Timmer Amsterdam

1.Boertige beschouwing der Fransche staatsomwenteling op het einde der achttiende eeuw, enz. C. en H. Timmer / 1814-1815

2.De hermitagie van St. Jakob, of God, de koning, en het vaderland Ducray-Duminil, ... / C. en H. Timmer / 1815

3.Thomas Kelderwurm : een vrolyke roman Langbein, A.F.E. / C. en H. Timmer / 1816

4.Reize door Spanje en Frankrijk, in de jaren 1810 tot 1814 Blayney / Timmer / 1816

5.Leven, veldtochten en regering van Napoleon Buonaparte : met een volledig verhaal van de in dit tijdvak gevoerde oorlogen, inzonderheid tot opheldering van de oorzaken en waardering van de gevolgen der laatste verbazende gebeurtenissen Gifford, E. / C. en H. Timmer / 1814-1815

6.Geschiedenis van den oorlog in de jaren 1812-1815 Venturini, Carl / C. en H. Timmer / 1816-1819

7.Gedachten in slapelooze nachten, over het gebeurde sedert 1795, en: De brave Nederlander, of Iets over de algemeene wapening C. Timmer, en C.A. van Arum / [1814]

8.Gallerie der wilde volkeren, benevens eene beschrijving hunner zeden en gewoontens : een nuttig leesboek voor de jeugd van beide sexen, het welk hun, zoo veel mogelijk, met de wetenswaardigste natuur-, aardrijks en geschiedkundige bijzonderheden dier afgelegene natien, op eene onderhoudene wijze, bekend maakt  / C. Timmer / 1811

9.Zelfsverdediging van Paulus van Hemert, tegen de beschuldiging van Pr. Gisbertus Bonnet, in deszelfs geschrijf tegen Pr. Heringa, (in een' brief, aan den heer P.F.v.S.) Hemert, Paulus van / C. Timmer / 1804

10.Napoleon de Eerste, keizer van Vrankrijk, en koning van Italien etc. etc. etc. of De wonderwerken Gods, beschouwt in het vermogen van den mensch : heldendicht Timmer [etc.] / [1807]

11.Vertoog over de contracten of overeenkomsten, naar de letter van het Wetboek Napoleon, voor het Koningrijk Holland C. Timmer / 1809

12.Memorie van B. H. Adel (betreklijk de door hem gedane diensten aan de Russische troupen, bij gelegenheid hunner intogt te Amsterdam in de maand november 1813) Adel, B.H. / C. Timmer / [1814]

13.Crimineele wetten en Codex Napoleon voor het Koningrijk Holland verkort : zamengesteld ten dienste van minvermogenden C. Timmer / 1809

14.Vergelijkende tafelen van verschillende maten, gewigten en munten, inzonderheid van de oude Hollandsche met het nieuwe Fransche meter-stelsel : behoorende tot het Eerste schoolboek der wiskunde Mühlen, C.J.P. von / J.C. Vieweg / 1810

15.Maandag, dingsdag en woensdag, of Parijs, Melun en Fontainebleau : blijspel, met zang Sewrin, ... / bij C. Timmer / 1810

16.Aangenaame en nuttige verhaalen voor leerzame kinderen Timmer / [1804]

17.Handleiding tot het kaartspel C. Timmer / 1810

18.Historie van den heere Willem Erfstee : in brieven Moens, Petronella / C. Timmer / 1808-1809

19.De reizigers door Zwitserland : in brieven Lanthier, E.F. / C. Timmer / 1810-1811

20.Leven en lotgevallen van Walter, eenen in den slag bij Jena gesneuvelden officier : een roman Cramer, C.G. / C. Timmer / 1814

21.Onderschepte brieven en depêches door de generaals, ministers, grootwaardigheid-bekleeders enz., zoo uit Parijs als andere plaatsen aan den keizer Napoleon, gedurende zijn verblijf te Dresden, en onderscheidene personen geschreven C. Timmer / 1814

22.Wandelingen van een' ledigganger door de straten van St. Petersburg Faber, Theodor von / C. Timmer / 1813

23.Geschiedkundig tafereel van den waren toestand van Hamburg en het lijden van deszelfs inwoners, door de gruweldaden der Franschen Ooggetuige, Een / C. Timmer / 1814

24.Op de terugkomst van Neêrlands jongelingen uit de Fransche slavernij : eene voorspelling in den geest van Jesaia, en eenige dichtregelen aan de verraders en aan de vrienden van het vaderland Brinkman, wed. Van Streek, N.C. / C. Timmer / 1814

25.Brief over het vernietigen der partijschappen in ons vaderland,K. / C. Timmer / [1814]

26.Mijne verantwoording aan het volk van Nederland, wegens de zoo veel geruchts gemaakt hebbende, zoogenaamde zamenzwering in Febr. 1813, voorgevallen binnen Amsterdam Fallee, B.A. / C. Timmer / 1813

27.Aan het volk van Nederland C. Timmer / 1813

28.Hartelijke oranje-taal, aan het geredde volk van Nederland, en bijzonder aan mijn vaderstad Amsterdam. Ter viering hunner blijdschap, en aanvuring der alouden Bataafschen heldenmoed. Gesterkt door de heilrijke verwachting eener gelukkige toekomst. Den eersten van wintermaand 1813 Turnbull de Mikker / bij C. Timmer / [1813]

29.Lotgevallen en jammerlijk uiteinde van Mevrouw de Budoy, in de maand Januarij 1814, geheel naakt en levende in het Pijreneesch gebergte, departement van l'Arriège, kanton van Vicdessos, gevonden H. Timmer / 1817

30.Herinnering bij mijnen vijf-en-twintig-jarigen predikdienst : met nog twee andere leerredenen bij bijzondere gelegenheden Krom, Jo. Herm. / C. Timmer / 1815

31.Leerzaam letterhof, voor de Nederlandsche jeugd Hendrik Timmer / [1815-1816]

32.De pastorij te Lindisfarne Porter, Jane / H. Timmer / 1818

33.De familie Bendheim : in leerrijke gesprekken voor de jeugd Hahn, K. / H. Timmer / 1815-1817

34.Waarheid en verdichtsel Montolieu, de / H. Timmer / 1820

35.Mengelingen voor jongens en meisjes C. Timmer / [ca. 1812]

36.Amsterdamsche burgers-winteravond-uitspanningen Fokke, A. / Timmer / 1808

37.Doctor Gall en Doctor Faust, of, De groote omwenteling op aarde : eene legende uit den overouden tijd Oemler, Chr. Wilhelm / Timmer / 1808

38.Merkwaardige reizen in en door vreemde waerelddeelen : ingericht naar de bevatbaarheid der eerste jeugd Glatz, J. / C. Timmer / 1803-1807

39.Magazijn van natuur en kunst, benevens schitterende tafereelen uit het menschlijk leven, en beschrijvingen van de zeden, gewoonten, levenswijzen, kleederdragten, en godsdienstige gebruiken der verst afgelegene volken, enz. enz. : ten dienste van kinderen boven de 10 jaren Hausius, Karl Gottlob  / C. Timmer / 1811

40.Magazijn van natuur en kunst, benevens schitterende tafereelen uit het menschlijk leven, en beschrijvingen van de zeden, gewoonten, levenswijzen, kleederdragten, en godsdienstige gebruiken der verst afgelegene volken, enz. enz. : ten dienste van kinderen boven de 10 jaaren Hausius, Karl Gottlob / C. Timmer / 1802

41.Afgezien van Italië Torenbeek, John / Gerard Timmer Prods / 1986

42.De kunst van het sterven Veldhoen, Aat / Gerd Timmer Prods / 1984

43.Firma droom & werkelijkheid Torenbeek, Caroline / Gerard Timmer Prods / 1984

44.Printkundige nieuwejaars gift voor kinderen voor 't jaar 1809by C. Timmer / 1808 

45.De geschiedenis van Sir Charles Grandison verkort Richardson, Samuel / bij C. Timmer / [tussen 1805 en 1815]

46.Printkundige nieuwejaars gift voor kinderen voor 't jaar 1810 bij C. Timmer / 1809

47.Nieuw en volkomen A.B.C. : spel- en taalkundig leesboek voor kinderen Reinhardt, J.G. / C. Timmer / 1812

48.De zwart-bonte koe : een verziersel Timmer [etc.] / [na 1803]

49.Gallerie der wilde volkeren, benevens eene beschrijving hunner zeden en gewoontens : een nuttig leesboek voor de jeugd van beide sexen, het welk hun, zoo veel mogelijk, met de weetenswaardigste natuur-, aardrijks en geschiedkundige bijzonderheden dier afgelegene natien, op eene onderhoudene wijze, bekend maakt Timmer / 1803