Groenewolt Groningen

1.Der vromen ondervinding op den wegh na den hemel, voorgestelt in vragen en antwoorden ...Myseras, Lambertus by Laurens Groenewolt ... / 1752

2.Het heuchlyk gezicht van den profeet Zacharias, in zyn derde capittel, Janssonius, Joh. Henr. / by Laurens Groenewolt ... / 1751

3.Onderzoek over den kerkelyken vrede tusschen de protestanten, en in het bezonder over het gevoelen van de algemeenheit der genade Godts, zynde hedendaags het voornaamste beletsel van dien. Dreas, Ant. Godtfr. / H. Spoormaker [and] L. Groenewolt [booksellers] / 1744

4.Kort verhaal, der Nederlantsche geschiedenissen. : Part 1.Meijer, Hermannus / L. Groenewolt / 1747

5.Het bescheiden deel van 't hedendaags christendom. Werumeus, Arn. Henr. / [5th impression] / L. Groenewolt / 1758

6.Dissertatio juridica inauguralis, de emphyteusi : quam ... ex auctoritate ... Leonardi Offerhaus ...Drews, Warnerus de / apud Laurentium Groenewolt / 1755

7.Fasciculus dissertationum in loca V. & N.T. selecta ..Wesselius, Johannes / apud Laurentium Groenewolt / 1756

8.Kerkelyke historie, so van het Oude als Nieuwe Testament, met een opschuyving des tyd-gordyns in de voornaamste jaer-tallen, sedert de wereld-schepping tot nu toe: uyt de Oudheyd opgehaeld Leydekker, Jacobus / Derde druk / by Laurens Groenewolt ... / 1745

9.Nagedachtenis over het zaligh afsterven van den wel eerwaarden en godtzaligen heer, den heer Sicco Tjassens, in leven getrou dienaar van Jesus Christus in de gemeente te Groningen, gehouden den 2 Juny 1753. Janssonius, Joh. Henr. / by Laurens Groenewolt ... / 1753

10.De algemene brief van den apostel Judas, Janssonius, Joh. Henr. / by Laurens Groenewolt ... / 1750

11.Twee leer-redenen : de eerste over Ez. 17: vs. 22-24. By gelegentheit van de verheffinge van ... den here Prince van Orange en Nassau, tot stadhouder over geheel Nederland. De twede over de kragt van het gebed enes regtveerdigen over Jac. 5: vs. 16. Staveren, Petrus à / by Laurens Groenewolt ... / 1749

12.Kort verhaal van de Nederlantsche geschiedenissen, en in het byzonder van de zeven verenigde lantschappen, 't zedert het jaar 1521. tot aan de Utrechtsche Vrede van 't jaar 1713 Meyer, Hermannus / By Laurens Groenewolt / 1744

13.Kort verhaal, der Nederlantsche geschiedenissen. : Part 2.Meijer, Hermannus /  wed. L. Groenewolt [and] zoon / 1768

14.Kort verhaal, der Nederlantsche geschiedenissen, en in het byzonder van de zeven verenigde lantschappen, 't zedert de eerste bevolkinge dezer landen, tot aan het jaar 1741 Meijer, Hermannus /  by Laurens Groenewolt ..., 1747 / 1747

15.De algemene brief van den apostel Jakobus,Janssonius, Joh. Henr. / by Laurens Groenewolt, en Harmannus Spoormaker / 1742

16.Den donderslag der godlosen, wegens het schrikkelyke oordeel, en pyne der Hellen. Het eerste deel. : Met de hemelsche vreugde voor de gelovige zielen, het tweede deel.Niel, Cornelis van / by de wed. L. Groenewolt en zoon ... / 1767

17.Kort ontwerp van de praktyk des Christendoms of de praktykale godtgeleertheit. : Den zondaar opleidende tot den staat der genade, en des Heren volk onderrigtende en aansporende, om heilig, verzekert en getroost te leven, en te sterven.Meiners, Eduard /  by L. Groenewolt, en de wed. van H. Spoormaker ... / 1757

18.Groningens rust, geboren uit onrust : zynde een verhaal van het gepasseerde in die provintie, t'zedert de verheffinge van zyne hoogheid W.C.H. Friso Prins van Orange en Nassauw, tot Stadhouder van Holland, Zeeland, enz. beginnende met de allereerste beweginge onder de borgeren en landlieden; verder hoe alles in vollen vlam is uitgeborsten, tot op dien tydt dat alle pachten door geheel Nederland wierden afgeschaft : met alle requesten, articulen en verzoeken, zo door de gehele gemeente zyn ingelevert ... met de daar op gevolgde apostillen ..Menninga, Derk / by L. Groenewolt, H. Spandaw, H. Crebas, en J. Bolt ... / 1748

19.Het geestelyke leven, ende de standt eens gelovigen mensches hier op aarden; uit Godes heilig woordt vergadert en by een gesteldt ... : Als mede eenige christelyke meditatien, gebeden en dankzeggingen.Brakel, Theodorus Gerardi à / Den elfden druk, door den autheur in zyn leven van nieuws overzien, vermeerdert en verbetert / by J. v. Velsen, J. Cost, J. Spandaw, L. Groenewolt, en S. Bandsma ... / 1725

20.Philalethes aan Vindex Patriæ, wegens den Brief van een rentenier aan een heer van de regeering. Over het stadhouderlyk bewindtPhilalethes / Zwolle, [sold by] J.C. Royaards, Leeuwarden, [sold by] Koumans, Groningen, [sold by] Groenewolt [[etc.]] / [1757]

21.Disceptatio juridica inauguralis, continens observationes quasdam ad art. XIV tit. van naer-koop, ende naer-pacht, juris Groningani : quam ... ex auctoritate ... F.A. van der Marck..Fruitier, Jacobus Aricius / apud Abrahamum Groenewolt et filium / 1797

22.Specimen juridicum inaugurale, exhibens nonnulla ex jure patrio inprimis ad iuris Transisalani lib. II. tit. 2. van houwlyx voorwaerden ende gemeenschap van goederen tusschen echteluiden.Dedem, Wilhelmus Janus a / apud A. Groenewolt [and] fil. / 1797

23.Kort verhaal, der Nederlantsche geschiedenissen. : Part 3.Meijer, Hermannus / [2nd corrected enlarged impression] / A. Groenewolt [and] N. Veenkamp [booksellers] / 1769

24.Specimen juridicum inaugurale, ad quaedam mandata praesidum provinciae : quod ... ex auctoritate ... J.R. van Eerde ...Tjaarda Mees, Regnerus / Groenewolt / 1810

25.Adam, Moses, en Kristus: ofte Aarts-vaaderlyke Joodsche, en Kristelyke oudheeden, zoo onder het Oud als Nieuw Testament ; aan-een-geschaakelt, en elk op den juysten rang van zijnen tijd geplaatst, zeederd de weereld-schepping, tot het jaar MDCCILeydekker, Jacobus / Tweede druk, vermeerdert uyt de aanteekeningen van den schryver, en voorzien met noodige bladwyzers het leeven van den schryver .. / by Harmannus Spoormaker en Laurens Groenewout .. / 1732

26.Dissertatio juridica inauguralis, de oppignoratione servitutum : quam ... ex auctoritate ... Nicolai Guiliel. Schroederi ...Nauta, Hemmo / Lourentius Groenewout / [1751]

27.Dissertatio juridica inauguralis theses miscellaneas juris controversi continens quam ... ex auctoritate ... Henrici Croeser ... publico eruditorum examini submittit Ibeling Wilhelm de Pottere ..Pottere, Ibeling Wilhelm de / Lourentium Groenewout / [1742]

28.Dissertatio inauguralis juridica theses miscellaneas juris controversi continens : quam ... ex auctoritate ... Jac. Henrici Croeser ... publico ... examini ... subjicit ... Hemmo SuurSuur, Hemmo / typis Laurentii Groenewout ... / 1734

29.De furtisMuntinghe, Bernardus / Lourentius Groenewout / [1734]

30.Disputatio juridica inauguralis, de inofficioso testamento : quam ... ex auctoritate ... Antonii Driessen ...Knypinga, Jacobus / apud Laurentium Groenewout / 1733

31.Dissertatio juridica inauguralis, de rebus, quæ usucapi non possunt. : Quam ... ex auctoritate ... Petri de Toullieu ...Werumeus, Hermannus / typis Laurentii Groenewout ... / [1731]

32.Disputatio juridica inauguralis de inofficioso testamento : quam ... ex auctoritate ... Michaelis Rossal ...Sakema ab Haersma, Johannes / Lourentium Groenewout / [1730]

33.Disputatio juridica inauguralis de verborum obligationibus : quam ... ex auctoritate ... Arnoldi Rotgersii ...Helmolt, Jacobus / apud Laurentium Groenewout / 1737

34.De kindervriend, of Eerste onderwijs in het lezen, en bij het lezenRochow, Frederik Eberhard van / 10e dr / Groenewolt / 1810

35.De trappen des geestelyken levens,Brakel, Theodorus à  / by Laurens Groenewout ... / 1733

36.Het bescheiden deel van 't hedendaags christendom. : Tot ontdekking en waarschouwing van mond- en schyngeloovigen. : Tot bestiering en opwekking van bekommerden. : Als ook tot bemoediging en vertroosting van begenadigden. Werumeus, Arnoldus Henricus / by Laurens Groenewout ... / 1728

37.Kort ontwerp van de praktyk des Christendoms of de praktykale godtgeleertheit. : Den zondaar opleidende tot den staat der genade, en des Heren volk onderrigtende en aansporende, om heilig, verzekert en getroost te leven, en te sterven.Meiners, Eduard /   by Harmannus Spoormaker, en Laurens Groenewout ... / 1741

38.Lusthof des gemoets, bestaande in stichtelyke gesangen, strekkende om in de vergaderinge [...] gesongen en ook gelesen te worden.Dircks, Alle / L. van Colenbergh, L. Groenewout [and] H. Spoormaker [booksellers] / 1735

39.Dissertatio historico-chronologica, de rebus sub Nebucadnezare magno in Oriente gestis. Bekkeringh, Johannes / typ. L. Groenewout / 1734

40.Lusthof des gemoets, bestaande in stichtelyke gesangen, strekkende om in de vergaderinge [...] gesongen en ook gelesen te worden.Dercks, Alle / L. van Colenbergh [and] L. Groenewout [booksellers], [for] B. Wouters [and] B. Alles / 1732

41.Dissertatio philologico-juridica inauguralis. De in jus vocando. Hoorn, Johan van / L. Groenewout / [1730]

42.Oostvrieschlandts kerkelyke geschiedenisse. Meiners, Eduard / L. Groenwout [and] H. Spoormaker [booksellers] / 1738-1739

43.Ter bruilofte van den eerwaarden heere Johannes Werumeus [...] en [...] Sara HoethL. Groenewout / 1732

44.Lusthof des gemoets, bestaande in stichtelyke gesangen, strekkende om in de vergaderinge [...] gesongen en ook gelesen te worden.Dercks, Alle / L. Groenewout [and] L. van Colenbergh [booksellers] / 1732

45.Davids harp, speelende alderhande geestelyke gesangen L. Groenewout / 1740

46.Ter bruilofte van den ... heere Sicco Tjassens predicant in Groningen ... en ... Wobbina Tjaden ... voltrokken binnen Groningen den 14. van wiedemaand des jaars 1734 ..by Laurens Groenewout / 1734

47.Geloofsbelijdenis van de bezonderheden der genade Godts en van de heilige sacramenten verdedigt Dreas, A.G. /   by Harmannus Spoormaker, en Laurens Groenewout / 1739

48.De trappen des geestelyken levens,Brakel, Theodorus à / Met een ontledinge des tractaats en met het afsterven des autheurs vermeerdert.  / by Laurens Groenewout ... / 1739

49.Groote en kleyne catechismus der kerken Christi in Engeland, Schotland, en Yrland. by Harmannus Spoormaker, en Laurens Groenewout ... / 1732

50.Het bescheiden deel van 't hedendaags christendom. : Tot ontdekking en waarschouwing van mond- en schyngeloovigen, tot bestiering en opwekking van bekommerden ...Werumeus, Arnoldus Henricus / Derde druk / By Laurens Groenewout ... / 1733

51.Zion's worstelingen, of Historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerke, met openbare en verborgene vyanden : I. In de reformatie. - II. Ten tyde der Remonstranten. - III. In deze onze dagen. Fruytier, Jac. /  by Laurens Groenewout ... / 1740

52.Disputatio iuridica inauguralis continens explicationem articuli 6 cod. civ. Paehlig, Johannes Georg / Groenewolt / [1816]

53.Geschiedkundig verhaal van het gedrag der Nederlandsche gemeenebest-gezinden, geduurende den tegenwoordigen oorlog, door de Fransche republiek [...] verklaard op den 1. februarij 1793 Blauw / [4th enlarged impression] / A. [and] J. Honkoop, Amsterdam, ten Brink [...], Haarlem, Beets [[etc.]] / [1795]

54.Gedachten over het predikampt; in de gereformeerde kerk.Liefsting, Fokko / [sold by] de Bruin [...], Leijden, [sold by] Honkoop [...], 's Hage, [sold by] Thierrij [... [etc.]] / [1794]

55.De grondslagen van den christelyken godsdienst gehandhaafd en verdedigdM. de Bruin [...], Haarlem, C. v.d. Aa [...], Leyden, Honkoop [... [etc.]] / [c. 1794]

56.Dissertatio juridica inauguralis, de beneficio abstinendi : quam ... ex auctoritate ... Gualtheri van Doeveren ...Haak Oosting, Jan / apud Abrahamum Groenewolt / 1770

57.Specimen juridicum inaugurale, de excusationibus a tutela : quod ... ex auctoritate ... Petri Abresch ...Sibinga, Adrianus / apud Abrahamum Groenewolt / 1776

58.Kort verhaal, der Nederlantsche geschiedenissen. : Part 3.Meijer, Hermannus / wed. L. Groenewolt / 1761

59.Specimen iuris patrii inaugurale, de discrimine tutelae patriae et Romanae : quod ... ex auctoritate ... Iacobi de Rhoer ...Steenbergen, Albert / apud Abrahamum Groenewolt ... / 1775

60.Dissertatio iuridica inauguralis, ad senatusconsultum Vellejanum : quam ... ex auctoritate ... Petri Camper ...Vos, Henricus / apud viduam L. Groenewolt / 1766

61.Een vyftal van leerredenen, : de twee eersten behelzen, de inwijding van Veendammer kerk en predikstoel,Hermannus, Henrikus / by Abraham Groenewolt ... / 1772

62.Groninger raads-keur-preek over de bezwaarlijkheid van het overheids ampt en keurheerschap bijzonder in een tijd van veel verval en groot gevaar ...Brunsveld de Blau, Theodorus / bij Abraham Groenewolt ... / 1783

63.De statu hominis naturali Weerden, Hendrik van / apud A. Groenewolt et filium / 1794

64.Institvtiones ivris Belgici civilis de conditione hominvm. Arntzenius, Hen.Ioan. / Apud Abrahamvm Groenewolt et Iacobvm Dikema ... / 1783-1798

65.Naukeurig en onsydig verhaal der onverwagte intrekking van het Franse corps van den heer generaal De Conflans in Oostvriesland ...by de wed. L. Groenewolt ... / 1761

66.De bijenkorf der Roomsche Kerke.Marnix"(heer van Sint-Aldegonde), Philip / Op 't nieuw uytgegeeven met eenige bygevoegde aanmerkingen, / by de wed. L. Groenewolt ... / 1761

67.Aanleiding tot de eerste beginselen der Groninger regts-kennis : met verscheidene aanmerkingen ende bedenkingen vermeerdert Laman, Paulus / Derde druk / by Jacob Bolt, Abraham Groenewolt, Jan Oomkens ... / 1778

68.De natuir en kracht van 't ongeloof, en deszelfs verborgene werkingen in 't hart, als de bron van alle kwaat, in eenige byzondere stukken geopent: : beneffens de vermanings-plicht der gelovige onderling, nopens dat kwaad, in eenige byzonderheden vertoont uit Hebr. 3. Het eerste deel over vers 12. Het twede deel over vers 13. Janssonius, Johannes Henricus / by de wed. L. Groenewolt, en zoon / 1763

69.Korte schets der regeerings-form van Stadt en LandeLaman, Paulus / by Jacob Bolt, Abraham Groenewolt, Jan Oomkens ... / 1777

70.Verhandeling over het recht van beklemming, in het departement van stad en landen van Groningen Haakma Tresling, T. / A. Groenewolt / [1805]

71.Theses juridicae inaugurales, : quas ... ex auctoritate ... Nicolai Gul. Schroeder ... eruditorum examini submittit Leonardus Christianus Warmolts ..Warmolts, Leonardus Christianus / apud Abrahamum Groenewolt ... / [1787]

72.De praecipuis criminum excusandorum causis, observationum specimenHertoghe Huber, Abrahamus Christ. de / apud Abrahamum Groenewolt & filium / 1796

73.Specimen juridicum inaugurale, exhibens selecta quaedam, inprimis ad juris patrii locum van avarye : quod ... ex auctoritate ... E.I. Thomassen a Thuessink ...Andringa de Kempenaer, Antonius Anne ab / apud Abrahamum Groenewolt et filium / 1798

74.Inaugurale selectarum quarumdam de jurejurando observationum specimen, : quod ... ex auctoritate ... Ioannis Ruardi ...Collot d'Escury, Henricus / apud A. Groenewolt et filium / 1794

75.Specimen juridicum inaugurale, ad legem XIII. princ. dig. de usuris.Pielat van Bulderen, Christiaan Hendrik Jacob / apud Abrahamum Groenewolt et filium / 1794

76.Carminum syllogeNodell, Jo. Ad. / Apud A. Groenewolt, et filium / 1794

77.De Nederlandsche criticus, bestaande in LXXXVI [...] vertoogen. : [2 parts] F. de Kruyff [and] A. van der Kroe / 1761

78.Memorie van elucidatie en klaar betoog van het voorgevallene binnen de stad Briel, wegens de [...] vroedschappen aldaar? / [1784]

79.Gemeenzame briev van Philippus Verbrugge, schrijver van [...] de Post naar den Neder-Rhijn [...] houdende een [...] verhaal van de drukkende bezwaren, die hij [...] in zijne detentie, heeft moeten ondergaan Verbrugge, Philippus / ? / 1784

80.Addres aan de heeren schryvers van den Courier van Europa, en byzonder aan den eerlyken heere Irhoven van Dam,by A. Groenewold [etc.] / 1784

81.Nauwkeurig en egt berigt van de criminele proceduire door mr. J. Vermehr [...] auditeur militair [...] tegen Werner von Alvensleben, ritmeesterA. van Goor, 1785 ([π2:] Alkmaar, [sold by] Harencarspel, Amsterdam, [sold by] Allart [...], Arnhem, [sold by] J.H. Möeleman [... [etc.]]) / 1785

82.Brief aan Hijten of commandeur Fielding! Van een Frieze schipper, die [...] onder convoi der grave van Bijland genoomen en zyn schip en goed geconfisceerd is, toonende aan, de onrechtvaardige handelwijs [...] der Engelsche natie? / 1780

83.Brief van Andries van Oldenburg aan een lid van het geselschap der Hollanders bevattende een brief van [...] M. Bertling aan de senatus amplissimus van de hooge school van Stad en Lande Oldenburg, Andries van / ? / 1772

84.Opgaave van al wat door den heer J. van Rikkenga ... is verrigt, waar over geapprehendeert, in gevangenisse opgesloten ... en by nevensgaande sententie gecondemneert isP. van Thol ..., Leiden, S. en J. Luchtmans ..., Rotterdam, P. Lozel ... [etc.] / [1771]

85.Wouter de Watergeus, nageleezen, of Proeve van antwoord aan den schryver van den brief in den Politieken kruyer, n{o}. 106[sold by] A. Groenewold, Zwolle, [sold by] Clement, Amst., [sold by] Arends [[etc.]] / 1784

86.Flexibele websites en blogs met WordPress Groenewolt, Bert-Jan / 1e dr / Easy Computing / 2010

87.De souvereiniteit der Staaten van Holland, verdedigd tegen de hedendaagsche leere der volks-regering: zoo als dezelve, onder anderen, ook voorgedraagen word in een geschrift, ten tytel voerende: Grondwettige herstelling van Nederlands staatswezen ..Kluit, Adriaan / by A. Groenewold; / [1785]

88.Effecten van de kaderrichtlijn water voor het Hunzestroomgebied Groenewolt, Anneloes / Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling/RIZA / 1999

89.De predicatie van 't lang-hayrBorstius, Jacobus /  by A.L. Groenewout ... ; Leeuwaarden : H.A. Chalmot; Middelburg : de Wed. A.L. Callenfels [... etc.] / [1768]

90.Nadenking van eenen staatsman weegens zijn ministerie in Holland Spiegel, Laurens Pieter van de / bij G. Bom, Briét, Brave, vder Burgh, wed. Doll, Elwe, G. Roos, Saakes, en Van Gulik, enz. / 1800

91.Vinkhuizer almanak voor het jaar 1994 Groenewolt / 1993

92.De tafel van 10 Olaf, Erwin / Xeno /  1993

93.Korte inleidinge der kerkelyke geschiedenissen, van de eerste, tot aan de agtiende eeuwe ...Meyer, Hermannus /   wed. L. Groenewolt / 1760

94.Theses juridicæ inaugurales : quas ... eruditorum examini submittit Johannes Bebingh .. Bebingh, Johannes / Apud Abrahamum Groenewolt ... / 1779

95.Een waar christen, ofte De voornaamste hoedanigheden van het ware christendom, in enige predicatien voorgestelt, ende op het gemoet aangedrongen, Hondius, Jacobus /   by Laurens Groenewolt ... / 1754

96.Dissertatio juridica inauguralis, de oblatione ad litem : quam ... ex auctoritate ... Nicol. Guiliel. Schroeder ...Lanckhorst, Henricus Gerardus / apud viduam L. Groenewolt / 1767

97.Eens Christen opmerking op den hemel wech ...Myseras, Lambrecht /   by Laurens Groenewolt ... / 1753

98.Een waar christen, ofte De voornaamste hoedanigheden van het ware christendom, in enige predicatien voorgestelt, ende op het gemoet aangedrongen, Hondius, Jacobus / by Laurens Groenewolt ... / 1754

99.Kort ontwerp van de lere der waarheit, die na de godtzaligheit is.Duirsma, Martinus /   by Laurens Groenewolt ... / 1752

100.Theses juridicae inaugurales, : quas ... ex auctoritate ... Petri Driessen ... eruditorum examini submittit Wycherus Meurs ..Meurs, Wycherus / apud Abrahamum Groenewolt et filium / 1794

101.De leere der wet en der genade verklaart; of Eene verhandelinge van de wet en van de genade : waar in de natuure van de een en van de andere wordt aangewezen ...Bunjan, Johannes / Holtkamp / [ca. 1830]

102.De ware aart van de sacramenten zo in het gemeen, als van het N.T. in het byzonder ... Janssonius, Hillebrand / wed. L. Groenewolt en zoon / 1764-1766

103.Nederland tot dankbaarheid aan God en tot boetvaardigheid gewekt, : op den jongst gevierden algemenen biddag, in de Academie-kerk te Groningen, Abresch, Petrus / bij Nicolaas Veenkamp en Abraham Groenewolt / 1788

104.De nedrigheit vertoont in het voorbeeld van den H: Paulus alwaar de voorname springbronnen van de zelve geopent, en de verscheidenderlei voordelen daar van opengelegt worden, teffens met gepaste aanmerkingen over de daartegengestelde zonde ...Watts, Isaak / by Harmannus Spoormaker, en Laurens Groenewolt ... / 1745

105.Verhandeling over de wedergeboorteWitherspoon, John / by Willem van Yzerworst, boekverkoper in de Schoutesteeg / 1790

106.Op de echtvereniging van den weleerwaarden, hooggeleerden en godtvruchtigen here den here Gerardus Kuypers predikant te Winschoten met de hoogwelgeborene vrouwe mevrouwe Josina Petronella Alberda wed. Sichterman voltrokken in Winschoten, den 16 van Wintermaant, 1759 by de wed. van L. Groenewolt / 1759

107.Opregte Oldambster almanach, op het schrikkel-jaar onzes Heeren Jesu Christi 1760. : Waar in de jaar paarde en beeste merkten zeer perfekt te vinden zijn.L.S. / bij de wed. van I. Groenewolt ... / [1760]

108.Rekenboek van Jan van OlmOlm, Jan van /   by Nicolaas Veenkamp, en Abraham Groenewolt ... / 1792

109.Keurstoffen uit de heilige schriften der propheten ; 4e en laatste dl Tuinman, Carolus / De Schatkamer / 1999

110.De rykdom der genade uitgebreidet, in het opdragen en gunstig aanbieden van zaligheid aan de arme zondaren uit Openbar. cap. III:20 ...Sedgwich, Obadias / Schatkamer /   2004

111.Lyd- en leerschool van een Christen, zynde ene korte verhandeling van het lyden eens Christens, in enige byzondere stukken voorgedragen, tot nut en troost van Jesus strydende leerlingen Janssonius, Joh. Henr. / Snoek / [2004]

112.De algemene brief van den apostel Judas, verklaart en toegepast Janssonius, Joh.Henr. / Snoek / [2001]

113.De algemene brief van den apostel Jakobus, verklaart en kortlyk toegepast Janssonius, Joh.Henr. / Snoek / [2001]

114.Keurstoffen uit de heilige schriften der propheten ; Dl. 3 Tuinman, Carolus / De Schatkamer /  1998

115.De natuir en kracht van 't ongeloof, en deszelfs verborgene werkingen in 't hart, als de bron van alle kwaat, in eenige byzondere stukken geopent: : beneffens de vermanings-plicht der gelovige onderling, nopens dat kwaad, in eenige bezonderheden vertoont uit Hebr. 3. Het eerste deel over vers 12. Het twede deel over vers 13. Janssonius, Joh. Henr. / Snoek / [2002]

116.De verlossing van de kinderen Israels uit Egipten : geestelyk ...Janssonius, Joh. Henr. / Snoek / [2001]

117.Het enerlei en verscheidene op den wegh naar den hemel, byzonder van de rechte kindertrant én manlyke godtzaligheit, voorgestelt in vier leerredenen Janssonius, Joh. Henr. / Snoek / [2002]