Keijzer Amsterdam

1.Aan het volk van Holland, bijzonder op het platte land1786 ([printed covers:] Amst. [sold by] J. Verlem, Alkm., [sold by] Dischler [...], Amsterdam, [sold by] Borchers [... [etc.]]) / 1786

2.Schuitepraatjen tusschen Jaap en Piet, over den tegenwoordigen tijd ...Verblaauw en van Son [etc.] / [1795]

3.Samenspraak [in 't ryk der dooden] tusschen prins Willem den I, en den generaal Montgommery. Over de eertyds voorgevallene omwenteling in de Nederlanden, en de tegenwoordige gesteldheid der zaaken in Amerika by W. Brave ..., N. Cornel ..., J. de Groot ... / [1778]

4.Bescheide antwoord van eenen Bataaf, op het Iets van S.H. Vernede, over het Succinct rapport [...] der commissie tot onderzoek van het gedrag van't voorig bestuur Bom [...], Haarlem, Walré [and] comp. [...], Leiden, Herding [... [etc.]] / 1796

5.Betoog dat het volk, onder welk eene regeeringsvorm men het zelve ook moge beschouwen, in eenen gezonden zin, niet kan gezegd worden de eenige wettige souverain te zijn ... : Alles overeenkomstig de rechten van den mensch en burger; en met het gezag der beroemdste mannen, en der H Schrift, ten sterksten bekragtigd bij Allart, Brave, Yntema, de wed. Döll ... / 1796

6.Belangryke aanmerkingen en bedenkingen op het Project tot herstel van het finantie-wezen dezer Republicq.Philantropos / J. v.d. Burg [and] zoon, A. v.d. Kroe, P. den Hengst [...] / 1795

7.Concept publicatie, wegens de heffing van penningen bij forme van taxatie en quotisatie[3rd impression] / [sold by] J. Meerburg [...], Dordr., [sold by] Blussé [...], Amsterdam, [sold by] Keyzer [... [etc.]] / [1795]

8.Concept publicatie, wegens de heffing van penningen bij forme van taxatie en quotisatie[2nd impression] / [sold by] J. Meerburg [...], Dordr., [sold by] Blussé [...], Amsterdam, [sold by] Keyzer [... [etc.]] / [1795]

9.Brief aan de heeren adelborsten, op 'slands schip van oorloge d'Admiraal Generaal, onder commando van [...] J.H. van Kinsbergen[sold by] C. v.d. Aa, Amsterdam, [sold by] erven Houttuyn [...], Rotterdam, [sold by] D. Vis [... [etc.]] / [1782]

10.Consept publicatie wegens de heffing van penningen bij forme van taxatie en quotisatie Provisionele Representanten van het Volk van Holland / by J. Meerburg en L. Herdingh / [1795]

11.Proeve over het Hollandsch leger. by Keyzer ... / [1793]

12.Beredeneerde catalogus van een zeer fraaie [...] inboedel, bestaande in [...] meubelen [...] schilderyen [...] boeken en manuscripten [...] voornaamlyk betreffende de politieke staat van Engeland [...] byeenverzameld, door den heere G.R. zullende [...] by exëcutie verkogt worden binnen Londen [...]. Door [...] Thomas Brandi, William Roastbeuf en James Punch [2nd impression] / [sold by] Blussé, Rotterdam, [sold by] van den Dries, 's Hage, [sold by] H.H. van Drecht [[etc.]] / [1781]

13.De Zeeuwen gerechtvaardigd door een Hollander[sold by] ten Brink [...], Rotterdam, [sold by] D. Vis [...], Middelburg, [sold by] wed. W. [and] J. Abrahams [... [etc.]] / 1795

14.Eergierige en patriottische contra-redevoering, op de gedaane redevoering van eenen Engelschman [sold by] A. [and] J. Honkoop [...], Middelburg, [sold by] W. Abrahams [...], Rotterdam, [sold by] J. Bosch [... [etc.]] / [1780]

15.Brief van eenen eendragt-minnaer aen zynen vriend, by gelegenheid der tegenwoordige tyds-omstandigheeden [sold by] Bouvink [...], Delft, [sold by] V.D. Smout, Groningen, [sold by] Huizing [[etc.]] / [1779]

16.Dankoffer, voor de Leydsche weezen. : Bij den aanvang van het jaar, MDCCLXXXV. Winter, Lucretia Wilhelmina van / bij A. en J. Honkoop / [1785]

17.Vaert wel aen de leden des tael en dichtlievenden genootschaps [...] te Leyden. Hooft, J. 't / ? / 1786

18.Geschiedkundig verhaal van het gedrag der Nederlandsche gemeenebest-gezinden, geduurende den tegenwoordigen oorlog, door de Fransche republiek [...] verklaard op den 1. februarij 1793 Blauw / [4th enlarged impression] / A. [and] J. Honkoop, Amsterdam, ten Brink [...], Haarlem, Beets [[etc.]] / [1795]

19.De nagelaten brieventas van den alomvermaarden en hoogstverdienstlyken astrologist, Joh. Christoph. Ludeman ... benevens deszelfs sterren-voorzegkundig treurspel, Chosmadroes, de afschaffing der koningen, of het jaar zeventien honderd vyf en negentig ..Ludeman, Joh. Christoph. / by Moeleman, Alkmaer Hartemink, Dord Krap, Leyden Pluigers, Rotterdam D. Vis, van den Dries en van Santen, 's Hage du Mee en Klis, Haerlem van der Aa en Kampman, Hoorn Breebaart, Middelburg Keel en W. Abrahams, Utrecht de Waal en Emenes, Leeuwaarden Cahais, Amsterdam Keyzer, M. de Bruin, Wynands, Elwe, Langeveld enz., Deventer Brouwer, Zwol Hoogop, Zutphen van Eldik, Groningen Huizingh en voorts alom / [ca. 1788]

20.Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot nut van't algemeen. : [Part 1]Schouten, Petrus / H. Keijzer, A. Fokke S.z. [and] C. de Vries / [not before 1795]

21.Gesprek van Minerva, met den burger Eleutheriophilus Weetgraag, gehouden [...] in [...] augustus 1795 Schalenkamp [...], Haarlem, F. Bohn [...], Leijden, Cijfveer [... [etc.]] / [1795]

22.Vrijmoedige brief van een uitgeweken Hollandsche regent, aan zijn vriend in Holland, aangaande de Schelde Bernard, François / [sold by] Hartemink, Amsterdam, [sold by] v.d. Burg [...], Arnhem, [sold by] Troost [[etc.]] / [c. 1793]

23.Brief aan Hijten of commandeur Fielding! Van een Frieze schipper, die [...] onder convoi der grave van Bijland genoomen en zyn schip en goed geconfisceerd is, toonende aan, de onrechtvaardige handelwijs [...] der Engelsche natie? / 1780

24.Artikelen vastgesteld tusschen den vertegenwoordiger van het Fransche volk Richard, afgevaardigd bij de Armee van het Noorden, en de burgers Loncq en Heldewier, in naam van het militair committé van hun hoog mogenden de Staaten Generaal der Vereenigde Provintiën, bijzonderlijk ten dien einde gemagtigd. Om den dienst, het bestuur, de kleeding, de toerusting en de soldij der 25000 man Fransche troupes te regelen, welke in de Vereenigde Provintiën moeten blijven ..bij A. Blussé & zoon; / [1795]

25.Redevoering van eenen Engelschman ter verdediging zijner natie ...by de erve Houttuyn, Keyzer, Bom en Holtrop; / [1780]

26.Brief van een goed patriot, over de memorie, door den heere ambassadeur van Groot-Britannien aan h. h. m. de hh. Staaten-Generaal gepresenteerd den 9. April 1779 by F. Hollander; / [1779]

27.Prijsverhandelingen, over de beste theörie van straffen en belooningen in de schoolen. Floh, Jacob Hendrik / bij Harmanus Keijzer, Cornelis de Vries, en Hendrik van Munster / 1794

28.Boeren samenspraak tusschen Louw en Krelis over den tegenwoordigen staat onzes vaderlands Maagh, Amsterdam, Dempter [...], Hage, Boevink [[etc.]] / [1781]

29.Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot nut van't algemeen. : [Part 5]H. Keijzer, C. de Vries [and] H. van Munster / [not before 1798]

30.Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot nut van't algemeen. : [Part 4]H. Keijzer, A. Fokke S.z. [and] C. de Vries / [not before 1796]

31.Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot nut van't algemeen. : [Part 3]H. Keijzer, A. Fokke S.z. [and] C. de Vries / [late 18th century]

32.Geschiedenis van eene kerk en een bed-pan aan zijne drievoudige majesteit, het Volk, de Wet en den Vorst, ..bij van der Burgh, Keijzer; etc. / 1794

33.Iets over het gezegde van den overleeden raadpensionaris van Bleiswijk, aangaande den staat der provintiaale finantie, in deszelfs aanspraak ter vergadering der Staaten van Holland, bij het eindigen van zijn ministerie den 9 November 1787. : Alsmede over het gedrag door de regeering deezer republicq, ten opzicht van Frankrijk gehouden, in de jaaren 1791, 1792, en het begin van den jaare 1793. : In twee brieven N., N. / bij Holtrop, Keijzer en Brave / [1795]

34.Schoolboekjen van vaderlandsche deugden. : Naar den zevenden druk. Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van 't algemeen Nieuwenhuyzen, Martinus / bij Harmanus Keijzer, Cornelis de Vries en Hendrik van Munster ... / 1798

35.Prijsverhandeling over de beste middelen, om den ijver en werkzaamheid bij den minvermogenden burger op te wekken Feenstra, Pieter / bij Harmanus Keijzer, Cornelis de Vries, en Hendrik van Munster / 1798

36.De dood van Lodewijk XVI. koning van Frankrijk en Navarre. Treurspel. Hochkirch, Franz / [sold by] Schalekamp [...], Haarlem, [sold by] F. Bohn [...], Leijden, [sold by] Herding [... [etc.]] / [1793]

37.[Memorie van de in 1787 uitgeweken patriotten aan de Provisionele representanten van het volk van Holland, aansporend tot samenwerking met Frankrijk en invoering van de beginselen van de Franse revolutie, met antwoord.]? / 1795

38.De dood van Maria Elizabeth Capet. Treurzang by Keyzer, v.d. Burg en Zoon; etc. / [1794]

39.Tweede briev van Jan van Utrecht, over het voorgevallene met twee boekverkopers, tot beter verstand van het so genaamd Echt relaas Utrecht, Jan van / by H. Keyzer, F.H. Demter, D. Schuurman ... / [1781]

40.Het gedrag van Arnhems magistraat en burgery, in het voorgevallene van den 2 Augustus dezes jaars. : Bescheidelyk getoetst aan de gronden van vryheid en regeering. Vreede, Pieter / by Troost, / [1783]

41.Philadelphus aan zijnen broeder den wel eerwaardigen heere N. predikant te... in V. : Ter verantwoording zijner leere aangaande de godlijke verbonden, de kerk, en den kinderdoop, tegen de brieven van den heere Alethophilus Philadelphus / bij Huizingh / [1789]

42.Verhandeling over Gods bestaan Schouten, Petrus / 5e dr / Bij Harmanus Keijzer, Arend Fokke, Simonsz. en Cornelis de Vries / 1792

43.De pligten van handwerks-lieden en dienstbooden. Boing, Dirk /  bij Hermanus Keijzer, Corns. de Vries, en Hendrik van Munster / 1799

44.Volks-liedjens Meurs, J. van / bij Harmanus Keijzer, Cornelis de Vries, en Hendrik van Munster ... / 1789-1807

45.Volks-liedjens ; Derde stukjen Maatschappij: Tot nut van 't algemeen /  bij Harmanus Keijzer, Arend Fokke, Simonsz. en Cornelis de Vries ... / 1790

46.Volks-liedjens ; Tweede stukjen Maatschappij: Tot nut van 't algemeen /  bij Harmanus Keijzer, Cornelis de Vries, en Hendrik van Munster / 1794

47.Volks-liedjens ; Eerste stukjen Maatschappij: Tot nut van 't algemeen /   Harmanus Keijzer, Arend Fokke, Simonsz. en Cornelis de Vries / 1790

48.Volks-liedjens ; Eerste stukjen Maatschappij: Tot nut van 't algemeen / bij Harmanus Keijzer, Arend Fokke, Simonsz. en Cornelis de Vries ... / 1789

49.Volks-liedjens ; Eerste stukjen Maatschappij: Tot nut van 't algemeen /   bij Harmanus Keijzer, Cornelis de Vries, en Hendrik van Munster ... / 1794

50.Volks-liedjens ; Tweede stukjen Maatschappij: Tot nut van 't algemeen / bij Harmanus Keijzer, Cornelis de Vries en Hendrik van Munster ... / 1794

51.Prijsverhandelingen op de vraage: Welke zijn de beste middelen, om den minvermogenden burger met den inhoud des bijbels [...] bekend te maaken? Krom, Johannes Hermanus / H. Keijzer, C. de Vries [and] H. van Munster / 1798

52.Prijsverhandelingen, over den invloed der naarstigheid. Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen Jelgersma, Wiltetus Bernardus / H. Keijzer, C. de Vries [and] H. van Munster / 1796

53.Prijsverhandeling op de vraag: Waar aan zullen ouderen best kunnen weeten tot welke ambachten [...] hunne zoonen [...] behooren opgeleid te worden? Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen. Laar, Joannes van / H. Keijzer, C. de Vries [and] H. van Munster [booksellers] / 1795

54.Prijsverhandelingen, behelzende de verpligtingen van eenen braaven huisvader, en zulk eene huismoeder, in't gemeen burgerlijk leven [...]. Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen Bodisco, Martinus / H. Keijzer, C. de Vries [and] H. van Munster [booksellers] / 1795

55.Beandwoording der vraage: voor welke zedelijke verbeteringen [...] zijn de ambagten, kunsten, neeringen en vooräl de koophandel, vatbaar? Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen.Manen, Jacob van / H. Keijzer, C. de Vries [and] H. van Munster / 1793

56.Verhandeling over het onwrikbaar verband [...] tusschen de deugd en het waaragtig geluk. Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen. Floh, Jacob Hendrik / H. Keijzer, C. de Vries [and] H. van Munster / 1793

57.Verhandelingen over de beste wijze om de jeugd, reeds in de schoolen, tot gezellige deugden opteleiden. Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen Spoelstra, Bernardus / [2nd impression] / H. Keijzer, C. de Vries [and] H. van Munster / 1798

58.Brief aan de schoolhouderen in Nederland, uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen. Boing, Dirk / H. Keijzer, A. Fokke Simonsz.[and] C. de Vries [booksellers] / 1791

59.Schoolboekjen van Nederlandsche deugden,Nieuwenhuyzen, Martinus / bij Harmanus Keijzer, Arend Fokke, Simonsz. en Cornelis de Vries / 1791

60.Volks-liedjens ; Vierde stukjen Maatschappij: Tot nut van 't algemeen / bij Harmanus Keijzer, A. Fokke, Simonsz. en Cornelis de Vries ... / 1791

61.Volks-liedjens ; Tweede stukjen Maatschappij: Tot nut van 't algemeen / bij Harmanus Keijzer, Arend Fokke Simonsz. en Cornelis de Vries ... / 1790

62.Volks-liedjens ; Vierde stukjen Maatschappij: Tot nut van 't algemeen / bij Harmanus Keijzer, A. Fokke, Simonsz. en Cornelis de Vries / 1791

63.Prijsverhandelingen over de natuurlijke opvoeding der kinderen, in de tweede eerste jaaren van hun leven Bakker, Gerbrand / bij Harmanus Keijzer, Cornelis de Vries en Hendrik van Munster / 1797

64.Volks-liedjens ; Eerste stukjen Maatschappij: Tot nut van 't algemeen /  bij Harmanus Keijzer, Arend Fokke, Simonsz. en Cornelis de Vries ... / 1790

65.Volks-liedjens ; Tweede stukjen Maatschappij: Tot nut van 't algemeen /  bij Harmanus Keijzer, Cornelis de Vries, en Hendrik van Munster ... / 1794

66.Verhandeling over de landëigene goede en kwaade zeden der Nederlanderen Hinloopen, Dirk van /  bij Harmanus Keijzer, Cornelis de Vries en Hendrik van Munster / 1795

67.Nadrukkelijk betoog, dat ongodsdienstigheid de bron zij van tijdelijk en eeuwig ongeluk, godsdienstigheid in tegendeel de bron van tijdelijk en eeuwig geluk ; uitgegeeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen Clarisse, Johannes / bij Hermanus Keijzer, Corns. de Vries, en Hendrik van Munster / 1799

68.Beschrijving van het godsdienstig en zedelijk karakter van Jesus Christus Tinga, Eelco / bij Harmanus Keijzer, Corns. de Vries, en Hendrik van Munster / 1798

69.Prijsverhandelingen, over de gebreken in de burgerschoolen Wester, Hendrik /   bij Harmanus Keijzer, Cornelis de Vries, en Hendrik van Munster / 1799

70.Verhandeling over de landëigene goede en kwaade zeden der Nederlanderen Hinloopen, Dirk van / bij Harmanus Keijzer, A. Fokke, Simonsz. en Cornelis de Vries / 1791

71.Verhandeling over de goddelijkheid der Heilige Schrift, Wigeri, Johannes /  bij Harmanus Keijzer, Cornelis de Vries, en Hendrik van Munster / 1799

72.Schoolboekjen van Nederlandsche deugden, Nieuwenhuijzen, M. /  bij Harmanus Keijzer, Cornelis de Vries, en Hendrik van Munster ... / 1795

73.Onderzoek of men de kinderen behoore te leeren bidden en danken Statius Muller, J.W. / bij Hermanus Keijzer, Corns. de Vries, en Hendrik van Munster / 1799

74.Volks-liedjens ; Vierde stukjen Maatschappij: Tot nut van 't algemeen /  Harmanus Keijzer, Cornelis de Vries en Hendrik van Munster / 1794

75.Volks-liedjens ; Vierde stukjen Maatschappij tot nut van 't algemeen / bij Harmanus Keijzer, A. Fokke, Simonsz. en Cornelis de Vries .. / 1791

76.Volks-liedjens ; Tweede stukjen Maatschappij tot nut van 't algemeen / Harmanus Keijzer : Arend Fokke, Simonsz. : Cornelis de Vries / 1790

77.Volks-liedjens ; Eerste stukjen Maatschappij: Tot nut van 't algemeen /   Harmanus Keijzer, Arend Fokke, Simonsz. en Cornelis de Vries / 1790

78.Hendrik en Anna : Een volksboek. Hartman, Pieter / H. Keijzer, A. Fokke, Sz. en C. de Vries / 1792

79.Bedenkingen van Demophilus over de burgerlyke vryheid der Utrechtsche burgeren [sold by] D. Vis, Haarlem, [sold by] Walree, Dord, [sold by] Blussé [[etc.]] / [1784]

80.Schoolboekjen van Nederlandsche deugden. Nieuwenhuyzen, Martinus /  bij Harmanus Keyzer, Arend Fokke, Simonsz. en Cornelis de Vries ... / 1790

81.Schoolboekjen van Nederlandsche deugden. Nieuwenhuyzen, Martinus / bij Harmanus Keyzer, Arend Fokke Simonsz en Cornelis de Vries / 1788

82.Jeremias getroost, en in zyn ampt bevestigd. Of bevestigings-reden, uit Jerem. XV. 19. 't eerste deel. Ter inwyinge van ... Petrus Broes, tot leeraar in de Hervormde Gemeente van Amsteldam Westerhoff, Johannes Henricus / by de wed. J. W. Pruys en H. Keyzer en by G. Bom / 1770

83.Verhandeling over het kunstmaatig leezen Nieuwenhuijzen, Martinus /  bij Harmanus Keyzer, Arend Fokke, Simonsz. en Cornelis de Vries / 1791

84.Prijsverhandelingen over de zedelijke opvoeding der kinderen Oever, H.H. ten / Keyzer [etc.] / 1789

85.Geschiedkundig verhaal van het gedrag der Nederlandsche gemeenebest-gezinden, geduurende den tegenwoordigen oorlog, door de Fransche Republiek aan den stadhouder en zijnen aanhang verklaard op den 1. Februarij 1793. ...Blauw, .. / bij A. en J. Honkoop; / [1795]

86.Nieuw magazijn voor jonge juffrouwen, in hondert eenvoudige brieven, gewisseld tusschen Emilia, Carolina en Lisette.H. Keyzer [...], Leyden, D. Du Mortier [and] zoon [...], 'sHaage, J. Thierry [... [etc.]] / 1794

87.Geen merkwaardige en niets-beduidende droom, gedroomd den eersten Kersnagt 1795. tusschen half twaalf, en tweeën, waarin onder anderen word vertoond: het terug-dryvend schip. Het actief en moedig scheeps-volk. ..Leeuwenstyn; etc. ; Amsterdam : Keyzer, Wed Doll, Poster; etc. / [1795]

88.Verdediging der heeren studenten aan 's lands hoogeschool te Leyden, tegen de vyanden der goede orde en der vryheid, berispers van hun ... patriotisch gedrag in den opstand van 't gemeen, voorgevallen te Leyden, op den 8, 9, 10, 11 en 12. Juny 1784 ...by de meeste boekverkoopers, / [1784?]

89.Leesboek voor landschoolen, over de waarde, de voorrechten, de bestemming, en de bijzondere pligten van den boerenstand. Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen. Benthem Reddingius, Gerhard / wed. H. Keijzer, C. de Vries [and] H. van Munster / 1800

90.Betoog van het ongegronde [...] der vooroordeelen, omtrent de waarzeggerijen [...]. Benevens eene oplossing der twijffelingen, die tot staaving van deeze vooroordeelen uit de Heilige Schrift gewoonlijk worden bijgebragt. Uitgegeeven door de Bataafsche Maatschappij: tot nut van't algemeen Bakker, Gerbrand / wed. H. Keijzer, C. de Vries [and] H. van Munster / 1800

91.Aan den hoog-eerwaardigen en hooggeleerden heere Jacob van Nuys Klinkenberg [...] bij zijne verheffinge tot hoogleeraar der H. godgeleerdheid [...] aan't Atheneum Illustre. Mohr, Johannes Christiaan / ? / 1783

92.Disputatio de comoediis of Twistreden tegen de schouw-spelen. : Gehouden in de Hooge Schoole te Utrecht.Voetius, Gisbertus / Tweede druk, naar den hedendaagschen styl zo veel doenlyk was verbeterd, en met een noodig voorbericht voorzien door J.C. Mohr / by de weduwe J.W. Pruys, en H. Keyzer ... / 1772

93.Ontzaglyke doch nuttige beschouwing van het akelig treur-tooneel, door de godlyke gerechtigheid vertoond in den brandenden Amsteldamsen schouburg, op den 11den en volgende dagen der bloeimaand 1772Mohr, Johannes Christiaan / by de wed. J.W. Pruys en H. Keyzer, # Boekverkoopers en zegel lakmaakers op de Geldersche Kaai, op de hoek van het Schipperstraatje# / [1772]

94.Beredeneerde voorwaarden volgens welke de makelaars Thomas Brandi, William Roastboeuf en James Punch ... zullen verkoopen den fraaijen en prachtigen inboedel van den heer G.R. ... Uit het Engelsch vertaalt ..by Bom, Keyzer [enz.] / [1781]

95.Het vereeuwigen van de nagedachtenis derzulken, die zig bij het vaderland wél verdiend gemaakt hebben, als de plicht van eenen rechtschapen vaderlander. Voorgedragen in eene redevoering Bruine, Johannes de / bij Harmanus Keijzer / 1794

96.Zeer interessante briev, van een Joodsch burger te Amsterdam, aan een Joodsch burger te Rotterdam, over de tegenwoordige staatsomwenteling in Nederland Asser, Mozes Salomon / bij Harmanus Keijzer / 1795. Het eerste jaar der Bataafsche vrijheid

97.Nuttige huis en bybelsche almanach. Voor het schrikkel-jaar 1784 ..By H. Keyzer ... / [1784]

98.Missive aan den schryver van het geschrift, getyteld: Prysverhandeling, ter beantwoording der vraag: Welke zyn de best geschikte middelen, om het noch heerschend vooroordeel, tegen de Maatschappij: tot nut van't algemeen, weg te nemen? Laar, Johannes van / H. Keyzer / 1793

99.Bij het afscheid van den hoog-eerwaarden [...] heere Gerard Johan Nahuys [...] geroepen, tot hoogleeräar der H. godsgeleerdheid [...] op Leydens hooge schooleH. Keyzer [bookseller] / [1780]

100.Gedenkzuil van Gods wonderen, bij gelegenheid dat [...] Christiaan Salomon Duitsch, eertijds joodsche rabbi [...] zijne intreede deed als euangelie-dienaar [...] in de gemeente van Mijdrecht.Mohr, Johannes Christiaan / H. Keizer [bookseller] / 1777

101.Verhandeling over de zwem-rokken, of, Bericht van een middel om schipbreuklydenden voor verdrinken te behoeden. Spille, Hendrik / H. Keyzer / 1780

102.De voordeelen der vreede, dichtkundig geschetst in een tafreel. Houte, Willem ten / H. Keyser [bookseller] / [1784?]

103.Amstels Sion getroost, door de blijde inkomst onzer drie jongste leeraars [...] Gerhardus de Haas, Adolph Frederik van der Scheer, en Theodorus Kloppenburg Perizonius. Mohr, Johannes Christiaan / H. Keyzer / 1781

104.Welberaaden voorneemen van Johannes Claessen, om op het voetspoor van David met Gods hulpe in het werk der bedieninge te volharden. Volgens ps. 71: 16-18. Ter gedachtenis van zijnen vijv en twintig jaarigen dienst in [...] Leerdam Claessen, Johannes / H. Keyzer [and] Utrecht, J.C. ten Bosch / 1786

105.De eigenschappen en groote aangelegenheid van eenen opperbevelhebber, zo te water als te lande, in tijden van oorlog ...Ridderus, Franciscus / Nieuwe uitgaaf / H. Keyzer / 1781

106.Raad aan die myner medeburgers, welken aan de oude constitutie zyn toegedaan, hoe zig by deeze omwending te gedragen Keyzer; etc. / 1795

107.Zang voor de Leydsche weezen. Bij den aanvang van het jaar MDCCLXXXIV. Kruyff, Jan de / [s.n.] / [1784]

108.De dood van den Hollandschen eijerboer. : Als een vervolg op het Testament van den Hollandschen eijerboer. : Toneelspel in drie bedrijven Schasz, J.A. / bij H. Keyzer ... / 1782

109.Concept publicatie, wegens de heffing bij quotisatie en taxatie, in eenen verbeterden staat [...] voorgesteld. Vooraf gaan aanmerkingen over de bedenkingen, te vinden in den Republikein, n{o}. 19 en 20 H. Keijzer / 1795

110.Echt en omstandig verhaal, van het verbazend oproer, dat onlangs te Duinkerken heeft plaats gehad De Leeuw [...], Rotterdam, D. Vis [...], Delft, Roelofswaart [[etc.]] / [c. 1790]

111.Memorien aan den Hove van Holland overgegeeven, ..(Harm. Keyzer) / s.a. [1776]
112.Ontzaglyke doch nuttige beschouwing van het akelig treur-tooneel, door de godlyke gerechtigheid vertoond in den brandenden Amsteldamschen Schouwburg, op den 11den en volgende dagen der Bloeimaand 1772 Mohr, Johannes Christiaan / Zesde druk / by Harmanus Keyzer boekverkooper en zegel-lakmaker # op de Geldersche Kaai, op de hoek van het Schipperstraatje # / [1772]

113.Vermaaklyk lusthof van zede- en zinnebeelden waar in voorkomen leerzame, nuttige en aangename opwekkingen tot deugdt en godtsvrucht; in dichtmaat voorgestelt en uitgebreit, op vyftig zinnebeeldige konstplaatjes, betreklyk op vele levensstaten en handelingen der menschen; doch voornamentlyk ingericht ter aansporing der jeugd, tot wellevendheid en zedekunde Berkenkamp, Frederik /  by Harmanus Keyzer / [ca. 1775]

114.Volledig onderwijs in het whist-, omber-, quadrille- en piketspel. Hoyle / Te Amsterdam, bij Keijzer [...], Dordrecht, De Leeuw [...], Middelburg, Keel [... etc.] / 1790

115.Zangen bij het openen van de algemeene vergadering der Bataafsche Maatschappij; Tot nut van 't algemeen. Op dinsdag, den 12den van oogstmaand, 1800 Hall, Maurits Cornelis van / bij de wed. H. Keijzer, : C. de Vries : en H. van Munster / [1800]