Schalekamp Amsterdam

1.Nauwkeurig en egt berigt van de criminele proceduire door mr. J. Vermehr [...] auditeur militair [...] tegen Werner von Alvensleben, ritmeester A. van Goor, 1785 ([π2:] Alkmaar, [sold by] Harencarspel, Amsterdam, [sold by] Allart [...], Arnhem, [sold by] J.H. Möeleman [... [etc.]]) / 1785

2.Aan het volk van Holland, bijzonder op het platte land 1786 ([printed covers:] Amst. [sold by] J. Verlem, Alkm., [sold by] Dischler [...], Amsterdam, [sold by] Borchers [... [etc.]]) / 1786

3.Levensgeschiedenis der graavin van Lichtenau, eener beroemde dame aan het Pruissische hof [sold by] W. Wynands [...], Hoorn, [sold by] Vermandel, Haarlem, [sold by] Kampman [... [etc.]] / 1798

4.Bescheide antwoord van eenen Bataaf, op het Iets van S.H. Vernede, over het Succinct rapport [...] der commissie tot onderzoek van het gedrag van't voorig bestuur Bom [...], Haarlem, Walré [and] comp. [...], Leiden, Herding [... [etc.]] / 1796

5.Brief van een Leids heer [...] aan een heer buyten de provincie, behelzende het verhandelde [...] op de Haagse convocatie, van eenige leeden der Generale Nederlandsche Lyfrente Compagnie [sold by] Troost, Alkmaar, [sold by] wed. Maag [and] comp., Amsterdam, [sold by] Bom [... [etc.]] / [1777]

6.Gemeenzame briev van Philippus Verbrugge, schrijver van [...] de Post naar den Neder-Rhijn [...] houdende een [...] verhaal van de drukkende bezwaren, die hij [...] in zijne detentie, heeft moeten ondergaan Verbrugge, Philippus / ? / 1784

7.Onpartydige en vrymoedige aanmerkingen, over het bekend advis van jr. J.D. van der Capellen tot den Pol. [sold by] wed. Maag, Amsterdam, [sold by] Conradi [...], Arnhem, [sold by] Nyhof [[etc.]] / [1776]

8.Concept publicatie, wegens de heffing van penningen bij forme van taxatie en quotisatie / [sold by] J. Meerburg [...], Dordr., [sold by] Blussé [...], Amsterdam, [sold by] Keyzer [... [etc.]] / [1795]

9.Concept publicatie, wegens de heffing van penningen bij forme van taxatie en quotisatie / [sold by] J. Meerburg [...], Dordr., [sold by] Blussé [...], Amsterdam, [sold by] Keyzer [... [etc.]] / [1795]

10.Brief aan de heeren adelborsten, op 'slands schip van oorloge d'Admiraal Generaal, onder commando van [...] J.H. van Kinsbergen [sold by] C. v.d. Aa, Amsterdam, [sold by] erven Houttuyn [...], Rotterdam, [sold by] D. Vis [... [etc.]] / [1782]

11.Consept publicatie wegens de heffing van penningen bij forme van taxatie en quotisatie Provisionele Representanten van het Volk van Holland / by J. Meerburg en L. Herdingh / [1795]

12.De grondslagen van den christelyken godsdienst gehandhaafd en verdedigd M. de Bruin [...], Haarlem, C. v.d. Aa [...], Leyden, Honkoop [... [etc.]] / [c. 1794]

13.Onderzoek van Groot-Brittanjes gedrag, ten opzichte van Holland. : Zedert de opkomste der Republicq tot nu toe. Plumard de Dangeul, Louis Joseph / by d'erve van F. Houttuyn ... / 1778

14.Brief over de drostendiensten in Overyssel, door een heer uit Twenthe, aen een koopman te Amsterdam geschreven Kemp, Fr. Adr. van der / Tweede druk / van der Kroe, Warnars, Schalekamp, Houttuyn Conradi en Doll / [1778]

15.De Delfsche stok, vergruizende het goor, geel en schavots-rood Engelsch aard-werk ... : Zynde een saamenspraak tusschen patriot, Delfsche Piet, Leydsche Jan, Hilversomsche Jaap, Haarlemsche Hein, Hoornsche Gerrit, Vriesche Tjeerd, Grooninger Sjoerd, en Zweeuwsche Klaas  / Amsterdam, Bom ... / 1780

16.Bescheiden ophelderingen, over een request, geplaatst in de Haagsche Courant no. 3, van den 18den julij 1795.Claessen, Johannes / [sold by] de Moor, Rotterdam, [sold by] Hendriksen [...], Schiedam, [sold by] Poolman [[etc.]] / [1795]

17.Gesprek van Minerva, met den burger Eleutheriophilus Weetgraag, gehouden [...] in [...] augustus 1795 Schalenkamp [...], Haarlem, F. Bohn [...], Leijden, Cijfveer [... [etc.]] / [1795]

18.Brief van een heer uit H: aan zyn vriend te M: betrekkelyk het Contra manifest, door [...] de heeren Staten Generaal [...] tegens Engeland [...] gearresteert? / 1781

19.Derde brief over de drostendiensten in Overyssel Q.N. / van der Kroe, Warnars, Schalekamp, Houttuyn; Conradi en Doll / [juli 1779]

20.Tweede brief over de drostendiensten in Overyssel Kemp, F.A. van der / van der Kroe, Warnars, Schalekamp, Houttuyn; Conradi en Doll / [1778]

21.Vrye gedachten van eenen Nederlandschen patriot, over de [...] kunstplaat, tot tytel voerende De door list [...] aangevalle leeuw  / ? / 1780

22.Vrye gedachten van eenen Nederlandschen patriot, over de onlangs uitgekomene en veel geruchtmakende kunstplaat, tot tytel voerende De door list en geweld aangevalle leeuw. : Benevens eenige staatkundige reflectien over de daarin voorkoomende spreekende personagienW. Troost; / 1780

23.Antwoord op de jongstgeledene Memorie, door [...] den ridder Yorke [...] aan haare hoog-mogende overgegeeven? / 1780

24.Consideratien op de Memorie aan H. H. MM. geadresseerd door John Adams, en geteekend Leiden den 19. April 1781 Goens, Rijklof Michael van / Naar een accurate copie gedrukt / [s.n.] / 1781

25.Gedachten over het predikampt; in de gereformeerde kerk. Liefsting, Fokko / [sold by] de Bruin [...], Leijden, [sold by] Honkoop [...], 'sHage, [sold by] Thierrij [... [etc.]] / [1794]

26.Advies van jonkheer R.J. van der Capellen tot de Marsch en Lathmer [...] over de by [...] Holland begeerde onbepaalde convoyen [...] den 15. july 1779. ter staats vergadering uitgebragt Capellen tot de Marsch en Lathmer, R.J. van den / [sold by] Moelman, Amst., [sold by] Conradi [...], Campen, [sold by] wed. Heyne [... [etc.]] / [1779]

27.De vryheid, aan den raad en de burgery der stad Vlissingen.Wolff-Bekker, Elisabeth / [sold by] Tjallingius, Utrecht, [sold by] de Waal [...], Leiden, [sold by] Hoogeveen [... [etc.]] / [1778]

28.De voornaamste en minstbekende bijzonderheden, voorgevallen geduurende de belegering, inneming, en herneming der stad Breda. In den jaare 1793. : Benevens de nodige bijlagen, in welke verscheiden belangrijke en onbekende stukken voorkomen bij van Riemsdijk en van Bronkhorst, Breda van Bergen, 's Bosch Palier, Grave Krieger, Dordt de Leeuw en Krap, Rotterdam v.d. Dries, Pols en van Santen, 's Hage Leeuwestijn, Leyden van Tiffelen en Cijfveer, Haarlem van Walré & comp, Amsterdam Schalekamp v.d. Burgh en Poster, Utrecht Terveen en v.d. Schroeff, Groningen Oomkens, Leeuwarden Cahais, Deventer Brouwer, Arnhem Moeleman, en voorts alom / [1793]

29.De dood van Lodewijk XVI. koning van Frankrijk en Navarre. Treurspel. Hochkirch, Franz / [sold by] Schalekamp [...], Haarlem, [sold by] F. Bohn [...], Leijden, [sold by] Herding [... [etc.]] / [1793]

30.Verscheiden gedichten. Pypers, Pieter / Amsterdam / 1780-1790 [= 1793]

31.Constitutie der Fransche republiek, voorgesteld aan het Fransche volk door de Nationale Conventie.Utrecht, fructidor / 1795

32.De vernieuwde cyfferinge van Mr. Willem Bartjens, waar uit men meest alle de grond-regelen van de reken-kunst leeren kan Bartjens, Willem / Bij A. Meyer, Schalekamp en Van De Grampel / [ca. 1810]

33.Staat en krygskundige reflectien op het plan van't oprichten van een corps zee-soldaaten, door den heer ridder Kinsbergen ontworpen onder den tytel van Zeemans-droom.Swildens, Johan Hendrik / [sold by] D. [and] A. Vis [...], 'sHage, [sold by] Thierry [...], Amsterdam, [sold by] Conradi [... [etc.]] / 1781

34.De vernieuwde cyfferinge Bartjens, Willem / bij Schalekamp en Van de Grampel#op de Nieuwezijds Voorburgwal, over de Nieuwe Kerk, in de Zwarte Hen# / [1820?]

35.Uitlegging van de man in't hembd, door Rusch, met Batavier, en Zweed en Deen getempt- / 1780

36.Historisch verhaal van de opschorssing van vijftien predikanten der Hervormde gemeente te Amsterdam in hun dienstwerk, en het daarop gevolgde ontslag van dertien derzelven M. Schalekamp / [1796]

37.Kortbondige en stelkonstige verhandeling over den aart der lijfrenten, tontinen, weduwe-beursen en andere negotiatien ...Gallas, Abraham / Te Amsterdam, by Jan Doll en Matthys Schalekamp / 1775

38.Verslag wegens het patriottisch genoodschap der jooden, vergadert in Amsterdam den 11 february, 1795 onder de zinspreuk: Felix Libertate M. Schalekamp / 1795

39.Verslag van diaconen der Nederduitsche Gereformeerde Gemeente te Amsterdam, betreklijk den finantieelen toestand en beheering derzelve diaconie : dienende ter beantwoording van het ten hunnen opzichte gebezigde in zeker onlangs door Dirk Corn. van Voorst geschreven stuk, getitelt: Verslag van 't gebeurde, enz M. Schalekamp / [1803]

40.Brief van een Amsterdamsch heer, aan een heer te Rotterdam: waar in naauwkeurige berichten worden medegedeeld wegens [...] den algemeenen storm en [...] watervloed in Zuid en Noordholland, op den 14 en 15 november 1775[sold by] Dóll [...], Alkmaar, [sold by] wed. Maag, Dord, [sold by] Blussé [[etc.]] / [1775]

41.Kinsbergen's traanen, gestort op s'lands schip van oorlog, de Argo. Den eersten van loumaand. 1780? / 1780

42.Over de mogelijkheid, om uit metaalen, waarin geen goud of zilver is, echt goud en zilver te maken De Leeuw [...], Rotterdam, D. Vis [...], Delft, De Groot [[etc.]] / 1794

43.Brief van een' koopman, over de voordeelen eener heffing bij quotisatie van den kant der regeering M. Schalekamp / 1803

44.Beknopt onderricht, hoe men zich gedragen moet in het opbrengen der buitengewoone belasting op den bezittingen of de inkomsten : mitsgaders van den 8 en 25 jaarige heffing, volgens publicatie van den 9 julij 1804 M. Schalekamp / [1804]

45.Eerste onderwijs in de zedenleer voor kinderen Saltzman, C.G. / M. Schalekamp / 1803

46.Nieuwjaars-gift tot nut van 't algemeen Brender à Brandis, G. / M. Schalekamp / 1804

47.Aan Ysbrand van Hamelsveld Hemert, P. van / M. Schalekamp / 1808

48.Lektuur bij het ontbijt en de thetafel Hemert, P. van / M. Schalekamp / 1804-1808

49.Hendrik Goedhart in den kring van zijne familie, of Eerste onderwijs in den godsdienst, voor kinderen Saltzman, C.G. / M. Schalekamp / 1804

50.Proeve eener korte beöeffenende redeneerkunde voor de jeugd, ook gedeeltlijk voor onderwijzers en denkers ; naar het Hoogduitsch Moritz, Karl Philipp /  M. Schalekamp / 1801

51.[Prospectus voor W.T. Raynal, Wijsgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen in de beide Indien, 1775-1783] Raynal, W.T. / [Matthys Schalekamp] / [voor 1775]

52.Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...]. XVII{de.} deel [...]. Behelzende de historie van Algiers, Tunis, Tripoli en Barca; benevens die van [...] Malta. : 2 sections. M. Schalekamp / 1786

53.Hedendaagsche historie of het vervolg van de Algemeene historie [...]. XIII{de.} deel [...] behelzende de historie van de verstrooying der jooden. : 2 sections. M. Schalekamp / 1784

54.Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...]. XII{de.} deel [...] behelzende de historie van het Othomannische rijk. : 2 sections. M. Schalekamp / 1783

55.Aanhangzel tot den Atlas, tot opheldering der hedendaagsche historie M. Schalekamp / 1785

56.Eenzaam tijdverdrijf. Agron, Pierre / M. Schalekamp / 1794

57.Merkwaardige berichten ter opheldering der geheime geschiedenis van het menschelyk verstand en hart.Wieland / M. Schalekamp / 1778

58.De voortreflykheid van een' vryen staat; benevens de middelen om het genot der vryheid te behouden M. Schalekamp / 1783

59.Proeve eener korte beöeffenende redeneerkunde voor de jeugd : ook gedeeltlijk voor onderwijzers en denkers Moritz, Karl Philipp / M. Schalekamp / 1789

60.Reis naar de Noord-West kust van Amerika, gedaan in de jaren 1785, 1786, 1787 en 1788, door de kapteins Nathaniel Portlock en George Dixon : uit derzelver oorspronkelijke Reisverhalen zamengesteld en vertaald Portlock, Nathaniel / Matthijs Schalekamp / 1795

61.Proeve, ter beantwoording der vrage, door Teyler's Genootschap voorgesteld, betreffende het bestaan van beginzelen ener belangloze goedwilligheid, in het menschelyk hart. Hemert, Paulus van / by Matthys Schalekamp / 1798

62.Atlas tot opheldering der hedendaagsche historie  Bachiene, W.A. / bij Matthijs Schalekamp / 1785

63.Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën Raynal, Guillaume-Thomas / By M. Schalekamp / 1775-1783

64.Tafreel van de zeden, opvoeding, geleerdheid, smaak, en verlichting in het voormalig gewest van Holland, aan het einde der agttiende eeuw. : Eene bijdrage tot de hervorming, van opvoeding en schoolwezen, in de Bataafsche Republiek.Cosmopoliet, Een / bij M. Schalekamp / 1798

65.De Fransche catechismus, of Beginselen van republikeinsche zedekunde; in vaersen gevolgd,La Chaubeaussire / by M. Schalekamp / 1796

66.Dichtkundige almanach, of keur van heldenbrieven, vertelzels, theatraale en andere dichtstukjes ... Voor het jaar MDCCLXXXIX by M. Schalekamp ... / [1789]

67.Brief van een koopman, over de voordeelen eener heffing bij quotisatie van den kant der regeering by M. Schalekamp / 1803

68.Hedendaagsche historie of het vervolg van de algemeene historie ... behelzende de historie der Hottentotten en der Giagas; benevens die der koningryken Benguela, Kongo, Angola, Loango, Ansiko, Fungeno, Biafar, Calbaria en Benin; en der slaaven-kust by M. Schalekamp / 1785

69.Hedendaagsche historie of het vervolg van de algemeene historie ... behelzende de historie van de Goud-, Yvoor-, en Greinkust; Sierra Leona; de binnenlandsche gewesten van Afrika; en van Barbarye, inzonderheid van Marokko en Fez by M. Schalekamp / 1786

70.Hedendaagsche historie of het vervolg van de algemeene historie ... behelzende de historie der Afrikaansche eilanden, benevens de historie van Abyssinie, of Opper-Aethiopien en aangrenzende ryken, en de voornaamste koningryken of de kust van Zanguebar; als mede een beschryving van het land der Kaffers by M. Schalekamp / 1784

71.Hedendaagsche historie of het vervolg van de algemeene historie ... behelzende de verdere Europische historie; behelzende die van het koningryk Napels by M. Schalekamp / 1782

72.Hedendaagsche historie of het vervolg van de algemeene historie ... behelzende de verdere Europische historie; en byzonderlyk die van het Duitsche ryk by M. Schalekamp / 1787

73.Alle redelijk geloof aan God en Jesus van den blaam van zotternij vrijgepleit, ..Bruining, Gerbrand / bij M. Schalekamp / 1799

74.Welkom-groet aan de zoonen der vryheid, op den 19 January 1795 : lierzang by M. Schalekamp / 1795

75.Opening van het gebeurde te Wyk by Duurstede, omtrend Hendrik Bergh, 't laatst leeraar by de Luthersche christenenen te Deutichem, uit gerechtelyke, notariaale en onderhandsche stukken, naar waarheid aan 't onpartydige publiek ter beöordeeling voorgelegt door hemzelve Bergh, Hendrik / by M. Schalekamp / 1786

76.Pepyn, koning der Franschen; : treurspel Dorat, Claude Joseph / by M. Schalekamp / 1790

77.De puinhoopen; of, Beschouwing van de omwentelingen der staaten Volney / bij M. Schalekamp, 1796 / 1796

78.Het leeven en de lotgevallen van Abeillard en Eloïze Berington, J. / G.T. van Paddenburg en zoon, en M. Schalekamp / 1790

79.Geschiedenis van Karel van Burgheim en Emilia van Rosenau,Miller, J.M. / By G. T. van Paddenburg en M. Schalekamp / 1785-1787

80.Geschiedenis van den heere Hendrik Masers de Latude; : geduurende vijfendertig jaaren gevangen in verscheide staatsgevangenissen; Thierij / bij G.T. van Paddenburg en zoon, en M. Schalekamp / 1790

81.Vaderlandsche schouwburg, : bevattende oorspronglijke toneelstukken; Hoen, Pieter 't / bij G.T. van Paddenburg en zoon en M. Schalekamp / 1790-1793

82.Advis missive door Mr. C.L. Jungius, advocaat te Amsteldam, in dato 1. december 1780, geschreven aan Henrick Storm, predikant te Uitdam, met deszelfs rescriptie Jungius, C.L. / [sold by] Maag, Amsterdam, [sold by] Schalekamp, 's Hage, [sold by] Wynands [[etc.]] / [1780]

83.Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...] XI{de} deel [...]. Behelzende de historie der Deensche, Fransche, Oostendesche en Zweedsche Oostindische Maatschappyen, benevens die van het Zuydelyk vaste land. : 2 sections.M. Schalekamp, 1781 ([other title-pages:] Leiden, P. van der Eyk en D. Vygh, J. Le Mair, Campen, J.A. de Chalmot / 1779;  1780

84.De Fransche dorps-club, of De revolutionaire Jacobijnen : blyeindend-klugtspel, in 3 bedryven M. Schalekamp / 1801

85.Noodig tegenberigt van Paulus van Hemert [...] nopends de handelwijze van profr. Ysbrand van Hamelsveld Hemert, Paulus van / M. Schalekamp / 1793

86.Almanach tot nut van 't algemeen, voor het jaar 1802 Matthijs Schalekamp / [1802]

87.Almanach tot nut van 't algemeen, voor het jaar 1794. Brender à Brandis, G. / bij Matthijs Schalekamp / [1794]

88.Redenvoering over de voorzigtigheid, waermede Kristus, de Apostelen en Evangelisten zig, in hunne redenen en geschriften, zoo veel mooglijk, naer de vatbaerheid des volks geschikt hebben, : uitgesproken ... den XXIV van Slagtmaend 1790. Hemert, Paulus van / bij M. Schalekamp / 1791

89.Nieuw woordenboek der Pruyssische staatkunde Herzberg, van / bij Schalekamp [etc.] / [ca. 1796]

90.Ontwerp van staatsregeling voor het Bataafsche volk bij M. Schalekamp / [1797]
91.Andwoord op den brief der remonstrantsche broederschap : Waar in bewezen word: dat de bedoelde vereeniging van alle de protestanten ... onuitvoerelijk is by M. Schalekamp, #in de Warmoesstraat, no. 203# / [1797]

92.De omwenteling ... in Amsteldam en in andere steden en plaatsen van Holland, ..Gelder, Arend Hendrik van / bij M. Schalekamp / 1795

93.De vaderlandsche Zanger van het jaar MDCCLXXXI Kasteleijn, Petrus Johannes / bij M. Schalekamp / 1781

94.Anti-en-Ana : vervat in een brief van provisioneele dankzegging, aan den heer Biographus Honorarius te Rotterdam bij Matthijs Schalekamp / 1781

95.De triumph der vryheid, : toneelspel,Brinkman, N.C. / by M. Schalekamp ... / [1795]

96.Laudatio Simonis Episcopii : publice dicta Amstelaedami ... die xxiii Novembris ann. MDCCLXXXX Konijnenburg, Janu / apud M. Schalekamp / 1791

97.Geschiedenis der Hervormde Kerke te Antwerpen, : van de twaalfde eeuw tot den tegenwoordigen tyd; Uyttenhooven, Adriaan / by M. Schalekamp / 1794

98.Reizen der kweekelingen van Schnepfenthal. Salzmann, C.G. / bij M. Schalekamp / 1800

99.Onderrichting weegens eene verstandige en teffens gemaklyke geneeswyze zo wel van menschen als beesten, welke door een dollen hond gebeeten zyn, Baumer, Joh. Paul. / by M. Schalekamp ... / 1775

100.Naauwkeurige beschryving van de plechtigheden te Leiden op den 8ste en 9de february, 1775 : ter gelegenheid van het tweede eeuwgetyde der oprichting van 's lands hooge school, en van de promotie met de kap : in een brief van een heer te Leiden, aan een heer te Amsteldam by M. Schalekamp / 1775
101.Kingsbergen's traanen, gestort op s' lands schip van oorlog, de Argo. : Den eersten van Loumaand, 1780 Le Francq van Berkhey, Joannes / by Maagh, / [1780]

102.Burgheim onder zijne kinderen, of Nieuwe samenspraaken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaaren, over de natuur en het menschlijk leven Mundt, G.W. / M. Schalekamp / 1801

103.Iets over onzen finantieelen toestand : een koffiecultuur praatje Smets, E.C. / Schalenkamp, Van De Grampel & Bakker / 1884

104.Iets over onzen finantieelen toestand : een koffiecultuur praatje Smets, E.C. / Schalenkamp, Van De Grampel & Bakker / 1884