 1914

42.Redevoering bij de plegtige feestviering ter gelegenheid van het vijf en twintig jarig bestaan van het Nederlandsch Zendeling-genootschap gehouden te Haarlem in de Groote Kerk, den 19 van wintermaand 1822 Staveren, J.S. van / bij Erven François Bohn / 1822

43.Gids voor het Frans Hals Museum der gemeente Haarlem Kronig, J.O. / Erven F. Bohn / 1911

44.Drie lofdichten op Haarlem Mathijszen, Dirk / Bohn / 1911

45.Drie lofdichten op Haarlem Mathijszen, Dirk / Bohn / 1911

46.Proces in cas van rechten voor de vierschaar van Apollo [...] over het huwelyk [...] van den heer Cobus Diep-inzicht, en mejuffrouw Francyntje zonder Zorgh[sold by] P. v. Os [...], Delft, [sold by] E. v.d. Smout, Leiden, [sold by] Honkoop [... [etc.]] / [1758]

47.Flora VII provinciarum Belgii foederati indigena Gorter, David de / apud C.H. Bohn & filium, Bibliopolas / 1781

48.Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen ... : Met aantekeningen ...Loosjes, Adriaan / bij F. Bohn en A. Loosjes / 1794

49.Verhandeling over het verband tusschen de zede- en staatkunde, of eenige bedenkingen over de vraag: in hoe ver is het mogelijk de zedelijke pligten van het gezellig leven in de bestiering eener volksmaatschappij te betrachten? Garve, Christian / Bij F. Bohn en A. Loosjes ... / 1794

50.Die hystorie van die seven wijse mannen van Romen Botermans, Antonie Johannes / Bohn / 1898

51.Aan Nicolaas Beets 13 September 1884 Vries, M. de / Bohn / 1884

52.Gedenkboek van de feestvieringen ter gelegenheid der 25jarige Regeering van z.m. Koning Willem den derde Hofdijk, W.J. / Bohn / 1875

53.Onze kleintjes : causerieën voor de grooten Bokma de Boer, J. / Bohn / 1887

54.Het arbeidersvraagstuk der Negentiende Eeuw Leroy-Beaulieu, Paul / Bohn / 1874

55.Woordenboek der Grieksche en Romeinsche oudheid Schlimmer, J.G. / Bohn / 1890

56.Historisch gedenkboek der herstelling van Neêrlands onafhankelijkheid in 1813 Koolemans Beijnen, G.J.W. / Bohn / 1912-1913

57.Werken Coster, Samuel / Bohn / 1883

58.Vermoeienis en overspanning Marfan, A.B. / Bohn / 1897

59.Fataliteit Parvus / Bohn / 1898

60.Conjecturaal-kritiek, toegepast op den tekst van de schriften des Nieuwen Testaments Manen, W.C. van / Bohn / 1880

61.Jezus in Gethsemané, en aan het kruis Polman, Hendrik / Bohn / 1833

62.Fataliteit Parvus / Bohn / 1898

63.De munten der voormalige Graven en Hertogen van Gelderland : van de vroegste tijden tot aan de pacificatie van Gend Chijs, P.O. van der / Bohn / 1852

64.De munten der voormalige heeren en steden van Gelderland : van de vroegste tijden tot aan de Pacificatie van Gend Chijs, P.O. van der / Bohn / 1853

65.De overburen : een verhaal voor de jeugd Nieritz, G. / Bohn / [1853]

66.Haagsche hopjes van Piet Vluchtig Vluchtig, Piet / Bohn / 1883

67.Voorlezingen over geschiedenis Doorenbos, W. / Bohn / 1872-1875

68.Handleiding tot het cricketspel Dekker, L. / Bohn / 1881

69.Poëzij Hasebroek, J.P. /   Bohn / [1852]

70.Vermoeienis en overspanning Marfan, A.B. / Bohn / 1897

71.Conjecturaal-kritiek, toegepast op den tekst van de schriften des Nieuwen Testaments Manen, W.C. van / Bohn / 1880

72.Technisch onderzoek naar de uitvinding van de boekdrukkunst Enschedé, Ch. / Bohn / 1901

73.Rechtswetenschap en wetgeving Drucker, H.L. / Bohn / 1882

74.De munten der voormalige Graven en Hertogen van Gelderland : van de vroegste tijden tot aan de pacificatie van Gend Chijs, P.O. van der / Bohn / 1852

75.De munten der voormalige heeren en steden van Gelderland : van de vroegste tijden tot aan de Pacificatie van Gend Chijs, P.O. van der / Bohn / 1853

76.De dood van Lodewijk XVI. koning van Frankrijk en Navarre. Treurspel.Hochkirch, Franz / [sold by] Schalekamp [...], Haarlem, [sold by] F. Bohn [...], Leijden, [sold by] Herding [... [etc.]] / [1793]

77.Honderd jaar Hartekamp Lennep, F.J.E. van / Tweede druk / Erven F. Bohn / 1957

78.Luimige tijdkortingen : bestaande in uitgezochte romans en verhalen Stein, Karel / Erven Bohn / 1822

79.Schijn en Wezen : twee novellen Rees, C.F. van / Erven Bohn / 1880

80.Redevoering bij het feest van het vijfentwintig jarig bestaan van het departement Haarlem, der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, gevierd den 25 mei 1814 Koning, Cornelis de / F. Bohn / 1814

81.Bij het graf van den weleerwaarden zeer geleerden heer Jan van der Roest, leeraar der Hervormde Gemeente te Haarlem, overleden den 8sten Januarij 1814 Koning, C. de / F. Bohn / 1814

82.J. C. Wattier Ziesenis, eerste tooneelkunstenaresse van Nederland, in eene redevoering geschetst Siegenbeek, Matthijs / Erven François Bohn / 1828

83.Twaalf preeken Beets, Nicolaas / Erven F. Bohn / 1845

84.Bad-Zandvoort Allan, F. / Erven F. Bohn / 1881

85.Verhandeling ter beantwoording der vrage, omtrent hetgeen men thans van geologie waarlijk wel weet, en dit volledig, duidelijk en bondig voorgesteld, als ook beter en duidelijker, dan in eenig, aan het genootschap bekend geworden, geschrift geschiedt, onderscheiden van stellingen, welke geenen genoegzamen grond hebben, met korte aanwijzing tevens van het zwakke of min bewezene van zoodanige geologische verklaringen, waarvan nog verdedigers of aanhangers worden gevonden, of welke in lateren tijd eenigen opgang gemaakt hebben Bernhardi, Reinhard / Erven François Bohn] / [1832]

86.Leerzame en vermakelijke spiegel voor de jeugd Löhr, J.A.C. / Erven F. Bohn / 1832

87.Het Judasbeeld en De bouwvallen van het klooster : twee verhalen Kruse, L. / Erven François Bohn / 1832

88.Brieven van eenen afgestorvenen : tafereelen uit Engeland, Wales, Ierland en Frankrijk Pückler-Muskau, Hermann von / Erven François Bohn / 1832-1833

89.Het leven van Jezus : stichtelijk huisboek Böckel, E.G.A. / Erven F. Bohn / 1841

90.Parijs en Frankrijk, vóór en na de jongste omwenteling Raumer, F. von / Erven François Bohn / [1832-1831]

91.Geschiedenis der Nederlanders buiten Europa, of verhaal van de togten, ontdekkingen, oorlogen, veroveringen en inrigtingen der Nederlanders in Azië, Afrika, Amerika en Australië, van het laatste der zestiende eeuw tot op dezen tijd Kampen, N.G. van / Erven François Bohn / 1831-1833

92.Nieuwe keur van belangrijke verhalen, uit geloofwaardige schrijvers bijeenverzameld Arrenberg, R. / Erven François Bohn / 1830

93.Theophilus : een leesboek voor vrienden van godsdienst en christendom Graaff, N. de / Erven François Bohn / 1830
94.Hobein, de dappere zeeman : romance Oosten van Staveren, G.L. van / Erven F. Bohn / 1831

95.Merkwaardige voorvallen en belangrijke verhalen, uit geloofwaardige schrijvers bijeenverzameld Arrenberg, R. / Erven François Bohn / 1831

96.De eenzaamheid, en De wereld Feith, Rhijnvis / Erven François Bohn / 1821

97.Beschrijving van het eiland Curaçao en onderhoorige eilanden, uit onderscheidene stukken, bijdragen en opmerkingen opgemaaktbewoner van dat eiland, een / Erven F. Bohn / 1819

98.Dagboek van een' invalide, gehouden op eene reis naar Portugal, Italie, Zwitserland en Frankrijk, gedurende de jaren 1817, 1818 en 1819 Matthews, Henry / Erven F. Bohn / 1821-1822

99.Godsdienst voor het hart, of Uitboezemingen van geloof, hoop en liefde Roll, J.M.L. / Erven F. Bohn / 1821

100.Willem Tell : tooneelspel in vijf bedrijven Schiller, Fr. von / Erven François Bohn / 1821

101.De vrijer zonder geld : eene vrolijke roman Laun, Friedrich / Erven F. Bohn / 1822

102.Leerzame en onderhoudende avondstonden, of Gesprekken van vader Helmbrecht met zijne vrienden en kinderen : een nuttig leesboek voor jonge lieden, ter uitbreiding hunner kennis van den aardbol, deszelfs bewoners en voortbrengsels Heyne, Friedrich / Erven François Bohn / 1822

103.Tafereelen van landen en volken, derzelver voortbrengsels en zeden : voor de jeugd bewerkt naar de berigten van Krusenstern, Langsdorf, Lichtenstein, den prins van Neuwied en anderen Heyne, Friedrich / Erven François Bohn / 1821

104.Tafereelen uit het menschelijke leven Blinde, Een / Erven François Bohn / 1821
105.Verdediging van het goede der negentiende eeuw, tegen de bezwaren van den heer mr. I. da Costa Kampen, N.G. van / Erven François Bohn / 1823
106.Verdediging van het goede der negentiende eeuw, tegen de bezwaren van den heer mr. I. Da Costa Kampen, N.G. van / Erven François Bohn / 1823

107.Reis door Griekenland en de Ionische eilanden in de maanden junij, julij, en augustus 1821 Müller, Christian / Erven F. Bohn / 1822

108.Belangrijke geschiedenissen en zonderlinge voorvallen uit geloofwaardige schrijvers bijeenverzameld, en ten dienste der jeugd uitgegeven Arrenberg, R. / Nieuwe uitg / Erven François Bohn / 1822

109.Nuttig en aangenaam onderhoud : toegewijd aan vlijtige kinderen Löhr, J.A.C. / Erven F. Bohn / [1821]

110.Keur van belangrijke verhalen, uit geloofwaa[r]dige schrijvers bijeenverzameld Arrenberg, R. / Erven François Bohn / 1829

111.Een woordje aan de houders van kansbilletten en uitgestelde schuld : bij gelegenheid van de negotiatie bij ruiling opengesteld door de Maatschappij Ter Begunstiging der Volksvlijt Erven François Bohn / 1829

112.Kort begrip der algemeene geschiedenis, van de schepping der wereld af, tot op de ontruiming van Frankrijk in 1818 Hamelsveld, Ysbrand van /  Erven François Bohn / 1820

113.Gedenkschriften der omwenteling in het rijk van Mexico : bevattende mede een naauwkeurig verslag van den togt des generaals Xavier Mina naar dat gewest, en aanmerkingen, nopens de mogelijkheid van eene gemeenschap tusschen de Zuid- en Atlantische Zeeën Robinson, William Davis / Erven François Bohn / 1823

114.Reis naar het eiland Kreta, in den Griekschen archipel, in het jaar 1817 Sieber, F.W. / Erven François Bohn / 1823

115.Verkorte geschiedenis der Nederlanden, of der XVII Nederlandsche gewesten, van de vroegste tijden, tot op den vrede te Parijs in 1815 Kampen, N.G. van / Erven François Bohn / 1819-1821

116.De zucht om te schitteren : een zedelijk verhaal ter bevordering van godsdienst en deugd Taylor, Johanna / Nieuwe uitg / Erven F. Bohn / 1823

117.Dagverhaal eener reize in de Vereenigde Staten van Noord-America, en Neder-Canada, gedaan in 1817 Palmer, J. / Erven F. Bohn / 1820

118.Natuurkunde voor kinderen der hoogste klasse eener lagere school Prinsen, P.J. / Erven François Bohn / 1829

119.Uitspanning voor de jeugd : bestaande in aangename en leerrijke vertellingen en gesprekken : geschikt ter beschaving van het verstand en veredeling van het hart Löhr, J.A.C. / Erven François Bohn / 1820

120.Reis door Rusland en Tartarye, gedaan in de jaren 1800 en 1801 Clarke, E.D. / Erven F. Bohn / 1819-1820

121.Beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde Siegenbeek, Matthijs / Erven François Bohn / 1826

122.Algemeene geschiedenis in vierentwintig boeken Müller, Johannes von / Erven François Bohn / 1820-1822

123.Geschiedkundige verscheidenheden : een onderhoudend leesboek voor alle standen Jeder, S.C.M. / Erven F. Bohn / 1826

124.De Protestant en de Roomsch-Katholijke zich vereenigende in de Kerk van Christus Sander, J.C.A. / Erven François Bohn / 1826

125.Het belang van den staat in overeenstemming gebragt met dat van deszelfs schuldeischers, betrekkelijk de vernietiging der uitgestelde schuldErven François Bohn / 1825

126.Redevoeringen en dichtstukken Kantelaar, Jacobus / Erven F. Bohn / 1826

127.Redevoering over den geest der Nederlandsche letterkunde, vergeleken met die van andere volken Kampen, N.G. van / Erven François Bohn / 1830

128.Reize in noordelijk Duitschland, Zweden, Rusland en Polen, gedurende de jaren 1813 en 1814 James, J.T. / Erven F. Bohn / 1819-1820

129.Handboek van de geschiedenis der letterkundige beschaving Wachler, L. / Erven François Bohn / 1829-1830

130.Geschiedenis der vroegere en latere Cortes van Spanje Munch, Ernst / Erven F. Bohn / 1824

131.St. Ronan's-bron Scott, Walter / Erven F. Bohn / 1825

132.Handboek der Hoogduitsche letterkunde, bevattende eene bloemlezing uit de beste Hoogduitsche dichters, van de vroegste tijden af, tijdrekenkundig gerangschikt, met levensberigten der dichters, en ophelderende aanteekeningen Kampen, N.G. van / Erve F. Bohn / 1823-1830

133.Mengeling van oorspronkelyke en nagevolgde dichtstukken Goethem, J.F. van / Erven François Bohn / 1830

134.Proeve eener wijsgeerige beschouwing van het christendom Erven François Bohn / 1830

135.De waarde der kansbiljetten in evenredigheid der werkelijke schuld, ten dienste van de houders van kansbilletten Erven François Bohn / 1830

136.Gedenkwaardige trekken uit de geschiedenis : ten spiegel voor de Nederlandsche jeugd V., D.J. / Erven François Bohn / 1824

137.De eenzaamheid, en De wereld Feith, Rhijnvis /   Erven François Bohn / 1824

138.Uren voor de eeuwigheid geleefd : tafereelen uit het hoogere leven van een' christen Verwey, Bernardus / Erven François Bohn / 1824

139.Chronologisch handboek van de geschiedenis der voornaamste staten, welke op het tooneel der wereld eenige rol gespeeld hebben, en daardoor onze aandacht waardig zijn Oudemans, A.C. / Erven F. Bohn / 1824

140.De Pharizeën Roemer, J. / Erven François Bohn / 1824

141.De Jood : een zedekundig tafereel uit het begin der vijftiende eeuw Spindler, C. / Erven François Bohn / 1829

142.De vriend der jeugd : een geschenk voor goede kinderen Löhr, J.A.C. / Erven François Bohn / 1830

143.De jezuit : een zedekundig tafereel uit den aanvang der achttiende eeuw Spindler, C. / Erven François Bohn / 1829

144.Groote wegen en binnen-wegen, of Ontmoetingen van een voetreiziger in de zuidelijke provinciën van Frankrijk Grattan, Thomas Colley / Erven François Bohn / 1827

145.Vaderlandsche karakterkunde of karakterschetsen van tijdperken en personen uit de Nederlandsche geschiedenis van de vroegste tijden af tot op de Omwenteling van 1795 Kampen, N.G. van / Erven Franco̧is Bohn / 1826-1828

146.Brieven uit en over Sicilie Tommasini, Justus / Erven François Bohn / 1827

147.De naarstigheid der kinderen beloond, in aangename en leerzame verhalen en gesprekken Müller, C. / Erven Franco̧is Bohn / 1828

148.Afrika en deszelfs bewoners, volgens de nieuwste ontdekkingen : een werk ter bevordering der kennis van landen en volken en van derzelver voortbrengsels en handel ; De aarde en deszelfs bewoners, volgens de nieuwste ontdekkingen, een werk ter bevordering der kennis van landen en volken en van derzelver voortbrengsels en handel : ten vervolge op E.A.W. von Zimmerman Kampen, N.G. van / Erven François Bohn / 1828

149.De doode en zijne bruid, en Alles zal goed afloopen : twee verhalen Spindler, C. / Erven François Bohn / 1829

150.Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden : opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt Braakënburg, D. / erven François Bohn / 1828

151.Schets van de Beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van den hoogleeraar Matthijs Siegenbeek Anslijn, N. / erven François Bohn / 1828

152.Ulla : bijdrage tot de geheime geschiedenis van een Noordsch hof Kruse, Laurids / Erven François Bohn / 1827-1828

153.De bastaard : een zedekundig tafereel uit de tijden van keizer Rudolf den Tweeden Spindler, C. / Erven François Bohn / 1827-1828

154.Verkorte geschiedenis der Nederlanden, of der XVII Nederlandsche gewesten, van de vroegste tijden tot op den vrede te Parijs in 1815 Kampen, N.G. van /  Erven François Bohn / 1827

155.Proeve eener geschiedenis der kruistogten naar het oosten, tot op de herovering van Ptolemais, in het jaar 1291 Kampen, N.G. van / Erven F. Bohn / 1824-1826

156.Handleiding voor de houders van kansbilletten, ter berekening van hun belang tegen de vijfentwintigjarige loting Erven F. Bohn / 1825

157.Vier voorlezingen over den mensch Polman, H. / Erven F. Bohn / 1824

158.De staat der Vereenigde Nederlanden, in de jaren zijner wording, 1572-1594 Muller, P.L. / Erven F. Bohn / 1872

159.De munten der voormalige hertogdommen Braband en Limburg van de vroegste tijden tot aan de pacificatie van Gend Chijs, P.O. van der / Erven F. Bohn / 1851

160.Israël en de volken : een overzicht van de geschiedenis der Joden tot op onzen tijd Costa, Isaäc da / Erven F. Bohn / 1849

161.Tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis : dichterlijk geschetst voor de jeugd Moens, Petronella / Erven François Bohn / 1823

162.De kamerheer aan het hof van Christiaan VII Bernhard, C. / Erven F. Bohn / 1842

163.Jozef de Tweede en Maria Antoinette Mühlbach, Louise / Erven F. Bohn / 1860

164.Wegwijzer in Haarlems omstreken Erven F. Bohn / 1848

165.Twaalftal leerredenen, nagelaten Staveren, J.S. van / Haarlem / 1843

166.Twaalf leerredenen Siegenbeek, Matthijs / Erven François Bohn / 1835

167.Jozef de Tweede en Maria Antoinette Mühlbach, L. / Erven F. Bohn / 1861

168.Verhandeling over het eigenlijke wezen des Christendoms Willigen, P. van der / 2e dr / Erven F. Bohn / 1838

169.Een Hollandsche wedren, of Wij zagen niets Beets, A. / Erven F. Bohn / 1844

170.Herinnering aan het bloemen-corso, 12 april 1896 Vaarzon Morel, W.F.A.I. / Erven F. Bohn / [ca. 1896]

171.Te laat : eene schets uit den tegenwoordigen tijd Hasebroek, Elisabeth Johanna / Erven F. Bohn / 1838

172.De bedevaartgangers Schrijfster van Te laat, De / Erven F. Bohn / 1841

173.Twee vrouwen Schrijfster van Te Laat, De / Erven F. Bohn / 1840

174.Aan de bruid van den erfprins Beets, Nicolaas / Erven F. Bohn / 1839

175.Algemeene geschiedenis van K.F. Becker verkort ; [V]: Geschiedenis van onzen tijd Becker, K.F. / Erven F. Bohn / 1840

176.Algemeene geschiedenis van K.F. Becker verkort ; [IV]: Nieuwere geschiedenis ; II Becker, K.F. / Erven F. Bohn / 1838

177.Algemeene geschiedenis van K.F. Becker verkort ; [III]: Nieuwere geschiedenis ; I Becker, K.F. / Erven F. Bohn / 1838

178.Algemeene geschiedenis van K.F. Becker verkort ; [II]: Middeleeuwen Becker, K.F. / Erven F. Bohn / 1837

179.Algemeene geschiedenis van K.F. Becker verkort ; [I]: Oude geschiedenis Becker, K.F. / Erven F. Bohn / 1837

180.Gesprek over letterdieverij, navolging en oorspronkelijkheid, en andere opstellen Beets, Nicolaas / Erven F. Bohn / 1873

181.Twaalftal leerredenen Beets, Nicolaas / erven F. Bohn / 1864

182.De buitenlandsche betrekkingen van Nederland : 1860-1889 : schets eener parlementaire geschiedenis Asser, Hendrik Lodewijk / Erven F. Bohn / 1889

183.Over de emancipatie der slaven Smissen, J. van der / Erven F. Bohn / 1861

184.Kleine geschiedenis der Nederlandsche letteren Brink, Jan ten / erven F. Bohn / 1877

185.Te Alkmaar, 8 october 1873 : redevoering ter gelegenheid van de plechtige steenlegging door z.m. den koning tot het opterichten gedenkteeken van Alkmaars Ontzet (8 oct. 1573) Beets, Nicolaas / Erven F. Bohn / 1873

186.Nieuwe omwandelingen van eenen afgestorvenen, op zijne reis uit Duitschland over Parijs naar de Pyreneën en het Zuiden van Frankrijk Pückler-Muskau, H. von / Erven F. Bohn / 1836

187.Verhandeling over het eigenlijke wezen des Christendoms Willigen, P. van der / Erven F. Bohn / 1836

188.Verhandeling over de vereischten van natuurkundige afbeeldingen Schlegel, H. / Erven F. Bohn / 1849

189.Ueber die neuesten Fortschritte der Anatomie und Physiologie der Gewächse Meyen, Franz Julius Ferdinand / Erben François Bohn / 1836

190.Over den oorsprong en de geschiedenis der Hollandsche duinen Hull, W. van den / Erven F. Bohn / 1838

191.Geschiedkundige aanteekeningen over Haarlemsche schilders en andere beoefenaren van de beeldende kunsten : voorafgegaan door eene korte geschiedenis van het Schilders- of St. Lucas gild aldaar Willigen, A. van der / Erven F. Bohn / 1866

192.Parisina en andere gedichten van Lord Byron Byron / Erven F. Bohn / 1837

193.Een paaschgezang Beets, Nicolaas / Erven F. Bohn / 1845

194.Algemeene geschiedenis van K.F. Becker verkort Becker, K.F. / Erven F. Bohn / 1837-1840

195.De nieuwere wereld- en levensbeschouwing Reeken, C.G. von / Erven F. Bohn / 1877

196.Verhandelingen over het beginsel der Kerkhervorming in de zestiende eeuw Weijdmann, L. / Erven François Bohn / 1832

197.Griekenland en Europisch Turkije, volgens de nieuwste ontdekkingen : een werk ter bevordering der kennis van landen en volken en van derzelver voortbrengsels en handel ; De aarde en deszelfs bewoners, volgens de nieuwste ontdekkingen, een werk ter bevordering der kennis van landen en volken en van derzelver voortbrengsels en handel : ten vervolge op E.A.W. von Zimmerman Kampen, N.G. van / Erven F. Bohn / 1837

198.Amsterdamsche tafereelen Gouw, J. ter / Erven F. Bohn / 1876

199.Verhandeling over de christelijke kerk op aarde, volgens het onderwijs van Jezus en den apostelen, en de geschiedenis Kist, N.C. / Erven François Bohn / 1830

200.De aarde en deszelfs bewoners, volgens de nieuwste ontdekkingen, een werk ter bevordering der kennis van landen en volken en van derzelver voortbrengsels en handel : ten vervolge op E.A.W. von Zimmerman Kampen, N.G. van / Erven François Bohn / 1828-1838

201.Haarlem en de muziek van 1700 tot 1850 : voordracht Enschedé, J.W. / Bohn / 1920

202.Nieuwe verscheidenheden : meest op letterkundig gebied Beets, Nicolaas / De Erven F. Bohn / 1885-1902

203.Algemeene geschiedenis van K.F. Becker Becker, K.F. /  De erven F. Bohn / 1851-1857

204.Memorialia Herman Boerhaave optimi medici Kersbergen, L.C. / De Erven F. Bohn / 1939

205.Geschiedenis van den vijftienjarigen vrede in Europa, sedert den Vrede te Parijs in 1815 tot op den tweede Fransche omwenteling in 1830 Kampen, N.G. van / De erven François Bohn / 1832

206.De rechtstaat, volgens de leer van Rudolf Gneist, 1e deel: De rechtstaat Vlugt, Willem van der / De Erven F. Bohn / 1879

207.Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde Winkel, Jan te / De erven F. Bohn / 1887

208.Gedichten voor kinderen Bilderdijk, Katharina Wilhelmina /   De Erven François Bohn / 1824

209.Hoop en uitzigt op de eeuwigheid : beschouwingen tot versterking van christelijk geloof en godsvrucht Verweij, Bernardus / De Erven François Bohn / 1828

210.Tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis : dichterlijk geschetst voor de jeugd Moens, Petronella / De Erven François Bohn / [1827]

211.De munten der leenen van de voormalige hertogdommen Braband en Limburg, enz. van de vroegste tijden tot aan de pacificatie van Gend Chijs, P.O. van der / De Erven F. Bohn / 1862

212.Bilderdijk, lotgenoot van Multatuli : eene studie Winkel, Jan te / De Erven F. Bohn / 1890

213.Tijdkorting van een oud man, gedurende zijn verblijf in het hertogdom Nassau de Erven François Bohn / 1835

214.De blijvende Heiland : afscheidsrede gehouden te Heemstede, op den 25sten Mei 1854 Beets, Nicolaas / de Erven F. Bohn / 1854

215.Door Nederland Wood, Charles W. / De erven F. Bohn / 1878

216.Inleiding in den Talmoed Palache, J.L. / De Erven F. Bohn / 1922

217.Oude Hollandsche steden aan de Zuiderzee Nieuwenkamp, W.O.J. / De Erven F. Bohn / 1897

218.Bilderdijk, lotgenoot van Multatuli : eene studie Winkel, Jan te / De Erven F. Bohn / 1890

219.Nederlands opstand tegen Spanje, in zijn beginselen, aard, en strekking geschetst, (1564-1567) ; Nederlands opstand tegen Spanje Vloten, Johs. van / De Erven F. Bohn / 1856

220.Indisch Nederland : geschiedkundige schetsen Kielstra, E.B. / De erven F. Bohn / 1910

221.Gelukkig, ofschoon getrouwd : een boek voor gehuwden en ongehuwden Calcar, Elise van / De Erven F. Bohn / 1886

222.Het leven van Lodewijk Filips, koning der Franschen Birch, C. / De erven F. Bohn / 1846-1848

223.Haarlemsche straatnamen : naamlijst der bestaande straten, pleinen, stegen en bruggen van Haarlem, voorzien van historische en ophelderende aanteekeningen Overmeer, W.P.J. / Bohn / 1916

224.Reize naar Surinamen, verblijf aldaar en terugtogt over Noord-Amerika naar Europa Sack, Albert von / bij Erven François Bohn / 1821

225.Geschiedkundige beschouwing der monnikenorden en kloosters Weber, Carl Julius / bij Erven François Bohn / 1822

226.Algemeene geschiedenisBecker, K.F. / Naar den 5den verbeterden druk uit het Hoogduitsch vert. [door Samuel Muller (dl 1-3) en A. Doijer Tz.] / bij de erven François Bohn / 1826-1841

227.St. RocheSchrijfster van Godwie-Castle, De / bij de Erven F. Bohn / 1843

228.Luchtkasteelen : een tafereel uit het dagelijksche leven. Naar het Engelsch Morier, J. / bij de Erven François Bohn / 1838

229.Levens- en karakterschets van Nicolaas Godfried van Kampen Muller, Samuel / bij Erven François Bohn / 1840

230.De munten der voormalige heeren en steden van Overijssel : van de vroegste tijden tot aan de Pacificatie van Gend Chijs, P.O. van der / bij de erven F. Bohn / 1854

231.De aarde beschouwd in haren natuurlijken toestand en verdeeling door zeeen, rivieren, meren, bergen en woestijnen; benevens derzelver doelmatige strekking Kampen, N.G. van  / bij de Erven François Bohn / 1841

232.De invloed van Nederland op het overige Europa : in twee voorlezingen Kampen, N.G. van / bij de erven François Bohn / 1833

233.Het legaat van mijn' vriend den dorps-schoolmeester. Naar het Engelsch. In twee deelen bij de Erven François Bohn / 1831

234.Verlustiging van mijnen ouderdom ; De eenzaamheid en de wereld Feith, Rhijnvis / bij de Erven François Bohn / 1826

235.Bijdragen tot de aardrijkskunde, of verzameling van belangrijke stukken ter bevordering eener staat-, geschied- en natuurkundige kennis van onderscheidene gedeelten onzes aardbols bij De Erven François Bohn / 1820

236.Reis naar China, door Mongolije, gedurende de jaren 1820 en 1821 Timkowski, Georg / bij de Erven François Bohn / 1826

237.Karel de Tweede : een tafereel uit het laatste regerings-tijdperk der Stuarts. Naar Engelsche bronnen bewerkt Sommer, Ferdinand von / bij De Erven François Bohn / 1844

238.Elisabeth van Guttenstein : een familie tafereel uit den tijd van Maria Theresia Pichler, Caroline / bij de Erven François Bohn / 1836

239.Niet in de haak bij de Erven F. Bohn / 1866 [i.e. 1867]

240.Verhandeling over Vondel en Shakspeare als treurspeldichters Sybrandi, K. / bij de erven François Bohn / 1841

241.Verhandeling ter beantwoording der vraag: Welke voorbeelden hebben geachte Neder- en Hoogduitsche dichters van vroegeren en van tegenwoordigen tijd, alsmede die in aanverwante talen, in verschillend soort van dicht en dichtmaat gegeven ten opzichte van het gebruik van min regelmatige rijmwoorden, zoo op zichzelve als ten aanzien van die op elkander slaan? ...Sifflé, Alexander François / bij de erven François Bohn] / [1828]

242.Over de aesthetische waarde der klassieke en der moderne dichtvormen Brill, W.G. / bij de erven F. Bohn / 1857

243.De munten der voormalige Graafschappen Holland en Zeeland, alsmede der Heerlijkheden Vianen, Asperen en Heukelom : van de vroegste tijden tot aan de pacificatie van Gend Chijs, P.O. van der / bij de erven F. Bohn / 1858

244.De munten van Friesland, Groningen en Drenthe (der Heeren van Koevorden) : van de vroegste tijden tot aan de Pacificatie van Gend Chijs, P.O. van der / bij de erven F. Bohn / 1855

245.De Munten der Frankische- en Duitsch-Nederlandsche vorsten Chijs, P.O. van der / bij de erven F. Bohn / 1866

246.De munten der Bisschoppen, van de Heerlijkheid en de stad Utrecht : van de vroegste tijden tot aan de pacificatie van Gend Chijs, P.O. van der / bij de erven F. Bohn / 1859

247.Afrika en deszelfs bewoners, volgens de nieuwste ontdekkingen : een werk ter bevordering der kennis van landen en volken en van derzelver voortbrengsels en handel ; De aarde en deszelfs bewoners, volgens de nieuwste ontdekkingen, een werk ter bevordering der kennis van landen en volken en van derzelver voortbrengsels en handel : ten vervolge op E.A.W. von Zimmerman Kampen, N.G. van / bij de Erven François Bohn / 1829

248.Afrika en deszelfs bewoners, volgens de nieuwste ontdekkingen : een werk ter bevordering der kennis van landen en volken en van derzelver voortbrengsels en handel ; De aarde en deszelfs bewoners, volgens de nieuwste ontdekkingen, een werk ter bevordering der kennis van landen en volken en van derzelver voortbrengsels en handel : ten vervolge op E.A.W. von Zimmerman Kampen, N.G. van / bij de Erven François Bohn / 1829

249.Korte schets der Néderduitsche spraakkonst : waar in op eene zeer korte en beknopte wyze, niet alleen de waare gronden van de Néderduitsche taale worden aangeweezen, maar ook, inzonderheid, de waare eigenschap der naambuigingen, (declinatien,) en der tydvoegingen, (conjugatien,) worden voorgesteld, en met duidelyke, en voor elk bevatbaare, voorbeelden bevestigd Belle, Jan van / by Christoph Henrich Bohn / 1755

250.Gedichten Someren, R.H. van / F. Bohn, gedrukt voor rekening van den dichter / 1819-1822

251.Bloempjes der vreugde, voor de lieve kindsheid Moens, Petronella / 2e dr / J. Goteling Vinnis / [1820]

252.Het Bruinings hofje op de Botermarkt te Haarlem Dirks, J.C. / Erven F. Bohn / 1940

253.Van schavot tot schouwburg : vijfhonderd jaar toneel in Haarlem Koster, Simon / Erven F. Bohn / 1970

254.Schonaeus : bijdrage tot de geschiedenis der Latijnsche School te Haarlem : aan het Haarlemsche Gymnasium bij de herdenking van zijn 500jarig bestaan opgedragen Garrer, A.H. / erven F. Bohn / 1889

255.Onze Buurt Ongenoemde, Een / 2e herz. dr / De Erven F. Bohn / 1871

256.Wech der sielen salicheit Drukker van 'Wech der sielen salicheit'] / [ca. 1479]

257.Haarlem in het rampjaar 1672 : kort verhaal van de burgerlijke oproeren, voorgevallen binnen Haarlem in het jaar 1672 Langedult, Petrus / Vereeniging Haerlem ; Bohn / 1946

258.Missive van Petrus Hofstede, professor en predikant te Rotterdam, den 9 December 1781, geschreven aan zijn vriend Johan Barueth, in leven predikant te Dordrecht, : waar uit men de geheime correspondentie van die beruchte schrijvers, met de Ouderwetsche Nederlandsche patriot klaarlijk bespeurd ..Hofstede, Petrus / bij Blussé ... / [1783]

259.Aanteekeningen over het recht der patenten aan de militie, betrekkelyk de provincie Friesland.Campen [sold by] J.A. de Chalmot, Delft, [sold by] J. de Groot [[etc.]] / [c. 1783]

260.Artikelen vastgesteld tusschen den vertegenwoordiger van het Fransche volk Richard, afgevaardigd bij de Armee van het Noorden, en de burgers Loncq en Heldewier, in naam van het militair committé van hun hoog mogenden de Staaten Generaal der Vereenigde Provintiën, bijzonderlijk ten dien einde gemagtigd. Om den dienst, het bestuur, de kleeding, de toerusting en de soldij der 25000 man Fransche troupes te regelen, welke in de Vereenigde Provintiën moeten blijven ..bij A. Blussé & zoon; / [1795]

261.Reizen naar de Kaap de Goede Hoop, Ierland en Noorwegen, in de jaren 1791 tot 1797; door Cornelius de Jong, met het, onder zijn bevel staande, 's lands fregat van oorlog, Scipio Jong, Cornelius de / Bohn / 1802-1803

262.Verhaal van eene ontdekkingsreize, na Nieuw-Zuid-Wales door den luitenant James Grant, met zijner majesteits schip de Lady Nelson, in de jaren 1800, 1801 en 1802, behelzende: aanmerkingen omtrent de Kaap-Verdische eilanden, de Kaap de Goede Hoop ...Grant, James / Bohn / 1805

263.Reize door de oude en nieuwe oostelijke departementen van het Koningrijk Holland, en het Hertogdom Oldenburg, gedaan in den jare 1808 Potter, H. / Bohn / 1808-1809

264.Kleine romans en verhalen Langbein, A.F.E. / Bohn / 1815

265.Reize naar Indië, Ceylon, de Roode Zee, Abyssinië en Egypte, in de jaren 1802 tot 1806 Valentia, G. / Bohn / 1816-1818

266.Reizen in de binnendeelen van Brazilië, vooral in deszelfs goud- en diamantrijke streeken, op gezag van den prins regent van Portugal : benevens eene reis naar Rio de la Plata, en eene schets der omwenteling van Buenos-Ayres Mawe, John / Bohn / 1817-1818

267.Beknopte handleiding tot de aardrijksbeschrijving Fabri, J.E. / Bohn / 1805

268.Reize van het gezantschap der Hollandsche Oostindische Compagnie naar den Keizer van China in den jaare 1794 en 1795 : waarin gevonden wordt eene beschrijving van verscheidene, aan de Europeaanen nog onbekende, gedeelten van dat Keizerrijk Braam Houckgeest, A.E. van / Bohn / 1804-1806

269.Proeven van geschied- en letter-kundige oeffeningen; zo wel den koophandel en de scheepvaart als de dicht- en letterkunde betreffende Brender à Brandis, G. / Bohn / 1801

270.Medea : treurspel Euripides / Bohn / 1811

271.Pieter Klaus Knigge, van / Bohn / 1792

272.Reizen door Noord- en Zuid-Carolina, Georgia, Oost- en West-Florida : de landen der Cherokees, der Muscogulges, of het Creek bondgenootschap en het land der Chactaws Bartram, William / Bohn / 1794-1797

273.Rondgangen door Haarlem Sterck-Proot, J.M. / Bohn / 1938

274.Geopende deur der geographie, waar door een leerling op eene gemakkelyke wyze werd ingeleid ...Bucquoy, Jan Jacob de / Bohn / 1759

275.De experimenteele opvatting, eene levensquaestie voor de hygiëne Fokker, A.P. / Bohn / 1877

276.Rechtswetenschap en wetgeving Drucker, H.L. / Bohn / 1882

277.Over de behoefte aan en 't nut van meer wetenschappelijke opleiding voor de beoefenaars der Engelsche taal- en letterkunde hier te lande Beckering Vinckers, J. / Bohn / 1886

278.De experimenteele opvatting, eene levensquaestie voor de hygiëne : redevoering bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Rijks universiteit te Groningen, uitgesproken 5 December 1877 Fokker, A.P. / Bohn / 1877

279.Gesprekken over de mythen in den bijbel Konijnenburg, J. / F. Bohn / 1809

280.Fabelen en vertellingen voor de jeugd Ebert, J.J. / François Bohn / [ca. 1806]

281.Gedichten voor kinderen Bilderdijk, Katharina Wilhelmina /   François Bohn / [ca. 1815]

282.Hollands verlossing Bilderdijk, Willem /  F. Bohn / 1814

283.De moderne Helicon, : een droom, waarbij gevoegd is: Apollo, sergeant van de gewapende burgermagt : voorgeleezen in, en opgedraagen aan, de Maatschappij der Verdiensten onder de spreuk: Felix Meritis Fokke, A. /  F. Bohn / 1802

284.De naarstigheid der kinderen beloond, in aangenaame en leerzaame verhaalen en gesprekken Müller, C. /  François Bohn / 1804

285.De Amsterdamsche kermis, in derzelver oirsprong, voortgang en tegenwoordigen staat, beschouwd in eene verhandeling, voorgeleezen in en opgedraagen, aan de beide Amsterdamsche departementen der Bataafsche Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Fokke, A. / Franc̜ois Bohn / 1801

286.Verantwoording en verdediging van Cornelius de Jong als kapitein ter zee, gecommandeert hebbende 's lands schip Cerberus : wegens zijn gehouden gedrag vóór, bij en ná de overgave van 's lands eskader voor de Vlieter, onder de ordres van den gewezen schout bij nacht Samuël Story, den 30sten Augustus 1799 : benevens alle de rapporten, verhooren, eisch, sententie en verdere stukken, welke tot deszelfs noodlottig rechtsgeding betrekking hebben gehad Jong, Cornelius de / F. Bohn / 1804-1805

287.De familie van Halden Lafontaine, August / François Bohn / 1803-1804

288.Karel Engelmanʹs dagboek Lafontaine, August / François Bohn / 1803

289.Henriette Bellman : een tafereel van schoone harten Lafontaine, August / Francois Bohn / 1805

290.Het leven van Jean Jacques Dessalines, opperhoofd der opgestane negers van St. Domingo, behelzende vele bijzonderheden betrekkelijk het leven, het karakter en de wreedheden van de voornaamste bevelhebbers der negers sedert derzelver opstand in 1791. Vermeerderd met eenige berigten aangaande de verheffing van Dessalines tot keizer van Haïti onder den naam van Jacobus den Eersten Dubroca / F. Bohn / 1805

291.Verhaal van den kapitein David Woodard en vier zeelieden, welken hun schip verloren, terwijl zij in de boot op zee waren, en zich zelven overgaven aan de Maleijers in het eiland Celebes : als mede een bijvoegsel, bevattende verscheiden ontkomingen van schipbreukelingen, onder groote gevaren, bekommeringen en gebrek Woodard, David / F. Bohn / 1805

292.Het hoekjen van den haard, of Historie van Frankrijk ; 2e stukje ; Boertige reis door Europa Fokke, A. / F. Bohn / 1803

293.Het hoekjen van den haard, of Historie van Frankrijk ; [1e stukje] ; Boertige reis door Europa Fokke, A. / F. Bohn / 1802

294.Het Leven en staatsbestuur van William Pitt, eerste lord der thesaurie, kanselier van den exchequer &c. &c. &c., of Pitt voor den regterstoel der nakomelingschap Onpartijdig waarnemer, Een / F. Bohn / 1806

295.Eduard van Eikenhorst, zijne huisgenooten en vrienden Schrijver van Den ring van Gyges wedergevonden, De /  François Bohn / 1810

296.Herman LangeLafontaine, August / François Bohn / 1804-1805

297.Proeve over den geest en invloed der kerkelijke Hervorming van Luther : verhandeling, welke den prijs heeft weggedragen, gesteld op de beantwoording der volgende vraag: Hoedanigen invloed had de Hervorming van Luther op den staatkundige toestand der onderscheiden staten van Europa en op den voortgang der Verlichting? : vermeerderd met eene korte schets der kerkelijke geschiedenis Villers, C. / F. Bohn / 1805

298.Theodoor of De vondeling Lafontaine, August / François Bohn / 1806

299.Reize door Duitschland's noordelijke helft en de nieuwe Fransche departementen, in den zomer van 1806 Bongardt, A.J. / F. Bohn / 1807

300.Uitvoerig onderwijs in den christelijken godsdienst Statius Muller, J.W. / F. Bohn / 1807

301.Reizen in de binnenlanden van het zuidlijk gedeelte van Afrika, in de jaren 1797 en 1798; behelzende korte aanmerkingen over de weereld- en aardrijkskunde van het zuidlijk gedeelte van dat vaste land, en de natuurlijke historie der dieren, planten en mineralen [...] Barrow, John / F. Bohn / 1803-1805

302.Fedor en Maria, of Getrouw tot in den dood Lafontaine, August / François Bohn / 1804

303.Reizen door Zweeden en Finland, tot aan de uiterste grenzen van Lapland, in de jaaren 1798 en 1799 Acerbi, Joseph / F. Bohn / 1804-1806

304.Geschiedenis van de agttiende eeuw; bevattende al het merkwaardige, het welke, zo in als buiten Europa, in de laatste honderd jaaren, is voorgevallen, op eene zaakelijke en beknopte wijze beschreven, en uit de beste en meest geloofwaardige autheuren en oorspronkelijke stukken, bijeengetrokken Fokke, Jan / François Bohn / 1801-1806

305.Rusland beschouwd met betrekking tot I. Zijne aardrijkskundige en natuurlijke ligging, grond en luchtsgesteldheid, II. De bevolking, verschillende standen zijner bewoners. Geaartheid der natie. III. Zijne hoofdstad St. Petersburg. IV. De regeering. V. Het krijgsweezen. VI. Zijne finantien, inkomsten, uitgaven, staats-schulden. VII. De nationaale industrie, fabrieken, trafieken, koophandel. VIII. Zijne politieke belangen Woensel, P. van / François Bohn / 1804

306.Corinna, of Tafereel van Italië Stael Holstein, van / François Bohn / 1808-1809

307.Reize naar de Middellandsche Zee, in de jaren 1777, 1778 en 1779 ; Reize naar de Middellandsche Zee Jong, Cornelius de / F. Bohn / 1806

308.Reize naar de Middellandsche Zee Jong, Cornelius de / F. Bohn / 1806-1812

309.Engeland, Wales, Ierland en Schotland : behelzende berigten aangaande deze landen, verzameld op eene reize, gedaan in de jaren 1802 en 1803 Goede, C.A.G. / François Bohn / 1805-1807

310.Aan mijnen vriend, den Heer Jeronimo de Vries Bilderdijk, Willem / [F. Bohn] / 1811

311.Schoonheden des christendoms, of Zedelijke en dichterlijke voortreffelijkheden van den christelijken godsdienst Châteaubriant, F.A. / F. Bohn / 1809-1810

312.De twee bruiden Lafontaine, August / François Bohn / 1809-1810

313.De voorvaderlijke levenswijze en gewoonten hier te lande, van de vroegste tijden af, tot aan het einde der zestiende eeuw Koning, Cornelis de / François Bohn / 1810

314.Raphael, of Het huisselijke leven Lafontaine, August / François Bohn / 1810

315.Tafereelen van den Griekschen archipel Murhard, F. / F. Bohn / 1810

316.Zedelijke, nuttige en leerzaame verhaalen, voorbeelden en gedichtjens voor kinderen S., D.W. /  François Bohn / 1804

317.Emma Lafontaine, August / François Bohn / 1810-1811

318.Aline van Riezenstein Lafontaine, August / François Bohn / 1808-1809

319.Levensbijzonderheden van eenigen der meest vermaarde mannen van den tegenwoordigen tijd, aangevuld tot op heden Stein, Karel / F. Bohn / 1811

320.Geschiedenis van het leven en de regering van paus Leo den Tienden Roscoe, W. / F. Bohn / 1808-1811

321.Eduard van Eikenhorst, zijne huisgenooten en vrienden Schrijver van Den ring van Gyges wedergevonden, De / François Bohn / 1809-1811

322.Zedekundige schoonheden der Ouden, of Keur van spreuken, gezegden en verhalen, getrokken uit Latijnsche schrijvers Kampen, N.G. van / F. Bohn / 1807-1810

323.De natuur en de menschen, of merkwaardigheden van vele volkeren, voor lezers van allerlei standen. Naar het Hoogduitsch Löhr, J.A.C. / F. Bohn / 1809-1810

324.Constantijn van Falkemade, of De ouderlijke woning Schrijver van Den ring van Gyges wedergevonden, De / François Bohn / 1814

325.Angelion de toovenaar in het landschap Elis : eene zonderlinge geschiedenis Benkowitz, C.F. / François Bohn / 1814

326.Handboek voor ambtenaren van regterlijke policie, vrederegters, maires en adjuncten, officieren van gendarmerie, commissarissen van politie, veld- en boschwachters, als mede regters van bloote politie, derzelver griffiers en deurwaarders : met formulieren van alle akten, in hunne bediening voorkomende : volgens het wetboek van criminele instructie, te vinden in het Bulletin der wetten, no. 214 bis Daubanton, A.G. / F. Bohn / 1812

327.Winterbloemen Bilderdijk, W. / François Bohn / 1811

328.Poëzij Rietberg, L. / F. Bohn / 1814

329.De wonder-bril Schrijver van Den ring van Gyges wedergevonden, De / François Bohn / 1811

330.Carolina van Eldenberg, of Beproefde huwelijkstrouw Moens, Petronella / François Bohn / 1811-1812
331.Manier van procederen, of Beginselen der burgerlijke regtspleging voor de regtbanken in het Fransche keizerrijk : met de daartoe behoorende formulieren Pigeau / F. Bohn / 1811-1812

332.Tobias Hoppe, of Burger en bloedverwant Lafontaine, August / François Bohn / 1813-1814

333.Zonderlinge lotgevallen van Barend van Poederen, weleer geheimschrijver van den landjonker van Blankenheim tot den Stronk, op eene reize door Holland, Zeeland, Braband en Vlaanderen Schrijver van De ring van Gyges wedergevonden, de / François Bohn / 1813-1814

334.Beschrijving van het eiland Elba, thans de verblijfplaats van Napoleon Buonaparte Berneaud, ... de / F. Bohn / 1814

335.Verzameling van eenige losse stukjes Greve, E.J. / F. Bohn / 1813

336.Staatkundig tafereel van Europa, zedert den veldslag bij Leipzig, gewonnen den 18den October 1813 La Maisonfort, L. de / F. Bohn / 1814

337.De gevallen van Rudolf Reybridge, of Schetsen van hedendaagsche karakters, zeden en wijze van opvoeding Linley, William / François Bohn / 1814-1816

338.De kunst om een goed meisje, eene goede echtgenoote, moeder en huisvrouw te worden Ewald, J.L.  / F. Bohn / 1816

339.De eendragt Koning, C. de / François Bohn / 1814

340.Tafereel van de verderfelijke oogmerken van Napoleon Bonaparte, zijne oorlogen in Spanje en in Rusland, en de vernieling van zijne krijgsmagt : een boekje tot troost en vermaning François Bohn / 1814

341.De geschiedenis der kozakken, van hunnen oorsprong af, tot op den tegenwoordigen tijd : met eene beschrijving van hunne inrigting en hunne woonplaatsen Plotho, K. van / F. Bohn / 1814

342.Leonore van Atrecht, of De belooning der standvastigheid en liefde Schrijver van Den ring van Gyges wedergevonden, De / François Bohn / 1815

343.De algemeene wapening Koning, C. de / François Bohn / 1814

344.Aan Nederland, bij de afschudding van het Fransche juk Koning, C. de / François Bohn / 1813

345.Neêrlands roem hersteld : vreugde-zang Walré, J. van / François Bohn / 1815

346.Hollands verlossing Bilderdijk, Willem / François Bohn / 1813-1814

347.Lotgevallen van een' Zwitser, op zijne reize naar Jeruzalem en den Libanon Mayer, Joh. Heinrich / François Bohn / 1816-1817

348.De bijbelsche vrouwen Greiling, J.C. / F. Bohn / 1816-1817

349.Kruiwagens, of Hoe komt men het best door de wereld? Edgeworth, Maria / F. Bohn / 1815-1816

350.Gertruida van Wart, of Trouw tot in den dood : eene ware geschiedenis uit de veertiende eeuw Appenzeller, J.C. / F. Bohn / 1815

351.Willem Frederik George Lodewijk, prins van Oranje, erfvorst der Nederlanden : zegezang Klijn, Hendrik Harmen / F. Bohn / [1816]

352.Bloempjes der vreugde, voor de lieve kindsheid Moens, Petronella / François Bohn / 1818

353.Albertina van Wilgenhorst, of de rampen der vooroordeelen Schrijver van den Ring van Gyges wedergevonden, De / François Bohn / 1815

354.De aarde, beschouwd in haren natuurlijken toestand en verdeeling, door zeeën, rivieren, meiren, bergen en woestijnen, benevens derzelver doelmatige strekking Kampen, N.G. van / François Bohn / 1816-1817

355.De klaarziende blinde : blijspel in 1 bedrijf Le Grand, M.A. / F. Bohn / 1815

356.Proeve ten betoge, dat ook de planeten, even als onze aardbol, door levende en redelijke schepselen bewoond worden : nevens een tafereel van ons Zonnestelsel, volgens de nieuwste ontdekkingen, tot op het einde van den jare 1814 Oostkamp, J.A. / F. Bohn / 1815

357.Geschied en letterkundige mengelingen Koning, C. de / F. Bohn / 1814

358.Walther, of Het kind van het slagveld Lafontaine, August / François Bohn / 1814-1815

359.De Zwitsersche Robinson Crusoë, of De met vrouw en kinderen gestrande Zwitsersche predikant : een boek, tot opscherping van het denkvermogen en vorming van het hart Wysz, J.R. / François Bohn / 1813-1815

360.Het leven van een ouden vrijer : een oorspronkelijke roman Paddenburgh, G.G. van / Franc̜ois Bohn / 1814

361.Nagelaten gedichten van Jan Frederik Helmers Helmers, Jan Frederik / F. Bohn / 1814-1815

362.Affodillen Bilderdijk, W. / François Bohn / 1814

363.Ferdinand van Waldonk, of Het gemis van wereld- en menschenkennis, eene bron van veele teleurstellingen en rampen Schrijver van Den ring van Gyges wedergevonden, De / Franc̜ois Bohn / 1816

364.Staat- en aardrijkskundige beschrijving van het Koningrijk der Nederlanden, of der XVII. Nederlandsche provincien, benevens het groot-hertogdom Luxemburg, volgens de tractaten en de grondwet des jaars 1815 Kampen, N.G. van / François Bohn / 1816

365.De Engelsche broeders, of Lotgevallen der familie Howard Marcus, Jacob Ernst / F. Bohn / 1816-1817

366.De re publica libri sex Cicero, M. Tullius / Bohn / 1823

367.Alphabetische naamlijst der steden, als mede der voornaamste dorpen, uitmakende het Koningrijk der Nederlanden = Tableau alphabetique des villes et principaux villages, composant le Royaume des Pays-Bas : met naauwkeurige aanwijzing der provinciën, waarin dezelve gelegen zijn : uit officiëele stukken opgemaakt en zamengesteld Gosselin, J.J. / F. Bohn / 1817

368.Handboek voor het godsdienstig onderwijs; overeenkomstig de bepalingen van het Hervormd Synode, gehouden in 's Gravenhage, in den jare 1816 Polman, H. / François Bohn / 1817

369.Aardrijkskundige beschrijving, van het Koningrijk der Nederlanden : voor de scholen, volgens de jongste verdeeling ingerigt Oostkamp, J.A. / François Bohn / 1818

370.Wetgeving voor de genees-, heel-, vroed- en artsenij-mengkunde in het Koningrijk der Nederlanden, of Verzameling van al de thans in vigueur zijnde wetten, reglementen en instructien, daartoe eenigzins betrekkelijk, of met dezelve in verband staande Bax, Cornelis / F. Bohn / 1818

371.Handboek voor het regt van successie, en het regt van overgang : bevattende: eene alphabetische omwerking der wet zelve, voorzien van al die toelichtingen, tot welke zoo wel de aanspraak des directeurs, en de beide rapporten der centrale afdeeling, als de deliberatiën vóór en tegen, of opgevolgde aanschrijvingen, aanleiding geven. Benevens de wetgeving, betrekkelijk het regt van successie en overgang, in haar geheel, als mede de meest noodige formulieren Bax, Cornelis / François Bohn / 1818

372.Kort begrip der algemeene historie Bredow, G.G. / 2e, tot op den tegenwoordigen tijd, vermeerderde uitg / F. Bohn / 1818

373.Het zwervende meisje Burney, Sarah Harriet / F. Bohn / [1816-1818]

374.Gedichten Klijn, Hendrik Harmen / F. Bohn / 1815-1819

375.Handleiding voor het patentregt : ten dienste zoo van alle patentpligtigen als van alle ambtenaren en een ieder die met den ophef, invordering of verzekering van dat regt belast is ; bevattende: de wetgeving zoo in haar geheel, als alphabetisch omgewerkt, en toegelicht door het Rapport der Centrale Afdeeling, en de Memorie tot opheldering van Z. Exc. den Minister van Financien, in twee stukken Bax, Cornelis / François Bohn / 1819

376.Wilhelmina Noordkerk : eene geschiedenis, ter aanprijzing van oud vaderlandsche zeden, voor Nederlandsche vrouwen en meisjes Mastenbroek, Fenna / F. Bohn / 1818

377.Handboek voor het regt van successie, en het regt van overgang : bevattende eene alphabetische omwerking der wet van 27 december 1817, naar derzelver woordelijken inhoud, voorzien van al die toelichtingen, naar die orde, tot welke, zoo wel de aanspraak des directeurs en de beide rapporten der centrale afdeeling, als de deliberatiën vóór en tegen, aanleiding geven : gevolgd van de meest noodige formulieren Bax, C. / F. Bohn / 1818

378.Handboek der aardrijkskunde : ten dienste van alle voorstanders dier wetenschap : benevens eene inleiding in de wis- en natuurkundige geographie, gevolgd van een volledig register Fabri, J.E. / François Bohn / 1807-1821

379.Handleiding tot de invordering der plaatselijke belastingen, of Eene alphabetische omwerking der wetgeving daartoe betrekkelijk, toegelicht, zoo door het rapport der centrale afdeeling, als de deliberatiën voor en tegen dezelve : gevolgd van de wetgeving zelve, in haar geheel, en de meest noodige formulieren Bax, Cornelis / François Bohn / 1819

380.De opwekking van Lazarus : eene soort van vertaling in den gewonen treurspeltoon en in Alexandrijnsche versen overgebragt ; waar agter: Rede en openbaring Feith, Rhijnvis / F. Bohn / 1811

381.Gedichtjens voor kinderen Boer, Francijntje de / François Bohn / [1818]

382.Natuur- en geschiedkundig onderzoek aangaande den oorspronkelijken stam van het menselijk geslacht Bakker, G. / François Bohn / 1810

383.Pieter Klaus. : Part 1. Knigge, van /  F. Bohn / 1792

384.De vriend der kinderen. : Part 5.  / F. Bohn / 1787

385.Pieter Klaus. : Part 2. Knigge, van /  F. Bohn / 1792

386.Reis langs den Rhijn van Maintz tot Dusseldorp, behelzende eene beknopte beschrijving der rijken en staaten, welken den Rhijnstroom omringen, en op de, bij dit werk gevoegde, landkaart zichtbaar zijn François Bohn / 1793-1798

387.Leonore van Atrecht, of De belooning der standvastigheid en liefde Schrijver van Den ring van Gyges wedergevonden, De / François Bohn / 1815

388.Carolina van Eldenberg, of Beproefde huwelijkstrouw Moens, Petronella / François Bohn / 1811-1812

389.Het leven van een ouden vrijer : een oorspronkelijke roman Paddenburgh, G.G. van / Franc̜ois Bohn / 1814

390.Angelion de toovenaar in het landschap Elis : eene zonderlinge geschiedenis Benkowitz, C.F. / François Bohn / 1814

391.Ferdinand van Waldonk, of Het gemis van wereld- en menschenkennis, eene bron van veele teleurstellingen en rampen Schrijver van Den ring van Gyges wedergevonden, Den / Franc̜ois Bohn / 1816

392.De reis naar Brunswijk : een kluchtige roman Knigge, van / F. Bohn / 1793

393.De naarstigheid der kinderen beloond, in aangename en leerzame verhalen en gesprekken Müller, C. / François Bohn / 1817

394.De naarstigheid der kinderen beloond, in aangenaame en leerzaame verhaalen en gesprekken Müller, C. / Nieuwe uitg / François Bohn / 1802

395.Wilhelmina Noordkerk : eene geschiedenis, ter aanprijzing van oud vaderlandsche zeden, voor Nederlandsche vrouwen en meisjes Mastenbroek, Fenna /  F. Bohn / 1818

396.Merkwaardige reizen in en door vreemde werelddeelen : ingerigt naar de vatbaarheid der eerste jeugd Glatz, J. /   François Bohn / 1818

397.Ik neem afscheid van U : in memoriam Dr. C. Spoelder (1885-1958) Spoelder, C. / Bohn / 1959

398.Haarlemsche goud- en zilversmeden en hunne merken Voet, Elias / Bohn / 1928
399.De vriend der kinderen. : Part 4.C.H. Bohn / 1780

400.Groot A. B. C. boek C.H. Bohn / [2nd half 18th century]

401.Jeugd-oefening voor de kinderen der Christenen, gelyk dezelve onderweezen worden in den Christelyken godsdienst...C.H. Bohn / 1772

402.Dissertatio historico-critica, de Aristide, ejusque in rempublicam Atheniensium meritis Epkema, Petrus / F. Bohn / 1829

403.Het Hofje van Loo of, St. Elisabeth's Gasthuishofje Steenhuis, J. / Bohn / 1940

404.Zij meent het zo kwaad niet. Blyspel in 5 bedryven. Met eene kunst plaat François Bohn / 1794

405.Kritische Betrachtung von Liebig's Theorie der Pflanzenernährung, mit besonderer Angabe der empirisch constatirten Thatsachen Moleschott, Jac. / Erben F. Bohn / 1845

406.Geschiedenis der landing van het Engelsch-Russisch leger in Noord-Holland; alsmede der krijgsbedrijven en politieke gebeurtenissen, zoo aldaar, als in Vriesland en Gelderland, in den jare 1799. : Uit echte stukken en bescheiden,Vonk, L.C. / bij François Bohn / 1801-1802

407.De paketboot, of Historie van Engeland, van de grondlegging van dat koningrijk af, tot op heden, in een' boertigen stijl beschreeven; vermaakshalven voorgeleezen in, en opgedraagen aan, de Maatschappij der Verdiensten, onder de spreuk: Felix Meritis, ; Boertige reis door Europa Fokke, A. / bij François Bohn ... / 1797

408.Boertige reis door Europa Fokke, A. / bij François Bohn] / 1794-1806

409.Aanleiding tot eene verstandige opvoeding van opvoeders. Saltzman, C.G. / bij François Bohn / 1806

410.Reize naar de Caribische Eilanden, in de jaren 1780 en 1781 : aan boord van s'Lands schip van oorlog Mars onder bevel van den schout bij nacht Willem Krul Jong, Cornelius de / bij François Bohn / 1807

411.Tweede reize naar de Middellandsche Zee, gedaan in de jaren 1783, 1784 en 1785 aan boord van 's Lands schip Prins Willem onder bevel van den kapitein Cornelis van Gennip ; Reize naar de Middellandsche Zee Jong, Cornelius de / bij François Bohn / 1807

412.Reize in en door het Kanaal, in de jaren 1785 en 1786 Jong, Cornelius de / bij François Bohn / 1808

413.Algemeene kerkelijke geschiedenis, der Christenen, Hamelsveld, IJsbrand van / bij François Bohn / 1799-1817

414.Reizen in China : inhoudende: beschrijvingen, aanmerkingen en vergelijkingen gemaakt en verzameld, geduurende het verblijf in het keizerlijk paleis, van Yuen-min-Yuen en in eene daar op gevolgde reis door het land van Pekin tot Canton [...] Barrow, John / bij François Bohn / 1807-1809

415.Derde reize naar de Middellandsche Zee, gedaan in de jaren 1786, 1787 en 1788 : [op] 's Lands kotter Den Brak ; Reize naar de Middellandsche Zee Jong, Cornelius de / bij François Bohn / 1810-1812

416.Gedichten voor kinderen Bilderdijk, Katharina Wilhelmina / bij François Bohn / 1813

417.Heide-bloemen van Jan van Walré Walré, Jan van / bij François Bohn / 1815-1816

418.O'Donnel : een Iersch volksverhaal Morgan geb. Owenson / bij François Bohn / 1815

419.Grondbeginselen van de opvoeding en het onderwijs voor ouders, leermeesters en opvoeders Niemeyer, Aug. Herm. / bij François Bohn / 1799-1810

420.Verlustiging van mijnen ouderdom Feith, Rhijnvis / bij François Bohn / 1818

421.Het onscheidbaar drietal redenwezens verlichting, deugd en tijd, op eene zonderlinge zinspeelende wijze geschetst, : in drie voorleezingen, gedaan in de Maatschappije, ten spreuke voerende Felix meritis, en in de eerste en tweede Amsterdamsche departementen der Bataafsche maatschappije, tot nut van 't algemeen, Fokke Simonsz, A. / bij François Bohn / 1799

422.Het leven, gevoelens en zonderlinge reize van den land-jonker Govert Hendrik Godefroi van Blankenheim tot den Stronk. Kist, Willem / bij François Bohn / 1800

423.Reize door Engeland, gedaan in de jaren 1802 en 1803 Goede, C.A.G. / bij François Bohn / 1807

424.Alcibiades Meissner, A.G. / by François Bohn / 1789-1791

425.Reizen door Zwitserland, Italien, Sicilien en de Grieksche Eijlanden naar Konstatinopolen, en van daar te rug door een gedeelte van Griekenland, over Ragusa en de Dalmatische Eijlanden, in de jaaren 1787, 1788 en 1789 Watkins, Thomas / bij Francois Bohn / 1794-1796

426.De arme heer van Mildenburg in brieven ; I-II: 1791. III: 1792 Knigge, van / bij François Bohn / 1791-1792

427.De advocaat en de boer : blijspel in twee bedrijven Rautenstrauch, Johann / bij François Bohn / 1794

428.Fabelen en vertellingen voor de jeugd. Ebert, J.J. / bij François Bohn / [1799]

429.Verhandeling over den invloed van de karakters en denkwijzen der evangelisten en apostelen op derzelver schriften Hengel, W.A. van / J. van Walré en comp. / 1815

430.Proeve over den invloed der staatkundige gebeurtenissen en der godsdienstige en wijsgeerige begrippen, sedert ruim vijfentwintig jaren, op de ware verlichting in het godsdienstige en zedelijke van de volken van Europa Kemper, J.M. / J. van Walré en comp. / 1818

431.Rapport wegens het onderzoek omtrent eene uitwatering te Catwyk aan Zee, gedaan in 1802, op last van dykrichter en hoogheemraaden van Rhynland Conrad, F.W. / F. Bohn, voor rekening van Rhijnland / 1803

432.De aarde en hare bewoners, volgens de nieuwste ontdekkingen : een werk ter bevordering der kennis van landen en volken en van derzelver voortbrengsels en handel Zimmermann, E.A.W. von / Bij de erven François Bohn / 1816-1826

433.Herinneringen uit Japan Doeff, Hendrik / bij de Erven François Bohn / 1833

434.Over de behoefte aan en 't nut van meer wetenschappelijke opleiding voor de beoefenaars der Engelsche taal- en letterkunde hier te lande Beckering Vinckers, J. / Erven F. Bohn / 1886

435.Den Schepper verheerlykt in de schepzelen, of Verhandeling van alle geschapene dingen, voorgesteld in zeven zaamenspraaken, onder zomersche wandelingen, dienende wyders tot lof van Haarlems vermaakelyke landsdouwen Westerhoven, Jan van /  by C.H. Bohn / 1771

436.Reize en ontdekkingen in de binnen-landen van Africa, Houghton, ... / bij François Bohn / 1800

437.Historie van Groenland : behelzende eene nauwkeurige beschrijvinge van ʹs lands ligging, gesteldheid, en natuurlijke zeldzaamheden; den aart, zeden en gewoonten der inwooneren aan de west-zijde bij de Straate Davis; 's lands aloude en nieuwe geschiedenisse; en in ʹt bijzonder de verrichtingen der missionarissen van de Broeder-Kerk, door welken twee gemeenten van bekeerde heidenen aldaar gesticht zijn. Cranz, David / bij C.H. Bohn / 1767

438.Bericht aen het Bataefsche volk, van de burgers Pompeijra en Gaillard, betrekkelijk hunne arrestatie op den 29 juny 1798. a{o}. 4 Pompeijra / [sold by] Poster, [...], Haarlem, [sold by] Bohn, Leyden, [sold by] Coster [[etc.]] / [1798]

439.Kort bericht van de vier deelen der Natuurlyke historie der insecten; beschreeven door den heer A.J. Rösel Rösel van Rosenhof, August Johan / C.H. Bohn, Amsterdam, H. de Wit / c. 1764]

440.Correspondentie aangaande de jongstleden geprojecteerde expeditie, der Fransche en Bataafsche Republieken tegen Engeland[sold by] J. van den Burgh [and] zoon, Haarlem, [sold by] F. Bohn, den Haag, [sold by] Leeuwesteyn [... [etc.]] / [1797]

441.Oden en gedichten van Mr. Rhijnvis Feith Feith, Rhijnvis / bij Johannes Allart / 1796-1814

442.Oude gebouwen in Haarlem Steur, J.A.G. van der / Vereeniging "Haerlem" / 1907

443.Het Haarlemsche stadsrecht van 1245 : tekst der oorkonden Kurtz, G.H. / Erven F. Bohn / 1945

444.Veilingcatalogus, boeken van Petrus Loosjes Azn, 16 tot 18 juni 1813 F. Bohn / F. Bohn / 1813

445.Onze Buurt Ongenoemde, Een /  Erven Bohn / 1882

446.Onze Buurt Ongenoemde, Een /  Erven Bohn / 1882

447.Geschiedenis en beschrijving der Haarlemse hofjes Kurtz, Gerda H. / Erven F. Bohn / 1951

448.Jan de Lapper : een Haarlemsche legende Boer, M.G. de / Erven F. Bohn / 1941

449.De Haarlemsche hofjes : 26 lichtdrukken met bijschriften van J. Craandijk Craandijk, J. / De Erven F. Bohn / 1904

450.Onze Buurt Ongenoemde, Een / Erven F. Bohn / 1861

451.Les artistes de Harlem : notices historiques avec un précis sur la gilde de St. Luc Willigen, A. van der /   De Graaf / 1970

452.Algemeen deel van het Nederlandse internationaal privaatrecht Kosters, J. / Bohn / 1962

453.Nederlands handels- en faillissementsrecht ; II: Industriële eigendom en mededingingsrecht Dorhout Mees, T.J. /   Bohn / 1989

454.Leidraad bij de beoefening van het Nederlandsche handelsrecht Molengraaff, W.L.P.A. /  Bohn / 1927

455.Veilingcatalogus, boeken van V. H. Huurkamp van der Vinne, 19 tot 23 oktober 1863 erven F. Bohn / erven F. Bohn / 1863

456.Onze buurt Bohn-Beets, Dorothea /  Meinema /   2002

457.Adres van het Committé van Algemeene Welvaart te Haarlem, aan de Nationale Vergadering representeerende het volk van Nederland, over de oorzaken van 't verval en de middelen tot herstel der vaderlansche fabrieken en trafieken Committé van Algemeene Welvaart, Haarlem / François Bohn / 1796

458.Gedichten voor kinderen Bilderdijk, K.W. /   Erven F. Bohn / [1838]

459.Gedichten voor kinderen Bilderdijk, K.W. /  Erven F. Bohn / [1838]

460.Gedichten voor kinderen  Bilderdijk, K.W. /   Erven F. Bohn / [1838]

461.Das Apostolische und das Nachapostolische Zeitalter : mit Rücksicht auf Unterschied und Einheit zwischen Paulus und den übrigen Aposteln, zwischen Heidenchristen und Judenchristen Lechler, Gotthard Victor / bei den Erben F. Bohn / 1851

462.Camera obscura Hildebrand / De Erven F. Bohn / 1940

463.De rechtbank te Haarlem Vrijland, C.W.D. / Erven F. Bohn / 1969

464.De voeding van elke dag Wijn, J.F. de /  Bohn, Scheltema & Holkema / 1980

465.Leçons de pharmacothérapie Stokvis, B.J. / Erven F. Bohn / 1896-1905

466.Verhandeling over de tekstkritiek des Nieuwen Verbonds Doedes, J.I. / bij de Erven F. Bohn / 1844

467.Lijden dienstbaar aan eeuwig heil : vroegpreek gehouden te Utrecht den 18 Mei Beets, Nicolaas / bij De Erven F. Bohn / 1856

468.De Indische archipel : geschiedkundige schetsen Kielstra, E.B. / De Erven F. Bohn / 1917

469.Het "Onze Vader" en andere overdenkingen Valeton, J.J.P. / De Erven F. Bohn / 1909

470.Wetenschap, waarheen? : traditie en toekomst Staring, A. / De Erven Bohn / 1953

471.Leerboek der ziekten van ooren, neus, mond, keel, slokdarm en lagere luchtwegen Burger, H. /  De Erven F. Bohn N.V. / 1947

472.De Noord-Nederlandsche gildepenningen, wetenschappelijk en historisch beschreven en afgebeeld Dirks, Jacob / De Erven F. Bohn / 1878

473.Atlas behoorende bij de Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen tusschen November 1813 en November 1863 Dirks, Jacob / De Erven F. Bohn / 1892-1894

474.Atlas behoorende bij de Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen tusschen November 1813 en November 1863 Dirks, Jacob / De Erven F. Bohn / 1892-1894

475.Atlas behoorende bij de Beschrijving der Nederlandsche penningen Dirks, Jacob / AMNU / 1984 [i.e. 1985]

476.Helen's kleintjes, of De liefste kinderen der wereld Habberton, John / Vierde druk / D. Bolle / [tussen 1918 en 1922]

477.Camera obscură a lui Hildebrand Hildebrand / Ed. Pentru Literatură Universală / 1968

478.Alte hollaendische Staedte und Doerfer an der Zuidersee Veldheer, J.G. / Eugen Diederichs / 1902

479.Waarheid en leugen over het Oera Linda Boek : herdruk van vier belangrijke brochures uit 1876 en 1877 Beckering Vinckers, J. / Minerva / [1973]

480.Aan het volk van Nederland. MDCCXCVI.Huber, J.L. / [sold by] A. v.d. Kroe [...], Den Haage, [sold by] J. van Cleef, Rotterdam, [sold by] D. Vis [... [etc.]] / [1796]

481.Redevoering over de beteekenis der woorden vryheid, gelykheid, broederschap. gehouden in eene societeit of gezelschap van patriotten J. Du Mee ..., Rotterdam, D. Vis ..., Delft, de Groot ... [etc.] / [1795]

482.Onderzoek van den polietieken staat der Vereenigde Nederlanden. Betrekkelyk tot de noodzaakelykheid om een alliantie aan te gaan met Vrankryk en Spanje.D.M.W.V.P. / [sold by] A. Borchers [...], Delft, [sold by] J. de Groot, Dordt, [sold by] A. Blusse [... [etc.]] / [1781]

483.De voordeelen van eene goede opvoedinge, geschetst in de gevallen van Clitander S. Esveldt [...], Alkmaar, Maagh, Arnhem, Moeleman [... [etc.]] / [c. 1769]

484.Beredeneerde brief van den wel-eerwaarden heer N.H. aan den hoog-eerwaarden heer P.H. over de volgende onlangs uitgekomen stukken [...] als: Brief aan een regent van eene Hollandsche stad, raakende de drukpers[sold by] van der Kroe [...], Rotterdam, [sold by] Arrenberg [...], Utrecht, [sold by] wed. van Poolsum [... [etc.]] / [1770]

485.Les artistes de Harlem : notices historiques avec un précis sur la gilde de St. Luc Willigen, A. van der / Ed́. rev. et augm / Bohn / 1870

486.De val van een bankiershuis Bohn, Frans / Bohn / 1891

487.De val van een bankiershuis Bohn, Frans / Bohn / 1891

488.Disputatio de mysticismo Borger, Elias Annes / J. van Walré et soc. / 1819

489.De poorten van Haarlem Gonnet, C.J. / Bohn / 1913

490.De poorten van Haarlem Gonnet, C.J. / Bohn / 1913

491.Van Gelder Zonen, 1784-1934 Iongh, Jane de / Bohn / 1934

492.Frans Hals en het Haarlemse groepportret, 1528-1737 Baard, H.P. / Bohn / 1949

493.Lascaux als aanrakingspunt van geologie, praehistorie en kunst Escher, B.G. / Bohn / 1952

494.Verbeelding en geloof in de wetenschap Fokker, A.D. / Bohn / 1947

495.Het mysterie der menschelijke taal Ginneken, Jac. van / Bohn / 1946

496.Symphonie der aarde Umbgrove, J.H.F. / Bohn / 1948

497.Plantendokter Slogteren, E. van / Bohn / 1956

498.Homo volans Jongbloed, J. / Bohn / 1957

499.Schonaeus : bijdrage tot de geschiedenis der Latijnsche School te Haarlem : aan het Haarlemsche Gymnasium bij de herdenking van zijn 500jarig bestaan opgedragen Garrer, A.H. / Bohn / 1889

500.Christiaan Huygens Dijksterhuis, E.J. / Bohn / 1951

501.Het landgoed Wildhoef in Bloemendaal Nierhoff, A.M.G. / Vereeniging Haerlem / 1956

502.Odyssee Homeros / Bohn [etc.] / 1937

503.Beknopte geschiedenis van Haarlem Kurtz, G.H. / Erven F. Bohn / 1942

504.Overheidsfinanciën Koopmans, Lenze /   Bohn / 1974

505.Onze Buurt Ongenoemde, Een /   De Erven F. Bohn / 1896

506.Een leeuw op de straten : zendingrede Beets, Nicolaas / Erven F. Bohn / 1854

507.Korte en beknopte beschryving der hedendagsche boekdrukkerye : gildeproef van François Bohn te Haarlem in 1780 Bohn, François / Dynamo Pers / 1980

508.Stotteren : een studie van onwillekeurig en willekeurig gedrag Damsté, P.H. / 2e dr / Bohn, Scheltema en Holkema / 1978

509.Verhalen uit de Camera obscura van Hildebrand Hildebrand / De Erven F. Bohn / 1952

510.Merkwaardige karakters en belangrijke verhalen uit de geschiedenis des vaderlands Veegens, Daniel / Erven F. Bohn / [ca. 1845]

511.De straat waarin wij in Haarlem wonen : geschiedenis en verklaring der Haarlemse straatnamen Kurtz, Gerda H. / Erven F. Bohn / 1965

512.De betrekking tusschen vorm en functie als biologisch probleem Barge, J.A.J. / De Erven Bohn / 1947

513.Creatieve begaafdheid : voordracht gehouden in de Algemene Vergadering van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem, 6 mei 1961 Lennep, D.J. van / De Erven Bohn / 1961

514.Kort begrip van het Nederlands handels- en faillissementsrecht Dorhout Mees, T.J. /  De Erven F. Bohn / 1971

515.Camera obscura Hildebrand / De Ervan F. Bohn / 1878

516.Ordening op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek : voordracht gehouden in de algemene vergadering van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, Mei 1954 Kruyt, H.R. / De Erven Bohn / 1955

517.Eenige mededeelingen omtrent het kasteel en de heerlijkheid Haarlem bij Heemskerk : voordracht gehouden in een bijeenkomst van leden der Vereeniging "Haerlem", 27 Maart 1906 Craandijk, J. / Erven F. Bohn / 1906

518.De subjectieve rechten in het positieve privaat- en publieksrecht Suijling, J.Ph. / De Erven Bohn / 1949

519.Haarlemsche gevangenissen : een bijdrage tot de geschiedenis der detentie- en strafgestichten in de grafelijke stad Haarlem Hallema, A. / De Erven F. Bohn / 1928

520.Apollo Groningen, B.A. van / De Erven F. Bohn / 1956

521.Geneeskundig woordenboek Pinkhof /   Bohn, Scheltema & Holkema / 1984

522.Eenige beschouwingen over het internationaal statuut van den Noord-Nederlandschen staat sedert zijn ontstaan en eenige beschouwingen over ons land te midden van de naoorlogsche wereld Eysinga, W.J.M. van / De Erven F. Bohn / 1946

523.Nederlands handels- en faillissementsrecht ; 2: Industriële eigendom en mededingingsrecht Dorhout Mees, T.J. /  Gouda Quint / 1974

524.Geneeskundig woordenboek Pinkhof, ... /   Bohn Stafleu van Loghum / 2012

525.Geneeskundig woordenboek Pinkhof, ... /  Bohn Stafleu van Loghum / 2006

526.De segmentale innervatie van romp en ledematen bij de mens : een leidraad bij klinisch onderzoek Bolk, Louis / Bohn, Scheltema & Holkema / 1985

527.Geneeskundig woordenboek Pinkhof /   Bohn Stafleu Van Loghum / 1998

528.Geneeskundig woordenboek Pinkhof /  Bohn Stafleu Van Loghum / 1992

529.De Nederlandse landbouw : (een beschrijving van de Nederlandse landbouw omstreeks 1950) Minderhoud, G. / Vereniging voor Landbouwgeschiedenis / 1999

530.Jan Lievens : sein Leben und seine Werke Schneider, Hans / Israël / 1973

531.Industriële eigendom Kluwer / 2002-...

532.Dicht-tafereel van de invoering en opvolging der modeby H.H. van Drecht , en Thierry; Rotterdam Bothal, Delft van der Smout .. / 1773

533.Brief van Jacob Kryne Zautevis [...] an men heer [...] de oucsteur van et noukeurig berigt wegens het gestrangde Oostindisse scip te NoortickZautevis, Jacob Kryne / [sold by] Demter, Rotterdam, [sold by] de Leeuw, Dortregt, [sold by] Blusse [[etc.]] / [1781]

534.Egt verhaal van den toestand [...] in de gemeente toegedaan de onveranderde Augsburgsche confessie binnen Delft, wegens het invoeren der psalmen en gezangen van C. Beudeker.[sold by] Smout [...], Amsterdam, [sold by] Spriet [...], Leide, [sold by] Hogeveen [[etc.]] / [1766]

535.Aanspraak van m{r.} Adriaan Heckenhoek, advocaat voor den edelen Hove van Holland, aan zyne doorluchtige hoogheid, op den 8. maart 1766. ter rolle van denzelven Hove gedaan Heckenhoek, Adriaan / ? / 1766

536.Sport en zenuwlijden : opgedragen aan het Nederlandsch-Olympisch Comité Breemen, J. van / Bohn / 1925

537.Carl Flesch : een kleine biografische studie Brederode, Willem / Bohn / 1938

538.Recht en levensbeschouwing Scholten, Paul / Bohn / 1915

539.Genesis I en Genesis II Bleeker, L.H.K. / Bohn / 1918

540.Die christliche Gemeindeverfassung im Zeitalter des Neuen Testaments Beyschlag, Willibald / Bohn / 1874

541.Het ontstaan van het zonnestelsel Berlage, H.P. / Bohn / 1956

542.Wat te bewijzen was Bottema, O. / Bohn / 1962

543.In een beterhuis van 1682 tot 1692 Garrer, A.H. / Bohn / 1929

544.Een Haarlemsch dichter uit de 18e eeuw : voordracht gehouden in een bijeenkomst van leden der Vereeniging "Haerlem", op 11 maart 1910 Garrer, A.H. / Bohn / 1910

545.De psychologie van het droomen Wijnaendts Francken, C.J. / Bohn / 1907

546.Verpoozingen op letterkundig gebied Beets, Nicolaas / Bohn / 1856

547.Het doen door laten : eene voorlezing, benevens andere opstellen Beets, N. / Bohn / 1864

548.Inleiding in de Joodse apocalyptiek van het Oud- en Nieuw-testamentisch tijdvak Beek, M.A. / Bohn / 1950

549.Leerboek der landhuishoudkunde Bordewijk, H.W.C. / Bohn / 1936-1938

550.Ontstaan en beteekenis van het leerstuk der Drieëenheid Bakel, H.A. van / Bohn / 1916

551.Methodische instructie : leidraad voor groepsonderricht aan volwassenen volgens modern didactische principes Panhuyzen, M.A. / Bohn / 1953

552.Imperialisme van den Oud-christelijken geest Zwaan, J. de / Bohn / 1919

553.Onze kostbare polders Freseman Gratama, J.A. / Bohn / 1968

554.Landbouwperikelen Freseman Gratama, J.A. / Bohn / 1969

555.Over de toepassing van de conjecturaal-kritiek op den tekst des Nieuwen Testaments Sande Bakhuyzen, W.H. van de / Bohn / 1880

556.Rijpere jeugd en religieuse ontwikkeling Bandel, H.M.W. / Bohn / 1920

557.Everhardus Johannes Potgieter : persoonlijke herinneringen Beets, Nicolaas / Bohn / 1892

558.Van scheiding en dood Antink, M. / Bohn / 1901

559.Catherine Antink, M. / Bohn / 1899

560.Het nader gewijzigd ontwerp tot wijziging en aanvulling van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent de vaderlijke macht en de voogdij en daarmede samenhangende artikelen Asser, H.L. / Bohn / 1900

561.Onderzoek naar de mogelijkheid tot beïnvloeding der conjunctuurbeweging door kapitaaluitgaven der overheid en door andere overheidsmaatregelen Baars, Adolf / Bohn / 1937

562.Les poétesses dolentes du romantisme Baale-Uittenbosch, Alexandrina Elisabeth Maria / Bohn / 1928

563.Toen en nu Asser, T.M.C. / Bohn / 1893

564.Bijdragen tot de Nederlandsche rechtsgeschiedenis ; 5e bundel Fockema Andreae, S.J. / Bohn / 1914

565.Arts en wet : handleiding voor praktiseerende artsen en medische studenten Eijk, H.H. van / Bohn / 1910-1913

566.Dr. A. Kuyper Aalders, W.J. / Bohn / 1921

567.Bijdragen tot de Nederlandsche rechtsgeschiedenis ; 2e bundel Fockema Andreae, S.J. / Bohn / 1889

568.Effectenbeheer : rechtskundig, economisch en administratief handboek Kat, O.B.W. de / Bohn / 1916

569.Recreatie mogelijkheden Freseman Gratama, J.A. / Bohn / 1968

570.De familie Guldenarm Agatha / Bohn / [1869]
571.Weer en klimaat ; Dl. II: Het klimaat Wijk, W.R. van / Bohn / 1952

572.Weer en klimaat ; Dl. I: Het weer Wijk, W.R. van / Bohn / 1952

573.Weer en klimaat Wijk, W.R. van / Bohn / 1952

574.Hoofdfiguren der geschiedenis van het wijsgeerig denken ; [1]: (Tijdperk van Cartesius tot Kant) Bierens de Haan, J.D. / Bohn / 1927

575.Wat is philosophie? Sopper, A.J. de /  Bohn / 1954

576.Schets van het bankwezen Nierop, H.A. van / Bohn / 1930

577.De Openbaring van Johannes Zwaan, J. de /   Bohn / 1929

578.Antieke cultuur om en achter het Nieuwe Testament Zwaan, J. de / Bohn / 1916

579.Geestelijke stroomingen onder de bevolking op Java Adriani, N. / Bohn / 1916

580.Verzamelde geschriften van Dr. N. Adriani Adriani, N. / Bohn / 1932

581.Pseudo-tuberculosis in man ; Ervaringen uit de interne kliniek Snapper, I. / Bohn / 1938

582.Ervaringen uit de interne kliniek Snapper, I. / Bohn / 1937-...

583.Het rijksdeel Suriname Brons, J.C. / Bohn / 1952

584.Psychologie der dieren Buytendijk, F.J.J. / Bohn / 1932

585.Persoonlijkheid en geestesleven : wijsgeerige en letterkundige studies Wolf, Herman / Bohn / 1927

586.Schetsen en verhalen uit Zwitserland Kneppelhout, J. / Bohn / 1850

587.Inleiding tot de physische anthropologie Bergman, R.A.M. / Bohn / 1957

588.Het dagblad Peereboom, Robert / Bohn / 1948

589.De grondslagen der volkshuishouding Verrijn Stuart, C.A. / Bohn / 1924

590.Gedichten Tiele, C.P. / Bohn / 1863

591.De zin der opvoeding : grondslagen van een personalistische paedagogiek Praag, H. van / Bohn / 1950

592.De psychologie aan het ziekbed Wortman, J.L.C. / Bohn / 1932

593.Inleiding tot de algemeene ziekteleer Stheeman, H.A. / Bohn / 1936

594.Maria van Màgdala Wagenvoort, Maurits / Bohn / 1897

595.Leerboek der verloskunde Meij, G.H. van der / Bohn / 1898-1900

596.Handboek van de geschiedenis der letterkunde bij de voornaamste Europische volken in nieuwere tijden Kampen, N.G. van / Bohn / 1834-1836

597.Literatuur en tooneel te Amsterdam in de zeventiende eeuw Kalff, G. / Bohn / 1895

598.De geschiedenis van een stadhuis en van eene kathedraal Viollet-le-Duc / Bohn / 1897

599.Waar het om gaat in Zuid-Afrika : een woord tot het Nederlandsche volk Winkel, Jan te / Bohn / 1899

600.Menschenwee : roman van het land Querido, Is. / Bohn / 1907

601.De grenzen der toerekening Oort, Coenraad Jan / De Erven F. Bohn / 1961

602.Noodzaak en vrijheid Landsmeer, J.M.F. / Erven F. Bohn / 1960

603.Van de spaarzame mens Eizenga, W. / Bohn / 1962

604.Gedichten van Nicolaas Beets Beets, Nicolaas / Erven F. Bohn / 1838

605.Opnieuw Grondwetschennis : het Wetsontwerp houdende nadere bepalingen betreffende de mijnontginning, met wijziging der wet van 21 April 1810 (Bulletin des Lois No. 285) Verbeek, Reinier D. / De Erven F. Bohn / 1903

606.Korenbloemen : nieuwe gedichten Beets, Nicolaas /   bij De Erven F. Bohn / 1854

607.Beschouwingen over de herziening van het vereenigingsrecht Molengraaff, Willem Leonard Pieter Arnold / Bohn / 1903

608.Letterkundige schetsen Brink, Jan ten / Erven F. Bohn / 1874-1875

609.Schuld en verkeer : beschouwingen over de strafwaardigheid van de onbewuste schuld, in het bijzonder bij verkeersdelicten Rutgers, Patrick Sjoerd Jan / De Erven Bohn / [1960]

610.Physiologische brieven ; III: Zintuigen en zenuwstelsel Rijnberk, G. van / De Erven F. Bohn / 1927

611.Physiologische brieven Rijnberk, G. van / Bohn / 1924-1927

612.De weg der wetenschap : inleiding tot de methodeleer der empirische wetenschappen Beth, E.W. / Bohn / 1958

613.Zegepraal Querido, Is. / Bohn / 1904

614.Na vijftig jaar : noodige en overbodige opheldering van de Camera obscura Hildebrand /  De Erven F. Bohn / 1888

615.Camera obscura Hildebrand /  Erven F. Bohn / 1840

616.Het spiritisme : een critische beschouwing Wijnaendts Francken, C.J. / De erven F. Bohn / 1908

617.Prae-adviezen voor het Congres over de gevolgen van de bevolkingsvermeerdering : te houden op 26 maart 1949 in Krasnapolsky te Amsterdam Heere, W.R. / De Erven F. Bohn / [1949]

618.Helen's kleintjes, of De liefste kinderen der wereld Habberton, John / 4e dr / De Erven F. Bohn / 1902

619.Opera omnia ; Tome 1: Anatomie du système nerveux Winkler, Cornelis / De Erven F. Bohn / 1918-1933

620.Merkwaardige karakters en belangrijke verhalen uit de geschiedenis des vaderlands Veegens, Daniel / Erven F. Bohn / [1841]

621.Merkwaardige karakters en belangrijke verhalen uit de geschiedenis des vaderlands Veegens, Daniel / Erven F. Bohn / [ca. 1845]

622.Geschiedenis des vaderlands voor jonge lieden Lastdrager, Abraham Joh. /   Bohn / [1846]

623.Geschiedenis des vaderlands voor jonge lieden Lastdrager, Abraham Joh. / Erven F. Bohn / [1838]

624.De scheper van Dorenkamp : een godsdienstig verhaal voor jongelieden Koopmans van Boekeren, R. / Bohn / 1868

625.Geschiedenis der Christelijke kerk, in de vroegste eeuwen : tot op den tijd der Kruistogten Kampen, N.G. van / Bohn / 1839

626.Werkverruiming en haar gevolgen voor volkshuishouding en overheidsfinanciën : bijdrage tot de kennis van de primaire en secundaire invloeden van het verleenen van steun voor de constructie van een productief kapitaalgoed (de tweede "Statendam") = Re-employment and its consequences for national welfare and public finance : a contribution to the study of primary and secondary effects of public expenditure for the construction of a durable capital good (the second "Statendam") Reuchlin, Henri / De Erven F. Bohn / 1935

627.Groot- en kleinhandelsprijzen in Nederland en België = Wholesale and retail prices in Holland and Belgium Renaud, A.J.W / Bohn / 1931

628.Het leeskabinet voor de jeugd : uit goede bronnen bijeenverzameld erven F. Bohn / [1856]

629.Socrates Dijk, Is. van /   Erven F. Bohn / 1949

630.Inleiding tot de landhuishoudkunde Minderhoud, G. / Bohn / 1948

631.Levensproblemen bij Shakespeare : (King Lear, Hamlet, Julius Caesar, Macbeth) Korff, F.W.A. / Bohn / 1929

632.De stoffelijke basis der erfelijkheid bij planten en dieren Stomps, Theo J. / Bohn / 1922

633.De magie bij de Grieken en Romeinen Jong, K.H.E. de / Bohn / 1921

634.Geschiedenis der nieuwgriekse letterkunde Hesseling, D.C. / Bohn / 1921

635.Emma, of De vrouwelijke Robinson : eene leerrijke geschiedenis Woillez, Nathalie / E. F. Bohn / [1838]

636.Inleiding in de karakterkunde Rümke, H.C. / Bohn / 1951

637.Het draaiorgel en de viool Nieritz, Gust. / Erven F. Bohn / [1860]

638.Inleiding tot het agrarisch recht Cohen, I.B. / Bohn / 1927

639.Inleiding tot de rechtswetenschap Kan, J. van /  Bohn / 1936

640.Ontwikkelingsgeschiedenis van den  , A.J.P. van den / Bohn / 1921

641.Zoögeographie van den Indischen Archipel Beaufort, L.F. de / Bohn / 1926

642.Inleiding tot de kennis der bestuursinstellingen in vreemde koloniën Stibbe, D.G. / Bohn / 1924

643.De kleine trompetter : een verhaal voor de jeugd Nieritz, Gustav / erven F. Bohn / [1862]

644.Amerikaansche denkers Boer, Tj. de / Bohn / 1934

645.Inleiding tot de volkenkunde van Nederlandsch-Indië Eerde, J.C. van / Erven F. Bohn / 1920

646.Inleiding tot het Nieuwe Testament ; I: Evangeliën en Handelingen Zwaan, J. de /  Bohn / 1948

647.Het modernisme in Nederland Roessingh, K.H. / Bohn / 1922

648.De bouw van het heelal Nijland, A.A. /  Bohn / 1942

649.Socrates Dijk, Is. van / Erven F. Bohn / 1922

650.De bouw van het heelal Nijland, A.A. / Bohn / 1924
651.Over den wereldaether Waals, J.D. van der / Bohn / 1921652.Inleiding tot de Godsdienstgeschiedenis Leeuw, G. van der / Erven F. Bohn / 1924

653.Het wezen der bouwkunst en haar geschiedenis (aesthetische beschouwingen) Berlage, H.P. / Erven F. Bohn / 1934

654.Psychologische methoden en begrippen Brugmans, H.J.F.W. / Erven F. Bohn / 1922

655.Thorbecke Brugmans, I.J. / Erven F. Bohn N.V. / 1948

656.De kunst van het vioolspel Flesch, Carl / Bohn / 1924-...

657.Inleiding tot de beoefening der statistiek ; Dl.1: De statistische methode en hare toepassing op het gebied der demographie Verrijn Stuart, C.A. / De Erven F. Bohn / 1928

658.De verzamelende graanhandel in de Vereenigde Staten van Amerika, Canada en Argentinië Muiswinkel, Frederik Leendert van / Bohn / 1933

659.Productie en prijsvorming op de Engelsche markt van Nederlandsche, Deensche en koloniale boter Frietema, Harmen Job / De Erven F. Bohn / 1937

660.Ontwikkeling en organisatie der Nederlandsche brouwindustrie Jol, Gerrit Zier / De Erven F. Bohn / 1933
661.Beroemde honden Stowe, Harriet Beecher / De Erven F. Bohn / [1868]

662.Verspreide economische geschriften van Mr. N.G. Pierson ; VI: Sociale vraagstukken Pierson, N.G. / De Erven F. Bohn / 1911

663.Opera omnia Winkler, Cornelis / Erven F. Bohn / 1918-1933

664.Schets ener economische geschiedenis van Nederlands-Indië Gonggrijp, G. /   Bohn / 1949

665.Psychologie der dieren Buytendijk, F.J.J. / Bohn / 1920

666.Camera obscura Hildebrand / De erven F. Bohn / 1903

667.Tinrestrictie en tinprijs = Tin restriction and tin price Schut, M.J. / De Erven F. Bohn / 1940

668.Egalisatiefondsen en monetaire politiek in Engeland, Nederland en de Vereenigde Staten Valk