Uitgaven centsprenten

 

Onderstaande centsprenten zijn helaas niet onze collectie, wel een vrijwel volledige lijst van verschenen centsprenten.

 

Een centsprent, kinderprent, volksprent, oortjesprent of mannekensblad is een goedkoop vel papier, eenvoudig bedrukt met plaatjes en praatjes. De prenten waren, van de 15e tot in de 20e eeuw, te koop voor één of een paar centen en werden van deur tot deur verkocht. De tekst bij de plaatjes kon bestaan uit proza of uit versjes.

 

Centsprenten deden ruim drie eeuwen lang dienst als krant, als geïllustreerde bron van verhalen of als beeldverhaal met teksten. Wie geen geld had voor boeken, kon altijd wel voor een cent een prent kopen bij marskramers, venters of in winkels.

De prent vertoont een voorstelling in vrij ruwe houtsneefiguurtjes (bij latere prenten werd wel gebruikgemaakt van houtgravures en steendruk), op niet al te best papier. De plaatjes zijn soms gekleurd: met wat oranje of paarsrood en blauw, soms aangevuld met geel - willekeurige kleurvegen, opgebracht met een grove penseel, duimafdruk of verschoven sjabloon. In later tijd wordt de kleurendruk professioneler.

 

Naast prenten over allerlei zeden en gebruiken, spreekwoorden, verhalen uit de literatuur van de middeleeuwen en de 16e-18e eeuw zijn er ook educatieve kinderprenten met afbeeldingen over beroepen en ambachten, volkswijsheden, moralistische vertellingen, kinderspelen, en onderwerpen uit de Bijbel, de geschiedenis, de aardrijkskunde, naast ABC-leesvoorbeelden, vreemde volken, soldaten, voertuigen en beroemde personen.

Men kan een deel van de prenten, waarbij de avonturen van de hoofdpersonen worden uitgebeeld in 8, 16, 24 of zelfs 48 verschillende tafereeltjes, beschouwen als voorlopers van het stripverhaal. Deze konden een verhaal vertellen over bijvoorbeeld heiligen, helden of sprookjes. De centsprenten werden niet alleen gelezen, maar ook voorgelezen of naverteld, waarbij dan de plaatjes werden getoond. De op kinderen gerichte prenten zijn een vorm van vroege jeugdliteratuur.

Hoewel veel centsprenten op kinderen gericht lijken te zijn, staat bij de meeste niet vast of ze indertijd specifiek voor kinderen gemaakt zijn.

 

 

De afbeelding van het Hof en het Stadhouderlyke Kwartier in 's Hage

  1761-1804 

 

De nijvre haringvangst, die zooveel bloei mag schenken, Geeft u, o jeugd, gewis een aantal goede wenken

 1870-1894 

 

Gij ziet in deze plaat de dapp're ruiterij, in dienst van Nederland voor vorst en maatschappij

  1870-1894 

 

Sint Nicolaas te paard gezeten, Laat alle goede kindren weten

 1856-1900 

 

Leert kindren door deez' prent uwe prille jeugd, dat niets uw pryslyk maakt als 't onderhoud der deugd

 1842-1851 

 

Volkeren van verscheyde landgewesten

 1856-1900 

 

Het kind wordt gedoopt

  1833-1900 

 

O Kind'ren ziet deez' fraaije prent

Maker Turnhout 1833-1900 

 

Beschouw ô jeugd! deez' print, lach vrij bij deez' plaat, maar lees aandachtig ook het geen 'er onder staet

 1805-1808 

 

Zijn visschen, dieren, zoo bekend, als vreemd uit ieder element

 1830-1880 

 

De moeijelijke togt

 1878-1903 

 

Un désastre

  1878-1903 

 

De onschuld van Genoveva wordt ontdekt

 1869-1886 

 

Golo in zijn snood bedrijf om Genoveva omtebrengen door zijn medgezel weerhouden

 1869-1886 

 

Genoveva met Siegfried weer vereenigd, smeekt om genade voor den booswicht Golo

  1869-1886 

 

Fransche koningen spel

  1828-1851 

 

Nieuw vermakelijk ganzenspel

 1878-1903 

 

Uerwerk plaet

 1833-1900 

 

Klein Duimken's leven

 1866-1897 

 

Heiligenbeeldekens

  1866-1897 

 

Hé! Koetsier wacht toch wat

 1866-1897 

 

Hier wordt u, ô jeugd! gegeven, Tetjeroen zijn kluchtig leven

  1866-1897 

 

Danseurs de corte et sauteurs

 866-1897 

 

Deez' kinderprent leert, kort en goed Wat nut de werktuigkunde doet

 1866-1897 

 

Beyersche Artillerie

 1866-1897 

 

Cavalerie

 1866-1897 

 

Leer Kind'ren door dez' prent in uwe grille Jeugd

  1866-1897 

 

Bruiloft van Doris en Roosje

Maker Dirk Buysero (1644-1708)Vervaardiging  1866-1897 

 

Aschepoetster

Maker Charles Perrault (1628-1703)Vervaardiging  1889-1945 

 

Gevecht tusschen de Russen en Turken

  1866-1897 

 

Verschillende afbeeldingen

 1866-1897 

 

Laet lieve kinderen, laet, de moordlust en bedryven

 1866-1897 

 

Rapunzel

Maker Jacob Ludwig Carl Grimm (1785-1863)Vervaardiging  1889-1945 

 

Dien, die den oorlog niet en siet

 1866-1897 

 

Sneeuwwitje

Maker Jacob Ludwig Carl Grimm (1785-1863)Vervaardiging 1889-1945 

 

Maar zie toch wat vieze kwasten

  1866-1897 

 

Doornroosje

Maker Charles Perrault (1628-1703)Vervaardiging  1889-1945 

 

De zes vrienden

  1889-1945 

 

Markten

  1866-1897 

 

De koopman en de knecht

 1889-1945 

 

Ziet lieve jeugd, voor uw plezier

  1866-1897 

 

Armée prussienne

  1889-1945 

 

Het leven van den kleinen deugeniet

  1866-1897 

 

Armée allemande

 1889-1945 

 

Vermakelijke kinderoefeningen

  1866-1897 

 

Images à colorier

 1889-1945 

 

Onderscheidene bedrijven

  1866-1897 

 

Klein Duimpje

 190-? 

 

Welk vermaak

 1866-1897 

 

Histoire de la barbe bleue

 190-? 

 

Ziet, kindren lief, deez' trouwe hond, wacht zeker, tot zijn meester komt

 1866-1897 

 

Militaire taferelen

 19e eeuw 

 

Grenadiers van de garde

  1833-1880 

 

Vriend de uw is te klein

  1866-1897 

 

Militaire muziek

 1866-1897 

 

Een krachtig kruys-gebed ter eere van de H. vyf wonden van Jezus Christus

 1833-1911 

 

Levensschets van den H. Antonius van Padua

 186-? 

 

Ruiterij

  1866-1897 

 

Jagers te paard

  1833-1880 

 

De hemelvaert van de heylige maegd Maria, moeder Gods

  1817-1833 

 

Jagers te paard

 1880-1911 

 

Engelsche jagers

  1866-1897 

 

Het stalleken van Bethlehem, oft de geboórte Jesu Christi

 1820-1833 

 

Militairen van verschillende regimenten

  1866-1897 

 

De Koning der Nederlanden, met zijne bijzonderste krijgshelden

  1833-1880 

 

Perten en grappen der jongheid

 1866-1897 

 

De oorlog is een twist tusschen staten of burgers die gewapenderhand wordt voortgezet

  1833-1880 

 

Het leven van den heyligen Hubertus, die gevierd word den 3 november

  1818-1833 

 

Het leven van den heyligen Joseph

  1817-1833 

 

De veldslag van Wagram, in Moravie

  1833-1880 

 

Het kind wordt gedoopt

 1866-1897 

 

Caricaturen

  1866-1897 

 

De kleine diergaerde voor kinderen

 1866-1897 

 

Het leven van de H. Maeget en martelaereses Catharina

 1817-1833 

 

Stielen en ambachten

 1833-1880 

 

Lam Gods

  1817-1833 

 

Onderscheidene vogelen

 1866-1897 

 

Stielen en ambachten

  1880-1911 

 

Slag van Jena

 1833-1880 

 

De vlugt naer Egypten

  1817-1833 

 

Ziedaar den Mensch

 1866-1897 

 

Zie hier, tot uw vermaak, dees Kinderspreuken vloeijen

  1833-1880 

 

Ten strijde!

  1866-1897 

 

Landbeschrijfkundig Nieuwjaar, of zeden en gewoonten van de voornaamste volken der wereld

 1833-1880 

 

Het leven van de heilige Theresia

  1833-1911 

 

Asschepoester door haar deugd en schoonheid

Maker Charles Perrault (1628-1703) Vervaardiging  1866-1897 

 

Geloofweêrdige en by een vergaederde beschryving der ... verrigtingen van ... Alexander van Hohenlohe

 1821-1833 

 

Pius VII, Leon XII

  1823-1833 

 

Verkleedingen

  1833-1880 

 

In Paul en Virginia ziet men op deze prent

Maker Jacques Henri Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814)Vervaardiging  1866-1897 

 

Oostenrijksch, Beiersch en Russisch voetvolk

  1833-1880 

 

Deze lieden maken 't land gereed

  1866-1897 

 

Den eersten val van Jesus onder het kruys

 1833-1880 

 

Een houthakker had zeven kinderen

Maker Charles Perrault (1628-1703)Vervaardiging  1866-1897 

 

La mort du duc de Berry

Vervaardigingsjaartussen 1833-1880 

 

Mirakuleus beeld van O.-L.-V. te Scherpenheuvel

 1833-1880 

 

La mort du duc de Berry

  1833-1880 

 

Mirakuleus beeld van O.-L.-V. te Scherpenheuvel

  1833-1880 

 

Een schoone vogel is de papegaai voorwaar

Maker Hendrik Numan (1736-1788)Vervaardiging  1866-1897 

 

k Speel een viool van nieuw model

Maker Dirk van Lubeek (1747-1811)Vervaardiging  1866-1897 

 

Slag van Waterloo

  1833-1880 

 

Mirakuleus beeld van O.-L.-V. te Scherpenheuvel

 1880-1911 

k Speel een viool van nieuw model

Maker Dirk van Lubeek (1747-1811)Vervaardiging  1866-1897 k

 

Mirakuleus beeld van O.-L.-V. te Scherpenheuvel

 1929 

 

Arlequin met een vaste hand, rijdt met de slede heel galant

  1866-1897 

 

Spreekwoorden

  1866-1897 

 

Veldslagen, waar dat Mars zijn felle woed' kwam koelen

 1833-1880 

 

Het moedig moord tooneel by Lypsichs Oorlogs Velden

  1817-1833 

 

Afbeeldsel der jongheid

 1825-1833

 

Wij drinken allen om ter meest

Maker Jan Oortman sr. (1753-1823)Vervaardiging  1866-1897 

 

Merkwaardige dieren

  1866-1897 

 

Canoniers Autrichiens

  1820-1833 

 

Het Huis van Oostenryk, met de bezonderste krygs-helden

 1817-1833 

 

Van alles wat

  1866-1897 

 

Kluchtige gestalten en dieren

  1833-1880 

 

Koophandel en stielen

  1866-1897 

 

De verlore zoon

  1817-1833 

 

Het is zoo als men zegt, een spreekwoord is wel regt

  1833-1880 

 

Majesteit den Erf-Prins der Nederlanden met verscheide krygs-helden en soldaten van Europa

  1817-1833 

 

Laat, lieve kindren! laat de moordlust en bedrijven

  1833-1880 

 

Verschillende dieren

  1866-1897 

 

Nero oefent zich in verschillende kunsten

  1866-1897 

 

Stielen

  1866-1897 

 

Tot onderwys der jeugd bedagt ik deze prent

  1817-1833 

 

Geschiedenis van Cartouche

  1880-1935 

 

Klaas Kapoen

  1833-1840 

 

Garde impériale Turque

  1857-1880 

 

De gevolgen van het hardloopersbedrijf

Maker Hendrik Numan (1736-1788)Vervaardiging  1866-1897 

 

De inneming en verbranding van Moscou

  1817-1833 

 

Grenadiers Suisse

 1833-1880 

 

Kinderoefeningen

  1866-1897 

 

Het groot vermaak der kinders

 1817-1833 

 

De sneeuwman pronkt

 1866-1897 

 

Pruischen lancier en cosakken in gevegt tegen de Fransche wagt

  1817-1833 

 

De kleederen der Nederlanden

 1833-1880 

 

O wat groote dapperheid!

 1817-1833 

 

De kleederen der Nederlanden

  1880-1935 

 

Jan, de snaak

 1866-1897 

 

Door liefde gedrongen, bestêe ik dit plaatje ten dienste der jeugd

Maker Hiëronymus van Alphen (1746-1803)Vervaardiging  1833-1880 

 

Stijlen en ambachten

 1817-1833 

 

Ziet hem hier staan

 1866-1897 

 

Kinderdeugden

  1833-1880 

 

Zie Arlekijn, hoe blij van geest

  1866-1897 

 

Marche de la cavalerie

  1822-1833 

 

Nieuw letterspel voor kinderen

  1880-1911  

 

Poppenspel

  1866-1897 

 

Engelsche koninglyke housaren

 1822-1833 

 

Oorlog tusschen Rusland en Turkije in 1828

  1833-1880 

 

Ziet hier, tot uw vermaak dees kinder-spreken vloeien

  1822-1833 

 

Mijnheer Winter

  1848-1929 

 

Oorlog tusschen Rusland en Turkije in 1828

  1833-1880 

 

Land-beschryf-kundig Nieuw-jaar of zeden en gewoonten van de voornaamste volken der wereld

  1822-1833 

 

Schutterij

  1833-1880 

 

Het gastmaal

 1848-1929 

 

La mort du Duc de Berry

  1817-1833 

 

Trommelslagers van de koninklijke garde

  1833-1880 

 

Spreekwijze

 1848-1929 

 

Aanmaning tot de jeugd

 1880-1935 

 

De boer en de molenaar

Maker Wilhelm Busch (1832-1908)Vervaardiging 1848-1929 

 

Slag van Waterloo

  1817-1833 

 

Hoe Piet een haas werd

  1848-1929 

 

Afbeeldsel der jongheid

  1825-1833 

 

Als het den ezel te goed gaat, dan gaat hij op 't ijs dansen

 1848-1929 

 

Leert uit Duimpjes aardig leven

  1833-1880 

 

Het is zoals men zegt, - Een spreekwoord is wel regt

  1825-1833 

 

Leert uit Duimpjes aardig leven

 1880-1911 

 

Laat lieve kinderen, laat de moordlust en bedryven

  1826-1833 

 

Volkskleederdrachten

  1848-1929 

 

Dieren, die in Europa in het wild levens

  1848-1929 

 

Garde Impériale Turque

 1826-1833 

 

Paardevolk in verscheidene oefeningen

  1833-1880 

 

Leert uit Duimpjes aardig leven

 1880-1935 

 

Grenadiers Suisse

  1826-1833 

 

Wilde dieren

  1848-1929 

 

De kleederen der Nederlanden

  1817-1833 

 

Aan het strand

  1848-1929 

 

De buitenkermis

  1833-1880

 

Kleederdragten

 1848-1929

 

Door liefde gedrongen, besteê ik deze plaat ten dienste der jeugd

  1828-1833 

 

Het huishouden

  1833-1880 

 

De boer en zijn varken

  1848-1929 

 

Oorlog tusschen Rusland en Turkijen in 1828

  1828-1833 

 

Soldaten op bivouac (sic)

  1833-1880 

 

Verlustig u; o jeugd! deez' natien te bekijken

  1817-1833 

 

De boer en zijn varken

 1848-1929 

 

Kapellen

  1848-1929 

 

Paardevolk in verscheide oefeningen

  1817-1833 

 

k Speel een viool van nieuw model

Maker Dirk van Lubeek (1747-1811)Vervaardiging  1866-1897 

 

Niemand kan zijn lot ontloopen

  1848-1929 

 

Godefried en zyne familie

  1817-1833

 

Kleederdragten

 1848-1929 

 

Uniformes des Gardes Nationaux en France

  1833-1880 

 

Het buiten leven

  1817-1833 

 

De godzalige huiszegen

 1866-1897 

 

Dragonders

  1833-1880 

 

Mirakuleus beeld van O.-L.-V. te Scherpenheuvel

  1866-1897 

 

Divertissements du carnaval

  1833-1880 

 

Kleederdragten

  1848-1929 

 

Costumes Italiens

  1817-1833 

 

Mijn neus wijst mij de bemols aan

 1866-1897 

 

Kleederdragten

  1848-1929 

 

Waar dient die witte bal voor Jan?

 1866-1897 

 

Fransch linie voetvolk

  1833-1880 

 

t Is Nieuwjaar, ziet toch eens hoe lief

  1866-1897 

 

Bied mij wat meerder op de koe, dan sla ik u het koopje toe

  1817-1833 

 

Troupes des quatre grandes puissances de l'Europe

  1833-1880 

 

Een zoologische tuin

  1848-1929 

 

Militaire exercitie

  1833-1880 

 

Een jager op het platte land, verwagt koelbloedig zyn vyand

  1817-1833 

 

Zit veel liever op dees dak

  1866-1897 

 

Wil de reliqui eeren, en met de deugd verkeeren

 1817-1833 

 

Aan het biljart

 1848-1929 

 

Het beste proefstuk

 1848-1929 

 

Toe, paardje, toe, doe maar uw best

  1866-1897 

 

De jong getrouwde

  1817-1833 

 

De snijder en de olifant

 1848-1929 

 

Russische ruitery

 1833-1880 

 

La danse sur la corde

  1833-1880 

 

Armee belge

  1866-1897 

 

Het kwartet van muziekliefhebbers

 1848-1929 

 

Meisjes-spelen

 1833-1880 

 

Verscheyde vogels

 1836-1840 

 

Wilt gij van mij wat huisraad koopen?

  1817-1833 

 

De hovenier gaat alle dagen

  1866-1897 

 

Moraal uit het dierenleven

  1848-1929

 

Bij 't achtenveertigtal van deez' verscheidenheden

 1817-1833 

 

Opdragt aan de jonge en leerzame Jeugd

  1860-1880 

 

Geschiedenis van Jan de Wasscher en zijn Griet

  1866-1897 

 

Geen nutter dier voor rot en muis

 1833-1880 

 

Verscheidene vogels

 1833-1880 

 

Kinderschrik

  1838-1840 

 

Wonderbare historie van mijnheer en madame Croquemitaine

  1866-1897 

 

De ijzeren spoorweg

  1833-1880 

 

Komt kinderen, ziet deez' wakkren haan

  1833-1880 

 

Luilekkerland

  1866-1897 

 

Allerley beeltenissen

 1839 

 

Toneel-kleedsels

 1833-1880 

 

Belgisch leger

  1866-1897 

 

De wijde zee hereent verafgelegen landen

  1833-1880 

 

Kinder oefeningen

 1833-1840 

 

Als gij, o lieve jeugd! Uw lessen hebt geleerd

  1833-1880 

 

Het is Sint Maarten, als men ziet aan 't helder vuren

  1833-1880 

 

Leert uyt Duimkens aardig Leeven

  1833-1880 

 

Wilt gij van mij wat huisraad koopen

  1833-1880 

 

Eene gedaanteverandering

  1911-1935 

 

Zie hoe dit hondje zittend wacht

  1833-1880 

 

Huisgerief

  1880-1935 

 

Het Kinderspel

 1833-1880 

 

Wilt mijn olifant niet schromen, kust hem vrij - hij doet geen leed

  1833-1880 

 

Luilekkerland

  1833-1880 

 

Bij 't achtenveertigtal van deez verscheidenheden

 1833-1880 

 

Hondenwraak

  1911-1935 

 

Het is de hond getrouw van aard

  1833-1880 

 

De twee geburen

  1911-1935 

 

Jan de Wasscher

  1833-1880

 

De ce chef-d'oeuvre de la nature

 1833-1880 

 

tOnschuldige vermaak der kindren

  1833-1880 

 

Geschiedenis van Guliver

Maker Jonathan Swift (1667-1745)Vervaardiging 1833-1880 

 

Ziet, kinderen, wat nu is geschied, van Jan de Wasscher met zijn Griet

  1880-1935 

 

Woorden zijn geen oorden

  1911-1935 

 

D'een loopt hier op een kruk

  1833-1880

 

Klaas Kapoen

  1833-1880 

 

De wolf en de hond

Maker Jean de La Fontaine (1621-1695)Vervaardiging   1911-1935  

 

De boerenkermis wordt verbeeld in dit beschryf

  1833-1880

 

Mejuffer Alida, wiens zinnen

  1833-1880 

 

Groote muziek en zang van beroemde muziekanten

  1880-1911 

 

Ziet hier twee fraaije printtafreelen, O jeugd, om uw gezigt te streelen

  1833-1880 

 

Tot onderwijs der jeugd bedacht ik deze prent

 1833-1880 

 

De duif en de mier

Maker Jean de La Fontaine (1621-1695)Vervaardiging  1911-1935 

 

Groote muziek en zang van beroemde muziekanten

 1880-1935 

 

Galerie militaire

 1833-1880 

 

De wolf en het lam

Maker Jean de La Fontaine (1621-1695)Vervaardiging  1911-1935 

 

Vermaak, o jeugd! uw oog en geest

  1833-1880 

 

De inneming en verbranding van Moskau

  1833-1880 

 

Het kind en de wesp

 1911-1935 

 

Kinderen! hier ziet gij Van Speijk's leven, daden en dood

 1833-1880 

 

Krijgs oefeningen

 1880-1911 

 

Het groot vermaak der kinders

 1833-1880 

 

Nieuwe straetgeroepen

  1833-1880 

 

Grootvaders geschenk

  1911-1935 

 

Van Speyk's leven en dood

  1880-1935 

 

Pruissische lansier en cosakken, in gevecht

  1833-1880 

 

Van Speyk's leven en dood

  1880-1935 

 

Allerlei beeldtenissen

 1833-1880 

 

Geen dieren staan op deze prent. Die u geheel zyn onbekend

 1818-1849 

 

November's slagters beste tijd

  1833-1880 

 

Hier geeft een ieder ons een blijk

  1833-1880 

 

Om van een tachtigtal verschillende tafreelen

  1833-1880 

 

De schaduwen van Waterloo

 1911-1935 

 

De kat en de vos

Maker Jean de La Fontaine (1621-1695)Vervaardiging  1911-1935 

 

Kinder-oefeningen

 1833-1880 

 

Wilt gy van myn wat huisraad koopen. Zoo behoeft ge by geen buur te loopen

 1818-1849 

 

Het gebouw van Barmhartigheid, staande op de Nieuwe Keizersgracht, te Amsterdam

 1833-1880 

 

De nieuwe geschiedenis van Klein Duimpje

Maker Charles Perrault (1628-1703)Vervaardiging  1818-1849 

 

Hoort, jongens! hoe dees prent u kan tot spel verstrekken

  1833-1880 

 

Het meest, ô jeugd! dat gy hier ziet, is kinderspel, en anders niet

  1818-1828 

 

Kinder-oefeningen

  1833-1880 

 

Geschiedenis van Robinson-Crusoe

Maker Daniel Defoe (1660-1731)Vervaardiging 1911-1935 

 

Wel kinderen! wat zoudt gij nu meer wenschen? Deez' beesten lijkenen hier wel menschen

  1818-1849 

 

Beschouwt, met diepen ernst de ontzettende tafereelen

 1833-1880 

 

Voornaamste levenstrekken van Napoleon

 1880-1911 

 

Allerhande slag van dieren

 1833-1880 

 

Den Ridder Don Quichot en onze Sanche Pansje, met het volkje van Chamacho maken hier een dansje

 1818-1849 

 

Dit ras van vog'len, dat gy hier

 1818-1828 

 

Voornaamste levenstrekken van Napoleon

 1911-1935 

 

Kan, o lieve jeugd! deez' prent uw oog vermaken, En doet u dat nu reeds naar 't zeemans leven haken

 1818-1849 

 

Beschouw in deze print een aantal dappere helden

 1784-1828 

 

Van al de letters, op de letterlijst gesteld

 1833-1880 

 

Voornaamste levenstrekken van Napoleon

 1880-1911 

 

Kort verhaal van den dood van zijne Majesteit Lodewijk den XVIIIen

 1833-1880 

 

Zou de jeugd dit prentje wraken, 't welk zich by haar aanbeveelt

 1805-1860

 

Deez' kinderprint leert kort en goed, wat nut de werktuigkunde doet

 1818-1828 

 

Leer, jongheid, hoe de deugd, geprent in d' eerste jaren

 1833-1880 

 

Ik die u 't uur vermeld, en u bewaken kan

 1805-1860 

 

Les quatre evangelistes

Maker A. Robyn Vervaardiging 1833-1880 

 

Deez' kannonnier draagt bommen aan, die steden doen in asch vergaan

  1784-1828 

 

Troupes des différentes nations

  1833-1880 

 

Kunt gy schooner print begeeren, kind'ren, hier is veel te leeren

 1834-1844 

 

De herdershond en Siberischhond

 1833-1880 

 

Opdragt aan de leerzame jeugd

 1828-1851 

 

Als 't koning, vaderland of vrijheid, moge gelden, wordt Neêrlands volk soldaat en zijn soldaten helden

 1828-1853 

 

Maria ontvangenis

 1833-1880 

 

Zouaven (Fransche troepen van Afrika)

  1833-1880 

 

Den handel, schoon in 't kleyn gedreven

 1844-1853 

 

In deze prent, ô jonge lien, Kunt gij veel fraaije zaken zien

 1828-1853C 

 

Straet-roepers

  1851-1853 

 

Deez' prent leert u, o lieve jeugd! hoe gy uw kost kunt winnen

 1828-1853 

 

Rytuigen voor yzeren weg

 1833-1880 

 

Rijtuigen

  1880-1911 

 

Heilige Augustinus

  1833-1880 

 

Jesus, Maria, Anna

 1833-1880 

 

Afbeeldingen van soldaten

 19e eeuw 

 

Hier, lieve kind'ren, heb ik eens, voor u iets fraais, iets ongemeens

 1814-1830 

 

Zwitsersche gezigten

  1834-1844 

 

Geschiedenis van Rood-Kapje

Maker Charles Perrault (1628-1703)Vervaardiging  1911-1935 

 

Het vischvermaak

 1848 

 

Geschiedenis van Rood-Kapje

Maker Charles Perrault (1628-1703)Vervaardiging 1880-1911 

 

Neemt, kleinen, neemt vrolijk, beziet deze prent, Zij maakt u met Kloris en Roosje bekend

 1856-1868 

 

Tafereelen uit de regering van Willem I, als souvereine vorst der Nederlanden

 1846 

 

Mijn spelen is leeren, mijn leeren is spelen

Maker Hiëronymus van Alphen (1746-1803)Vervaardiging 1825-1847 

 

De Oostindische eilanden

  1860-1880 

 

Zie hier o lieve jeugd! een aantal oorlogs helden: Die door het oorlogsvuur den vreden eens herstelden

  1820-1839 

 

Historie van het ezelsvel

Maker Charles Perrault (1628-1703)Vervaardiging  1833-1880 

 

De Oostindische eilanden

1860-1880

 

Burgerwacht van België

1833-1880 

 

Zie lieve kleine op deze print; maakt muzikanten aan u bekend

  1820-1839 

 

Hier ziet ge in twaalf prenttafereelen, verscheidene u bekende spelen

 1825-1847 

 

Straat-nering

  1860-1880 

 

Burgerwacht van België

 1880-1935 

 

Het kind dat altijd vlijtig leert, Steeds ouders, meesters, alle eert

 1820-1839 

 

Voorstelling der ontvlugting van den zeer beroemden Hugo Grotius of Huig de Groot, uit zijne gevangenis op het slot Loevestein

  1820-1839 

 

Leer kind'ren door deez' prent in uwe prille jeugd, dat niets uw pryslyk maakt als 't onderhoud der deugd

 1825-1847 

 

Vogelen

 1860-1880 

 

t Leven en bedrijf van Jan de Wasser en sijn wijf

 1761-1765 

 

Afbeeldingen van vogels en dieren

 1833-1880 

 

Let wel, kinderen! en bemerkt, Hoe vlas en lijnwaad wordt bewerkt

  1820-1839 

 

Verschillende wilde dieren

 1833-1880 

 

Kinderspelen

 1860-1880 

 

De lente schetst het beeld der Jeugd, De xomer jonge-Lieden deugd

  1820-1839 

 

Wie sijn beroep neemt vlijtigh waar, die is bevrijd van veel gevaar

 1761-1765C 

 

Vogelen

 1860-1880 

 

Afbeeldingen van vogels en dieren

  1833-1880 

 

Hier in is voor u jeugd , Die 't leezen staag beminnen

 1765-1767 

 

De levensgeschiedenis van Richard Whittington

  1820-1839 

 

Afbeeldingen van vogels en dieren

 1833-1880 

 

Vogelen

  1860-1880 

 

Afbeeldingen van vogels en dieren

  1833-1880 

 

Afbeeldingen van dieren en vogels

  1833-1880 

 

Vooraf gedaan, daarna bedacht, Heeft menigëen in leed gebragt

  1820-1839 

 

De nieuwe vermakelyke jongens tyd-kortinge

 1761-1765 

 

O hoe edel is het kind, Dat tot deugden is gezind!

  1820-1839 

 

Vogelen

  1843-1860C 

 

Ziet, kinderen! veel dieren met hun naam op deze prent; 't Verblijf in 't werelddeel of land maakt zij u ook bekend

  1820-1839 

 

Ziet hier Kinders, wilje kijken, Gij hier Christens reize ziet

Maker John Bunyan (1628-1688)Vervaardiging  1761-1765 

 

Afbeeldingen van dieren en vogels

 1833-1880 

 

Amphibieen of tweeslachtige dieren

  1860-1880 

 

Sie daar al weer wat nieuws, van Steeven lieven Steeven

 1765-1767

 

De levensgeschiedenis van Robinson Crusoë

Maker Daniel Defoe (1660-1731)Vervaardiging  1820-1839 

 

Tafereelen uit het leven van Jezus, gedurende het derde jaar van zijn leeraarsambt

 1860-1880 

 

Fransche Dragonders

  1880-1935 

 

Csaar Peter de Groote in Holland, 1697.

  1820-1839 

 

Na dat gy soete jongerlingen, altijd tracht na nieuwe dingen

 1765-1767

 

Insekten

  1860-1880 

 

Fransche Dragonders

 1880-1935 

 

Hier kunt gy sien o jeugt, en ook wel merken aen, wat wonderen in haer tijd d'Apostelen hebben gedaen

  1765-1767 

 

Insekten

  1860-1880  

 

Fransche dragonders

  1880-1935 

 

De geschiedenis van den Zwitser Willem Tell: Beschreven door Arrenberg: Historiën en zonderlinge gevallen; Deel 3 bl. 25-29 en door F.L. Graaf van Stolberg: Reis door Duitschland, Zwitserland, enz.

  1820-1839 

 

Hier siet gy jeugdige Scholieren, Jesu apostels besig staen

  1765-1767 

 

Ziet kind'ren ziet een poosje, Kent gij deze bruiloft niet? 't Is die van Kloris met zijn Roosje, Wat deez' prent u hier aanbied

  1820-1839 

 

Zouaven

 1880-1911 

 

Nieuwe figuren uyt het Oude Testament

  1765-1767 

 

Nederlandsche leger

  1883-1913 

 

Dees prent is 't geld wel dubbel waard, Waar Asschepoester van den haard, En in verdrukking van 't gezin, Toch werd verheven tot Vorstin

Maker Charles Perrault (1628-1703)Vervaardiging  1820-1839 

 

Lanciers

 1880-1911 

 

Kinderen uyt die speelen kunt gy leeren, Alderhande speelen na uw begeeren

 19e eeuw 

 

Naturis artis magistra

  1883-1913 

 

Dit prentgeschenk leert u van Speyk, door moed beroemd, in deugden ryk, En leert dat de geschiedenis, ban uwen tyd heldhaftig is

 1820-1839

 

Naturis artis magistra

 1883-1913

 

Geschiedenis van Moeder Moreau en van haren wonderbaren hond

  1833-1880 

 

De slagtijd

  1827-1860 

 

Dat u deez' prent o Vaderlandsche jeugd, opregt verblijd en hartelijk verheugd, Want bij de smaad door Belgen aangedaan, Lacht u de moed en deugd van Hollands strijders aan

 1820-1839  

 

Meubels

  1880-1901 

 

Geschiedenis van Moeder Moreau en van haren wonderbaren hond

 1833-1911 

 

De groote beestenmarkt alhier in onze stad, Bevat in overvloed aan vee een groote schat

  1820-1839 

 

Belooning en vermaning

 1880-1901 

 

Nederlandsche weldadigheid

  1818-1829 

 

De stier, de tijger en het paard, die ... het geld allen wel waard

  1827-1860 

 

Geschiedenis van Tom Pouce

  1880-1935

 

Adam en Eva uit het paradijs verjaagd

Maker Louis Auguste Gustave Doré (1832-1883)Vervaardiging  1869-1886 

 

Nederlandsche spreekwoorden, in voorstellingen

  1818-1829C 

 

Edmond redt het leven van Calista

  1833-1900 

 

Edmond draagt Calista tegen de rots op

 1833-1900

 

Geschiedenis van Klein Duimken

  1833-1880

 

Calista wordt aan Edmond toegezegd

 1833-1900 

 

De begravenis van Sara

Maker Louis Auguste Gustave Doré (1832-1883)Vervaardiging  1869-1886 

 

Tyl Uilenspiegel

  1911-1935

 

Wie stelt der Menschen oefning perk, als zij, door kunst en handenwerk

  1818-1829 

 

Wie stelt der menschen oefning perk, als zij, door kunst en handenwerk

  1818-1829 

 

Dood van Absalom

Maker Louis Auguste Gustave Doré (1832-1883)Vervaardiging 1869-1886 

 

Geschiedenis van Ezelsvel

Maker Charles Perrault (1628-1703)Vervaardiging 1880-1911 

 

Dood van Edmond en Calista

  1833-1900 

 

ô Kinders! ziet in deez' tafrelen uw wroeders en uw zusters spelen

  1818-1829 

 

De profeet Jesaja

Maker Louis Auguste Gustave Doré (1832-1883)Vervaardiging  1869-1886 

 

Les brigands

 1833-1856 

 

Levendige afbeeldsels van verscheyde bybelsche historien

 1723-1759 

 

Geschiedenis van Blauwbaard

Make Charles Perrault (1628-1703)Vervaardiging 1911-1935 

 

Hier ziet gij menig schoon taf'reel van trouw, beleid en moed

  1819-1840 

 

Daniël en zijne vrienden

Maker Louis Auguste Gustave Doré (1832-1883)Vervaardiging  1869-1886 

 

Eene rhee zoogt het kind van Genoveva

  1833-1900

 

Lieve meisjes vindt gij hier voor velerlei vermaken

  1819-1840 

 

De geboorte des Heeren

Maker Louis Auguste Gustave Doré (1832-1883)Vervaardiging 1869-1886 

 

Geschiedenis van Blauwbaard

Maker Charles Perrault (1628-1703)Vervaardiging  1911-1935 

 

Genoveva beweegt haar moordenaars

  1833-1900

 

De twaalfjarige Jezus in den tempel

Maker Louis Auguste Gustave Doré (1832-1883)Vervaardiging  1869-1886 

 

Nederlandsche heldenscharen die bij hun beleid en moed

  1819-1840 

 

Genoveva door Siegfried herkend

 1833-1900

 

Artillerie

 1880-1911 

 

Grenadiers

  1880-1911 

 

De vischvangst van Petrus

Maker Louis Auguste Gustave Doré (1832-1883)Vervaardiging  1869-1886

 

L'amour filial

  1833-1856 

 

Une vue de Hollande

  1833-1856 

 

Nederlandsche uitvindingen en ontdekkingen

 1819-1840 

 

Artillerie montée

  1880-1911 

 

Jezus gebiedt den wind en de zee

Maker Louis Auguste Gustave Doré (1832-1883)Vervaardiging 1869-1886

 

Trekken en gedenkwaardigheden uit de levens van beroemde Nederlandsche mannen

  1819-1840

 

Jagers te paard

  1880-1935 

 

Le château de Barse, prov. de Liège

 1833-1856 

 

Ziet hier al weer een nieuwe prent

  1819-1840 

 

Jezus, wandelende op het meer

Maker Louis Auguste Gustave Doré (1832-1883)Vervaardiging  1869-1886 

 

Het nieuw Arlequinspel

  1911-1935C 

 

Het laatste avondmaal

Maker Louis Auguste Gustave Doré (1832-1883)Vervaardiging  1869-1886 

 

Het binnenste van een bivak

 1833-11856 

 

Zie hier in dit tafreel hoe 't lot van Jozef toont, Hoe soms de onschuld lijdt, maar God haar ook beloont

 1828-1840

 

Krijgsoefeningen

 1880-1911 

 

Leerzaam huisraad

Maker Hendrik Numan (1736-1788)Vervaardiging  1760-1788

 

De apostelen prediken het evangelie

Maker Louis Auguste Gustave Doré (1832-1883)Vervaardiging  1869-1886 

 

Paul en Virginie

  1833-1856

 

Geschiedenis van Robinson-Crusoé

Maker Daniel Defoe (1660-1731)Vervaardiging  1911-1935 

 

De verwoesting van Jeruzalem

Maker Louis Auguste Gustave Doré (1832-1883)Vervaardiging 1869-1886 

 

Paul en Virginie

 1833-1856

 

Parysche masquerades

  1806-1814

 

Troupes des différentes nations

  1880-1935 

 

Kindervreugd, of plaatjes voor kleine teekenaars en prentevriendjes

 1808-1844 

 

Paul en Virginie

  1833-1856 

 

Verschillende vreemde volkeren

 1806-1814 

 

Burgerwacht van België

  1880-1911 

 

Afbeeldsel der jongheid

 1828-1851 

 

De Kalvarieberg van Jeruzalem

  1833-1856 

 

Kleederdragten van verschillende volkeren

  1806-1814 

 

Paul en Virginie

 1833-1856

 

Ik zal u looven in oprechtigheid des harten

 1775-1813

 

Fransche dragonders

  1880-1911 

 

Om dat gij altijd vlijtig leert, En staag uws ouders lessen eert

 19e eeuw

 

Fransche dragonders

  1911-1935

 

Fusiliers der burgerw. in Beyeren

  1833-1900 

 

Hoe welgemoed: hoe blij van zin! Drijft dezen boer zijn beestjes henen

 1828-1851

 

Wapens van Friesland

Maker Hendrik Numan (1736-1788)Vervaardiging  1775-1813 

 

Zouaven

 1880-1911 

 

Onderscheydene militaire afbeeldsels

 1833-1900 

 

Zoo Willem! dat gaat best, zulk een ontbijt dat smaakt

 19e eeuw

 

Soldaten muzyk

  1856-1900 

 

Lanciers

  1880-1911 

 

Aanschouwd deez' vogelen, ô jeugd!

 1825-1829 

 

Lacht, kindren, lacht als gy dit ziet', Hier maakt Jan Klaassen rare kuren

 1814-1825  

 

ABC-prent

 9e eeuw 

 

Geschiedenis van Moeder Moreau en van haren wonderbaren hond

 1833-1911 

 

Volkeren van verscheyde landgewesten

 1856-1900 

 

Het meest, ô jeugd! dat gy hier ziet, is kinderspel, en anders niet

 1791-1812 

 

La terreur au château

  1911-1935

 

In hooimaand biedt het zomertijde

  1828-1851 

 

Dit prente geschenk, o lieve jeugd

  1856-1900 

 

La foire

  1833-1900 

 

Genoveva beweegt haar' moordenaars

 178-?

 

De vogeltjes die gy hier ziet, ô lieve kindren! zingen niet

 1791-1812

 

La terreur au château

  1880-1911 

 

Vreugde maaltijd bij de terugkomst van de verlooren zoon

 19e eeuw 

 

Zie hier, ô jeugd! voor tydverdryf, hoe dat Urbanus en zyn wyf

Maker Adriaan van Steyn Vervaardiging  1825-1829 

 

Le pantin merveilleux

  1880-1911 

 

D.Lente , D.Zomer , D.Herfst, D.Winter

  1791-1812 

 

Kinder spelen

  1833-1900

 

Kavalleristen der Koninklijke Nederlandsche Armee

  1828-1851 

 

Deez' kinderprint leert kort en goed, Wat nut de werktuigkunde doet

 1815-1828 

 

Zie, zoo, zie zoo ha! dat gaat wel , Daar heb je 't nieuwe honden spel

 1791-1812 

 

L'ambitieux puni

  1911-1935 

 

Afbeeldingen van beroepen

 19e eeuw 

 

Jezus onderwijst het volk door gelijkenissen

 19e eeuw 

 

Kyk, kyk dit zijn rare snaaken, Jongens wil u nu vermaaken

 1791-1812 

 

Zinnebeelden uit de Fabelen van de Lafontaine

Maker Jean de La Fontaine (1621-1695)Vervaardigings 1856-1900 

 

De 14 statiën van onzen heer Jezus Christus

 19e eeuw 

 

Geschiedenis van Robert de duivel

 1856-1900 

 

Zomer- en wintervreugd.

 1830-1834 

 

Deez' prent is 't geld wel dubbeld waard, Ziet dieren tam en wild van aard

  1856-1900 

 

Le batelier d'Anvers

  1911-1935 

 

Merveilleuses aventures de Jeroboam Blagforsen

  1911-1935 

 

Ziet lieve Kindren, die uw tyd niet wild, niet woest, maar vroolyk slyt

 1791-1812 

 

De hemelvaart Christus

  1815-182 

 

Klein Duimkens leven

  1856-1900 

 

Het kasteel van Nesle

 19e eeuw 

 

Wel, juffertje! gy zult wel zweeten, zou men meenen

Maker Hendrik Numan (1736-1788)Vervaardiging 1791-1812 

 

De drie verwenschte prinsen

 1911-1935 

 

Ourson, den Wildeman, word Jongheyd, U gegeven

 1833-1856 

 

Eerste zeereis van Frans Lodewijk

  1911-1935 

 

Historie van Jan Klaas

  1856-1900 

 

Deez' prent strekk' U tot nut vermaak, En leerd, al spelend, deugd betrachten

Maker Dirk van Lubeek (1747-1811)Vervaardiging  1825-1829

 

Jongens spelen

  1828-1851 

 

Het betooverd paleis

  1911-1935 

 

Ziet kinderen, wilt deez' prent beschouwen, blijft op Oranje steeds vertrouwen

  1818-1849 

 

Volg zedekunde, en haare lessen. De mode strookt niet met haar wet

Maker Hendrik Numan (1736-1788)Vervaardiging 1856-1900 

 

Zes fabl'en, lieve jeugd, word' u hier voorgesteld

 19e eeuw 

 

De eikel en de pompoen

 1911-1935 

 

Yzerenweg

  1856-1900 k

 

Hier vindt ge een negental van dieren , groot en klein. die uitgezondert èèn door 't menschdom nuttig zyn

 1818-1849 

 

Deze vyf zyn Spaanshe heeren, zoo als men zien kan aan hun kleeren

  1818-1849 

 

Paas-prys

  1761-1804 

 

De twee reizigers

  1911-1935 

 

De handel, schoon in 't klein gedreven, schijnt toch nog eenig winst te geven

  1820-1839 

 

De raaf en de vos

Maker jean de La Fontaine (1621-1695)Vervaardiging 1911-1935 

 

Kinderen wilt u nu verblijen, Met twee en dertig snakerijen

  1818-1849 

 

Zie Gulivers geval, de landen 't aller wegen

Maker Jonathan Swift (1667-1745)Vervaardiging 1856-190 

 

Jongheid, ik kom u hier, in deze prent, te geven

  1856-1900 

 

Het paard en de wolf

Maker Jean de La Fontaine (1621-1695)Vervaardiging  1911-1935 

 

Paasch-prys

 1761-1804 

 

Zoo wel de stad als 't buiten leven, kan ons vermaak en vreugde geven

  1818-184 

 

Kinderlyke vermaken

  1833-1856 

 

Ziet lieve jeugd acht snaaksche heeren in hunne beste zondagskleeren

  1818-1849 

 

Komt hier nu kinders fyn en lees dees vogels al, Gy hebt met groot en kleyn, hier hondert in 't getal

  1761-1804 

 

Een gelukkige visscher

  1911-1935 

 

Ziet lieve jeugd! hier vier huzaren. Die voor hun vorst het land bewaren.

  1818-1849 

 

Zie lieve kind'ren eens op deze prent

  1833-1856 

 

Scherpt uw verstand en vat den zin; Dan steekt hier nogal lLeering in

 1761-1804 

 

De jongens vermaaklyke tydkorting

 1761-1804 

 

Als gy o lieve jeugd uw lessen hebt geleerd, dan zy deez' prent het loon, waarmee gy wordt vereerd

 1818-1849 

 

Kinders wilt u vreugd vermeeren, En in deze prent studeren

  1833-1900 

 

Geschiedenis van Jan den Aap

  1856-1900 

 

Afbeeldingen van soldaten

  1827-1894 

 

Arabisch paardevolk

  1833-1870 

 

Bijbelsche historien I

  1761-1804 

 

Het paarden spel is fraai om zien

 1833-1900 

 

Afbeelding der kerk van het dorp Ouderkerk aan den Amstel

Maker Hendrik Numan (1736-1788)Vervaardiging   1775-1804 

 

Die 's lands geluk en roem beoogt, Heeft reeds zyn waerde als mensch verhoogd

  1856-1900 

 

Het lyden van onzen Heere en Heyland Jesu Christi

  1761-1804 

 

Wilt gij van mij wat huisraad koopen?

  1856-1900 

 

Als gy, myne kindren, uw' les hebt geleerd, Dan wordt ge tot loon, met deez' prenten vereerd

 1833-1900 

 

Don Quichotte va chercher des avantures

Maker Miguel de Cervantes y Saavedra (1547-1616)Vervaardiging 1827-1894 

 

Cavalerie turque

 1827-189 

 

Luilekkerland

 1857-1859 

Siège de Sebastopol

  1827-1894 

 

Als gij o lieve jeugd! uw lessen hebt geleerd

 1856-1900 

De Amsterdamsche kermis vreugd

  1856-1900 

 

Geboorte van 's waerelds Heyland

  1761-1804 

 

Clown tournant sur lui-même

  1827-1894 

 

Hier wordt u, ô jeugd! gegeven, Tetjeroen zijn kluchtig leven

  1833-1856 

 

Afbeeldingen van militaire ruiterij

  1827-1894 

 

Rijtuig voor ijzerenweg

  1856-1900 

 

Deez' heer neemt afscheid van zyn vrouw; zyn zoontje hem wel volgen wou

Maker Hendrik Numan (1736-1788)Vervaardiging  1761-1804 

Het nieuw Arlequin spel

  1856-1900 

Onderscheidene figuren

 1856-1900 

 

Wij streven steeds naar plicht, in onzen krijgrenstand

  1856-1900 

 

Afbeelding van het Waalen Weeshuis, te Amsterdam

MakerHendrik Numan (1736-1788)Vervaardiging 1761-1804 

 

Armée belge

  1827-1894 

 

Famille impéerial de Napoléon

  1827-1894 

 

Leert kinderen, uit deez' prent u altyd wel gedragen

  1833-1900 

 

Ziet kinderen in deze print, of gy er uw vermaak in vindt

  1856-1900 

 

Daar kinderen hebt ge een print, Waar ge uw vermaak in vindt

  1856-1900 

 

Zie kinders in deez' prent, een aantal vreemde dieren

  1856-1900 

 

Bédouins

  1827-1894

 

Eentoonigheid verveelt, verwisseling streelt het oog

 1833-1900 

 

Geschiedenis van Robinson Crusoé

MakerDaniel Defoe (1660-1731)Vervaardiging  1833-1900 

 

Artillerie légère

 1827-1894 

 

November 'slagters beste tijd, Mits goed gemest en vet geweid

  1797-1826 

 

Ziet hier, lieve knaapjes, een aardige prent, Gij moogt er u vrij meê vermaken

  1833-1900 

 

Komt hier die kinderen zyn, en lees dees vogels al: Gy hebt met groot en klein, hier honderd in 't getal

  1797-1826 

 

Afbeeldingen van soldaten

 1827-1894  

 

Markten

 1866-1897 

 

Bateau à vapeur, chemin de fer

  1827-1894 

 

Mijn knaapjes! deze prent verbeeldt den krijgren stand

  1833-1900 

 

Gij, lieve kind'ren! kunt uit Duimpjes voorbeeld leeren, Dat moed en overleg 't gevaar kan overheeren

MakerCharles Perrault (1628-1703)Vervaardiging  1797-1826 

 

Huisselijke bezigheden

  1856-1900 

 

k Heb papaplu's te koop, voor die niet nat wil wezen

  1822-1849 

 

Huisselijke bezigheden

  1856-1900 

 

Ziet knaepjes, ten geschenk een nieuwe fraeije prent, En zorgt dat ge weldra hiervan de letters kent

 1833-1900 

 

Duymken uyt een kool gekomen

 1827-1894 

 

Armée belge

  1827-1894 

 

De handel, schoon in't klein gedreven

  1856-1900 

 

Tot onderwijs der jeugd bedacht in deze prent

  1856-1900 

 

De twaalf maanden van het jaar

   1856-1900 

 

k Maak dien rok nu netjes af

  1787-1822 

 

Dragon anglais, dragon danois, hussard irlandais, dragon bavarois

  1827-1894 

 

Verscheidenheid van zaken, Kan meest de jeugd vermaken

 1833-1856 

 

Ziet, kleinen, wat al raars u deze prent vertoont, Hoe in verschillend vak de handel wordt gedreven

  1833-1900 

 

Zie hier tot uw vermaak, waarmeê gij al kunt spelen

 19e eeuw 

 

Histoire du petit Chaperon Rouge

MakerCharles Perrault (1628-1703)Vervaardiging  1827-1894 

 

Vermaning aen de jeugd

  1856-1900 

 

Soldaten leven

  1856-1900 

 

Soldaten leven

 1856-1900 

 

Voorziet u dezen tijd, opdat de winterdagen, Uw bij een warmen haard, ook niet te veel doen klagen

  1833-1900 

 

Wie koopt mijne muizevallen

  1822-1849 

 

Histoire du chat botté

Make rCharles Perrault (1628-1703)Vervaardiging  1827-1894  

 

Nouvel alphabet militaire ... de la lettre N à Z

 1833-1900 

 

Cavalerie francaise

 1827-1894 

 

Dees dieren van verscheyden aard, Dog yder is het zijne waard

  1787-1822 

 

Deez' prent is 't geld wel dubbel waard, Waar Asschepoester van den haard, En in verdrukking van 't gezin, Toch werd verheven tot vorstin

MakerCharles Perrault (1628-1703)Vervaardiging 1856-1900 

 

Allerlei taferelen

  1827-1894 

 

Dit meisje spoedt zich met verhaasten tred eér dat de rarekiek wordt neêrgezet

  1828-1849 

 

Het kinderspel

 1834-1844 

 

Deez' prent is 't geld wel dubbel waard, Waar Asschepoester van den haard, En in verdrukking van 't gezin, Toch werd verheven tot vorstin

MakerCharles Perrault (1628-1703)Vervaardiging  1856-1900 

 

Ziet, kindren! afgebeeld een reeks van liên, wien handel!

  1833-1856 

 

Een landman ziet den avondtijd

  1822-1849 

 

Luipaard. arend. leeuw. kameel

  1822-1849 

 

Histoire de Belgique

 1827-1894 

 

Krijgsmuzijk

 1856-1900

 

Wilt g'u nog eens goed vermaken, Ferme jongens, flinke knapen

  1870-1894 

 

Blaauw-Baard geeft danspartijen en feesten

Maker Charles Perrault (1628-1703)Vervaardiging  1828-1849 

 

Ziet allerlei bedrijf en werk, Hier voor uw oog geteekend

  1833-1900 

 

Militaire beweging

  1856-1900

 

Hier ziet gy, lieve jeugd veel zaken, Waarmee gij u wel zult vermaken

  1870-1894 

 

Het brood

  1856-1900 

 

Blaauw-Baard geeft danspartijen en feesten

Maker Charles Perrault (1628-1703)Vervaardiging 1787-1822 

 

Fridolin ou le page du roi de Portugal

  1856-1900 

 

Zie in deez' prent de vrolijkheid van Saartje Jans de keukenmeid

  1856-1900 

 

Het leven van moeder Gaudichon en haer hond

  1833-1856 

 

Kinder-spelen

  1870-1894 

 

De wolf, geducht in 't veld, ziet gij hier nederploffen

  1822-1849

 

Hier ziet uw oog, o jeugd! veelsoortig werk vertoond

 1828-1849

 

Levensgeschiedenis van mooi Antje van Ouwerkerk

  1833-1900 

 

Niet steeds brengt rijkdom of het geld den mensch geluk en voorspoed aan

  1870-1894 

 

Verschillige voorwerpen in ronde plaatjes

  1856-1900 

 

Met eerbied en bewondering, Moet gij deez' plaat beschouwen, De reden daarvan lieve jeugd! Zal ik u voort ontvouwen

  1870-1894 

 

De koekebakster

 1822-1849 

 

Scènes militaires

  1833-1900 

 

Geschiedenis van kleine Jan, Die langzaam werd een groote man

  1856-1868 

 

Toen Münchhaus zoo u is bekend, Eens in de maan logeerde

 1870-1894 

 

Ritske stiet by 't Schilderhoes

 1822-1849 

 

Komt, kindertjes! komt hier, wilt doctor Steven kijken

Maker Hendrik Numan (1736-1788)Vervaardiging  1870-1894 

 

Verschillende vreemde volkeren

 1830-185 

 

Bij 't acht en veertigtal van deez' verscheidenheden, Kunt gij uw tijd met vreugd en leerzaamheid besteden

  1856-1900

 

Het nieuw vermakelijk luilekkerland

  1870-1894 

 

Mogt gij begeerig zijn het krijgsmansambt te leren

  1856-1900 

 

Zachte veldschalmei! uw toonen

  1822-1849 

 

Ik zal der muit'ren vuur en wind en stroom trotseren

 1822- 1849 

 

Verschillende neeringen

  1814-1850 

 

Dieren

  1833-1900 

 

Schutterij te paard en te voed

  1870-1894 

 

Komt kind'ren, koopt deez' prent, zij zal u wis vermaken

  1870-1894C 

 

Kinderlijke speelen

  1814-1830 

 

Krijgsbeweging

  1833-1900 

 

Bijbelsche zinnebeelden voor de jeugd

  1814-1830 

 

Laat lieve kinderen, laat, de moordlust en bedrijven, van dezen grooten schurk, in uw geheugen blijven

  1848-1881

 

Zie hier vier en twintig snaken, gansch verschillend in hun aard

 1870-1894 

 

Nieuwe historie van het klein Duimken

Maker Charles Perrault (1628-1703)Vervaardiging 1833-1900 

 

Een Friesche boer en boerin uit de kerk koomende

  1814-1830 

 

Het Fransch ABC

  1848-1881 

Kan verscheidenheid vermaken, Dan vindt gij, o lieve jeugd

  1870-1894 

 

Harmonie

 1833-1856 

 

Klederdragten van verschillende volkeren der wereld

  1814-1830 

 

Zie hier mijn lieve jeugd een twaalftal tafreelen

  1848-1881 

 

Harmonie

  1833-1900 

 

Daar hebt gij, kinderen, weer een tal Van twee paar uitgezochte platen

  1870-1894 

 

Blinde mannetje

  1848-1881 

 

O Kind'ren ziet deez' fraaije prent

  1833-1900 

 

De natuur

 1870-1894 

 

De vernieuwde Jan de Wasscher

  1814-1850C 

 

De groote vogelkooi

  1870-1894 

 

Hier zeilt 's lands dappre admiraal

 1833-1900 

 

Bijbelsche zinnebeelden des Nieuwe Testaments

 1814-1830 

 

Wilt in uw jongen tijd, toch lustig, ijvrig leeren

 1848-1881 

 

Bijbelsche zinnebeelden des Nieuwe Testament

  1814-1830 

 

Geliefde jeugd in ieder dier, Blinkt Gods weldadig albestier

  1870-1894 

 

Beijvert u, o jeugd! om goed en wijs te worden

 1848-1881 

 

Het schooluur is voorbij; nu mag men zich vermaken

  1833-1900 

 

De vier getijden des jaars

  1870-1894 

 

Citroenen koop. Koop melk. Mandjes koop. Koop matte

 1848-1881 

 

Het zyn heere met beere

 1833-1900 

 

Roodkapje, kind'ren! u bekend, Wordt, bij vernieuwing, thans U voorgesteld in deze prent

Maker Charles Perrault (1628-1703)Vervaardiging  1830-1850 

 

De wisseling der Jaargetijden

 1848-1881

 

Ziet, kindren hoe men in de jeugd Al spelende kan zijn verheugd

  1856-1900 

 

Asschepoesters leed en vreugde Wordt u, kind'ren! hier vertoont

Maker Charles Perrault (1628-1703)Vervaardiging  1830-1850 

 

De papegay in 't groene wout, Draagt een kleed van geluwe-gout

  1736-1780 

 

Wintervermaken

  1848-1881 

 

Leer uit deez' prentjes, jeugd, de lieve deugd betrachten

  1833-1900 

 

Jonge jeugd laat dees historie, Uw steeds strekke tot memorie

 768-1780 

 

Gij, lieve kind'ren kunt uit Duimpjes voorbeeld leeren, Dat moed en overleg 't gevaar kan overheeren

Maker Charles Perrault (1628-1703)Vervaardiging  1830-1850 

 

Deez' knapen zoeken hun vermaak

  1848-1881 

 

Zie hier eene fraeije gans; zy ook moet zyn geprezen

 1833-1900 

 

Verschillende handwerken

  1814-1850 

 

Elk mensch hij zij dan klein of groot Moet zorgen voor zijn daag'lijks brood

 1848-1881 

 

Bybelsche figuuren van het Nieuwe Testament

  1736-1780 

 

Jan de Wasscher

  1856-1900 

 

De haring-visschery

  1814-1850 

 

Als gij, mijne kinderen uw' les hebt geleerd, Dan wordt ge tot loon met deez' prenten vereerd

  1848-1881 

 

Geen ledig uur moet ooit den kinderen vervelen

 1814-1830 

 

De oude Rotterdamsche rustbewaarders

  1833-1900 

 

Jongens wilt u gaan verkloeken, Leest Samuels en Koninks Boeken

  1736-1780 

 

Joh 3:16. Alzo lief heeft Godt de Wereld gehat, dat hij zijn Zoone geeft, Op dat een eyglijk die in hem gelooft, niet sterft: maar eeuwig leeft!

  1736-1780 

 

Deez' plaat, o lieve jeugd zal wis u welkom wezen

 1848-1881 

 

Ziet deez' matroos gereed om weer naar d' Oost te varen

  1833-1856 

 

Hier ziet gy af-gebeeld ô jeugd, 't apostels leven, door Lucas voor-gesteld, en in de Handeling beschreven

  1736-1780 

 

Met wild en tam en huisgediert, Is deez menagerie versiert

 1830-1850 

 

Panorama van fraaije neuzen

 1848-1881 

 

O jeugd! zie hier Van Speyk, in zijne teedre jaren

  1833-1900 

 

Roodkapje kind'ren, u bekend

Maker Charles Perrault (1628-1703)Vervaardiging  1848-1881 

 

De vier getijden des jaars

  1814-1830 

 

Levendigen af-beeldzels van verscheyde Bybelsche historien

  1736-1780 

 

Gevecht tusschen de Russen en Turken

  1833-1856 

 

Kinders nu al weer an coerazie, Hier hebt gy weer een raar pottazie

 19e eeuw 

 

Wie zou 't niet gaarne mogen lijden, Om tot vermaak eens uit te rijden?

  1848-1881 

 

De vier getijden van den dag

  1814-1830 

 

Hoe kinderen hun tijd verdrijven Kan deze prent u klaar bewyzen

  1848-1881 

 

Winter-vermakelijkheden

  1845-1870 

 

De wyze en de dwaze Maegden

  1833-1856 

 

Hier ziet gy alles abondant, 't Geen der is al op het Land.

  1736-1780 

 

Onderscheidene voorwerpen

  1814-1830 

 

Van held van Speyk wordt hier een tafereel gegeven

 1848-1881  

 

De hobbelaars

  1814-1850 

 

Noach door zijne godvrugt groot, Werd dus geholpen uyt de nood

 1736-1780 

 

Trap des ouderdoms

 1856-1900 

 

Van held van Speyk wordt hier een tafereel gegeven

 1848-1881 

 

All' wat God schiep aan ons ter leeringe verstrekken

 1830-1850 

 

Des Menschen op en ondergang, valt d'eene zoet en 'd ander bang

  1782-1793 

 

Hier ziet gij Kloris met zijn Roosje

 1848-1881 

 

Ziet, kinderen! 't bedryf van Steven van der Klok, In alles wat hy doet, heeft hy het even drok

  1814-1830 

 

Kort verhael van den verloren zoon

Maker Dirk van Lubeek (1747-1811)Vervaardiging   1833-1900 

 

Dus toont men hier een schets van wintervrolykheden

  1817-1830 

 

Hier hebt gy het leven en bedryf, van Jan de Wasscher met zijn wijf

 1805-1808

 

De spreeuw. De gans

 1833-1856

 

Dee'z prent vertoont in menig beeld, Oud-Hollads! roem in vroeger dagen

  1848-1881

 

Zoete spreuken; zinne-beelding egt geschoeyt al voor de jeugd

  1794-1804 

 

De afbeeldsels, die hier staan geprent, zyn met hun namen wel bekend, elks ambt en landaart kan men lezen, zoomen 'er kundig van wil wezen

  1830-1850 

 

De walvisch is te groot, om 's middags op te disschen, Kiest kindren, voor uw smaek een soort van andre visschen

  1856-1900 

 

Wat gij verlangt van dit of dat

 1848-1881

 

Velerhande vogelen, volgens alphabetische orde gerangschikt

 1833-1856 

 

Zyn vissen, dieren, zoo bekend Als vreemd uit ieder element

  1817-1830 

 

Zie hier, o lieve jeugd! van uit het verre Oosten

 1848-1881 

 

Jongens wilje vreugd vermeeren, Wild in deze print studeeren, Want het is van Tetjeroen, Die een yder kon voldoen

  1782-1793 

 

Kinderen doorlees deeze prent

  1782-1793 

 

Nederlandsche nijverheid

 1856-1900 

 

Wanneer gij onvermoeid met ijver steeds blijft leeren

  1848-1881 

 

De historie van Jan Klaasz, of de gewaande dienstmaagd

Maker Thomas Asselyn (1620-1701)Vervaardiging  1814-ca. 1820 

 

Zie hier, kindren, weêr iets nieuws, zoo 't u kan vergenoegen

  1817-1850 

 

De vogeltjes die gij hier ziet O lieve kindren! zingen niet

 1856-1900 

 

Verjaringfeest van de altyd gedenkwaardige overwinning en slag van Waterloo

  1814-1830 

 

Bybelsche figuren van het Nieuwe Testament

  1782-1793 

 

Deez' nieuwe prent kan ons vermelden, de glorie der september helden

 1848-1881 

 

Laat ons dat incroijable leven, Een schets van 's menschen dwaasheid, geven

  1833-1900 

 

Zie, lieve jeugd, deez' prentjes staan

 1833-1900 

 

Zie hier, ô jeugd! met lust, de koordendansery

  1817-1830 

 

Deez' prent vertoont aan klein en groot, Den dwazen Robinson in nood

Maker Daniel Defoe (1660-1731)Vervaardiging 1848-1881 

 

Bybelsche figuren van het Nieuwe Testament

  1767-1778 

 

Hier hebt gij, jeugd, beziet het wel, 't Vermaaklijk honde- en apenspel

  1856-1900 

 

Beschouwd, met diepen ernst de ontzettende tafereelen

 1817-1850 

 

Tamboers en hoornblazers der koninklijke garde

 1848-1881 

 

Sie soo, hier is nou ons hollebollig Jaapje, dan op den tril, dan weer stil, wat dunkje van dit knaapje

 1782-1793 

 

De twaalf aartsvaderen, de zonen Jacobs ziet Men hier ten trappenrei gesteld met hunne namen

  1856-1870 

 

Uit bybelsche geschiedenissen Trekt men veel nut, zy leeren deugd

  1814-1830

 

Van al de letters, op de letterlijst gesteld

  1848-1881 

 

Zie, leezer! hier verscheidenheid van bouwmans nutten arrebeid

 1814-ca. 1820 

 

Vermaakt u met deez' vooglenschaar! Gy ziet'er hier vier minder maar, Als honderd stuks, zy zullen allen, ô jeugd! uwe oogen wel bevallen

 1817-1830 

 

Zinnebeelden der heidensche goden & godinnen

  1833-1900 

 

Deez' plaat vertoond den mensch van de eerste kindschheid af

  1848-1881 

 

Ziet hier de afbeeldingen van keizers, keizerinnen

  1814-1830 

 

Hier is thans veel vreugd te vinden, als gij ziet aan deze vrinden

 1833-1900 

 

Kinder-deugden en gebreken, Ziet ge in deze printjes spreken

 1805-1808 

 

Ziet, kindren! voor uw oog vertoond, Hoe somtijds 't medelijden woont

  1805-1808 

 

Verschillende bedrijven

  1848-1881 

 

Wil, kindren! u met deze snaken, En met hun zang en spel vermaken

 1817-1830

 

Nederlandsche kavallerie en infanterie

  1848-1881 

 

Roodkapje, kindren! u bekend...

Maker Charles Perrault (1628-1703)Vervaardiging 1833-1900 

 

Dat gij, ô jeugd! in deze print, Alhier u zelve spelend vindt!

  1814-ca. 1820 

 

Prins Willem de Vyfde, F.S. Wilhelmina P.V.O. &c

Maker Dirk van Lubeek (1747-1811)Vervaardiging  1833-1900 

 

Ziet hier ô kindren! weêr iets raars Een ganschen stoet van bedelaars

Maker Hendrik Numan (1736-1788)Vervaardiging 1830-1850 

 

Neemt gij, ô leezer! naam en kragt, van ieder werktuig wel in acht

  1814-ca. 1820 

 

Hier vindt men nering en vertier

  1848-1881 

 

De afbeeldsels, hier in prent vertoond Doen zien dat mode in alles woont

 1817-1830 

 

Wil de vijand ons belagen

  1833-1900 

 

Morgenstond

  1822-1849 

 

Waar 't hart voor land en koning slaat

 1848-1881 

 

Krygsverrigtingen. Voetvolk

 1856-1900 

 

Othello of de Moor van Venetie

  1848-1881

 

Dit prenttafreel vertoont, ô jeugd! om u te leeren Veel vogels, naar hun aard, te kennen aan hun veêren

  1817-1850 

 

Het trouwgeval en wonderlijk schouwspel, Staat hier nu afgebeeld van Urbanus en Isabel

 1787-1822 

 

Krygsverrigtingen

 1833-1900 

 

Kermisvermaken

 1848-1881 

 

Kinderen! hier ziet gij Van Speijk's roemrijk leven, daden en dood

 1830-1850 

 

Voorstellingen uit het dierenrijk

1856-1900 

 

Oproer in Brussel, Augustus 1830

 1822-1849 

 

De vertelling van Asschepoester

Maker Charles Perrault (1628-1703)Vervaardiging 1781-1854 

 

Lente, Zomer, Herfst, Winter

 1787- 1822 

 

Mirakuleus beeld van O.-L.-V. te Scherpenheuvel

  1827-1894 

 

Het kinderspel, behaagt ons wel

  1848-1881 

 

Wie heer is heeft het regt om andren te gebieden

 1787-1822 

 

Anglais, artilleur, prussiens, ecossais, hollandais

 1827-1894 

 

Het nuttig rund, het morsig zwijn, Doet veler hand bedrijvig zijn

  1848-1881 

 

De vertelling van Roodkapje

Maker Charles Perrault (1628-1703)Vervaardiging 1781-1854 

 

De snelheid

 1848-1881 

 

Deez' beide houwen om het grootste stuk

  1787-1822 

 

Grenadiers de la vieille garde impériale

 1827-1894 

 

De schoone slaapster. Eene vertelling van Moeder de Gans

Maker Charles Perrault (1628-1703)Vervaardiging 1781-1845 

 

Hier hebt gy 't leeven en bedrijf van Jan de Wasser met zijn wijf

Maker Hendrik Numan (1736-1788)Vervaardiging 1781-1795 

 

Hoe moed en trouw gepaard aan list; Weleer De Groot te redden wist

 1848-1881 

 

Dragon anglais, dragon danois, hussard irlandais, dragon bavarois

 1827-1894 

 

Zie, lieve jeugd, u hier weêr dingen afgebeeld, Wier onderscheiden aard uw aandacht zeker streelt

  1822-1849 

 

Het liedje van Arlekijn

  1848-1881 

 

De groote gilde os

 1781-1854 

 

Het dierenrijk, is lieve jeugd, Hier afgebeeld tot uw vreugd; Gij kunt gerust met hen verkeeren, de wreedste zelfs zal u niet deeren

  1848-1881 

 

Het gaat er hier dan frisch op los, De zweep kletst op het brieschend ros

 1787-1822 

 

Porteuse deau, chanteur, marchand de parapuie

 1827-1894 

 

Afbeelding van de bruiloft van Kloris en Roosje, oud berugt klugtspel, welke jaarlyks op de schouwburg wordt vertoond

  1781-1854 

 

De nieuwmodische Amsterdamsche dienst-meisjes

  1831-1854 

 

Berger, franc-buveur, campagnardé

 1827-1894 

 

Al wat uw oog op deze prent

 1848-1881 

 

Nederlandsche schutterij. Wil kinderen hier deez' prent nu koopen, de schuttery ziet men hier loopen.

 1781-tussen 1854

 

Afbeeldingen van soldaten

 1827-1894 

 

Hier ziet gij Steven van der Klok, En al zijn hooggeroemde daden

  1828-1849 

 

Beijvert u, o jeugd! om goed en wijs te worden

 1848-1881 

 

Remie, Aspha, Max, Kiliam, Cuno

 1827-1894 

 

Hier bleef en man en muis, helaas! aan lager wal; Robinson werd gered

Maker Daniel Defoe (1660-1731)Vervaardiging  1822-1849 

 

De vertelling van Klein Duimpje met den Wildeman

Maker Charles Perrault (1628-1703)Vervaardiging  1781-1854 

 

Museum van vogels

  1848-1881 

 

Remie, Aspha, Max, Kiliam, Cuno

  1827-1894 

 

Al wat het kermistooneel, ons aanbiedt tot vermaken

 1848-1881 

 

Wanneer het leeren is gedaan, Dan moogt ge eens vrolijk spelen gaan

  1828-1849 

 

Remouleur

  1827-1894 

 

Wie immer Amsterdam beziet, vergete toch het doolhof niet

  1781-1854 

 

Het leven van den kleinen William Robinson, een jongen, welke by zyne Ouders niet wilde oppassen

  1781-1854 

 

Voor jonge zeeliden

  1848-1881 

 

Den dappren krijgers, die gij hier in prent aanschouwt, Werd vrijheids edle zaak vereerend toevertrouwd

  1822-1849 

 

Nieuwe prent voorstellende het leven van den zeeheld Van Speyk, enz.

  1781-1854 

 

Remouleur

  1827-1894 

 

Menagerie van verschillende dieren

 1848-1881 

 

Museum van Huisdieren

 1848-1881 

 

Leer eerst uw opgelegde taak, En kort den tijd dan met vermaak

  1822-1849 

 

Artillerie volante de la garde royale

  1827-1894 

 

Eerst de schaatsen aangebonden, En dan vliegen wij in't ronde

  1828-1849 

 

Hier vind gy, jonge jeugd! het leeven en de dood, Van Steeven van der Klok, in al zyn daaden groot

  1819-1851 

 

Bybelsche prentverbeeldingen

 1781-1854 

 

Artillerie volante de la garde royale

  1827-1894 

 

Allerlei handel

  1848-1881 

 

Blinde mannetje

  1848-1881

 

Bybelsche printverbeeldingen

  1781-1831 

 

Hier ziet ge een aantal bezigheên, O jeugd! op deze prent bijeen

 1822-1849 

 

Urdusac sur deux chevaux

  1827-1894 

 

Omdat ik my bewegen zou, Spring ik hier in het hoepeltouw

  1822- 1849 

 

Komt kinderen! wilt uw tyd besteeden, Ziet in deez' prent veel aardigheden

  1781-1854 

 

Printverbeeldingen van 't Oude en Nieuwe Testament

  1781-1854 

 

Verfoeijelijke dronkenschap, Brengt menig een ten laagsten trap

 1828-1849 

 

Hier ziet gij de vrouw van Prins Willem den Vijfde

  1848-1881 

 

De lente. De zomer. De herfst. De winter

 1848-1881 

 

Ziet mijn bokje eens moedig stappen

 1822-1849 

 

De jager roept met luider stem, Ha! Reintje-vos zit in de klem

  1848-1881 

 

Jan Klaassens kluchtige bedryven

Maker A. Robyn Vervaardiging 1775-1813 

 

Willem den Eersten, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg

 1781-1854 

 

Het muildier draagt en trekt met kracht.

  1848-1881 

 

Eentoonigheid verveelt, verwisling streelt het oog, Dat dus deez' nieuwe prent U jeugd! vermaken moog'!

 1781-1854 

 

De bekranste os

 1832-1849 

 

Zie Jeugd! hoe zich Urbaan gedraagt En Izabel haar lot beklaagt

 1775-1813 

 

Jan Steen was wijd en zijd vermaard

  1848-1881 

 

Het militair muzijk dat het gehoor steeds streelt, Is hier met al zijn glans natuurlijk afgebeeld

 1781-1854 

 

Roodkapje wijst den wolf haar weg

Maker Charles Perrault (1628-1703)Vervaardiging  1848-1881 

 

Van onvoorzigtigheid en wijze kinderdeugd, Vertoont u deze prent twee lessen voor de jeugd

  1832-1848 

 

Wat Moeder Gans vertelt, doet u deez' plaat aanschouwen, hoe Asschepoetster met een' koningszoon ging trouwen

 1832-1849 

 

Hier wordt de Klederpracht bespot

  1775-1813 

 

Hare majesteit Frederica Louisa Wilhelmina, koningin der Nederlanden

 1781-1854 

 

De groote vermakelyke harte-Jagt

  1775-1813 

 

Kolven is een heerlijk spel

 1848-1881 

 

Ziet welk een groot gebouw; wie zegt mij wat het is, - Een koninklijk paleis of een gevangenis?

Maker Hendrik Numan (1736-1788)Vervaardiging 1832-1849 

 

Hier ziet gy in dees prent verbeeld, Hoe Jesus kwam, en deet, en leed

  1775-1813 

 

Gy kind'ren die deez' print beziet Wensch steeds naar vrede en de oorlog niet

 1781-1854 

 

Och wat een pret! dat zeepbel blazen

 1848-1881 

 

Deez' prent vertoont aan klein en groot, Van dwazen Robinson den nood

Maker Daniel Defoe (1660-1731)Vervaardiging 1832-1849 

 

Luilekkerland

 1848-1881 

 

Aan uwen blijden vliegertijd, Is, lieve jeugd deez' prent gewijd

  1832-1849 

 

Vermaak u, lieve jeugd, in uwen tijd van speelen, niet altijd met het spel, maar ook met prenttafreelen

 1781-1854 

 

Ziet, lieve kindren! in deez' prent, Een reeks verscheidenheden, Hier wordt natuur en kunst vertoond, En 's landsmans werk en zeden

 1822-1850 

 

Zie Neêrlands koning met zijn' dierb're gemalin, en kroonprins, Neêrlands hoop en Ruslands groot-vorstin

 1816-1819 

 

Het rijden is een schoone zaak, Het strekt tot nut en tot vermaak

  1832-1848 

 

Rood-kapje kan tot leering zijn, Aan kind'ren zoo wel groot als klein

Maker Charles Perrault (1628-1703)Vervaardiging 1851-1870 

 

In 't gezelschap van zijn vrinden

 1848-1881 

 

Wie die 't niet vermaaklijk vindt, Draait de molen naar den wind

 1848-1881 

 

Ziet hier ô kinderen afgebeeld het volgende

  1822-1850 

 

Zoo leert historie prent en blaam Der vadren deugd en grootsch bestaan

  1775-1813 

 

Deez' nieuwe prent kan ons vermelden, de glorie der september helden

  1832-1849 

 

Hier ziet ge een lancier, Fiks uitgedoscht en fier

 1848-1881 

 

Beschouw, o vaderlandsche jeugd! der vadren trouw en moed en deugd

 1775-1813 

 

De dromedaris. De lama of schaapkameel. De haaijen

  1775-1813 

 

Beschouw hier met opregte vreugd, De spelen eener blijde jeugd

  1851-1870 

 

Dit prentgeschenk, o lieve jeugd! Strek in uw speeluur u tot vreugd

 1822-1850 

 

Prise de Constantine

  1837 

 

De beeldtenis dier valsche Goden, Waar aan men in den ouden tijd, Der dagen namen had gewijd, Wordt kindren! u hier aangeboden

  1775-1813 

 

Hier ziet ge kindren kunsten maken...

 1848-1881 

 

Bybelsche figuren van het Oude Testament

 1725-1738C 

 

Hier ziet gij, lieve jeugd! veel zaken, Waarmee gij u wel zult vermaken

  1851-1870 

 

Verscheidenheid behaagt den mensch en is de ziel van 't leven

 1822-1850 

 

t Is om uw zinnen te vermaaken, Dat men, ô lieve jeugd! u biedt

  1775-1813 

 

Aanschouwt hoe ieder hier zijn waren weet te pryzen

  1814-1850 

 

Na les en nutte bezigheid, Een uurtje aan matig spel gewijd

 1822-1850 

 

Natuur, hoe godlijk schoon, Spreidt gij uw glans ten toon

   1825-1847 

 

Zachtheid is beter dan geweld

  1911-1935 

 

t Vermaaklyk tydverdryf, zo noemt men alles, wat dit prentgestel vertoont, en in zyn soort bevat

  1775-1813 

 

De guitenstreken van Ernest

  1911-1935 

 

Aepen spel

 19e eeuw 

 

Kinder-spelen

  1851-1870 

 

Ziet hier twee fraaije printtafreelen

  1775-1813 

 

Na eerst eene nutte bezigheid, Een uurtje aan matig spel gewijd

  1851-1870 

 

Deez' dieren, toonen zich als leevend voor uwe oogen

  1775-1813 

 

Sint Nikolaas

  1911-1935 

 

Natura artis magistra

  1883-1913 

 

Al 't geen ge, ô kinderen! beschouwt in deeze prent

  1775-1813 

 

Ziet, kinderen dit edel dier, verliest in 't eind, veel van zijn zwier

  1851-1870 

 

De ezel, de hond, de haan en de kat of De Amsterdammer stadsmuziekanten= L'ane, le chien, le coq et le chat ou Les musiciens Amsterdamois

  1911-1935 

 

t Gebruik der zinnen is, ô jeugd! u ingeschapen

  1775-1813 

 

De kat

Maker Hiëronymus van Alphen (1746-1803)Vervaardiging 1833-1900 

 

Tyl Uilenspiegel

  1880-1935 

 

Naturis artis magistra

  1883-1913 

 

Gij ziet in deze plaat de dapprre ruiterij, In dienst van Nederland voor vorst en maatschappij

  1822-1850 

 

Leer uit Klein Duimpjes wedervaren. Dat men door list wel slagen kan

Maker Charles Perrault (1628-1703)Vervaardiging  1851-1870 

 

Natura artis magistra

  1883-1913 

 

Bevlytig u, ô Christen jeugd! By 't inzien deezer prent-tafreelen

Maker A. Robyn Vervaardiging  1775-1813 

 

De papegaai

  1911-1935 

 

Ziet, kindren! deeze schepen aan

 1775-1813 

 

Laat deze, Zwitsersche tafreelen, o kind'ren, uwen kunstmin streelen

  1822-1850 

 

Geschiedenis van Ezelsvel

Maker Charles Perrault (1628-1703)Vervaardiging  1911-1935 

 

De vos en de ooievaar

Maker Jean de La Fontaine (1621-1695)Vervaardiging  1911-1935 

 

Zie hier, lieve kinders, de afbeeldingen van een aantal gebouwen

  1851-1870 

 

Ziet, wat de zinnen kan vermaaken

Maker A. Robyn Vervaardiging   1775-1813 

 

Gendarmes à cheval

 1911-1935 

 

Luilekkerland

  1911-1935 

 

Lacht, ô kindren! om de mode, die de zotheid bragt ter baan

 1775-1813 

 

Artillerie montée

 1911-1935 

 

Geschiedenis van Guliver

Maker Jonathan Swift (1667-1745)Vervaardiging 1911-1935 

 

Trap des ouderdoms

Maker A. RobynVervaardiging  1775-1813 

 

Komt nu, lieve meisjes, gij bloempjes der jeugd, Ik hoop dat deez' prent u een weinig verheugd

  1851-1870 

 

Tafereelen uit het leven van den profeet Jona

 1860-1880 

 

Deez' prent strek' u, o lieve jeugd! Tot leering bij gepaste vreugd

  1851-1870 

 

Kleinduimpje

  1911-1935 

 

De goede Schepper gaf in Zijn alwijs bestieren, Tot voeding van den mensch de redelooze dieren

  1851-1864 

 

Uit de kinderwereld

  1883-1913 

 

Zo moest op Golgotha de vorst des levens sterven

  1775-1813 

 

Geschiedenis van Moeder Moreau en van haren wonderbaren hond

 1880-1911 

 

Wil, jeugd! uw oog en geest vermaaken

 1775-1813 

 

Ziet, lieve kind'ren! in deez' prent, een reeks verscheidenheden, Hier wordt het krijgsbedrijf vertoond en 's landmans werk en zeden

  1851-1870 

 

Kinderspelen

 1883-1913 

 

De schikking van het Albestier

 1775-1813 

 

Rika met de raket

  1851-1870 

 

Le pantin merveilleux

 1911-1935 

 

Als gij, lieve kleinen, deez' prent hebt gelezen, En welligt verlangend naar and'ren mogt wezen

  1851-1864 

 

Kindervreugd

  1883-1913 

 

Le chevalier Rosette

  1911-1935 

 

Vermaak uwe oogen, jeugd! In 't zevental planeeten

  1775-1813 

 

Comment Tiel l Éspiègle vola le roi et en fut remercié par lui

 1911-1935 

 

Zij zijn betrapt op heeter daad

  1883-1913 

 

De jaargetijden

 1883-1913 

 

Wilt g'u nog eens goed vermaken, Ferme jongens, flinke knapen

  1851-1864 

 

Merveilleuses aventures de Nicolas Poucet

 1880-1911 

 

Deez' prent met veel verscheidenheid, Wordt lievers u weêr toegewijd

 1851-1870 

 

De ezel en de hond

  1911-1935 

 

Krans met boven wintertaferelen en onder koetsen en brug

 182-? 

 

Een aantal dieren ziet gij hier, verschillend van aard, zoo als een tijger en een schaap, een ezel en een paard

 1819-1840 

 

De twee geburen

 1911-1935 

 

Sur l'air

 1880-1911 

 

Kinders hebt ge lust nog wat te zien en wat te lezen, Laat lieve dan deze prent weer wat nieuws voor u wezen

 1851-1870 

 

Hier vindt ge een negental van dieren , groot en klein. die uitgezondert èèn door 't menschdom nuttig zyn

  1818-1849 

 

De trap des ouderdoms

Maker Hendrik Numan (1736-1788)Vervaardiging 1864-1870 

 

Knappe jongens groot en klein! Kiest g'een ambacht, kiest dan 't mijn

  1864-1870 

 

Historie van Jan Klaas

 1856-1900 

 

Geschiedenis van Cartouche

  1911-1935 

 

Het vermakelijk harlikein-spel

  1827-1894 

 

Hondenwraak

 1911-1935 

 

Al wat men op deez' prent beziet, is apery en anders niet!

 1791-1812 

 

Zie hier vier en twintig snaken, Gansch verschillend in hun aard

  1851-1870 

 

Het nieuw Arlequin spel

  1856-1900 

 

Zie lieve kind'ren op deze prent, waerop we u tachtig plaatjes lieten malen

  1833-1856 

 

Die ware vreugd op't ijs wil smaken, Moet steeds voor zijn gezondheid waken

 1860-1880 

 

Domino en kaert spel

  1833-1900 

 

Het nieuw vermakelijk ganzenspel

 1833-1880 

 

Deez' prent vertoont U, lieve jeugd, Een aantal helden, die hun leven, Geld het de eer van 't land, met vreugd, En heldenmoed ten beste geven

  1851-1870 

 

Deez' zes paar schetsen in dit Prenttafreel wil toonen Wat men van het begin des jaars komt bij te woonen

  1851-1864 

 

Apen- en hondentaferelen

  1860-1880 

 

Hier ziet ge een lancier, Fiks uitgedoscht en fier

 1848-1881 

 

Vlinders vangen, in het net

  1848-1881 

 

Nog een prent die de jeugd, Zoo ik hoop weer verheugd

 1851-1870 

 

De gebradene gans of de ongehoorzaamheid gestraft

 1833-1880 

 

Le caquet de dame Françoise

 1911-1935 

 

Volkeren van verscheyde landgewesten

  1856-1900 

 

Tikketik! de hoep om 't vat geslagen! Tikketik! zoo gaat het alle dagen

 1853-1891 

 

Wel hem, die 't vaderland meer dan zich zelf bemint

 1851-1870 

 

Artillerie

  1911-1935 

 

De Chinezen in hunne huishouding

  1880-1901 

 

t Is aangenaam door 't jeugdig groen

 1828-1851 

 

De geschiedenis van Blauwbaard

Maker Charles Perrault (1628-1703)Vervaardiging  1860-1880 

 

Beschouw hier, kinderen! een achttal wilde dieren

  1851-1870 

 

Ziet hier o kinderen afgebeeld het volgende

  1864-1870 

 

Marche de la cavalerie

  1822-1833 

 

Aan jongens wilde pret aan meisjes zachte vreugd

Maker Hendrik Numan (1736-1788)Vervaardiging  1851-1864 

 

Krans met Laatste Avondmaal en Paaslam

 178-? 

 

Het zijn al wonder vreemde snaken, die hier met dansen zich vermaken

 1828-1851 

 

Hier wordt u, ô jeugd! gegeven, Tetjeroen zijn kluchtig leven

 1856-1900 

 

Sint Nicolaas te paard gezeten, Laat alle goede kindren weten

  1856-1900 

 

Komt kind'ren gaat ge meê, mijn buitenplaats eens zien

Maker A. RobynVervaardiging  1851-1870 

 

Als 't in de wereld goed zal gaan, dan moet elk op zijn plaatsje staan

  1851-1864 

 

Kermis-tooneelen

  1883-1913 

 

De verkeerde wereld

 1870-1894 

 

De nijvre haringvangst, die zoo veel bloei mag schenken, Geeft u, o jeugd, gewis een aantal goede wenken

  1822-1850 

 

Op de kermis

 188-? 

 

Gevogelten in soort zal deze plaat u toonen! Uit buitenlandsch gewest, of die alhier ook wonen

  1851-1864 

 

Mogt gij begeerig zijn het krijgsmansambt te leren

  1856-1900 

 

Geschiedenis van een ezel

 1860-1888 

 

Zie hoe een ontmoeting jufvrouw Schoongelaat Wel zesmaal veranderen doet op deez' plaat

  1851-1870 

 

November's slagters beste tijd

  1833-1880 

 

Een stortbad

 1898 

 

Het nieuw vermakelijk ganzenspel

  1833-1880 

 

Het nieuw vermakelijk luilekkerland

  1851-1870 

 

Leer deez' spreuken te geleiden, Kind'ren, in uw hoofd en hart

  1851-1870 

 

Kluchtige gestalten en dieren

 1833-1880 

 

Het nieuwe apenspel

 188-? 

 

Tyl Uilenspiegel

  1880-1935 

 

Komt, kindertjes, komt hier, wilt doctor Steven kijken

Maker Hendrik Numan (1736-1788)Vervaardiging  1851-1870 

 

De walvisch is te groot, om 's middags op te disschen, Kiest kindren, voor uw smaek een soort van andre visschen

 1856-1900 

 

Het nieuw Arlequinspel

 1880-1911 

 

Sint Nicolaas te paard gezeten, Laat alle goede kindren weten

  1856-1900 

 

Elk kind dat leert met lust en vlijt, zijn deze plaatjes toegewijd

  1851-1870 

 

Zie hier eene fraeije gans; zy ook moet zyn geprezen

  1833-1900 

 

Als gij o lieve jeugd! uw lessen hebt geleerd

 1856-1900 

 

Ziet hier, lieve knaapjes, een aardige prent, Gij moogt er u vrij meê vermaken

Maker Turnhout Vervaardiging 1833-1900 

 

Scènes militaires

  1833-1856 

 

Geliefde jeugd in ieder dier, Blinkt Gods weldadig albestier

  1851-1870 

 

Officiers de diverses armes

  1833-1900 

 

Gevogelten in soort zal deze plaat u toonen, Uit buitenlandsch gewest, of die alhier ook wonen

  1822-1850 

 

Als gy, myne kindren, uw' les hebt geleerd, Dan wordt ge tot loon, met deez' prenten vereerd

 1833-1900 

 

Denemarken

  1843-1860 

 

Soldaten leven

 1856-1900 

 

De walvisch is te groot, om 's middags op te disschen, Kiest kindren, voor uw smaek een soort van andre visschen

  1856-1900 

 

Wat wapens, wat kleedij, wat kunst van exërceeren, Bezie deez' prentjes goed, ge kunt er veel uit leeren

  1851-1870 

 

Menno baron van Coehoorn

  1860-1880 

 

Hier wordt U eene schets gegeven, Van 's landmans nuttig, vrolijk leven. Hebt achting kind'ren, voor dien stand, Hij strekt tot heil voor 't vaderland!

  1851-1864 

 

Met eerbied en bewondering, Moet gij deez' plaat beschouwen, De reden daarvan lieve jeugd! Zal ik u voort ontvouwen

 1870-1894 

 

Met eerbied en bewondering, Moet gij deez' plaat beschouwen, De reden daarvan, lieve jeugd! Zal ik u voort ontvouwen

  1851-1870 

 

Tafereelen uit de regeering van Willem I, souvereine vorst der Nederlanden

  1860-1880 

 

De trap des ouderdoms

Maker Hendrik Numan (1736-1788)Vervaardiging  1807-1816 

 

Grenadiers

  1911-1935 

 

Het brood

 1856-1900 

 

Ziet hem op hooge laarzen stappen, Hij gaat naar 't land om turf te trappen

Maker Elchanon Leonardus Verveer (1826-1900)Vervaardiging 1853-1891 

 

Waterzoogdieren

  1860-1880 

 

De trap des ouderdoms

Maker Hendrik Numan (1736-1788)Vervaardiging  1842-1851 

 

Kinderschouwburg

 1860-1880 

 

Bedelaar. Krygsman. Boer. Edelman

  1819-1851 

 

Met eerbied en bewondering, Moet gij deez' plaat beschouwen, De reden daarvan, lieve jeugd! Zal ik u voort ontvouwen

  1851-1870 

 

t Kommando heeft hij pas gegeven, Of door een schot verliest hij 't leven

  1853-1891 

 

Oproer in Brussel, Augustus 1830

 1828-1849 

 

Wel jongens! wie wil 't u vertellen, Zoo roept verbaasd de vader uit

Maker Elchanon Leonardus Verveer (1826-1900)Vervaardiging  1853-1891 

 

Arlequin met een vaste hand, rijdt met de slede heel galant

 1866-1897 

 

Spreekwoorden, ontleend uit de gewijde geschiedenis

 1843-1860 

 

De viergetyden des jaars

  1819-1851 

 

Het hertogdom Limburg

  1843-1860 

 

Rit bien qui rit le dernier

  1880-1911 

 

Ziet hier o kinderen afgebeeld het volgende

 1851-1864 

 

De natuur

 1851-1864 

 

Kaartspel

  1848-1929 

 

Ziet, kindren lief, deez' trouwe hond, wacht zeker, tot zijn meester komt

  1866-1897 

 

Tafereelen uit de tijden der koningen Saul en David

 1860-1880 

 

Jonkheid wild' gy speelen leeren, komt met Cupido verkeeren

  1807-1816 

 

De thermometer

  1860-1880 

 

Deez' prent toont u 't begin van 's menschen stand op aard

 19e eeuw 

 

Met poppen spelen voegt een meid, die tot een huisvrouw zich bereidt

 1866-1897 

 

Kaartspel

  1848-1929 

 

Kleinduimje in zijn zondagspak

  1828-1851 

 

Hier kunt ge ô lieve jeugd, uit speelen zelfs iets eeren

Maker Hendrik Numan (1736-1788)Vervaardiging  1842-1851 

 

De telegraaf

 1860-1880 

 

Wilt g' u nog eens goed vermaken, ferme jongens, flinke knapen

  1870-1894  

 

De turf

  1860-1880 

 

Kindren! leer in 't vroeg begin, leer bij poppengoed

 1819-1851 

 

De geschiedenis van Jan Klaassen

  1860-1880 

 

De watergeuzen nemen Den Briel in

  1860-1880 

 

Voorstellingen uit het leven van prins Maurits

 1860-1880 

 

Deez' Bybel prent kan u, ô jeugd! al speelend toonen

  1819-1851 

 

De twee reizigers

  1911-1935 

 

Welhem die 't vaderland meer dan zich zelf bemint

  1864-1870 

 

Eentoonigheid verveelt, verwisling streelt het oog, Dat dus deez' nieuwe prent U jeugd! vermaken moog'!

  1781-1854 

 

Tafereelen uit de vaderlandsche geschiedenis, tijdens het leven van Willem I

 1860-1880 

 

Komt hier, gy jonge jeugd! ziet dit verliefde paar

  1803-1808 

 

Geschiedenis van Genoveva

  1911-1935 

 

De konijnen

  1911-1935 

 

Hier ziet gy in deez' prent, een aantal handelaaren

  1819-1842 

 

Het dierenrijk, is lieve jeugd, Hier afgebeeld tot uw vreugd; Gij kunt gerust met hen verkeeren, de wreedste zelfs zal u niet deeren

 1848-1881 

 

De waterhoos

 1860-1880 

 

Zie hier, ô jonge jeugd! des waerelds eerste stand

  1819-1851 

 

De vledermuis en de twee fretten

  1911-1935 

 

Zie hier een moedig volk, ten dienst van 't vaderland, getrouw voor hunnen vorst, en vrolyk in hun stand

 1819-1842 

 

La vengeance du diable

  1880-1911 

 

Zie hier, ô jonge jeugd! des waerelds eerste stand

 19e eeuw 

 

Ambachten

  1860-1880 

 

Deez' prent vertoond Gods Zoon, in smart en heerlykheid

  1803-1842 

 

Jan durft zich naauwlijks te doen hooren, Zijn heer, die 't middagslaapje doet

  1853-1891 

 

Elk mensch hij zij dan klein of groot, Moet zorgen voor zijn daag'lijks brood

  1848-1881 

 

Le mensonge puni

  1880-1911 

 

Nederlandsch Oost-Indie

  1853-1891 

 

Hier vind gy, jonge jeugd! het leeven en de dood, Van Steeven van der Klok, in al zyn daaden groot

Maker [Amsterdam: Wed. C. Kok geb. Van Kolm?]Vervaardiging  1819-1851 

 

Laat lieve kinderen, laat, de moordlust en bedrijven, van dezen grooten schurk, in uw geheugen blijven

 1848-1881 

 

Natuur, hoe godlijk schoon, spreidt gij uw glans ten toon

  1847-1850 

 

Bijbelsche geschiedenis

 1853-1891 

 

La terreur au château

  1911-1935 

 

De vernieuwde Jan de Wascher

 19e eeuw 

 

Deez' print is voor het zoete kind, dat zijne ouders wel bemind

  1820-1839

 

Nederlandsche hoofdgebouwen

  1853-1891 

 

Le cheval de la fée Printemps

  1911-1935 

 

De onëchte zoon, een stuk zo leerzaam als tot vreugd; op Amstels Schouwtooneel gevoerd, tot nuttig speelen

Maker August Friedrich Ferdinand von Kotzebue (1761-1819)Vervaardiging  1831-1851 

 

Rit bien qui rit le dernier

 1911-1935 

 

Zie hier in dit tafreel hoe 't lot van Jozef toont, Hoe soms de onschuld lijdt, maar God haar ook beloont

  1819-1840 

 

Bijbelsche geschiedenis

  1853-1891  

 

Deze vyf zyn Spaanshe heeren, zoo als men zien kan aan hun kleeren

  1818-1849 

 

O jonge jeugd! de wintertyd, maakt menig een het hart verblyd

 1819-1851 

 

De hond van den armen bedelaar

  1911-1935 

 

Kiest kindren! naar uw zinsgenoegen, De zaak uit waar g'u in wilt voegen

  1833-1900 

 

Kom lieve jeugd! zie hier een zomer veldgezicht

  1819-1851

 

De wolf en de magere hond

  1911-1935 

 

Hier zeilt 's lands dappre admiraal

Maker [Turnhout  1833-1900 

 

Het is klugtig, het is raar, zoo veel snaaken by malka

  1830-1834 

 

In hooimaand biedt het zomertijde

Vervaardiging 18e eeuw 

 

Zie hier een twaalftal van werkzame vrouwen

  1842-1851 

 

Geschiedenis van Cartouche

  1880-1935 

 

Het paarden spel is fraai om zien

Maker [Turnhout Vervaardiging  1833-1900 

 

Leer kind'ren door deez' prent in uwe prille jeugd

  1819-1851 

 

Voornaamste levenstrekken van Napoleon

  1911-1935 

 

Het huys-houden

  1817-1833 

 

Gepaste boertery mag u, o jeugd vermaken, Doch volg geen guitentrek van Uilenspiegel op

  1856-1900 

 

Ziet hier al weer een nieuwe prent, die m'om uw leerzaamheid nu schekt

  1819-1840 

 

Les trois cheveux de Rigobert

  1911-1935 

 

De koning aan het hoofd, de prinsen in het veld; Zóó worden Hollands eer en wapenroem hersteld

Vervaardiging 19e eeuw 

 

Geschiedenis van Jan den Aap

 1856-1900 

 

De drie verwenschte prinsen

  1911-1935 

 

Deez' prent vertoont in menig beeld, Den zegen ons door God bedeeld

  1832-1849 

 

Nederlandsche ijver

  1830-1834 

 

Zie in deez' prent de vrolijkheid van Saartje Jans de keukenmeid

 1856-1900 

 

Bij 't acht en veertigtal van deez' verscheidenheden, Kunt gij uw tijd met vreugd en leerzaamheid besteden

 1856-1900 

 

Waakzaamheid en deugdsbetrachting, bronnen van geluk en vreugd

  1851-1864 

 

Al wat het kermistooneel, Ons aanbiedt tot vermaken

  1832-1849 

 

Eene gedaanteverandering

 1911-1935 

 

De man met de bontemuts

Maker Hendrik Numan (1736-1788)Vervaardiging  1832-1849 

 

Een gelukkige visscher

  1911-1935 

 

Hoe 't somtijds in de wereld gaat, Vertoond u, kinderen deze plaat

  1832-1849

 

Het zyn heere met beere

Maker Turnhout Vervaardiging 1833-1900 

 

Het betooverd paleis

1911-1935 

 

De man met de bontemuts. (Eerste vervolg)

 1832-1849

 

Oud-Hollands moed en trouw, Is nimmermeer bezweken, Doch nooit zoo schoon als thans; Voor heel Euroop gebleken

  1832-1849 

 

Ziet mijn bokje eens moedig stappen

  1787-1822 

 

De man met de bontemuts. (Tweede vervolg)

  1832-1849 

 

De wolf en het lam

Maker Jean de La Fontaine (1621-1695)Vervaardiging  1911-1935 

 

Der vaad'ren deugd en kloek bestaan, Toont deze prent ons duidelijk aan

  1832-1849 

 

De afbeeldsels, die hier staan geprent, zyn met hun namen wel bekend, elks ambt en landaart kan men lezen, zoomen 'er kundig van wil wezen

  1817-1830 

 

De kat en de vos

Maker Jean de La Fontaine (1621-1695)Vervaardiging  1911-1935 

 

De man met de bontemuts. (Vierde vervolg)

  1832-1862 

 

In deze prent, ô jonge lien, Kunt gij veel fraaije zaken zien

  1828-1853 

 

Het hert, het stekelvarken, de ezel, de koe

  1822-1849 

 

Hier heeft men 't leven en bedrijf, Van Jan de Wasser en zijn wijf

  1832-1848 

 

Kindervreugd, of plaatjes voor kleine teekenaars en prentevriendjes

 

 

De tweeteschzak

  1911-1935 

 

Elk wint de kost op zijn manier En neemt somtijds ook zijn pleizier

  1832-1849 

 

Zie! lieve kindertjes dat 's plaisier, vijf en dertig vogels vind gij hier

  1820-1839 

 

De reiziger en de reus

  1911-1935 

 

Verlustig u; o jeugd! deez' natien te bekijken

  1817-1833 

 

Men ziet in 't Amstelwater schuiten; vermaaklyk varen, meest met vis

  1817-1850 

 

Hoe 't somtijds in de wereld gaat, Vertoond u, kinderen deze plaat

  1832-1849 

 

Kort verhael van den verloren zoon

Maker Dirk van Lubeek (1747-1811)Vervaardiging  1833-1900 

 

Hier hebt gij fraaije bloemen; Wie zou natuur niet roemen?

 1832-1849 

 

Thijl Uilen-spiegel

  1817-1833 

 

s Menschen intrede op deze wereld

  1833-1856 

 

Deez' dieren, toonen zich als levend voor uwe oogen; Elk soort naar zynen aart, beschikking en vermogen

  1828-1850 

 

Van velerlei gebak en ook van lekkernij, is deze prent voorzien, wat uwe keus ook zij

  1848-1881 

 

Jongens doet het u pleizier, Kom dan nog eens even hier

  1851-1864 

 

Laet lieve kinderen, laet, de moordlust en bedryven, van dezen grooten schurk, in uw geheugen blyven

 1833-1856 

 

Tafereelen uit de heidenwereld

Maker James Johnston (graveur)Vervaardiging 1869-1908  

 

Garde impériale Turque,

 1821-1851 

 

Krans met ridders en toernooi

  1833-1856 

 

Hier ziet ge de kleedij van 't leger dat voor dezen, onder Napoleon, den vijand deden vrezen

  1851-1870 

 

Hier ziet ge een lancier, Fiks uitgedoscht en fier

 1848-1881 

 

Tafereelen uit de heidenwereld

 1869-1908 

 

Deez' nieuwe prent kan ons vermelden, de glorie der september helden

 1848-1881 

 

Tafereelen uit de heidenwereld

  1869-1908 

 

De tooverfluit

  1833-1880 

 

Kavalleristen der Koninklijke Nederlandsche Armee

  1819-1840 

 

Prins Willem de Vyfde, F.S. Wilhelmina P.V.O. &c

Maker Dirk van Lubeek (1747-1811)Vervaardiging 1833-1900 

 

Laurens Koster, uitvinder der boekdrukkunst in den jare 1421, te Haarlem

  1833-1880 

 

Verscheidenheid behaagt den mensch en is de ziel van 't leven

  1822-1850 

 

Ziet lieve jeugd acht snaaksche heeren in hunne beste zondagskleeren

  1818-1849 

 

Grenadiers Suisse

  1826-1833 

 

Vooraf gedaan, daarna bedacht, Heeft menigeen in leed gebragt

 .1840 

 

Wilt gy van myn wat huisraad koopen. Zoo behoeft ge by geen buur te loopen

  1818-1849 

 

Deez' prent vertoont in menig beeld, Oud-Hollands roem in vroeger dagen

 1832-1849 

 

Wil deze prentjes, met hun versjes, bestudeeren, Gy zult er zekerlyk niet weinig goeds uit leeren

  1814-1850 

 

Al wat gy hier beschouwt, ô jeugd! Streelt het uw oog, 't belet geen deugd

  1814-1830 

 

Wel kinderen! wat zoudt gij nu meer wenschen? Deez' beesten lijkenen hier wel menschen

 1818-1849 

 

Wat gij hier ziet o lieve jeugd, Geschiedt ter leering en tot vreugd

  1830-1850 

 

De bok, de vriend van u, ô jeugd! Die u de schuldelooste vreugt

 1806-1814 

 

Wilt gij van mij wat huisraad koopen? Zoo behoeft g' bij geen buur te loopen

  1817-1833 

 

Ziet hier twee fraaije printtafreelen, O jeugd, om uw gezigt te streelen

  1833-1880 

 

Geschenk voor de leergrage jeugd

Maker Hendrik Numan (1736-1788)Vervaardiging  1833-1856 

 

Een arme speelman oud en blind, Hoe of hij toch den weg wel vindt

  1883-1913 

 

Luipaard, arend, leeuw, kameel

  1822-1849 

 

Jeu de cartes

 1827-1894 

 

Lui-lekkerland

  1833-1880 

 

Vermaakt u met deez' vooglenschaar! Gy ziet'er hier vier minder maar, Als honderd stuks, zy zullen allen, ô jeugd! uwe oogen wel bevallen

 1817-1830 

 

Klein Duimpje en De gelaarsde kat

Maker Charles Perrault (1628-1703)Vervaardiging 1828-1849 

 

Zie hier vier-en-twintig snaken, Gansch verschillend in hun aard

 1817 

 

Hier is al weer wat nieuws voor u kinders in deze prent, van Jan van Spanje en Trijn Salie 't is heel pertinent

  1791-1855 

 

Het nieuwe apenspel

 188-? 

 

Dees prent is 't geld wel dubbel waard, waar Asschepoester van den haard, En in verdrukking van 't gezin, toch werd verheven tot vorstin

 1820-1839 

 

Wie stelt der Menschen oefning perk, als zij, door kunst en handenwerk

 1818-1829 

 

Ziet kind'ren, wat nu is geschied, Van de Wasser met zijn Griet, Zij staan hier als op nieuw geschapen, In menschen niet, maar slechts in apen

  1818-1849 

 

Uil, duiven, kalkoen, reiger

 187-? 

 

Het vermaak der kinderen

Maker Dirk van Lubeek (1747-1811)Vervaardiging 1791-1812 

 

De herdershond en Siberischehond

  1775-1813 

 

Ziet, lieve kindren! in deez' prent, Een reeks verscheidenheden, Hier wordt natuur en kunst vertoond, En 's landsmans werk en zeden

  1822-1850 

 

Dit prenttafreel vertoont, ô jeugd! om u te leeren, veel vogels, naar hun aart, te kennen aan hun veêren

 1775-1813 

 

Kindren! zo ge u wilt vermaaken, koomt, beschouwt dan deeze snaaken

  1775-1813 

 

Bij 't acht-en-veertigtal van deez' verscheidenheden, Kunt gij uw tijd met vreugd en leerzaamheid besteden

 1818-1849 

 

Robinson Crusoë, die eigenlijk Alexander Selkirk heette

Maker Daniel Defoe (1660-1731)Vervaardiging  1820-1839 

 

Vaderlandsche mannen en vrouwen

 1814-1820 

 

Zie, leezer! hier verscheidenheid van bouwmans nutten arrebeid

 1818-1829 

 

Kinder-deugden en gebreken Ziet ge in deze printjes spreken

  1814-1820 

 

Eenhoevige dieren

 1880-1901 

 

Vogels

  1880-1901 

 

Kinder-deugden en gebreken ziet ge in deze printjes spreken

  1814-1820 

 

Voor het plakboek

  1880-1901 

 

Verscheurende dieren

  1880-1901 

 

Ziet kinders! in deez' print verbeeld, wat rampen jeugd en losheid teelt, en denkt toch niet, dat, bij berouw, elk zulk een vader vinden zou

  1814-1820 

 

De vertelling van Roodkapje

Maker Charles Perrault (1628-1703)Vervaardiging 1781-185 

 

Bybelsche prentverbeeldingen

 1781-1854 

 

Nederlandsch Oost-Indie

  1853-1891 

 

Zyne Majesteit de Erf-Prins der nederlanden met verscheide krygs-helden en soldaten van Europa

  1817-1833 

 

Klimvogels

  1860-1880 

 

Beschouw deez' prent, ô jeugd! hoe dat de boerenstand, door onvermoeide vlyt, veel voordeel brengt aan 't land

  1819-1851 

 

Honden en katten

  1880-1901 

 

De beeldtenis dier valsche Goden, Waar aan men in den ouden tijd, Der dagen namen had gewijd, Wordt kindren! u hier aangeboden

  1775-1813 

 

De valk

  1775-1813 

 

O kinderen! in deez' Bijbelprent, wordt u het lang en werkzaam leven, van Koning David voorgesteld, In Samuëls verhaal beschreven

 1818-1829 

 

De onechte zoon, een stuk zo leerzaam als tot vreugd; op Amstels Schouwtoneel gevoerd, tot nuttig speelen

Maker August Friedrich Ferdinand von Kotzebue (1761-1819)Vervaardiging  1819-1851 

 

De haring-visscherij brengt schatten in ons land, leest kind'ren dan deez' prent, gij ziet aan alle kant

  1840-1850 

 

Nederlandsche weldadigheid

  1818-1829 

 

Kom kinderen, kom nu maar met hoopen, Hier kunt gy fraaije vogels koopen

 1819-1851 

 

Hier vind gy, jonge jeugd! het leeven en de dood, Van Steeven van der Klok, in al zyn daaden groot

 1819-1851 

 

Voor het plakboek (3)

  1880-1901 

 

Een Indiaansche man en vrouw, de Penekaas geheeten, de kerel heeft 2 spooren aan, als of hy had te paard geseeten

  1794-1804 

 

Bybelsche figuren van 't Nieuwe Testament

 1794-1804 

 

Laat ons dat incroijable leven, Een schets van 's menschen dwaasheid, geven

  1833-1900 

 

Het leven en de bedrijven van Sint Nicolaas

1856-1900 

 

Ô jeugd! gy ziet hier ernst en spel, Behaagt dit printtafreel u wel, Ook tydverdryvende andre zaaken; Laat het dan uwen geest vermaaken

 1761-1804 

 

Ziet, Steven van der Klok, met al zyn vroome daden, Waarmeê hy was voorzien en rykelyk belaaden

  1761-1804 

 

Hier kunt gij voor- en tegenspoed, Van twee opregte, brave liên, Van Hendrik en van Anna, zien

MakerPieter Hartman (1770-1792 fl.  1814-ca. 1820 

 

Bybelsche figuren uyt het Nieuwe Testament

  1768-1794 

 

Verheugt u, kinderen! uit boer of burgerstand, Deez' print wijst u in 't rund de goudmijn van het land

 1814-ca. 1820 

 

Kinderen! hier ziet gij Van Speijk's roemrijk leven, daden en dood

  1831-1854 

 

Ziet in deez' kind'ren haar bedrijven de spiegel van de uwe, ô jeugd

 

Verlustigt, kind'ren! U een poosje, Bij 't gene U hier de prentkunst biedt

 

Koord-danssers en springers

 

Paarde volk

 

Afbeelding der graf-tombe van zyne doorluchtige hoogheid, overleeden te  

 

Speelen van Cupido

 

Komt hier nu kinderen rein en leest dees vogels al, Gij hebt met groot en klein, hier honderd in 't getal

 

Ziet hier wat jonge knapen spelen, Hun oeffening zal u niet vervelen

 

Levensbeschryving van den H. Rochus