Holtrop Amsterdam

1.Nauwkeurig en egt berigt van de criminele proceduire door mr. J. Vermehr [...] auditeur militair [...] tegen Werner von Alvensleben, ritmeesterA. van Goor, 1785 ([π2:] Alkmaar, [sold by] Harencarspel, Amsterdam, [sold by] Allart [...], Arnhem, [sold by]  J.H. Möeleman [... [etc.]]) / 1785

2.Levensgeschiedenis der graavin van Lichtenau, eener beroemde dame aan het Pruissische hof. / [sold by] W. Wynands [...], Hoorn, [sold by] Vermandel, Haarlem, [sold by] Kampman [... [etc.]] / 1798
3.Saamenspraak tusschen een minister en zyn secretaris. Wegens de schulden van Engeland.[sold by] C. de Pecker, 's Hage, [sold by] J. du Mee, Rotterdom[!], [sold by] D. Vis [[etc.]] / [1779]

4.Onderrigting in de kunst, om aan de vrouwen te behagen en in het beminnen gelukkig te zijn. Lenclos, Ninon de / v.d. Burgh [...], Haarlem, Beets [...], Leyden, Herdingh [... [etc.]] / [c. 1793]
5.Brief aan de heeren adelborsten, op 'slands schip van oorloge d'Admiraal Generaal, onder commando van [...] J.H. van Kinsbergen [sold by] C. v.d. Aa, Amsterdam, [sold by] erven Houttuyn [...], Rotterdam, [sold by] D. Vis [... [etc.]] / [1782]
6.Miswyzingen van't compas, waar op den gewaande Hollander gezeild heeft in zyne Redevoering over verscheiden gewigtige onderwerpen by Blussé en zoon ... / [1779]

7.Vlaardings zangverschil, of Historisch verhaal, van alles dat in den tyd van drie jaaren over het zingen der lange of korte nooten aldaar is voorgevallen : zynde, teffens een beoordeling van de lange of korte zangwys, in dichtmaat gebragt Dijk, Jacob van / by Bom, Demter, Erve Houttuin, Wed: Esveld en Holtrop, M. de Bruin en Schuurman; ... [et al.] / [1778]
8.Plan tot ondersteuning der weduwen en weezen van gesneuvelde militairen, in den landdienst van deezen staat [sold by] J. v.d. Burgh [...], Dordrecht, [sold by] P. van Braam [...], Delft, [sold by] J. de Groot [... [etc.]] / [1793]
9.Missive van een regent in eene der Zuid-Hollandsche steeden, aan een lidt der regeering van een stad in Noord-Holland, met en over de memorie door heeren gedeputeerdens der stadt Amsterdam, op het subject der militaire jurisdictie ter vergadering van Holland overgegeeven, den 28 January 1783. Benevens een antwoordt op dezelve missive ..by Vermande ; te Alkmaar : by Maagh ; te Purmerende : by Keizer ; te Amsterdam : by Conradi, Holtrop, Van der Kroe, Gartman, Verlem e.a. ; te Haarlem : by Van der Aa ; te Leyden : by Herdingh en Heiligert ; te Delft : by De Groot ; in 's Hage : by Wynants en Plaat ; te Rotterdam : by Vis en V. d. Dries ; te Dordrecht : by Blussé, Van Braam en De Haas ; te Gouda : by Verblaauw ; te Utrecht : by Van Paddenburg, Wild, Stubbe; en mede in de andere provincien / [1783?]
10.Antwoord op de missive van een regent in eene der Zuid-Hollandsche steeden [...] op het subject der militaire jurisdictie[sold by] Vermande, Alkmaar, [sold by] Maagh, Purmerende, [sold by] Keizer [[etc.]] / [1783]

11.De daaling en val van het systhema der Engelsche finantiën.Paine, Thomas / Gartman, Vermandel en zoon, Holtrop [and] Wijnands / 1796

12.Redevoering van eenen Engelschman ter verdediging zijner natie ...by de erve Houttuyn, Keyzer, Bom en Holtrop; / [1780]

13.Vrijmoedige brief van een uitgeweken Hollandsche regent, aan zijn vriend in Holland, aangaande de ScheldeBernard, François / [sold by] Hartemink, Amsterdam, [sold by] v.d. Burg [...], Arnhem, [sold by] Troost [[etc.]] / [c. 1793]

14.Artikelen vastgesteld tusschen den vertegenwoordiger van het Fransche volk Richard, afgevaardigd bij de Armee van het Noorden, en de burgers Loncq en Heldewier, in naam van het militair committé van hun hoog mogenden de Staaten Generaal der Vereenigde Provintiën, bijzonderlijk ten dien einde gemagtigd. Om den dienst, het bestuur, de kleeding, de toerusting en de soldij der 25000 man Fransche troupes te regelen, welke in de Vereenigde Provintiën moeten blijven ..bij A. Blussé & zoon; / [1795]

15.Tuin-catechismus voor eigenaars en bruikers van tuinen, voor tuiniers, warmoesiers, enz. : waarbij gevoegd is een tuin-almanak en lijst van bloemgewassen, met derzelver voortkweeking Gentman, Willem /  Gartman : Vermandel : Holtrop / 1808

16.Het merkwaardigste jaar van mijn levenKotzebue, A. von / H. Gartman : J.W. Smit : W. Holtrop / 1802

17.De predikants-dochter Kotzebue, A. von / Gartman : Smit : Holtrop / 1806-1807

18.Herinneringen uit Parijs Kotzebue, A. von / Gartman : Smit : Holtrop / 1804

19.De advocaat : blijspel, in drie bedrijven Roger, F. / Gartman : Smit : Holtrop / 1808

20.De Tempelheeren : treurspel Raynouard / H. Gartman : J.W. Smit : W. Holtrop / 1805

21.De Rus in Duitschland : blijspel in vier bedrijven Kotzebue, A. von / Gartman : Smit : Holtrop / 1808

22.Carolus Magnus : blijspel in 3 bedrijven Kotsebue, A. von / Gartman, Smit, Holtrop / 1808

23.Onderwijs in het whist-, omber-, quadrille-, piket- en boston-spel, zoo als dit alles hier te lande gespeeld wordt Hoyle, Edmond /  Gartman, Vermandel en Holtrop / 1810

24.Schouwtooneel der natuur; en natuurlyke historiePluche, Antoine /   by H. Gartman, W. Vermandel en zoon, en W. Holtrop / 1799

25.Iets over het gezegde van den overleeden raadpensionaris van Bleiswijk, aangaande den staat der provintiaale finantie, in deszelfs aanspraak ter vergadering der Staaten van Holland, bij het eindigen van zijn ministerie den 9 November 1787. : Alsmede over het gedrag door de regeering deezer republicq, ten opzicht van Frankrijk gehouden, in de jaaren 1791, 1792, en het begin van den jaare 1793. : In twee brieven N., N. / bij Holtrop, Keijzer en Brave / [1795]

26.Beschryving der Vereenigde Nederlanden ...Bachiene, W.A. / By Steven van Esveldt en Abraham van Paddenburg ... / 1773-1779

27.De Americaensche oorlog beweend. Leerrede. Toulmin, Josthua / M. de Bruyn, Holtrop [and] Wessing / [1776]

28.Bedenkingen van Demophilus over de burgerlyke vryheid der Utrechtsche burgeren[sold by] D. Vis, Haarlem, [sold by] Walree, Dord, [sold by] Blussé [[etc.]] / [1784]

29.De krygskunst gemaklyk gemaakt, door kort en volledig onderwys in de wapen-oefening voor infanterie, cavallerie, artillerie, enz. : nevens duidlyke verklaaring van de gewoonste evolutiën in vrede en oorlogJ. A. Crajenschot en W. Holtrop / 1802

30.Leerredenen van Hugo Blair ...Blair, Hugo / bij de wed. Van Esveldt en Holtrop / 1778-1803

31.Lierzang aan de verdienstelijke Johanna Cornelia Wattier, aan haar op het tooneel voorgelezen, bij gelegenheid van hare vijfentwintigste verjaring als tooneelkonstenaresse aan den Amsterdamsche schouwburg, aldaar den 31. october des jaars 1805, gevierd met de vertooning van De vereeniging van het verhevene met het schoone, zinnebeeldige voorstelling Kinker, J. / H. Gartman : W. Holtrop / [1805]

32.Het geslacht Beerburg, of De familie-twist Lafontaine, A. / H. Gartman : W. Holtrop / 1806

33.Herinneringen eener reize van Lijfland naar Rome en Napels Kotzebue, August von / H. Gartman : W. Holtrop / 1805

34.Loon der waarheid : tooneelspel in 5 bedrijven Kotzebue, A. von / W. Holtrop : J.W. Smit / 1801

35.De tabak in deszelfs oorsprong, aart, teelt, soorten, koophandel, gebruik, genees- en heelkundige eigenschappen, enz., natuur- en proefkundig onderzogt : met bijgevoegde onderrigtingen omtrend de menging, sauzing en pakking, het geuren, verwen en tinktureeren, de toebereiding en kunstkundige behandeling der onderscheidene soorten van rook- en snuiftabak, als mede van alles betreffende de segaarenOud Hollandsch tabakshandelaar, Een / 3e dr / Gartman : Holtrop / [1808]

36.Alle de werken van Flavius Josephus,Josephus, Flavius / by Allart en Holtrop / 1783-1787

37.De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd. : Part 4.Nassau la Leck, Lodewijk Theodorus van / J. Allart [and] W. Holtrop / 1781

38.De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd. : Part 5.Nassau la Leck, Lodewijk Theodorus van / J. Allart [and] W. Holtrop / 1782

39.De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd. : Part 6.Nassau la Leck, Lodewijk Theodorus van / J. Allart [and] W. Holtrop / 1783

40.Historische, geographische, konst-en-reis almanach; voor den jaare 1780. : Bevattende het voornaamste dat onder het opzigt van het Koninklyk Genootschap der Geleerden te Berlyn, is uitgegeven.Liefhebber der wiskonst, Een / by de weduwe van Esveldt en Holtrop / [1780]

41.Historische, geographische, konst-en-reis almanach; voor den jaare 1778. : Bevattende het voornaamste dat onder het opzigt van het Koninklyk Genootschap der Geleerden te Berlyn, is uitgegeven.Liefhebber der wiskonst, Een / by de weduwe van Esveldt en Holtrop / [1778]

42.Brieven van Candidus, betreffende den schryver en inhoud van zeker geschrift, getiteld: Politiek vertoog over her[!] waar systhema van de stad Amsterdam [...]. Dienende tot wederlegging van het zelve. : [5 parts] Candidus /  Allart [and] Holtrop / 1782

43.Historische, geographische, konst-en-reis almanach; voor den jaare 1777. : Bevattende het voornaamste dat onder het opzigt van het Koninklyk Genootschap der Geleerden te Berlyn, is uitgegeven.Liefhebber der wiskonst, Een / by de weduwe van Esveldt en Holtrop / [1777]

44.Huwelyks-zangen ter bruilofte van den heer Hendrik Slebes, en mejuffrouwe Alida Sebilla Joosten. : In den echt vereenigd te Amsterdam den 3den van sprokkelmaand, anno 1779[s.n.] / [1779]

45.Gods weg met Nederland, of vervolg op Blomhert's Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden ... : onder 't verstandig beleid van Willem den IV. ...Rotterdam, Arnoldus /  by G.T. van Paddenburg en A. van Paddenburg / 1778

46.Brieven betreffende den schrijver en inhoud van zeker geschrift, getiteld Politiek vertoog over het waar systhema van de stad Amsterdam ... : IIIe dl behelzende de zesde en zevende Missive Candidus / by Allart en Holtrop / 1783

47.Beknopte inleiding tot alle weetenschappen, voor de Nederlandsche jeugd. Formey, Jean Henri Samuel / bij W. Holtrop en J. van Selm / 1791

48.Elegia in funere Egberti de Vry Temminck Bosch, Hieronymus / bij P. d. Hengst en W. Holtrop / [1785]

49.Eeuw-duurende, starrekundige, natuurkundige en voorzeggende almanach. voor de eeuw 1700 ...Knauer, Martinus / Nieuwe uitgaaf. Met den Almanach der dagen en de tafels der paasch- en pinkster-feesten vermeerderd; en van veele misstellingen gezuiverd / by de Wed. van Esveldt en Holtrop / 1777

50.Gewyde tooneelstukken. Uit de heilige geschiedenis ontleend, More, H. / by Allart en Holtrop / 1783

51.Missive van de Commissie van het Defensie-weezen te Woerden, aan haar ed. gr. mog. in dato 28 augustus 1787. : Behelzende een echt relaas van 't gebeurde ter gelegenheid der reize van Hare Koninglyke Hoogheid naar 's Hage op den 28 juny laatstleden by Conradi, Holtrop ... / 1787

52.Geschiedenis van het begin, den voortgang en den tegenwoordigen staat van den koophandel en de bezittingen der generaale Nederlandsche geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie, ...Smit en Holtrop / 1792

53.Voor Capellen tot den Pol Verveer, Jan / bij Allart en Holtrop / 1785

54.De onderaardsche reis van Klaas Klim, : behelzende eene nieuwe beschryving van den aardkloot, benevens de historie der vyfde, tot nog toe onbekende, monarchy Holberg, Lodewyk van /  By de wed. van Esveldt en Holtrop / 1778

55.Gewoonten der aloude volken; behelzende de godsdienstige, burgerlyke en krygsgebruiken der Grieken, Romeinen, Israëlieten en Hebreeuwen, Egyptenaaren, Persiaanen : ... Versierd met 356 koperen plaaten Cochin, [Cha.Nicolas] / by Allart en Holtrop / 1786

56.Catechismus ten gebruike van al de kerken des Franschen rijks H. Gartman en J.S. van Esveld Holtrop / 1806

57.Fabelen in Nederduitsche vaerzen La Fontaine, J. de / Allart & Holtrop / 1786

58.Huishoudelijk onderwijs voor de landjeugd A. van Paddenburg; te Amsterdam : bij de Wed. van Esveldt en Holtrop / 1779

59.Reize door Europa en het Oosten Björnstähl, J.J. / bij G. van den Brink, Jansz., en te Amsterdam : bij de Wed. van Esveldt en Holtrop / 1778-1784

60.Deliciae poeticae Kooten, Theodorus van / P. van Schelle et comp. / 1792-1805

61.De vryheid, aan haren beminden zoon [...] Leonardus van Zwyndrecht, by zyne aankomst te Amsteldam. Met een noodig voorbericht, betreffende het oproer te Rotterdam, voorgevallen  ? / 1784

62.Brief van een' Amsterdammer, aan een' zijner vrienden in't Noorder-Quartier, over't neemen en opbrengen der Hollandsche scheepen, door de Engelschen wed. van Esveldt [and] Holtrop / 1778

63.Natuurlyke historie van nieuwe [...] soorten van dieren. : 6 parts.Pallas, P.S. / wed. Van Esveldt [and] Holtrop / 1779

64.Aanteekeningen gehouden op eene reize door Turkijen, Natoliën, de Krim en Rusland, in de jaaren 1784-89. : Met plaaten Woensel, Pieter van / [s.n.] / 1206-1209 [i.e. 1791-1794]

65.English and Dutch dictionary Holtrop, John / Blussé en Van Braam / 1823

66.Leven van Philips den Tweeden, Nomsz, J. / bij W. Holtrop / 1786

67.Leven van Karel den Vijfden, Nomsz, J. / bij W. Holtrop / 1786

68.De duivel van de negentiende eeuw : een rijmpje Kinker, J. / W. Holtrop / 1806

69.De kruisvaarders : tooneelspel in vijf bedrijven Kotzebue, A. von / Nieuwe uitg / W. Holtrop / [1805]

70.Beknopte zielkunde voor kinderen Campe, J.H. /  W. Holtrop / 1806

71.Atlas van Saxen, deszelfs Kreitzen, de Opper- en Neder-Lausitz en Henneberg in XLVIII. kaarten, op LVI. bladen = Atlas de la Saxe, ses divers cercles, de la Haute et de la Basse Lusace et Henneberg, en XLVIII. cartes, sur LVI. feuilles = Atlas von Sachsen , dessen Kreisse, die Ober- und Nieder-Lausits und Henneberg, in XLVIII. Charten, auf LVI. Bogen Schenk, Petrus / chez J.S. van Esveldt-Holtrop / 1810

72.Hollandsche Arkadia in zeshonderd en meer afbeeldingen van land- en watergezichten, ruïnen en oudheden, kerk- en waereldlyke gebouwen ..., in Zuid- en Noord-Holland en den lande van Utrecht ...Rademaker, A. / by J.S. van Esveldt-Holtrop / 1807

73.Aanhangsel tot de vier deelen van den Katechismus der natuur Martinet, J.F. / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1808

74.Concept-besluit op het addres van den heere Guilielmus Titsingh, door denzelven, onderdaags, aan het Staatsbewind dezer Republiek gepresenteerd, en in druk te bekomen te Amsterdam bij de Wed. H.W. en C. Dronsberg Papa Guillelmus Arrogans / W. Holtrop / 1802

75.Vaderlandsch A-B boek voor de Nederlandsche jeugd Swildens, J.H. / by W. Holtrop / 1781

76.Rapport van mr. S. I. Z. Wiselius, dr. J. van der Steege en mr. J. A. de Mist, leden van den Asiatischen raad, op een request van zich noemende participanten in de O.-I. Comp. namens het departement tot de Indische zaaken, ter vergadering van bovengedachten raad ingebragt op den 14 januarij 1802, bij wijze van missive aan het Staats-bewind der Bataafsche Republiek Wiselius, S.I.Z. / W. Holtrop / 1802

77.Bericht betreklijk zeker adres, onlangs gepresenteerd aan het Staats-bewind der Bataafsche Republiek, op naam van participanten der Nederlandsche Oost-Indische Maatschappij; Wiselius, Samuel Iperusz. / W. Holtrop / 1802

78.Nieuwe Nederduitsche en Maleidsche woordenschat en spraakkunst : ten gebruike van Nederlanders, die naar de Indiën gaan W. Holtrop / 1802

79.Gedachten by het graf van Immanuel Kant Kinker, J. / bij W. Holtrop / 1805

80.Missive van eenen vriend te Amsterdam, aan zynen vriend te Utrecht, over de jegenswoordige aanmerkelyke daaling der nationaale fondsen W. Holtrop / 1804

81.Gezangboek voor vrij-metselaaren : ten gebruike der loges en broederschap Holtrop, W. / J.S. van Esveldt Holtrop / 1806

82.Journaal der reize van mr. S.C. Nederburgh, gewezen commissaris generaal over Nederlands India, langs Java's noordoostkust, in 1798 Wardenaar, W. / Holtrop / 1804

83.Voorlezingen over F. J. Gall's herssen-schedelleer Doornik, J.E. / W. Holtrop / 1806

84.Prijsverhandeling over de vrouwelijke opvoeding, of Verhandeling over de vraag: Welke soort van opvoeding is voor de vrouwen de meest geschikte, om de mannen in maatschappij gelukkig te maken? B. / W. Holtrop / 1806

85.De geest der wetten, : Met wijsgeerige en staatkundige aanmerkingen, zo van eenen onbekenden, als van den vertaaler Montesquieu / bij Willen Holtrop / 1783-1787

86.Oproeping van alle regeringen, magistraats-personen en artzen, met opzigt der maatregelen tegen de geele koorts te beramen Feiler, Johann / W. Holtrop / 1805

87.Beroep van mr. S.Iz. Wiselius, lid van den Raad der Asiatische Bezittingen en Etablissementen, op het Bataafsche volk, ter zake van den inhoud eens briefs door het wetgeevend ligchaam van het Bataafsch gemeenebest aan het staats-bewind der Bataafsche Republiek, gezonden ten geleide van de toestemming in de begroting der staats-behoeften over den jaare 1804 Wiselius, S.Iz. / W. Holtrop / [1804]

88.Dieu est l'amour le plus pur, ma prière et ma contemplation : livre de prière à l'usage de l'Eglise Catholique Eckartshausen, d' / W. Holtrop / 1806

89.Kunst en vriendschap de waardige genoegens voor den redelyken mensch Bastert, C.N. / Holtrop / 1806

90.Het sprakeloos meisje van Sénès : tooneelspel, in drie bedrijven François / W. Holtrop / 1806

91.Wederlegging van het Nader request en de zogenaamde Memorie adstructief van Mr. H. C. Cras, W. Willink en D. M. van Gelder de Neufville, aan het staats-bewind der Bataafsche Republiek, ingediend van wegen eenige participanten in de gewezen Oost-Indische Compagnie Wiselius, Samuel Iperuszoon / Willem Holtrop / 1803

92.De kruissiging van Matthieu Lovat, aan zich zelven volbragt te Venetië, in den jaare 1805 Ruggieri, Cesare / Esveldt-Holtrop / 1807

93.De Fransche parfumeur, leerende het bereiden van alle soorten van room of crèmes, ys, en alle bij de toilette gebruikt wordende poeders, pommade, blanketsel, waschwater, tandpoeder, tinctuur, opiaat, mondwater, enz. Machet, J.J. / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1807

94.Briefwisseling over vroedkundige onderwerpen, tusschen den Lector Rocquette, den Hoogleeraar Bleuland en Vrolik Rocquette, J. / W. Holtrop / 1803

95.Twaalf leerredenen, bij onderscheidene gelegenheden opgesteld en uitgesproken Natter, J.J. / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1807

96.Iets voor D. A. van Bouterwek, over het voorbijgaan van W.V.H. van Riemsdijk, als directeur-generaal van Nederlands Indië, beloofd in het P.S. der missive, ten geleide van het Journaal der reize van mr. S.C. Nederburgh W. Holtrop / 1804-1905

97.Ernst en Falk : gesprekken voor vry-metselaaren Lessing, G.E. / J.S. van Esveld-Holtrop / 1807

98.Sprookjens, vertellingen en kleene romans Lafontaine, A. / J.S. van Esveldt Holtrop / 1806-1807

99.Natuur- en huishoudkundige historie der honden : of Onderricht hoe men honden opvoeden, oppassen, gewennen, derzelver innerlijke en uiterlijke ziekten geneezen, en hen na believe klein houden, of in groei verhinderen kan : als ook van het gebruik van honden in de geneeskunde, benevens eenige middelen tegen den beet van dolle honden Clater, John /  J.S. van Esveldt Holtrop / 1807

100.De herssen-schedelleer van Frans Joseph Gall, getoetst aan de natuurkunde en wijsbegeerte Doornik, J.E. / W. Holtrop / 1804

101.De misleide voogd, of Het bedrog door gelijkenis : blijspel in vijf bedrijven Cailhava / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1808

102.Aanmerkingen van mr. S. I. Z. Wiselius op de Remarques van eenen naamlozen schrijver, op zeker geschrift, onlangs in het licht verschenen, onder den tijtel: Rapport van mr. S. I. Z. Wiselius, dr. J. van der Steege en mr. J.A. de Mist Wiselius, S.I.Z. / W. Holtrop / 1803

103.Liefde en rede : blijspel, in één bedrijf Pigault le Brun, ... / J.S. van Esveldt Holtrop / 1806

104.De pols : blijspel in twee bedrijven Babo, ... / W. Holtrop / 1804

105.De zucht tot schitteren : blijspel in drie bedrijven Picard, L.B. / J. van Esveldt-Holtrop / 1807

106.Een spel van het lot, of De marionetten : blijspel in 5 bedrijven Picard, L.B. / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1806

107.De ligtgeraakte : blijspel in één bedrijf Picard, L.B. / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1806

108.De doopcedul : blijspel in één bedrijfPicard, L.B. / W. Holtrop / 1806

109.Een blik op Holland, of Schildery van dat koningryk in 1806 Brayer de Beauregard, J.B.L. / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1807

110.De twee vrijmetselaars : tooneelspel in 3 bedrijven Pelletier Volméranges / J.S. van Esveldt Holtrop / 1808

111.Over eenige gewigtige pligten, opzigtelijk de oogen : tot onderrichting en waarschuwing Sömmerring, S.Th. / W. Holtrop / 1805

112.De broeders op den toets : tooneelspel in 3 bedrijven Pelletier Volméranges, ... / J.S. van Esveldt Holtrop / 1807

113.De vrek : blijspel in 5 bedrijven Molière / W. Holtrop / 1806

114.Maria Stuart : treurspel in 5 bedrijven Schiller, F. von / J. van Esveldt-Holtrop / 1807

115.De maagd van Orleans : treurspel in 5 bedrijven Schiller, F. von / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1807

116.De toets der trouw, of De dwaalingen : blijspel in 3 bedrijven Lafontaine, A. / W. Holtrop / 1806

117.De zintuigen der hersenen : blijspel, in drie bedrijven Kotzebue, A. von / J.S. van Esveldt Holtrop / 1806

118.De verwarring : blijspel in vijf bedrijven Kotzebue, A. von / bij W. Holtrop / 1803

119.Het strandrecht : tooneelspel, in één bedrijf Kotzebue, A. von / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1807

120.De spraaklooze : blijspel in één bedrijf Kotzebue, A. von / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1807

121.De dwalingen van het menschelijk hart, of Zoo maakt het de liefde Lafontaine, A. / J.S. van Esveldt Holtrop / 1806-1807

122.Het puntdicht : tooneelspel in vijf bedrijven Kotzebue, A. von / bij W. Holtrop / 1801

123.Het posthuis : blijspel in één bedrijf Kotzebue, A. von / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1807

124.De ongehuwde vrouw : tooneelspel in vier bedrijven Kotzebue, A. von / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1808

125.De linnenwever : tooneelspel in één bedrijf Kotzebue, A. von / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1807

126.Brieven van Sophië aan Mr. Rhynvis Feith Kinker, J. / bij J.S. Van Esveldt-Holtrop / 1807

127.Lierzang op de verkiezing van den weleerwaarden heer G.J. Lagers, tot kristen-leeraar bij de Luthersche Gemeente te Amsterdam, op den 26sten januarij 1807 Helmers, J.F. / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1807

128.Keizer Claudius : tooneelspel in één bedrijf Kotzebue, A. von / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1808

129.De intrigue aan het venster : kluchtspel in één bedrijf Kotzebue, A. von / J.S. van Esveldt Holtrop / 1807

130.De gevangene : blijspel in één bedrijf Kotzebue, A. van / W. Holtrop / 1801

131.De gevaarlijke buurman : blijspel in één bedrijf Kotzebue, A. von / W. Holtrop / 1805

132.De ervenis : tooneelspel in één bedrijf Kotzebue, A. von / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1807

133.De deserteur : kluchtig blijspel in één bedrijf Kotzebue, A. von / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1807

134.De brei-naalden : tooneelspel in vier bedrijven Kotzebue, A. von / W. Holtrop / 1805

135.De brandschatting : blijspel in één bedrijf Kotzebue, A. von / W. Holtrop / 1805

136.Blinde liefde : blijspel in drie bedrijven Kotzebue, A. von / J.S. van Esveldt Holtrop / 1806

137.Het bezoek, of De zucht tot uitblinken : blijspel in vier bedrijven Kotzebue, A. von / bij W. Holtrop / 1801

138.Baijard : tooneelspel, in vijf bedrijven Kotzebue, A. von / bij W. Holtrop / 1802

139.De marionnetten : blijspel in één bedrijf Iffland, A.W. / J.S. van Esveldt Holtrop / 1808

140.De huwelijks-keuze : tooneelspel in één bedrijfIffland, A.W. / J.S. van Esveldt Holtrop / 1808141.De natuurlijke zoon : tooneelspel in 5 bedrijven Huber, L.F. / J.S. van Esveldt Holtrop / 1807

142.De jeugd van Hendrik den Vijfden : blijspel, in drie bedrijven Duval, A. / J.S. van Esveldt Holtrop / 1806

143.Twee woorden, of Een nacht in het bosch : zangspel Marsollier / J.S. van Esveldt Holtrop / 1806

144.Leiden's ramp, geene Gods-straf Schilderup, Evert / Tweede dr / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1807

145.Redevoering over het veilige, dat in de koepokinenting, ook voor het volgend leven gelegen is, en haaren voordeligen invloed op de sterfte, ter gelegenheid van de derde jaarlijkse vergadering van het Amsteldamsch Genootschap ter Bevordering der Koepok-inenting voor minvermogenden : gehouden in de Engelsche Kerk, op den eersten november 1806 Vrolik, G. / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1807

146.De man in rouw over zich zelven : blijspel in één bedrijf Dumaniant, ... / J.S. Van Esveldt Holtrop / 1807

147.De geschaakte jongman, of Het Hollandsch gebruik : geschiedkundig blijspel in één bedrijf Deloeuvre, F.X. / J.S. van Esveldt Holtrop / 1807

148.Twee dochters voor ééne : blijspel in 3 bedrijven Dejaure, ... / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1807

149.Brief aan den inspecteur-generaal bij den waterstaat J. Blanken Jansz. over deszelfs onlangs uitgegeeven stukjen, getijteld: Nieuw ontwerp tot het bouwen van minkostbare sluizen, welke alle de vereischten der bekende sluizen bezitten, en daarenboven de steeds ontbrekende, meer uitgebreide nuttigheden van dezelve vervullen kunnen Goudriaan, A.F. / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1808

150.Johan Rudolph Deiman gedacht Doornik, J.E. / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1808

151.Inwijding van het spreekgestoelte, door den weledelgeboren heer Mr. Matthijs Straalman aan de Amsterdamsche afdeeling der Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen ten geschenke gegeven den 10 december 1807 Kinker, J. / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1808

152.De mensch : dichtstuk, den 24 december 1807 in de Amsterdamsche afdeeling der Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen, en den 10 februarij 1808 in het departement der letterkunde, in de Maatschappij Felix Meritis, voorgelezen Klijn, H.H. / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1808

153.Verhandeling over het ontwerp van sluizen, volgens de uitgave van den heer inspecteur generaal bij den waterstaat van het Koningrijk Holland , J. Blanken Jansz., het eerste aan de Benschopper Sluis beproefd Goudriaan, A.F. / bij J.S. van Esveldt-Holtrop / 1809

154.Kort en klaar onderricht hoedanig, in de steden en dorpen hier te lande, schoorsteenen, in trafieken, fabrieken, gebouwen, huizen, kamers, keukens, kelders, enz. zoo te maaken, dat zij goed trekken, veele warmte geeven en weinig brandstoffen kosten, als mede om in schoorsteenen, die rooken, dat gebrek, wiskundig zeker en met geringe kosten, weg te nemen : met eenige modellen en profils / met bijvoegzel en pl. verm / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1808

155.De vrucht valt verre van den stam Kotzebue, A. von / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1808-1809

156.Tempel der zanggodinnen : bevattende zestig tafereelen uit de aêloude godenleere J.S. van Esveldt-Holtrop / 1808

157.Geschiedverhaalen, verdichtsels en anekdoten Kotzebue, A. von / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1810

158.Quelques réflexions sur le commerce de la ci-devant Hollande, et en particulier sur la banque d'Amsterdam, après la réunion à la France Jonge, S. de / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1810

159.De jeugd van Frederik den Grooten : historisch-tooneelspel, in 3 bedrijven Boirie / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1810

160.Het intermezzo, of De landjonker voor de eerstemaal in de residentie : blijspel, in vijf bedrijven Kotzebue, A. von / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1810

161.Het avond-uur : tooneelspel, in één bedrijf Kotzebue, A. von / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1809

162.Het landhuis aan den grooten weg : vasten-avond-spel, in één bedrijf Kotzebue, A. von / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1809

163.De zeeslag en de meerkat : kluchtspel in één bedrijf Kotzebue, A. von / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1809

164.De Engelsche goederen : kluchtspel in twee bedrijven Kotzebue, A. von / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1809

165.Ubaldo : tooneelspel, in vijf bedrijven Kotzebue, A. von / bij J.S. van Esveldt-Holtrop, ... / 1809

166.Reize naar Troas, gedaan in de jaaren 1785 en 1786 Le Chevalier, J.B. / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1808-1810

167.Aan mijne stadgenoten, bij de vijfde verjaring van het Amsterdamsch Genootschap ter Bevordering der Koepok-inenting voor Minvermogenden, den 1sten november 1808 : dichtstuk Haakman, Hermannus / J.S. v. Esveldt-Holtrop / 1809

168.De wildzang, of Het gedwongen huwelijk : blijspel in 3 bedrijven Caigniez / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1808

169.De beste mensch, Jesus, in een gedeelte van zijn leven en leer, handel en wandel, lijden en dood, opstanding en hemelvaart, naar kinderlijke vatbaarheid, afgebeeld : schoolboek, met plaaten Luyken, Jan /  Esveldt-Holtrop / 1808

170.De beste mensch, Jesus, in een gedeelte van zijn leven en leer, handel en wandel, lijden en dood, opstanding en hemelvaart, naar kinderlijke vatbaarheid, afgebeeld : schoolboek met plaaten Luyken, Jan /  W. Holtrop / 1801

171.De twistzieke broeders : tooneelspel Collin d'Harleville / J.S. van Esveldt Holtrop / 1810

172.Geschied- en zedekundige anecdotes, in eene alphabetische orde Wagener, S.C. / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1810

173.Het dorp in 't gebergte : tooneelspel, met zang, in twee bedrijven Kotzebue, A. von / J.S. van Esveldt Holtrop / 1810

174.Hoogmoed gestraft : blijspel Molé Léger / J.S. van Esveldt Holtrop / 1810

175.Even om even : blijspel, in 3 bedrijven Duval, Alexandre / J.S. van Esveldt Holtrop / 1810

176.Hector : treurspel, in 5 bedrijven Luce de Lancival, J.Ch.J. / J.S. van Esveldt Holtrop / 1810

177.Het slot van Loevestein, of De vlugt van Huig de Groot : tooneelspel in 4 bedrijven Ferrières, A. de / J.S. van Esveldt Holtrop / 1808

178.De echtgenoot kluizenaar : blijspel Kotzebue, A. von / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1809

179.De verstrooiden : kluchtig blijspel in één bedrijf Kotzebue, A. von / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1809

180.Het spook : romantiesch tooneelspel, met chooren en zangen, in vier bedrijven Kotzebue, A. von / J.S. van Esveldt Holtrop / 1809

181.Over het tromslaan : met marschen en andere muzijkstukken voor den trom J.S. van Esveldt-Holtrop / 1809

182.Brief en dichtmatig iets aan den heere J. F. Helmers, bij de uitgave van het eerste deel zijner gedichten Wiselius, S.Iz. / [J.S. van Esveldt-Holtrop] / [1809]

183.De tooneelspeelster uit liefde : blijspel in één bedrijf Kotzebue, A. von / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1810

184.De gebannen Amor, of De achterdochtige echtgenooten : blijspel in vier bedrijven Kotzebue, A. von / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1810

185.Verhandeling over de avarijen Baldasseroni / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1808

186.De koophandel : waarin de redenen worden aangewezen, waarom de maatschappij de commercie moet beschermen Reimarus, J.A.H. / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1808

187.De maskerade : tooneelspel, in één bedrijf Kotzebue, A. von / J. Sacré / 1814

188.De recensent : kluchtig blijspel in twee bedrijven Esveldt Holtrop, J.S. van / J.S. van Esveldt Holtrop / 1812

189.Het losse schot : blijspel, in één bedrijf Esveldt Holtrop, J.S. van / J.S. van Esveldt Holtrop / 1812

190.Het toegemetselde venster : blijspel, in één bedrijf Esveldt Holtrop, J.S. van / J.S. van Esveldt Holtrop / 1812

191.Het dal van Almeria : tooneelspel in één bedrijf Kotzebue, A. von / J.S. van Esveldt Holtrop / 1812

192.Het onzichtbaar meisjen : blijspel in één bedrijf Esveldt Holtrop, J.S. van / J.S. van Esveldt Holtrop / 1812

193.Uilenspiegel : kluchtspel, in één bedrijf Kotzebue, August Friedrich Ferdinand von / J.S. van Esveldt Holtrop / 1812

194.Zorgen zonder nood en nood zonder zorgen : blijspel, in vijf bedrijven Kotzebue, A. von / J.S. van Esveldt Holtrop / 1812

195.De fluweelen rok : blijspel in één bedrijf Kotzebue, A. von / J.S. van Esveldt Holtrop / 1811

196.De kleene waarzegster : tooneelspel, in 3 bedrijven Kotzebue, A. von / J.S. van Esveldt Holtrop / 1812

197.De twee kleine Auvergnaten : tooneelspel, in één bedrijf Kotzebue, A. von / J. Sacré / 1816

198.De inkomsten en uitgaven der Bataafsche Republiek voorgesteld in eene nationaale balans, om onze maatschappelijke belangen, landbouw, koophandel, fabrieken en visscherijen, tegen elkander te berekenen, en de belastingen, naar proefondervindelijk-staatkundige en financiëele gronden, te overwegen Keuchenius, W.M. / bij W. Holtrop / 1803

199.Liederen van Anakreon, en Treurzang van Moschus bij den dood van herder Bion Anakreon / Van Esveldt-Holtrop / 1809

200.Robinson Crusoe : tooneelspel in drie bedrijven Guilbert-Pixerécourt, R.C. / Holtrop / 1806

201.Wijsgeerig-natuurkundig onderzoek aangaande den oorspronglijken mensch, en de oorspronglijke stammen van deszelfs geslacht Doornik, J.E. / J.S. Van Esveldt-Holtrop / 1808

202.Drie reizen rondöm de waereld (1768-1780) : verkort Cook, J. / W. Holtrop [etc.] / 1802

203.Geschiedenis van den veldtogt der Pruissen, in Holland, in MDCCLXXXVII. Pfau, Theodorus Philippus van / bij Willem Holtrop / 1792

204.Almanach voor dames. 1798 Bij Holtrop / 1798

205.Uilenspiegel : kluchtspel in één bedrijf Kotzebue, August Friedrich Ferdinand von / bij J.S. van Esveldt Holtrop / 1812

206.Vaderlandsch A-B boek voor de Nederlandsche jeugd Swildens, Johan Hendrik / by W. Holtrop / 1781

207.Historische, geographische, genéalogische, kunst- en reis-almanach. Naar dien van Berlyn gevolgd. ; Met plaaten. 1794 by W. Holtrop / [1794]

208.Kennisgeeving van een voornemen ter uitgaave van het waereldberoemd heldendicht, Het verlost Jerusalem, in XX. zangen, van Torquatus Tasso ... In vier deelen, in groot-octavo, bij inschrijving, zonder eenige vooräfgaande betaaling Holtrop, Wm. / Willem Holtrop / [1817]

209.Brieven uit Parys, geschreven in de jaaren 1802 en 1803 ; Derde en laatste deel Reichardt, J.F. / Holtrop / 1805

210.Brieven uit Parys, geschreven in de jaaren 1802 en 1803 ; Tweede deel Reichardt, J.F. / Holtrop / 1804

211.Brieven uit Parys, geschreven in de jaaren 1802 en 1803 ; Eerste deel Reichardt, J.F. / Holtrop / 1804

212.Brieven uit Parys, geschreven in de jaaren 1802 en 1803 Reichardt, J.F. / Holtrop / 1804-1805

213.Natuurkundige en ophelderende aanmerkingen over het derde en vierde deel van J.F. Martinet's Katechismus der natuur.Vries, J. de /  W. Holtrop / 1791

214.Natuurkundige en ophelderende aanmerkingen over het eerste en tweede deel van J.F. Martinet's Katechismus der natuur.Vries, J. de /  W. Holtrop / 1791

215.Oldenbarneveld, treurspel. Nomsz, J. / W. Holtrop / 1787

216.Wat behooren adel en grooten thans te doen? Ewald, J.L. / W. Holtrop / 1793

217.Brief van een Amsterdammer [...] behelzende eenige korte aanmerkingen op de memorie van consideratien, van bewindhebberen der West-Indische Compagnie, ter kamer Zeeland W. Holtrop / 1791

218.De oorlogs-vaartuigen en canonneer-chaloupen, ter defensie van [...] Zuid-Holland en het Hollandsch Diep, in maart MDCCXCIII. Oldenborgh, J.P. van / W. Holtrop / 1793

219.Aan Frankrijk. Lierzang.Feith, Rhijnvis / W. Holtrop / 1793

220.Reize naar Peru, van 1749 tot 1770. Bayer, Wolfgang / W. Holtrop / 1782

221.Vaderlandsche brieven, over de eisschen der keizers Holtrop / 1785

222.Vier brieven uit Texel. Swildens, Johan Hendrik / W. Holtrop / 1779

223.Burger- en huismans almanach en leerzaam belang-boekje voor alle standen en kostwinnigen. Voor het jaar 1790. Tweede stukje by W. Holtrop / [1790]

224.Burger- en huismans almanach en leerzaam belang-boekje voor alle standen en kostwinningen. Voor het jaar 1789 by W. Holtrop / [1789]

225.Historische, geographische, genéalogische, kunst- en reisalmanach, naar dien van Berlyn gevolgd. : Met plaaten by W. Holtrop / [1791]

226.Historische, geographische, konst-en-reis almanach; voor den jaare 1783. : Bevattende het voornaamste dat onder het opzigt van het Koninklyk Genootschap der Geleerden te Berlyn, is uitgegeven.Liefhebber der wiskonst, Een / by Willem Holtrop / [1783]

227.'t Gezag de magt en de grenzen der militaire rechtbank in de Vereenigde Nederlanden. Kemp, F.A. van der / W. Holtrop / 1792

228.Brieven over het bestuur der colonien Essequebo en Demerary, gewisseld tusschen [...] Aristodemus en SincerusW. Holtrop / 1785-1788

229.De Britsche rhapsodist, of Mengelschriften. Steele, Richard / W. Holtrop / 1780

230.Algemeen nuttig en noodzaaklyk stad- en land-huishoudkundig woordenboek[3rd corrected impression ] / W. Holtrop / 1794

231.Historische, geographische, konst-en-reis almanach; voor den jaare 1790 bevattende het voornaamste dat onder het opzigt van het Koninklyk Genootschap der Geleerden te Berlyn, is uitgegeven.Liefhebber der wiskonst, Een / by Willem Holtrop / [1790]

232.Historische, geographische, konst-en-reis almanach; voor den jaare 1789 : bevattende het voornaamste dat onder het opzigt van het Koninklyk Genootschap der Geleerden te Berlyn, is uitgegeven.Liefhebber der wiskonst, Een / by Willem Holtrop / [1789]

233.Historische, geographische, konst-en-reis almanach; voor den jaare 1785 : bevattende het voornaamste dat onder het opzigt van het Koninklyk Genootschap der Geleerden te Berlyn, is uitgegeven.Liefhebber der wiskonst, Een / by Willem Holtrop / [1785]

234.Leerredenen van Hugo Blair ....Blair, Hugo /   bij Willem Holtrop / 1795

235.Leerredenen van Hugo Blair ....Blair, Hugo /  bij Willem Holtrop / 1794

236.Leerredenen van Hugo Blair ....Blair, Hugo / bij Willem Holtrop / 1798

237.Leerredenen van Hugo Blair ....Blair, Hugo / bij Willem Holtrop / 1798

238.Vergeleeken geschichten en daaden, van verscheide [...] beroemde vrouwen. Holberg, Lodewyk / W. Holtrop / 1782

239.Tweede vervolg op de wissel-reductie tusschen Engeland en Holland [...]W. Holtrop / 1791

240.Johanna van Montfaucon, romantisch tafereel uit de veertiende eeuw. Kotzebue, A. van / W. Holtrop / 1800

241.De wijsgeer aan het hof. Oostersche geschiedenis. Perreau, Jean André / W. Holtrop / 1784

242.Brieven over de regeeringsvorm en wetten der Vereenigde Staaten van Noord-America aan [...] John Adams. Mably, De / W. Holtrop / 1785

243.Byvoegzel tot de korte beschouwing van den daadlyken toestand van den theehandel. Voute, Robert / W. Holtrop [bookseller] / 1792

244.Vaderlandsch A-B boek voor de Nederlandsche jeugd Swildens, Johan Hendrik / by W. Holtrop / 1781

245.De gulde legende van de Loevesteinsche factie by Holtrop ... / [ca. 1786]

246.Missive van eenen heer te B. aan zijnen vriend te A. Behelzende: Gewigtige aanmerkingen - over den tegenwoordigen toestand van Europa, en in het bijzonder, met betrekking tot de jongste nota van den Russischen minister Novosiltzoff - over de onderneming en het gevolg eener landing in Engeland - over de militaire grenslinie van Frankrijk en deszelfs bondgenooten - over de onwaarschijnelijkheid eens oorlogs op het vaste land, enz. enz W. Holtrop / 1805

247.Historische, geographische, konst- en reis almanach; voor den jaare 1788. : Bevattende het voornaamste dat onder het opzigt van het Koninklyk Genootschap der geleerden is uitgegeven.liefhebber der wiskonst, Een / by Willem Holtrop / [1788]

248.Kort en klaar onderricht hoedanig, in de steden en dorpen hier te lande, schoorsteenen, in trafieken, fabrieken, gebouwen, huizen, kamers, keukens, kelders, enz. zoo te maaken, dat zij goed trekken, veele warmte geeven en weinig brandstoffen kosten, als mede om in schoorsteenen, die rooken, dat gebrek, wiskundig zeker en met geringe kosten, weg te nemen : met eenige modellen en profils / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1837

249.Inleiding ter algemeene historie, ten dienste der jeugd. Holberg, Lodewijk van / bij Willem Holtrop / 1781

250.Hoogmoed gestraft : blijspel Molé-Léger, ... / J.S. van Esveldt Holtrop / 1810

251.A new English and Dutch dictionary ... = Nieuw Engelsch en Néderduitsch woorden-boek ...Holtrop, John / A. Blussé en zoon / 1789-1801

252.Antwoord van Robert Voute, aan den naamloozen schryver van een geschrift, getiteld: Gedachten over de circulaire missive; relatief de aanstaande verkooping van thee by de Generaale O. I. Comp., uitgegeeven door Dirk Zylmans, en per deszelfs order getekend door Jan van Harderwyk. Waar by gevoegd zyn twee missives van den schryver; de eene gerigt aan zommige heeren bewindhebberen der O.I. Compagnie; de andere aan zodaanige kooplieden, welke eenig belang hebben by den theehandel Voute, Robert / by Willem Holtrop, boekverkoper / 1791

253.Beknopt tydrekenkundig begrip der algemeene geschiedenis, van Constantinus den Grooten af, tot op den tegenwoordigen tyd Fynje, Wybo / by W. Holtrop / 1783

254.Spookerijen : Korte vertellingen uit het ryk der waarheid, Wagener, S.C. / by W. Holtrop / 1798-1803

255.Olintes. Treurspel.Kasteleijn, Petrus Johannes / by Will. Holtrop / 1786

256.Staatsomwenteling van Amerika. Raynal, Guillaume-Thomas-François / by Willem Holtrop / 1781

257.Reflexiën over 't Noord-Amerikaansch bestier, van 't judicieele departement in 't civiele en crimineele ...Bij W. Holtrop / 1795

258.Abrégé de toutes les sciences, à l'usage des enfans, ou encyclopedie pour la jeunesseFormey / Septième édition, refondue & augmentée / chez Guillaume Holtrop / 1793

259.Neue holländische Sprachlehre, of Nederlandsche spraakmeester voor Duitschers, Moerbeek, A. A. van / bij W. Holtrop / 1796

260.Ter gelegenheid van het verbond, tusschen Frankrijk en de Nederlanden aangegaan, den 10. Nov. 1785 : [lierzang]Feith, Rhijnvis / bij W. Holtrop / [1785]

261.Gedichten en vertaaling van J.H. Reisig Reisig, J.H. / bij W. Holtrop / 1789

262.Beschrijving van Neder-Calabrië, de landstreeken van Messina, en de nabij liggende eilanden bij Willem Holtrop / 1783

263.Laura, of De kusch in zijne uitwerkzelen Geszner, A.H. / bij Holtrop jun. / 1795

264.Handleiding in de spiegelperspectiva : om vervolgens dezelve, door de regulen der doorzicht-kunde alle voorwerpen in vlakke spiegels over te brengen, als ook om onderscheidene distantiën op de sluitlinie eens tafreels te bepaalen ...Philips, Caspar /  By Willem Holtrop / 1780

265.Lodewijk de Zestiende, koning van Vrankrijk, : treurspel. : In twee bedrijven Nomsz, Joannes / bij Willem Holtrop / 1793

266.Nieuwste poëzy van P.J. Kasteleyn Kasteleyn, P.J. / bij W. Holtrop / 1792-1793

267.De heerschende persloop, (dysenteria epidemica) die in de laatste jaaren, vooral in 1783. de provincie van Gelderland fel getroffen heeft, nagespoord, inzonderheid op het Quartier van Veluwen, en ten gemeenten nutte verhandeld, Geuns, Matthias van / bij J. Moojen, / 1784

268.Kanari-uitspanningen, of Nieuwe verhandeling van de kanari-teelt, den oorsprong, de voortteeling, aenkweeking, onderscheiden aart, ziektens en gebreken, middelen ter herstelling van de kanarien ...Wickede, F. v. /   by Willem Holtrop / 1786

269.Erastes en Lucinde : tooneelspel met zangen Gessner, Salomon / bij Will. Holtrop / 1786

270.Korte beschouwing van den daadlyken toestand van den theehandel, zo in Europa in het algemeen, als in deze republiek in het byzonder Voute, Robert / By Willem Holtrop / 1792

271.Iets over 't rouw-draagen. Met agt modellen bij W. Holtrop / 1794

272.Vaderlandsche rechten voor den burger. Hoola van Nooten, Dirk / bij Willem Holtrop / 1793

273.Redenvoeringen Vereul, Abraham / bij W. Holtrop / 1790

274.Gezangboek voor vrijmetselaaren Holtrop, W. / Van Esveldt-Holtrop / 1806

275.De vryheid, aan haren beminden zoon, den weledelen manhaften heer Leonardus van Zwyndrecht, by zyne aankomst te Amsteldam : met een noodig voorbericht, betreffende het oproer te Rotterdam, voorgevallen by Holtrop / 1784

276.Twee brieven aan den hooggeleerden heer Petrus Camper, volmagt ten Landsdage ...Swildens, J.H. / by Willem Holtrop / 1782

277.De verhinderde reis, : blijspel, in drie bedrijven Picard, L.B. / bij W. Holtrop / 1800

278.Dagverhaal van Albert Durer's Nederlandsche reize, in de jaaren 1520 en 1521 gedaan Durer, Alb. / bij W. Holtrop / 1780

279.De avantuurlijke nacht, blijspel, in 3 bedrijven Dumaniant / bij Willem Holtrop / 1788

280.Lof-rede op J. D. van der Capellen. : Uitgesproken te Zwolle, den XVI Augustus, MDCCLXXXIV. Du Puy, Isaac / by H. Hoogop en W. Holtrop / 1784

281.De tooneelspeler en zijn aanschouwer kunstmaatig beschouwd, of grondregelen voor beiden. : Gevolgd van eene handleiding om zich in de tooneelspeelkunde te onderwijzen Nomsz, Joannes / bij W. Holtrop / 1791

282.La Muse républicaine Chez Holtrop fils / 1795

283.M.A. de Ruiter, in X boeken. Loosjes, A. / A. Loosjes, Pz / 1784

284.Wijsheid, de zuil der vrijheid, : in vier zangen. Kasteleijn, P.J. / bij W. Holtrop / 1787

285.Kentekens en waarde van den zuiveren maagddom. : Uit volksbegrippen, natuurkennis en zedekunde. bij Oomkens ... [et al.] / 1793

286.Eerzuil, voor den dapperen hopman J. M. van Kropff, met heldenëere, in het gevecht, bij de Klundert, den 5den Maart 1793. gesneuveld, na dien post gloririjk te hebben verweerd, voor het vaderland Kropff, J.M. van / bij W. Holtrop / 1793

287.Beroep van mr. S.Iz. Wiselius, lid van den Raad der Asiatische Bezittingen en Etablissementen, op het Bataafsche volk, ter zake van den inhoud eens briefs door het wetgeevend ligchaam van het Bataafsch gemeenebest aan het staats-bewind der Bataafsche Republiek, gezonden ten geleide van de toestemming in de begroting der staats-behoeften over den jaare 1804 Wiselius, S.Iz.  / W. Holtrop / [1804]

288.Wilhelmus van Nassouwe : volks-lied, vermoedelyk gedicht in den jaare 1568 Marnix van Sint Aldegonde, Philips van / J.S. van Esveldt Holtrop / [1814]

289.De Bastille beschouwd, met eenige bijzonderheden daartoe betrekkelijk by W. Holtrop / 1789

290.Bardietjes : (eene nieuwe soort van gedichtjes) Swildens, J.H. / Willem Holtrop / 1779

291.Aan het vaderland Backer, Jan A. / [ s.n.] / [1781]

292.Geschiedenis van het geschil tusschen Groot-Brittanie en Amerika, zedert deszelfs oorsprong, in den jaare 1754, tot op den tegenwoordigen tijd. Adams, John / bij W. Holtrop / 1782

293.De school voor de vaders : blijspel in vijf bedrijven Pieyre, P.A. / bij Willem Holtrop / 1788

294.Nederduitsch en Engelsch woordenboek = Dutch and English dictionary Holtrop, John / Blussé en Van Braam / 1824

295.Précis des discussions et des délibérations du Conseil d'état sur le Code criminel. chez J.S. van Esveldt-Holtrop / 1810

296.Roomsch-katholijk gebedenboek in den geest van Jezus godsdienst Natter, J.J. /  Van Esveldt Holtrop / 1807

297.Kindergedichtjes Jordens, J. /   W. Holtrop / 1802

298.Diergaarde voor de jeugd Jauffret, L.F. / W. Holtrop / 1801

299.Capellen, op zijn sterfbed. Nomsz, Johannes / ? / 1785

300.Der Einflus des Christenthums in die Freiheit und Glükseligkeit der Menschen. Weidenbach, C.F. / in der Holtroppischen Buchhandlung / 1794

301.Trias epistolarum ad Daniëlem Wyttenbach Hemert, Paulus van / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1810

302.Verhandeling over de buitengewoone eigenschappen en inkleevende kragten der vaste ontvlambaare aarde : eerst ontdekt te Venetie, door dr. Innocensa Della Lena, van Lucca, doch geen lid van eenige akademie : onderworpen aan de Koninklijke Maatschappij van Kunsten en Weetenschappen te Londen, tot het doorstaan van eene scheikundige ontbindinge en openbaare proeve, als een algemeen en onfeilbaar middel tegen alle ongemakken, uitwendige of inwendige, hevige of sleepende, de toevallen van het menschlijk gestel : waar nevens gevoegd is Een beknopte memorie, over het zelfde onderwerp, aan de Geneeskundige Maatschappij overgeleverd, benevens de noodige regels, welke moeten in agt genomen worden in het gebruik en de toediening van dit onvergelijkelijk geneesmiddel, in de behandeling en geneezing van de ongemakken, daar in opgenoemd Della Lena, Innocensa / W. Holtrop, voor rekening van een partikulier / 1802

303.Epistola ad Daniëlem Wyttenbach, virum clarissimum Hemert, P. van / Editio altera / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1809

304.Epistola ad Daniëlem Wyttenbach, virum clarissimum Hemert, P. van / J.S. van Esveldt-Holtrop / 1809

305.Incerti auctoris, (vulgo Pindari Thebani) epitome Iliados Homericae Homerus / Luchtmans / 1809

306.Epitome de cvratione morborvm graece ac latine Nonnus, Theophanus / apvd C.W. Ettinger / 1794-1795

307.Bartholomeus las Casas, : treurspel. Nomsz, J. / by Willem Holtrop / 1785

308.Vaderlandsche brieven Nomsz, Johannes / Willem Holtrop / 1785

309.Gabriëla van Vergy, : treurspel. Belloy, P.L. Buirette de / by Willem Holtrop / 1789

310.Korte verhandeling over de ambachtsheerlykheeden; en derzelver lot, zeedert den jaare 1795by Bom, Van den Burgh, De Hengst, Warnars, Diederiks, Gartman, Holtrop, Vermandel, Elwe, Roos en v. Leeuwen ; Haarlem : Loosjes, Bohn en Augustini ; Leiden : Honkoop, Haack en Van Thoir ; 's Hage : Thierry en Mensing, Leeuwensteyn en Agé ; Delft : De Groot ; Rotteram : Vis, Hofhout, v.d Dries, Cornel en v. Ginkel ; Dort : Blussé en Zoon ; Gouda : Verblaauw ; Middelburg : wed: Abrahams en Van Benthem ; Utrecht : Paddenburg en Zoon, wed. ter Veen en Zoon, wed. Schoonhoven en Yzerworst ; Arnhem : Moelman ; 's Bosch : Palier en Zoon ; Zwol : De Vri ; Leeuwarden : Van Slich / november 1802

311.De vryheid, aan haren beminden zoon, den weledelen manhaften heer Leonardus van Zwyndrecht, by zyne aankomst te Amsteldam. : Met een noodig voorbericht, betreffende het oproer te Rotterdam, voorgevallen. 1784  / [s.n.] / [1784]

312.Valvaise en Adelaide, of: De zegepraal der vriendschap over de liefde : tooneelspel in vijf bedrijven Wiselius, Samuel Iperuszoon / Holtrop / 1812

313.Vaderlandsch A-B boek voor de Nederlandsche jeugd Swildens, J.H. / by W. Holtrop / 1781

314.Spookerijen : korte vertellingen uit het ryk der waarheid Wagener, S.C. / by W. Holtrop / 1801

315.Vaderlandsch A-B boek voor de Nederlandsche jeugd Swildens, J.H. / by W. Holtrop / 1781

316.Almanach à lʹusage du beau-sexe, 1800 chez Holtrop / 1800

317.Almanach voor dames 1805 Holtrop / [1805]

318.Correspondance républicaine entre deux Hollandais, propre à fixer les idées sur les prétentions de l'Empereur, sur les relations politiques des Pays-Bas-Unis, sur la constitution intérieure du Gouvernement &c Eenvoudig / Holtrop / 1785

319.Het testament van den oom, of De gebroken bril : blijspel in 3 bedrijven Charlemagne, Arm. / bij Gartman, Smit en Holtrop / 1807

320.Uitvoerige engelsche spraak-konst in 't nederduitsch. Holtrop, J. / Tweede druk / A. Blussé en zoon, en W. Holtrop / 1791

321.Aspasia. : Eene Engelsche geschiedenis by W. Holtrop / 1789

322.Catalogus eener verzameling van kapitaale en moderne Nederduitsche en eenige Fransche en Latynsche ongebonden boeken, zoo kopyen als assortimenten, welken onder de boekverkopers zullen verkogt worden, op donderdag den 15 september 1803 ... ten huize van H. Schamp ... te Amsterdam J. Allart, W. Holtrop, en Elwe en Werlingshoff / 1803

323.Missive van elf leden van de vroedschap der stad Amsterdam, aan h. ed. gr. mog. de heeren Staaten van Holland en Westfriesland; ten geleide van hunne consideratien op de pro-memorie, onlangs, door burgemeesteren en regeerders van dezelve stad, aan de respective staatsleden, wegens de zaak van het commando in 's Hage, afgezonden Holtrop / 1786

324.De soldaat van fortuin, of De zeldzaame gevallen en gebeurtenissen van den Heer de Verval, gezegd Bellerose M, de /   by de wed. van Esveldt en Holtrop / 1776

325.Heldenbrieven Dorat, Claude-Joseph / bij W. Holtrop / 1790

326.Afbeeldingen van waereldlijke en andere voornaame gestigten te Leipzig, ten gebruike van bouwkundigen vervaardigd, in XVI plaaten bij Holtrop / 1810

327.De ervaren koetzier: (een vervolg van den volmaakten princelyken hoef-smidt, paarde-kooper en stal-meester;) leerende de kunst van mennen; de kennisse van paarden en rytuigen, en wat omtrent het een en ander dient waargenomen te worden: benevens eenige aanmerkingen over en beproefde hulpmiddelen voor de ziekten en gebreken der paarden, voornamelyk die door het beslaan kunnen weggenomen worden. : Ten dienste van de liefhebbers van het paard-ryden en de hard-draavery. Ervaren liefhebber, Een / Tweede druk / by de wed. van Esveldt en Holtrop / 1777

328.Petrarcha en Laura Backer, J.A. / bij W. Holtrop / 1793