Arbeidersbewegingen

Arbeidersbewegingen in Nederland

 

 • AC - Ambtenarencentrum overkoepelend orgaan van aantal Rijksbonden
  • ANPV - Vakbond voor politiepersoneel
  • ABGP - Vakbond voor gemeentepersoneel.
  • VBM - Vakbond voor defensiepersoneel.
  • BBTV - Beroeps Bepaalde Tijd Vakbond, een defensiebrede vakbond gericht op defensiemedewerkers met een contract voor bepaalde tijd.
  • VPW - Vakbond voor medewerkers bij het Ministerie I&M
  • NCF - Vakbond voor medewerkers bij Ministerie van Financiën
  • Juvox - Vakbond voor medewerkers bij Ministerie van V&J
 • AVV - Alternatief voor Vakbond
 • ANDB, diamantbewerkersbond 
 • ANWV, Algemeen Nederlandsch Werklieden-Verbond

 

 • BTP - Bond van Telecompersoneel
 • BVPP - Bond voor Post Personeel, vakbond voor medewerkers in de postbranche

 

 • CGMV - voorheen Christennetwerk / GMV 
 • CAS – Christelijk Arbeids-Secretariaat (christelijk-sociale organisatie) Opgericht in 1900
 • CNV – Christelijk Nationaal Vakverbond (christen-democratisch, interconfessioneel) Opgericht 13-5-1909 te Arnhem, werkzaamheden begonnen op 1-7-1909.- Christelijk Nationaal Vakverbond, met als aangesloten bonden:
  • ACOM
  • CNV BKM
  • CNV Dienstenbond
  • CNV Jongeren
  • CNV Kosterbond
  • CNV Onderwijs
  • CNV Publieke Zaak
  • CNV Vakmensen
  • CNV Zelfstandigen

 

 • DVB- De Vrije Bond - anarchistische zelforganisatie

 

 • De Eendracht, de kiem werd gelegd in 1898

 

 • FNV - Federatievorming, in 1976 federatie van NVV en NKV in de Federatie Nederlandse Vakbeweging – FNV,Federatie Nederlandse Vakbeweging, dat enerzijds een vakbond, anderzijds een vakbondsfederatie is geworden, met als aangesloten bonden:
  • AFMP/FNV Veiligheid (Algemene Federatie van Militair Personeel) 
  • ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen)
  • Algemene Onderwijsbond (AOb)
  • FNV Bouw (Bouw & Infra, Afbouw & Onderhoud, Meubel & Hout, Woondiensten, Waterbouw)
  • FNV Horecabond 
  • FNV KIEM (grafische/prepublishing, uitgeverijen, audiovisuele, verpakkingen en/of kunstensector) 
  • FNV Mooi (Kappers, Schoonheidsspecialisten, Visagisten, Pedicures, Nagelstylisten en Wellness) (ook zzp'ers)
  • Marechausseevereniging (MARVER)/FNV Veiligheid, gericht op medewerkers van de Koninklijke Marechaussee 
  • Nautilus NL (werknemers in de maritieme sector) 
  • FNV Jong 
  • FNV Sport 
  • NL Sportea (De bond voor alle andere topsporters dan de profvoetballers)
  • Nederlandse Politiebond (NPB)/FNV Veiligheid 
  • NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten)
  • FNV Vrouwenbond 
  • VVCS (Vereniging van Contractspelers)
  • FNV ZBo (voor zzp'ers in de bouw en hout) 
  • FNV Zelfstandigen

 

 • HZC - Vakvereniging Het Zwarte Corps (vakbond voor machinegebonden personeel)

 

 • Kunstenbond - Vakbond voor beeldende kunstenaars, musici, podiumkunsten, grafische ontwerpers, kunsteducatie en meer

 

 • LBV - fusie van verschillende kleinere vakbonden: FHV, OVB-Verkeer, enzovoort
 • LSVb - Landelijke Studentenvakbond

 

 • NCF - Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën voor medewerkers bij het Ministerie van Financiën, Belastingdienst en Douane
 • Ntb - Nederlandse Toonkunstenaarsbond (zelfstandige vakbond voor musici en artiesten; sinds 1919)
 • NVB - Nederlandse Vervoers Bond
 • NAV - Nederlandse Akkerbouw Vakbond
 • NMV - Nederlandse Melkveehouders Vakbond
 • NVP - Nederlandse Vakbond Pluimveehouders
 • NVV – Nederlands Verbond van Vakverenigingen (sociaal-democratisch) Opgericht op 30-7-1905
 • NKV – Nederlands Katholiek Vakverbond (rooms-katholiek) Begon op 18-7-1909 met de werkzaamheden onder de naam R.K. Vakbureau. 
 • Nederlandse Katholieke ArbeidersBeweging 1945
 • Nederlands Katholiek Vakverbond 1964

 

 • OVB - Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties

 

 • PROUD - landelijke vakbond voor sekswerkersrechten, opvolger van De Rode Draad
 • Patrimonium – ‘Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium’ 
 • Protestants-christelijke arbeidersorganisatie die in 1876 werd opgericht

 

 • Red Light United - vakbond voor de sekswerkersrechten van raamwerkers op De Wallen
 • RMU - Reformatorisch Maatschappelijke Unie
 • Rooms-Katholiek Werkliedenverbond. 1925

 

 • De Unie
 • UNITAS, oprichtingsbesluit werd genomen op 15 september 1895. Er ontstond een federatie van afdelingen van de RK Twentse Katoenbewerkersbond, afdelingen van Patrimonium en ‘Steunt Elkander’. ‘Steunt Elkander’ was een steunfonds (verzekering tegen ziekte) van protestantse arbeiders in Almelo – opgericht in 1893. De nieuwe bond kreeg in april 1896 de naam: Twentse Christelijke Katoenbewerkersbond ‘Unitas’. In 1900 werd de naam: Nederlandse Christelijke Textielarbeidersbond ‘Unitas’.

 

 • Vakbond ABW - (Algemene Bond van Werknemers) 
 • VCP - Vakcentrale voor Professionals, met als aangesloten bonden:
  • ACP, politievakbond
  • CMHF - (Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen)
   • FvOv - Federatie van Onderwijsvakorganisaties
   • GOV MHB - Gezamenlijke OfficierenVerenigingen & Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie
   • KVMO - Koninklijke Vereniging van Marineofficieren
   • KVNRO - Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren
   • NOV - Nederlandse Officieren Vereniging
   • NU'91 - Vakbond voor de verpleging en verzorging
   • ODB - Onafhankelijke Defensie Bond, vakbond voor (voormalig) militair en burger defensiepersoneel, alsmede hun nabestaanden
   • VAWO - (Vakbond voor de wetenschap), vakorganisatie voor personeel van universiteiten, onderzoeksinstellingen en universitair medische centra
   • VCPS (Vakvereniging voor de Collectieve en gePrivatiseerde Sector)
   • WVHMF - Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën
   • VHP2 - vakorganisatie voor middelbaar en hoger personeel in de techniek
  • NVLT - Nederlandse Vereniging van Luchtvaart Technici
  • VHKP - Vereniging van Hoger KLM Personeel
  • VNV - Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers
 • VLD - Vakbeweging in Vervoer, Logistiek en Dienstverlening
 • VNC - Vakbond van Nederlands Cabinepersoneel
 • VVMC - (Vakbond voor Rijdend Personeel) 
 •  De arbeidersvereniging ‘Vooruit’, Enschedese wevers en spinners, is opgericht in 1889. Hieruit ontstond in 1895 een socialistische vakbond, de naam ‘Vooruit’ bleef. 
 • Vakcentrales NAS – Nationaal Arbeids-Secretariaat (radicaal-socialistische organisatie) Opgericht in 1893

 

 • W.I.M. - Werknemersvereniging IKEA Medewerkers