Elwe Amsterdam

1.Nauwkeurig en egt berigt van de criminele proceduire door mr. J. Vermehr [...] auditeur militair [...] tegen Werner von Alvensleben, ritmeesterA. van Goor, 1785 ([π2:] Alkmaar, [sold by] Harencarspel, Amsterdam, [sold by] Allart [...], Arnhem, [sold by] J.H. Möeleman [... [etc.]]) / 1785

2.Aan het volk van Holland, bijzonder op het platte land 1786 ([printed covers:] Amst. [sold by] J. Verlem, Alkm., [sold by] Dischler [...], Amsterdam, [sold by] Borchers [... [etc.]]) / 1786

3.Schuitepraatjen tusschen Jaap en Piet, over den tegenwoordigen tijd ...Verblaauw en van Son [etc.] / [1795]

4.Levensgeschiedenis der graavin van Lichtenau, eener beroemde dame aan het Pruissische hof.[2nd impression] / [sold by] W. Wynands [...], Hoorn, [sold by] Vermandel, Haarlem, [sold by] Kampman [... [etc.]] / 1798

5.Appendix op de Notitie van eenige konstige en buitengemeene slegte belachlyke en barbaarsche schilderyen [...] gevonden in het kabinet van den gedeserteerde generaal prins Willem de Vyfde. Alle welke [...] te koop [...] ten huize van de kasteleins Barkmeyer en Klingenspoor, in de Kalverstraat [...]. Ten overstaan van de makelaars. A. van Ketweg [...] en E. Seburg? / 1795

6.Notitie van eenige konstige en buitengemeene slegte belachlyke en barbaarsche schilderyen [...] gevonden in het kabinet van den gedeserteerden generaal prins Willem de Vyfde. Alle dewelke [...] te koop [...] zyn ten huize van de kasteleins Berkemeyer en Klingenspoor, in de Kalverstraat [...]. Ten overstaan van de makelaars A. van Ketweg [...] en E. Seeburgh? / 1795

7.Samenspraak [in 't ryk der dooden] tusschen prins Willem den I, en den generaal Montgommery. Over de eertyds voorgevallene omwenteling in de Nederlanden, en de tegenwoordige gesteldheid der zaaken in Amerika by W. Brave ..., N. Cornel ..., J. de Groot ... / [1778]

8.Request van de reden, aan de regenten van Amsteldam. Wegens de aanstaande kermis; het weder openen van den schouwburg, en het houden van bedestonden[sold by] de Hoop [...], 's Hage, [sold by] van Dregt, Rotterdam, [sold by] D. Vis [[etc.]] / [1781]

9.Nadenking van eenen staatsman weegens zijn ministerie in HollandSpiegel, Laurens Pieter van de / bij G. Bom, Briét, Brave, vder Burgh, wed. Doll, Elwe, G. Roos, Saakes, en Van Gulik, enz. / 1800

10.Onpartydig onderzoek by wien het recht der opperste macht bestaat[sold by] Hartemink [...], Amsterdam, [sold by] Bom [...], Arnhem, [sold by] Moeleman [[etc.]] / [1788]

11.Het gasthuis te Amsterdam spreekt [s.n.] / [1781]

12.Aanmerkingen, over verscheiden gebeurtenissen van den jaare 1781. Benevens de belooning aan de helden van de Doggersbank. Elwe, Bom, Borgers [...] / [1781]

13.Gemeenzame briev van Philippus Verbrugge, schrijver van [...] de Post naar den Neder-Rhijn [...] houdende een [...] verhaal van de drukkende bezwaren, die hij [...] in zijne detentie, heeft moeten ondergaan Verbrugge, Philippus / ? / 1784

14.Op de overwinninge der Hollanderen, en gelukwensch aan den heere J. Le Francq van Berkhey, over de blijde terugkomst van zijn ed. zoon[s.n.] / [1781]

15.De Geldersche koster, zynde een saamenspraak tusschen een [...] Geldersman en een Hollander; over het onlangs voorgevallenen in een der steeden van Gelderland Amsterdam, [sold by] D. Schuurman [...], Delft, [sold by] C. Poelman [and] zoon, Gouda, [sold by] Verblaauw, [[etc.]] / 1782

16.Vrymoedige bedenkingen, over de stoute, verregaande, assurante en veel geruchtmaakende memorie van den wel-edelen geworden, en niet gebooren heer, den heere J. van der Hey, geheime raad van zyne majesteit den koning van Pruissen ..Ockers, Willem / by D. Schuurman ... / [ca. 1782]

17.Proeve over het Hollandsch leger. by Keyzer ... / [1793]

18.Wagenaar's Beschryving van Amsterdam gevolgd, in eene geregelde aanwyzing van de sieraaden der publieke gebouwen dier stad, : zeer dienstig voor alle liefhebbers der bouw-, beeldhouw- en schilderkunst ..Wagenaar, Jan / by J.B. Elwe / 1790

19.Beredeneerde catalogus van een zeer fraaie [...] inboedel, bestaande in [...] meubelen [...] schilderyen [...] boeken en manuscripten [...] voornaamlyk betreffende de politieke staat van Engeland [...] byeenverzameld, door den heere G.R. zullende [...] by exëcutie verkogt worden binnen Londen [...]. Door [...] Thomas Brandi, William Roastbeuf en James Punch[2nd impression] / [sold by] Blussé, Rotterdam, [sold by] van den Dries, 's Hage, [sold by] H.H. van Drecht [[etc.]] / [1781]

20.Bescheiden ophelderingen, over een request, geplaatst in de Haagsche Courant no. 3, van den 18den julij 1795.Claessen, Johannes / [sold by] de Moor, Rotterdam, [sold by] Hendriksen [...], Schiedam, [sold by] Poolman [[etc.]] / [1795]

21.De vraag; wat is een premier, dat nu zoo veel gerugt maakt, in de provintie van Friesland? : In een gemeenzaame briev beantwoord,Batavus / by d'erven Houttuin ... / [1783]

22.Project om Engeland door de Nederlandsche wapenen, of schielyk te ruïneeren, of tot vrede te dwingen [...]. Behelzende het preparatoir plan wegens een nieuwe wyze van oorlog ter zee? / 1782

23.De nagelaten brieventas van den alomvermaarden en hoogstverdienstlyken astrologist, Joh. Christoph. Ludeman ... benevens deszelfs sterren-voorzegkundig treurspel, Chosmadroes, de afschaffing der koningen, of het jaar zeventien honderd vyf en negentig ..Ludeman, Joh. Christoph. / by Moeleman, Alkmaer Hartemink, Dord Krap, Leyden Pluigers, Rotterdam D. Vis, van den Dries en van Santen, 's Hage du Mee en Klis, Haerlem van der Aa en Kampman, Hoorn Breebaart, Middelburg Keel en W. Abrahams, Utrecht de Waal en Emenes, Leeuwaarden Cahais, Amsterdam Keyzer, M. de Bruin, Wynands, Elwe, Langeveld enz., Deventer Brouwer, Zwol Hoogop, Zutphen van Eldik, Groningen Huizingh en voorts alom / [ca.1788]

24.Staatkundig schuit-praatje, voorgevallen in de schuit van 'sHage na Leyden; tusschen een Franschman en Hollander, over de tegenwoordige critique toestand daar onze Republiek zich thans in bevindBom ..., Delft, Poelman ..., 's Hage, van Drecht [etc.] / [1781]

25.Vaert wel aen de leden des tael en dichtlievenden genootschaps [...] te Leyden. Hooft, J. 't / ? / 1786

26.Maandelyksche huis-oeffening, over den tegenwoordigen tyd, waarin onderzocht word, of de zoogenaamde ... patriotten nog langer waardig zyn hunne bedieningen te blyven bekleeden Perk [etc.] / [1789]

27.Natuurkundige beschrijving eener uitmuntende verzameling van zeldzaame gedierten : bestaande in Oost- en West-Indische viervoetige dieren, vogelen en slangen, weleer leevend voorhanden geweest zijnde, buiten den Haag, op het kleine Loo van Z.D.H. den prins van Orange-Nassau = Description d'un receuil exquis d'animaux rares Vosmaer, A. / J.B. Elwe / 1804

28.Plan van assopiatie door den heer G.R. voorgesteld aan zyne crediteuren om [...] de redding [...] des boedels, te bevorderen; door dezelve te stellen onder behoorlyke sequestratie van F.R. en J.K.'s Hage, Leiden [[etc.]] / [1781]

29.Proefje van Engelsche fabelen, vertelselen en gedichtjes by G. Bom, J.B. Elwe, J.L. van Laar, W. Immink, en verder by de meeste boekverkoopers / [1780]

30.Verzogte onderrigting en opheldering, Ontrent eenige Gewigtige Zwaarigheeden of Bedenkingen, Over het bekende Zogenaamde Leidsche Ontwerp, Poelman en Zoon / [1786]

31.Boeren samenspraak tusschen Louw en Krelis over den tegenwoordigen staat onzes vaderlandsMaagh, Amsterdam, Dempter [...], Hage, Boevink [[etc.]] / [1781]

32.Gedagten van een vryen Hollander, of Vervolg op de Vaderlandsche bemoedigingen, in den tegenwoordigen tyd [sold by] G. Bom [...], Rotterdam, [sold by] J. de Vos [...], 'sHage, [sold by] d'Agé [...] / [1794]

33.Oorlogh met nabuuren, oorlogh uyt heb-lust, en vreede wenschelyk, zynde een samenspraak tusschen een zee-capitein, polityk en een predicant[sold by] J. Abrahams, Zirk Zee, [sold by] P.O. v.d. Toorn, Rotterdam, [sold by] Arrenberg [... [etc.]] / 1781

34.Redevoering over de beteekenis der woorden vryheid, gelykheid, broederschap. gehouden in eene societeit of gezelschap van patriotten J. Du Mee ..., Rotterdam, D. Vis ..., Delft, de Groot ... [etc.] / [1795]

35.Echte sterrenvoorzegkundige brieven, van den waereldberoemden astrologist J.C. Ludeman, behelzende 's mans voorspellingen, over de jaaren 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1791 en 1792. Eerste verzaameling. Ludeman, J.C. / by J,B. Elwe, van der Kroe en Uilenbroek / [1789]

36.Nederlands verpligting tot het handhaven der nuttige maatschappijen en genootschappen in ons vaderland: inzonderheid haare betrekking hebbende op den oeconomischen tak, en de vaderlandsche maatschappij te Hoorn Wolff, geb. Bekker, E. / Elwe en Langeveld / 1784

37.Godsdienstig staatsboek : kenschets van zaaken den godsdienst in de Bataafsche Republiek geduurende den revolutionairen oorlog betreffende : ontwerp van artikelen aangaande de zorg voor den godsdienst, thans en voortaan door den staat aan te wenden : fragment, nopens de hoogere doelëinden des revolutiônairen oorlogs, en deszelfs invloed op de belangen van godsdienst en staat ; Godsdienstig staatsboek Swildens, J.H. / J.B. Elwe : J.L. Werlingshoff / 1803

38.De godsdienst voor kinderen J.B. Elwe : J.L. Werlingshoff / 1803

39.Over de hoogere doel-einden van den revolutie oorlog, en deszelfs invloed op de belangen van godsdienst en staat ; Godsdienstig staatsboek Swildens, J.H. / J.B. Elwe : J.L. Werlingshoff / 1803

40.Godsdienstig staatsboek Swildens, J.H. / J.B. Elwe : J.L. Werlingshoff / 1803

41.De Geuzen, : vaderlandsch dichtstuk Zwier van Haren, Onno / bij Elwe en Langeveld / 1785

42.Julia,Feith, Rhijnvis /  bij J.B. Elwe en D.M. Langeveld / 1786

43.Sententie tegen Alexander, grave van Bylandt, geweest zynde commandant van Breda, toen die stad in den jare 1793 door Franschen belegerd werd G. Bom, J.B. Elwe, P. van Leeuwen; etc. / s.a. [1793]

44.Beschryving van eenen zeldzaamen Afrikaanschen nog niet beschreevenen naakthalsigen nimmerzat of wulp, aan de Kaap de Goede Hoop genoemd bosch-kalkoen Vosmaer, A. / J.B. Elwe / 1804

45.Alle de huizen en gebouwen op de Heeren- en Keizers-grachten der stad Amsterdam, van den Binnen-Amstel tot aan de Brouwers-gracht.Philips, Caspar / J.B. Elwe [bookseller] / [last quarter 18th century]

46.Aan de wel edele heeren bestuurders van het dichtlievend genootschap, onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlyt; by myne ontvangst in derzelver vergadering, den derden van lentemaand, 1781 Bilderdyk, W. / [s.n.] / [ca. 1785]

47.Aaltje de volmaakte en zuinige keukenmeid; : leerende het braden, koken, stoven, inleggen, konfijten, droogen, enz., van alle spijzen, die in eene burgerkeuken worden toebereid, op de zuinigste, gemakkelijkste en smakelijkste wijze; benevens een aantal beproefde en heilzame huismiddelen  / F. Kaal / 1828

48.Project request door de ingezetenen van Nederland, te presenteeren ieder aan de magistraat der stad zyner inwooninge? / 178X

49.Onderwys in het koninglyk h'omber- en cinquille-spel G. Bom [...], Rotterdam, D. Vis [...], Dordt, P. van Braam [... [etc.]] / [c. 1791]

50.Nederlandsch geslacht-, stam- en wapen-boek, waarin voorkomen de voornaamste adelyke en aanzienlyke familiën in de Zeven Vereenigde Provinciën; Ferwerda, Abraham / by, J.B. Elwe, en D.M. Langeveld / 1785

51.Gedenkboek van Amsteldam; inhoudende, onpartydige aantekeningen van het voorgevallene binnen die stad, beginnende bij het gebeurde met [...] Hattem en Elburg, tot op [...] het inrukken der Pruissische troepen.Ollefen, Lieve van / J.B. Elwe [...], Alkmaar, Hartemink, 's Bosch, Palier [[etc.]] / [1788]

52.Het leven van Hugo de Groot : getrokken uit de voornaamste historieschryvers en dichters; doormengd met onpartydige aanmerkingen, en versierd met twee juiste afbeeldingen van het koffer, waarin De Groot zyne gevangenis ontkomen is: getekend naar het echte koffer zelf, thans berustende onder den heer, Mr. Jacob Klinkhamer Klinkhamer, Jacob / by J.B. Elwe en D.M. Langeveld / 1785

53.Walcheren. : In vier zangen.Wolff, geboren Bekker, Elisabeth / Nieuwe uitgaaf / by J.B. Elwe, en D.M. Langeveld / 1784

54.De wereld is geen traanendal: in drie zangen; Ollefen, L. van / by, J.B. Elwe, en, D.M. Langeveld / 1784

55.Het trommelend huisspook; of, de echtgenoot waarzegger : blyspel; Destouches, Philippe Néricault / by, J.B. Elwe, en D.M. Langeveld ... / 1784

56.Het riete kluisje van mejuffrouw Elizabeth Wolff geb. Bekker, op Lommerlust in de Beverwyk; het verblyf dier dichteresse, en van haare vriendinne, Agatha Deken: Ollefen, L. van / by, J.B. Elwe, en, D.M. Langeveld / 1784

57.Mengel-poëzy. Wolff, geboren, Bekker, Elizabeth / by, J.B. Elwe, en, D.M. Langeveld / 1785-1786

58.Handleiding in de spiegel-perspectief; om, door de regelen der doorzichtkunde, alle voorwerpen in vlakke spiegels over te brengen Philips, Caspar / bij J.B. Elwe en J.L. Werlingshoff / 1803

59.Aan den Keizer, Joseph den Tweeden, ter gelegenheid van Zyne onrechtvaardige handelwyze omtrent Nederland: Ollefen, Lieve van / by J. B. Elwe en D. M. Langeveld / 1785

60.Aaltje, de volmaakte en zuinige keukenmeid : leerende het braaden, kooken, stooven, inleggen, confyten, droogen, enz., van alle spyzen, die 'er in eene burgerkeuken worden toebereid, op de zuinigste, gemaklykste en smaaklykste wyze by J.B. Elwe en J.L. Werlingshoff, voor rekening van de schryfster / 1803

61.Hassan, of De Algerijnen, : treurspel. Nomsz, J. / [s.n.] / [1789]

62.De Amsterdamsche Nederduitsche Schouwburg : bevattende de hoofdtooneelen der voornaamste treur- en blijspelen, drama's, kluchten en opera's, welke in denzelven worden opgevoerd, in een aantal kunstplaten, alles in de vereischte schikking ... : benevens eene volledige beschrijving der stukken enz Hoeven, W. van der / J.B. Elwe / 1806

63.Nuttige en vervrolijkende tijdkorter, voor de Nederlandsche jeugd, bevattende eene verzameling van leerzame vertellingen, gedichtjes, raadsels, charades enz., beschrijvingen van landen en volken, enz: versierd met fraaije platen: onder de zinspreuk: leerzaamheid is de moeder der wetenschappen / J.B. Elwe / 1810

64.Bekwame handleiding tot het edele schaakspel, of Beredeneerde verhandelingen ...Philidor, A.D. /  J.B. Elwe / 1808

65.Eerste beginselen der kruid-kunde, tot onderrichting en vermaak voor het schoone geslacht, als ook voor die genen die de eerste beginselen der kruidkunde beoefenen ; I: [1e] afd,: 46 p. 2e afd.: 83 p. 3e afd.: 76 p. II: 130 p. III: Ongepagineerd J.B. Elwe / 1810

66.Het leven, de leer en 't lijden van den Zaligmaker : verhandeld volgens Hesz, naar de vatbaarheid der aankomende jeugd, in gesprekken tusschen een' vader en zijne kinderen Hess, J.J. / J.B. Elwe / 1812

67.Deugden-boekje,Swildens, J.H. / J.B. Elwe / 1813

68.Volkomen apotheek, of Artzenijwinkel voor bange kinderen : bevattende de heilzaamste middelen ter hunner genezinge van alle geloof aan, en dus van alle vrees voor, spoken, geesten, of welke andere verschijningen 't ook zouden mogen wezen : benevens eenige hulpmiddelen tegen de hypocondrie : alles geschikt naar de vatbaarheid der aankomende jeugd, en dus die zoo belangrijke stoffe veel eenvoudiger verhandeld dan zulks geschied is door den hofraad en hoogl. Hennings Fokke, A. / J.B. Elwe / 1815

69.Verzameling van rekenkunstige vermakelijkheden, tot eene aangename en opscherpende, dus zeer nuttige, uitspanning voor den kweekeling in die kunst, als mede tot een gezelschappelijk tijdverdrijf Strabbe, Arnoldus Bastiaan / J.B. Elwe / 1815

70.Oorlogs-monument bij dit ontzettend jaar, 1794. Swildens, Johan Hendrik / J.B. Elwe / 1794

71.De Rechtsgeleerden catechismus van mr. F. Lievens Kersteman, verdeedigd tegen de [...] aanmerkingen van mr. J.C. Schraidt J.B. Elwe / 1791

72.Kleine Jakob in zijne studeerkamer J.B. Elwe / 1814

73.Beschryving van een zeldzaam duifsoort, genoemd de Ceilonsche kaneelduif Vosmaer, A. / J.B. Elwe / 1804

74.Eerste beginselen van de arithmetica of rekenkunst, ten gebruike der schoolen. : Part 3. Strabbe, Arnoldus Bastiaan / J.B. Elwe [bookseller] / [1796]

75.Oden en gedichten Bilderdijk, Willem / bij J.B. Elwe / 1800

76.Almanach der kruid-kunde voor het jaar 1800 ..bij J.B. Elwe / [1800]

77.Brieven van Charlotte aen eene vriendin, gedurende haren omgang met Werther Reinwald, Wilhelm Friedrich Hermann / bij J.B. Elwe / 1793

78.Aan den wel-edelen gestrengen heere Mr. Johan Geelvinck, Heer van Castricum, Bailliuw en Dykgraaf van Amstelland, &c. &cby J.B. Elwe / 1784

79.Liefdetraanen gestort na het leezen der Publicatie tot soulagement der verminkten .. by J.B. Elwe / [1781]

80.Traanen van een gryzen Hollander, gestort om de naare toestand van zyn land, veroorzaakt door de schandelyke overwinning der Engelschen, in de West-Indiën. Caspersz, W. V. O. / by J.B. Elwe ... / 1781

81.Leven van Hugo de Groot, gevolgd naar Brandt, Van Cattenburgh en anderen,Genootschap van beoefenaaren der vaderlandsche historie / Nieuwe uitgaaf. Verrykt met de afbeeldingen van het koffer, waarin de held zyne gevangenis te Loevestein is ontkoomen .. / by J.B. Elwé / 1793

82.De rechten van den mensch en burger door de representanten van Holland vertoond, en de pligten van den mensch en burger door een oprechten patriot er tegen over geplaatst, met aanteekeningen by de verklaaring der representanten van Holland van 31 Jan. d.j., en een byvoegsel wegens de aanstaande nadere bepaaling der rechten van den mensch en burger, - wegens den eed op dezelve te doen, - en wegens het onderwys van dezelve op onze Akademien ..Swildens, J.H. / by J.B. Elwe / 1795

83.Aanspraak aan het taal- en dichtlievend genootschap: Kunst word door arbeid verkreegen; den VIII. van bloeimaand 1777.Bilderdijk, Willem / [s.n.] / [ca. 1785]

84.Bibliotheek der kinderen; of, Verzameling van mengelstoffen, geschikt voor de opvoeding der jeugd Ollefen, L. v. / by J.B. Elwe / 1782

85.Afstamming van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, groot-hertog van Luxemburg, enz. enz. enz. en van Hare Majesteit de Koningin, uit keizer Karel den Grooten, den heiligen Lodewijk, koning van Frankrijk, de hertogen van Braband, Limburg, Luxemburg en Gelderland, graven van Vlaanderen, Artois, Henegouwen, Holland, Zeeland, Namen en Zutphen, markgraven van Antwerpen, heeren van Vriesland en Mechelen, en bloedverwantschap van Zijne Majesteit met de beide keizers, en alle koningen van Europa Flines, Q. de / J.B. Elwe, voor rekening van den auteur / 1815

86.Voor oprechte vaderlanders wetenswaardige echte copiën, van het opgerigte nationale fonds : de qualificatien, correspondentien en naamlyst der correspondenten ...B. Elwe, Rotterdam, J.P. Kraefft, 's Hage, Wynants [...] / [1787]

87.Aan den heere, J.H. v.d. Palm, by den pokaal van gelukwensching met den door hem ontvangen' gouden' eerprys, op de maaltyd van 't Haagsche kunstgenootschap Bk. / [s.n.] / [ca. 1785]

88.Aan de hoog welgeboren jongvrouwe, Juliana Cornelia baronesse de Lannoy. By de te rug gave van haar handschrift: De ware liefde voor het vaderland, van het welke zy my, na de bekrooning van onzer beider dichtstukken op dat onderwerp, by het Leidsche Kunstgenootschap, de lezing vergund hadde Bilderdyk, W. / [s.n.] / [ca. 1785]

89.Hamlets bekende alleenspraak Shakespearr, ... / [s.n.] / [ca. 1785]

90.Hamlets bekende alleenspraak by Shakespear Shakespeare, ... / [s.n.] / [ca. 1785]

91.Op Weisses tooneelspel: Romeo en Julia. : Aan den heer P. J. Uylenbroek Bilderdijk, Willem / [s.n.] / [ca. 1785]

92.Op het afsterven van den dichter Lucas Pater, aan den heere Bernardus de Bosch. Bilderdijk, Willem / [s.n.] / [ca. 1785]

93.Jefthaas dochter, aan haare moeder.Bilderdijk, Willem / [s.n.] / [ca. 1785]

94.Aan het Kunstgenootschap, Kunstliefde spaart geen vlyt, te 's Gravenhage; by 't ontvangen van den gouden eerprys Bilderdyk, W. / [s.n.] / [ca. 1785]

95.Aan de wel edele heeren, bestuurders, van het Taal- en dicht-lievend genootschap, ter spreuke voerende: Kunst wordt door arbeid verkreegen; by 't plaatsen van myne afbeelding in het Pan poëticon batavum Bilderdyk, W. / [s.n.] / [ca. 1785]

96.Ter gedachtenisse van den heere Hermanus Coster, overleeden den XXI. november 1781. Bilderdyk, Willem / [s.n.] / [ca. 1785]

97.Op het afbeeldsel, van de hoog welgeboren jongvrouwe Juliana Cornelia baronesse de Lannoy Bilderdyk, W. / [s.n.] / [ca. 1785]

98.Zucht Bilderdyk, W. / [s.n.] / [ca. 1785]

99.Op Maltha Voltaire / [s.n.] / [ca. 1785]

100.Op het graf van, W: Krull Bilderdyk, W. / [s.n.] / [ca. 1785]

101.Op de Rotterdamsche Kunstgenootschaps vergadering Bilderdyk, W. / [s.n.] / [ca. 1785]

102.Aan den heere, K. van der Palm. : Gelukwensching Bilderdijk, Willem / [s.n.] / [ca. 1785]

103.Grafschrift, te plaatsen op de tombe van jongkvrouwe Lannoy, door my getekend B. / [s.n.] / [ca. 1785]

104.Op het graf van, Bentinck Bilderdyk, W. / [s.n.] / [ca. 1785]

105.Opdracht der nagelaten dichtwerken van jongvrouwe Juliana Cornelia baronesse de Lannoy, aan Hare Koninglyke Hoogheid, mevrouwe de prinsesse van Oranje en Nassauw, geboren kroonprinsesse van Pruissen Bilderdyk, W. / [s.n.] / [ca. 1785]

106.De goudmyn van doctor Ludeman; of, Bloemhof van astrologische geheimen; raakende den driejaarigen Orange-oorlog van 1785, 1786, en 1787 : by wyze van voorzeggingen, geschreeven aan meester Franciscus; om na den grooten zegepraal waereldkundig gemaakt te worden Ludeman / by Moeleman; Alkmaar : Hartemink; Amsterdam : J.B. Elwe .. / 1787

107.Triumph-zaal, van astrologische voorzeggingen; of De nieuwe spiegel der waereld, Ludeman, Joh. Christoph. / Te Arnhem, by Moeleman; Alkmaar, Hartemink; Amsterdam, J.B. Elwe [etc.] / 1787

108.Triumph-zaal, van astrologische voorzeggingen; of De nieuwe spiegel der waereld, Ludeman, Joh. Christoph. / Te Arnhem, by Moeleman; Alkmaar, Hartemink; Amsterdam, J.B. Elwe [etc.] / 1787

109.Aan de wel edele heeren leden des Genootschaps: Kunst wordt door arbeid verkreegen; ter gelegenheid mijner verkiezing' tot medelid Bilderdijk, Willem / [s.n.] / [ca. 1785]

110.Extract uit de Nederl. Courant van Nieuwer Amstel, van woensdag den 11den february, 1784. N. 18. Betreffende het pleidooi van den advocaat Willem Bilderdyk. In de zo veel geruchtsmakende zaak van P. Verbrugge, te Delft, den 31 january 1784. Bilderdijk, Willem / [s.n.] / [ca. 1784]

111.Gedichtjes voor kinderen, ten gebruike der schoolen. Schrijver van De bibliotheek der kinderen, den / By J.B. Elwe, boekverkooper #op den hoek van de Pypemarkt en Dam# / 1780

112.Sleutel van Meester Franciscus, op het astrologisch werk van Docter Ludeman, getyteld Triumph-zaal: dienende ter opklaring, en tot ontbolstering van de geheime voorzeggingen, rakende de nog op handen zynde groote gebeurtenissen, in deeze zyne Nieuwe Spiegel der Waereld voorkomende, gevolgd van het overheerlyk en schilderachtig besluit der Beste Waereld, en van de avanturen van den Hollandschen SolonFranciscus / By Moeleman; Alkmaar, Hartemink; Amsterdam J.B. Elwe; 's Bosch, Palier; Dord, van Braam; Leiden, de Does; Rotterdam, D. Vis en Krap; Schiedam, Poolman; 's Hage, Wynands en van Drecht; Haarlem, Kampman; Hoorn, Vermande; Middelburg, Keel; Utrecht, Emenes; Leeuwarden, Tresseling; Franiker, Romar; Deventer, Brouwer; Zwoll, Clement; Groningen, Huisingh, Doekema en Groenenberg; Zutphen van Eldick ... / 1788

113.L. Gulliver's reize in het land der Houyhnhnms. Swift, Jonathan / W. Houtgraaff [bookseller] / 1791

114.Het echte Aaltje, de volmaakte en zuinige keukenmeid : leerende het braden, koken, stoven, inleggen, confijten, droogen, enz. van alle spijzen, die in een burgerkeuken worden toebereid, op de zuinigste, gemakkelijkste en smakelijkste wijze : benevens een aantal beproefde en heilzame huismiddelen  / Erve B. Ouwerkerk / 1831

115.Tableau caracteristique des deux partis qui font le sujet de la négociation, entre monsieur le comte de Goertz et monsieur de Rayneval, Tollius, H. / chez Hand. / [1787]

116.Korte verhandeling over de ambachtsheerlykheeden; en derzelver lot, zeedert den jaare 1795 by Bom, Van den Burgh, De Hengst, Warnars, Diederiks, Gartman, Holtrop, Vermandel, Elwe, Roos en v. Leeuwen ; Haarlem : Loosjes, Bohn en Augustini ; Leiden : Honkoop, Haack en Van Thoir ; 's Hage : Thierry en Mensing, Leeuwensteyn en Agé ; Delft : De Groot ; Rotteram : Vis, Hofhout, v.d Dries, Cornel en v. Ginkel ; Dort : Blussé en Zoon ; Gouda : Verblaauw ; Middelburg : wed: Abrahams en Van Benthem ; Utrecht : Paddenburg en Zoon, wed. ter Veen en Zoon, wed. Schoonhoven en Yzerworst ; Arnhem : Moelman ; 's Bosch : Palier en Zoon ; Zwol : De Vri ; Leeuwarden : Van Slich / november 1802

117.Atlas der zeventien nederlandsche provintien D. Neerbeek, J.B. Elwe , D.M.L. Langeveld / D. Neerbeek, J.B. Elwe, D.M.L. Langeveld / 1784

118.De Aeneas van Virgilius, in boertige verzen Blumauer / J.B. Elwe / 1801

119.Letter- en prent-kundig cabinet voor de jeugd : bevattende, eene verzameling van geestrijke versjens, fabelen, vertellingen, raadseltjens, en andere leerzaame stukjens, en vermaaklijke kunsttrekjens J.B. Elwe / 1802

120.Aan Francina Bane, de ongelukkige minnaaresse, van den ontijdig gestorvenen Nederlandschen dichter, J. Bellamy. Ollefen, Lieve van / J.B. Elwe / 1786

121.De inwooners van Amsteldam, aan de voeten van hunne nieuw verkoozene regenten. Ollefen, Lieve van / J.B. Elwe / 1782

122.De proceszieke burger, vraagende aan een' practisijn, hoedanig hij zig in allerhande rechtsgedingen [...] behoort te gedraagen. Kersteman, F.L. / J.B. Elwe / 1792

123.Biblia, dat is De gantsche H: SchriftureJ.B. Elwe / 1791

124.Vermaaklijk reisje van een gezelschap heeren en juffrouwen door Zuid Holland J.B. Elwe / 1789

125.Het leven van F.L. Kersteman, professor honorair en doctor der beide rechten, betrekkelijk tot alle de onderscheidene tijdperken, waaronder zijne wonderbaare lotgevallen, in verschillende gelegentheden, gebeurd zijn Kersteman, Franciscus Lievens / J.B. Elwe / 1792

126.Poëtisch mengelwerkFeith, Rhijnvis / J.B. Elwe / 1788

127.Zedelijke verhaalen, fabelen en vertellingen, voor de Nederlandsche jeugd Streek geb. Brinkman, N.C. van / Bij J.B. Elwe / 1793

128.Proeven van muzikaale uitspanningen, bestaande in mengelzangen Ollefen Caspersz, Willem van / by J.B. Elwe ... / 1781

129.Aangenaam nieuwjaarsgeschenk aan Neêrlands jufferschap; of Almanach voor het jaar MDCCXCIII. : Waar achter een huishoudelijk handboekjen voor de vrouwen bij J.B. Elwe / [1793]

130.Proeven van muzikaale uitspanningen, bestaande in mengelzangen, naar den nieuwsten Italiaanschen smaak geschikt, voor het clavier, de viool, fluit, en andere instrumenten Ollefen, W. v. / by J.B. Elwe ... / 

131.Rechtsgeleerd kweekschool; of, Sleutel der crimineele practyk; : ten respecte van het onderzoek en de behandeling van allerhande crimineele zaaken; ... Kersteman, Franciscus Lievens / by J.B. Elwe / 1789

132.Maurits van Nassau, Prins van Oranje. : In zes zangen. Met historische aanteekeningen. Nomsz, J. / by I.B. Elwe / 1789

133.Amsteldamsche jaarboeken, behelzende de merkwaardigste geschiedenissen, welken, zo binnen de stad als daaromtrent, zijn voorgevallen, sedert haare eerste beginselen, tot op den tegenwoordigen tijd ...Kok, Jacobus / bij J.B. Elwe ... / 1781

134.Het leven van Joost van den Vondel Ollefen, L. v. / Tweede druk. Vermeerderd, en met aantekeningen verrijkt, / bij J.B. Elwe ... / 1783

135.Aaltje, de volmaakte en zuinige keukenmeid : Nederlandsch keukenboek voor koks, keukenmeiden en huismoeders, leerende, op de minst kostbare, gemakkelijkste en smakelijkste wijze, het braden, koken, stoven, inleggen, konfijten, droogen enz. van alle spijzen, en het bereiden van eenige welsmakende dranken, alle welke meerendeels in een burgerhuishouden worden aangerigt, gevolgd door eene huis-apotheek, bevattende een aantal beproefde en heilzame huismiddelen  / Diederichs / [ca.1840]

136.De Eleusinische zusterschap, of Beknopt verslag der wetten, instellingen, plegtigheeden, tekens en toonbeelden eener vrouwelijke geheimzinnige maatschappij, onlangs opgericht binnen Amsterdam H., geb. C., v. / J.B. Elwe / 1805

137.Het echte Aaltje, de volmaakte en zuinige keukenmeid : leerende het braden, koken, stoven, inleggen, confijten, droogen, enz. van alle spijzen, die in een burgerkeuken worden toebereid, op de zuinigste, gemakkelijkste en smakelijkste wijze; benevens een aantal beproefde en heilzame huismiddelen  / Ouwerkerk / 1834

138.Aaltje : nieuw Nederlandsch kookboek Corver, O.A. / 18e geheel opnieuw bew. dr. van "Aaltje de volmaakte en zuinige keukenmeid" / Van Holkema & Warendorf / 1893

139.Deugden-boekje, ontworpen, door wijlen den hoog geleerden heer J:H: Swildens, en, voor 't grootste gedeelte, uit deszelfs nagelatene papieren in deze orde gebragt Swildens, J.H. / erven H. Gartman en J.J. Schmidt / [ca. 1813]

140.Catalogus eener verzameling van kapitaale en moderne Nederduitsche en eenige Fransche en Latynsche ongebonden boeken, zoo kopyen als assortimenten, welken onder de boekverkopers zullen verkogt worden, op donderdag den 15 september 1803 ... ten huize van H. Schamp ... te Amsterdam J. Allart, W. Holtrop, en Elwe en Werlingshoff / 1803

141.Gulliver's reize naar Lilliput Swift, J. / J.B. Elwe / 1792

142.Gulliver's reize naar Lilliput Swift, J. / J.B. Elwe / 1792

143.De godsdienst voor kinderen Jan Barend Elwe / 1812

144.Almanach van smaak en gevoel, voor de zede- en zanglievende Nederlanderen; voor het jaar 1795 bij J.B. Elwe / 1794

145.Rechtsgeleerde catechismus of verkortende papegaay : gevende een beknopt denkbeeld van de eerste fundamenteele beginselen van de judicieële practyk Kersteman, François Lievens / by J. B. Elwe / 1790

146.Nieuwe jaars wensch; zoo als'er weinige zijnbij Bom en Elwe / [ca. 1790]

147.Triumph-zaal, van astrologische voorzeggingen; of de Nieuwe spiegel der waereld ...Ludeman, Johan Christophorus / Moeleman; Alkmaar, Hartemink; Amsterdam, J.B. Elwe [etc.] / 1787

148.De geuzen : vaderlandsch gedicht Haren, Onno Zwier van / J. Immerzeel, junior / 1826

149.Confessionale: Curam illius habe [Italiaans] Medicina dell' anima Antoninus van Florence / Lorenzo Morgiani en Johannes Petri / 23 mei 1493