Maaskamp Amsterdam

1.Raadgevingen aan mijne dochter Bouilly, J.N. / E. Maaskamp / [1812]

2.Echte berigten der gebeurtenissen in Spanje, sedert het voorgevallene te Aranjuez tot aan het eindigen der junta te Bayonne Cavallos, Pedro / Maaskamp / [1814]

3.Afbeeldingen van de kleedingen, zeden en gewoonten in de noordelijke provincien van het Koningrijk der Nederlanden, met den aanvang der negentiende eeuw = Tableaux des habillemens, mœurs et coutumes dans les provinces septentrionales du Royaume des Pays-Bas, au commencement du dix-neuvième siècle Maaskamp, Evert / E. Maaskamp / 1829

4.Afbeeldingen van de kleeding, zeden en gewoonten in de Bataafsche Republiek, met den aanvang der negentiende eeuw = Tableaux de l'habillement, des moeurs et des coutumes dans la République Batave, au commencement du dix-neuvième siècle Maaskamp, E. / by/chez E. Maaskamp / [1803]

5.Voyage par la Hollande, fait dans l'année 1806 Maaskamp, E. / E. Maaskamp / [1807-1809]

6.De twee duivels : treurig kluchtspel, bij gelegenheid van der Franschen aftogt uit Rusland : een pendant tot Den stroomgod Niemen Kotzebue, A. von / E. Maaskamp / [1814]

7.Zakboekje voor de jeugd, of Eerste onderrichting van het kiemend en toenemend verstand, door aanschouwing van voorwerpen in de natuur, met derzelver benamingen in 4 taalen E. Maaskamp / [1807]

8.Galerij van afbeeldingen voor de jeugd : vergezeld van 't noodige onderrigt ter beoefening van natuur en kunst in poëzy en proza Seidel, H. / E. Maaskamp / [1807]

9.Bloem-korfje voor de jeugd, of Beschrijving en afbeelding der bloemen, tot eene beoefening der natuur, in alle jaargetijden Roemer, J. / E. Maaskamp / [1809]

10.Déscription succinte du Royaume de Hollande, propre à servir d'itinéraire : contenant ce qu'il y a de remarquable dans chaque ville et ses environs &c. &c. Maaskamp, Evert / E. Maaskamp / [1809]

11.Bijdragen tot den aftogt der Franschen uit Rusland Kotzebue, A. von / E. Maaskamp / 1814

12.Oproeping tot land-storm en land-weer, met ontvouwing van het nut en voordeel en de gelukkige uitzichten voor de toekomst E. Maaskamp / [1813]

13.Oproeping tot land-storm en land-weer, met ontvouwing van het nut en voordeel en de gelukkige uitzichten voor de toekomst E. Maaskamp / [1813]

14.Silhouetten, of Karakteristieke biographien uit den Belgischen opstand in 1830 : alles uit authentieke bronnen geput, en strekkende tot eene bijdrage voor de geschiedenis van onzen tijd Maaskamp, E. / E. Maaskamp / [1831]

15.Algemeene oproeping, ter verdediging des vaderlands Kotzebue, A. von / E. Maaskamp / [1814]

16.De Kaffers aan de zuidkust van Afrika : natuur- en geschiedkundig beschreven : [uit het Hoogduitsche handschrift vert. door J. Konijnenburg ] ; [met gekleurde pl. en krt. door L. Portman naar Howen en Smies] Alberti, Lodewijk / Maaskamp / 1810

17.Museum van natuurlyke historie voor kinderen : behelzende eene beknopte beschryving der viervoetigen, vogelen, visschen, insekten en andere zo wilde als tamme dieren : contenant la description succincte des quadrupèdes, oiseaux, poissons, insectes et d'autres animaux, tant sauvages que domestiques ; Dl. 3: Kruipende dieren, visschen en insekten E. Maaskamp / [1808]

18.Nieuwste reize door Engeland, Schotland en Ierland, voornamentlijk ondernomen tot onderzoek naar de producten, fabrieken en koophandel dier gewesten Nemnich, P.A. / E. Maaskamp / [1809]

19.Proeve eener voorstelling van het dierlijk magnetismus als geneesmiddel Kluge, Carl Alexander Ferdin. / E. Maaskamp / 1812

20.De veldtogt van Parijs in 1814, voor gegaan door een blik op die van 1813, of geschiedkundig en onpartijdig verslag van het voorgevallene, sedert den overtogt der bondgenooten over den Rhijn tot de kapitulatie van Parijs, de afzetting en den afstand van Bonaparte ingesloten : gevolgd van eene schets van de voornaamste trekken van zijn karakter en der aanleidende oorzaken tot zijne verheffing : volgens echte stukken en de berigten van ooggetuigen zamengesteld Giraud, P.F.F.J. / E. Maaskamp / 1814

21.Nouvelle circonscription des sept départemens de la Hollande, d'après le décret de Sa Majesté Impériale et Royale, en date du 21 octobre 1811 : diviseé en arrondissemens, cantons, mairies et communes, leur population exacte : avec une liste alphabétique E. Maaskamp / [1811]

22.Hamburg en de maarschalk Davoust : appel aan de geregtigheid Haupt, Th. / E. Maaskamp / 1814

23.Voyage dans la Belgie, les frontières de France, Liège, Luxembourg et le long du Rhin, en 1814 et 1815 Maaskamp, E. / E. Maaskamp / 1816

24.Anecdoten, karaktertrekken en verhalen van merkwaardige voorvallen, uit den veldtogt van 1813 en 1814, in Duitschland, Spanje, Italiën, Frankrijk, enzKotzebue, A. von / E. Maaskamp / [1814]

25.De bataille bij Leipzig, in october 1813, als eene aanleidende oorzaak tot de redding van Europa beschouwd : een pendant tot het Geschiedkundig tafereel van den aftogt der Franschen na de bataille bij Leipzig Ooggetuige, Een / E. Maaskamp / 1814

26.Geschiedkundig en volledig tafereel der bijeenkomst van Zijne Koninklijke Hoogheid, den souvereinen vorst der Vereenigde Nederlanden, met de vergadering der aanzienlijken, binnen Amsterdam en van de daarbij plaats gehad hebbende festiviteiten in de maanden maart en april 1814 E. Maaskamp / 1814

27.Merkwaardige en echte berigten wegens het vertrek van Lodewijk Napoleon, voormalig koning van Holland Buchholz, Friedrich / E. Maaskamp ... / 1814

28.Keizerlijke verdediging van Napoleon de Groote, keizer der Franschen, koning van Italië, protector van het Rhijnverbond, bemiddelaar van Zwitserland, enz. E. Maaskamp / 1814

29.Echte stukken van Zijne Heiligheid Paus Pius VII : bijlage tot de Geschiedenis der Mishandeling van dezen Kerkvoogd, behelzende de kerkban tegen Napoleon, de eerste keizer der Franschen en alle zijne aanhangers, begunstigers en raadslieden, nevens andere brieven van Zijne Heiligheid Pius VII / E. Maaskamp / [1814]

30.Apostasie van den keizer Napoleon, aangewezen in den brief van den zeer eerwaarden heer, Kornelius Stevens, voorheên vikaris-generaal van Namen Stevens, Kornelius / E. Maaskamp / [1814]

31.Bonapartes kreeftengang, in onderschepte brieven en anekdoten, benevens De geboorte van Napoléon, en Een oranje snuifje Kotzebue, A. von / E. Maaskamp / [1814]

32.Exercitiën voor de landstorm, met de commandowoorden voor de piek en het geweer der infanterie E. Maaskamp / 1814

33.De aftogt van Napoleon of De gefnuikte heerschzucht : muzykaal quodlibet, in drie bedrijven E. Maaskamp / 1814

34.Krijgsliederen voor de verdedigers van het vaderland, ter bekoming van eenen algemeenen vrede E. Maaskamp / 1814

35.De kozakken, of Wat doet de schrik niet! : blijspel in één bedrijf Guehery, L.A. de / E. Maaskamp / 1814

36.Ode aan Napoleon, keizer der Franschen Kotzebue, August von / E. Maaskamp / 1814

37.Hollandsch en Hoogduitsch woordenboekje, inhoudende alle dagelijks voorkomende Duitsche woorden, gesprekken, enz. : naar de Hollandsche spelling zamengesteld, om het Hoogduitsch te verstaan en zonder meester te leeren spreeken E. Maaskamp / [1814]

38.Blik in de toekomst : bijlage tot de landweer en den landstorm, met het reglement van algemeene wapening E. Maaskamp / [1814]

39.Geschiedkundig tafereel van den aftogt der Franschen na de bataille by Leipzig, van den 16. tot den 19. october 1813 : een pendant tot den aftogt der Franschen uit Rusland Kotzebue, A. von / E. Maaskamp / 1814

40.Geschiedenis der mishandelingen van paus Pius de VIIde : behelzende de vervoering uit Rome naar Frankrijk, met de verdere lotgevallen en wederwaardigheden, welke Zijne Heiligheid te Savona, te Fontainebleau en elders ondergaan heeft, tot op heden E. Maaskamp / 1814

41.Verzameling van echte stukken wegens den afstand van den gewijden troon van Frankrijk bij E. Maaskamp, #hoek van den Dam en Kalverstraat, no. 1# / [1814]

42.Merkwaardige Levensbeschrijving van den voormaligen Franschen Generaal Van Damme, met de Indaging van Hieronimus en het Signalement des Vlugtelings E. Maaskamp / [1813]

43.De veldslag van het Schoon Verbond, op den 18en Juny 1815 : uit officieele berigten en aanteekeningen van ooggetuigen Maaskamp, E. / E. Maaskamp / 1815

44.De stroomgod Niemen en nog iemand : vreugdespel met zang en dans : vertoond te Reval, op het vreugdefeest, bij gelegenheid dat het laatste overschot der vluchtende Franschen, door de dappere Russen weder over de Niemen gejaagd werden, in de maand december 1812 Kotzebue, A. von / E. Maaskamp / [1814]

45.Hulpboekje om de Russen en kosakken goed te verstaan : in het Hollandsch en Russisch, naar de Hollandsche uitspraak gesteld E. Maaskamp / [1813]

46.Echte berigten, officieele stukken en bulletins : bevattende de correspondentie, manifesten, proclamatien en aanspraken, betrekkelijk de veldtogten der geallieerde mogendheden tegen de Franschen in Spanje en Duitschland bij E. Maaskamp / [ca. 1813]

47.Moskow's verbranding : behoorende tot het Geschiedkundig tafereel van deszelfs aftogt der Franschen uit Rusland Kotzebue, A. von / E. Maaskamp / 1814

48.Geschiedkundig tafereel van den aftogt der Franschen uit Rusland Pfuel, Ernst von / bij E. Maaskamp / 1813

49.Mevrouw Catalani geschetst, benevens eenige bijzonderheden deze uitmuntende zangeresse betreffende E. Maaskamp / 1815

50.The traveller's guide, containing the roads and stations through France and Germany, the distances of the principal cities from each other, and all the interesting and curious objects contained in any of them : being an explanation of a new and very accurate itinerary map Maaskamp, E. / E. Maaskamp / [1815]

51.A travel through Belgium, the frontiers of France, Liege, Luxemburg and along the Rhine, in 1814 Maaskamp, E. / Maaskamp / 1815

52.Le voyageur dans les Pay-Bas Unis : ouvrage indispensable pour chacun qui voyage dans ces pays : orné de cartes & figureschez E. Maaskamp / 1815

53.Reis door België, in het jaar 1814 en 1815 : in brieven ; Reis door Holland : in brieven Maaskamp, E. / E. Maaskamp / 1815

54.Reis door Holland, in den jaren 1807-1812 ; Reis door Holland : in brieven Maaskamp, E. / E. Maaskamp / [1812]

55.Reis door Holland, in het jaar 1806 en 1807 ; Reis door Holland : in brieven Maaskamp, E. / E. Maaskamp / [1808]

56.Reis door Holland, in het jaar 1806 ; Reis door Holland : in brieven Maaskamp, E. / bij E. Maaskamp / [1807]

57.Reis door Holland : in brieven Maaskamp, E. / E. Maaskamp / 1807-1815

58.Nog zes maanden te Londen, in 1816 Schrijver van Veertien dagen te Londen, op het einde van 1815, De / E. Maaskamp / 1817

59.De Luthersche Nieuwe Kerk, zoodanig als dezelve zich, van binnen en van buiten, vóór den verschrikkelijken brand van den 18den september 1822, vertoonde, alsmede in het hevigste van den brand, met de belendende huizen, en derzelver ruïne van binnen te zien : benevens eene korte beschrijving van dat zoo schoon als prachtig gebouw Maaskamp, E. / [E. Maaskamp] / [1822]

60.Beschrijving der stad Amsterdam, met deszelfs haven, IJstroom en ommestreken, in het panorama op het Leidsche plein, over den Hollandschen schouwburg, voorgesteld, en verrijkt met een plan, ter aanduiding der voornaamste voorwerpen van dit algezigt : benevens eenen nieuwen platten grond dezer stad, voor deze beschouwing bijzonder vervaardigd, strekkende een en ander tot eene duidelijke en uitvoerige verklaring der stad : met belangrijke historische aanteekeningen Maaskamp, E. / E. Maaskamp / 1818]

61.Algemeen reisboek, door het Koningrijk der Nederlanden, of Nieuwe en volledige gids door de XVII Nederlandsche provincien : met eene algemeene postkaart, eenen afstandswijzer en een atlas van de bijzondere kaarten der provinciën E. Maaskamp / 1821

62.Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, van de vestiging van het Erfstadhouderschap in de mannelijke en vrouwelijke linie, tot aan 's lands verlossing uit de inlijving in het Fransche keizerrijk Stuart, Martinus / E. Maaskamp / 1821-1826

63.Karakterschetsen : zeden en gewoonten van Nederlandsche mannen en vrouwen, in het jaar 1816 bijeenverzameld op eene reize door het Koningrijk der Nederlanden ; Eerste deel: Noord Holland Johnson, G. / by E. Maaskamp / 1816

64.Karakterschetsen : zeden en gewoonten van Nederlandsche mannen en vrouwen, in het jaar 1816 bijeenverzameld op eene reize door het Koningrijk der Nederlanden Johnson, G. / by E. Maaskamp / 1816-...

65.Geschiedkundige beschrijving van de Overstrooming der rivieren: de Rijn, de Waal, de Maas, de Lek, en de Yssel, in het Koningrijk der Nederlanden, bij den aanvang van het jaar 1820, met eene zeer uitvoerige en naauwkeurige kaart, ... benevens: een beknopt overzigt van de hoogen stand der rivieren, ...Maaskamp, E. / E. Maaskamp / [1820]

66.Tafereel van den watervloed, of Geschied- en zedekundige beschrijving der verschillende doorbraken en overstroomingen, welke den 3den, 4den en 5den februarij 1825, de Nederlanden geteisterd hebben E. Maaskamp / 1825

67.Beschrijving van den roemrijken veldslag van Waterloo : voorgesteld in het panorama op het Leidsche Plein over den Hollandschen Schouwburg Maaskamp, E. / Maaskamp / 1816

68.Nieuwe reiziger door het koningrijk Holland : behelzende al het merkwaardige in elke stad en haren omtrek, en den naast gelegenen reisweg [...]Maaskamp, Evert / bij E. Maaskamp / [1809]

69.Afbeeldingen van de kleedingen, zeden en gewoonten in Holland, met den aanvang der negentiende eeuw = Tableaux des habillements, de moeurs et des coutumes en Hollande, au commencement du dix-neuvième siècle Maaskamp, E. / bij E. Maaskamp / [1811]

70.[Verzameling gravures van Nederlandse dorpen, kastelen, kerken, enz. Evert Maaskamp / [ca. 1775]

71.Eigenaardige afbeelding des geweldenaars by E. Maaskamp, #Dam en Kalverstraat, no.1# / [1814]

72.Merkwaardige gezigten, gebouwen, monumenten en standbeelden in de Noordelijke provintiën van het Koningrijk der Nederlanden = Vues remarquables, édifices, monumens et statues dans les provinces septentrionales du Royaume des Pays-Bas Maaskamp / 1816

73.The travellers guide through the United Netherlands with 28 engravings and maps Maaskamp, E. / E. Maaskamp / 1816

74.Hulpboekje om de Russen en kosakken goed te verstaan : in het Hollandsch en Russisch, naar de Hollandsche uitspraak gesteld E. Maaskamp / [1813]

75.Voyage dans l'interieur de la Hollande, fait dans les années 1807-1812 Maaskamp, E. / E. Maaskamp / [ca. 1813]

76.Geschiedkundige beschrijving van den Rijn, met deszelfs bekoorlijke omstreken en bevallige natuur-tafereelen : benevens een' uitstap naar de beroemdste baden, met aanwijzing van derzelver ligging, bestanddeelen en heilzame kracht Schreiber, A. / E. Maaskamp / 1822

77.Costumes, moeurs et habillemens dans les Pays-Bas Unis Maaskamp, E. / chez E. Maaskamp,#Kalverstraat et du Dam# / 1814

78.Maria Stuart, koninginne van Schotland : treurspel Le Brun, P. / E. Maaskamp / 1820

79.Museum voor de jeugd, met gekleurde afbeeldingen Campe, ... / E. Maaskamp / 1806

80.Warande van vreemde dieren = Parc d'animaux étrangers E. Maaskamp / [1809-1810]

81.Museum der merkwaardigste ontdekkingen en uitvindingen van vroegere en latere tijden : alphabetisch beschreven voor jonge lieden Fokke, Arend / E. Maaskamp / 1809-1811

82.Museum van natuurlyke historie voor kinderen : behelzende eene beknopte beschryving der viervoetigen, vogelen, visschen, insekten en andere zo wilde als tamme dieren : contenant la description succincte des quadrupèdes, oiseaux, poissons, insectes et d'autres animaux, tant sauvages que domestiques ; Dl. 2: Vogelen = Oiseaux E. Maaskamp / [1808]

83.Museum van natuurlyke historie voor kinderen : behelzende eene beknopte beschryving der viervoetigen, vogelen, visschen, insekten en andere zo wilde als tamme dieren : contenant la description succincte des quadrupèdes, oiseaux, poissons, insectes et d'autres animaux, tant sauvages que domestiques ; Dl. 1: Viervoetige dieren = Quadrupèdes E. Maaskamp / [1807]

84.Museum van natuurlyke historie voor kinderen : behelzende eene beknopte beschryving der viervoetigen, vogelen, visschen, insekten en andere zo wilde als tamme dieren = Muséum d'histoire naturelle à l'usage des enfans : contenant la description succincte des quadrupèdes, oiseaux, poissons, insectes et d'autres animaux, tant sauvages que domestiques E. Maaskamp / 1807-1808

85.Algemeene oproeping, ter verdediging des vaderlands Kotzebue, A. von / Maaskamp] / [1814]

86.Album des principaux sites dans les provinces méridionales du Royaume des Pays-Baschez E. Maaskamp / [1810?]

87.Nieuw tekenboekje voor de jeugd ; [Bestaande uit afbeeldingen van bouwwerken] E. Maaskamp / [ca. 1810]

88.Nieuw tekenboekje voor de jeugd ; No. 4: Bestaande uit afbeeldingen van fruiten en vruchten E. Maaskamp / [1809?]

89.Nieuw tekenboekje voor de jeugd ; No. 2: Bestaande uit afbeeldingen van wilde dieren E. Maaskamp / [1807?]

90.Nieuw tekenboekje voor de jeugd E. Maaskamp / [ca. 1807-...]

91.Raadgevingen aan mijne dochter Bouilly, J.N. / F. Maaskamp / 1812

92.Atlas portatif pour les voyageurs en Hollande : ou recueil de vingt cartes itinéraires, avec les plans des villes d'Amsterdam, d'Anvers, de Rotterdam et de la Haye, et des cartes spéciales de leurs environs, des routes, des rivières et des canaux de la Hollande septentrionale et méridionale, et des provinces d'Utrecht, de Zélande et de Belgique : le tout précédé de la carte des routes entre Amsterdam, Paris et Londres, avec indication de leur distance respective en lieues de poste Maaskamp, E. / Maaskamp / 1822

93.Atlas van de zeehavens der Bataafsche Republiek, die van Batavia en Onrust : mitsgaders de afbeeldingen van de haringvisscherij en de walvischvangst in een-en-dertig kunst-plaaten Aa, C. van der / Maaskamp / 1805