Van Vliet Amsterdam

1.Nauwkeurig en egt berigt van de criminele proceduire door mr. J. Vermehr [...] auditeur militair [...] tegen Werner von Alvensleben, ritmeester A. van Goor, 1785   Alkmaar, [sold by] Harencarspel, Amsterdam, [sold by] Allart [...], Arnhem, [sold by] J.H. Möeleman [... [etc.]]) / 1785
2.Schuitepraatjen tusschen Jaap en Piet, over den tegenwoordigen tijd ...Verblaauw en van Son [etc.] / [1795]

3.Levensgeschiedenis der graavin van Lichtenau, eener beroemde dame aan het Pruissische hof.  [sold by] W. Wynands [...], Hoorn, [sold by] Vermandel, Haarlem, [sold by] Kampman [... [etc.]] / 1798

4.Samenspraak [in 't ryk der dooden] tusschen prins Willem den I, en den generaal Montgommery. Over de eertyds voorgevallene omwenteling in de Nederlanden, en de tegenwoordige gesteldheid der zaaken in Amerika by W. Brave ..., N. Cornel ..., J. de Groot ... / [1778]

5.Leven en daaden van den hoog welgeboren weledelen gr. achtb. heer Joris van Narrenhuizen, voorheen burgemeester en raad te Schilda. Rebmann, Andreas Georg Friedrich von / by Molkman & comp. en Hand. Te Amsterdam, by van Santen, v. Kesteren, van Gulik, van Vliet, van der Hey, Sakes en van der Werven. Haarlem, Beets, Walre & comp. en Bohn. Leyden, Herdingh, v. Tiffelen, Onnekink en Cyfveer. 's Hage, Leeuwestyn en v. Cleef. Delft, Roelofswaart. Rotterdam, D. Vis, v.d. Dries, Pols en Meyer. Dordrecht, Blussé, de Haas en de Vlugt. Utrecht, Paddenburg, Emenes en Terveen / 1797

6.Onpartydig onderzoek by wien het recht der opperste macht bestaat [sold by] Hartemink [...], Amsterdam, [sold by] Bom [...], Arnhem, [sold by] Moeleman [[etc.]] / [1788]
7.Betoog dat het volk, onder welk eene regeeringsvorm men het zelve ook moge beschouwen, in eenen gezonden zin, niet kan gezegd worden de eenige wettige souverain te zijn ... : Alles overeenkomstig de rechten van den mensch en burger; en met het gezag der beroemdste mannen, en der H Schrift, ten sterksten bekragtigd bij Allart, Brave, Yntema, de wed. Döll ... / 1796
8.Belangryke aanmerkingen en bedenkingen op het Project tot herstel van het finantie-wezen dezer Republicq. Philantropos / J. v.d. Burg [and] zoon, A. v.d. Kroe, P. den Hengst [...] / 1795
9.Aanmerkingen over de politieke geloofsbelijdenis van 43 burgers, als repræsentanten en plaatsvervangers, zitting hebbende in de tweede Nationaale Vergadering.Batavus, Justus / Doekema [...], Leeuwaarden, Cahais, Harlingen, van der Plaats [[etc.]] / [1797]
10.Aan Condorcet, lid der Nationale Conventie, over zyne aanspraak der Bataven [sold by] D'Agé, Amsterdam, [sold by] G. Bom [...], Rotterdam, [sold by] Hofhoud [... [etc.]] / [1793]

11.De Zeeuwen gerechtvaardigd door een Hollander [sold by] ten Brink [...], Rotterdam, [sold by] D. Vis [...], Middelburg, [sold by] wed. W. [and] J. Abrahams [... [etc.]] / 1795

12.Gesprek van Minerva, met den burger Eleutheriophilus Weetgraag, gehouden [...] in [...] augustus 1795 Schalenkamp [...], Haarlem, F. Bohn [...], Leijden, Cijfveer [... [etc.]] / [1795]

13.Vaert wel aen de leden des tael en dichtlievenden genootschaps [...] te Leyden. Hooft, J. 't / ? / 1786

14.Geschiedkundig verhaal van het gedrag der Nederlandsche gemeenebest-gezinden, geduurende den tegenwoordigen oorlog, door de Fransche republiek [...] verklaard op den 1. februarij 1793 Blauw /   A. [and] J. Honkoop, Amsterdam, ten Brink [...], Haarlem, Beets [[etc.]] / [1795]

15.Missive van Petrus Hofstede, professor en predikant te Rotterdam, den 9 December 1781, geschreven aan zijn vriend Johan Barueth, in leven predikant te Dordrecht, : waar uit men de geheime correspondentie van die beruchte schrijvers, met de Ouderwetsche Nederlandsche patriot klaarlijk bespeurd ..Hofstede, Petrus / bij Blussé ... / [1783]

16.Prysverhandeling, ter beantwoording der vraage: welke zyn de geschiktste middelen om het nog heerschend vooroordeel tegens de Maatschappy, tot nut van het algemeen, weg te neemen? Amsteldam, [sold by] Bom [...], 's Hage, [sold by] d'Agé, Rotterdam, [sold by] Hofhout [... [etc.]] / [1793]

17.Missive van N:N: aan een zyner vrienden [...] ter verkryging van een solide fonds, tot instandhouding van den openbaaren eerdienst der gereformeerden binnen Amsterdam wed. Bakker en zoon, P. den Hengst, J.C. Kuyper [...] / [1799]

18.De waereld in de XIX eeuw C. Josi : W. van Vliet : Wed. J. Doll / 1803

19.Gumal en Lina : eene geschiedenis tot nut en vermaak der jeugd : inzonderheid dienende om haar de eerste en voornaamste grondwaarheden van den godsdienst in te prenten Lossius, Kaspar Friedrich /  Van Vliet en Van der Heij / 1809-1810

20.Verhandeling over den oirsprong, gedaante en invloed der Nul Fokke, A. / W. van Vliet, en Joh. van der Hey / 1801

21.Tafereelen uit het daaglijksche leven : benevens eenige spreekwoorden, als tooneelstukjes voor de jeugd bewerkt Schrijver van Gumal en Lina, De / Van Vliet : Van der Hey / 1802

22.Gumal en Lina : eene geschiedenis tot nut en vermaak der jeugd : inzonderheid dienende om haar de eerste en voornaamste grondwaarheden van den godsdienst in te prenten Lossius, Kasper Friedrich /  Van Vliet en Van der Hey / 1822

23.Gumal en Lina : eene geschiedenis tot nut en vermaak der jeugd : inzonderheid dienende om haar de eerste en voornaamste grondwaarheden van den godsdienst in te prenten Lossius, Kasper Friedrich /  Van Vliet en Van der Heij / 1802

24.Zedelijke verhalen voor de jeugd Lossius, K.F. / Van Vliet en Van der Heij / 1816

25.Nieuw magazijn voor jonge juffrouwen, in hondert eenvoudige brieven, gewisseld tusschen Emilia, Carolina en Lisette.H. Keyzer [...], Leyden, D. Du Mortier [and] zoon [...], 'sHaage, J. Thierry [... [etc.]] / 1794

26.Paul, of De gevolgen van vlijt : in VII hoofdstukken Holtrop, Johannes Willem / Wed. H. Gartman en W. van Vliet / 1819

27.Proeven van zamenzweeringen tegen alle godsdiensten en regeeringsvormen in Europa, berokkend in de geheime vergaderingen der illuminaaten, vrij-metzelaars en leesgezelschappen. Robison, John / bij A. Blussé & Zoon / 1799

28.Leerzame verhaalen uit de bijbelsche geschiedenissen voor kinderen zijnde een vervolg van Het leven van jezus voor kinderen Feddersen, Jacob Frederik / Willem van Vliet / 1817

29.Ter gedachtenisse voor mijne leerlingen, na het afleggen hunner geloofsbelijdenis, tot lidmaten in de Hervormde Gemeente, van hunnen onderwijzer : (ook geschikt voor een handboek voor andere jeugdige belijders van het christendom) Bertram, J.T. / W. van Vliet : J.H. Duisdeiker / [1816]

30.Opwekking aan mijne landgenooten Warnsinck, W.H. / W. van Vliet : Geysbeek & comp. / 1815
31.Verhaal der gebeurtenissen, betrekkelijk den val en dood van Joachim Murat, koning van Napels, de capitulatie van Parijs in 1815 en de tweede herstelling der Bourbons Macirone, F. / H. Gartman : W. van Vliet / 1817

32.Biddagsrede over Jezaja XLVI vs. 12, uitgesproken voor de geplaatsten in het Correctiehuis te Amsterdam, op den 18den Junij 1817 Bertram, J.T. / W. van Vliet en J.H. Duisdeiker / 1817

33.Aanleiding tot eene onverstandige opvoeding der kinderen, Salzmann, C.G. / bij Kuijper en Van Vliet / 1791

34.Het geloof in deszelfs aard en vrugt verklaard, .. In eenige leerredenen Leeuw, Isaäk de /  J.C. Kuyper en W. van Vliet / 1784

35.Uitgezogte bijbelsche verhaalen, tot een leesboek voor de jeugd Henke, Heinrich Philipp Konrad / Kuijper en Van Vliet / 1794

36.Historie der omwentelingen, in vaderlandsche gesprekken voor kinderen Hazeu, Johannes / by Van Vliet en Hazeu / 1796

37.Aanleiding tot eene onverstandige opvoeding der kinderen, Salzmann, C.G. / bij Kuijper en Van Vliet / 1791

38.Aanmerkingen op het request der Roomschgezinden, tegen dat der Gereformeerde gemeentens, nopens den eigendom der geestelijke goederen en fondsen.L.P. / by Brave, Van Vliet ... [etc.] / [1800]

39.Vaderlandsche kindervreugd, vertoond in acht kunstplaten; met toepasselijke gedichtjes  / Van Vliet en Ten Brink / 1821

40.Vaderlandsche kindervreugd, vertoond in agt kunstplaaten, met toepasselijke gedichtjes  / bij Van Vliet en Ten Brink / 1803

41.Het edel wit van den heere Mr. Johan de Wit, raadpensionaris van Holland; : vertoond in een' brief van een' Amsteldammer aan den schryver van den Witten oorlog. : Mitsgaders het praalbeeld ter gedagtenisse van den zelven raadpensionaris opgerigtgedrukt by Jakobus van Hoogstraten ... / 1757

42.Nieuwe stichtelijke liederen, voor de huisgezinnen en gezelschappen der christenen Hazeu, Johannes / W. van Vliet / 1818

43.Leerzame gesprekjes, of De vlijt der kinderen opgewekt Hazeu C. Zoon, J. /  bij Willem van Vliet / 1822

44.Leerzame gesprekjes, of De vlijt der kinderen opgewekt Hazeu, J. /   W. van Vliet / 1810

45.Het beloofde geschenk, of Belangrijke lessen voor kinderen Hazeu, J. / Willem van Vliet / 1807

46.Leerzame gesprekjes en verhalen, voor de jeugd / Willem van Vliet / 1814

47.De godvruchtige avondmaalganger : tot een heilig, heilryk en heugelyk genot van het hoogwaardige Avondmaal des Heeren bestuurd en aangemoedigd ...Immens, Petrus /  Willem van Vliet / 1802

48.Brief aan den hoogeerwaardigen hooggeleerden heer Jona Willem te Water, professor te Leyden : betreffende den voornaamsten inhoud van deszelfs verhaal van de voor- en tegenspoedige lotgevallen der Leydsche academie in de XVIIIe eeuw, en behelzende sommige aanmerkingen over hetzelve C.A.H. / W. van Vliet [etc.] / [1802]

49.Uitgezogte bijbelsche verhaalen, tot een leesboek voor de jeugd Henke, Heinrich Philipp Konrad /   Willem van Vliet / 1821

50.Verhalen voor kinderen, ter vorming van hun verstand en hart Glatz, J. /  Willem van Vliet / 1820

51.Verhandeling over de spelling der Nederduitsche taale, ter bevordering van regelmaatigheid en éénparigheid in dezelve : met bescheidene aanmerkingen op de Verhandeling van Matthijs Siegenbeek, hoogleeraar in de Nederduitsche Letterkunde te Leijden Zeydelaar, Ernst / Willem van Vliet, voor rekening van den auteur / 1805

52.Uitgezochte zedelyke verhalen, voor de beschaafde jeugd W. van Vliet / 1805

53.Biographies d'hommes et femmes mémorables : publiées à l'usage des écoles Société à l'Utilité Publique / A. Loosjes Pz. / 1807

54.Overdenkingen bij de lijdensgeschiedenis des Heilands, ter bevordering van christelijke levenswijsheid Petsche, G.J. / A. en J. Honkoop / 1805

55.Uitvoerige wiskundige aardrijksbeschrijving, voor de beschaafde jeugd, en voor allen, die zich, zonder mondeling onderwijs, hieromtrent nader wenschen te onderrichten Walch, A.G. / W. van Vliet / 1808

56.Kleinigheden voor kinderen Löhr, J.A.C. / Willem van Vliet / 1809

57.Verhalen voor kinderen, ter vorming van hun verstand en hart Glatz, J. / Willem van Vliet / 1810

58.Verdedigend antwoord, aan den recensent der Gebeden, overdenkingen en gezangen, betreffende eenige gesprekken en woorden uit den mond van Jezus : een huisboek voor christenen, eerste deel. Zie Bibliotheek van Theol. Letterkunde voor 1810, no. 1, als mede no. 3 van datzelfde maandwerk Hazeu, J. / W. van Vliet / 1810

59.Reis van de heeren Van Humboldt en Bonpland naar de keerkringen, in de jaren 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 en 1804 Humboldt, Van / Willem van Vliet / 1805

60.Mengelwerken : in Nederduitsche en Fransche vaerzen Barbaz, A.L. / W. van Vliet / 1810

61.Handleiding tot de gerechtelijke geneeskunde : dienstig voor geneesheeren, bij de schouwing, als ook voor rechtsgeleerden en rechters : ter beoordeeling van het doodelijke der wonden en van alle andere bij het gerecht voorkomende geneeskundige zaken Meersch Bosch, Mich. van der / W. van Vliet / 1814

62.Viertal liederen, ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der Kerkhervorming : gevierd door de protestantsche kerken in Nederland Warnsinck, W.H. /  W. van Vliet / 1817

63.De Hervorming der zestiende eeuw, beschouwd in eene godsdienstige redevoering op het derde eeuwfeest, ter gedachtenis aan dezelve : naar aanleiding van Hand. II: 42a, gehouden den 2 van slagtmaand 1817 : benevens een aanhangsel daarop betrekkelijk Tenckinck, J.W.C. / W. van Vliet / 1818

64.Viertal liederen, ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der Kerkhervorming : gevierd door de protestantsche kerken in Nederland Warnsinck, W.H. / W. van Vliet / 1817

65.Viertal liederen, ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der Kerkhervorming : gevierd door de Protestantsche kerken in Nederland Warnsinck, W.H. / W. van Vliet / 1817

66.Het huwelijk van Z.K.H. Willem Frederik George Lodewijk, kroonprins der Nederlanden, enz. en van H. Keiz. Hoogh. Anna Paulowna, grootvorstinne van Rusland, enz. Koning, Alexander de / W. van Vliet / 1816

67.Magazijn van spreekwoorden en zedenspreuken, opgehelderd door voorbeelden en vertellingen, tot een leesboek voor de jeugd Meurs, J. van / Van Vliet / 1801-1802

68.De tweeling-zusters, of De voordeelen van den godsdienst Sandham / Willem van Vliet / 1817

69.Nieuwe stichtelijke liederen, voor de huisgezinnen en gezelschappen der christenen Hazeu, Johannes /  W. van Vliet / 1816-1818

70.De geschiedenis van eene officiers weduwe en hare kinderen Hofland, Barbara / Willem van Vliet / 1819
71.Gods weldadige voorzienigheid, blijkbaar in de instandhouding der zaligmakende leer : historisch bewezen in de lotgevallen der Kerk in het algemeen en der Luthersche in het byzonder Soonle, M. / W. van Vliet / 1818

72.Tafereelen van eene christelijke opvoeding, in briefwisseling tusschen moeder en dochter : benevens brieven aan Emilia Moens, A.M. / W. van Vliet / 1822

73.Onderwijs in de christelijke geloofs- en zedeleer : ten gebruike van christelijke huisgezinnen in ons vaderland Bergen, H.C. /  W. van Vliet / 1822

74.Aangenaam en leerzaam A. B. boek, voor eerstbeginnenden. ; Bevattende, behalven eene algemeene verklaaring der letteren, ook eenige bevallige spel- en leesoefeningen; benevens onderrichting aangaande de schrijftekens, en gebeden voor kleine kinderen bij W. van Vliet, boekverkooper, #in de Oude Manhuis-Poort# / 1789

75.Palmbladen, of Uitgelezene oostersche vertellingen, voor de jeugd Liebeskind, August Jacob  Willem van Vliet / 1805

76.Het leezen gemaklijk gemaakt; voor kinderen die in de spelling eenigzints gevorderd zijn.Hazeu, J. /   W. van Vliet [bookseller] / 1788

77.Iets over de tegenwoordige vacature, en het al, of niet aannemen der beroepen leeraren in de Gereformeerde gemeente te Amsterdam Van Vliet; etc. / [1796]

78.Magazijn van spreekwoorden en zedenspreuken, opgehelderd door voorbeelden en vertellingen, tot een leesboek voor de jeugd Meurs, J. van / bij Willem van Vliet / 1800-1802

79.Leerzaame gesprekjens en verhaalen, voor de jeugd  / by Willem van Vliet / [eind 18e eeuw]

80.Stad-, dorp-, land- en watergezichten in de Nederlanden, in de manier van Rademaker, Pronk, en de Beyer : nu bijeen verzameld in XXX afbeeldingen W. van Vliet / 1820

81.Afbeeldingen van den bedelstand, bij de kunstliefhebbers bekend onder de benaming van De bedelaars Callot, Jacome / W. van Vliet / 1820

82.Boeren in onderscheidene houding, bedrijf en costum, door bekende meesters in dat vak, tot modellen voor jonge teekenaren, in VII afbeeldingen W. van Vliet / 1820

83.Groot teekenboek, ten dienste van leerlingen en meesters aan schoolen en akademiën van teeken- en schilderkunst, en ook tot bijzonder onderwijs Bloemaert, Abraham / Willem van Vliet / 1820

84.Printkunst uit het kabinet der Bloemaerts : eene verzameling van zinnebeeldige en toespeelende voorstellingen o.a. van de jaargetijden en de hoofdzonden Bloemaert, A. / Willem van Vliet / 1820

85.Kinder-pligt en zinnebeelden,Hazeu, Johannes / bij Willem van Vliet / 1789

86.Copie uyt de sententie van mevrouw Sophia Noortwyk Na de copie van s' Gravenhage / by Ian vander Vliet ... / [1701]

87.Laatste vruchten voor de Nederlandsche jeugd Muller, C. /   Willem van Vliet / 1802

88.Uitgezochte bijbelsche verhalen, tot een leesboek voor de jeugd Henke, Heinrich Philipp Konrad / Willem van Vliet / 1806

89.Laatste vruchten voor de Nederlandsche jeugd Muller, C. /   Willem van Vliet / 1807

90.Leerzaame gesprekjens, of De vlijt der kinderen opgewekt Hazeu, J. /  bij W. van Vliet / 1803
91.Avond-onderhoudingen voor de jeugd, ter vorming van verstand en hart Aikin, John /  Willem van Vliet / 1819

92.Avond-onderhoudingen voor de jeugd, ter vorming van verstand en hart Aikin, John / W. van Vliet / 1805

93.Pelgrims reis te water en te lande, of Merkwaardige leevensbijzonderheden van een' godvreezend kristen op zijne reizen, door de vier gedeelten der wereld, in onderscheiden betrekkingen, door hem zelve beschreeven : een boek tot stichting voor godsdienst vrienden Jung, Johann Heinrich / Willem van Vliet / 1803

94.De nieuwe stichtelijke liederen, voor de huisgezinnen en gezelschappen der christenen Hazeu, J. /   W. van Vliet / 1810

95.De tooneeldichtkunst : in zes zangen Barbaz, A.L. / by Willem van Vliet / 1809

96.Kinder-pligt en zinnebeelden.Hazeu, Johannes / W. van Vliet / 1809

97.Kinder-pligt en zinnebeelden, Hazeu, Johannes / W. van Vliet / 1799

98.Zinspelende gedigjes, op de geestige printjes ge-etst door Pieter de Mare, na de teekeningen van mejuffrouw Christina Chalon, berustende in de verzameling van [...] H.A. Dibbets.Le Francq van Berkhey, J. / W. van Vliet / 1793

99.Kort begrip der Nederlandsche geschiedenissen bij W. van Vliet / 1794

100.Leerzame gesprekjens, of De vlijt der kinderen opgewekt Hazeu, J. / Bij W. van Vliet / 1791

101.Brieven voor kinderen van onderscheiden jaaren. : Waar bij gevoegd is Nikolaas, of de wagenmaker; : eene leerzaame geschiedenis bij Willem van Vliet / 1800

102.Laatste vruchten voor de Nederlandsche jeugd Muller, Cornelis /  bij Willem van Vliet / 1799

103.Leerzaame gesprekjens, of De vlijt der kinderen opgewekt Hazeu, Johannes / W. van Vliet / 1800

104.Zinspelende gedigtjes, op de geestige printjes ge-etst door Pieter de Mare, na de teekeningen van mejuffrouw Christina Chalon, berustende in de verzameling van den kunstbevorderenden heere H. A. Dibbets Le Francq van Berkhey, J. / bij Willem van Vliet / 1793

105.Leerzaame gesprekjens, of De vlijt der kinderen opgewekt Hazeu, J. /  bij W. van Vliet ... / 1797

106.C. Muller's laatste vruchten voor de Nederlandsche jeugd Muller, C. / Willem van Vliet / 1798

107.Het beloofde geschenk, of Belangrijke lessen, voor kinderen. Hazeu, J. / bij Willem van Vliet / 1800

108.Nieuwe stichtelijke liederen, voor de huisgezinnen en gezelschappen der Christenen Hazeu, Johannes / Vliet / 1806

109.Palmbladen, of Uitgelezene oostersche vertellingen Herder, J.G. / bij W.H. Gryp / 1787-1803

110.Aan de schrijvers van het tijdschrift: De Tooneelkijker Vreedenberg, Casper / P.G. Geysbeek ; H. van Kesteren ; W. van Vliet ; W. Brave ; Geysbeek & Comp. en andere boekverkoopers / [1815]

111.De guldene annotatien. Heerman, Franciscus / Amsteldam, H. Laurents / 1634

112.Tafereelen uit het daaglijksche leven : benevens eenige spreekwoorden, als tooneelstukjes voor de jeugd bewerkt Schrijver van Gumal en Lina, De /   Van Vliet en Van der Hey / 1817

113.Worlds of edwardvanvliet : work in progress Vliet, Edward van / Studio Edward van Vliet / August 2012

114.Museum Bisdom van Vliet Haastrecht Laan, Barbara / Stichting Bisdom van Vliet /  2010

115.Globaal Stedenbouwkundig Plan St. AnnaBureau B+ B stedebouw en landschapsarchitectuur / Bureau B+B, Stedebouw en Landschapsarchitectuur / 25 maart 2009

116.De beoefening der teekenkunde, door de eerste gronden der meetkunde gemakkelijk gemaakt ; Tweede stukje Numan, H. / W. van Vliet en H. van Munster en Zoon / 1808

117.De beoefening der teekenkunde, door de eerste gronden der meetkunde gemakkelijk gemaakt Numan, H. / W. van Vliet en H. van Munster en Zoon / 1810-...

118.De beoefening der teekenkunde, door de eerste gronden der meetkunde gemakkelijk gemaakt ; Derde stukje Numan, H. / W. van Vliet en H. van Munster en Zoon / 1810

119.Oorspronglyke Nederlandsche logogryphen, of De verzameling van vaderlandsche spreekwoorden Martinet, J.F. / W. van Vliet / [1804]

120.Iets over de brochure van den Heere Arriens, ..., onder den titel: Bijdrage tot de kennis onzer marine, ..., en nog iets over de marine Vliet, L. van /  Van Vliet / [1846]
121.Recueil de pièces intéressantes et variées propres pour la jeunesse pour s'excercer dans l'étude de la grammaire, de la fable ..bij Willem van Vliet / 1799

122.Verzameling van eenigen der nieuwste en merkwaardigste reisbeschrijvingen, bevattende 1. De reis van Gorani door de Republiek Genua ... 2. De reis van Lord Macartney, door den Koning van Engeland als gezant na China gezonden. 3. en 4. Twee reizen door de landen aan den Rhijn in den jaare 1793, door de Heeren van Knoelauch en Meiners. En verscheide andere Gorani, Giuseppe / bij A. Blussé en Zoon / 1796

123.De beoefening der teekenkunde, door de eerste gronden der meetkunde gemakkelijk gemaakt Numan, H. / W. van Vliet en H. van Munster en Zoon / 1808