Hendriksen Rotterdam

1.De nieuwe Rotterdamsche rarekiek, met spreekende vertooningen: O soo mooy! o soo mooy! Eerste vertooning, te kyk pour deux sous, zekke 2 stuvere by P. v. Dyk ... [etc.] / [ca. 1787]

2.Bescheiden ophelderingen, over een request, geplaatst in de Haagsche Courant no. 3, van den 18den julij 1795.Claessen, Johannes / [sold by] de Moor, Rotterdam, [sold by] Hendriksen [...], Schiedam, [sold by] Poolman [[etc.]] / [1795]

3.Gemeenzame briev van Philippus Verbrugge, schrijver van [...] de Post naar den Neder-Rhijn [...] houdende een [...] verhaal van de drukkende bezwaren, die hij [...] in zijne detentie, heeft moeten ondergaan Verbrugge, Philippus / ? / 1784

4.Aan het vlugtende legioen Bataaven, alias, Hollandsche vlugtelingen en bandieten. Hen tot een geschenk nagezonden in april 1793[sold by] Bom [...], Leyden, [sold by] Perk, 'sHage, [sold by] d'Agé, [[etc.]] / [1793]

5.Vierde interessante missive, geschreeven uit Nymegen Verbruggen, Ph. / bij van Dijk, N. Cornel, H. Wyt, Kraeft, Bal, Hendriksen en Hofhout; s'Hage Stechwey, d'Agé en Rosmulder; Leiden Perk; Delft Poelman en zoon en de Groot; Amsterdam Arends, en Bom; Utrecht van Rossum; Middelburg van Osch; Vlissinge Nortier ... / 1787

6.Willem Frederik, erf-prins van Oranje Nassau, aan Z. M. Frederik den Derden, Koning van Pruissen, &c. &c. &c. zynde eene missive de attentie van ieder weldenkend Nederlander overwaardig Willem I / by van Dyk, N. Cornel, H. Wyt, Kraeft, Bal, Hendriksen en Hofhout / [1787]

7.Bewys van de intrigues van vreemde ministers, om invloet op de zaak van de Republiek te bekoomen, ja zelf om dezelfve despotiek te regeeren ..Le Clercq, Pieter / te bekoomen by J.F. Jacobs d'Agé / [1786]

8.Nadenking van eenen staatsman weegens zijn ministerie in HollandSpiegel, Laurens Pieter van de / bij G. Bom, Briét, Brave, van der Burgh, wed. Doll, Elwe, G. Roos, Saakes, en Van Gulik, enz. / 1800

9.Roskam, der volkmislydende geestelyken. Of Interessante missive, geschreeven [...] door een heer van aanzien, aan zyne byzondere vriend de [...] heer B*******, à s' Hage [sold by] P. van Dyk [...], 'sHage, [sold by] Stechwey [...], Leiden, [sold by] Perck [[etc.]] / [1789]

10.Gewichtig antwoord op de missive aan [...] Frederik den Derden, koning van Pruisen [...] door [...] Willem Frederik, erf-prins van Oranje en Nassau [sold by] van Dyk [...], 'sHage, [sold by] Stechwey [...], Leiden, [sold by] Perk [[etc.]] / [1787]

11.Vervolg op de Interessante missive, geschreeven uit Nymegen, door de freule van D********, staatdame van [...] de princesse van Oranje en Nassau [...] aan de baronnesse de K****, te 's Gravenhage. Behelzende zaaken [...] de vorstelijke familie betreffendeVerbrugge, Philippus / [sold by] v. Dijk [...], 'sHage, [sold by] Stechwey [...], Leiden, [sold by] Perk [[etc.]] / [1787]

12.Iets der zo onverwagtste als allerheugelykste staats-omwenteling van Holland in 't algemeen, en van Overschie ...schryver van het pleidooi voor Willem den Vyfden, De / Hendriksen [...], Overschie, J. Dekkers Mz., Delft, J. de Groot [... [etc.]] / [1787]

13.De eer van Overschie gehandhaafd, of Volledige beschryving van het wapenhandelend genoodschap aldaar [...] als ook de gedraging van den onderschout J. Plaat, met [...] Clement Cherex. [sold by] J. Hendriksen [...], 'sHage, [sold by] d'Agé [...], Leiden, [sold by] Perk [[etc.]] / [1786]

14.Gedagten van een vryen Hollander, of Vervolg op de Vaderlandsche bemoedigingen, in den tegenwoordigen tyd [sold by] G. Bom [...], Rotterdam, [sold by] J. de Vos [...], 'sHage, [sold by] d'Agé [...] / [1794]

15.Vijfde interessante missive, geschreeven uit Nymegen, door de freule van D********, staatdame van [...] de princesse van Oranje en Nassau [...] aan de baronesse de K**** te s'Gravenhage. Behelzende zaaken [...] het gefolterd vaderland [...] betreffende Verbrugge, Philippus / [sold by] van Goor, Rotterdam, [sold by] van Dyk [...], s'Hage, [sold by] Stechwey [... [etc.]] / [1787]

16.Derde interessante missive, geschreeven uit Nymegen, door de freule van D********, staatdame van [...] de princesse van Oranje en Nassau [...] aan de baronnesse de K****, te 's Gravenhage. Behelzende zaaken [...] de vorstelijke familie betreffendeVerbrugge, Philippus / [sold by] van Dyk [...], 'sHage, [sold by] Stechwey [...], Leiden, [sold by] Perk [[etc.]] / [1787]

17.Verzogte onderrigting en opheldering, Ontrent eenige Gewigtige Zwaarigheeden of Bedenkingen, Over het bekende Zogenaamde Leidsche Ontwerp, Poelman en Zoon / [1786]

18.Samenspraak tusschen den geest van een oudtydschen vaderlander, en een hedendaagsch vryburger, gevonden in de brieftas van een nieuwen patriot[sold by] de Agé, Rotterdam, [sold by] J. Bal [...], Leyden, [sold by] J. Perk [[etc.]] / [1784]

19.Myn vaders, en myne poëtische gedachten, over Spreuken XXIV: vs. XXI [...] of Breydel, voor de heerschende muitzucht.Trip, Lucas / [sold by] Rosmuller [...], Delft, [sold by] Poelman [and] zoon, Overschie, [sold by] Dekker [[etc.]] / [c. 1786]

20.Tweede naamlyst, van alle persoonen, door de geheele Republiek. Dewelke na de gezeegende omwenteling van 1787. om hunne gehouden gedrag, door den wettige en competente rechter zyn gestraft, als geschavoteerd, gebannen ... : Mitsgaders de naamen van alle de kerkelyke persoonen, die de Acte van Qualificatie geteekend hebben, en daarom van het kerkelyke alphabeth zyn geremoveert geworden / by Bal ... / [1788]

21.Interessante missive, geschreeven uit Nijmegen, door de frelle van D........, staatdame van [...] de princesse van Oranje en Nassau [...] aan de baronesse de K...., te 'sHage. Behelzende zaaken [...] de vorstelijke familie betreffendeVerbrugge, Philippus / [sold by] v. Dijk [...], 's Hage, [sold by] Stechwey [...], Leiden, [sold by] Perk [[etc.]] / [1787]

22.Iets voor Leyden [s.n.] / [1784]23.Iets voor Edam, Leyden, enz? / [1784]

24.Iets voor de Republiek by Hk. Arends; / [1784?]

25.De prince vlag, Oranje boven by H. Arends / [1784]

26.Aan alle oprechten in Nederland Arends [...], Rotterdam, Van Dyk [...], Leiden, Perk [[etc.]] / [1786]

27.De prince vlag, Oranje boven[sold by] H. Arends, 's Hage, [sold by] P.F. Gosse [...], Rotterdam, [sold by] Bennet [... [etc.]] / [1784]

28.De oprechte oranje almanach voor het jaar 1791 ..by J. Peppelenbos / [1791]

29.Raad-geeving aan de Staaten, en het volk van Braband [...] of zy zich weder onder zyn kyzerlyke majesteit zullen begeven, dan zich met [...] Holland veréénigen [sold by] Nyhof, Nymegen, [sold by] van Goor, Utrecht, [sold by] van Rossum [[etc.]] / [1790]

30.Levensgeschiedenis der graavin van Lichtenau, eener beroemde dame aan het Pruissische hof / [sold by] W. Wynands [...], Hoorn, [sold by] Vermandel, Haarlem, [sold by] Kampman [... [etc.]] / 1798

31.Derde naamlyst. Van alle persoonen, door de geheele Republiek. Dewelke na de gezeegende omwenteling van 1787 [...] zyn gestraft? / 1790

32.Merkwaardige waarnemingen van behandeling en genezing door het dierlijk magnetismus en somnambulismus : verrijkt met het portret van de somnabule Mejufvrouw Steffens Meijer, B.J. / H. van der Sprong : J. Hendriksen : T.J. Wijnhoven Hendriksen / 1825-1834

33.Heylige alleen-spraak tusschen de ziele van Neerlands stadhouder, en den God zyner vaderen, benevens nog drie byzondere aanspraaken Camper, Petrus / M. van Osch, Keel [etc.] / [1787-1790]

34.De Geldersche koster, zynde een saamenspraak tusschen een [...] Geldersman en een Hollander; over het onlangs voorgevallenen in een der steeden van Gelderland Amsterdam, [sold by] D. Schuurman [...], Delft, [sold by] C. Poelman [and] zoon, Gouda, [sold by] Verblaauw, [[etc.]] / 1782

35.Korte schets der vaderlandsche historie voor de jeugd. Beginnende [...] in [...] 1555. en eindigende 1790 [sold by] de Agé [...], Amsterdam, [sold by] Bom [...], Rotterdam, [sold by] Hofhout [... [etc.]] / [1790]

36.Snapsters nieuwe-jaars geschenk, voor de waare oranje vrienden, en almanach voor het jaar 1789 ..Perk / [1789]

37.The history of Robinson Crusoe abridged : divided into lessons in order to be read and translated by young beginners, with an explication of words and phrases contained in every lesson G. Robinson / [1806]

38.De schets van J. G. le Sage ten Broek, notaris te Naaldwijk, over de Voortreffelijkheid der roomsche leer, geheel en godsdienstig wederlegd, en aangetoond door de uitmuntende voortreffelijkheid van de leer van Jezus Christus en Zijne apostelen : in twintig stukken Bugter, Nicolaas / Hendriksen Jr. en Ulrich / [1816]

39.Juichtoon, bij de vervulling van den vijfentwintig jarigen evangeliedienst, door den wel eerw. zeer gel. hr. Thomas Hoog, in de gemeente van Rotterdam, op den 28 van wijnmaand 1817 Kloppert, A. / Hendriksen Jr. en Ulrich / [1817]

40.De provintiale koopman : blijspel in twee bedrijven Pigault le Brun / Hendriksen Jr. en Ulrich / [1817]

41.Vreugd-gevoel bij het derde eeuw-feest der Hervorming, den 2 november 1817 Kloppert, A. / Hendriksen Jr. : Ulrich / [1817]

42.Jubel-zang door vreugde opgewekt, ter gelegenheid dat den weleerwaarden heer, den heeren C.P. Sander, als oudste leeraar bij de Evangelisch Luthersche Gemeente te Rotterdam, zijn vijfentwintigste jaar predikatie houden zal, op den 21 van herfstmaand 1817 Wiks, H.C. / Hendriksen Jr. en Ulrich / [1817]

43.Ondine : een verhaal Lamotte Fouqué / Hendriksen Jr. : Ulrich / 1818

44.Hans Jurgen, of De Westfaalsche Spectator, op de Rotterdamsche kermis no. 4 Hendriksen Jr. en Ulrich / [1818]

45.Missive van de regeeringe der stad Hasselt. Ingezonden aan Ridderschap en Steeden Staaten der provintie van Overyssel op den 4 April 1786 by Johannes Hondekoeter. / 1786

46.De wonderlyke lotgevallen en zeldzaame levenswyze van Neerlands orakeltolk P. 't Hoen, welke door de prievilegie zoekers en oranje haaters tot schryver van [...] Den post van den Neder-Rhyn is aangesteld, beschermt? / [1785]

47.Vervolg van De prince vlag Oranje boven, of Brief [...] aan een waar patriot [...]. Onder de zinspreuk: Voor Oranje en de waarheidBrouwer, C. / [sold by] Arends, Leyden, [sold by] Luzak [...], 's Hage, [sold by] van Os [... [etc.]] / [1784]

48.Beknopte levensbeschryving van den alom vermaarden en door eerlyken mr. Alb{s}. Ploos van Amstel Jz. [...] voorstander van [...] Ryklof Michaël van Goensby de meeste boekverkopers / [1783]

49.Nieuw burgerkeukenboek : behelzende voorschriften tot gereedmaking van soepen, vleesch, visch, groenten, gebakken, konfituren, melkspijzen, enz. : zoo als die algemeen, in ons land, in de huishouding toebereid worden  / bij J. Hendriksen / 1828

50.Proeve over de werkwoorden van herhaling en during in de Nederduitsche taal Jager, A. de / T.J. Wijnhoven Hendriksen / 1832

51.Eerste beginselen der Nederduitsche spraakkunst, volgens den heer P. Weiland, voorgesteld in vragen en antwoordenbeminnaar der Hollandsche taal, Een / J. Hendriksen / [ca.1810]

52.Nieuw burgerkeukenboek : behelzende voorschriften tot gereedmaking van soepen, vleesch, visch, groenten, gebakken, konfituren, melkspijzen, enz. : zoo als die algemeen, in ons land, in de huishouding toebereid worden5e dr / T.J. Wijnhoven Hendriksen / 1832

53.Nieuw burgerkeukenboek : behelzende voorschriften tot gereedmaking van soepen, vleesch, visch, groenten, gebakken, konfituren, melkspijzen, enz. : zoo als die algemeen, in ons land, in de huishouding toebereid worden / T.J. Wijnhoven Hendriksen / 1829

54.Dankfeest, bij den algemeenen vrede, godsdienstig gevierd den 2den van wiedemaand 1802 te Dirksland Grendel, L. / J. Hendriksen, voor rekening van den autheur / [1802]

55.Komieke en vermakelijke boeren-reis van Dirk den eenvoudigen, en zijne zonen, uit het Overmaasche naar Delft Themmen, P.H. / 2e dr / J. Hendriksen] / 1817

56.De naamgenooten : blyspel in één bedrijf Westerman, M. / J. Hendriksen / 1801

57.Menschlieven[d]heid verzoent, of De bevredigde vyanden : tooneelspel Westerman, M. / J. Hendriksen / 1801

58.Gedachtenis-predikaatsie op Zijne Hoogzalige Hoogheid Willem den Vijfden, prins van Orange en vorst te NassauTouby, J.J. / J. Hendriksen / 1806

59.Annotatien over de vereischten en pligten der schouten en secretarissen ten platten lande Roos / 1807

60.Kort examen der procureurs, of Handleiding voor klerken, ter beoefening der judicieele praktijk : benevens de formulieren en aktens op judicieele schriften, welke in processen te pas komen G. Roos / 1807

61.Leerrede om bij het gebruiken van de Evangelische gezangen vrede te stichten, in de Hervormde Gemeente te St. Maartensdijk : uitgesproken den 31 van bloeimaand 1807 Hoogendorp, J. / J. Hendriksen, voor rekening van den autheur / 1807

62.Verleiding en vergoeding : tooneelspel in drie bedrijven Pigault le Brun, ... / J. Hendriksen / 1801

63.De misdaden van een' eerlijk man Libri-Bagnano / T.J. Wijnhoven Hendriksen / 1832

64.De Heere beproeft de regtvaardigen : een woord van Christelijke troost en bemoediging, ter gelegenheid der 60ste heugelijke verjaring onzes beminden Konings T.J. Wijnhoven Hendriksen / 1832

65.Beoordeelende beschouwing van het gedrag en de verdediging van den Generaal Majoor W. Grave van Bylandt, laatstelijk provinciaal commandant van Zuid Braband, gedurende de eerste dagen van het oproer binnen Brussel : naar aanleiding eener door den Graaf in het licht gegeven brochure  / T.J. Wijnhoven Hendriksen / 1831

66.Constantia, of Armoede en braafheid : tooneelspel Greeven, Jan / J. Hendriksen / 1801

67.De zaak van Holland en België : behandeld in het Huis der Lords van Engeland, op den 26 januarij 1832 : uit onderscheidene nieuwspapieren overgenomen T.J. van Wijnhoven Hendriksen / 1832

68.Alphabeth der notarieele praktijk : inhoudende eene korte en juiste aanwijzing der gronden, behoorende tot het zamenstellen der actens, wat daarbij te observeeren, en hoedanig dezelven te passeren : mitsgaders welke zegels tot de minuten, kopijen, duplicaten en extracten vereischt worden : naar aanleiding der geaccrediteerste autheuren, wetten, costumen, enz. zamengesteld voor den genen, welke zich opleiden tot het notaris-ambt G. Roos / 1808

69.Commentaria's op het Redenerend vertoog, over het notaris ambt, door Arend Lybrecht : bevattende vermeerderingen en verbeteringen op het gemelde werk, getrokken uit wetten, decreeten, besluiten, enz., door de geconstitueerde magten, van tijd tot tijd gearresteerd : met alphabetisch register op het klein zegel, volgens de ordonnantie op den 28 november 1805 bij Hun Hoog Mogenden gearresteerd G. Roos / 1808

70.Alfred en Antonia, of De deugd beloond en de ondeugd gestraft : eene toover- en ridder-geschiedenis uit den ouden tijd Kindervriend, Een / T.J. Wijnhoven Hendriksen / 1831

71.Een viertal vaderlandsche liederen Noord-Nederlander, Een / T.J. Wijnhoven Hendriksen / 1831

72.Zegelied voor den Prins van Oranje en Hoogstdeszelfs Broeder Someren, R.H. van / T.J. Wijnhoven Hendriksen / [1831]

73.Behoed- en geneesmiddelen tegen de cholera-morbus, de kinkhoest en kankerklieren ... : een geschenk aan mijne natuurgenooten Meijer, B.J. / bij T.J. Wijnhoven Hendriksen / 1831

74.Het leven, sterven en opstaan van den christen, geestelijk genomen : met betrekking tot Gods souvereiniteit en de groote wereldrevolutie Hentzepeter, H. / T.J. Wijnhoven Hendriksen / 1831

75.De Rotterdamsche schutters, of Het bivouac te Tirlemont : tooneelmatige voorstelling in één bedrijf, met zang Maij van Vollenhoven, A. / T.J. Wijnhoven Hendriksen / 1831

76.Lied om op 's Konings verjaardag, den 24sten Augustus 1831, te zingen V.H. / T.J. van Wijnhoven Hendriksen / 1831

77.De prins van Oranje aan het hoofd van 't leger : krijgslied Maij van Vollenhoven, ... / T.J. Wijnhoven Hendriksen / [1831]

78.Beoordeelende beschouwing van het gedrag en de verdediging van den generaal majoor W. grave van Bylandt, laatstelijk provinciaal commandant van Zuid Braband, gedurende de eerste dagen van het oproer binnen Brussel : naar aanleiding eener door den graaf in het licht gegeven brochure T.J. Wijnhoven Hendriksen / 1831

79.De Hollandsche meisjes aan de Brabanders Gewin, J.Chr. / T.J. Wynhoven Hendriksen / 1831

80.Winkeliers hulp-boekje : houdende: eene vergelijking der Fransche met de nog bestaande Hollandsche en de Hollandsche met de Fransche maten en gewichten : benevens een juiste opgave van het nieuw maten en gewigten stelsel, volgens de wet in dato 1 februarij 1809 J. Hendriksen / 1809

81.Alphabetische lijst der steden en dorpen, bij traktaat op den 16 lentemaand 1810 door Holland aan Frankrijk afgestaan : met opgave van het getal der zielen, elke stad of plaats bevattende J. Hendriksen / 1810

82.Generaal convooy- en licentboekje, behelzende niet alleen eene compleete opgave der uitgaande en inkomende rechten, premien en veil-gelden, welke goederen al of niet mogen uitgevoerd of ingebragt worden, maar bovendien, alles wat eenigsints tot de middelen te water betrekkelijk is, afgedeeld in 18 tarieven, waarvan het laatste behelst de uitgaande en inkomende rechten in Frankrijk : benevens het verschil der Fransche en Hollandsche muntspecien, alles volgens plakaten, decreten, wetten, enz., tot op den 31 van bloeimaand 1810 bekend : voor den zeehandelaar, koopman, factoor, cargadoor, convooijlooper, enz J. Hendriksen / 1810

83.De nieuwe solliciteur, of Handleiding om zijn eige zaken in persoon, in regten te kunnen waarnemen en verdedigen : volgens de manier van procederen, vervat in het wetboek, op de regterlijke instellingen en regtspleging voor het Koningrijk Holland J. Hendriksen / [1810]

84.Kort examen, of Grondregelen tot de beoefening van het notaris ambt J. Hendriksen / 1810

85.De betooverde minnaar, of Bijgeloof en list : blyspel in twee bedryven Kup, H. / J. Hendriksen / 1810

86.Regtsgeleerd woordenboek, of Alphabeth der voornaamste woorden en zaken in de Hollandsche regtsgeleerdheid voorkomende : ten dienste van hun, die zich in dat gewigtig vak opleiden, en de judicieele en notarieele praktijk oefenen willen : naar aanleiding der leere van de voornaamste regtsdoctoren, wetten, decreten, besluiten, te zamen gebragt J. Hendriksen / [1809]

87.Het bedelende meisje : tooneelspel in 3 bedrijven Cuvelier, J.G.A. / bij J. Hendriksen / 1810

88.De adviserende advokaat, of Gesprekken tusschen een advokaat met verschillende personen, over onderscheidene gevallen, welke in de zamenleving voorvallen, enz. : alles volgens de hedendaagsche regten en wetten G. Roos / [1807-1810]

89.Verzameling van aardige en het verstand opscherpende anekdoten : een St. Nikolaas-geschenkje voor de jeugd J. Hendriksen / [1814]

90.Oud Nederlands heugelijk herleven, of Dichtmatige schets der aanleiding tot 's lands tegenwoordige hereeniging en harer voordeelen Bruining, G. / J. Hendriksen / [1814]

91.Nouvel alphabet, pour apprendre à épeler et à lire : à l'usage des écoles Kappelhoff, A. / J. Hendriksen / [1814]

92.Middel voor de houders der Hollandsche staatsschuld, om, gedurende eene generatie, de schade der tiercering van de voorzeide staatsschuld geheel hersteld te zien J. Hendriksen / [1814]

93.De overwinning bij de Belle Alliance, of Nederland gered, op den 18. Junij 1815 : geschiedkundig vaderlandsch tafreel Kup, H. / J. Hendriksen / [1815]

94.De ware vriend : blijspel, in drie bedrijven Goldoni / J. Hendriksen / [1815]

95.Neerlands ouden roem hersteld, op den gedenkwaardigen dag van den 18 junij 1815 B...... / J. Hendriksen / [1815]

96.De belagchelijke wedding, of De profetesse van Delphos : blijspel met zang Stoopendaal, D.W. / J. Hendriksen / 1817

97.Vlugtige aanmerkingen op de Bijdrage van eenen Roomsch-Katholijken tot het Hervormingsfeest Roo, L.W. de / J. Hendriksen / [1817?]

98.Kerkelijke redevoering, gehouden ter feestviering van zijnen vervulden vijfentwintigjarigen dienst, in de Luthersche Gemeente te Rotterdam, op zondag avond den 21 september 1817 Sander, Carel Philip / J. Hendriksen / [1817]

99.Gezangen welke door een koor van zangers en zangeressen, verzeld van groot orchest, zullen gezongen worden in de Luthersche Kerk te Rotterdam, op het derde eeuwfeest der Hervorming, den 2 November 1817 J. Hendriksen / 1817]

100.Nieuwe verzameling van gelegenheids-versjes, ten gebruike der scholen Kindervriend, Een / J. Hendriksen / [1815]

101.Wijsgeerige droom : in brieven aan mijnen jeugdigen vriend L, A. / J. Hendriksen / [1815]

102.Fragment eener kerkelijke redevoering, over de verzoekingen die Jezus in en buiten de woestijne onderging : gehouden op zondag den 12 februarij 1815 Sander, C.Ph. / J. Hendriksen / [1815]

103.Naauwkeurige uitrekening van alle de groote en kleine prijzen, die getrokken kunnen worden in de Koninklijke Nederlandsche Loterij, met de korting van 10 en 15 ten honderd, respectivelijk, benevens de uitrekening der restitutie van heele en gedeeltens van loten : [met:] Contra-boek voor de 13de loterij J. Wijnhoven Hendriksen / [1824]

104.Lijkzang, bij het afsterven van Zijne Heiligheid paus Pius den VII, overleden te Rome den 20 Augustus 1823 in den ouderdom van een- en tachtig jaren en zes dagen J. Wijnhoven Hendriksen / [1823]

105.Opwekking tot milddadigheid, bij gelegenheid van eene openlijk aangekondigde inzameling van bijdragen, tot weder-opbouw der afgebrande Lutersche Nieuwe Kerk te Amsterdam G. / J. Hendriksen / [1822]

106.Spel over de natuurlijke historie, tot nut en vermaak der jeugd : met een daarbij behorend handboekje of reglement voor dit spel Meerten geb. Schilperoort, A.B. van / J. Hendriksen / 1816-1818

107.Holland bij de vernieling van Antwerpen T.J. Wijnhoven Hendriksen / 1830

108.Bij het vertrek van het tweede veldbataillon der Rotterdamsche schutterij T.J. Wijnhoven Hendriksen / 1830

109.Leerredenen op het Hervormings-feest Dolder, Vincent van / J. Hendriksen, voor rekening van de auteur / [1818]

110.Aan de uittrekkende Rotterdamsche schutterij Laurentius, H.W. / T.J. Wijnhoven Hendriksen / 1830

111.Lied voor de vrijwillige jagers van Van Dam V., M. v. / T.J. Wijnhoven Hendriksen / [1830]

112.Lied voor de vrijwilligers Withuijs, C.G. / T.J. Wijnhoven Hendriksen / [1830]

113.Lied voor de vrijwilligers Withuijs, C.G. / T.J. Wijnhoven Hendriksen / [1830]

114.Wapenzang Someren, R.H. van / T.J. Wijnhoven Hendriksen / [1830]

115.Wilhelmus van Nassouwen Someren, R.H. van / T.J. Wijnhoven Hendriksen / [1830]

116.Aan Nederlands rustverstoorders Erkelens Cooke, W. / T.J. Wijnhoven Hendriksen / 1830

117.Nieuw volkslied : beginnende Al wil men onzen Willem klein, hoezee! T.J. Wijnhoven Hendriksen / 1830

118.Wat behooren ouders, volgens pligt niet alleen, maar ook volgens het welbegrepen belang van zich zelve en hunne kinderen, in deze dagen omtrent hunne zonen te doen? : (overgenomen uit de Groninger Courant) Oordt, J.F. van / T.J. Wijnhoven Hendriksen / 1830

119.Leven en karakterschetsen van Willem I, Koning der Nederlanden Arnoldi, J. von / J. Hendriksen / 1818

120.Plan om door middel van verscheidene watermolens, dezelven, door hun eigen water, in beweging te houden Campen, Pieter van / J. Hendriksen / [1816]

121.Eenige aanmerkingen op het stukje, in De Weegschaal, no. 8, getijteld: Rotterdamsche heldendaad T.J. Wijnhoven Hendriksen / [1819]

122.Iets over het stukje, getiteld: Rotterdamsche heldendaad, als wigtig aangenomen op de Weegschaal, no. 8, voor de maand augustus 1819 T.J. Wijnhoven Hendriksen / [1819]

123.Nieuwe verhalen voor de jeugd, ter vorming van het zedelijk gevoel Edgeworth, Maria / J. Hendriksen / [1818]

124.Het leven van Napoleon Bonaparte, gewezen keizer der Franschen : behelzende al de bijzonderheden dezes merkwaardigen mans, van zijn vroegste jeugd, tot aan zijnen dood op St. Helena Jullian, de / J. Hendriksen / 1821

125.De kinderwereld, in vertellingen en prenten : voor de vroege jeugd van beide seksen Glatz, Jakob / J. Hendriksen / [1819]

126.De nieuwe corrector, onderrigtende hoe, op eene gemakkelijke en voor mingeoefende vatbare manier, druk-proeven te corrigeren, aanwijzende al de teekens, daarbij noodig zijnde, benevens: I. Onderscheiding in de drukletteren. II. Verscheidenheid der zinteekenen. III. Woorden van gelijken klank, doch van onderscheidene beteekenis. IV. Lijst van eenige termen, in de boekdrukkunst gebruikelijk en V. De wijze, hoe men drukvormen moet overslaan Hendriksen / [1819]

127.Korte levensschets van George III, Koning van Engeland en Ierland, enz. J. Hendriksen / [1822]

128.Klagten aan God en aan mijne natuurgenooten, door M. de Haas, wonende te 's Hage, 2e Veerkaai, letter O, no. 115, over zijnen ontaarden broeder Juda Mozes de Haas, wonende op de Hoogstraat, bij den heer Westerborg, wijk I, no. 338 te Rotterdam Haas, M. de / J. Wijnhoven Hendriksen / [1822]

129.Kinderspelen voor alle jaargetijden Textor, August / J. Hendriksen / [1822]

130.De lijdens-geschiedenis van den Zaligmaker en zijner eerste navolgeren : benevens een beknopt verhaal der vervolgingen, den protestantschen belijderen van den christelijken godsdienst, van deszelfs eerste instelling af, alom, en vooral in de Nederlanden, in de XVIe en XVIIe eeuw, aangedaan : ingerigt, inzonderheid tot onderwijs van de vaderlandsche jeugd Vernieuwde uitg. / J. Hendriksen / [1820]

131.Leven en karakterschetsen van Willem George Frederik, prins van Oranje Nassau, keizerlijk en koninklijk veldtuigmeester Arnoldi, J. von / J. Hendriksen / 1821

132.Keur van geestige anekdoten, vernuftige invallen, snedige gezegden, uit onderscheidene talen ontleend : mitsgaders eenige oorspronkelijke puntdichtjes, geschikt tot eene aangename uitspanning voor lieden uit den beschaafden stand T.J. Wijnhoven Hendriksen / [1829]

133.Een woord ter verdediging van het dierlijk magnetismus en somnambulismus, tegen F. van der Breggen, Cornsz. (med. doctor en hoogleeraar in de geneeskunde te Amsterdam) Meijer, B.J. / bij T.J. Wijnhoven Hendriksen / 1829

134.Onderrigting voor hen, welke door het magnetisch somnambulismus hunne reeds lang verlorene gezondheid wenschen te herkrijgen, of de onbekende oorzaken hunner ziekelijke kwijning wenschen te leeren kennen, en, indien het mogelijk is, te doen ophouden Wageninge, P.J. van / T.J. Wijnhoven Hendriksen / 1829

135.Wapenkreet aan Nederland D.G. / T.J. Wijnhoven Hendriksen / 1830

136.De krijgsstand : bevattende eene leerzame beschrijving voor de jeugd; van alle krijgskundige voorwerpen, benevens belangrijke trekken van edelmoedigheid en dapperheid in krijgslieden J. Hendriksen / 1826

137.Wis- en natuurkundig Onderzoek van de oorzaken, dier menigvuldige, allerschadelijkste Rivier-overstromingen, welke sedert het jaar 1784, door ijsverstoppingen zijn voorgevallen, en van de mogelijke, daar tegen te gebruiken hulpmiddelen : voorts ook van de oorzaken der, tot groot nadeel van den landbouw, bezwaarde water-ontlastingen, in vele lage landen van het noordelijk gedeelte des Rijks, en van de wijze, hoe zulks te herstellen zoude wezen Zillesen, C. / J. Hendriksen / 1820

138.Handboekje, bevattende eene zeer uitvoerige herleiding van de Rijnlandsche maat in ellemaat, en van de ellemaat in Rijnlandsche maat Cosijn, A. / J. Hendriksen / 1826

139.Zamenspraak tusschen Jezus en de akkerlieden, over den wezenlijken staat van het tegenwoordig christendom en deszelfs leeraars : tot ontdekking van den afval en openbaarmaking der waarheid, zoo als zij in Jezus is en ook in de eerste christenen naar den Pinksterdag openbaar is geworden : opgedragen aan alle onderscheidene leeraars in gemeenten, der zoogenaamde christenheid in alle deze dagen Muller, Stoffel / J. Hendriksen / [1820]

140.De herberg De Gouden Zon : blijspel in vier bedrijven Clauren, H. / J. Hendriksen / [1825]

141.Iets over de natuurlijke oorzaken der steeds toenemende zeeoverstroomingen, op de kusten van het noordelijke gedeelte onzes rijks; benevens de best mogelijke behoedmiddelen, zoo daar tegen, als ter voorkoming van dijkbreuken, op de binnenlanden van vele der nabij liggende provinciën; alsmede wat tot verdere verbetering in de waterbouwkunde behoort, bij de opmaling des waters uit droog te maken veenplassen of binnenlanden; eindelijk, om de gansche zeevaartkunde in de uitvoering zoo zeker te maken als de landmeetkunde Zillesen, Cornelis / J. Hendriksen / 1825

142.De oude pelgrim : (Old mortality) Scott, Walter / bij J. Hendriksen / 1824

143.Praktische waarnemingen, nasporingen en aanmerkingen, betrekkelijk de verschijnselen, oorzaken en geneeskundige behandeling van tusschenpoozende koortsen, te Vlissingen Snabilié, L.P.J. / T.J. Wijnhoven Hendriksen / 1829

144.Tweetal proeven van verhandelingen, over de muzijk, als beeldende kunst, en de muzikale dichtkunde, in verband met de compositie van zangmuzijk Robbers, J. / T.J. Wijnhoven Hendriksen / [1830]

145.Het klooster te Vallombrosa Baczko, Ludwig von / J. Hendriksen / 1820

146.Eugenia, of Verhalen eener moeder aan hare dochter Flamanville, de / T.J. Wijnhoven Hendriksen / 1829

147.Onbedrieglijke kenmerken voor den eenvoudigen burger, naar welke men den al of niet duurzamen aard der fondsen, zonder diepzinnige ontcijfering, kan opmaken : aangewezen door eene beknopte behandeling en beantwoording van vier zeer gewigtige vragen, voorkomende in no. 17 van het Algemeen Nieuws- en Advertentieblad, 1828 T.J. Wijnhoven Hendriksen / 1828

148.Nuttige en vermakelijke prentverbeeldingen : met ophelderende gesprekken T.J. van Wijnhoven Hendriksen / 1827-...

149.Verkorting der reizen des jongen Anacharsis in Griekenland Barthélemy, J.J. / J. Hendriksen / [1827]

150.Beknopt verslag van waargenomene en behandelde tusschenpoozende koortsen bij het regement Zwitsers: Van Göldlin, no. 32 Snabilié, L.P.J. / J. Hendriksen / [1827]

151.De voortreffelijkheid van de thee, en hare bewonderenswaardige verdienste in de geneeskunde Sassenus, J.B. / T.J. Wijnhoven Hendriksen / [1828]
152.Treurgalm tot God, van de gereformeerde kerkgemeente, op het zalig afsterven van den door haar geliefden en hoog geachte leeraar, den weleerw. en zeer geleerden heer J.H. Krom, (gereformeerd predikant te Gouda, lid of bestuurder van onderscheiden genootschappen) overleden op den 23sten december 1827; hebbende den ouderdom van bijna 60 jaren, en daarvan 27 jaar aldaar predikant geweest Polet, A. / J. Hendriksen, voor rekening van den auteur / [1828]

153.Woordenboek van alle Grieksche geneeskundige benamingen met derzelver verklaringen Brandeis, H. / J. Hendriksen / 1824

154.Wijsgeerige staatshuishoudkunde, bijzonder voor het thans vergroot Koningrijk der Nederlanden, hoe deszelfs lage landen, aan de rivieren liggende, door de slib der rivieren verhoogd en bemest, alle overstroomingen voorgekomen, en de verdere bijzondere vakken der werkzaamheden des volks bevorderd zouden kunnen worden Zillesen, C. / Hendriksen / [1817]

155.Nuttige en vermakelijke prentverbeeldingen : met ophelderende gesprekken ; Eerste twaalftal T.J. van Wijnhoven Hendriksen / [1827]

156.Eenvoudige saamenspraaken tusschen een' min ervaren en meer geoeffend christen ...by J. Hendriksen, drukker en boekverkooper #op de Hoogstraat# / 1794

157.Nieuw vaderlandsch loterij spel. Bestaande in 180 kaartjes, waarvan 60 met extra fraaije in het koper gegraveerde zinnebeeldige figuren, verdeeld in 6 klassen, met en zonder nieten bij J. Hendriksen / [na 1782]

158.Nieuw spelboek, uitgegeven ten dienste der Nederlandsche schooljeugd : gevolgd naar de spelling van den heer M. Siegenbeek / bij J. Hendriksen / [tussen 1810 en 1820?]

159.De vier getyden des jaars, de vier gedeelten van den dag en eenige andere onderwerpen voor kinderen  / bij T.J. van Wijnhoven Hendriksen / [1827]

160.Beelden-gallerij voor kinderen, of Afbeeldingen van verschillende volken, handwerken, bedrijven, gedierten, enz. : met korte beschrijvingen of toepasselijke versjes bij J. Hendriksen / [1824]

161.Vrye bedenkingen over de thans heerschende partyschap en oneenigheden. Cambon, M.G. de / J. Hendriksen / [1786]

162.Jesus liefde betoond aan drie joodsche kinderen. Mathesius / J. Hendriksen [bookseller] / 1792

163.Op de gelukkige terugkomst van Neêrlands erfstadhouder, te Rotterdam, den 6 augustus 1785. Van zyne gedane reize na Breda en Vlaanderen J. Hendriksen / 1785]

164.De kinder-wereld, in vertellingen en prenten, voor de vroege jeugd van beide seksen Glatz, Jakob / J. Hendriksen / [1819]

165.De rechten van den mensch : een volksboek door Nooten, Dirk Hoola van / Hendriksen / [1793]

166.Nieuw burgerkeukenboek : behelzende voorschriften tot gereedmaking van soepen, vleesch, visch, groenten, gebakken, konfituren, melkspijzen, enz. : zoo als die algemeen in ons land, in de huishouding toebereid worden / T.J. Wijnhoven Hendriksen / [ca. 1840]

167.Nadenking van eenen Staatsman weegens zijn ministerie in Holland Spiegel, Laurens P. van de / Nieuwe dr / bij J. Hendriksen, te Leyden, bij J. van Thoir / 1800

168.Catechismus of onderwyzing : in de Christelyke Leere, zoo als die in de Nederduitsche Gereformeerde Kerken en Schoolen van Nederland, word geleerd...J. Hendriksen / [eind 18e, begin 19e eeuw]

169.Spiegel voor meisjes, of nuttig en aangenaam leesboek voor jonge dochters; Reinhardt, J.G. / bij J. Hendriksen ... / [ca. 1817]

170.De herstelde misslag, : blyspel. Westerman, M. / by J. Hendriksen / 1800

171.Konstantyn, : burger treurspel, in vier bedryven Tollens Cz., Henricus Franciscus / by J. Hendriksen / 1800

172.Plan, hoe alle rivieroverstroomingen, bij open water of ijsverstopping, door de rivier, bij aftapping van onderen, op een bepaald noodpeil te houden, zouden kunnen worden voorgekomen, zonder krachtdadige afleidingen noodig te hebben, die de oorzaken der overstroomingen slechts zouden vermeerderen, en hoe verder vele gebreken in 's lands waterstaat te herstellen zouden zijn Zillesen, C. / J. Hendriksen / [1821]

173.Zedekundige tafereelen, in kleine gedichtjes, voor kinderen  / T.J. Wijnhoven Hendriksen / 1841

174.Nieuw graanhandelaarshandboekje, naar onderscheiden oude maten, in vergelijking met het Nederlandsch mud berekend Sels, J. / J. Hendriksen / [1825]

175.Neerlands schutterslied Delvenaar, Een / Groebe [etc.] / [1830]

176.Nieuw burger-keukenboek : behelzende voorschriften tot gereedmaking van soepen, vleesch, visch, groenten, gebakken, konfituren, melkspijzen, enz. : zoo als die algemeen, in ons land, in de huishouding toebereid worden / T.J. Wijnhoven Hendriksen / [1845]

177.Alphabet tot nut en vermaak der jeugd   / H.T. Hendriksen / [185-?]

178.De geschiedenis van mijnheer Kardoes en mejufvrouw Muizenschrik Backer, H.J. / T.J. Wijnhoven Hendriksen / [1841]

179.Pauli, de Tyroolsche liereknaap, en Riko, zijn marmotje : een berijmd verhaal voor kinderen Hoogeveen-Sterck, Lodewijk van / Gebroeders Kraaij / [1851]

180.Schuilnamen, naamvormen en naamletters aangenomen door schrijvers, meest voorkomende in de geschiedenis der Gallikaansche en Hollandsche Kerk Beek, J.A. van / Richard Reisberman, Fa. H.T. Hendriksen / 1889
181.Handleiding bij het onderwijs in de schrijfkunst Gouka, M. / Wijnhoven Hendriksen / 1840

182.Aanteekeningen op de wet van 9 Julij 1842 (Staatsblad no. 20) op het Notaris-ambt Voorendonk, W.P.A. / Gebroeders Hendriksen / 1850

183.Clermont, of de vrouw eenes kunstenaars : tooneelspel Scribe, Eugène / Wijnhoven Hendriksen / 1840

184.Het nieuwe turf-schippers hand-boekje. : Bestaande in 40 berekende taf elen, beginnende van 30 tot 49 1/2 gulden. Wat ieder ton turf komt te kosten, na rato van prys; tot groot gerief voor turf-schippers en particulieren, kooplieden en alle huisgezinnen. Beginnende van één tot vyf-hondert ton, ieder tafel. Berendregt, Pieter van / bij J. Hendriksen ... / [ca. 1800]

185.Nuttige en vermakelijke prentverbeeldingen : met ophelderende gesprekken ; Tweede twaalftal  / bij T.J. Wijnhoven Hendriksen / [tussen 1830 en 1840?]

186.Vertellingen van Moeder de Gans : geillustreerd en met leerzame bijschriften voorzien Perrault, Charles / T.J. Wijnhoven Hendriksen / 1844

187.Oranje en Nederland, november 1838 : volkslied op het vijf en twintigjarig jubilé der regering van zijne majesteit Willem den I en het bestaan van het Koningrijk der Nederlanden Berlijn, A. / bij T.J. Wijnhoven Hendriksen en M.J. Lelijvelt / 1838

188.De beeldsprakigen bijbel : met vier honderd vercieringen  / gedrukt bij Wijnhoven Hendriksen / [tussen 1820 en 1830?]

189.De geschiedenis van mijnheer Kardoes en mejufvrouw Muizenschrik  / bij T.J. Wijnhoven Hendriksen / [tussen 1841 en 1850?]

190.Leerzame prentverzameling; : een aangenaam boekje, vol plaatjes, voor lieve kinderen ; Eerste stukje bij T.J. Wijnhoven Hendriksen, boek- en plaatdrukker / [1833]

191.De vier getijden des jaars, de vier gedeelten van den dag, en eenige andere onderwerpen voor kinderen  / bij T.J. Wijnhoven Hendriksen / 1836

192.Leerzame prentverzameling; : een aangenaam boekje, vol plaatjes, voor lieve kinderen ; Eerste stukje bij T.J. Wijnhoven Hendriksen / [1833]

193.Leerzame prentverzameling; : een aangenaam boekje, vol plaatjes, voor lieve kinderen bij T.J. Wijnhoven Hendriksen / [1833]

194.Nieuw kinder prente-boek, bij een verzameld tot vermaak der jeugd. Bestaande in onderscheidene aardige figuren Cranendoncq, A. /   Hendriksen / [ca. 1817]

195.Waterloo en Oranje : feest-liedje bij de 50 jarige gedachtenisviering van de Slag bij Waterloo, 18 Junij 1865 Mari / H.T. Hendriksen / [1865]

196.Bloemenknoppen in een rij van aangename en leerzame verhalen voor gehoorzame kinderen  / J. Hendriksen / 1826

197.Beschouwing der natuur en van het menschelijk ligchaam, benevens eenige gewigtige gezondheids regels : een onderhoudend lees- en begrijpelijk leerboekje voor de jeugd / J. Hendriksen / [ca. 1830]

198.Nieuwe verzameling van nuttige en aangename mengelingen : geschikt tot een leesboekje voor alle standen : met platen J. Hendriksen, B. Schuuring en A. Maij van Vollenhoven / [1818]

199.ABC boek; of Begin der letteroefening voor kinderen Wester, Hendrik /  T.J. Wijnhoven Hendriksen / [ca. 1820]

200.Alfred en Antonia, of De deugd beloond en de ondeugd gestraft : eene toover- en ridder-geschiedenis, uit den ouden tijd Kindervriend, Een / Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum / 2005

201.Leerrede over 1 Tim. I:15 : ter gedachtenisviering van vijfentwintigjarige Evangeliedienst Willes, B. van / Wijnhoven Hendriksen / 1836

202.Aanspraak, gedaan in de Engelsche Kerk te Rotterdam, vor de Dankoeffening ... den 10 April 1793 Hall, John / J. Hendriksen / 1793

203.Handboekje van gebeden voor huiselijk en kerkelijk gebruik  Hendriksen / 1907

204.Vaderlijke raad; of levensregelen voor mijn' zoon : ten gebruike van kostscholen en huisgezinnen T.J. Wijnhoven Hendriksen / 1834

205.Merkwaardige waarnemingen van behandeling en genezing door het dierlijk magnetismus en somnambulismus : verrijkt met het portret van de somnabule Mejufvrouw Steffens Meijer, B.J. /  T.J. Wijnhoven Hendriksen / 1835

206.De twee voorwerelden in betrekking gebracht tot de toekomende Hentzepeter, H. / T.J. Wijnhoven Hendriksen / 1839

207.Het huishoudelijke van 's menschen leven Dodsley, Robert / Wijnhoven Hendriksen / 1839

208.Nieuw burger-keukenboek : behelzende voorschriften tot gereedmaking van soepen, vleesch, visch, groenten, gebakken, konfituren, melkspijzen, enz. : zoo als die algemeen, in ons land, in de huishouding toebereid worden  / T.J. Wijnhoven Hendriksen / [1840]

209.Vrijmoedige gedachten over het middel tegen buikpijnen door J. van Wijk afgegeven, doch door de Provinciale commissie van geneeskundige toevoorzigt verbodenMoqutte, J.B. / Wijnhoven Hendriksen / 1833

210.Van vreugde en zorg in 't menschelijk leven, ...bij T.J. Wijnhoven Hendriksen / [ca. 1840]

211.Een woord gerigt aan den schrijver van den brief aan eenen vriend, over het hongeren en dorsten naar geregtigheid naar aanleiding eener leerrede over hetzelfde onderwerp, door J.J. van Oosterzee Lidmaat der Hervormde Gemeente binnen dezelfde stad, Een / P.C. Hendriksen / 1846

212.Waarheid en regt : een woord van toelichting aan den recensent der alhier gehouden wordende tentoonstelling Wijnhoven Hendriksen / 1848

213.Eenvoudig onderwijs omtrent de kenmerkende leerstukken der Protestantsche en Roomsch-Katholieke Kerken : een gemakkelijk leerboekje waaruit minkundigen kunnen leeren, waarom zij Protestantsch en niet Roomsch-Katholiek zijn Wijnhoven Hendriksen / 1845

214.Leerrede over Romeinen I, 16 en 17, ter gedachtenisviering van vijf-en-twintigjarige Evangeliedienst Groot Stiffry, C. de / T.J. Wijnhoven Hendriksen / 1838

215.Schuilnamen, naamvormen en naamletters aangenomen door schrijvers, meest voorkomende in de geschiedenis der Gallikaansche en Hollandsche Kerk Beek, J.A. van / Richard Reisberman, Fa. H.T. Hendriksen / 1889

216.Zes samenspraken, tusschen een' geloovigwerkenden Christen, een' gestaltelyken Christen, een' treurigen Christen, een' bekommerden, een' zorgeloozen, en een' werkheiligen,Hoevenaar, A.A.  / by J. Hendriksen ... / 1786

217.De naam Jezus, eene uitgegotene olie, of bespiegeling over Salomons Hooglied, hoofdst. I, vs. 3, in eene leerrede op den feestdag van Jezus geboorte : op eenen vrijen trant uit het Hoogduitsch vert. ; met een voorberigt uitg. door J. Scharp Müllner, Joachim /  Wijnhoven Hendriksen / 1842

218.Kleine stukjes voor de Chineesche schim en het kindertooneel : een geschenk aan de lieve Nederlandsche jeugd H.T. Hendriksen / [184?]

219.Iets over het duel als onderwerp van wetgevingRoest van Limburg, Theodorus Marinus /  T.J. Wijnhoven Hendriksen / 1836

220.Zedeboekje voor de vroege jeugd van beide seksen Glatz, Jacob / Hendriksen / [ca. 1830]

221.Het wezen des waren Christendoms, of Johannes eerste Brief verklaard en ontwikkeld Rickli, K. / T.J. Wijnh. Hendriksen / 1838

222.Heidebloempjes Vastrik, Catharina / T. Wijnhoven Hendriksen / 1839

223.Altemaal gekheid Wetering, C. van de / s.n.] / [1822]

224.Wenken over lager en middelbaar onderwijs Neurdenburg, J.C. / Hendriksen / 1856

225.Een lente-offer Hoop, A. van der / Gebroeders Hendriksen / 1854

226.Het kruis van Christus, verdedigd tegen de dwaalbegrippen der onderlinge christenen, tot bevordering van de kennisse en het ware christendom Hentzepeter, H. / Wijnhoven Hendriksen / 1840

227.Verborgenheden der Heilige Schrift, met betrekking tot 's menschen val en het toekomstig lot der volken, naar de christelijke wijsbegeerte Hentzepeter, H. / Wijnhoven Hendriksen / 1834

228.Het Godsbestuur verdedigd tegen de dwaalbegrippen der onderlinge christenen, tot bevordering der kennisse Gods en van het wezenlijke christendom Hentzepeter, H. / Wijnhoven Hendriksen / 1836

229.Het Godsbestuur met betrekking tot de aarde en hare bewoners, tot bevordering van de kennis Gods en tot bestrijding van het on- en bijgeloof Hentzepeter, H. / Wijnhoven Hendriksen / 1834

230.Bedenkingen over de zedelijk-godsdienstige opleiding in de openbare scholen : een woord aan de tijdgenoot Görlitz, P.K. / T.J. Wijnhoven Hendriksen / 1844

231.De beeldsprakige bijbel : met vier honderd versieringen / T.J. Wijnhoven-Hendriksen / [183-?]

232.Een woord over den nieuwen Maasmond door den 'Hoek van Holland' Triton / J.A.G. van Dobben (Gebr. Hendriksen) / 1877

233.De vernieuwde rekenkunst van mr. Willem Bartjens, vervangen door eene andere : ingerigt naar het nieuwe maten- en gewigten-stelsel, en meer overeenkomstig de tegenwoordige behoefte van het lager onderwijs Görlitz, Paulus Koenraad /   Wijnhoven Hendriksen / 1839

234.Aanmerkingen op Bilderdijks Geslachtlijst : in het bijzonder omtrent woorden en spreekwijzen, betreffende de scheepvaart Wiselius, Samuel Iperuszoon / [S.l.] / [ca. 1835]

235.De Hollandsche zee-visscherijen in haren aard, omvang en belangrijkheid geschetst : een onderwerp, dezer dagen de aandacht overwaardig T. J. Wijnhoven Hendriksen / 1842

236.Handboekje van gebeden voor huiselijk en kerkelijk gebruik / Hendriksen / 1907

237.Een nieuwe bijbel naast den ouden : noodzakelijk, wenschelijk en mogelijk Brakel, S.M. / Hendriksen / 1851

238.Bescheidene bedenkingen op de openlijke verantwoording van den ... heer P. H. Hugenholtz, wegens zijne toetreding als voorstander eener bijzondere school Gebroeders Hendriksen / 1850

239.De Nederlandsche stemmen voor de regtbank des publieks gebragt Roest van Limburg, T.M. / Wijnhoven Hendriksen / 1836

240.Iets over het duel als onderwerp van wetgeving Roest van Limburg, Theodorus Marinus / T.J. Wijnhoven Hendriksen / 1836

241.Pleidooi, voor Willem den Vyfden, ingerigt ter ontbinding, oplossing en wederlegging der hem aangewreven ondaaden en overtuiging van 's mans hevenste beschuldigers gestaaft met 's lands beëdigde tractaten, - aangedrongen met bewyzen der voornaamste rechtsgeleerde en doorvlogten met toepasselyke historiën,Dekkers, Johannes / Arends / [ca. 1787]

242.Toelichtende bedenkingen op het naschrift van den Heer J. P. Sprenger van Eijk, geplaatst achter zijne Handleiding tot de kennis van onze vaderlandsche spreekwoorden enz. aan het landleven ontleend Jager, A. de / Wijnhoven Hendriksen / 1841

243.Redevoering op de buitengewone vergadering der onderwijzers-vereeniging in het achtste schooldistrict van Zuidholland, gehouden den 23sten julij 1853 Jager, A. de / Gebr. Hendriksen / 1853

244.Dirk Smits, eene eeuw na zijn verscheiden in zijne geboortestad herdacht : voorlezing Jager, A. de / Hendriksen / 1852

245.Frank van Borselen : rederijkers-zinnespel Litzau, J.G. / Hendriksen / [ca.1850]

246.Welkomstgroet, aan haare keizerlijke hoogheden Paulus Petrowitz, en hoogstdeszelfs vorstelijke gemalinne Sophia Dorothea, grootvorst en grootvorstinne van het magtigst Keizerrijk Rusland, &c. &c. &c. : Ter gelegenheid, dat deze doorlugtigste reizigers de Provincie Holland, met hoogstderzelver hooge tegenwoordigheid verëerden in Julij 1782.N., E.W. / bij J. Hendriksen ... / 1782

247.Taalkundige handleiding tot de Staten-overzetting des Bijbels : bevattende eene verklaring der verouderde of min verstaanbare woorden en spreekwijzen, in die overzetting voorkomende Jager, A. de / T.J. Wijnhoven Hendriksen / 1837

248.De teekenen der tijden, met betrekking tot de nabijzijnde wederoprigting aller dingen Hentzepeter, H. / Wijnhoven Hendriksen / 1838

249.Adres aan alle afgescheidene en niet afgescheidene leeraren en gemeenten in het Gereformeerde Kerkgenootschap in Nederland : waardoor wordt aangewezen, in hoe verre de afgescheidenen en niet afgescheidenen het regt aan hunne zijde hebben of van de leer der godzaligheid zijn afgeweken : en waarin tenslotte den weg wordt aangewezen, langs welke de verlorene eensgezindheid in de leer der godzaligheid op goede gronden kan worden hersteld Hentzepeter, H. / Wijnhoven Hendriksen / [1842]

250.Verzameling van veele bizonderheden, nuttig en noodig om door Nederlands jeugt gekent en betragt te worden Westerhout, Martinus / R. Arrenberg en zoon en J. Hendriksen / 1782

251.Lessen van staatkunde of redeneringen van Nicolaas Machiavelli, over de tien eerst boeken van Titus Livius Machiavelli, Nicolaas / T.J. Wijnhoven Hendriksen / 1836

252.De leer der enkele en dubbele vokaalspelling in het Nederduitsch, onderzocht en opgehelderd Bergh, L.Ph.C. van den / Wijnhoven Hendriksen / 1836

253.Nuttige en vermakelijke prentverbeeldingen : met ophelderende gesprekken  / T.J. Wijnhoven Hendriksen / [ca. 1830]