Van der Hey Amsterdam

1.Levensgeschiedenis der graavin van Lichtenau, eener beroemde dame aan het Pruissische hof. [sold by] W. Wynands [...], Hoorn, [sold by] Vermandel, Haarlem, [sold by] Kampman [... [etc.]] / 1798 

2.Onderrigting in de kunst, om aan de vrouwen te behagen en in het beminnen gelukkig te zijn. Lenclos, Ninon de / v.d. Burgh [...], Haarlem, Beets [...], Leyden, Herdingh [... [etc.]] / [c. 1793]

3.Leven en daaden van den hoog welgeboren weledelen gr. achtb. heer Joris van Narrenhuizen, voorheen burgemeester en raad te Schilda.Rebmann, Andreas Georg Friedrich von / by Molkman & comp. en Hand. Te Amsterdam, by van Santen, v. Kesteren, van Gulik, van Vliet, van der Hey, Sakes en van der Werven. Haarlem, Beets, Walre & comp. en Bohn. Leyden, Herdingh, v. Tiffelen, Onnekink en Cyfveer. 's Hage, Leeuwestyn en v. Cleef. Delft, Roelofswaart. Rotterdam, D. Vis, v.d. Dries, Pols en Meyer. Dordrecht, Blussé, de Haas en de Vlugt. Utrecht, Paddenburg, Emenes en Terveen / 1797

4.Betoog dat het volk, onder welk eene regeeringsvorm men het zelve ook moge beschouwen, in eenen gezonden zin, niet kan gezegd worden de eenige wettige souverain te zijn ... : Alles overeenkomstig de rechten van den mensch en burger; en met het gezag der beroemdste mannen, en der H Schrift, ten sterksten bekragtigd bij Allart, Brave, Yntema, de wed. Döll ... / 1796

5.Verhandelingen, redevoeringen en losse geschriften Palm, J.H. van der / Johannes van der Hey [etc.] / 1818-1846

6.De heer Roze en zijne vrienden, in gesprekken en raadgevingen Warnsinck, W.H. / C. de Vries : H. van Munster en zoon : J. van der Hey en zoon / 1824

7.De drie gebroeders Belesteijn, of de zucht tot standsverwisseling Messchert, Willem / Corn. de Vries ; Hends. van Munster en zoon ; Johannes van der Hey / 1822

8.Aanwijzing van de geschiktste en tevens best uitvoerlijke middelen, om de losheid in grondbeginselen en zeden te stuiten en den eerbied voor den openbaaren godsdienst, en deszelfs gezag, te herstellen Clarisse, Joannes / Corns. de Vries : Hendk. van Munster : Johannes van der Hey / 1802

9.De ondervinding is de beste leermeesteres : eene huisselijke zamenspraak, waarin de inenting der koepokken beknopt en bevattelijk wordt behandeld Loosjes Pz., A. / Cornelis de Vries, Hendk. van Munster en Johannes van der Hey / 1806

10.Prijsverhandeling over het nationaal Nederlandsch gezang Reiden, Dirk van der / bij Corns. de Vries, Hendk. van Munster en Johannes van der Hey / 1802

11.Eelhart, de menschenvriend, of Gemeenzaame onderrichtingen ter leering en waarschouwing, inzonderheid van den landman Bataafsche Maatschappij: Tot nut van 't algemeen / Cornelis de Vries, Hendk. van Munster en Johannes van der Hey / 1804-1807

12.Wilhelmina : een handboek voor het vrouwelijke geslacht Greuve, G.C. de / Corns. de Vries, Hendk. van Munster en Johannes van der Hey / 1808

13.Beschrijving van de merkwaardigste voortbrengselen der natuur, met aanwijzing van derzelver nut, bijzonder voor den mensch : een volks-leesboek Uilkens, J.A. / C. de Vries : H. van Munster : J. van der Hey / 1805-1807

14.Gedenkschriften der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, voor de eerste vijfentwintig jaren van haar bestaan Maatschappij tot Nut van 't Algemeen / Cornelis de Vries, Hendrik van Munster en Johannes van der Hey / 1809

15.Drie schuitpraatjes Loosjes Pz., A. / Cornelis de Vries, Hendrik van Munster en zoon en Johannes van der Hey / 1814

16.Het nut en voordeel der insekten, bijzonder der zoodanige, die schadelijk genoemd worden en van dewelken vele menschen eenen natuurlijken afkeer schijnen te hebben Uilkens, J.A. / C. de Vries ; H. van Munster en zoon ; J. van der Hey / 1816

17.Zedekunde in voorbeelden en verhalen, voor huisgezinnen Pischon, J.C. / C. de Vries ; H. van Munster ; J. van der Hey / 1808-1816

18.Betoog van het schadelijke der vooröordeelen omtrend het horoscooptrekken en planeetleezen : benevens betoog: dat noch comeeten, noch planeeten, op de lotgevallen der menschen eenigen onmiddelijken invloed hebben Vos, Willem de / bij Corns. de Vries, Hendk. van Munster en Johannes van der Hey / 1802

19.Volks-scheikunde, of onderwijzingen en raadgevingen tot nuttig gebruik Beets, Martinus Nicolaas / C. de Vries / 1815

20.De ondervinding is de beste leermeesteres : eene huisselijke zamenspraak, waarin de inenting der koepokken beknopt en bevattelijk wordt behandeld Loosjes Pz., A. / Corn. de Vries, Hendk. van Munster en zoon en Johannes van der Hey / 1815

21.Raadgevingen bij het aangaan van een huwelijk Heppener, Henricus / C. de Vries ; Hk. van Munster en zoon ; Joh. van der Hey / 1821

22.Verhandeling over de mogelijkheid, de beste wijze van invoering en de belangrijke voordeelen eener algemeene armen-inrigting in het Rijk der Nederlanden, door het vestigen eener landbouwende kolonie in deszelfs noordelijk gedeelte Bosch, J. van den / bij Johannes van der Hey / 1818

23.Pieter Schijn en zijne dorpgenooten : een volksleesboek Swart, Nicolaas / Corns. de Vries : Hendk. van Munster en zoon : Johannes van der Hey / 1819

24.Handboek voor, of Gids des gedrags van jonge lieden Wal, Meinardus Siderius de / Corns. de Vries : Hendr. van Munster en zoon : J. van der Hey en zoon / 1823

25.De kracht en invloed der gewoonte Willigen, P. van der / Corns. de Vries : Hendr. van Munster en zoon en Johannes van der Hey / 1820

26.Voorbeelden van deugdzame bedrijven Ewald, J.L. / Corn. de Vries : Hendrik van Munster en zoon : J. van der Hey / 1812-1823

27.Een spreekwoord, niet altijd een waar woord : in voorbeelden Willigen, P. van der / Cornelis de Vries ; Hendrik van Munster en zoon ; Johannes van der Hey en zoon / 1825

28.Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter Lastdrager, Abraham Johannes / Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey / 1820

29.Pligten omtrent stervenden en gestorvenen Kanter, J. de / Corns. de Vries ; Hendk. van Munster en zoon ; Johannes van der Hey / 1818

30.Zamenspraken, over de oorzaken van het onweder en het nut der afleiders Bataafsche Maatschappij: Tot nut van 't algemeen / Cornelis de Vries : Hendk. van Munster : Johannes van der Hey / 1805

31.Het spel en de wellust, in derzelver schadelijke gevolgen geschetst : een leesboekje in drie stukjes Loosjes Pz., A. / Corns. de Vries : Hendk. van Munster : Johannes van der Hey / 1806

32.Onderzoek naar de oorzaken van het vervloeijen van aangeleerde kundigheden bij jonge lieden, na het verlaten der scholen, met aanwijzing van gepaste middelen, ter voorkoming daarvan Suringar, Willem Hendrik / Corn. de Vries ; Hendr. van Munster en zoon ; Johannes van der Hey / 1822

33.Volks-liedjens Ravekes, Hendrik / C. de Vries : H. van Munster : J. van der Hey / [1804]

34.Volks-meetkunde, of Onderwijs tot nuttig gebruik Karsten, J.W. / C. de Vries : H. van Munster en zoon : J. van der Hey en zoon / 1824

35.De Ilias Homerus / J. van der Hey / 1818-1819

36.Zangen, bij het openen van de algemeene vergadering der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen [...] den 11den van oogstmaand 1807 Hall, M.C. van / C. de Vries : H. van Munster : J. van der Heij / [1807]

37.Volks-liedjens Nieuwenhuijzen, M. /   C. de Vries : H. van Munster : J. van der Heij / 1803

38.Verzameling van merkwaardige gebeurtenissen uit de ongewijde geschiedenis : een volks-leesboek Arrenberg, R. / C. de Vries : H. van Munster : J. van der Heij / 1805

39.Het onweêr : eene gemeenzame zamenspraak ; Zamenspraken, over de oorzaken van het onweder en het nut der afleiders Bataafsche Maatschappij: Tot nut van 't algemeen / C. de Vries : H. van Munster : J. van der Heij] / [1805]

40.Zamenspraak tusschen een landheer en zijn' tuinman over het onweder ; Zamenspraken, over de oorzaken van het onweder en het nut der afleiders Bataafsche Maatschappij: Tot nut van 't algemeen / C. de Vries : H. van Munster : J. van der Heij] / [1805]

41.Huishoudkundig handboekjen voor de huismoeders van den zoogenaamden gemeenen man Tuuk, G. van der / C. de Vries : H. van Munster : J. van der Heij / 1805

42.De voor- en nadeelen der middelen ter opwekking van den naijver overwogen, de voordeelen der eersten betoogd, en derzelver juiste grenzen aangewezen Visser, H.W.C.A. / C de Vries : H. van Munster : J. van der Heij / 1806

43.Waarschuwing tegen het gevaar van alle zulke spelen, waarin, tegen eene groote doch onzekere winst, een, al is het slechts gering, verlies overstaat Swaan, Johannes Samuël / C. de Vries ; H. van Munster ; J. van der Heij / 1809

44.Zangen ter gelegenheid van de vijf-en-twintigste algemeene vergadering der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, op dingsdag, den 8sten van oogstmaand 1809 Hall, M.C. van / C. de Vries : H. van Munster : J. van der Heij / [1809]

45.Het schadelijke en gevarelijke van het onbevoegd beoordeelen van zijnen naasten aangewezen Berg, J. van den / C. de Vries : H. van Munster en zoon : J. van der Heij / 1811

46.Aanwijzing van het schadelijke en gevaarlijke gelegen in het raadplegen van kwakzalvers, oliekoopen en dergelijken, of voor zich zelven, of voor de zijnen : als mede in het gebruiken van geneesmiddelen, die men onder den naam van universeel uitvent Sebastian, J.F.C. / C. de Vries : H. van Munster en zoon : J. van der Heij / 1810

47.Het wijze en weldadige der schoolverordeningen, door 's lands hooge magten, vastgesteld in het jaar 1806 Visser, H.W.C.A. / C. de Vries : H. van Munster en zoon : J. van der Heij / 1810

48.Volkslees, of onderwijzers handboek Greuve, G.C. de / Corns. de Vries : Hendk. van Munster : Johannes van der Heij / 1807-1808

49.De voortreffelijkheid van den mensch Brand, Johan Arnold / C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij / 1814

50.Verklaring der Bergrede van Jezus Heringa, Jodocus / Cornelis de Vries : Hendrik van Munster en zoon : Johannes van der Heij / 1814

51.Zedekundig handboek voor den militairen stand Hanewinckel, Stephanus / C. de Vries : H. van Munster en zoon : J. van der Heij / 1815

52.De invloed en de grenzen der Vermakelijkheden voor de jeugd: leesboek Swaan, J.S. / C. de Vries ; H. van Munster en zoon ; J. van der Heij / 1815

53.Pligt en belang, vereenigd in de groote les: Wat gij wilt dat U de menschen zullen doen, doe hen ook alzoo Valk, Lucas / C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij / 1814

54.Natuur- en huishoudkundig handboek Stant, C. / C. de Vries : H. van Munster en zoon : J. van der Heij / 1814

55.De ware en valsche schaamte, in derzelver verschillende waarde en gevolgen Rees, B. van / C. de Vries : H. van Munster en zoon : J. van der Heij / 1816

56.Huisselijke godsdienst-oefening, nuttig en noodzakelijk Hurau, Carel Stephanus / C. de Vries : H. van Munster en zoon : J. van der Heij / 1819

57.Technologisch handboek, of Beschrijving van het gebruik, hetwelk de mensch van de voortbrengselen der natuur maakt Uilkens, J.A. / C. de Vries : H. van Munster : J. van der Heij / 1809-1819

58.De uitbreiding der wetenschappen en verbetering der kunsten, heilrijk voor de burgerlijke maatschappij Wal, G. de / C. de Vries : H. van Munster en zoon : J. van der Heij / 1817

59.De eed in deszelfs hooge en gewigtige waarde Benthem Reddingius, Gerardus / C. de Vries : H. van Munster en zoon : J. van der Heij en zoon / 1826

60.Zedekundig handboek voor den zeemansstand Maatschappij tot Nut van 't Algemeen / C. de Vries : H. van Munster en zoon : J. van der Heij en zoon / 1826

61.De oorsprong en het nadeel van het vooroordeel Heppener, H. / C. de Vries ; H. van Munster en zoon ; J. van der Heij / 1819

62.Tafereel van een gelukkig burger-gezin : dichtstuk Warnsinck, W.H. / C. de Vries ; H. van Munster en zoon ; J. van der Heij en zoon / 1824

63.De gevolgen van huisselijke achteloosheid, wanorde en verkwisting, in voorbeelden Robidé van der Aa, C.P.E. / Cornelis de Vries : Hendrik van Munster en zoon : Johannes van der Heij en zoon / 1827

64.Onderzoek naar de gegrondheid of ongegrondheid der klagten over toenemend zedebederf Keizer, S.D. de / C. de Vries : H. van Munster en zoon : J. van der Heij / 1818

65.Volkslees, of onderwijzers handboek Greuve, G.C. de / Corns. de Vries : Hendk. van Munster : Johannes van der Heij / 1807-1808

66.De pligten der samenleeving : een volksboek Stronck, C.W. / bij C. de Vries ; H. van Munster ; Johannes van der Hey / 1801

67.Levensgeschiedenis van eenen christen, of Eens christens reize naar de eeuwigheid Swaan, J.S. / C. de Vries : H. v. Munster : J. v.d. Hey / 1807

68.Schets van den voor- en nadeeligen invloed van het gedrag des werkmans op den bloei en de welvaart der fabrijken, trafijken en handwerken Boing, Dirk / Cornelis de Vries, H. van Munster, J. van der Hey / 1804

69.Volks-liedjens ; Vijfde stukjen Maatschappij tot Nut van 't Algemeen / bij Cornelis de Vries, H. van Munster en zoon en Johannes van der Hey ... / 1807

70.Volks-liedjens ; Derde stukjen Maatschappij: Tot nut van 't algemeen /  bij Cornelis de Vries, Hendk. van Munster en Johannes van der Hey ... / 1794

71.Volks-liedjens ; Vijfde stukjen Maatschappij tot Nut van 't Algemeen / bij Cornelis de Vries, Hendk. van Munster en Johannes van der Hey ... / 1807

72.Volks-liedjens ; Derde stukjen Maatschappij: Tot nut van 't algemeen /   bij Cornelis de Vries, Hendk. van Munster en Johannes van der Hey ... / 1794

73.Volks-liedjens ; Vierde stukjen Maatschappij: Tot nut van 't algemeen / Derde druk / bij Cornelis de Vries, Hendk. van Munster en zoon en Johannes van der Hey en zoon... / [ca. 1825]

74.Volks-liedjens ; Tweede stukjen Maatschappij: Tot nut van 't algemeen / bij Cornelis de Vries, Hendk. van Munster en Johannes van der Hey ... / 1794

75.Volks-liedjens ; Eerste stukjen Maatschappij: Tot nut van 't algemeen /  bij Cornelis de Vries, Hendk. van Munster en Johannes van der Hey ... / 1794

76.Geschiedenis der Nederlandsche staats-omwenteling in achttienhondert dertien Bosscha, Herman / P. den Hengst en zoon en J. van der Hey / 1817

77.Volks-liedjens ; Vijfde stukjen Maatschappij tot Nut van 't Algemeen / bij Cornelis de Vries, H. van Munster en zoon en Johannes van der Hey ... / 1807

78.Volks-liedjens ; Vierde stukjen Maatschappij tot Nut van 't Algemeen /  bij Cornelis de Vries, Hendk. van Munster en zoon en Johannes van der Hey en zoon / [ca. 1825]

79.Zelfkennis, de bron van tijdlijk en eeuwig geluk Reddingius, Wibrs Gerardus / Bataafsche Maatschappij Tot nut van 't algemeen / 1805

80.De godsdienst geen beletsel voor geöorloofd vermaak : met aanwijzing van de middelen om vóór te komen dat dit vermaak zondig worde Verwey, Bernardus / C. de Vries : H. van Munster : J. van der Heij / 1803

81.Karakterschetsen van eenige der hoofdpersonen in den bijbel voorkomende Tuuk, G. van der / C. de Vries ; H. van Munster ; J. van der Heij / [1808-1809]

82.Prijsverhandelingen over de wijze, op welke men de minkundigen, ten klaarste en gemakkelijkste, den schepper kan leeren kennen in zijne volmaaktheden uit zijne werken Oever, H.H. ten / C. de Vries ; H. van Munster ; Johannes van der Heij / 1801

83.Verhandeling over den oirsprong, gedaante en invloed der Nul Fokke, A. / W. van Vliet, en Joh. van der Hey / 1801

84.Tafereelen uit het daaglijksche leven : benevens eenige spreekwoorden, als tooneelstukjes voor de jeugd bewerkt Schrijver van Gumal en Lina, De / Van Vliet : Van der Hey / 1802

85.Gumal en Lina : eene geschiedenis tot nut en vermaak der jeugd : inzonderheid dienende om haar de eerste en voornaamste grondwaarheden van den godsdienst in te prenten Lossius, Kasper Friedrich /  Van Vliet en Van der Hey / 1822

86.Leven van Jan Carel Josephus van Speyk Koning, Jacobus / Gebroeders van Cleef : Johannes van der Hey en zoon / 1832

87.Berigt ter uitnoodiging van de vaderlandsche componisten, door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen Hendrik van Munster en zoon : Johannes van der Hey en zoon] / [1830]

88.Over het licht, in hetwelk de onderneming van Napoleon Buonaparte moet beschouwd worden, en de pligten welke daaruit voor elken Nederlander voorvloeijen : naar aanleiding van Exodus XVII, vs. 16 Wolterbeek, J.L. / Schalekamp en Van de Grampel ; en Johannes van der Hey / 1815

89.Sluikerij, een valstrik voor de zedelijkheid; en het bederf der maatschappelijke welvaart Suringar, W.H. / Hendrik van Munster en zoon : Johannes van der Hey en zoon / 1830

90.De voordeelen der burgerlijke maatschappij boven die van den natuurstaat, en die der Nederlandsche boven die van andere volken Wal, G. de / Hendrik van Munster en zoon : Johannes van der Hey en zoon / 1829

91.Gumal en Lina : eene geschiedenis tot nut en vermaak der jeugd : inzonderheid dienende om haar de eerste en voornaamste grondwaarheden van den godsdienst in te prenten Lossius, Kaspar Friedrich /   Van Vliet en Van der Heij / 1809-1810

92.Gumal en Lina : eene geschiedenis tot nut en vermaak der jeugd : inzonderheid dienende om haar de eerste en voornaamste grondwaarheden van den godsdienst in te prenten Lossius, Kasper Friedrich /   Van Vliet en Van der Heij / 1802

93.Zedelijke verhalen voor de jeugd Lossius, K.F. / Van Vliet en Van der Heij / 1816

94.Gezondheidsleer voor het volk Pennink, J.J. / Hendrik van Munster / 1828

95.Windhandel, het graf van welvaart en zedelijkheid Egerding, Jan Philip / Hendrik van Munster en zoon ; Johannes van der Heij en zoon / 1829

96.Godsdienstig en zedekundig handboek voor gevangenen : geschikt voor zon- en feestdagen Suringar, W.H. / Hendrik van Munster en zoon : Johannes van der Heij en zoon : de weduwe C. de Vries / 1828

97.Verhandelingen, redevoeringen en staatkundige geschriften van Jhr. Joan Melchior Kemper Kemper, Joan Melchior / bij Johannes van der Hey en Zoon / 1835-1836

98.Geschiedenis der staats-omwenteling in Nederland, voorgevallen in het jaar achttienhonderd dertien ; Vierde stuk: Behelzende het aanhangzel en den bladwijzer Bosscha, Herman / bij P. den Hengst en zoon en J. van der Hey / 1817

99.Geschiedenis der staats-omwenteling in Nederland, voorgevallen in het jaar achttienhonderd dertien ; Derde stuk Bosscha, Herman / bij P. den Hengst en zoon en J. van der Hey / 1816

100.Tiental bijbeloefeningen in leerredenen Heringa, J. / Johannes van der Hey : Johannes Aarinksen / 1818

101.Mengel- en tooneel-poezij Wiselius, Samuel Iperuszoon / bij Gartman en van der Hey / 1818-1821

102.De dood van Karel, kroonprins van Spanje : treurspel in 5 bedrijven Chénier, M.J. de / Erven H. Gartman : J. van der Heij / 1820

103.Geschiedenis der staats-omwenteling in Nederland, voorgevallen in het jaar achttienhonderd dertien ; Tweede stuk Bosscha, Herman / bij P. den Hengst en zoon en J. van der Hey / 1815

104.Geschiedenis der staats-omwenteling in Nederland, voorgevallen in het jaar achttienhonderd dertien ; Eerste stuk Bosscha, Herman / bij P. den Hengst en zoon en J. van der Hey / 1814

105.Geschiedenis der staats-omwenteling in Nederland, voorgevallen in het jaar achttienhonderd dertien Bosscha, Herman / bij P. den Hengst en zoon en J. van der Hey / 1814-1817

106.De twee systema's van het contract social, en de natuurlijke rechten van den mensch; of De gevoelens van Burke en Paine [...] wederlegd. Wessing [and] Van der Hey / 1794

107.Vrijheid, volksstem, en nationale repræsentatie [...] met betrekking tot het Bataafsch gemeenebest beschouwd Wessing [and] Van der Hey / 1795

108.Zaamenstel der delfstoffen, : in welke dezelve in klassen, rangen, geslagten, zoorten en verscheidenheden beschreeven worden ...Wallerius, J.G. / by Wessing, en van der Hey / 1789

109.Handleiding ter bevordering van het nuttig leezen des Bijbels Rosenmüller, Joh. Geo. / Wessing en van der Hey / 1794

110.Verbaal van de verrigtingen, der twintig, bij loting verkooren, daadelijke voorstellers; van het volk van Amsterdam. : Met de bijlaagen tot hetzelve behoorende bij Wessing en Van der Hey / 1795. Het eerste jaar der Bataafsche vrijheid

111.Het vaderland het waardigste voorwerp der schilderkunst : dichtstuk, uitgespr. bij de uitdeeling der uitgeloofde eereprijzen, door het Departement Teekenkunde der Maatsch. Felix Meritis Warnsinck, W.H. / C. Covens ; J. van der Heij / 1818

112.Gedichten Hall, M.C. van / Johannes van der Heij ; Ten Brink & De Vries / 1818-1839

113.Mijn tijd winst. : [Part 2]. Dongen, Jan Hendrik van / Wessing [and] Van der Heij / 1790

114.Mijn tijd winst. : [Part 3]. Dongen, Jan Hendrik van / Wessing [and] Van der Heij / 1790

115.Inleiding tot de kennis der Noorder-Poollanden, getrokken uit de dierkunde der Noorder-Poollanden. Pennant, Thomas / Wessing [and] Van der Heij / 1789

116.Mijn tijd winst. : [Part 1]. Dongen, Jan Hendrik van / Wessing [and] Van der Heij / 1790

117.De kleine familie : een geschenkje tot nut en vermaak voor kinderen Marcus, J.E. /  Johannes van der Hey / 1811

118.Beschrijving van het plechtig installeeren der voorstellers, tot eene nieuwe Municipaliteit in Amsteldam; op den 18e. Maij 1795. : Met de origineele aanspraaken en verdere stukken daartoe betrekkelijk bij Wessing en Van der Hey / 1795. Het eerste jaar der Bataafsche vrijheid

119.Gumal en Lina : eene geschiedenis tot nut en vermaak der jeugd : inzonderheid dienende om haar de eerste en voornaamste grondwaarheden van de godsdienst in te prenten Lossius, Kasper Friedrich /   Johannes van der Hey en zoon / 1832-1833

120.Katechismus des bijbels, dat is: eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift : ten gebruike voor de christelijke jeugd Krummacher, F.A. /  Johannes van der Hey / 1816

121.Montigni : treurspel Klijn, Hendrik Harmen /   Johannes van der Hey / 1822

122.Nieuwe methode van boekhouden, zo wel enkel als dubbel, gevolgd naar het Engelsch systema van E.T. Jones te Bristol, welk systema veel duidelyker en zeekerer dan de voorigen, veel geschikter om abuizen van allerleyen aart te ontdekken en in alle vakken van affaire, even nuttig is Jones, E.T. / Johannes van der Hey, voor rekening van de schrijver / 1801

123.Gedachte over de vrijheid van onderwijs, naar aanleiding der memorie van toelichting der regering betrekkelijk dat hoofdstuk in het gewijzigd ontwerp van Grondwet Albert, A.H. / bij Johannes van der Hey en Zoon / 1848

124.Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs voor schoolonderwijzers Denzel, B.G. /  Johannes van der Hey en zoon / 1824

125.Proeve eener beknopte geschiedenis van het lager onderwijs in ons vaderland Berkhout, A.J. /  Schalekamp, Van de Grampel & Bakker / 1824

126.Inleiding tot de algebra, ten dienste der scholen : behelzende eene korte verklaring van de eerste beginselen dezer wetenschap ... [etc.] Bangma, O.S. / Van der Hey / 1817

127.Korte handleiding voor het onderwijs der jeugd in de lagere scholen Ewald, Johann Ludwig /  Johannes van der Hey en zoon / 1826

128.Wederlegging der ingebragte bezwaaren, tegen de Nieuwe methode van boekhouden, gevolgd naar het Engelsch systhema van E.T. Jones te Bristol : als mede eene nadere uitlegging van voornoemde nieuwe methode, waarbij aangetoond wordt dat men, door dezelve, verscheidene ongerijmdheeden kan voorkomen, die in de dubbele, of zogenoemde Italiaansche methode bezwaarlijk te vermijden zijn Vestieu, N.A. / Johannes van der Hey / 1802

129.Uitvoerig verhaal hoe Ernst Haverveld van een' boer een vrijheer is geworden Saltzman, C.G. /  Johannes van der Hey / 1811

130.De geschiedenis van Isaäk voor kinderen Hamelsveld, Ysbrand van / J. van der Hey / 1804

131.Nieuwe methode van boekhouden, zo wel enkel als dubbel, gevolgd naar het systema van E.T. Jones te Bristol, welk systema zeer geschikt is om abuizen van allerleijen aart te ontdekken, en in alle vakken van affaire, even nuttig is Jones, E.T. /   Johannes van der Hey, voor rekening van de schrijver / 1806

132.Tweede verhandeling, den middenweg aanwyzende tusschen de uitersten van den tegenwoordige tyd : door proeven uit het Nieuwe Testament gestaafd ; De bybel als opvoedings-boek beschouwd voor elk, en als beslissend orakel voor allen, die waarheid zoeken Vloten, W.A. van / Johannes van der Hey / 1806

133.Verhandeling over den zorgelyken toestand der onderscheidene godsdienstige gezindheden, in den tegenwoordigen tyd, verdeeld in Neölogen of Heterodoxen, en Obscuranten of Orthodoxen : met uitvoerige opgave van het eenig middel, ter vermyding van de uitersten, waarin deze beiden anders noodwendig vervallen moeten ; De bybel als opvoedings-boek beschouwd voor elk, en als beslissend orakel voor allen, die waarheid zoeken Vloten, W.A. van / Johannes van der Hey / 1805

134.De bybel als opvoedings-boek beschouwd voor elk, en als beslissend orakel voor allen, die waarheid zoeken Vloten, W.A. van / Johannes van der Hey / 1805-1806

135.Gesprekken en overdenkingen, over de Hemelvaart van onzen Heere Jesus Christus, en over het Pinksterfeest Krieger, Wilhelm Leendert / Johannes van der Hey / 1803

136.Geschiedenis der joden : sedert de verwoesting van de stad en tempel van Jerusalem, tot den tegenwoordigen tijd Hamelsveld, IJsbrand van / bij Johannes van der Hey / 1807

137.Uitvoerig verhaal hoe Ernst Haverveld van een' boer een vrijheer is geworden Saltzman, C.G. / bij Johannes van der Hey / 1806

138.Nieuw systema van koopmans boekhouden, toepasselyk op alle soorten van rekeningen, door het welk het journaal en het grootboek, alhoewel naar de enkele methode ingericht, echter alle kundigheden der dubbele methode bevatten Bataille, M. / Johannes van der Hey / 1805

139.Welkomstgroet aan Zijne Majesteit den Koning en hoogstdeszelfs doorluchtige zonen binnen Amsterdam Loots, Cornelis / Johannes van der Hey en zoon / 1831

140.Johan de Witt en zijn tijd Simons, P. / J. van der Hey en zoon / 1832-1842

141.Twaalf leerredenen Bemmelen, A. van / J. van der Hey en zoon / 1832

142.Welkomstgroet aan het koninklijk gezin Warnsinck, W.H. / Joh. van der Hey en zoon / 1832

143.De vaderlandsliefde : dichtstuk Klijn, Hendrik Harmen / Johannes van der Hey en zoon / 1832

144.Gedenkschriften van en door Frank Floriszoon van Arkel Arkel, Frank Floriszoon van /   Johannes van der Hey en zoon / 1832

145.Montigni : treurspel Klijn, Hendrik Harmen / Johannes van der Hey / 1821

146.Schoolgezangen, voor drie stemmen : dienende tot dagelijksch gebruik bij het aan- en uitgaan der school, en bij bijzondere gelegenheden Polman, H.  / Johannes van der Hey en zoon / 1828

147.Agathocles : treurspel Klijn, Hendrik Harmen / Johannes van der Hey en zoon / 1832

148.De godsdienst : nagelaten dichtstuk Klijn, B. / Johannes van der Hey en zoon / 1832

149.Het verbond der edelen : treurspelGravenweert, J. van 's / 2e dr / Van der Hey / 1828150.Geschiedenis van den huzaar Zwartmantel Salzmann, C.G. / Johannes van der Hey / 1809-1810

151.Het evangelie volgens het Oude Testament, of Onderzoek: welke kundigheden van den godsdienst en zedeleere de menschen, volgens den inhoud der boeken des O.T., van de alleroudste tijden af, van eeuw tot eeuw, door goddelijk onderwijs, gehad mogen hebben Hamelsveld, Y. van / J. van der Hey / 1810

152.Jezus' menschenkennis, of Overdenkingen over de gelijkenissen van onzen Heiland Ewald, Joan Lodewijk / 2e dr / J. van der Hey / 1810

153.De heldendaad van Jan Carel Josephus van Speyk, gehuldigd Klijn, Hendrik Harmen / bij Johannes van der Hey en Zoon / 1831

154.Bij den vrijwilligen heldendood van J. C. J. van Speyk, tweeden luitenant ter zee, bevelhebber der kanonneerboot no. 2, ridder der militaire Willems-orde, 4de klasse Loots, Cornelis / Joh. van der Hey en zoon / 1831

155.Eerste beginselen der natuurkunde : tot nut en vergenoeging van het dagelijksche leven : in leerlesjens voor de Bataafsche jeugd ; Dl. 3 Uilkens, J.A. / Van der Hey / 1829

156.Eerste beginselen der natuurkunde : tot nut en vergenoeging van het dagelijksche leven : in leerlesjens voor de Bataafsche jeugd ; Dl. 2 Uilkens, J.A. / Van der Hey / 1830

157.Eerste beginselen der natuurkunde : tot nut en vergenoeging van het dagelijksche leven : in leerlesjens voor de Bataafsche jeugd ; Dl. 1 Uilkens, J.A. /  Van der Hey / 1831

158.Omar, of De wijze en godvruchtige oosterling : een boek voor het hart, over het geloof aan God, de voorzienigheid en onsterfelijkheid Hahn, K. / Johannes van der Hey / 1810

159.Willem de Eerste, in betrekking tot de scheuring der Zeventien Vereenigde Nederlandsche gewesten in de XVIde eeuw Broes, Wilhelm / Johannes van der Hey en zoon / 1831

160.De schoonheden der geschiedenis, of tafereel van deugden en ondeugden : aan de jeugd opgedragen Depiéreux, C. / J. van der Hey / 1804

161.Geographische oefeningen, of Leerboek der aardrijkskunde : met XX genommerde kaarten, naar de nieuwste ontdekkingen en volgens de tegenwoordige verdeeling der landen, opgemaakt uit de beste schriften en nieuwste landkaarten Prinsen, P.J. /  Johannes van der Hey en zoon / 1826

162.Karakterschetsen van sommige personen, voorkomende in de lijdens geschiedenis van Jezus, met betrekking tot hunne gezindheden jegens Hem Ewald, Joan Lodewijk / J. van der Hey / 1809

163.Liefde- en gelegenheids-leerredenen Ewald, J.L. / J. van der Hey / 1810

164.Overzigt der akademische litteratuur in het Koningrijk Holland, sedert de laatste vier jaren, afzonderlijk overgedrukt uit den Recensent ook der Recensenten, [door Johannes van der Hey], en voorzien met een wetenschappelijk register Hey, Johannes van der / J. van der Hey / 1809

165.De drie gebroeders Alverwoesters : eene komische geestverrukking, voorgelezen in het departement van letterkunde, der Maatschappije van Verdiensten, ten spreuke voerende: Felix Meritis. Op den 3den van louwmaand 1810. Fokke, A. / bij Johannes van der Hey / 1810

166.Vragen voor kinderen, of Aanleiding tot een nuttig en vermaaklijk onderhoud met jonge lieden : een handboekje voor ouders en opvoeders Nieuwe uitg / J. van der Hey / 1805

167.Beschrijving van het opvoedings-instituut te Schnepfenthal Salzmann, C.G. / Johannes van der Hey / 1808

168.Voorlezingen over de opvoeding der jeugd Ewald, Johann Ludwig / J. van der Hey / 1809-1810

169.Eerste beginselen der natuurkunde : tot nut en vergenoeging van het dagelijksche leven : in leerlesjens voor de Bataafsche jeugd ; Dl. 2 Uilkens, J.A. /   Van der Hey / 1823

170.Eerste beginselen der natuurkunde : tot nut en vergenoeging van het dagelijksche leven : in leerlesjens voor de Bataafsche jeugd ; Dl. 1 Uilkens, J.A. /   Van der Hey / 1824

171.Eerste beginselen der natuurkunde : tot nut en vergenoeging van het dagelijksche leven : in leerlesjens voor de Bataafsche jeugd Uilkens, J.A. / Van der Hey / 1804-...

172.Leerrede gehouden op den dankdag voor den vrede, den 20sten julij 1814 Clarisse, Joannes / Johannes van der Hey / 1814

173.De geschiedenis van Jakob, voor kinderen Hamelsveld, Ysbrand van / J. van der Hey / 1804

174.Verhandelingen voorgelezen in het Genootschap: Doctrina et Amicitia Haakman, H. / Johannes van der Hey / 1814

175.Leerrede, aanspraak en dankgebed, bij gelegenheid van den dankdag wegens den algemeenen vrede, den 20 van hooimaand 1814 Dorper, E.M. / Johannes van der Hey / 1814

176.De godvruchtige avondmaalganger, of Overdenkingen tot regt gebruik van het Avondmaal Ewald, Joan Lodewijk /   J. van der Hey / 1814

177.Anekdoten en karaktertrekken Bergk, Johann Adam / J. van der Hey / [1808-1814]

178.De beoefening der teekenkunde, door de eerste gronden der meetkunde gemakkelijk gemaakt Numan, H. / J. van der Hey ; H. van Munster en Zn / 1807-1812

179.Verhandeling over het middel van boedelafstand of cessie Hamelsveld, W.Y. van / J. van der Hey / 1812

180.Geschiedenis van Hendrik Ligthoofd Salzmann, C.G. / Johannes van der Hey / 1812

181.De geschiedenis van Simon Blaauwkool Salzmann, C.G. / Johannes van der Hey / 1813

182.Drietal brieven over de Wet van den 14 Mey 1814, betrekkelijk het herstel van Hollands finantien Kemper, Johan Melchior / Johnnes van der Hey / 1814

183.Nieuwe Fransche tirannij, bijzonder onder de regering van Napoleon Bonaparte : behelzende eene opgave van de onregtvaardigheden en geweldenarijen, door de Franschen in Nederland uitgeöefend, sedert het begin van 1795. tot op het einde van 1813, en vooral in de drie laatste jaren : ten gebruike voor de scholen zamengesteld Brink, Jan ten / bij Johannes van der Hey / 1814

184.Dagboek eener magnetische behandeling Ghert, P.G. van / J. van der Hey / 1814

185.Avondstonden voor de jeugd Smies, J. / Johannes van der Hey / 1801

186.Verhaal der Fransche krygsgevangenschap, (Augustus 1812, tot April 1814) van Maurits van Kotzebue, luitenant bij den generalen staf van het Russisch-Keizerlijk leger Kotzebue, Maurits van / J. van der Hey / 1815

187.Johanna van Frankrijk : geschiedkundig verhaal Genlis, de / Johannes van der Hey / 1816

188.Verschillende reizen en lotgevallen van S. Roorda van Eysinga ; uitgegeven door deszelfs zoon P.P. Roorda van Eijsinga Roorda van Eysinga, S. / Johannes van der Hey en zoon / 1830-1832

189.Tweetal van leerredenen, uitgesproken op den dank- en bededag, den 15den van hooimaand, 1815 Tenckinck, J.W.C. / Johannes van der Hey / 1815

190.Mnemosyne, of Aanteekeningen van merkwaardige verschijnsels van het animalisch magnetismus Ghert, P.G. van / J. van der Hey / 1815

191.Geschiedenis van den heer Pappel Salzmann, C.G. / Johannes van der Hey / 1813
192.Eenige Hollandsche en Engelsche dichtregelen, op de gelukkige herstelling van Nederland in den rang der onafhanglijke volken Flines, Q. de / Joh. van der Hey / 1813

193.Godsdienstig huisboek voor beschaafde vrouwen Ehrenberg, Frederik / Johannes van der Hey / 1816
194.Vaderlandsche zegepraalBosscha, P. / Johannes van der Hey / 1815
195.Krijgsliederen : opgedragen aan alle verdedigers van het vaderland Klyn, B. / Johannes van der Hey / 1815
196.Vreugdezang over den oogst van den jare 1817 : uitgesproken op den Koninklijken Hollandschen Schouwburg, te Amsterdam den 23sten october deszelfden jaars, door den acteur C. van Hulst Loots, C. / Joh. van der Hey / 1817]

197.Korte handleiding voor het onderwijs der jeugd in de lagere scholen Ewald, J.L. / 2e dr. / J. van der Hey / 1816
198.Nederlanders! Geen geloof aan Napoléon! Geen vrede met de Franschen! Te wapen! Moed! Ockerse, W.A. / Johannes van der Hey / 1815

199.Verwachtingen van den christen, of Overdenkingen over de opstanding, het laatste oordeel en eeuwig leven Ewald, Joan Lodewijk / Johannes van der Hey / 1815

200.De onzigtbare, of de goddelijke voorzienigheid werkzaam in de lotgevallen der menschen : een historisch, zedekundig en godsdienstig leesboekGoede, W. / J. van der Hey / 1812-1815

201.Oorlog en vrede uit het standpunt van den christen beschouwd Ewald, Joan Lodewijk / J. van der Hey / 1815

202.Napoleóntische redevoeringen Ockerse, W.A. / J. van der Hey / 1814-1815

203.Gods redding uit gevaren : cantate, om door liefhebbers, vereenigd met de kapel der drie regementen der schutterij van Amsterdam, en die der 10de afdeeling nationale infanterie, in de Luthersche Oude kerk aldaar, ten behoeve der slachtoffers van den waternood, te worden uitgevoerd Gravenweert, J. van 's / Joh. van der Hey en zoon / [1825]

204.Louise's genoegelijke uren op het land Ehrenberg, Frederik / J. van der Hey / 1816

205.Gesprekken over den waters-nood, en de middelen ter afwering van denzelven, in het najaar van 1815 van der Hey / 1816

206.De belastingen van den veertigsten penning en het zegel, in hare bedoeling en haar onderwerp, naar eenvoudige grondbeginselen ter algemeene bevatting opengelegd Inboorling van de noordelijke gewesten van het Rijk, een / J. van der Hey / 1817

207.Het evangelie, of Overdenkingen over de verzoening, het geloof en den Heiligen Geest Ewald, Joan Lodewijk / J. van der Hey / 1817

208.Advis van de weledele heeren J. van der Linden, M.C. van Hall, N. Sinderam, S. Ae. Verburg en F.A. van Hall, juris utriusque doctores en advokaten voor het Hooge Geregtshof in 's Gravenhage geadmitteerd en binnen Amsterdam practiserende, betreffende den zin en de meening van het vastgestelde bij artikel 3 der wet van den 25. januarij 1817, de regten bepalende die in de Nederlanden, ten opzigte van het drukken en uitgeven van letter- en kunstwerken, kunnen worden uitgeoefend Linden, J. van der / D. du Mortier en zoon / 1817

209.Korte geographische oefeningen, voor het eerste onderwijs in de kennis der geheele aarde : ten dienste der lagere scholen Prinsen, P.J. / Johannes van der Hey / 1817

210.Gedichten aan het vaderland gewijd Klyn, Hendrik Harmen / Johannes van der Hey en zoon / 1830

211.Moed en kracht, werkdadig betoond, bij vertrouwen op God, het eenig, maar zeker middel tot redding des vaderlands, of Leerrede over I Samuel XIV: 6, gehouden op den 31sten october 1830, na de oproeping des konings Berkhout, A.J. / bij J. van der Hey en zoon / 1830

212.Vervolg op het Kerkelijk register der predikanten, die sedert de Hervorming, de Gereformeerde Nederduitsche Gemeente te Amsterdam bediend hebben ... : behelzende hunne geboorten, studiën, standplaatsen, overlijden, nakomelingen, schriften en andere bijzonderheden : ten dienste der Amsterdamsche kerke en hare liefhebberen opgesteld, tot het jaar 1792, en nu verder voortgezet tot op het derde eeuwfeest der Hervorming, plegtig gevierd ... in het Koningrijk der Nederlanden, den 2 november 1817 Gerardsz, Hendrik Croese / Johannes van der Hey / 1818

213.Advijs over de haringvisscherij bij de overweging der wet van 18 maart 1818, over dit onderwerp Kemper, J.M. / Joh. van der Hey / 1818

214.Besluit, met de rapporten, ter tweede vergadering der kommissie van toevoorzigt, op den 28 oktober 1819 uitgebragt, zoo nopens den staat der kolonie Frederiks-oord, als wegens de financieële verantwoording der permanente kommissie, over het Iste jaar, tot 1 april 1819 Joh. van der Hey / 1819

215.Karel en Sophia in hunne beproevingen Schrijver van Drie jaren van rampspoed, De kleine emigrant, enz., De / Johannes van der Hey / 1819

216.Christelijke overdenkingen op alle avonden des jaars Ewald, Johan Lodewijk / J. van der Hey / 1818

217.Gedichten Klijn, B. / J. van der Hey / 1817-1828

218.Bijdragen tot de geschiedenis der wetenschappen en letteren in Nederland Cappelle, Johannes Pieter van / Johannes van der Hey / 1821

219.Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs voor schoolonderwijzers Denzel, B.G. / Johannes van der Hey en zoon / 1821-1836

220.Lijkrede aan het graf van Napoleon Buonaparte, ten vervolge der Napoleóntische redevoeringen Ockerse, W.A. / Johannes van der Hey / 1821
221.Jezus en de vrouwen : een boek tot stichting voor denkende vriendinnen des Heeren Pescheck, Christian Adolph / Johannes van der Hey / 1821

222.Verstrooide gedichten Simons, Adam / J. van der Hey / 1822

223.Gedichten Someren, R.H. van / F. Bohn, gedrukt voor rekening van den dichter / 1819-1822

224.Reis ter ontdekking van eene noordwestelijke doorvaart, uit de Atlantische in de Stille Zee, gedaan in de jaren 1819 en 1820, door de schepen The Hecla en The Griper, onder bevel van W.E. Parry Parry, W.E. / bij Johannes van der Hey / 1822

225.De doop in de Jordaan : een tafereel uit de tweede eeuw der christelijke kerkStrauss, Fr. / bij Johannes van der Hey / 1822

226.Rijmen Pruimers, J.C. / Johannes van der Hey / 1821

227.Reize naar Bengalen en terugreize naar Europa Haafner, Jacob / J. van der Hey / 1822

228.Ontdekkingsreis in de Zuidzee, en naar de Berings-straat in de jaren 1815, 1816, 1817 en 1818 Kotzebue, Otto von / Johannes van der Hey / 1822

229.Onderzoek naar het nut der zendelingen en zendelings-genootschappen Haafner, Jacob /  Johannes van der Hey en zoon / 1823

230.De troonbeklimming van Noureddin, schach van Perzië : een oostersch verhaal Ver Mehr, Jean Léonard / Johannes van der Hey en zoon / 1829

231.De eer van den Nederlandschen zeereiziger Jacob Roggeveen, gehandhaafd tegen het Examen critique van C.P. Claret Fleurieu, gevoegd achter de Voyage autour du monde, par E. Marchand, tome V, page 375 en verv. Bennet, R.G. / Johannes van der Hey en zoon / 1829

232.Feestzang, bij de viering van het vierde eeuwfeest der uitvinding van de boekdrukkunst, te Haarlem Loots, Cornelis / Johannes van der Hey en Zoon / 1823

233.Proeve van Indische dichtkunde, volgens den Ramayon Haafner, Jacob / Johannes van der Hey en zoon / 1823

234.Brieven over het natuurregt aan den heer Paulus van Hemert : (naar aanleiding van Mr. W. Bilderdijks Korte ontwikkeling der gronden van het natuurrecht, en daarbij gevoegde zielkundige verhandelingen) Kinker, J. / Johannes van der Hey en zoon / 1823

235.Redevoering van C. G. C. Reinwardt, over hetgeen het onderzoek van Indië tot uitbreiding der natuurlijke historie heeft toegebragt, gehouden den 3den mei 1823, bij het plegtig aanvaarden van het gewoon hoogleeraar-ambt in de scheikunde, kruidkunde en natuurlijke historie aan de Hooge School te Leiden Reinwardt, C.G.C. / J. van der Hey en zoon / 1823

236.Feestviering, ter gelegenheid van het vijf en dertigjarig bestaan der Utrechtsche afdeeling van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, bestuurd door Adam Simons, te Utrecht, in de Luthersche Kerk, op den avond van den 12den december 1822 Simons, Adam / J. van der Hey en zoon / 1823

237.Proeve eener geneeskundige plaatsbeschrijving (topographie) der stad Amsterdam,Nieuwenhuys, Cs. Js. / by Johannes van der Hey / 1816-1820

238.Redevoeringen en aanpraken, ter gelegenheid van de opening en sluiting der tweede gewone vergadering van de synode der Evang.-Luthersche Kerk, in het Koningrijk der Nederlanden : gehouden binnen 's Gravenhage, van den 3den tot den 12den mei 1820 Decker Zimmerman, J. / Johannes van der Hey / 1820

239.Vredewoord voor roomsch-catholijken en protestanten in het Koningrijk der Nederlanden J. van der Hey / 1822

240.Mijne herinneringen uit den Spaanschen veldtogt, gedurende de jaren 1808 en 1809 Storm de Grave, A.J.P. / Joh. van der Hey / 1820

241.Helon's bedevaart naar Jerusalem Strauss, Fr. / J. van der Hey / 1820-1822

242.Gedachtenis-offer aan Ward Bingley; Eerzucht, en andere mengeldichten Walré, Jan van / Johannes van der Hey / 1821

243.Historische verhandelingen Simons, P. / Johannes van der Hey en zoon / 1830

244.Redevoeringen Ockerse, W.A. / Johannes van der Hey en zoon / 1826

245.Aanteekeningen gehouden gedurende mijnen marsch naar, gevangenschap in, en terugreize uit Rusland, in den jaren 1812, 1813 en 1814 Wagevier, C.J. / J. van der Hey / 1820

246.Beschouwing van het verschil der bekkens in onderscheidene volkstammen Vrolik, G. / Johannes van der Hey en Zoon / 1826

247.Filips van Egmond : treurspel Klijn, Hendrik Harmen / Johannes van der Hey en zoon / 1826

248.C. C. Plinius Secundus Hall, M.C. van / Nieuwe uitgave / by Johannes van der Hey / 1819

249.M. Valerius Messala Corvinus, geschetst in eenige tafereelen uit de Romeinsche geschiedenis, gedurende zijn leven Hall, M.C. van / bij Johannes van der Hey / 1820

250.Nederlandsche historienHooft, P.C. / J. van der Hey / 1820-1824

251.De Odysséa Homerus / Van der Hey en zoon / 1823-1824

252.Voor jongelingen, bijzonderlijk uit de beschaafde standen : zestal [en tweede zestal] redevoeringen Clarisse, J. / J. van der Hey / 1818-1824

253.Handleiding voor onderwijzers, om volgens eenen geregelden gang, kinderen te leeren opmerken, denken en spreken : toegepast op de zamenstelling der eenvoudigste voorwerpen uit de meetkunde, bekend onder den naam van vormleer Dapperen, D. van / Johannes van der Hey / 1820-1824

254.Leerredenen Hengel, W.A. van / J. van der Hey / 1821-1827

255.Gedachten over den invloed der laatste staatsgebeurtenissen op de inkomsten en bezittingen der ingezetenen en de herstelling der vredesprijzen Gravenweert, J. van 's / Johannes van der Hey en zoon / 1825

256.De kerk en de staat in wederzijdsche betrekking, volgens de geschiedenis Broes, Wilhelm / Johannes van der Hey en zoon / 1830-1832

257.De nagedachtenis van Johan Melchior Kemper : plegtig gevierd op den 17 december 1824 in de maatschappij Felix Meritis Klijn, H.H. / Johannes van der Hey en zoon / 1825

258.Verhandeling over eenige vroegere zeetogten der Nederlanders, Moll, G. / bij Johannes van der Hey en Zoon / 1825

259.Troostgronden en uitzigten, om ook nu bij de zware ramp des vaderlands alles goeds van God te verwachten : eene leerrede over Jes. XLIII, 1, 2 en 5a gehouden bij gelegenheid der overstrooming den 20sten februarij 1825 Berkhout, A.J. / Joh. van der Hey en zoon / 1825

260.Dichtstukjes Brand van Cabauw, J. / J. van der Hey en zoon / 1824

261.Proeve eener beknopte geschiedenis van het lager onderwijs in ons vaderland Berkhout, A.J. / bij J. van der Hey en Zoon / 1824

262.De Sadduceën van Mr. I. da Costa getoetst aan redelijkheid, geschiedenis, en Bijbel Wiselius, S.J.Z. / Johannes Van der Hey / 1824

263.Verblijf in Frankrijk gedurende de jaren 1808-1814 : in brieven Storm de Grave, A.J.P. / J. van der Hey / 1822-1824

264.Leerredenen over de zeven brieven aan de gemeenten van Klein-Azië; Openbaringen II en III Wildschut, D.H. / J. van der Hey en zoon / 1824

265.Omstandig verslag van den moord, gepleegd aan mejufvrouw Gijsberta Wilhelmina van der Wiel, met de verhooren en teregtstelling van Christiaan Gotfried Donner, aangevuld met hiertoe behoorende authentique stukken Bronkhorst, S. van / J. van der Hey en zoon / 1824

266.Geschiedkundige beschouwing der ziekten in de Nederlanden, in verband met de gesteldheid des lands en de leefwijze der inwoneren Thijssen, H.F. / J. van der Hey en zoon / 1824

267.Afscheid van de Christelijke Hervormde Gemeente te Amsterdam, Hengel, W.A. van / Johannes van der Hey en Zoon / 1827

268.Beoordeeling en wederlegging van de vlugtige waarnemingen omtrent de ondernemingen der Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke provincien van het Koningrijk der Nederlanden (Koevorden 1828) Maatschappij van Weldadigheid. Permanente Kommissie / bij Johannes van der Hey en zoon / 1828

269.Geschiedenis van het slot te Muiden, en Hoofts leven op hetzelve; Koning, Jacobus / bij Johannes van der Hey en Zoon / 1827

270.Nagelatene verhandelingen en redevoeringen Cras, H.C. / Johannes van der Hey / 1822

271.Leerrede Rooyens, G.J. / bij Johannes van der Hey en zoon / 1827

272.Leerredenen, bij bijzondere gelegenheden uitgesproken Clarisse, J. / J. van der Hey en zoon / 1824

273.De wegen des levens, of de vraag: Welk beroep wilt gij kiezen? : gedaan aan alle aankomende jongelingen en toegewijd aan alle ouders en voogden Fokke, A. / Johannes van der Hey / 1809

274.Prognosticatie van Johannes Lichtenberg, Kathuizer munnik van de XVe eeuw Johannes Lichtenberg / Van der Hey / 1810

275.Het psycho-chemisch geheim, om van den nood eene deugd te maken Fokke, A. / Van der Hey / 1810

276.Nieuwe leerredenen Clarisse, Joannes / Van der Hey / 1823-1828

277.Iets over alles : eene Menippésche satire, om een ledig uur, opwekkend en nuttig, bezig te houden. Waar achter Mengelingen, bestaande in vlugtige gedachten over allerleije onderwerpen Fokke, A. / Van der Hey / 1805-1808

278.Dorus of het wonderkind, eene nosokomische geestvrucht Fokke, A. / Van der Hey / 1808

279.Schoonheden uit Grieksche dichters Dorn Seiffen, G. / Van der Hey / 1821

280.Gedichten van Mr. J. Kinker ... ; 3: Derde deel Kinker, J. / Johannes van der Hey / 1821

281.Gedichten van Mr. J. Kinker ... ; 2: Tweede deel Kinker, J. / Johannes van der Hey / 1820

282.Gedichten van Mr. J. Kinker ... ; 1: Eerste deel Kinker, J. / bij Johannes van der Hey / 1819

283.Gedichten van Mr. J. Kinker ...Kinker, J. / bij Johannes van der Hey / 1819-1821

284.Diederijk en Willem van Holland : treurspel Walré, Jan van / Johannes van der Hey / 1821

285.Montigni : treurspel Klijn, Hendrik Harmen /  Johannes van der Hey / 1822

286.Het karakter en de bestemming van den man Ehrenberg, Frederik / Johannes van der Hey / 1817

287.Bijdragen tot het lijfstraffelijk regt Hamelsveld, W.Y. van / bij Johannes van der Hey / 1817

288.De verbuiging der zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden voor de Nederduitsche en Fransche talen : met eenige opstellen ter vertaling, tot toepassing van dezelve Wijk, J. van /  Van der Hey / 1826

289.De geschiedenis van Abraham voor kinderen Hamelsveld, Ysbrand van /   Johannes van der Hey / 1807

290.Wysgeerige beschouwing van de geheimen der natuur. Dongen, Jan Hendrik van / Wessin [and] vander Hey / 1789

291.Geographische oefeningen, of Leerboek der aardrijkskunde : met XXIV genommerde kaarten, naar de nieuwste ontdekkingen en volgens de tegenwoordige verdeeling der landen, opgemaakt uit de beste schriften en nieuwste landkaarten Prinsen, P.J. /  bij Johannes van der Hey en zoon / 1834

292.Leçons de géographie, : avec XX cartes enluminées; ouvrage destiné aux écoles et pensionnats du royaume des Pays-Bas Koning, L. / chez J. van der Hey et fils / 1823

293.Aan het Bataafsche volk, over de redenen ter goed- of afkeuring van het thans aangeboden Ontwerp van constitutie Burgerbijeenkomst Tot nut van 't vaderland / Johannes van der Hey / [1797]

294.De troonbeklimming van Noureddin, schach van Perzië : een oostersch verhaal Ver Mehr, Jean Léonard / Johannes van der Hey en zoon / 1829

295.De ontdekte schat : eene romance uit de verlichte eeuw Ryk, Gabriel / by Johannes van der Hey / 1800

296.Het Duitsch godgeleerd seminarium, in Noord-Amerika : bewijsstukken, ophelderingen, verzoeken enz.Wette, Wilhelm Martin Leberecht de / Johannes van der Hey en Zoon / 1826

297.De maatschappij van weldadigheid in hare werking, strekking en geldelijken toestand beschouwd Fabius, Frederik Wilhelm / bij Johannes van der Hey en Zoon / 1841

298.Verhandelingen van A. Simons Simons, A. / Johannes van der Hey / 1834

299.Fingal : naar het Gaelisch van Ossian Arend, J.P. / Johs. van der Hey / 1845

300.Eerste beginselen der natuurkunde : tot nut en vergenoeging van het dagelijksche leven : in leerlesjens voor de Bataafsche jeugd ; Dl. 1 Uilkens, J.A. /   Van der Hey / 1809

301.Leerwijze om kinderen te leeren lezen Prinsen, P.J. /   J. van der Hey en zoon / 1825

302.De heldendood van Michiel Adriaanszoon de Ruyter Klijn, H.H.   / Johannes van der Hey en zoon / 1824

303.Geschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813 Palm, J.H. van der /  Johannes van der Hey en zoon / 1828

304.Leerredenen Hengel, W.A. van /  J. van der Heij en zoon / 1828

305.Eerste beginselen der natuurkunde : tot nut en vergenoeging van het dagelijksche leven : in leerlesjens voor de Bataafsche jeugd ; Dl. 2 Uilkens, J.A. / J. van der Heij / 1805

306.Eerste beginselen der natuurkunde : tot nut en vergenoeging van het dagelijksche leven : in leerlesjens voor de Bataafsche jeugd ; Dl. 1 Uilkens, J.A. / J. van der Heij / 1804

307.Geschiedenis der joden, sedert de verwoesting van de stad en tempel van Jerusalem, tot den tegenwoordigen tijd Hamelsveld, Y. van /  / J. van der Heij / 1808

308.Verhandeling over de mogelijkheid, de beste wijze van invoering en de belangrijke voordeelen eener algemeene armen-inrigting in het Rijk der Nederlanden, door het vestigen eener landbouwende kolonie in deszelfs noordelijk gedeelte Bosch, J. van den /  J. van der Heij / 1818

309.Nieuwe Fransche tiranny, byzonder onder de regering van Napoleon Bonaparte : behelzende eene opgave van de onregtvaardigheden en geweldenarijen, door de Franschen in Nederland uitgeoefend, sedert het begin van 1795 tot op het einde van 1813 : ten gebruike voor de scholen Brink, Jan ten / 2e dr / J. van der Heij / 1814

310.Reize naar de Middelandsche Zee, en, door den Archipel, naar Constantinopolen, gedaan in de jaaren 1783 tot 1786, met 's lands schip Noordholland : behelzende eene naauwkeurige en uitvoerige beschrijving van verscheiden havens en steden, in Spanjen, Frankrijk, Italiën, Turkijën, enz. Rijneveld, N.A. van / J. van der Heij / 1803

311.Verhandelingen, voorgeleezen op den XVIII en XXVII van wijnmaand des jaars MDCCCII, in de eerste gewoone vergaderingen der beide Amsterdamsche departementen der Bataafsche Maatschappije tot Nut van 't Algemeen, in het, door dezelven nieuw aangekocht, gebouw De Zon Fokke, A. / Johannes van der Heij / 1802

312.De goddelijkheid des Christendoms, in zoo verre zij begrepen kan worden, en deszelfs hoofdleeringen, op eene geheel nieuwe wijze, volgens de grondstellingen der critische philosophie beschouwd, opgehelderd en onwederlegbaar gestaafd en verdedigd Bekenn, L.G. / J. van der Heij / 1805

313.Korte handleiding voor het onderwijs der jeugd in de lagere scholen Ewald, Joh. Ludw. / J. van der Heij / 1807

314.De Christen bij de groote wereldveranderingen : een nood-, troost- en hulpboekje voor christenenEwald, Joan Lod. / J. van der Heij / 1807

315.An easy introduction for the Dutch, to learn to speak English in a short time = Eene gemaklijke inleiding voor Nederlanders, om in korten tijd Engelsch te leeren spreeken J. van der Heij / 1804

316.Het elfde hoofdstuk van Paulus Brief aan de Romeinen, in zeven leerredenen Marken, B. van / J. van der Heij / 1808

317.Godsdienstig handboek voor christen-vrouwen en dochters Ewald, J.L. / J. van der Heij / 1809

318.Bedenkingen over de Nederlandsche financiën Johannes van der Heij en zoon / 1831

319.Geschiedenis der zedelijke en godsdienstige beschaving van het hedendaagsch Europa Hengel, W.A. van / Johannes van der Heij en zoon / 1831-1844

320.Hades : eene verhandeling over den staat der afgescheidene zielen, na den dood : eene bijdrage tot de Theorie der Geisterkunde Meyer, J.F. von / J. van der Heij / 1811

321.Beknopt tafereel van Spanje en Portugal, met betrekking tot derzelver tegenwoordigen toestand Röding, J.H. / J. van der Heij / 1809

322.Natuurlijke zedeprenten, ten gebruike der jeugd : met versjes en verklaringen opgehelderd Fokke, A. / Johannes van der Heij / 1810

323.Reis van Hamburg, door Berlijn, Görlitz en Breslau, naar Silberberg en van daar naar Gothenburg Semple, R. / J. van der Heij / 1814

324.Over Mozes als dichter : eene voorlezing Clarisse, J. / J. van der Heij / 1815

325.Vertellingen, gesprekken en brieven voor kinderen Salzmann, C.G. / J. van der Heij / 1813-1815

326.Redevoeringen Kemper, J.M. / J. van der Heij / 1814

327.De veldslag en overwinning van Waterloo : een leesboek voor alle ouders en kinderen die godsdienst en vaderland liefhebben Ockerse, W.A. / J. van der Heij / 1816

328.Brieven, betreffende het bestuur der koloniën en bevattende eene beoordeeling van een werkje, over dat onderwerp uitgegeven, getiteld : Java : waarbij gevoegd zijn eenige belangrijke authentieke stukken, welke een nieuw licht verspreiden over het vorig bestuur aldaar van den gouverneur-generaal H.W. Daendels Polanen, R.G. van / J. van der Heij / 1816

329.School van wijsheid en deugd : een nieuw geschenk voor de jeugd Ewald, J.L. / J. van der Heij / 1817

330.Redevoeringen betreffende fraaije letteren en kunst Swart, N. / bij Johannes van der Heij / 1817

331.St. Clair en Olivia Owenson / J. van der Heij / 1816

332.Opwekking tot dankbaarheid voor de herstelling der Christelijke vrijheid door de Hervorming : leerrede over Galat. V : 1,Wolterbeek, J.L. / J. van der Heij / 1817

333.Kort betoog, dat de verbondene mogendheden geregtigd en verpligt zijn, om Napoléon Buonaparte van den Franschen troon met geweld van wapenen te verdrijven Brink, Jan ten / Joh. van der Heij / 1815

334.Menschenbestemming en levensgenot : zedekundige voorlezingen Ewald, J.L. / bij J. van der Heij / 1814-1815

335.Noodig berigt voor den Nederlander, wegens eene nieuwe verbeterde wijze van kunstverlichting, door middel van vlamvatbaar gas uit steenkolen Koning, B. / Joh. van der Heij / 1816

336.Brieven over den Kaukasus en Georgië, en verslag van eene reis in Perzië in 1812 Freygang, W. von / J. van der Heij / 1817

337.Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche Universiteit, en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs : uitgesproken in de St. Pieters Kerk te Leijden, den 6 november 1815 Kemper, J.M. / J. van der Heij / 1816

338.Schets van eene wetenschappelijke behandeling der staatshuishoudkunde J. van der Heij / [1817]

339.Drie jaren van rampspoed (1810-1813) : eene familiegeschiedenis, uit den tijd onzer verdrukking : niet vertaald Swart, Nic. / J. van der Heij / 1817

340.Drie verhandelingen over den zelfmoord : uitgesproken in de Maatschappij van Verdiensten, ten spreuke voerende: Felix Meritis, te Amsterdam Statius Muller, J.W. / J. van der Heij / 1817

341.De geschiedenis, lotgevallen en het karakter van David Ewald, J.L. / Nieuwe uitg. / J. van der Heij / 1818

342.Het verbond der edelen : treurspel Gravenweert, J. van 's / J. van der Heij / 1818

343.Beschouwing van den tegenwoordigen toestand van Drenthe, in gemeenzame brieven : strekkende om dat gedeelte van ons vaderland, vooral met betrekking tot deszelfs geschiktheid voor de kolonisatie, te leeren kennen Ameshoff, P.J. / bij J. van der Heij / 1818

344.De bijbelsche geschiedenis het eenige echte middel, om den mensch tot waarlijk christelijke godsdienstigheid op te leiden, in brieven aan ouders, predikanten en onderwijzers der jeugd Ewald, J.L. / J. van der Heij / 1819

345.De liefde : voor vrienden van het edele en goede, ter bevordering van duurzaam huwelijksgeluk Ehrenberg, F. / J. van der Heij / 1819-1820

346.De mensch : in drie zangen Loots, C. / J. van der Heij / 1819

347.Zang-oefeningen voor de lagere scholen, in overeenstemming met des schrijvers Aanvankelijk onderwijs in de muzijk en het zingen Dapperen, D. van / J. van der Heij / 1818-1819

348.Gedichten van Cornelis Loots Loots, Cornelis / J. van der Heij / 1816-1817

349.Ontwerp tot verbetering van den toestand der noodlijdenden, gevangenen, bedelaars enz., door middel van den landbouw, n uttige verbeteringen in den waterstaat onzes lands, waardoor jaarlijks de uitgaven van 's lands schatkist, zoowel als de giften der ingezetenen, aanmerkelijk kunnen verminderd en tot betere doeleinden gebezigd worden J. van der Heij / 1818

350.Verspreide lettervruchten van Mr. Jan van 's Gravenweert Gravenweert, Jan van 's / Van der Heij / 1819

351.Jona, eene belangrijke bijbelsche geschiedenis Sprenger van Eijk, J.P. / J. van der Heij / 1818

352.Geest des christendoms en christelijke gemoedsgesteldheid : geschetst voor beschaafde christenen, en inzonderheid voor de vrouwelijke sekse Ewald, J.L. / J. van der Heij / 1819

353.Bedenkingen over de vraag: Heeft Cicero in zijne redekunstige voorschriften, al dan niet gezondigd tegen de beginselen der zedekunde? : briefswijze medegedeeld aan den heer J.F.L. Schröder, hoogl. in de wis- en natuurkunde te Utrecht, enz. Hall, F.A. van / J. van der Heij / 1819

354.Hulde toegebragt aan de nagedachtenis van J. van den Vondel, op den Amsterdamschen schouwburg, na het vertoonen van den Gijsbrecht van Amstel, in wintermaand des jaars 1818 Loots, C. / Johannes van der Heij / 1818

355.Antwoord op de Brieven aan eenen vriend in Holland, over de onlangs uitgegevene Beschouwing van den tegenwoordigen toestand van Drenthe Ameshoff, Pieter Joannes / J. van der Heij / 1818

356.Beoordeeling van mr. W. Bilderdijks Nederlandsche spraakleer, met de spreuk: Discant artem quam frustra docent Kinker, J. / bij Johannes van der Heij en zoon / 1829

357.Bijbeloefeningen over uitgezochte plaatsen des Ouden Testaments : in leerredenen Romswinckel, A.C. / Johannes van der Heij en zoon / 1829

358.Antwoord van G. Moll, lid der gewezene Commissie tot onderzoek der beste rivier-afleidingen, aan den wel-edelen gestrengen heer Mr. J.G. van Nes, hoogheemraad van den Lekdijk Bovendams, wegens eene memorie van het Collegie van den Lekdijk Bovendams, over het rapport aan Zijne Majesteit uitgebragt door de Commissie tot onderzoek der beste rivier-afleidingen Moll, G. / Johannes van der Heij en zoon / 1829

359.Handboekje op eene reis den Rijn opwaarts tot Spiers en langs de Berg-Strasze en de voornaamste baden van den Taunusgebergte terug Johannes van der Heij en zoon / 1829

360.Nieuwe gedichten Klijn, Hendrik Harmen / J. van der Heij en zoon / 1822-1825

361.Christelijk huis- en handboek, of Bespiegelingen voor elken dag des jaars Ewald, J.L. / Nieuwe uitg / Johannes van der Heij en zoon / 1826

362.Antwoord aan den heer A. Capadose, ter wederlegging van zijn Omstandig verhaal ... /door Joh. van der Heij en zoon / 1825

363.Welkomstgroet aan Zijne Majesteit den Koning en Hoogst Deszelfs Vorstelijk Huis, ter gelegenheid van het buitengewoon concert in de Maatschappij: Felix Meritis, den 13den November 1825 Klijn, B. / Johannes van der Heij en zoon / 1825

364.Tasso te Rome : dichtstuk Gravenweert, J. van 's / Johannes van der Heij en zoon / 1826

365.Kern der leere van Gods Koningrijk, volgens den inhoud der bijbelsche geschiedenis Hess, Joh. Jakob / Joh. van der Heij / 1820

366.Kerkkloks-toonen : herinneringen uit het leven van een' jongen geestelijken Strauss, Fr. / J. van der Heij / 1818-1820

367.Over de Duitsche hooge-scholen met opzicht tot Kotzebue's Literarisches Wochenblatt en geweldigen dood Krug, W.T. / J. van der Heij / 1820

368.Nieuwe leerredenen Hengel, W.A. van / Johannes van der Heij en zoon / 1830-1834

369.Verzameling van reglementaire en organieke wetten en verordeningen der Maatschappij van Weldadigheid : voorafgegaan van eene ophelderende inleiding Maatschappij van Weldadigheid. Permanente Kommissie / Johannes van der Heij / 1820

370.Aanvankelijk onderwijs in de muzijk en het zingen, of Handboekje voor onderwijzers, om kinderen deze wetenschappen reeds eenigzins vroegtijdig te leeren beoefenen Dapperen, D. van / Joh. van der Heij / [1818-1820]

371.Nog een blik op de Sadduceën van mr. I. da Costa, naar aanleiding van deszelfs zoogenaamde inlichtingen omtrent het karakter van prins Maurits van Nassau Wiselius, S.Iz. / Johannes van der Heij en zoon / 1825

372.Menschlievendheid : dichtstuk uitgesproken in de Maatschappij Felix Meritis te Amsterdam den 9den Maart 1825 Loots, Corn. / Johannes van der Heij en zoon / 1825

373.Reizen door Rusland, Siberië, Polen, Oostenrijk, Saksen, Pruissen, ... , ondernomen gedurende des schrijvers volkomen blindheid : waarin een verslag van zijne vervoering als staatsgevangene uit het oostelijk gedeelte van Siberië Holman, James / Johannes van der Heij en zoon / 1829

374.Tafereelen uit de levens- en lijdensgeschiedenis van den Heere Jezus ChristusClarisse, Joannes / Johannes van der Heij en zoon / 1827-1830

375.Vruchten en resultaten van een zestig jarig leven Ockerse, W.A. / Joh. van der Heij en zoon / 1823-1826

376.Christelijke geloofs- en zedeleer afgeleid uit de twee Brieven van Paulus aan de Korinthers Keizer, S.D. de / Johannes van der Heij / 1827

377.Redevoering over het verband der archaeologie met de hedendaagsche kunsten : gehouden den 23sten september 1826, bij het plegtig aanvaarden van het gewoon hoogleeraar-ambt in de bespiegelende wijsbegeerte en letteren, bijzonder in de archaeologie, aan de Hooge School te Heyden Reuvens, C.J.C. / Johannes van der Heij en zoon / 1827

378.Geschiedkundige aanteekeningen, betrekkelijk de lijfstraffelijke regtsoefening te Amsterdam, voornamelijk in de zestiende eeuw Koning, Jakobus / Johannes van der Heij / [1828]

379.Leerredenen over den dood en de opwekking van Lazarus, tot troost en bestuur van bedroefden, bij het afsterven van geliefde betrekkingen Wildschut, D.H. / J. van der Heij en zoon / 1827

380.Zwitserland : in drie gezangen Klijn, Hendrik Harmen / Johannes van der Heij en zoon / 1828

381.Het zuchtend schepsel : proeve eener eenvoudige verklaring van Rom. VIII: vs. 18-25 Wildschut, D.H. / Johannes van der Heij en zoon / 1828

382.Zestal leerredenen Denier van der Gon, J.J. / Johannes van der Heij en zoon / 1828

383.Tweetal leerredenen, ter gelegenheid van de algemeen heerschende ziekte in ons vaderland, en ten voordeele mijner door dezelve ongelukkige en behoeftige landgenooten Balen Blanken, G.C. van / Johannes van der Heij en zoon / 1826

384.Tiental leerredenen, ter aanprijzing van christelijke deugden Heringa, Jodocus / Johannes van der Heij en zoon / 1826

385.Feestzang bij de twee honderd vijftigste verjaring van de stichting der Leydsche Hoogeschool Hall, M.C. van / J. van der Heij en zoon / 1825

386.Bij den storm en watervloed op den 4 en 5 Februarij 1825 J. van der Heij en zoon / 1825

387.Marco Bozaris, handhaver der Grieksche onafhankelijkheid : dichtstuk Gravenweert, J. van 's / J. van der Heij en zoon / 1824

388.Drie jaren van rampspoed (1810-1813) : eene familiegeschiedenis, uit den tijd onzer verdrukking : niet vertaald Swart, Nic. / J. van der Heij / 1817

389.Handleiding voor onderwijzers, om volgens eenen geregelden gang, kinderen te leeren opmerken, denken en spreken : toegepast op de zamenstelling der eenvoudigste voorwerpen uit de meetkunde, bekend onder de naam van vormleer Dapperen, D. van /   Johannes van der Heij / 1825

390.Annotatio in loca nonnulla Novi Testamenti Hengel, Wessel Albertus van / J. van der Hey et filius / 1824

391.Leerboek der christelijke kerkgeschiedenis, ten gebruike bij voorlezingen Münscher, W. / J. v.d. Hey / 1818

392.De peinzende kristen, of Bundel van stichtelijke gedachten voor de eenzaamheid Broes, Petrus /  J. v.d. Heij / 1817

393.De kleine emigrant en andere verhalen, uit de geschiedenis van onzen tijd : niet vertaald Schrijver van Drie jaren van rampspoed, De / J. v.d. Heij / 1818

394.Ter nagedachtenis van Cornelis Loots Haakman, H. / Johannes van der Hey en zoon / 1835

395.Opwekking van het echt godsdienstig gevoel bij de jeugd, de pligt van ouders en opvoeders Warnsinck, Willem Hendrik / Hendrik van Munster en zoon en Johannes van der Hey en zoon / 1831

396.Mr. J. Kinker aan Paulus van Hemert: te Amsterdam, bij J. van der Hey en Zoon 1823 B. / [uitgever niet vastgesteld] / [1824]

397.Het Noorden en het Oosten : reisherinneringen Gravenweert, J. van 's / bij Johannes van der Hey en zoon / 1840-1841

398.Gedenkstuk der verlossing en herstelling van Nederland, in den jare 1813 Lastdrager, Abraham Johannes / bij C. de Vries ; H. van Munster en Zn ; J. van der Hey ; D. du Mortier en Zn [etc.] / 1817-1818

399.Nieuwe gedichten van Cornelis Loots Loots, Cornelis / Johannes van der Hey / 1821

400.Gustaaf Adolf, koning van Zweden : een boek voor vorst en volk Bötticher, W. / Van der Hey / 1852

401.Berigten omtrent de evangelisatie van Java Brumund, J.F.G. / Van der Hey / 1854

402.Proeve over den invloed der staatkundige gebeurtenissen en der godsdienstige en wijsgeerige begrippen, sedert ruim vijfentwintig jaren, op de ware verlichting in het godsdienstige en zedelijke van de volken van Europa Kemper, J.M. /   Johannes van der Hey / 1820

403.Tafereelen uit het daaglijksche leven : benevens eenige spreekwoorden, als tooneelstukjes voor de jeugd bewerkt Schrijver van Gumal en Lina, De /  Van Vliet en Van der Hey / 1817

404.Godsdienstig huisboek voor beschaafde vrouwen Ehrenberg, F. / Nieuwe uitg / Johannes van der Hey en zoon / 1831

405.Godsdienstig handboekje bijzonder voor de jeugd : met overdenkingen op elken morgen en avond van al de dagen der week, ook op feestdagen, en bij het aannemen tot lidmaat, bij het H. Avondmaal, en voor het krankbed : aan alle welgezinde kinderen toegewijd Ewald, Joan Lodewijk /   Johannes van der Hey / 1810

406.Arbeid en gelukzaligheid : zangstuk, ter gelegenheid van de acht en twintigste Algemeene vergadering der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, op Dingsdag, den 11den van Oogstmaand, 1812 Hall, M.C. van / Cornelis de Vries, Hendrik van Munster en Zoon en Johannes van der Hey / [1812]

407.De voornaamste gebeurtenissen uit de geschiedenis der invoering en vestiging van het Christendom in ons vaderland : verhaald aan de Nederlandsche jeugd Glasius, Barend / Van der Hey / 1849

408.De voornaamste gebeurtenissen der Kerkhervorming in Nederland : verhaald aan de vaderlandsche jeugd Glasius, Barend / Van der Hey / 1847

409.Herderlijke brief van de gezamelijke bedienaren van het evangelie onzes Heeren en Zaligmakers Jezus Christus in de Nederduitsche Hervormde gemeente te Amsterdam aan dezelve gemeente Wolterbeek, J.L. / Van der Hey / 1836

410.Bundel uitgelezen brieven van den wijsgeer Seneca, bevattende: Lessen van levenswijsheid, en vermaningen tot deugdbetrachting Seneca / Johannes van der Hey en Zoon / 1836

411.Regtsgeleerde verhandelingen en losse geschriften Hall, M.C. van / Johannes van der Hey en Zoon / 1838

412.Beproevingen der vrouw : verhalen en schetsen uit het dagelijksch leven Arthur, T.S. / Van der Hey / 1852

413.De zaak der formulieren van eenigheid in de Nederlandsche Hervormde Kerk aan een kalm, naauwkeurig en onpartijdig onderzoek onderworpen, tot bevordering van den vrede en de eer dier kerk Mensinga, J.A.M. / Johannes van der Hey en Zoon / 1848

414.Vijf brieven over Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet von Dr. D.F. Strauss, III Auflage, in het algemeen, en over een gedeelte der lijdens-geschiedenis in het bijzonder Hengel, W.A. van /  Johs. van der Hey / 1847

415.De toegedekte schotel, of de historie van Lourens en Lijsje : (eene oorspronkelijke ware geschiedenis) Loosjes Pz., A. /  bij de erven Hendrik van Munster en zoon en Johannes van der Hey en zoon / 1835

416.Volks-liedjens ; Vijfde stukje Maatschappij tot Nut van 't Algemeen / bij Cornelis de Vries, Hendk. van Munster en Johannes van der Hey / 1806

417.Eerste beginselen der algebra voor kinderen van de hoogste klasse eener lagere school Johannes van der Hey / 1821

418.Rekenboek voor de scholen in ons vaderland : bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin, volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven ; 1e stukje Wijk, J. van / Johannes van der Hey / 1820

419.Rekenboek voor de scholen in ons vaderland : bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin, volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven Wijk, J. van / Johannes van der Hey / 1807-...

420.Zevental verhalen : Elcheïra, Bertha, Laura, Seraphina, Blanca, Irena, Emma Storm de Grave, A.J.P. / Joh.s van der Hey en Zoon / 1850

421.De Iersche Gil Blas : lotgevallen en avonturen van Con Gregan op zijn zwerftochten uit Ierland naar Canada, de Vereenigde Staten, Texas, onder de goudzoekers door Algiers, Spanje, Frankrijk enz., door hem zelven beschreven Van der Hey / 1851

422.De propheet van Florence, 1492-1498 Scherr, Johannes / Joh. van der Hey / 1847

423.De engel van den tijd : een ernstig woord voor den laatsten avond van het jaar 1849 Muntendam, J. / Van der Hey / 1849

424.Lotgevallen en vroegere zeereizen van Jacob Haafner Haafner, Jacob / Johannes van der Hey / 1820

425.De evangelische godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opengelegd in breeden tekstenrol, ten gebruike van de kerkelijke leerrede en den Bijbelschen almanak : benevens aanhangsel, meest bevattende losse opmerkingen over het gebruik des Bijbels voor den tekst der leerrede Broes, Willem / [s.n.] / 1848

426.Orde der feest- en lijdensteksten, zoo als dezelve jaarlijks, op de feestdagen en vóór Paschen, in de Christelijke Hervormde gemeente van Amsterdam gepredikt wordenVan der Hey / [1841]

427.Leesboekje voor kinderen Salzmann, C.G. / Johannes van der Hey / 1800-...

428.Luther's sterfdag, door eenen hervormden leeraar met zijne gemeente godsdienstig herdacht Mensinga, J.A.M. / Johs. van der Hey .. / 1846

429.Rusland en zijne beheerschers Brabazon, E.J. / Joh. van der Hey / 1855

430.Boheemsche novellen Horn, Uffo / Van der Hey / 1849

431.Zangen, ter gelegenheid van de Algemeene Vergadering der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, op Dingsdag, den 11den Augustus, 1835 Tollens, H.F. / H. van Munster en zoon : Johannes van der Hey en zoon / [1835]

432.De wraak eener huishoudster : roman Honig, Jacob / Van der Hey / 1848

433.Nicolaas Ruychaver, of Geloof, liefde en vaderland : tafereelen uit de jaren 1566-1578 Honig, Jacob / J. van der Hey / 1846

434.Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden : ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën Hoonaard, W. van den / Johannes van der Hey en Zoon / 1838

435.De stomme getuige van het menschelijke hart, in romantische tafereelen Roorda van Eijsinga, P.P. / Van der Hey / 1833

436.De vraag: zal de Paus van Rome alsnog weder in zijne wereldlijke magt hersteld worden? toestemmend beantwoord, uit de Openbaring van Johannes, in verband met de profeti"en van Dani"el en Paulus' woord 2 Thes. II Goedkoop, A. / Van der Hey / 1849

437.De gelijkenissen van onzen Heiland in overdenkingen Ewald, J.L. /  van der Hey / 1845

438.Het belang van de leer der regtvaardiging door het geloof, in betrekking tot de zedelijkheid Gieseler, J.C.L. / Johannes van der Hey / 1844

439.Twee memoriën, betrekkelijk het Koninklijk Instituut voor de Marine Tengbergen, H.F. / bij Johannes van der Hey en Zoon / 1849

440.De lijdende Heer herdacht in het christelijk gezin : dagelijksche overdenkingen gedurende de zeven weken vóór Paschen Muntendam, J. / Van der Hey / 1849

441.De opstanden en omwentelingen in het Pausdom Swalue, E.B. / Johannes van der Hey / 1842

442.De Heilige Schrift des Ouden Verbonds volgens Jezus en zijne apostelen : eene bijdrage tot de kennis en apologetiek des bijbels Fockens, H.F.T. / Kohannes van der Hey / 1848

443.De godvruchtige avondmaalganger, of Overdenkingen tot regt gebruik van het avondmaal Ewald, Joan Lodewijk /  Van der Hey / 1834

444.Leerredenen van J. J. van Oosterzee Oosterzee, J.J. van /   J. van der Hey / 1847

445.Leerredenen van J. J. van Oosterzee Oosterzee, J.J. van / J. van der Hey / 1846

446.Vier leerredenen met eenige bijlagen Mensinga, J.A.M. / Johannes van der Hey en zoon / 1843

447.Een woord van herinnering, bemoediging en raad, bij den aanvang van ... 1847 : aan een ieder die het wèl met Nederland meent Alethophilus / Johs. van der Hey en zoon / 1847

448.ABC en leesboekje, of Aanwyzing om op de natuurlykste wyze het leezen te leeren Salzmann, C. G. / by Johannes van der Hey / 1799-1800

449.Herderlijke brief van de gezamenlijke bedienaren van het Evangelie onzes Heeren en Zaligmakers Jezus Christus in de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam aan dezelve Gemeente Wolterbeek, J.L. / Van der Hey [etc.] / 1836

450.Truydeman en zijn wijf : eene Westfriesche novelle Honig, Jacob / Johs. van der Hey / 1852

451.De vlieger.Paul, Jean / Van der Hey en Zoon / 1846

452.Zangen, ter gelegenheid der viering van het vijftigjarig bestaan der Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, op Dingsdag den 12den Augustus 1834 Hall, M.C. van / Erven H. Van Munster en Zoon, en Johannes van der Hey en Zoon / [1834]

453.Wat staat het lager school-wezen in Nederland van het gezag des Pauselijken Stoels te wachten? : eene tijdige vraag Teissèdre l'Ange, J. / J. van der Hey en Zoon / 1842

454.Het wenschelijke eener nieuwe Nederduitsche vertaling van den Bijbel in het algemeen en van het Nieuwe Testament in het bijzonder, volgens de nu gelegde grondslagen Hengel, W.A. van / Van der Hey / 1855

455.De vrouw om en in de pastorie B., Pauline / Joh. van der Hey & Zn / 1853

456.Mijne vroegere twijfelingen en mijne tegenwoordige overtuiging en belijdenis omtrent godsdienst en Christendom Albert, A.H. / Johannes van der Hey en Zoon / 1848

457.De dagen van Bruce : tafereelen uit de geschiedenis van Schotland in het begin der XIVde eeuw Aguilar, Grace / van der Hey / 1853

458.Helmina en Elise : zang van twee vaderlandsche meisjes Kinker, Johannes / Joh. van der Hey & Zn / 1832

459.Chassé op het puin der Citadel van Antwerpen Loots, Cornelis / Johannes van der Hey / 1833

460.Het ontwerp van Gerevideerd Algemeen Reglement voor het Bestuur der Hervormde Kerk in het Koningrijk der Nederlanden,Tydeman, J.W. / Johs. van der Hey / 1849
461.Het proefondervindelijk Christendom Coquerel, Athanase / Johs. van der Hey / 1848

462.Eene openbare godsdienstoefening, na de inhuldiging van Z.M. den Koning Willem III, in de tegenwoordigheid van het vorstelijk huis gehouden te Amsterdam in de Wester Kerk, den 13den mei 1849 Wildschut, D.H. / Van der Hey / 1849

463.Verhandelingen, redevoeringen en losse geschriften Palm, J.H. van der / Johannes van der Hey [etc.] / 1828-1846

464.Schetsen uit Rome : of de hoofdstad van den Kerkelijken Staat en der Roomsch-katholieke Christenheid, in haar kerkelijk en burgerlijk leven Van der Hey / 1845

465.Uitboezeming bij het graf van den hoog-eerw. heer George Hendrik Lagers; ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw, voorzitter der hoogeerwaardige synode van het Evang. Luthersch kerkgenoots. en predikant bij de Evang. Luth. gemeente te Amsterdam Klyn, Hendrik Harmen / Johannes van der Hey / 1833

466.Dichterlijke herfstbloemen Klijn, Hendrik Harmen / bij Johannes van der Hey / 1835

467.Gedenkschriften der Maatschappij tot nut van 't algemeen, voor de tweede vijf en twintig jaren van haar bestaan Maatschappij tot nut van 't algemeen / de erven Hendrik van Munster en zoon ; Johannes van der Hey en zoon / 1834

468.Volks-liedjens ; Vijfde stukje Maatschappij tot Nut van 't Algemeen / bij Cornelis de Vries, Hendk. van Munster en Johannes van der Hey / 1806

469.Heilige jaarboeken Schutte, Rutger / Nieuwe uitgave / Bij Wessing, en Van der Hey / 1795

470.Antwoord aan de edel-mog. Heeren Mutsaers en Luyben, op de omtrent hem in de vergadering van de Tweede Kamer door Hun Ed. gemaakte aanmerkingen, en de noodzakelijkheid der handhaving van het Regt van Placet nader bewezen Albert, A.H. / Johannes van der Hey en zoon / 1848

471.Aan de Nederlandsche helden, op de citadel van Antwerpen en in derzelver omtrek, gesneuveld in wintermaand 1832 Hall, M.C. van / Johannes van der Hey / 1833

472.Geschiedenis der christelijke kerk en godsdienst in Nederland, na het vestigen der Hervorming tot den troonsafstand van koning Willem I : als leesboek voor den beschaafden stand Glasius, B. / Johannes van der Hey en Zoon / 1842-1844

473.Gedachte over de vrijheid van godsdienst, ; naar aanleiding der memorie van toelichting der regering betrekkelijk dat hoofdstuk in het gewijzigd ontwerp van grondwet Albert, A.H. / Tweede onveranderde druk / bij Johannes van der Hey en Zoon / 1848

474.Hoe men de liefde wint : een verhaal voor jeugdige harten Vrouw, Eene / Johs. van der Hey en Zoon / [1848]

475.De Jonkvrouw van Sonnevelt, of De aanslag op Amsterdam in 1650 Honig, Jacob / Van der Hey / 1854

476.Filip van Marnix, Heer van St. Aldegonde, bijzonder aan de hand van Willem I: ter inleiding Margareta van Parma en Katharina de Medicis, Willem I en Hendrik IV Broes, Wilhelm / Johannes van der Hey en zoon / 1838-1840

477.Korte geographische oefeningen, voor het eerste onderwijs in de kennis der geheele aarde : ten dienste der lagere scholen Prinsen, P.J. / 5e dr / Johannes van der Hey en Zoon / 1827

478.Beknopte zielkunde voor ouders en onderwijzers Handel, C.F. / Johannes van der Hey en Zoon / [1837]

479.Stellingen en overwegingen nopens eenige moeijelijke theoretische vraagpunten van Volks- en Staatshuishoudkunde Elink Sterk, A. / Van der Hey en Zn. / 1854